INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning"

Transkript

1 INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER BRÆNDSEL INSTALLATION TRÆKKANAL TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER UDPAKNING MONTERING AF STUFA STAR OVN REGULERING AF KERAMIKSIDER MONTERING AF SIDESTYKKER I METAL AF MODEL EGO FJERNELSE AF BAGSIDE VED VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF T-STYKKE PÅ EGO OVN MED UDTAGNING FRA OVEN FORBINDELSER TIL SUPPLERENDE ANORDNINGER ILÆGNING AF TRÆPILLER FØRSTE TÆNDING FJERNBETJENING MAKS NØDPANEL BETJENING SIKKERHEDSANORDNINGER ALARMER RENGØRING FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER ELEKTRISK PRINTKORT STUFE AIR OVNE ELEKTRISK PINKORT COMFORT AIR OVNE MED TO VENTILATORER...65 II

3 INDLEDNING Kære kunde, vores produkter er designet og fremstillet i overensstemmelse med de europæiske normer for byggevarer (DS/EN brændeovne, DS/EN rumopvarmere til boliger fyret med træpiller, DS/EN indsatser inklusive åbne kaminer til fast brændsel, DS/EN komfurer til fast brændsel), med materialer af høj kvalitet og stor erfaring i forarbejdningsprocesserne. Produkterne overholder desuden de væsentlige krav i direktiv 2006/95/EF (Lavspænding) og direktiv 2004/108/EF (Elektromagnetisk kompatibilitet). Vi anbefaler, at De læser anvisningerne i denne manual grundigt for at opnå den bedst mulige ydelse. Denne installations- og brugsmanual udgør en integreret del af produktet: sørg for, at den altid ledsager apparatet, også i tilfælde af overdragelse til en anden ejer. Anmod om en kopi fra det lokale servicecenter eller download den direkte fra vores websted, hvis manualen skulle blive væk. Alle lokale forskrifter, herunder dem, der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes under installation af apparatet. I Italien henvises ved installation af biomasseanlæg på under 35 KW til D.M. (italiensk ministerielt dekret) 37/08, og enhver installatør, der er kvalificeret til det, skal udstede en overensstemmelsesattest for det installerede anlæg. (Med anlæg menes Ovn+Skorsten+Luftindtag). REVIDERING AF VEJLEDNINGEN Denne vejlednings indhold er af rent teknisk karakter og tilhører MCZ Group Spa. Ingen del af denne manual må oversættes til andre sprog og/eller tilpasses og/eller gengives, ej heller delvist, i en anden form og/eller mekanisk eller med elektronisk middel, fotokopieres, indspilles eller andet uden forudgående skriftlig tilladelse fra MCZ Group Spa. Virksomheden forbeholder sig ret til at foretage eventuelle ændringer på produktet til enhver tid uden forudgående varsel. Virksomheden håndhæver sine rettigheder i henhold til loven. OPBEVARING OG ANVENDELSE AF VEJLEDNINGEN Tag vare om denne vejledning og opbevar den på et sted, hvor De hurtigt og let kan få fat i den. Bed forhandleren eller det autoriserede servicecenter om et nyt eksemplar, hvis vejledningen forsvinder eller ødelægges. Det er også muligt at downloade den fra vores websted. tekst med fed skrift kræver særlig opmærksomhed fra læserens side. tekst i kursiv anvendes til at henlede opmærksomheden på andre afsnit i vejledningen eller yderligere forklaringer. Under Bemærk gives læseren yderligere oplysninger om emnet. SYMBOLER, DER ANVENDES I VEJLEDNINGEN GIV AGT: den pågældende meddelelse skal læses og forstås omhyggeligt, da manglende overholdelse kan medføre alvorlig beskadigelse af produktet og sætte brugerens sikkerhed på spil. OPLYSNINGER: manglende overholdelse af forskrifterne vil påvirke anvendelsen af produktet. OPERATIVE TRIN: rækkefølgen af knapper, der skal trykkes på, for at få adgang til menuen eller til at foretage justeringer. VEJLEDNING konsulter denne vejledning eller instruktionerne omhyggeligt. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 1

4 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER SIKKERHEDSFORSKRIFTER Installation, tilslutning til elforsyningen, funktionseftersyn og vedligeholdelse må udelukkende foretages af autoriseret, kvalificeret personale. Produktet skal installeres i overensstemmelse med gældende lokal og national lovgivning, samt med de bestemmelser, der gælder for kommunen, amtet eller landet. Anvend udelukkende den type brændsel, der anbefales af fabrikanten. Produktet må ikke anvendes til affaldsforbrænding. Det er strengt forbudt at bruge alkohol, benzin, flydende brændstof til lanterner, diesel, bio-ethanol, væsker til antændelse af trækul eller lignende væsker til at tænde/genoplive flammen i disse apparater. Hold disse brændbare væsker i langt væk fra apparatet under brug. Undlad at fylde andre brændstoffer end træpiller i træpillemagasinet. Anvisningerne i nærværende vejledning skal altid overholdes for at sikre korrekt brug af produktet og de elektroniske apparater, der er forbundet med det, og forebygge ulykker. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller kendskab til brug af apparatet, medmindre de overvåges eller instrueres i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet Før der foretages nogen form for handling, har brugeren, eller en hvilken som helst anden person, der skal arbejde på eller med produktet, pligt til at læse og forstå samtlige anvisninger i nærværende installations- og brugsvejledning. Fejl eller forkerte indstillinger kan medføre fare og/eller driftsforstyrrelser. Brug ikke produktet som stige eller støttestruktur. Læg ikke vasketøj til tørre på produktet. Tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand af produktet. Risiko for brand. Ethvert ansvar for utilsigtet anvendelse af produktet påhviler kunden alene og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar. Enhver form for manipulering eller uautoriseret udskiftning med uoriginale reservedele på produktet kan sætte brugerens sikkerhed på spil og ophæver fabrikantens civile og strafferetlige ansvar. Store dele produktets overflader er meget varme (dør, håndtag, glas, røgudledningsrør, osv.). Undgå derfor at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesbeklædning eller særlige midler, i form af varmebeskyttelseshandsker eller ovngreb, såsom koldt håndtag. Det er forbudt at betjene produktet med døren åben eller ruden i stykker. I perioden hvor apparatet ikke er i brug, skal alle døre/låger/dæksler, der følger med apparatet, være lukkede. Produktet skal tilsluttes et elektrisk anlæg med en fungerede jordforbindelse. Sluk for produktet, hvis der opstår fejl eller driftsforstyrrelser. Hvis der ophobes uforbrændte træpiller i fyrfadet som følge af adskillige mislykkede optændinger, skal de fjernes, før man prøver at tænde igen. Kontrollér, at fyrfadet er rent og placeret korrekt, før der tændes igen. Produktet må ikke vaskes med vand. Vandet kan trænge ind i apparatet og ødelægge den elektriske isolering og derved forårsage elektriske stød. Man skal undgå at opholde sig foran det tændte produkt i længere tid. Lad være med at opvarme det rum for meget, hvor De opholder Dem, og hvor produktet står. Dette kan være skadeligt for helbredet og forårsage sundhedsmæssige problemer. Produktet skal installeres i rum, hvor der ikke er brandfare, og som giver mulighed for tilslutning til de nødvendige energikilder (luft- og elforsyning) og udledning af røg. I tilfælde af skorstensbrand skal man slukke for apparatet og afbryde det fra strømforsyningen. Lågen må aldrig åbnes. Ring derefter til brandvæsnet. Produktet og beklædningen skal opmagasineres i rum uden fugt, og de må ikke udsættes for vind og vejr. Det frarådes at fjerne støttebenene og stille produktets hoveddel direkte på gulvet for at sikre tilstrækkelig isolering, særligt hvis gulvet er lavet af brændbart materiale. Undlad at anvende brændbare materialer til tænding af træpilleovnen, hvis tændingssystemet ikke fungerer. Ekstraordinær vedligeholdelse må udelukkende udføres af godkendt og kvalificeret personale. Vurdér stabiliteten af overfladen, der skal bære træpilleovnens vægt, og sørg for passende isolering, hvis den er lavet af brændbart materiale (f.eks. træ, gulvtæppe, plastik). 2

5 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER OPLYSNINGER: Ved eventuelle problemer bedes De henvende Dem til forhandleren eller kvalificerede teknikere, der er godkendt af fabrikanten. Anvend udelukkende det af fabrikanten foreskrevne brændstof. Det er normalt, at produktet udsender røg, første gang det tændes. Det skyldes den første overophedning af malingen. Sørg derfor for at udlufte rummet hvor det er installeret godt. Røgudledningsrørene (overgangsrør til skorstene) skal kontrolleres og renses med jævne mellemrum. Produktet må ikke anvendes til madlavning. Træpillemagasinets låg skal altid være lukket. Opbevar denne installationsvejledning med omhu, eftersom den skal følge produktet under hele dets levetid. Sørg for, at vejledningen ledsager produktet, hvis det sælges eller overdrages til en anden bruger. TILSIGTET BRUG Produktet fungerer udelukkende med træpiller og skal installeres indendørs. GARANTIBETINGELSER Virksomheden garanterer for produktet, bortset fra nedennævnte dele, der udsættes for normalt slid i 2 (to) år fra købsdatoen, som dokumenteres af: et bevisdokument (faktura og/eller kvittering), hvoraf sælgerens navn og datoen for salget fremgår; indsendelse af det udfyldte garantibevis inden for 8 dage efter købet. For at garantien skal være gyldig og dække, må installationen efter bogen og idriftsættelsen af apparatet desuden udelukkende udføres af kvalificeret personale, der i de givne tilfælde skal udstede en erklæring om anlæggets overensstemmelse, og at produktet er velfungerende. Det anbefales at udføre funktionstesten af produktet, før det færdiggøres med finish (beklædninger, maling af vægge osv..). Installationer, der ikke overholder de gældende regler, medfører bortfald af garantien, ligesom utilsigtet brug og manglende udførsel af den af fabrikanten forudsete vedligeholdelse. Garantien er gældende på betingelse af, at anvisningerne og advarslerne i brugs- og vedligeholdelsesmanualen, som ledsager apparatet, overholdes således, at det anvendes på den mest korrekte måde. Udskiftning af hele apparatet, eller reparation af en del af det, forlænger ikke garantiperioden, der forbliver uændret. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres fejlbehæftede på grund af fabrikationsfejl. For at udnytte garantien hvis der skulle forekomme en defekt, skal køberen gemme garantibeviset og vise det til servicecenteret sammen med dokumentet, som udstedes på købstidspunktet. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 3

6 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER UNDTAGELSER Alle fejl og/eller skader på apparatet, som skyldes følgende årsager, er udelukket fra denne garanti: Skader, der opstår i forbindelse med fragt og/eller håndtering alle dele som er defekte på grund af uagtsom eller skødesløs brug, forkert vedligeholdelse, installation, som er i uoverensstemmelse med fabrikantens anvisninger (konsultér altid installations- og brugsmanualen, som leveres med apparatet) forkert dimensionering i forhold til brugen eller installationsfejl, dvs. manglende gennemførelse af de nødvendige forholdsregler til at udføre installationen efter bogen. uhensigtsmæssig overophedning af produktet, dvs. anvendelse af brændsler, der ikke er i overensstemmelse med de typer og mængder, som er angivet i den medfølgende vejledning yderligere skader forårsaget af fejlagtige indgreb fra brugerens side i et forsøg på at afhjælpe den oprindelige fejl forværring af skaderne, som skyldes brugerens fortsatte brug af apparatet efter, at defekten er opstået ved tilstedeværelse af kedel eventuelle korrosioner, belægninger eller brud, som skyldes vagabonderende strømme, kondens, vandets aggressivitet eller syreindhold, forkert udførte afkalkninger, mangel på vand, aflejringer af mudder eller kalk manglende effektivitet af skorstene, trækkanaler eller dele af anlægget, som apparatet afhænger af skader som følge af manipulation, vejrforhold, naturkatastrofer, hærværk, lynnedslag, brand, fejl i elektrisk og/eller hydraulisk anlæg. Manglende årlig rengøring af ovnen udført af en autoriseret tekniker eller fagfolk, medfører bortfald af garantien Følgende er også udelukket fra denne garanti: dele, som udsættes for almindelig slitage, såsom pakninger, ruder, belægninger og støbejernsriste, malede, forkromede eller forgyldt dele, håndtag og kabler, lamper, kontrollamper, drejeknapper, alle dele, der kan fjernes fra ildstedet. Farvevariationer på lakerede dele og dele i keramik/serpentinersten, samt mindre krakeleringer i keramikken, eftersom de følger af materialets naturlige egenskaber og anvendelsen af produktet. murværk dele af anlægget (hvis til stede), som ikke er leveret af fabrikanten Eventuelle tekniske indgreb på produktet for at fjerne disse defekter og følgeskader skal aftales med servicecenteret, der forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise den pågældende opgave, som under alle omstændigheder ikke vil blive foretaget under garantien, men som teknisk bistand, der skal leveres under eventuelle specifikt aftalte forhold og i henhold til de gældende satser for arbejdet, som skal udføres. Desuden vil udgifter, som måtte vise sig nødvendige til at rette op på brugerens forkerte tekniske indgreb, manipulationer eller på anden måde skadelige faktorer for enheden, der ikke kan henføres til fabrikationsfejl, også påhvile brugeren. Bortset fra begrænsningerne fastsat i love og regler er enhver garanti for overholdelse af luft- og støjforurening desuden udelukket. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller genstande, som skyldes tilsidesættelse af forskrifterne i brugsvejledningen, i særdeleshed anvisningerne vedrørende installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. 4

7 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER RESERVEDELE De bedes rette anmodning om assistance til forhandleren, som sørger for at sende anmodningen videre til servicecenteret, hvis der skulle opstå funktionsfejl på produktet. Brug udelukkende anvendes originale reservedele. Forhandleren eller servicecenteret kan give alle nødvendige oplysninger vedrørende reservedelene. Det anbefales, at lade være med at vente til delene er nedslidte, før de udskiftes. Det er hensigtsmæssigt at udføre de regelmæssige vedligeholdelseskontroller. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar, hvis produktet, eller et hvilket som helst tilbehør, anvendes forkert eller ændres uden tilladelse. Udskiftninger må udelukkende ske med originale reservedele. FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET. Nedrivning og bortskaffelse af produktet påhviler alene ejeren, der skal handle i overensstemmelse med de i landet gældende love omkring sikkerhed, hensyn til og beskyttelse af miljøet. Når produktet ikke længere skal benyttes, må det ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det skal indleveres til de kommunale genbrugsstationer eller til forhandlere, der yder denne service. Differentieret bortskaffelse af produktet gør det muligt at undgå sundheds- og miljøskadelige virkninger og at indsamle produktets materialer med henblik på at opnå en vigtig energi- og ressourcebesparelse. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 5

8 2-BRÆNDSEL Oplysningerne i dette kapitel refererer udtrykkeligt til den italienske installationsstandard UNI Under alle omstændigheder skal de gældende love i landet, hvor installationen udføres, altid overholdes. TRÆPILLER Træpillerne fremstilles af savsmuld fra bearbejdning af tørt, naturligt træ (uden maling), der under tryk presses til pilleform. Materialets fasthed skyldes, at træet indeholder lignin, hvilket gør det muligt at fremstille træpiller uden at anvende lim eller bindemidler. Der findes adskillige slags træpiller på markedet, hvis egenskaber varierer alt efter den anvendte træblanding. Den mest udbredte diameter på markedet er 6 mm (der findes også en diameter på 8 mm) med en længde, som i gennemsnit ligger mellem 5 og 30 mm. Kvalitetstræpiller har en densitet, der svinger fra 600 kg/m³ til over 750 kg/m³, med et vandindhold, der holder sig mellem 5 % og 8 % af deres vægt. Udover at træpiller er en miljøvenlig brændselstype, da trærester udnyttes i videst muligt omfang og således opnår en renere forbrænding end ved anvendelse af fossilt brændsel, giver træpillerne også tekniske fordele. Mens træ af god kvalitet har en brændværdi på 4,4 Kw/kg (med 15 % fugt, efter cirka 18 måneders lagring), er træpillernes brændværdi på omkring 4,9 Kw/kg. For at sikre en tilfredsstillende forbrænding skal træpillerne opbevares på et tørt sted, hvor de er beskyttede mod snavs. Træpillerne leveres normalt i sække på 15 kg, hvilket gør det yderst nemt at opbevare dem. Træpiller af god kvalitet sikrer en god forbrænding og nedsætter udsendelsen af skadelige stoffer i atmosfæren. SÆK MED TRÆPILLER PÅ 15 kg Jo ringere kvaliteten af brændslet er, desto oftere skal fyrfadet og forbrændingskammeret renses indvendigt. De vigtigste kvalitetscertificeringer for træpiller på det europæiske marked gør det muligt at sikre at brændslet falder ind under klasse A1/ A2 i henhold til DS/EN Eksempler på disse certificeringer er for eksempel ENPlus, DINplus, Ö-Norm M7135,, som garanterer, at navnlig følgende egenskaber er overholdt: brændværdi: 4,6-5,3 kwh/kg. Vandindhold: maks. 10% af vægten. Askeprocent: maks. 1,5% af vægten. Diameter: 6±1/8±1 mm. Længde: 40 mm. Indhold: 100% ubehandlet træ uden tilsatte bindemidler (maks.5 % bark). Emballage: sække i miljøvenligt eller bio-nedbrydeligt materiale. Fabrikanten anbefaler kraftigt, at anvende certificeret brændsel til deres produkter (ENPlus, DINplus, Ö-Norm M7135). Hvis der anvendes træpiller af ringe kvalitet, som ikke overholder ovenstående krav, sættes produktets funktionsdygtighed på spil, hvilket kan medføre, at garantien og fabrikantens ansvar bortfalder. 6

9 3-INSTALLATION FORORD Monteringsstedet skal vælges efter omgivelserne, røgudledningen og trækkanalen. Kontrollér hos de lokale myndigheder, om der er strengere krav vedrørende forbrændingsluftindtag, røgudledningsanlæg med trækkanal og røghætte. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af installationer, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, af utilstrækkelig udluftning af lokalerne, af elektrisk tilslutning, som ikke er i overensstemmelse med reglerne, samt ukorrekt brug af apparatet. Installationen skal udføres af en kvalificeret tekniker, der skal udstede en overensstemmelsesattest for anlægget til køberen, og som påtager sig det fulde ansvar for den endelige installation og den deraf følgende korrekte funktion af produktet. Særligt skal han sikre sig, at: der er et tilstrækkeligt forbrændingsluftindtag og en røgudledning, som passer til typen af det installerede produkt andre installerede ovne eller anordninger ikke forårsager undertryk i rummet, hvor produktet er installeret (kun for lufttætte produkter er et maksimalt undertryk i omgivelserne på 15 Pa tilladt) der ikke er tilbageløb af røg i omgivelserne, når produktet er tændt røgudledningen er udført fuldstændigt sikkert (dimensionering, røgtætning, afstande til brændbare materialer..). Det anbefales især at kontrollere sikkerhedsafstandene, som skal overholdes ved tilstedeværelse af brændbart materiale, og typen af isoleringsmateriale, der skal anvendes, på trækkanalens typeskilt. Disse krav skal altid overholdes strengt for at undgå alvorlige skader på personernes helbred og husets integritet. Installationen skal sikre nem adgang til at rengøre apparatet, røgudledningsrørene og trækkanalen. Det er forbudt at installere ovnen i lokaler med brandfare. Installation i étværelseslejligheder, soveværelser og badeværelser er kun tilladt med lufttætte eller lukkede apparater med passende direkte forbrændingsluftkanalisering til den fri luft. Sørg altid for passende afstand og beskyttelse til at sikre, at produktet ikke kommer i kontakt med vand. Hvis der er installeret flere apparater, skal luftindtaget udefra dimensioneres korrekt. MINIMUMSAFSTANDE Det anbefales at installere ovnen et stykke fra eventuelle mure og/eller møbler med et minimum af luftcirkulation for at sikre effektiv ventilation af apparatet og god varmefordeling i rummet. Overhold afstandene til brændbare eller varmefølsomme genstande (sofaer, møbler, træpaneler osv.), som angivet. Afstanden fra forsiden til brændbare materialer skal være på mindst 80 cm. Hvis der er særligt sarte genstande, såsom møbler, gardiner og sofaer, skal afstanden til træpilleovnen øges behørigt. Ved opstilling på trægulv anbefales det at montere gulvbeskyttelsespladen og under alle omstændigheder følge de gældende regler i landet. EGO/STAR Ikke-brændbare vægge Brændbare vægge Air Version Version Comfort Air A = 5 cm B = 5 cm A = 15 cm B = 15 cm A = 5 cm B = 5 cm A = 20 cm B = 20 cm Hvis gulvet er lavet af brændbart materiale, anbefales at anvende en beskyttelse i ikke-brændbart materiale (stål, glas...), som også beskytter gulvet foran, hvis der skulle falde brændsel ud under rengøringen. Apparatet skal installeres på et gulv med tilstrækkelig bæreevne. Hvis det eksisterende gulv ikke opfylder dette krav, skal der træffes passende foranstaltninger (for eksempel en plade til at fordele belastningen). Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 7

10 4-TRÆKKANAL FORORD Dette kapitel Trækkanal er udarbejdet med henvisning til forskrifterne i de europæiske standarder (DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN 1457). Det giver nogle retningslinjer om god og korrekt udformning af trækkanalen, men erstatter på ingen måde de gældende regler, som den kvalificerede bygherre skal være i besiddelse af. Kontrollér hos de lokale myndigheder, om der er restriktive regler vedrørende forbrændingsluftindtaget, røgudledninganlægget, trækkanalen, røghætten. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for driftsforstyrrelser på ovnen, hvis de skyldes, at der anvendes en forkert dimensioneret trækkanal, som ikke overholder de gældende standarder. TRÆKKANAL Trækkanalen eller skorstenen er af stor betydning for den korrekte drift af et opvarmningsapparat til fast brændsel med tvunget træk, da moderne opvarmningsapparater har et højt udbytte med koldere røggasser og derved lavere træk. Det er derfor afgørende, at trækkanalen er konstrueret efter bogen og altid holdes i perfekt stand. En trækkanal til et træpille-/træovn skal mindst være kategori T400 (eller højere hvis apparatet kræver det) og modstandsdygtig over for sodbrand. Røgudledningen skal ske gennem en enkelt trækkanal med rør i isoleret stål (A) eller gennem en eksisterende trækkanal, som er i overensstemmelse med anvendelsen (B). En simpel cement lysskakt skal have passende foringsrør. For begge løsninger skal der sørges for en inspektionsluge (AT) og/eller inspektionslem (AP) - FIG.1. Det er forbudt at tilslutte flere træ-/træpilleovne eller apparater af enhver anden type (udluftningshætter... ) til samme trækkanal. min.3,5 metri AP (A) AT FIGUR 1 - TRÆKKANAL (B) 8

11 4-TRÆKKANAL TEKNISKE SPECIFIKATIONER Lad en godkendt tekniker kontrollere trækkanalens effektivitet. Trækkanalen skal være røgtæt, lodret uden indsnævringer, fremstillet i materiale, der er uigennemtrængeligt for røg, kondens, varmeisoleret og egnet til at modstå de almindelige mekaniske påvirkninger over tid (vi anbefaler skorstene i A/316 eller ildfast materiale med dobbelt isoleret kammer med rundt tværsnit). Den skal være isoleret udvendigt for at forhindre kondensdannelse og nedsætte røgafkølingseffekten. Den skal adskilles fra brændbare eller letantændelige materialer med et luftmellemrum eller isolerende materialer. Kontrollér afstanden angivet af skorstensfabrikanten i henhold til DS/EN Skorstenens munding skal være i det samme lokale, som apparatet er installeret i, eller højst i det tilstødende lokale, og under mundingen skal der være et rum til opsamling af sod og kondens, som er tilgængeligt gennem et lufttæt metalluge. FLADT TAG A B C E D A = 0,50 meter B = AFSTAND > 2 meter C = AFSTAND < 2 meter D = O,50 meter E = TEKNISK VOLUMEN FIGUR 2 TAG MED 15 HÆLDNING B C D F A = MIN. 1,00 meter B = AFSTAND > 1,85 meter C = AFSTAND < 1,85 meter D = O,50 meter OVER RYGNINGEN E = O,50 meter F = TILBAGELØBSOMRÅDE A 15 E FIGUR 3 TAG MED 30 HÆLDNING B C D A = MIN. 1,30 meter B = AFSTAND > 1,50 meter C = AFSTAND < 1,50 meter D = O,50 meter OVER RYGNINGEN E = O,80 meter F = TILBAGELØBSOMRÅDE A 30 E F FIGUR 4 Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 9

12 4-TRÆKKANAL TAG MED 60 HÆLDNING B C TAG MED 45 HÆLDNING B C D D A 60 E F A 45 E F A = MIN. 2,60 meter B = AFSTAND > 1,20 meter C = AFSTAND < 1,20 meter D = O,50 meter OVER RYGNINGEN E = 2,10 meter F = TILBAGELØBSOMRÅDE FIGUR 5 A = MIN. 2,00 meter B = AFSTAND > 1,30 meter C = AFSTAND < 1,30 meter D = O,50 meter OVER RYGNINGEN E = 1,50 meter F = TILBAGELØBSOMRÅDE FIGUR 6 DIMENSIONERING En trækkanals undertryk (træk) afhænger også af dens højde. Kontrollér undertrykket med de værdier, der er angivet i de tekniske specifikationer. Mindstehøjden for skorstenen er 3,5 meter. Tværsnittet i trækkanalen kan være rundt (anbefales), kvadratisk eller rektangulært (forholdet mellem de indvendige sider skal være 1,5) med siderne forbundet med en radius på mindst 20 mm. Tværsnittet skal være på mindst Ø 100 mm. De tværsnit/længder, som er angivet for skorstenene i tabellen med tekniske data, er vejledende for en korrekt installation. Eventuelle alternative konfigurationer skal dimensioneres korrekt i henhold til den generelle beregningsmetode i DS/EN eller andre metoder, hvis effektivitet er dokumenteret. Nedenfor gives nogle eksempler på trækkanaler, som findes i handlen: Skorsten i AISI 316 stål med dobbelt kammer isoleret med keramiske fibre eller tilsvarende modstandsdygtige ved 400 C. Skorsten i ildfast materiale med dobbelt isoleret kammer og udvendig kappe i beton lettet med honeycombmateriale, såsom ler. Traditionel skorsten i ler med kvadratisk tværsnit med hule isolerende indsatse. FREMRAGENDE GOD MIDDELMÅDIGE DÅRLIG Undgå skorstene med rektangulært indre tværsnit, hvor forholdet mellem den lange og den korte side er større end 1,5 (f.eks. 20x40 eller 15x30). 10

13 4-TRÆKKANAL VEDLIGEHOLDELSE Trækkanalen skal altid være ren, da sodaflejringer eller uforbrændt olie reducerer dens tværsnit og blokerer for dens træk og derved påvirker ovnens drift, samt i store mængder kan forårsage brand. Det er påbudt at få trækkanalen og røghætten renset og kontrolleret af en kvalificeret skorstensfejer mindst en gang om året og efter kontrollen/vedligeholdelsen få udstedt en skriftlig erklæring for, at anlægget er sikkert. Manglende rensning påvirker sikkerheden. RØGHÆTTE Røghætten er en afgørende del for et velfungerende opvarmningsapparat: det anbefales at anvende en røghætte, som forhindrer vindnedslag (A) se Figur 7. Arealet af åbningerne for røgudledningen skal være mindst dobbelt så stort som trækkanalens/ foringsrørets tværsnit og udformet således, at udledningen er sikret, selv i tilfælde af vind. Den skal forhindre, at der trænger regn, sne og eventuelt dyr ned i skorstenen. Udledningen i atmosfæren skal ske ved en højde, der er uden for tilbageløbsområdet, som skyldes tagets konstruktion eller eventuelle hindringer, som findes i nærheden (se Figur ). SKORSTENSKOMPONENTER FIGUR SIGNATURFORKLARING: (1) RØGHÆTTE (2) UDSTRØMNINGSVEJ (3) RØGRØR (4) VARMEISOLERING (5) UDVENDIG VÆG (6)SKORSTENENS OVERGANGSRØR (7) RØGKANAL (8) VARMEGENERATOR (9) INSPEKTIONSLUGE 7 FIGUR Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 11

14 4-TRÆKKANAL UDVENDIGT LUFTINDTAG Det er påbudt at sørge for et passende udvendigt luftindtag, der sikrer tilstrækkelig forbrændingsluft for et velfungerende produkt. Luftstrømmen mellem den fri luft og lokalet, hvor ovnen er installeret, kan ske direkte gennem en åbning i en af lokalets ydervægge (bedste løsning se Figur 9 a) eller indirekte gennem luftindtag fra tilstødende eller permanent forbundne lokaler (se Figur 9 b). Soveværelser, badeværelser, værksteder og lokaler med brandfare generelt kan ikke regnes for tilstødende lokaler. Under installationen skal de mindste afstande, som er nødvendige for at kunne trække luft udefra, kontrolleres. Tag højde for døre og vinduer, som kan påvirke den korrekte luftstrøm til ovnen (se skema nedenfor). Luftindtaget skal have en samlet nettooverflade på mindst 80 cm2: denne overflade skal øges tilsvarende, hvis der er andre aktive generatorer i lokalet (for eksempel elektriske udsugningsventilatorer, emhætter, andre ovne osv.), som kan bringe omgivelserne i undertryk. Det skal kontrolleres, at trykfaldet mellem rummet og de ydre omgivelser ikke overstiger 4 Pa, når alle apparaterne er tændt. Hvis det er nødvendigt, øges luftindtagets tværsnit. Det skal udføres nær gulvhøjde og altid beskyttes med en fuglesikret udvendig rist således, at det ikke kan blokeres af genstande. B B A C A FIGUR 9 A - DIREKTE UDEFRA MIN.1,5 m MIN.1,5 m FIGUR 9 B - PÅ INDIREKTE MÅDE FRA TILSTØDENDE LOKALE A=LUFTINDTAG B=LOKALE, SOM SKAL VENTILERES C=ØGNING AF SPRÆKKEN UNDER DØREN MIN.1,5 m MIN.0,3 m Det er muligt at forbinde den nødvendige luft til forbrændingen direkte til det udvendige luftindtag med et rør med mindst Ø 50 mm med en maksimal længde på 3 lineære metre; hver bøjning på røret skal betragtes som en lineær meter. Se ovnens bagside for tilslutning af røret. Forbindelse af forbrændingsluften til det fri er påbudt for ovne installeret i et-værelses lejligheder, soveværelser og badeværelser (hvor tilladt). Det er særligt vigtigt for lufttætte ovne, at denne tilslutning er lufttæt for at den ikke skal påvirke systemets samlede tætningsegenskaber. FIGUR 10 12

15 4-TRÆKKANAL AFSTAND (meter) Luftindtaget skal være på følgende afstand fra: 1,5 m UNDER Døre, vinduer, røgudledninger, hulrum... 1,5 m VANDRET Døre, vinduer, røgudledninger, hulrum... 0,3 m OVER Døre, vinduer, røgudledninger, hulrum... 1,5 m LANGT fra røgudledninger FORBINDELSE TIL TRÆKKANAL Tilslutningen mellem apparatet og trækkanalen skal udføres med en røgkanal, som er i overensstemmelse med DS/EN Tilslutningsstrækningen skal være mindst 4 m lang i vandret projektion med en hældning på mindst 3 % og med højst tre 90 bøjninger (skal kunne inspiceres - T-stykket i udgang fra apparatet medregnes ikke). Røgkanalens diameter skal være lig med eller større end apparatets udgangs diameter (Ø 80 mm). ANLÆGSTYPE Mindste lodrette længde Maksimal længde (med 1 90 bøjning, som kan inspiceres) Maksimal længde (med 3 90 bøjninger, som kan inspiceres) Maks. antal 90 bøjninger, som kan inspiceres 3 Vandrette strækninger (mindste hældning 3%) RØGKANAL 1,5 meter 6,5 meter 4,5 meter 4 meter Brug kanaler med diameter på 80 mm eller 100 mm afhængigt af anlægstypen, med silikonepakninger eller tilsvarende tætningsanordninger, som gør dem i stand til at tåle apparatets driftstemperaturer (min. T200 klasse P1). Det er forbudt at anvende fleksslanger i metal, fibercement eller aluminium. Det anbefales altid at anvende et T-stykke med inspektionsluge, som muliggør nem regelmæssig rengøring af rørene, til retningsændringerne. Sørg altid for, at inspektionslugerne lukkes hermetisk med deres intakte pakning efter rengøringen. Det er forbudt at tilslutte flere apparater eller udledning fra emhætter til samme røgkanal. Det er forbudt at udlede forbrændingsprodukter direkte, både mod lukkede områder og i den fri luft. Røgkanalen skal være mindst 400 mm fra brændbare eller varmefølsomme bygningsdele. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 13

16 4-TRÆKKANAL EKSEMPLER PÅ KORREKT INSTALLATION 2 1 E D U V I F 3 1. Installation af trækkanal Ø 120 mm med hul til passage af røret plus: mindst 100 mm omkring røret, hvis det støder op til ubrændbare dele, såsom cement, mursten osv.; eller mindst 300 mm omkring røret (eller som angivet på typeskiltet), hvis det støder op til brændbare dele, såsom træ osv. I begge tilfælde skal der indsættes en passende isolering mellem trækkanalen og loftet. Dataene på trækkanalens typeskilt skal kontrolleres og overholdes, særligt sikkerhedsafstandene til brændbare materialer. Ovenstående regler gælder også for huller, som laves i vægge. 2. Gammel trækkanal, foringsrør mindst Ø 100 mm med en udvendig renselem. 3. Udvendig trækkanal, udelukkende udformet med isolerede rør, dvs. med dobbelt væg, i rustfrit stål, mindst Ø 100 mm: godt forankret til væggen. Med røghætte, der forhindrer vindnedslag. Se fig.7 type A. 4. Kanaliseringssystem med T-stykke, som muliggør nem rengøring uden afmontering af rørene. FIGUR 11 U I S C A B 4 T U I I U = ISOLERINGSMATERIALE V = EVENTUEL REDUKTION FRA 100 TIL 80 MM I = INSPEKTIONSLUGE S = INSPEKTIONSLEM P = LUFTINDTAG T = T-STYKKE MED INSPEKTIONSLUGE A = MINDST 40 MM B = MAKS. 4 M C = MINDST 3 D = MINDST 400 MM E = DIAMETER HUL F = SE FIG P I 14

17 5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MÅL TRÆPILLEOVN EGO AIR 530 Ø50 16 min 1015 Ø80 Ø Ø Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 15

18 5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MÅL TRÆPILLEOVN EGO AIR MED UDTAGNING FRA OVEN Ø min

19 5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MÅL TRÆPILLEOVN EGO COMFORT AIR Ø Ø60 Ø80 Ø80 Ø min Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 17

20 5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MÅL TRÆPILLEOVN STAR AIR Ø50 Ø80 Ø min Ø

21 5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MÅL TRÆPILLEOVN STAR COMFORT AIR Ø50 Ø80 Ø60 16 min Ø80 Ø Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 19

22 5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER TEKNISKE SPECIFIKATIONER EGO/STAR AIR - EGO AIR MED UDTAGNING FRA OVEN Nominel nytteeffekt 8 kw (6880 kcal/t) Mindste nytteeffekt 2,4 kw (2064 kcal/t) Ydelse ved maks. 90,1% Ydelse ved min. 90,7% Den udledte røgs temperatur ved maks. 170 C Den udledte røgs temperatur ved min. 80 C Partikler / OGC / Nox (13%O 2 ) 21 mg/nm3-5 mg/nm3-101 mg/nm3 CO på 13% O 2 ved Min og ved Max 0,052 0,015% CO 2 ved min. og maks. 4,4% - 8,1% Anbefalet træk ved maks. effekt*** 0,10 mbar - 10 Pa*** Mindst tilladte træk ved minimal effekt 0,0 mbar - 0 Pa Røgmasse 7 g/sek Træpillemagasinets kapacitet 35 liter Brændseslspille-type Træpiller diameter 6-8 mm Med størrelse 5/30 mm Træpilleforbrug/time Min ~ 0,6 kg/t* - Maks ~ 1,8 kg/t* Brændetid Ved min ~ 38 h* - Ved maks. ~ 13 h* Opvarmet volumen m 3 172/40 197/35 229/30 ** Forbrændingsluftindtag Ø 50 mm Røgudledning Ø 80 mm Luftindtag 80 cm 2 Nominel strømeffekt (EN ) 85 W (Maks 370 W) Spænding og forsyningsfrekvens 230 Volt / 50 Hz Nettovægt 111 kg (Ego) kg (Star) Vægt med emballage 128 kg (Ego) kg (Star) Afstand fra brændbart materiale (bagside\side\bund): 50/50/0 mm. Afstand t/ brandbaar materiaal (loft\forside): 800/1000 mm. * Dataene kan variere afhængigt af den anvendte type træpiller ** Volumen, som kan opvarmes, afhængigt af den krævede effekt pr. m 3 (henholdsvis Kcal/t pr. m 3 ) *** Værdi anbefalet af fabrikanten (ikke bindende) for produktets optimale funktion Testet i henhold til EN i overensstemmelse med europæisk forordning vedrørende Byggevarer (UE 305/2011). 20

23 5-TEGNINGER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER TEKNISKE SPECIFIKATIONER EGO/STAR COMFORT AIR Nominel nytteeffekt 10 kw (8600 kcal/t) Mindste nytteeffekt 2,9 kw (2494 kcal/t) Ydelse ved maks. 90,3% Ydelse ved min. 92,9% Den udledte røgs temperatur ved maks. 180 C Den udledte røgs temperatur ved min. 85 C Partikler / OGC / Nox (13%O 2 ) 20 mg/nm3-5 mg/nm3-93 mg/nm3 CO på 13% O 2 ved Min og ved Max 0,048 0,016% CO 2 ved min. og maks. 5,3% - 8,8% Anbefalet træk ved maks. effekt*** 0,10 mbar - 10 Pa*** Mindst tilladte træk ved minimal effekt 0,0 mbar - 0 Pa Røgmasse 8 g/sek Træpillemagasinets kapacitet 35 liter Brændseslspille-type Træpiller diameter 6-8 mm Med størrelse 5/30 mm Træpilleforbrug/time Min ~ 0,7 kg/t* - Maks ~ 2,2 kg/t* Brændetid Ved min ~ 33 h* - Ved maks. ~ 10 h* Opvarmet volumen m 3 215/40 246/35 287/30 ** Forbrændingsluftindtag Ø 50 mm Røgudledning Ø 80 mm Luftindtag 80 cm 2 Nominel strømeffekt (EN ) 100 W (Maks 370 W) Spænding og forsyningsfrekvens 230 Volt / 50 Hz Nettovægt 113 kg (Ego) kg (Star) Vægt med emballage 130 kg (Ego) kg (Star) Afstand fra brændbart materiale (bagside\side\bund): 200/200/0 mm. Afstand t/ brandbaar materiaal (loft\forside): 800/1000 mm. * Dataene kan variere afhængigt af den anvendte type træpiller ** Volumen, som kan opvarmes, afhængigt af den krævede effekt pr. m 3 (henholdsvis Kcal/t pr. m 3 ) *** Værdi anbefalet af fabrikanten (ikke bindende) for produktets optimale funktion Testet i henhold til EN i overensstemmelse med europæisk forordning vedrørende Byggevarer (UE 305/2011). Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 21

24 6-UDPAKNING KLARGØRING OG UDPAKNING Emballagen består af en genanvendelig papkasse i henhold til RESY standarder, genanvendelige indlæg i EPS-skum, træpalle. Alle emballagematerialerne kan genanvendes til lignende brug eller eventuelt bortskaffes på samme måde som fast husholdningsaffald i overensstemmelse med gældende regler. Når emballagen er blevet fjernet, skal det sikres at produktet er intakt. Al håndtering skal udføres med egnede midler og i henhold til de gældende regler for sikkerhed. Undlad at vælte emballagen og vær forsigtig med majolikadelene. Træpilleovnene leveres i en samlet emballering med keramikpanel eller sider af stål, der er pakket sammen med anlægget og enten lagt overnå eller langs siden. Åbn emballagen, tag pappet, polystyrenen, samt evt. støttere væk og anbring ovnen det ønskede sted. Vær opmærksom på, at stedet er i overensstemmelse med lovgivningen. Træpilleovnen eller det samlede anlæg skal altid håndteres lodret og udelukkende med egnede løftemidler. Man skal især passe på, at lugen og dens rude er beskyttet mod stød, da de ellers kan gå i stykker. Træpilleovnen skal om muligt udpakkes i nærheden af det sted, hvor den skal installeres. Emballagens materiale er hverken giftigt eller skadeligt. EMBALLAGE EGO MED STÅLBELÆGNING EMBALLAGE STAR MED BELÆGNING I KERAMIK (SE FOROVEN) 22

25 6-UDPAKNING u s FJERNELSE AF STØTTEPUNKTERNES FASTSPÆNDING (FIGUR STUFA EGO) For at flytte træpilleovnen af typen EGO/STAR fra pallen, er det nødvendigt at skure de to skruer u løs og tage hive pladen s væk under ovnens fod. Der er fire s støttepunkter. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 23

26 6-UDPAKNING Opstil træpilleovnen og tilslut trækkanalrøret. Regulér de 4 støtteben (J),således at man kommer frem til et passende niveau, så røgudledningsrøret og rør er placeret koaksialt. Hvis træpilleovnen skal forbindes til et røgudledningsrør, der går gennem bagvæggen (for at komme ind i trækkanalen), skal man passe på ikke at presse for hårdt, når det sættes ind. Hvis der presses for hårdt på ovnens røgudledningsrør, eller det bruges uhensigtsmæssigt til at løfte eller placere træpilleovnen, sættes dens funktionsdygtighed uopretteligt på spil. J J 1. HVIS STØTTEBENENE DREJES MED URET, SÆNKES TRÆPILLEOVNEN 2. HVIS STØTTEBENET DREJES MOD URET, HÆVES BRÆNDEOVNEN 24

27 7-MONTERING AF STUFA STAR OVN Pilleovnen Star leveres uden af være beklædt med keramikpaneler, hvilket ses af nedenstående billede. Tag papkassen med keramikpanelerne (nederste billede) og gør dem klar til installering. Keramikpanelerne er allerede samlet og klar til at blive indstalleret på pilleovnen. OVN UDEN BELÆGNING A D B D Vær forsigtig ved håndtering af keramikpanelerne, da de er sarte. POS. BESKRIVELSE N. A KERAMIKDÆKSEL 1 B ØVRE FRONTPANEL I KERAMIK 1 C NEDRE FRONTPANEL I KERAMIK 1 D SIDEPANEL 4 D C D Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 25

28 7-MONTERING AF STUFA STAR OVN MONTERING AF NEDRE OG ØVRE PANEL Til indsætning af sidepanelerne (nedre/øvre) er det nødvendigt at fjerne de skinner, der sidde i ovnens sider. For at gøre dette er det nødvendigt: Fjern de to skruer x. Fjern støttepunkt D Indsæt keramikpanelet blokér panelerne B og C med stàttepunkterne D (2 punkter per panel) s B D s D C B D s s C D 26

29 7-MONTERING AF STUFA STAR OVN MONTAGE AF SIDEPANELER D For at fjerne sidepladerne gøres følgende: tag et panel D (de er alle ens og reversible) sæt hullerne u ind i panelet D på hægterne z, der er anbragt i ovnen løsn skruen p og løft støttepunktet t anbring panelet D ved siden af strukturen t p D z Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt u 27

30 7-MONTERING AF STUFA STAR OVN sæt støttepunktet t så langt ned at hægten r kan komme ind i hullet s på panelets støttepunkt D skru skruen p i igen for at blokere støttepanelet t gå til det næste panel p t s r 28

31 7-MONTERING AF STUFA STAR OVN Til montering af det øvre panel D udføres samme procedure som ved det nedre (forklaret i foregående afsnit): tag et andet panel D indsæt hullerne u på støttepunktet på panelet og anbring dem på hægterne i T løsn skrue p tag støttepunktet t ud anbring panelet D ved strukturen indsæt støttepunktet t ved at fastgøre skruen p Gør på samme måde ved monteringen af panelerne på ovnens anden side. Giv agt!! For at undgå vibrationer i keramikpanelerne, trykkes støttepunktet t godt mod panelet, således at gummiet sidder så godt fast på keramiken som muligt. p t s r D z Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 29

32 7-MONTERING AF STUFA STAR OVN MONTERING AF TOPSTYKKE Efter at have monteret samtlige keramikpaneler D, anbringes del A på ovnen i de regulerbare gummistykker. Ved at dreje gummiet med uret eller mod uret reguleres gummistykkerne alt efter den ønskede niveauindstilling af keramiktoppen. A 30

33 8-REGULERING AF KERAMIKSIDER Keramikpanelerne skal flugte med hinanden og sidde langs keramikpanelerne på forsiden. Det er muligt at regulere det nedre og det øvre keramikpanel. Det anbefales at regulere under monteringen. Funktionen aktiveres på følgende måde: løns skrue p fjern støttepunktet t drej afstandsskiven q (formindske eller forhøje mellemrummet e ) indtil panelet D flugter. t e q p Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 31

34 9-MONTERING AF SIDESTYKKER I METAL AF MODEL EGO Ovnen EGO leveres uden metalbeklædning og med toppen monteret som på understående billede. Tag kassen med metalsiderne (nederste figur) og gør dem parat til montering. Sider er udstyret med skruer, så de kan fastsættes på strukturen. NB! Behandl metalsiderne forsigtigt, da de kan beskadige lakken. POS. BESKRIVELSE N. E SIDER I METAL 2 E E 32

35 9-MONTERING AF SIDESTYKKER I METAL AF MODEL EGO Tag en af metalsiderne E og indsæt hullerne u, der er anbragt nederst på panelet, på hægterne z, der sidder på ovnen. Derefter anbringes panelet E på strukturen og fastsættes med to skruer k (som vist på billedet på næste side). F E u z Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 33

36 9-MONTERING AF SIDESTYKKER I METAL AF MODEL EGO k FASTGØRELSE AF ØVERSTE METALPANEL Efter end montering af sidepanelerne anbringes toppen F igen på de regulerbare gummiindretninger på ovnen. 34

37 10-FJERNELSE AF BAGSIDE VED VEDLIGEHOLDELSE BAGERSTE PANEL Hvis det er nødvendigt at foretage vedligeligeholdelse af nogle af komponenterne i ovnen, er det muligt at fjerne den bageste panel (hvor der er nok afstand til væggen), hvis ikke kan man fjerne siden på ovnen. For at fjerne det bageste panel, er det nok bare at fjerne de 6 skruer a og fjerne panelet L. a a a L Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 35

38 11-RENGØRING AF T-STYKKE PÅ EGO OVN MED UDTAGNING FRA OVEN Bageste panel på EGO ovn med udtagning fra oven For nemt at rengøre T-stykket på ovnen uden at demontere den, kan W fjernes. Fjern derefter de to skruer s, og drej panelet w 360 og fastgør det på ovnen vha. skruerne s, der blev fjernet før. Hvis det pga. pladsmangel ikke er muligt at komme til gennem dette panel, kan rengøringen også foregå ved at fjerne siden på ovnen. W 1 W 2 s s 360 T-STYKKE 36

39 12-FORBINDELSER TIL SUPPLERENDE ANORDNINGER INSTALLATION AF MODEM M /INTERFACE WEB-WIFI N Til installeing af Modem M eller interface Web-Wi-Fi N anvendde huller, der er anbragt på produktets bagside og følg ansvisningerne for det valgte produkt. M N USB STIK På bagsiden af produktet er der anbragt en USB-indgang til brug af opdatering af softwaret, så det ikke er nødvendigt at fjerne keramik-/ metal delene for at nå printkortet (pos.5 på printkortet). NB! USB tasten skal anvends af speialiseret personale. Risiko for beskadigelse af produktet. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 37

40 12-FORBINDELSER TIL SUPPLERENDE ANORDNINGER Jalousikanalisering i ovn Comfort Air Ovnen af model Comfort Air kan kanalisere luften ind i andre rum vha. det bagved sidende jalousi ( se billede nendeunder). For at fjerne jalousiet gøres følgende: fjern de to skruer tag jalousiet ud kanalisér luften I tilfælde af, at lufte ikke kanaliseres, er det muligt at lade luften slippe ud fra bagsiden vha. dette jalousi, der er udstyret med en rist med vendbare bøjer. NB! Vær opmærksom på ikke at styre varmluftstrålen i retning af muren,i retning af ovnens følsomme steder, så som afbryderkontakten eller antennen på kontrolpanelet eller i retning af evt. installeret Router/Wi-Fi anlæg. JALOUSI RIST MED VEDBARE BØJLER 38

41 13-ILÆGNING AF TRÆPILLER PÅFYLDNING AF TRÆPILLER Påfyldningen af brændslet finder sted foroven på ovnen ved at hæve lugen. Hæld træpillerne på langsomt, så de kommer helt ned i bunden af magasinet. Beskyttelsesristen i magasinet må aldrig fjernes. Under påfyldningen skal man sørge for, at træpillesækken ikke kommer i berøring med varme overflader. Der må ikke påfyldes nogen anden form for brændsel i træpillemagasinet end træpiller, der er i overensstemmelse med de tidligere angivne specifikationer. Opbevar sækkene med brændsel på sikker afstand. Træpillerne må ikke fyldes direkte på fyrfadet, men kun i træpillemagasinet. De fleste af træpilleovnens overflader bliver meget varme (luge, håndtag, ruder, røgudledningsrør, træpillemagasinets luge osv.), og det anbefales derfor at undgå at røre disse dele uden egnet beskyttelsesbeklædning. Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 39

42 14-FØRSTE TÆNDING FORHOLDSREGLER FØR TÆNDING GENERELLE ADVARSLER Fjern alle dele, der kan brænde (vejledning, forskellige klistermærker og eventuel polystyren), fra træpilleovnens ildsted og rude. Kontrollér, om fyrfadet er korrekt placeret og hviler solidt på basen. Den første tænding kan også mislykkes, givet at sneglen er tom, og ikke altid i tide er i stand til at udfylde fyrfadet med den nødvendige mængde af træpiller til normal tænding. ANNULLER ALARMEN OM MANGLENDE TÆNDING VED AT SÆTTE D PÅ NØDPANELET PÅ OFF I CA. 20 SEK. DEREFTER SÆTTES D IGEN PÅ REMOTE. FJERN TRÆPILLERNE FRA FYRFADET OG GENTAG TÆNDINGEN. (SE AFSNITTET SIKKERHED SANORDNINGER(ALARMER ) Hvis det ikke lykkes at skabe en flamme efter gentagne tændingsforsøg, selvom træpilletilførslen er regelmæssig, skal det kontrolleres, at fyrfadet sidder korrekt. Det skal slutte perfekt til sit leje. Hvis denne kontrol ikke viser noget unormalt, kan det skyldes defekt i en eller flere af træpilleovnens komponenter eller forkert foretaget installation. FJERN TRÆPILLERNE FRA FYRFADET OG TILKALD EN AUTORISERET TEKNIKER. Undlad at røre ved brændeovnen i løbet af den første tændingsfase, eftersom lakken hærdes under dette forløb. Hvis man rører ved lakken, risikerer man, at stålfladen kommer til syne. Foretag nødvendige udbedringer af lakken med den særlige spray i samme farve. (se Tilbehør til træpilleovnen ) Der bør sikres god udluftning i forbindelse med den første tændingsfase, da træpilleovnen udsender lidt røg og lugt af lak. Man bør undlade at opholde sig i nærheden af træpilleovnen og skal, som sagt, sørge for at udlufte rummet. Røgen og lugten af lak forsvinder, når brændeovnen har været i drift i en times tid. Vi minder om, at de ikke er sundhedsskadelige. Træpilleovnen udvides og sammentrækkes under tændingen og afkølingen, og det er således helt normalt at høre nogle svage knirkelyde. Dette er fuldstændigt normalt, eftersom strukturen består af stålplader, og det skal derfor ikke betragtes som en defekt. Det er yderst vigtigt at sørge for ikke at overophede træpilleovnen med det samme, men gradvist bringe temperaturen op ved i første omgang at anvende lave effekttrin. På denne måde undgås det at beskadige keramik- eller serpentinstenspladerne, svejsningerne og stålstrukturen. FORLANG IKKE STRAKS AT TRÆPILLEOVNEN SKAL OPVARME!!! 40

43 15-FJERNBETJENING MAKS. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: Fjern dækslet til batterirummet ved at trykke og løfte ud for pilen. Isæt batterierne og overhold den rigtige polaritet (+) og (-) Luk batterirummets dæksel igen. Når fjernbetjeningen tændes, vises indstilling af uret automatisk. Ved hjælp af det særlige symbol på displayet fortæller fjernbetjeningen brugeren, når batterierne er ved at være afladede. Hvis symbolet, der angiver, at batterierne er afladede, vises, vil det sige, at batterierne næsten er afladede, og fjernbetjeningen snart vil slukke. De brugte batterier indeholde metaller, som er skadelige for miljøet, og skal derfor bortskaffes i de dertil indrettede beholdere. GRAFISK UDSEENDE Der vil ofte blive refereret til anvisningerne for knapperne i figuren. Hav dem ved hånden for nemhedens skyld. A B D E C Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt 41

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN TUBE MOD. COMFORT-AIR Oversættelse af den originale vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN FLUX Hydro Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-advarsler og garantibetingelser...2 2-INSTALLATION OG RÆNDSEL...6

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere