Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, 2015-ordningen Rettet 2015 (3) Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering og struktur Titel... 3 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 3 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 4 Kapitel 4. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige kandidat... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 5 Kapitel 5. Det centrale fag på kandidatniveau i Finsk Det centrale fag i Finsk Det centrale fags moduler... 6 Modul 1: Fennistik... 6 Modul 2: Finlands historie periodestudier... 8 Modul 3: Særligt studeret område Modul 4: Særligt studeret område Modul 5: Det finske skrift- og talesprog: grammatik i kontekst Modul 6: Valgfag Modul 7: Speciale Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 9. Tilmelding til prøver og fag Tilmelding til prøver og fag Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel 1. Hjemmel 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen med centralt fag i Finsk (the 2016 Curriculum for the Main Subject at Master s Level in Finnish) er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Kandidatuddannelsen med centralt fag i Finsk hører under studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og censorkorpset for Finsk. 3. Normering og struktur Kandidatuddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 90 ECTS-point inkl. specialet, samt kandidattilvalg på 30 ECTS-point. Stk. 2. Kandidattilvalget kan ligge uden for den studerendes centrale fag. Stk. 3. Specialet kan efter studienævnets afgørelse udvides til 60 ECTS-point, hvis det er af eksperimentel karakter. 4. Titel En bestået kandidatuddannelse med centralt fag i Finsk giver ret til betegnelsen cand.mag. i finsk. På engelsk bruges Master of Arts (MA) in Finnish. Stk. 2. Udgøres kandidattilvalget af et studiemønster på 30 ECTS-point, der på forhånd er beskrevet i en studieordning, giver det ret til titlen cand.mag. i finsk med tilvalg i [det valgte tilvalg]. Kapitel 2. Adgangskrav 5. Adgangskrav Studerende med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse i Finsk fra Københavns Universitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Finsk i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse i Finsk. Stk. 2. Øvrige direkte adgangsgivende bacheloruddannelser fremgår af Stk. 3. Fakultetet kan optage andre ansøgere end de i stk. 1 og 2 fastsatte. Optagelse sker, hvis ansøgeren efter fakultetets vurdering har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med den adgangsgivende bacheloruddannelse, og fakultetet vurderer, at ansøger kan gennemføre uddannelsen. Stk. 4. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at følge uddannelsen på dansk, skal inden studiestart have bestået Studieprøven. Stk. 5. Fakultetet kan betinge en optagelse på en kandidatuddannelse af, at den studerende skal deltage i og bestå et suppleringsforløb på op til. Stk. 6. Suppleringsforløbet skal bestås enten inden semesterstart eller senest ved førstkommende eksamenstermin efter den studerendes studiestart. Stk. 7. Fakultetet fastsætter årligt optagelseskapaciteten på kandidatuddannelsen i Finsk. Optagelseskapaciteten offentliggøres hvert år senest 1 år før den gældende ansøgningsfrist på 3

4 Stk. 8. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres ansøgere efter fastsatte kriterier, der fremgår af Kapitel 3. Studietekniske forhold 6. Læsning af tekster på fremmedsprog Der findes kun i meget begrænset omfang egnet litteratur på dansk. Derfor skal den studerende kunne læse finske og engelske tekster på akademisk niveau. 7. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Når der i forbindelse med skriftlige opgaver anføres en absolut længde, fx 5 normalsider, kan opgaverne afvige fra den angivne længde med +/- 10 %. Når længden angives som et interval, fx normalsider, skal opgaven imidlertid holdes inden for det angivne interval. 8. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Pensum. Kapitel 4. Faglig profil 10. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på kandidatniveau i Finsk er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder blive optaget på en forskeruddannelse. 11. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Kompetencebeskrivelse En kandidatuddannelse i Finsk sætter kandidaten i stand til selvstændigt at løse opgaver, der kræver kendskab til og færdighed i finsk sprog samt kulturelle og samfundsmæssige praksisser. 4

5 Den færdige kandidat kan søge informationer om et givet emne og navigere i et større stofområde samt vurdere informationens relevans i forhold til en bestemt problemstilling. Kandidaten formår at formidle og behandle et emneområde på en velargumenteret og videnskabelig måde samt behersker og kan forholde sig kritisk til faglig viden. Gennem specialestudiet har kandidaten erhvervet sig ekspertviden inden for et afgrænset fagområde og kan forholde sig analytisk til et fagligt problem. Den færdige kandidat i Finsk har en god kommunikativ kompetence i finsk, både skriftligt og mundtligt. Kandidaten formår at sætte sig ind i finsksprogede tekster på højt niveau samt forstår talt standardfinsk. Derudover kan den færdige kandidat formulere sig skriftligt og mundtligt på et forholdsvis korrekt finsk. Den færdige kandidat i Finsk kan få beskæftigelse inden for følgende områder: Forskning, oversættelse og tolkning samt undervisning. Kulturformidling, kommunikation, handel mellem Finland og Danmark. Nordiske samarbejdsorganisationer og private virksomheder med kontakt til Finland. Endelig kvalificerer kandidatuddannelsen til videreuddannelse, herunder ph.d.-uddannelsen. Kompetencemål En kandidat i Finsk har følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af fennistikkens historie, forskellige teoretiske retninger inden for fennistik samt faglitteraturen inden for området et selvvalgt, specifikt område inden for fennistik samt teorier og forskere inden for dette område det finske sprogbrug og sproglige fænomener de historiske, politiske og kulturelle forhold omkring emner relaterede til Finland. Færdigheder i at forklare og diskutere fennistikkens teorier og problemstillinger perspektivere et selvvalgt, specifikt område inden for fennistik i forhold til andre lingvistiske fagteorier forklare og diskutere grammatiske fænomener inden for det finske sprog forstå og analysere komplekse finske tekster og andet materiale formidle indholdet af og tankegangene i finsksproget materiale. Kompetencer i at formulere, afgrænse og operationalisere en problemstilling med henblik på at strukturere og gennemføre et projekt med udvælgelse af både materiale til en analyse og materiale til perspektivering af analysen selvstændigt at definere og iværksætte et større akademisk projekt og tage ansvar for dets gennemførelse med inddragelse af de nødvendige ressourcer og samarbejdsrelationer. Kapitel 5. Det centrale fag på kandidatniveau i Finsk 12. Det centrale fag i Finsk Uddannelsen består af 7 moduler. Modul 1, 2, 5, 6 og 7 er obligatoriske. Modul 3 og 4 er KA-tilvalg og kan udskiftes med KA-tilvalg uden for det centrale fag i Finsk. Stk. 2. Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 3. Det strukturerede forløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i Finsk fremgår af nedenstående oversigt. Alternativer til det strukturerede forløb er markeret med kursiv. 5

6 Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) Prøvebestemmelser 1. 1: Fennistik (det centrale fag) 2: Finlands historie periodestudier (det centrale fag) Fennistik (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HFNK03311E Finlands historie periodestudier (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HFNK03321E Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Bunden hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 2. Mobilitetsvindue 3: Særligt studeret område 1 (kandidattilvalg) Særligt studeret område 1 (tilvalg og konstituerende) Aktivitetskode: HFNK03331E Fri hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 30 ECTSpoint KAtilvalg inden for eller uden for det centrale fag 4: Særligt studeret område 2 (kandidattilvalg) Kandidattilvalg uden for centralfaget 15 eller 30 ECTS-point Særligt studeret område 2 (tilvalg og konstituerende) Aktivitetskode: HFNK03341E Afhænger af det valgte tilvalg Fri hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 3. 5: Det finske skrift- og talesprog: grammatik i kontekst (det centrale fag) 6: Valgfag (det centrale fag) Det finske skrift- og talesprog: grammatik i kontekst (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HFNK03351E Valgfag: en projektplan (obligatorisk, konstituerende og valgfag) Aktivitetskode: HFNK03361E Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen Fri hjemmeopgave Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen 4. 7: Speciale (det centrale fag) 30 ECTS-point Speciale (obligatorisk og konstituerende) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HFNK03371E Fri hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 13. Det centrale fags moduler Modul 1: Fennistik Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af fennistikkens historie forskningsområder og forskningstraditioner inden for fennistik både i Finland og i udlandet lingvistiske fagteorier og metoder brugt inden for fagområdet væsentlige problemstillinger inden for fennistik. Færdigheder i at forklare og diskutere væsentlige forskningsresultater inden for almen fennistik og finsk sproghistorie samt den finske sprogforskningstradition 6

7 forklare og diskutere lingvistiske fagteorier og metoder ud fra et finsk perspektiv. Kompetencer i at placere finsk i en lingvistisk kontekst både strukturelt og typologisk redegøre for forskellige forskningstraditioner og -områder inden for fennistik. Fennistik (obligatorisk og konstituerende) Fennistics (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HFNK03311E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan redegøre for fennistikkens historie og de væsentligste forskningstendenser inden for fennistik anvende en bredere teoretisk orientering inden for fennistik diskutere de væsentligste lingvistiske fagteorier og metoder samt faglige problemstillinger ud fra et finsk perspektiv. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen og løsning af 3-4 semesteropgaver. Syge-/omprøve (under forudsætning af godkendt aktiv undervisningsdeltagelse): Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Prøven består af 4-5 spørgsmål. Prøven varer op til 45 min. inkl. votering, og der gives 45 min. forberedelse. Prøven har form af en mundtlig sagsfremstilling (15 20 min.), efterfulgt af en af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminator og eksaminand (højst 20 min.). Omfang af aktiv undervisningsdeltagelse: Fremmøde i min. 80 % af undervisningen og løsning af 3-4 semesteropgaver. Omfang ved syge- /omprøve: 15 normalsider, og der gives en uge til besvarelsen. Tilladte hjælpemidler: Noter må medbringes til forberedelsesdelen af prøven. Hjælpemidler ved syge-/omprøve: Alle. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 15 normalsider, og der gives en uge til besvarelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle. 7

8 Særlige bestemmelser For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Modul 2: Finlands historie periodestudier Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af en væsentlig periode i Finlands historie. Dette sker som led i opbygningen af en generel forståelse for den historiske udvikling i Finland historiske processer. Færdigheder i at abstrahere og generalisere i forbindelse med den historiske erkendelse anvende teorier og teorielementer samt metodisk bevidste overvejelser på det historiske stof. Kompetencer i at analysere tidsforløb samt foretage periodeafgrænsning og kronologisk komparation formidle den historiske analyses resultater på skrift. Finlands historie periodestudier (obligatorisk og konstituerende) Period Studies in Finnish History (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HFNK03321E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan identificere, redegøre for og diskutere de væsentligste faghistoriske problemstillinger knyttet til en væsentlig periode af Finlands historie og placere dem i deres historiografiske sammenhæng placere det valgte historiske område i dets kontekst i tid og tematik samt argumentere for valgte periodegrænser og gøre rede for forskelle og ligheder med tilstødende perioder sammenfatte og diskutere periodens historiske hovedtræk, som den skildres i den opgivne litteratur med bredt sigte placere speciallitteraturens emner og synspunkter i forhold til periodens overordnede udvikling samt vælge et relevant problemfelt inden for det historiske område og begrunde valget vælge og anvende relevante metodiske og teoretiske tilgange til analyse af afgrænsede historiske problemfelter og begrunde valget formidle sin viden og sine refleksioner veldisponeret og med sprogbeherskelse, præcision og klarhed. Kurset består i holdundervisning eller i holdundervisning kombineret med gruppearbejde. I undervisningen skal der gennemgås og analyseres brede og mere specialiserede videnskabelige fremstillinger og artikler samt kilder. Der skal indgå relevant teoretisk litteratur og litteratur med forskellige metodiske tilgange. 8

9 Prøvebestemmelser Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk, finsk eller engelsk. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med maks. 5 studerende pr. gruppe. Ved prøver aflagt af flere studerende i fællesskab er opgavens samlede omfang 15 normalsider pr. deltager. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Omfang: 20 normalsider, og der gives 10 dage til besvarelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle. Modul 3: Særligt studeret område 1 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af et afgrænset emne inden for det finske sprog, historie, samfund, kultur eller litteratur akademisk og videnskabelig fremstilling. Færdigheder i at indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde. Kompetencer i at udvælge og definere en problemformulering inden for et givet område. Særligt studeret område 1 (tilvalg og konstituerende) Focused Study 1 (elective and constituent) Aktivitetskode: HFNK03331E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan selvstændigt tilegne sig viden om et specifikt område vedrørende Finland og formå at formidle denne viden i en skriftlig opgave afgrænse et eller flere problemfelter på en måde, der er relevant i forhold til forskningen og de aktuelle faglige diskussioner inden for det valgte område godtgøre fortrolighed med fagterminologien inden for det valgte område søge litteratur i overensstemmelse med de metoder, der er accepterede for faget, f.eks. databaser, opslagsværker, håndbøger mv. forholde sig kritisk til kilderne/sekundærlitteraturen formulere og behandle det valgte emnes problemstillinger på en velargumenteret måde. Der bliver ikke udbudt undervisning i forbindelse med dette fagelement. Den studerende vælger selv et emne, som skal forelægges eksaminator til god- 9

10 kendelse. Under vejledning af en underviser skal den studerende finde relevant litteratur og belyse den valgte problemstilling. Prøvebestemmelser Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller finsk. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Omfang: normalsider. Ved gruppeprøver med 2 deltagere øges det samlede sideantal til og med 3 deltagere til normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Modul 4: Særligt studeret område 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af et afgrænset emne inden for det finske sprog, historie, samfund, kultur eller litteratur akademisk og videnskabelig fremstilling. Færdigheder i at indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde. Kompetencer i at udvælge og definere en problemformulering inden for et givet område. Særligt studeret område 2 (tilvalg og konstituerende) Focused Study 2 (elective and constituent) Aktivitetskode: HFNK03341E Faglige mål Eksaminanden kan selvstændigt tilegne sig viden om et specifikt område vedrørende Finland og formår at formidle denne viden i en skriftlig opgave afgrænse et eller flere problemfelter på en måde, der er relevant i forhold til forskningen og de aktuelle faglige diskussioner inden for det valgte område godtgøre fortrolighed med fagterminologien inden for det valgte område søge litteratur i overensstemmelse med de metoder, der er accepterede for faget, f.eks. databaser, opslagsværker, håndbøger mv. forholde sig kritisk til kilderne/sekundærlitteraturen formulere og behandle det valgte emnes problemstillinger på en velargumenteret måde. 10

11 Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Der bliver ikke udbudt undervisning i forbindelse med dette fagelement. Den studerende vælger selv et emne, som skal forelægges eksaminator til godkendelse. Under vejledning af en underviser skal den studerende finde relevant litteratur og belyse den valgte problemstilling. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller finsk. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Omfang: normalsider. Ved gruppeprøver med 2 deltagere øges det samlede sideantal til og med 3 deltagere til normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Modul 5: Det finske skrift- og talesprog: grammatik i kontekst Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af særlige grammatiske fænomener inden for det finske sprog fagterminologi inden for området forskelle mellem det finske skrift- og talesprog. Færdigheder i at genkende, forstå og bruge mere komplekse strukturer i det finske tale- og skriftsprog redegøre for de gennemgåede sproglige fænomener indplacere de gennemgåede sproglige træk inden for en relevant teoretisk ramme. Kompetencer i at karakterisere forskellige funktioner inden for sprogbrug placere de introducerede fænomener og strukturer i forhold til en bredere sproglig sammenhæng analysere det sproglige indhold i forskellige finske tekster, herunder også medietekster (sms er, undertekster til film m.m.). Det finske skrift- og talesprog: grammatik i kontekst (obligatorisk og konstituerende) Spoken and Written Finnish: Grammar in Context (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HFNK03351E Faglige mål Eksaminanden kan genkende og redegøre for særlige fænomener inden for det finske sprog placere det gennemgåede indhold i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere de væsentligste faglige problemstillinger inden for det finske 11

12 sprogbrug i sammenhæng med relevante teorier. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen og løsning af 3-4 semesteropgaver. Syge-/omprøve (under forudsætning af godkendt aktiv undervisningsdeltagelse): Bunden hjemmeopgave, se dog omfang. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk eller finsk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 8 normalsider, og der gives 5 dage til besvarelsen. Omfang af aktiv undervisningsdeltagelse: 80 % fremmøde samt 3-4 semesteropgaver a op til 1 normalside pr. opgave. Omfang ved syge-/omprøve: 15 normalsider, og der gives en uge til besvarelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller finsk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 15 normalsider, og der gives en uge til besvarelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle. Særlige bestemmelser For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Modul 6: Valgfag Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af et afgrænset emne inden for det finske sprog, historie, samfund, kultur eller litteratur akademisk og videnskabelig fremstilling af en forskningsplan. Færdigheder i at indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde fremstille en akademisk forskningsplan. 12

13 Kompetencer i at udvælge og definere en problemformulering inden for et givet område indsætte den faglige viden i en bredere faglig sammenhæng på en måde, der forener faglig dybde med evne til at se tilknytningspunkter i forhold til andre fagligheder. Valgfag: en projektplan (obligatorisk, konstituerende og valgfag) Focused Study: A Research Plan (compulsory, constituent, and elective) Aktivitetskode: HFNK03361E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan fremlægge et specialeemne og en foreløbig problemstilling søge litteratur og eventuelt andet materiale inden for det valgte emne i overensstemmelse med de metoder, der er fagligt acceptable, fx opslag i databaser, opslagsværker, håndbøger mv. afgrænse et eller flere problemfelter og opstille en problemformulering på en måde, der er relevant i forhold til forskningen og de aktuelle faglige spørgsmål formulere og præsentere sit specialeemnes problemstillinger på en klar, velargumenteret og nuanceret måde præsentere sit specialeemne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder udtrykke sig på skriftligt og stilistisk korrekt sprog operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Selvstudium med vejledning og seminar. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller finsk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Ca. 20 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Modul 7: Speciale 30 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af fagets metoder og teorier i forbindelse med en selvstændig analyse af en problemstilling inden for det centrale fags fagområde eller en problemstilling med tværfaglig relevans. Færdigheder i at 13

14 formulere, afgrænse og operationalisere specialets problemstilling udvælge, diskutere og anvende relevante metodiske tilgange til analysen udvælge, afgrænse, indsamle og bearbejde primært eller sekundært materiale af relevans for analysen analysere materialet med henblik på besvarelse af problemstillingen ifølge fagets standarder for formalia (citatpraksis, litteraturangivelser, indholdsfortegnelse, tegnsætning etc.) præsentere specialet som velstruktureret tekst, der overholder konventionerne for grammatisk, ortografisk, semantisk, idiomatisk og stilistisk korrekt sprogbrug fremstille resultaterne af en analyse med logisk struktur og sproglig klarhed inden for en given ramme, både tidsmæssigt og formmæssigt. Kompetencer i selvstændigt at definere og iværksætte et større akademisk projekt og tage ansvar for dets gennemførelse med inddragelse af de nødvendige ressourcer og samarbejdsrelationer at udvælge, diskutere og anvende relevante teoretiske begreber i forbindelse med analysen og at koble eventuel empirisk analyse med teoretisk og videnskabsteoretisk indsigt og perspektiv at forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling, empiribearbejdning og konklusion at formidle og behandle det valgte område på en velargumenteret og videnskabelig måde. Speciale (obligatorisk og konstituerende) Master s Thesis (compulsory and constituent) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HFNK03371E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan anvende den fagterminologi, der er relevant for emnet og i overensstemmelse med fagets standarder, herunder anvendelse af noter, citat-praksis, referencepraksis, tegnsætning, ortografiske konventioner, indholdsfortegnelse og litteraturangivelser udvælge, diskutere og anvende relevante teoretiske begreber og teorier, tolkninger, skoler, fagets synspunkter mv. inden for specialets område afgrænse et eller flere problemfelter på en måde, der er relevant i forhold til forskningen og de aktuelle faglige diskussioner inden for det valgte emneområde forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling, empiribearbejdning og konklusion præsentere specialet som velstruktureret og fokuseret tekst, der overholder konventionerne for grammatisk, ortografisk, semantisk, idiomatisk korrekt og stilistisk adækvat sprogbrug sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. Selvstudium med vejledning. Prøveform: Fri hjemmeopgave. 14

15 Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Hjemmeopgave: Dansk, finsk eller engelsk. Resumé: Hvis specialet er skrevet på dansk, skrives resuméet på finsk eller engelsk. Hvis specialet er skrevet på finsk, skrives resuméet på dansk eller engelsk. Hvis specialet er skrevet på engelsk eller et andet fremmedsprog, skrives resuméet på dansk eller finsk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Hjemmeopgave: normalsider. Resumé: ½ 1 normalside. Tilladte hjælpemidler: Alle. Særlige bestemmelser Resuméet indgår i bedømmelsen, dog således at det faglige indhold i specialet vægtes tungest. Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse, dog således at det faglige indhold i specialet vægtes tungest. Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 14. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på det centrale fag på kandidatniveau. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 4. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 15. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede kandidatuddannelses ramme af 120 ECTS-point skal bestås, for at kandidatgraden opnås. Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 16. Studieaktivitet Studerende, som er mere end 30 ECTS-point forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder kandidattilvalg/-sidefag, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. 15

16 Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser 18. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i det centrale fag på kandidatniveau i Finsk. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Et kandidatspeciale, der danner grundlag for en betegnelse i en kandidatuddannelse, kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse i en anden kandidatuddannelse. Stk. 4. Den studerende har pligt til at oplyse om og søge om merit for tidligere beståede uddannelseselementer fra uafsluttede uddannelser på samme niveau. Stk. 5. Der kan kun gives forhåndsgodkendelse til at tage fag ved andre uddannelsesinstitutioner, såfremt den studerende samtidigt med ansøgning om forhåndsgodkendelse forpligter sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. 19. Overgangsbestemmelser Senest 1 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 21) lukkes alle tidligere studieordninger for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, og der kan dermed ikke længere aflægges prøver efter disse studieordninger. Stk. 2. Ansøgning om meritoverførsel af fagelementer bestået på tidligere studieordninger for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk sendes til studienævnet. Kapitel 9. Tilmelding til prøver og fag 20. Tilmelding til prøver og fag Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Stk. 2. En studerende kan ikke afmelde en prøve. Stk. 3. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et ikke-obligatorisk fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Stk. 4. Studienævnet kan dispensere fra stk. 1 og 2, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 21. Ikrafttræden 2015-studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk træder i kraft den 1. september 2015 og gælder for studerende, der er optaget på dette fag den 1. september 2015 eller senere. 16

17 22. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 23. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab den 28. august Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 4. februar Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 17

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Finnish The 2008 Curriculum Rettet 2009 Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske Studier

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. europæisk etnologi, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. europæisk etnologi, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi, 2016-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i religionssociologi, 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Tværkulturelle studier,

Tværkulturelle studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen Rettet 2015 Justeret

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tysk. 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tysk. 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tysk 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret 2015 Institut

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

litteraturvidenskab,

litteraturvidenskab, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i litteraturvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Historie, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Historie, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in History The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2013 og 2014 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Indoeuropæisk, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Indoeuropæisk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Indoeuropæisk, 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. engelsk, 2017-ordningen. Rettet 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. engelsk, 2017-ordningen. Rettet 2017 Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i engelsk, 2017-ordningen Rettet 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1.

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014 Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Filosofi 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere