Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse for Grønland om adoption"

Transkript

1 BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse for Grønland om adoption I medfør af 10, stk. 1, 27 og 35, stk. 2, i anordning nr. 410 af 21. april 2010 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse ved Rigsombudsmandens behandling af sager om adoption, medmindre andet er bestemt nedenfor. Definitioner 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Stedbarnsadoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer sin ægtefælles barn eller adoptivbarn, jf. 7 i anordning nr. 410 af 21. april 2010 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven (adoptionsanordningen). 2) Familieadoption: a) En adoption, hvor ansøgeren adopterer barnebarn, søskendes barn eller søskende, b) en adoption af et barn af forældre, som ansøgeren gennem nært og længerevarende bekendtskab er særligt knyttet til, og barnet er under 18 år, eller c) en adoption af et barn, som ansøgeren har et særligt tilknytningsforhold til, jf. adoptionsanordningens 5, stk. 2 (typisk plejebarnsadoption). 3) Fremmedadoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn under 18 år, og hvor det er en betingelse for adoptionen, at ansøgeren godkendes som adoptant, jf. adoptionsanordningens 5, stk. 1. 4) National adoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl her i landet. 5) International adoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl i et andet land, eller et barn, der er ankommet til Grønland med henblik på adoption. 6) Afgiverland: Det land, hvor barnet har bopæl. Kapitel 2 Ansøgning om adoption m.v. Adoptionsansøgningen 3. Ansøgning om adoption indgives til Rigsombudsmanden, medmindre andet er bestemt nedenfor. Stk. 2. Har ansøgeren længerevarende ophold i udlandet i forbindelse med udstationering eller lignende, eller har ansøgeren bopæl i et andet land, jf. adoptionsanordningens 33, behandles ansøgningen af Statsforvaltningen Hovedstaden. Familiestyrelsen kan dog bemyndige en anden statsforvaltning, Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne til at behandle sagen. 1

2 4. Ansøgningen skal indgives på en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen, medmindre ansøgningen vedrører udfærdigelse af bevilling ved fremmedadoption. Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges de erklæringer, dokumenter m.v., der er nævnt i ansøgningsblanketten. 5. Den, der søger om adoption, skal efter anmodning tilvejebringe oversættelse til dansk eller grønlandsk af erklæringer, attester, domsudskrifter m.v., udfærdiget på andre sprog end dansk, grønlandsk, norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk eller tysk. Oversættelsen skal være bekræftet af en offentlig myndighed i vedkommende land eller af en autoriseret translatør eller tolk her i landet eller i vedkommende land. Anmodning om frigivelse af barn til adoption 6. Henvendelse om frigivelse af et barn til national adoption kan ske til Rigsombudsmanden, når barnet bor eller opholder sig i Grønland. 7. Henvendelse om adoption af et barn, der bor i Grønland, til en ansøger med bopæl i en anden stat, der har tiltrådt Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, kan ligeledes ske til Rigsombudsmanden. Stk. 2. Rigsombudsmanden forelægger sagen for Familiestyrelsen, der er centralmyndighed for Haagerkonventionen, jf. kapitel 10. Kapitel 3 Adoptionssagens behandling Almindelige bestemmelser 8. Rigsombudsmanden indhenter samtykker og erklæringer fra barnets forældre og værge samt barnet i overensstemmelse med reglerne i kapitel 4, 5 og 6. Stk. 2. Rigsombudsmanden skal sikre, at ansøgeren modtager eller har modtaget rådgivning og information i nødvendigt omfang. 9. Rigsombudsmanden forelægger en ansøgning om adoption for Familiestyrelsen, hvis: 1) samtykke til adoption er afgivet for udenlandsk myndighed eller institution, og der ikke foreligger en udenlandsk adoptionsafgørelse, der anerkendes efter adoptionsanordningens 32, stk. 2, 2) der søges om adoption uden forældresamtykke, jf. adoptionsanordningens 11, 3) der søges om tilladelse til senere bortadoption, jf. adoptionsanordningens 12, 4) sagen giver anledning til mistanke om overtrædelse af adoptionsanordningens 37, stk. 1 (ulovlig adoptionshjælp), eller 5) sagen i øvrigt giver anledning hertil. 10. Rigsombudsmanden videresender sagens oplysninger til Grønlands Selvstyre, når et barn frigives til national fremmedadoption med eller uden samtykke fra forældrene. Dette gælder ikke, hvis samtykke til bortadoption er givet med henblik på adoption til en konkret ansøger, da sagen i så fald alene behandles af Rigsombudsmanden. Fremmedadoption 11. Rigsombudsmanden indhenter en fuldstændig straffeattest om ansøgere med en abstrakt godkendelse, jf. 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse for Grønland om godkendelse som adoptant, umiddelbart inden barnet overdrages til ansøgeren. Rigsombudsmanden indhenter en fuldstændig straffeattest om ansøgere med en konkret godkendelse, jf. 2, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse for Grønland om godkendelse som adoptant, umiddelbart inden bevilling udfærdiges. 2

3 Familieadoption 12. Ansøges der om national familieadoption, indhenter Rigsombudsmanden hos kommunalbestyrelsen en erklæring om, hvorvidt ansøgeren efter de regler, der gælder om plejetilladelse, opfylder betingelserne for at have et barn i pleje, jf. dog stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal oplyse, hvilke undersøgelser der ligger til grund for erklæringen, og om der har foreligget særlige forhold, der gør det tvivlsomt, om adoption er til gavn for barnet. I bekræftende fald skal det materiale, der har foreligget for kommunalbestyrelsen, medsendes erklæringen til Rigsombudsmanden. Stk. 2. I de tilfælde, hvor det barn, der ønskes adopteret, er fyldt 18 år, finder stk. 1 ikke anvendelse. 13. Ansøges der om international familieadoption, der er omfattet af Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, og finder Rigsombudsmanden på baggrund af de foreliggende oplysninger, at adoptionen kan antages at være til gavn for barnet, sender Rigsombudsmanden ansøgningen til den myndighed, som er blevet udpeget som centralmyndighed i afgiverlandet, eller anden relevant myndighed. Ansøgningen skal vedlægges en rapport om adoptionsansøgeren og en begrundet tilkendegivelse fra Rigsombudsmanden om, at ansøgeren på baggrund af de foreliggende oplysninger må anses for egnet til at adoptere barnet. Stk. 2. Finder Rigsombudsmanden på baggrund af de modtagne oplysninger om barnet fra afgiverlandet, at en adoption kan gennemføres, afgiver Rigsombudsmanden erklæring i overensstemmelse med Haagerkonventionens artikel 17 c og sender erklæringen til afgiverlandets centralmyndighed eller den myndighed, som centralmyndigheden har bemyndiget til at modtage/afgive artikel 17 c-erklæring, og påser, at afgiverlandet ligeledes sender en artikel 17 c-erklæring til Rigsombudsmanden. Erklæring efter 1. pkt. afgives på en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen. Stk. 3. Ansøges der om international familieadoption, der ikke er omfattet af Haagerkonventionen, skal Rigsombudsmanden påse, at myndighederne i afgiverlandet inddrages i adoptionen, hvis afgiverlandets lovgivning kræver, at dette sker. Stk. 4. Rigsombudsmanden kan i de i stk. 2 og 3 nævnte situationer forlange, at ansøgeren tilmelder sig en formidlende organisation, som er godkendt af justitsministeren i medfør af adoptionsanordningens 36, hvis lovgivningen i afgiverlandet kræver, at ansøgningen indgives af en sådan organisation, eller hvis det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt. 14. Rigsombudsmanden indhenter en fuldstændig straffeattest om ansøgeren, umiddelbart inden bevilling til familieadoption udfærdiges. Stk. 2. Hvis der i erklæringen fra kommunalbestyrelsen eller i de oplysninger, som Rigsombudsmanden tilvejebringer i forbindelse med undersøgelse af sagen, er oplysninger om ansøgerens fysiske eller psykiske helbredstilstand, der kan give anledning til tvivl om, hvorvidt adoptionen er til gavn for barnet, kan Rigsombudsmanden indhente en udtalelse fra Adoptionsnævnet om, hvorvidt oplysningerne gør den ansøgte adoption betænkelig. 15. Rigsombudsmanden indkalder ansøgeren til en samtale om adoptionen og dens betydning. Stk. 2. Det gælder dog ikke, hvis ansøgeren allerede har modtaget tilstrækkelig vejledning af en anden myndighed. Stedbarnsadoption 16. Bevilling til at adoptere en ægtefælles adoptivbarn må kun meddeles, hvis den allerede udfærdigede bevilling har eller får tillagt retsvirkning efter adoptionsanordningens kapitel 2, jf. anordningens 43, stk. 2. Stk. 2. Bevilling kan udstedes, selv om den adopterede er fyldt 18 år. 3

4 Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller værge Almindelige bestemmelser 17. Samtykke fra forældre eller værge, jf. adoptionsanordningens 9, skal afgives under personligt fremmøde for Rigsombudsmanden eller politiet. Stk. 2. Hvis forældrene eller værgen har bopæl eller ophold i Danmark eller på Færøerne, kan Rigsombudsmanden anmode en statsforvaltning eller Rigsombudsmanden på Færøerne om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på afgivelse af samtykke. Stk. 3. Hvis forældrene eller værgen har bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan Rigsombudsmanden anmode en dansk repræsentation om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på afgivelse af samtykke. 18. Samtykke efter adoptionsanordningens 9 skal afgives på en blanket, som er godkendt af Familiestyrelsen. Stk. 2. Før forældrene eller værgen afgiver samtykket, skal Rigsombudsmanden rådgive og informere om adoptionens og om samtykkets retsvirkninger, herunder om adoptionsanordningens kapitel 2 og 3, og, medmindre der er ansøgt om stedbarnsadoption, om anordningens 11, stk. 1, og 14. Modtages samtykket af en anden myndighed, påhviler det denne myndighed at rådgive og informere som nævnt i 1. pkt. 19. Samtykke til adoption skal være ubetinget. Fremmedadoption 20. Samtykke fra forældrene eller værgen, jf. adoptionsanordningens 9, til, at barnet bortadopteres ved en fremmedadoption, kan meddeles til, at barnet adopteres af den, der udpeges hertil af Grønlands Selvstyre. 21. Ved en international fremmedadoption, der er formidlet gennem en af de i medfør af adoptionsanordningens 36 godkendte organisationer, hvor samtykket er afgivet for en udenlandsk myndighed eller institution, og hvor der ikke foreligger en udenlandsk adoptionsafgørelse, der anerkendes her i landet efter anordningens 32, stk. 2, afgør Familiestyrelsen, om samtykket kan ligestilles med samtykke afgivet over for en dansk myndighed. Kapitel 5 Afgivelse af erklæring om adoption 22. Erklæring fra forældre og værge, jf. adoptionsanordningens 15 og 16, skal afgives på en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen. Stk. 2. Rigsombudsmanden påser, at forældrene og værgen inden afgivelsen af erklæring har modtaget information om adoptionens retsvirkninger, herunder om adoptionsanordningens kapitel 2 og 3. Rigsombudsmanden kan, hvis omstændighederne taler herfor, stille krav om, at erklæringen afgives under personligt fremmøde for Rigsombudsmanden eller politiet. Stk. 3. Hvis forældrene eller værgen har bopæl eller ophold i Danmark eller på Færøerne, kan Rigsombudsmanden anmode en statsforvaltning eller Rigsombudsmanden på Færøerne om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på afgivelse af erklæring. Stk. 4. Hvis forældrene eller værgen har bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan Rigsombudsmanden anmode en dansk repræsentation om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på afgivelse af erklæring. 4

5 Kapitel 6 Samtykke fra barnet og oplysning om barnets holdning til adoptionen 23. Samtykke i henhold til adoptionsanordningens 8, stk. 1, skal afgives under personligt fremmøde for Rigsombudsmanden eller politiet. Har barnet ikke bopæl eller ophold i Grønland, kan Rigsombudsmanden anmode en statsforvaltning, Rigsombudsmanden på Færøerne eller en dansk repræsentation om at indkalde barnet til møde med henblik på afgivelse af samtykke. Stk. 2. Samtykket afgives skriftligt eller mundtligt efter Rigsombudsmandens bestemmelse i hvert enkelt tilfælde. Bestemmer Rigsombudsmanden, at et barns samtykke til adoption skal afgives skriftligt, anvendes en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen. Bestemmer Rigsombudsmanden, at et barns samtykke skal afgives mundtligt, udfærdiger Rigsombudsmanden en erklæring om, at samtykket er afgivet. Stk. 3. Inden barnet afgiver samtykke, skal Rigsombudsmanden eller politiet afholde en samtale med barnet, hvorunder barnet rådgives og informeres om virkningerne af adoptionen og af barnets samtykke. Har barnet ikke bopæl eller ophold i Grønland, kan Rigsombudsmanden anmode en statsforvaltning, Rigsombudsmanden på Færøerne eller en dansk repræsentation om at afholde samtalen med barnet. Stk finder tilsvarende anvendelse. 24. Samtykke kræves ikke, hvis barnet er under 18 år, og indhentelse af samtykke skønnes at være til skade for barnet. 25. Er barnet under 12 år, skal oplysning om dets holdning til en påtænkt adoption, jf. adoptionsanordningens 8, stk. 3, tilvejebringes på en måde, der er afpasset barnets alder, modenhed og sagens omstændigheder. Stk. 2. Rigsombudsmanden skal sikre, at barnet har modtaget rådgivning og information som nævnt i 23, stk. 3. Kapitel 7 Bevillingens udfærdigelse 26. Rigsombudsmanden udfærdiger adoptionsbevillingen på en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen. En genpart af bevillingen opbevares af Rigsombudsmanden i sagens akter. Stk. 2. Når Rigsombudsmanden udfærdiger bevilling til adoption, der er omfattet af Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, skal Rigsombudsmanden i forbindelse med udfærdigelsen af adoptionsbevillingen attestere, at adoptionen er i overensstemmelse med konventionen, jf. konventionens artikel 23. Attesten udfærdiges på en blanket, der er godkendt af Familiestyrelsen, og udleveres til adoptanten. 27. Hvis adoptionen er gennemført ved en udenlandsk adoptionsafgørelse, der anerkendes efter adoptionsanordningens 32, stk. 2, udfærdiges der ikke adoptionsbevilling, men Rigsombudsmanden bekræfter skriftligt, at den udenlandske adoptionsafgørelse anerkendes. 28. Hvis barnet ved adoptionen får dansk indfødsret, skal dette anføres i bevillingen eller i bekræftelsen efter Rigsombudsmanden skal sende meddelelse om adoptionen til de myndigheder i Grønland og Danmark samt på Færøerne, hvor oplysning om adoptionen skal registreres. Stk. 2. Herudover sendes efter omstændighederne meddelelse til: 1) De personer, fra hvem samtykke eller erklæring er indhentet i medfør af adoptionsanordningens 8, 9, 15 og 16, medmindre den pågældende lever i ægteskab med ansøgeren, eller der er tale om en udenlandsk fremmedadoption, eller samtykke er meddelt til, at barnet adopteres af den, som udpeges af Grønlands Selvstyre. 2) Den organisation, der har formidlet adoptionen. 5

6 3) Den myndighed, der har meddelt opholdstilladelse for barnet. 4) Den kommune, der har udstedt plejetilladelse. Stk. 3. Meddelelsen efter stk. 1 vedlægges fotokopi af adoptanternes fødsels- og dåbsattester/fødsels- og navneattester og eventuel vielsesattest. 30. Har der før adoptionen været fastsat bidrag til barnets underhold, skal Rigsombudsmanden sørge for, at bidragsresolutionen forsynes med påtegning om adoptionen og om, at bidragspligten er bortfaldet. 31. Rigsombudsmanden underretter Familiestyrelsen om de udfærdigede adoptionsbevillinger og om udenlandske adoptionsafgørelser, der er anerkendt efter adoptionsanordningens 32, stk. 2. Kapitel 8 Ændring af ældre adoptioners retsvirkninger 32. Ansøgning efter adoptionsanordningens 43, stk. 2, skal indgives af en adoptant og sendes til Familiestyrelsen gennem Rigsombudsmanden. Har adoptanten ikke bopæl her i landet, sendes ansøgningen til Familiestyrelsen. 33. Ansøgningen skal underskrives af ansøgeren personligt og indeholde oplysning om, hvorvidt forbindelse mellem barnet og dets oprindelige forældre er bevaret efter adoptionen. Stk. 2. Sammen med ansøgningen indsendes: 1) den originale adoptionsbevilling eller, hvis den er bortkommet og ikke udfærdiget af Justitsministeriet, en bekræftet genpart, 2) hvis forbindelsen mellem barnet og dets oprindelige forældre er bevaret efter adoptionen, en erklæring fra forældrene, 3) samtykke fra barnet, 4) hvis en af adoptanterne er død, dødsattest, skifteretsattest eller udskrift af dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom, og 5) hvis en af barnets oprindelige forældre er død, og forbindelsen mellem barnet og forældrene er bevaret efter adoptionen, dødsattest, skifteretsattest eller udskrift af dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom. Kapitel 9 Klage m.v. 34. Klage over Rigsombudsmandens afgørelser, der er omfattet af denne bekendtgørelse, behandles af Familiestyrelsen. Klage indgives til Rigsombudsmanden, der videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen. 35. Rigsombudsmanden kan genoptage behandlingen af en afgørelse, der er påklaget til Familiestyrelsen, hvis 1) klagen indeholder en ansøgning, som Rigsombudsmanden ikke har taget stilling til, 2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger, 3) der foreligger væsentlige oplysninger, som Rigsombudsmanden ikke har taget stilling til, eller 4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen. Stk. 2. Klageren kan påklage Rigsombudsmandens beslutning om at genoptage sagen til Familiestyrelsen. Kapitel 10 Internationalt samarbejde 36. Familiestyrelsen er centralmyndighed for Grønland efter Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner. 6

7 37. Som centralmyndighed skal Familiestyrelsen 1) samarbejde med centralmyndighederne i de øvrige stater, der har tiltrådt konventionen, og 2) udføre de opgaver, som ifølge konventionen i øvrigt påhviler centralmyndigheden. Kapitel 11 Ikrafttræden 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj Stk. 2. Cirkulære nr. 150 af 28. juni 1968 om behandling af adoptionssager ophæves. Justitsministeriet, den 28. april 2010 LARS BARFOED / Lars Thøgersen 7

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 77 Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 ISSN 0907-905X Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption I medfør af 25 i anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Grønland om godkendelse som adoptant BEK nr 457 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1, 1. pkt., 8, stk. 5, 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 2 og 3, 25 d, stk. 43, 29 a, 29 b, stk. 23, 29 e, stk. 2, 30 c, 30 e, stk. 2, og 31 j og

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption Den 9. maj 2008 J.nr.: 2008-600-00003 Sagsbehandler: Mariam Khalil U D K A S T FORSLAG til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven Social- og Indenrigsministeriet J.nr. 2015-6248 30. august 2016 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 392 af 22/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2438 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Familieretshusets statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om Familieretshusets statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Bekendtgørelse om Familieretshusets statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af 33 i børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 12571817 af 7. november 23. december 20158,

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab BEK nr 1339 af 28/11/2018 Udskriftsdato: 13. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-6151 Senere ændringer til forskriften BEK nr 289 af 20/03/2019

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 1084 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1256820 af 723. december november 20175 som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Bemyndigelse til at indgå aftale med Færøerne

Læs mere

UDKAST. Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

UDKAST. Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 1041 af 03/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-144 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret LBK nr 1029 af 10/07/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-15219 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 Npwi 2. juli 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab I medfør af 12, stk. 1 og 2, 13, stk. 4 og 5, 20, stk. 3 og 4, 58 b, stk. 2, og 66 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1417 af 01/12/2017 (Gældende) UdskriŌsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-6370 Senere ændringer Ɵl forskriōen Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1816 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om adoption

Udkast til ændring af Vejledning om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Udkast til ændring af Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Journalnummer (udfyldes af Rigsombuddet) Ansøgning om godkendelse som adoptant Rigsombudsmanden på Færøerne Jeg/vi søger om at blive godkendt til adoption af (sæt et kryds): Et barn formidlet gennem DIA

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på adoptionsområdet 1.1. Regelgrundlaget

Læs mere

Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 57 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven (International adoption)

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, 29 a, 29 b, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) LBK nr 1600 af 19/12/2014 Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-1924-0222 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1881 af 29/12/2015 LOV nr

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1323 af 27/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin.,

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier j.nr. 2015-6307 hbo 28. oktober 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet BEK nr 1242 af 29/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-352 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Vejledning om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge

Vejledning om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge Vejledning om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Mindreårige udlændinge der er omfattet af ordningen 2.1. Personlige repræsentanter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om ægteskabs indgåelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 927 af 14. september )

Bekendtgørelse for Færøerne om ægteskabs indgåelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 927 af 14. september ) Nr. 68 7. februar 2002 Bekendtgørelse for Færøerne om ægteskabs indgåelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 927 af 14. september 2004 1) Kapitel 1 Prøvelse af ægteskabsbetingelserne Kapitel 2 Dispensation

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret Notat Udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 3 1, i lov nr. 729 af

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) LBK nr 231 af 07/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-1924-0600 Senere ændringer til forskriften LOV nr 503 af 23/05/2018

Læs mere

BEK nr 35 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 35 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 35 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-373 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Indholdsfortegnelse Indledning Del I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på adoptionsområdet Kapitel 2: Kort om de forskellige adoptionstyper

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Indholdsfortegnelse Indledning Del I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1098 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på adoptionsområdet 1.1. Regelgrundlaget 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption 1.3. Adoptionsmyndighedernes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder LBK nr 1216 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1924-0329 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1721 af 27/12/2018

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 5. november 2014 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Indholdsfortegnelse Indledning Del I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på adoptionsområdet Kapitel 2: Kort om de forskellige adoptionstyper

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Løgmansskrivstovan. Javntekstur. Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í løgtingslógaruppskotinum.

Løgmansskrivstovan. Javntekstur. Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í løgtingslógaruppskotinum. Løgmansskrivstovan Dagfesting: 27. august 2018 Mál nr.: 0698-024/16 Málsviðgjørt: NF Fylgiskjal 1 Javntekstur Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í løgtingslógaruppskotinum.

Læs mere

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område.

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 543 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 6. juli 2011 Kontor: Økonomikontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Fylgiskjal 3. Notat. Ikrafttrædelse af lovændringer af lov om dansk indfødsret på Færøerne

Fylgiskjal 3. Notat. Ikrafttrædelse af lovændringer af lov om dansk indfødsret på Færøerne Fylgiskjal 3 Notat Ikrafttrædelse af lovændringer af lov om dansk indfødsret på Færøerne Ved lov nr. 729 af 25. juni 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Erhvervelse af dansk indfødsret ved fødslen)

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere