OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv"

Transkript

1 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere nye fælles magasinbygninger for Rigsarkivet, Landsarkivet for Sjælland og Det Kongelige Bibliotek på den nuværende Godsbanegrund langs Kalvebod Brygge i København. Formålet er hurtigst muligt at sikre betryggende opbevaringsforhold for eksisterende og kommende offentlige arkivalier. Kulturministeriet, Statens Arkiver og Slots- og Ejendomsstyrelsen skal i fællesskab gennemføre projektet, som samtidig er et statsligt pilotprojekt for offentlig-private partnerskaber. Projekt Rigsarkiv er endnu ikke afsluttet, og pointer og konklusioner i dette kapitel kan derfor kun blive foreløbige. I skrivende stund er udbudsmaterialet således først ved at blive udarbejdet, og kapitlet vil derfor primært fokusere på de overvejelser, der er gjort, og det arbejde, der er udført, frem til nu. En grundlæggende erfaring, som vil fremgå af dette kapitel, er, at OPP adskiller sig så meget fra gængs byggeri og rummer en sådan kompleksitet, at der i staten er behov for en ikke ubetydelig centralisering af den nødvendige bestillerkompetence. Dette skal ske med sigte på at opsamle og videregive erfaringer med at afdække mulighederne for merværdi og de innovative løsninger i de konkrete OPP-projekter. I kapitlet beskrives udfordringer, læringspunkter og gevinster, der

2 56 DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD indtil videre har vist sig i tilknytning til at forberede udbuddet af Projekt Rigsarkiv som OPP. Dette gøres ved først at skitsere baggrunden for Projekt Rigsarkiv som OPP, hvorefter de forudsætninger, som Projekt Rigsarkiv er underlagt i kraft af grund, lokalplan og ejerforhold, beskrives. I afsnittet Udfordringer bliver de væsentligste udfordringer i overgangen fra teori til praksis behandlet, mens OPP-konstruktionens partnerskab mellem bestiller og bruger samt med de private parter skildres i afsnittene Partnerskab mellem bestiller og bruger og Partnerskab med de private parter. Endelig afsluttes kapitlet med at konkludere på de væsentligste læringspunkter og erfaringer, som er gjort her ca. midtvejs i forløbet. Projekt Rigsarkiv som OPP-projekt Det nye Rigsarkiv har været længe undervejs. Grunden var byggemodnet og licitationen afholdt til et Rigsarkiv i Ørestaden, da der i december 2001 blev truffet beslutning om at stoppe projektet i Ørestaden. For en kort periode rykkede planerne om et nyt Rigsarkiv over Storebælt til Odense, men ideen om at placere Rigsarkivet i provinsen blev imidlertid skrinlagt allerede i sommeren Tredje og forhåbentlig endelige destination for Rigsarkivet er Godsbanegrunden i hjertet af København. Projektet er i forhold til Ørestadsprojektet slanket en del med henblik på at nedbringe prisen. Blandt andet forsynes arkivalierne med en unik stregkode og pakkes i kasser, så de kan placeres i højlagre, hvilket vil optimere pladsudnyttelsen betragteligt. Det er besluttet i første fase at lade publikumsfaciliteter og nærarkiver forblive på de nuværende adresser i Rigsdagsgården på Slotsholmen og på Jagtvej i København. En fase to, hvor de resterende dele af Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland flyttes med til Godsbanegrunden, er allerede forberedt i lokalplanen, men på nuværende tidspunkt ikke politisk besluttet. Placeringen af magasinbygningerne er imidlertid så tæt på læsesalene på Slotsholmen og Jagtvej, at transporten af arkivalier mellem magasinerne og læsesalene kan udføres hurtigt og effektivt. Også for Det Kongelige Bibliotek er dette et væsentligt argument, idet placeringen på Godsbanegrunden er ideel i forhold til levering af bøger til Det Kongelige Bibliotek (Den Sorte Diamant). Med ca besøgende på årsbasis er den centrale placering i forhold til offentlige transport-

3 OPP I STATSLIGT BESTILLER-PERSPEKTIV 57 midler og indfaldsveje yderligere velbegrundet, hvis fase to besluttes og publikumsfaciliteterne flyttes med. Det aktuelle Projekt Rigsarkiv dækker derfor over: Nye fælles magasinbygninger for Rigsarkivet, Landsarkivet for Sjælland og i en årrække Det Kongelige Bibliotek på den nuværende Godsbanegrund langs Kalvebod Brygge i København. Magasinerne skal kunne rumme op til 364 arkivaliehyldekilometer, og arkiveringsbehovet forventes dermed at være dækket omkring 25 år ud i fremtiden. Systematisk vurderingsrapport I forlængelse af sin OPP-handlingsplan fra begyndelsen af 2004 traf regeringen beslutning om at iværksætte en undersøgelse af Projekt Rigsarkivs egnethed til gennemførelse som OPP. På baggrund af en relevansvurdering udarbejdede Kulturministeriet, Statens Arkiver og Slots- og Ejendomsstyrelsen i henhold til bekendtgørelsen om OPP en systematisk vurderingsrapport i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen og med KPMG, Rambøll og Bech-Bruun Dragsted som rådgivere. Konklusionen i vurderingsrapporten var, at Projekt Rigsarkiv er egnet til at blive gennemført som et OPP-projekt. Ifølge de økonomiske beregninger i rapporten vil staten kunne forvente en samlet omkostningsbesparelse i forhold til et traditionelt offentligt byggeprojekt. Desuden er det rapportens konklusion, at der generelt på markedet er en positiv stemning for at medvirke i OPP-projekter, ikke mindst det første danske statsbyggeri, som gennemføres som OPP. Det vurderes således, at der vil kunne blive dannet tilpas mange konsortier til at skabe den fornødne konkurrence på markedet. Rapporten anbefaler endelig, at der bør vælges en tilpas lang kontraktperiode med henblik på at styrke økonomien i projektet. På denne baggrund blev Projekt Rigsarkiv udnævnt til det første statslige pilotprojekt inden for OPP. Beslutningen om at gennemføre projektet som OPP blev truffet efter valget af Godsbanegrunden til placering af magasinbygningerne, hvilket er et væsentligt element i projektet, som vi vil vende tilbage til senere i kapitlet.

4 58 DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD Forudsætninger grund, lokalplan og ejerforhold Et statsligt byggeprojekt iværksættes sjældent uden en række bindinger af bl.a. geografisk art. Det faktum, at projektet angår opførelsen af et nyt Rigsarkiv med dertilhørende arkivfaglige og publikumsrelaterede hensyn, mindsker ikke antallet af bindinger. For at sikre den innovation, som OPP-konstruktionen netop skulle garantere, er det bestillerens rolle at søge at reducere bindingerne og skabe så vide rammer som muligt. Bindingerne kan reduceres, men kan ikke elimineres, og er således et vilkår, et statsligt OPP-projekt må leve med. I Projekt Rigsarkiv kommer disse bindinger blandt andet til udtryk i spørgsmålet om grund, lokalplan og ejerforhold. Kulturministeriet og Slots- og Ejendomsstyrelsen ser i Godsbanegrunden en byggegrund, som placeringsmæssigt er ideel til Projekt Rigsarkiv. Byggegrunden er gemt inde bag en stor bygning og er derfor ikke attraktiv for de fleste andre projekter. DSB har fra begyndelsen været positive over for ideen om at aktivere området til forskellige formål, og Københavns Kommune ser en mulighed for at skabe et grønt indgangsparti til København City ud af det 11 ha store umatrikulerede jernbaneareal. En række forskellige interesser er således i spil: Der skal sikres betryggende magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet, hele arealet mellem Bernstorffsgade og Dybbølsbro skal aktiveres, og et grønt og imødekommende indgangsparti til København skal etableres. Som resultat af et parallelopdrag blev et forslag fra Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S i en lettere modificeret form valgt til at danne udgangspunkt for projektet og lokalplanen. Godsbanegrunden er opdelt i fire delområder. Hjørnegrunden ud mod Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge, hvor der opføres et kontorhus; området, med blandt andet DSB s store bygning, hvor Rigsarkivet og Landsarkivet placeres; et område, der tænkes udnyttet til konferencecenter; og et område, som tænkes udlagt til blandet erhverv og boliger. Det hele bindes sammen af et landskabeligt grønt strøg. Hele Godsbanegrunden med lokalplanens forslag til en helhedsløsning er fremhævet på luftfotoet, som er illustreret i figur 3.1, mens figur 3.2 viser en skitse over nærområdet omkring Rigsarkivet.

5 OPP I STATSLIGT BESTILLER-PERSPEKTIV Figur 3.1: Lokalplanens forslag til en helhedsløsning på Godsbanegrunden Figur 3.2: En skitse over nærområdet omkring Rigsarkivet 59

6 60 DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD Lokalplanen med kommuneplantillæg blev vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation i december Det har forud for vedtagelsen været en væsentlig udfordring for Projekt Rigsarkiv at bidrage til lokalplanprocessen, hvilket vel at mærke skulle ske uden at kende resultatet af et fremtidigt udbud af OPP-leverancen, og Projekt Rigsarkiv har derfor måttet gå til Københavns Kommune uden at kunne medbringe et konkret forslag til udnyttelse. Målsætningen for Kulturministeriet og Slots- og Ejendomsstyrelsen har her været at indtage rollen som bestiller og med udgangspunkt i brugerens behov at få udarbejdet en så åben og fleksibel lokalplan som muligt for derigennem at skabe rum for den fremtidige OPP-leverandørs løsningsforslag. Den kommende OPP-leverandør vil, når udbuddet er gennemført, således få overdraget et byggefelt, som alt andet lige vil rumme nogle bindinger, der kan være mere eller mindre hensigtsmæssige for opførelse, udnyttelse og drift. At staten selv kommer med grunden og fortsat står som grundejer, indebærer desuden, at staten også i højere grad hæfter for de risici, som grunden måtte rumme. Set i et risikovurderingsperspektiv er det forudgående grundvalg ikke den ideelle løsning, og det overvejes derfor i skrivende stund, i hvilket omfang udvalgte risici vedrørende grunden kan overføres til OPP-leverandøren, selvom grunden jo ikke er valgt af OPP-leverandøren selv. Hvis OPP havde været valgt som model for Projekt Rigsarkiv, før byggegrunden var fundet, kunne grundvalget hypotetisk set også have været udlagt til OPP-leverandøren. Hermed ville man undgå, at en på forhånd valgt grund med tilhørende lokalplan begrænsede OPP-leverandørens kreativitet og dermed hæmmede muligheden for at frembringe det økonomisk set mest hensigtsmæssige løsningsforslag. I praksis vil det formodentlig være de færreste bygninger, som ikke på forhånd er planlagt til at skulle ligge inden for et afgrænset område eller på en specifik grund, og som minimum vil det geografiske råderum være lille. Desuden vil det sandsynligvis ikke være rimeligt for eksempelvis fire tilbudsgivere at finde hver sin grund, sætte sig ind i og eventuelt søge at påvirke lokalplaner m.v. Et sådant arbejde vil sandsynligvis forhøje de omkostninger, der skulle afholdes før opgavetildelingen, og dermed gøre det mindre attraktivt at byde. Det vilkår, at grunden var givet, før projektet blev omdannet til et OPP-projekt, indskrænker som udgangspunkt OPP-leverandørens

7 OPP I STATSLIGT BESTILLER-PERSPEKTIV 61 råderum. Men det er formentlig et vilkår, som vil gælde for hovedparten af de kommende projekter i statsligt regi. Bestillerens fokus i denne fase må derfor være at få udarbejdet en så åben og fleksibel lokalplan som muligt for derigennem at skabe rum for den fremtidige OPP-leverandørs kreativitet. Udfordringer i overgangen fra teori til praksis I de fleste fremtidige OPP-projekter i statsligt regi bliver det formentlig et centralt spørgsmål, hvilke ydelser der overføres til den private part, og hvilke ydelser der forbliver på statslige hænder. Grundlæggende er det et spørgsmål om at foretage en vurdering af den økonomisk mest fordelagtige arbejdsdeling og risikoplacering i det konkrete projekt. Dette indebærer muligheden for ansvarsoverdragelse til private parter i de situationer, hvor det samlet set skønnes at være økonomisk mest fordelagtigt og hensigtsmæssigt, set i et overordnet perspektiv. Men det indebærer ikke, at alle opgaver nødvendigvis overføres til den private part. Vurdering af arbejdsdeling og risiko I de mest vidtgående OPP-projekter, som de er gennemført visse steder i udlandet, står den offentlige part populært sagt uden for døren og køber en færdigproduceret ydelse. I Danmark vil der typisk fra projekt til projekt blive foretaget en konkret vurdering af, hvilke ydelser der skal udføres af det private, og hvilke der skal udføres af det offentlige. Dette understøttes af, at placeringen af mange opgaver i disse år i stigende grad er til debat. Forud for beslutningen om, hvor en given opgave skal placeres, kan der med fordel gennemføres en række grundige undersøgelser med henblik på, at den fornødne effektivitet i opgaveløsningen opnås. Overvejelserne kan inkludere analyser af: om der er aktører nok på det private marked til professionelt at kunne byde på opgaven og udføre den, så buddene afgives i en for udbyderen favorabel konkurrencesituation. hvilken part der bedst kan løse opgaven, ud fra en vurdering af kompetencer, evt. materiel m.v.

8 62 DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD hvilken part der bedst (og billigst) kan bære risikoen, som er forbundet med udførelsen af arbejdet. Forud for udarbejdelsen af den systematiske vurderingsrapport blev der i Projekt Rigsarkiv truffet beslutning om ikke at udbyde det arkivfaglige arbejde og arkivdriften. Derimod vil reolerne og styringssystemet blive udbudt. Selve logistikdelen, eller ekspeditionen af arkivalierne, er en relativt enkel operation, som der findes private aktører, der kan udføre, men som der formentlig ikke vil være den store besparelse i at udlicitere, da der i praksis kun er tale om ganske få medarbejdere. Den systematiske vurderingsrapport hæfter sig dog ved en interesse i markedet for at tilbyde OPP-løsninger, som også inkluderer logistikken. Det egentlige arkivfaglige arbejde vurderes derimod ikke at kunne overtages af en privat part og har således på intet tidspunkt været påtænkt udliciteret. Når en vurdering af arbejdsdelingen og risikoplaceringen i et konkret projekt har fundet sted, vil offentligt ansatte og privatansatte i praksis skulle arbejde side om side i en privatejet bygning. Denne nye partnerskabssituation åbner for en ny snitfladeproblematik, når arbejdsdelingen skal håndteres i praksis: Hvordan placeres ansvaret, og hvordan sikres det, at den private leverandør fortsat har incitamentet til at optimere sin del af processen, når leverandøren ikke har ansvaret for helheden? I Projekt Rigsarkiv søges denne udfordring håndteret gennem en samarbejdsmodel, der skal fungere i hele kontraktperioden. I praksis bliver samarbejdet formentlig et spørgsmål om personer og kemi, men den bedst mulige incitamentsstruktur kan desuden sikres gennem formuleringen af udbudskrav, tildelingskriterier og -betingelser samt gennem betalingen, som den er specificeret i kontrakten med OPPleverandøren. Dette vender vi tilbage til senere i kapitlet. Gensidig modningsproces OPP er i høj grad et spørgsmål om en ny adfærd, hvor arbejdsdelingen mellem den private og offentlige part er ny og skal afprøves og tilpasses i de konkrete situationer. Ligeledes skal de private aktører også modnes, for så vidt angår det specifikke tværgående markedskendskab i relation til ydelsen for det offentlige, og i særdeleshed

9 OPP I STATSLIGT BESTILLER-PERSPEKTIV 63 statsligt byggeri. I Projekt Rigsarkiv skal der således indgås samarbejder på tværs af finansiering, almindelig ejendomsvirksomhed, byggeri og drift. Ligesom staten og det offentlige skal lære at bestille OPP, så skal det private marked bestående af potentielle OPP-leverandører også lære at levere OPP i sin helhed fagligt og adfærdsmæssigt. Der er med andre ord tale om en gensidig modningsproces, hvor der bør være fokus på anvendelsen af KISS-princippet (Keep It Simple and Short) i de første OPP-projekter, indtil ideen har bundfældet sig i begge lejre. Flest fordele Her knap midtvejs i processen tyder det på, at der er mange fordele ved at gennemføre Projekt Rigsarkiv som OPP. I udlandet, hvor OPPmodellen har været anvendt, har en fordel været, at staten ikke skulle finansiere byggeriet selv. I Danmark, hvor staten uafhængigt af det konkrete projekt kan låne billigere end private aktører, ligger fordelene på en række andre punkter. For det første har staten en forpligtelse til at tænke og handle ud fra en totaløkonomisk betragtning. Det er således den systematiske vurderingsrapports konklusion, at Projekt Rigsarkiv kan gennemføres mere rentabelt ved den sammentænkning af finansiering, design, opførelse og drift samt eventuelle serviceydelser, som netop kendetegner OPP-modellen. Et til lejligheden dannet konsortium, som også har ansvaret for finansieringen og alternativt bliver den fremtidige ejer formentlig i en årig periode vil have incitamentet til og muligheden for at sammentænke projektet i et langsigtet perspektiv. Det betyder, at der sandsynligvis vil ske en disciplinering gennem finansieringen, idet den private aktør, når pengene skal tages af egen lomme, har et langt mere direkte incitament til at levere til tiden og inden for det fastlagte budget. Opførelsen af magasinbygningerne betales via den periodiske ydelse, og OPP-leverandøren modtager således ikke nogen betaling, før ydelsen er leveret og taget i brug. For det andet har staten mulighed for at overtage en velvedligeholdt bygning efter ca. 30 år, idet OPP-leverandøren skal sikre optimale vilkår for Statens Arkivers daglige arkivdrift i kontraktperioden bl.a. drift og vedligehold af magasinerne. Det er således OPP-leverandø-

10 64 DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD rens ansvar billigst muligt at sikre den fornødne kvalitet i materialer, selve opførelsen samt drifts- og vedligeholdelsesstandard. Kontrakten med OPP-leverandøren vil endvidere indeholde en betalingsmekanisme, som er udarbejdet med henblik på at sikre, at kerneydelsen kan leveres uhindret, og som indebærer, at OPP-leverandøren straffes på den periodiske ydelse, hvis leverandøren ikke overholder de funktionsbaserede krav. For det tredje må man forvente, at der i kraft af vurderingerne af ansvar og risiko vil blive opnået en mere hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de offentlige og de private parter i projektet. Som følge af den valgte risikoallokering og incitamentsstrukturerne vil et OPP-projekt sandsynligvis blive mere effektivt, innovativt og kvalitetssikret, end hvis det blev gennemført som et traditionelt byggeprojekt. Således vil staten alt andet lige være bedre sikret imod overraskelser i projektet, bære færre risici i forhold til overskridelser af tidsfrister og økonomi, og dermed vil der også være større chance for, at statens budget overholdes. Den mere vidtgående OPP-model, som har været realiseret nogle steder i udlandet, hvor både anlæg, drift og service- samt kerneydelser lægges ud til en privat OPP-leverandør, er på nuværende tidspunkt svær at forestille sig inden for den danske stats rammer. De fordele, som den danske stat kan drage af OPP, er først og fremmest af totaløkonomisk karakter. Dels vil OPP-leverandørens varetagelse af opførelse og drift være økonomisk fordelagtigt i mange større projekter, dels vil bygningen formentlig være mere egnet til de kerneydelser, den skal rumme. Endvidere medfører OPP-konstruktionen, som tidligere nævnt, en disciplinering af leverancen i forhold til et traditionelt projekt, hvor betalingen til leverandøren falder løbende. I et OPP-projekt står OPP-leverandøren reelt med et udlæg på den totale anlægssum og har derfor et meget væsentligt økonomisk incitament til at styre leverancerne bedst muligt. Partnerskab mellem bestiller og bruger Bygherrerollen er velkendt og velbeskrevet inden for byggeriet, mens bestillerrollen, som er den offentlige parts rolle i OPP-sammenhæng, derimod er ny, kompleks og relativt ukendt. Bestillerrollen er kræven-

11 OPP I STATSLIGT BESTILLER-PERSPEKTIV 65 de og kan med fordel håndteres af et statsligt kompetencecenter i tæt samarbejde med den kommende bruger. Slots- og Ejendomsstyrelsen som bestiller Slots- og Ejendomsstyrelsen er en statslig ejendomsvirksomhed i Finansministeriets koncern, der er vant til at fungere som bygherre på ombygninger, restaureringer og nyopførelser af kontorbygninger i statsligt regi. Det er styrelsens rolle at sikre vedligeholdte og fremtidssikrede kontorejendomme til de statslige institutioner og rådgive dem om anvendelsen af disse. Endvidere er det en af styrelsens hovedopgaver at indgå lejekontrakter med private parter med henblik på videreudlejning til statslige parter. Styrelsens organisation rummer derfor en lang række kompetencer inden for det tekniske område, ejendomsdrift og -vedligehold samt leje, køb og salg af fast ejendom samt juridisk specialviden på området. Igennem de seneste syv år har Slots- og Ejendomsstyrelsen desuden arbejdet med strategisk udlicitering af en lang række driftsopgaver på de statslige ejendomme og har derigennem opbygget en stor bestillerkompetence. Denne kombination af en statslig ejendomsvirksomhed med en lang række relevante kompetencer og en flerårig erfaring som professionel bestiller gjorde, at det var naturligt for regeringen at placere rollen som bestiller af det første statslige OPP-projekt hos Slotsog Ejendomsstyrelsen. Endelig er det en fordel, at Finansministeriet via Slots- og Ejendomsstyrelsen får førstehåndserfaringer og dermed bedre kan medvirke til at vurdere de videre planer og muligheder for OPP i Danmark. Den integrerede bestiller-bruger-organisation Bestillerens organisation i Projekt Rigsarkiv er opbygget efter bygherrevejledningen i en klassisk projektmodel. Som det fremgår af figur 3.3, er brugeren integreret i bestiller-organiseringen, så bestiller og bruger i praksis fremstår og agerer som én statslig part.

12 66 DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD Figur 3.3: Organisering af Projekt Rigsarkiv Med henblik på at understøtte denne organisering er der indgået en samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Statens Arkiver som repræsentanter for brugerne og Slots- og Ejendomsstyrelsen om projektet. Som ansvarlig for Rigsarkivet, Landsarkiverne, Dansk Data Arkiv og Erhvervsarkivet kan Statens Arkiver levere en særdeles central specialviden om opbevaring og håndtering af arkivalier til projektet. Spidskompetencen inden for arkivdrift suppleres af deres erfaringer fra tidligere projekter med at definere Statens Arkivers særlige behov og gør dermed brugerne til en uundværlig samarbejdspartner for bestilleren. I praksis er brugerne således fuldstændig integreret i bestillerorganisationen og deltager på det besluttende styregruppeniveau såvel som på det arbejdende projektgruppeniveau. Eksempelvis er brugernes input til formuleringen af funktionsbeskrivelser og betalingsmekanismer helt afgørende for at sikre, at de nødvendige arkivaliespecifikke forhold opfyldes bedst muligt.

13 OPP I STATSLIGT BESTILLER-PERSPEKTIV 67 Krav til bestilleren Den offentlige bestiller skal være klædt på til at kunne planlægge og gennemføre den grundige forundersøgelsesfase, som kendetegner et OPP-projekt. Denne vurdering, som bekendtgørelsen lægger op til, giver mulighed for en langt mere tilbundsgående analyse af opgaven. Forundersøgelsesfasen giver ekstra tid til omtanke, hvilket i sidste ende forventes at være medvirkende til at få størst mulig værdi i forhold til prisen på de fremtidige ydelser. I Projekt Rigsarkiv skal bestilleren eksempelvis have kompetencer til at udforme en kontrakt og være kontraktholder på denne i de kommende år. Den lange tidshorisont giver stof til eftertanke. Hvordan sikres en tilstrækkelig perspektivrig og udviklingsorienteret kontrakt, der kan rumme de helt uforudsigelige forandringer, som måtte opstå? Bestilleren skal på vegne af de kommende brugere kunne garantere en entydig og velgennemtænkt kontrakttekst, som i et 30- årigt perspektiv med stor klarhed skal kunne definere behovene i såvel opførelses- som driftsfasen. På baggrund af forundersøgelserne skal bestilleren desuden kunne udarbejde udbudsmateriale, fastlægge krav og forventninger til OPPleverandøren og tildele opgaven til det bedst egnede konsortium. Det er her væsentligt at fastholde, at enkeltelementerne i et byggeri i videst muligt omfang ikke skal detailbeskrives, men derimod funktionsbeskrives med henblik på at give OPP-leverandøren størst mulig frihedsgrad til at vælge den økonomisk set mest fordelagtige løsning i hver enkelt opgave. Bestiller og bruger skal holde balancen mellem at fastholde det, som ikke er til diskussion, og stadig være åbne for kreativitet, hvor der kan være flere mulige løsninger. Endelig er det bestillerens opgave i drøftelserne på styregruppeniveau konstant at mediere mellem en række hensyn, så de beslutninger, der træffes, er bedst mulige i det konkrete projekt. Et eksempel er valget af de sikre løsninger kontra afsøgningen af rummet for innovation. Et andet er at betragte et OPP-projekt som en traditionel byggesag med tilhørende entrepriseaftale og driftskontrakt modsat en langvarig kontrakt, der er baseret på funktionsbeskrivelser. Hertil kommer det tilbagevendende spørgsmål om, hvilke opgaveelementer der skal indgå i OPP-løsningen eller med andre ord, hvor mange af de berørte opgaver der er udbudsegnede, og hvor mange der fortsat bedst løses i statsligt regi.

14 68 DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD De hidtidige erfaringer med det første statslige OPP-projekt viser, at der er behov for et statsligt kompetencecenter på området. Kompetencespændet, som gennemsyrer alle dele af OPP-konstruktionen, skal ledes og styres af en professionel statslig bestiller for at sikre den nødvendige ekspertise og erfaring. Partnerskab med de private parter OPP-projektets organisation er omfattende og præget af mange interessenter, og det er bestillerens opgave at holde styr på dem alle. Centralt står OPP-konstruktionens private hovedparter, bestillerrådgiveren og OPP-leverandøren. I Projekt Rigsarkiv er bestillerrådgiverydelsen udbudt, og kontrakten er indgået, mens udbuddet af OPP-leverancen i skrivende stund er under forberedelse. Ny rådgivertype Bestillerrådgiveren er en ny rådgivertype, som er opstået med OPPmodellens indførelse. Projekt Rigsarkiv udbød bestillerrådgiverydelsen i et begrænset udbud efter tjenesteydelsesdirektivet, og ordren blev tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udbuddet af bestillerrådgiverydelsen indebar flere udfordringer. I udbudsmaterialet skulle der beskrives en ydelse, der aldrig før var blevet beskrevet i Danmark. De eksisterende branchebeskrivelser og aftalegrundlag kunne ikke anvendes i denne sammenhæng, og det var derfor svært på forhånd helt præcist at formulere, hvad ydelsen indebar. Projekt Rigsarkiv lagde derfor op til, at de bydende selv skulle beskrive ydelsen på baggrund af de indikationer, som var indbygget i udbudsmaterialet ved hjælp af Erhvervs- og Byggestyrelsens værktøjer under hensynstagen til tildelingskriterierne. Ved i høj grad at lade de bydende selv beskrive ydelsen kunne projekt- og styregruppen samtidig vurdere, om de bydende gennem deres beskrivelse udviste et velovervejet og overbevisende begrundet samspil mellem den samlede opgaveløsnings mange elementer ikke mindst med fokus på projektets lange tidshorisont.

15 OPP I STATSLIGT BESTILLER-PERSPEKTIV 69 Rådgiverudbud med vægt på kompetencer Opgaven blev udbudt før årsskiftet 2004/05 og blev derfor udbudt efter det daværende udbudsdirektiv. Vurderingskriterierne fremgår af boksen nedenfor. På grund af ydelsens ukendte karakter var det ikke muligt for Projekt Rigsarkiv at udbyde opgaven efter fast pris, som man normalt ville vælge at gøre. Alligevel skulle det sikres, at opgaven blev tildelt det økonomisk mest fordelagtige bud. Derfor var det vigtigt for tildelingsgruppen, som bestod af Kulturministeriet, Statens Arkiver samt Slots- og Ejendomsstyrelsen under rådgivning af Kammeradvokaten, at kunne vurdere de bydendes forståelse for de indbyrdes afhængigheder mellem opgavens elementer. Ved vurderingen af buddene på bestillerrådgiverydelsen blev der lagt vægt på følgende kriterier: 1. Kvaliteten af tilbudsgivers forslag til organisering, planlægning og styring (vægtede 30 %) Der vil blive lagt vægt på, at tilbudsgiver kan håndtere opgavens faglige kompleksitet under anvendelse af relevante kompetencer og styringsværkstøjer i et passende miks samt demonstrere evnen til at sammentænke opgavens mange elementer. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på, at tilbudsgiver på en effektiv måde kan håndtere såvel den offentlige parts organisation som eksterne parter i forhold til projektet, og bestillerrådgiveren har en fleksibel organisation med evne til omstilling, således at der sikres fremdrift i opgaveløsningen. 2. Kvaliteten af tilbudsgivers forslag til konkrete ydelser (vægtede 30 %) Der vil blive lagt vægt på, at tilbudsgiveren, ved en detaljeret beskrivelse af de enkelte elementer af opgavens udførelse, herunder at allokeringen af kompetencer i form af rådgiverkategorier og omfanget af timer afpasset i forhold til opgavens løsning og den samlede totaløkonomi, demonstrerer indsigt og forståelse for den samlede opgaves løsning og en hensigtsmæssig afvejning af de enkelte elementer. Der vil blive lagt vægt på, at tilbudsgivers beskrivelse af de enkelte ydelser viser et veloverve-

16 70 DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD jet og overbevisende begrundet samspil mellem den samlede opgaveløsnings mange elementer ikke mindst med fokus på projektets lange tidshorisont. 3. Pris den vægtede timepris (vægtede 25 %) Som pris vurderes den af tilbudsgiver vægtede timesats for bestillerrådgiverens ydelser. Den vægtede timepris skal beregnes af tilbudsgiver på baggrund af de i tilbuddet indeholdte rådgiverkategorier i forhold til disses skønnede andel af den samlede opgave, således som oplyst i tilbuddet. 4. Gennemslagskraft og organisatorisk samarbejde (vægtede 15 %) For vurdering af projektorganisationens gennemslagskraft og evne til samarbejde får hver tilbudsgiver 45 minutter til en præsentation af tilbudsgivers beskrivelse af bestillerrådgiverens ydelser vedrørende organisering, planlægning og styring i hele kontraktperioden, jf. pkt...., tilbudsgivers beskrivelse af bestillerrådgiverens ydelser vedrørende fase 1 Udbudsfasen, jf. pkt.... og tilbudsgivers beskrivelse af bestillerrådgiverens ydelser vedrørende fase 2 Tilsyn med OPP-leverandørens arbejde i projekterings-/udførelsesfasen, jf. pkt.... Under præsentationen vil alle de bydende blive stillet de samme op til 3 spørgsmål, jf. i øvrigt den nærmere vejledning om præsentation under pkt.... i nærværende udbudsmateriale. Nye standarder for tildeling I forbindelse med valg af bestillerrådgiver lagde Projekt Rigsarkiv stor vægt på de kompetencer, som fremgik af konsortiernes medsendte CV er. Det danske marked har meget begrænsede erfaringer med at gennemføre den type samarbejdsprojekter, som et OPP-projekt indebærer, og netop derfor er det vigtigt at sikre kompetencespændet også på rådgiversiden, herunder især inddragelse af internationale erfaringer. Bestillerrådgiveren skal ligesom bestilleren selv være bredt nok funderet rent kompetencemæssigt til at kunne udfordre OPP-leverandøren hele vejen igennem. Projekt Rigsarkiv valgte som noget nyt at indbyde de bydende til en præsentationsrunde, blandt andet med henblik på at kunne vurdere

17 OPP I STATSLIGT BESTILLER-PERSPEKTIV 71 teamets samarbejdsevner, herunder deres evne til at bringe de sammenbragte kompetencer i spil. For at kunne vurdere projektorganisationernes gennemslagskraft og evne til samarbejde fik hver tilbudsgiver 45 minutter til at beskrive deres ydelser vedrørende organisering, planlægning og styring i hele kontraktperioden. Under præsentationen blev alle de bydende stillet de samme spørgsmål for at sikre sammenlignelighed og ligebehandling. Bestillerrådgiverens organisation og ydelser Holdet, som bestrider rollen som bestillerrådgiver på Projekt Rigsarkiv, består af Grant Thornton, Birch & Krogboe A/S, med arkitektfirmaet C.F. Møller A/S og Ejendomsvirke som underrådgivere. Efter en nærmere og grundig drøftelse af det organisatoriske set-up besluttede man sig for at etablere nogle referencegrupper med henblik på at udnytte det tværfaglige kompetencespænd. Referencegrupperne angår: funktionsbaserede krav, OPP-kontrakt, betalingsmekanismer, information til tilbudsgivere, samarbejdsmodel og prækvalifikation. I referencegrupperne deltager bestillerrådgiveren, bestilleren og brugeren. Finansministeriet har indgået en generel aftale med Kammeradvokaten om, at denne bruges i alle juridiske spørgsmål, som ligger inden for advokaturets kompetencefelt, så Kammeradvokaten er derfor også en del af projektets organisation. I særlige tilfælde kan Kammeradvokatens juridiske kompetence blive suppleret med erfaringer fra og sparring med bestillerrådgiveren bistået af DLA Nordic A/S. Overordnet forpligter bestillerrådgiveren sig til i kontraktperioden at bistå med en nytænkende procesorienteret rådgivning, der giver mere værdi for pengene i forbindelse med udbud, aftaleindgåelse og efterfølgende tilsyn med OPP-leverandørens ydelser i projekteringsog udførelsesfaserne samt eventuelt også i driftsfasen. Den overvejende del af bestillerrådgiverens ydelser vil således ligge i forbindelse med udbud og aftaleindgåelse med OPP-leverandøren. Efterfølgende skal bestillerrådgiveren føre tilsyn med OPP-leverandørens ydelser og stå til rådighed for bestilleren i det omfang, der er behov for udredninger og tolkninger af dokumenter og aftaler. Der kan ske en løbende tilpasning og justering af bestillerrådgiverens ydelser, eftersom der er tale om et pilotprojekt og derfor en helt ny ydelsestype.

18 72 DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD Projekt Rigsarkiv er med denne strategi bevidst om den vigtige opgave, der består i at medvirke til at udvikle markedet og stille krav til, at den valgte bestillerrådgiver udnytter de tilknyttede kompetencer optimalt. Eksempelvis er det vigtigt for Projekt Rigsarkiv at sikre, at bestillerrådgiveren involverer og forstår driftsherrerollen til fulde for at kunne stille de rette krav til OPP-leverandøren. Traditionelt har man inden for byggeriet erfaring med at arbejde med traditionelle organiseringsformer, dog typisk uden at inkludere driften af den endelige bygning, som er essentiel i OPP-sammenhæng, og som der derfor også skal fokuseres på. OPP-leverandøren Projekt Rigsarkiv er som nævnt ved at forberede udbuddet af OPPleverancen. Præcis hvordan den OPP-leverandør, der vælges, vil sammensætte sit konsortium, vides derfor endnu ikke. Det forventes, at det bliver en konstellation sammensat til lejligheden, og som i samarbejde skal levere hele OPP-leverancen. Slots- og Ejendomsstyrelsen står som bestiller uden for OPP-leverandørens organisation og indgår kontrakt med OPP-leverandøren. Herefter stilles OPP-leverandørens ydelse til rådighed for brugeren mod en periodisk betaling. Når ansvaret, som det er tilfældet med Projekt Rigsarkiv, for en del opgavers vedkommende forbliver på offentlige hænder, er det nødvendigt at styrke incitamentet til en helhedstænkning hos OPP-leverandøren. Eksempelvis kan incitamentet til at sikre et fleksibelt byggeri, som er gennemtænkt i forhold til drift, funktion og arbejdsprocesser, påvirkes ved eksplicit at inddrage disse elementer i tildelingskriterierne for udbudsmaterialet. Et andet relevant tildelingskriterium kunne i det konkrete projekt være samarbejdsmodellen i forbindelse med ændringer, da de er uundgåelige, når der arbejdes med en tidshorisont på år. Hvis håndteringen af de ændringer, som der ikke mindst i kraft af den teknologiske udvikling uvægerligt må opstå behov for i løbet af 30 år, ikke indskrives i kontrakten med OPPleverandøren, kan ændringer komme til at koste staten dyrt. Bestilleren har imidlertid andre reguleringshåndtag end tildelingskriterierne. Som en del af udbuddet kan der formuleres et antal betalingsmekanismer, som udløser bod eller bonus, hvis de henholdsvis overskrides eller overholdes i løbet af den 30-årige kontraktperiode.

19 OPP I STATSLIGT BESTILLER-PERSPEKTIV 73 Som egnede eksempler kan nævnes temperatur, luftfugtighed og lignende. Dette er helt centrale faktorer i arkivalieopbevaring, som det vil være nødvendigt at sikre kontraktmæssigt. Konkurrencepræget dialog Projekt Rigsarkiv har valgt at tildele opgaven efter konkurrencepræget dialog, selvom denne udbudsform vurderes at være mere tids- og ressourcekrævende end traditionelle udbudsformer. Fordelene ved konkurrencepræget dialog synes dog at overskygge den ulempe, som det større ressourceforbrug udgør. Endvidere forventes det, at det øgede tidsforbrug i nogen grad kan indhentes i projekterings- og udførelsesfasen. Det særlige ved konkurrencepræget dialog er, at bestilleren kan prækvalificere et antal tilbudsgivere og i den indledende fase, før tilbudsgivning, drøfte alle aspekter af kontrakten med den enkelte tilbudsgiver med henblik på at udvikle den optimale løsning teknisk som finansielt. De endelige tilbud afgives dermed på grundlag af drøftelser om udbyders behov og ønsker samt de bydendes udmeldinger om, hvilke løsninger der bedst imødekommer disse. Den konkurrenceprægede dialog må imidlertid kun anvendes ved indgåelse af særligt komplekse kontrakter, fx i OPP-projekter, som indebærer kompleks, struktureret finansiering, og hvor de finansielle og juridiske forhold ikke kan fastsættes i forvejen. Muligheden for dialog vurderes både som nødvendig og fordelagtig, dels når udbuddet sker med udgangspunkt i funktionsbaserede beskrivelser, som er mindre detaljerede og giver rum for innovative løsninger, dels når det er usikkert, hvilke kontraktuelle og finansielle vilkår der i praksis kan tilbydes fra de private aktører. I forbindelse med Projekt Rigsarkiv er nytænkning i løsningsforslag og aftalevilkår, herunder finansiering, en klar fordel, som skal fremmes på alle måder også gennem udbudsformen. Hverken udbyder eller tilbudsgiver har stor erfaring med tilsvarende projekter, hvorfor den konkurrenceprægede dialogs unikke mulighed for drøftelse er af stor betydning og vil være både lærerig og værdiskabende for alle parter. Ud fra et bestiller-perspektiv er det således en unik mulighed for at få indblik i markedets ideer med henblik på at opnå det bedst tænkelige bud.

20 74 DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD Dialogen er ligeledes vigtig for at påvirke leverandøren til at tænke i OPP, blandt andet for at sikre, at den lange kontraktlevetid tages med i betragtning hos OPP-leverandøren, og at de totaløkonomiske fordele ved denne model høstes. Konklusion OPP-processen har været innovativ og berigende for såvel bestilleren som brugerne og bestillerrådgiverne, og den har været præget af et godt samarbejdsklima og en høj grad af videndeling. Set i dette perspektiv har processen indtil videre skabt merværdi for de involverede parter. Den forventede totaløkonomiske fordel for staten kan naturligvis først påvises senere. Processen indebærer imidlertid mange og store udfordringer, hvoraf nogle er overvundet, andre er ved at blive det, og atter andre venter forude. Der er naturligvis tale om en ny terminologi og en ny sammensætning af tanker og ydelser, som alle parter, bestiller og bruger såvel som bestillerrådgiver og OPP-leverandør, skal vænne sig til at anvende og tænke i for at aktivere potentialet i OPP-modellen. Da der er tale om statens første OPP-projekt, kræver denne del af projektet ganske mange ressourcer og et betydeligt tidsforbrug. I forlængelse af dette ligger der en væsentlig udfordring i at motivere brugerne til at formulere deres krav til bygningen med udgangspunkt i funktionsbaserede krav. Udbuddet og tildelingen skal tænkes i ét hele, hvor der åbnes op for kreativitet, uden at det fører til, at væsentlige krav negligeres. Det gælder især de forhold, som kan være dyre at ændre på senere, og som kan være svære at leve med i et 30- årigt perspektiv. Formålet er at opnå den størst mulige variation i tilbuddene og den bedst mulige økonomi ved at skabe rum for udfoldelsen af OPP-leverandørens optimering af projektet. En anden væsentlig udfordring er spørgsmålet om, hvor snitfladen mellem den private og den statslige aktør lægges. Hvor placeres risici bedst ud fra en totaløkonomisk vurdering, og hvordan håndteres det kildne spørgsmål om udliciteringsgraden bedst muligt? Uanset hvor snitfladerne lægges, vil der i stort set ethvert OPP-projekt opstå en ny samarbejdsflade mellem den offentlige og den private part, som skal håndteres. Hvorvidt snitfladerne i Projekt Rigsarkiv er placeret korrekt, er

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG 24-02-2015 OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes

Læs mere

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Enhed: Kommunaløkonomi Slotholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Ansøgning om deponeringsfritagelse/alternativt låneramme til OPP-projekt

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Session 4: OPP et gennembrud på vej?

Session 4: OPP et gennembrud på vej? Session 4: OPP et gennembrud på vej? Rikke Beckman Danielsen, Assistant Director, Deloitte Torben Kyed Larsen, Afdelingschef, Psykiatriens Anlægssekretariat, Region Syddanmark Moderator: Klaus Ahm, Partner,

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

N y t Off entlig-privat partnerskab

N y t Off entlig-privat partnerskab N y t Off entlig-privat partnerskab Off entlig-private partnerskaber (OPP) har haft en lang og forholdsvis begrænset opstart i Danmark, men i den seneste tid er der kommet mere og mere fokus på OPP. Samtidig

Læs mere

Nordstjerneskolen, Frederikshavn Et OPP projekt

Nordstjerneskolen, Frederikshavn Et OPP projekt Nordstjerneskolen, Frederikshavn Et OPP projekt Baggrund, Peter Munk Bygherreansvarlig, Ejendomscentret Frederikshavn Kommunes Siden kommunesammenlægning af Skagen, Sæby og Frederikshavn ca. 350.000 brutto

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) 2014 SIDE 2 Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-576-5

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Professionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007

Professionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Professionel offentlig ejendomsadministration Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Baggrund for projekt om professionel ejendomsadministration Strukturreformen

Læs mere

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Projektorganisering (I) OPP er en (projekt)organiseringsmodel ikke en finansieringsmodel! Bygherre Glem technicalities omkring finansiering

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Udarbejdet af Økonomistaben, Vordingborg Kommune september 2013 Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde,

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP KONFERENCE OM OPP MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN Peter Bisgaard, Partner & Andreas Christensen, Partner 27. Maj 2014 AGENDA side 2 1. Hvordan er OPP-projekter struktureret?

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Ny samarbejdsform bag unikt ressourcecenter for moderne affaldssortering

Ny samarbejdsform bag unikt ressourcecenter for moderne affaldssortering 21.11.2013 Ny samarbejdsform bag unikt ressourcecenter for moderne affaldssortering V/JØRGEN CHRIS MADSEN CHEF AFFALDGENBRUG VEJLE KOMMUNE AGENDA: Baggrundstanker + vejen mod løsningsmodel Den anbefalede

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)?

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)? Spørgsmål stillet i forbindelse med Energistyrelsens udbud af rammekontrakt om uvildig rådgivning af bygningsejere i forbindelse med udskiftning af olie- og naturgasfyr med en VE-baseret opvarmningsform.

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere