2. Formandsberetning. Referat fra generalforsamlingen onsdag d på Bakkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Formandsberetning. Referat fra generalforsamlingen onsdag d2512 2015 på Bakkeskolen"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen onsdag d på Bakkeskolen l. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Benny Asmussen, der blev valgt Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen vir lovligt indvarslet og derved beslutnings dygtigt. Der var mødt25 husstande og32 beboer op, hertil I fuldmagt. 2. Formandsberetning Hoved punkter hvad der er sket i2014:- Vedtægter Beskæring af stykket bag rækkehusene(græsklædt grønning) Præcisering hvornår der skal betales kontingent. Ang. Brev til beboerne ved rækkehusene. Asfaltering. Bydelspuljen. 23 a (stykket bag Fisker og Leander) Stien mellem Grøndahls vej og Hylkedalsparken Bjørnekloer påbud fra Kolding Kommune. Gartner arbej det /snerydning/slamsugning. Samarbejde mellem andre grundejere foreninger i området. Præcisering: Vedtægter Efter såste generalforsamling hvor vi ændrede vedtægteme, dem fik vi også godkendt af Kolding kommune. Jesper fik lavet vores vedtægter i nyt design, flot arbejde. Bestyrelsen har flere hvis nogle mangler, ellers har vi dem også elektronisk. Beskæring af stykket bag rækkehusene (græsklædt grønning) Området bag de sidste rækkehuse blev klippet i marts måned 2014, som også blev nærmt ved sidste g.n.åforramlingen, bestyrelsen synes det er blevet flot og ensartet udseende og sagen vedr. engen blev endeligt afsluttet i foråret Præcisering hvornår der skal betales kontingent. Ang. Betaling. Beboerne havde ringet og skrevet vedr. nogle mente det skulle være inden 1. maj 2014 Bestyrelsen har dog l juni som sidste betalings dato opkrævningen udsendt pr. mail og de som ikke har mail er opkrævningen afleveret i postkassen. Præcisering kontingent for kommende ar kommer kassereren ind på senere.

2 Ang. Brev til beboerne ved rækkehusene. Ang. Området bag rækkehusene, så var der flere elementer i sagen, som jeg vil prøve at ridse op. Jeg fik i efteråret 2013 atvide, at grundende ikke måtte være længere end 16,5 meter i længden, men ud fra en gammel matrikel kort viste det sig, at grundene er 22 meter i længeden. Ud fra dette matrikelkort har bestyrelsen accepteret22 m i stedet for 16,5 m. Da det grønne areal tilhører Grundejerforeningen Hylkedalsparken, er det en sag der må afklares mellem Grundejerforeningen og ejeme af de nævnte ejendomme' Derfor har bestyrelsen sendt info ud til de pågældende husejere, hvori bestyrelsen giorde opmærksom ph, atderes grunde var for store i forhold til det ateal, som er godkendt hos Kolding Kommune. Beboerne på de pågældende grunde, har fundet to gamle luftfoto frem, fra henholdsvis 1990 og 1992 hvor det viser en ulige kant mod syd, som også luftfotoet fra 2013 viser' Bestyrelsen har vægtet den ulige kant højt mod syd, fremfor fast M mål, da det er svært, at helt nøjagligl at fastsætte længeden. Konklusionen er følgende: Grundende og43 skal ifølgehævdloven have lov til at være den størrelse som de er nu, da luftfotoet som er dokumentation er over 20 ar gammel' Bestyrelsen har ønsket overfor beboerne, at der laves en fast skel linje mod syd. Bestyrelsen har afmålt dette skel linje fra selve husets kant til7,5 meter. Dette er nu blevet gjort de 6 husstande har selv fået tand må{er og fået berigtiget skel linjen mod syd. Der mangler kun selve tinglysningen de vil også have underskrift på vedtægter og sidste referat generalforsamling, bestyrelsen afuenter det sidste i sagen. Bestyrelsen vil gerne sige tak til beboerne i de respektive boliger for en konstruktiv og imødekommende bearbej dning af sagen. Hvad er hævd reglen kort: Såfremt at du kan bevise, at din matrikel har haft den nuværende størrelse i over 20 år fra dags dato, træder en forældelses regel i kraft, og er beviset korrekt, vil din anmodning blive accepteret og du kan beholde din grund på tt rrrær"ttde størrelse. Kan du ikke bevise at udvidelsen er over 20 år, skal du tilsikre at grunden tilbageføres til oprindelig størrelse. Spørgsmå1 om hævd skal afklares med en landinspektør, der vil foretage en skelforretning og fastlægge en hævdvunden grænse ved en berigtigelsessag. Er det muligt at købe et ekstra styl'ke jord til min matrikel?

3 Dette er ikke muligt, da jordstykket bag rækkehusene er betegnet som fredet jvf. Naturbeskyttelsesloven $ 3. beskyttet naturområde og udlagt som græsklædt grønning. Asfaltering. Bestyrelsen har været i dialog og møder med Kolding Kommune ang. Asfaltering af vores stamvej stort set hele 2014, det har nu udmøntet sig til vi har fået hele stamvejen asfalteret. Grundejerforeningen Hylkedalsparken betalte m2 prisen på asfalt for asfalteringen af stamvejen. Kolding Kommune afregnede alle øvrige udgifter, såsom forberedelse, opretning, arbejde omkring brønde og dæksler. DVS. vi fik en fast pris på kr. eksl. moms, selve regningen lød på eksl. moms nærmere bestemt ,75 kr. incl. moms. Arbejdet blev udført sidst på året. Efter gememgang er der dog en lille reklamations sag, som Kolding Kommune/ Colos vil udbedre nar vejrlige tillader det. Hvis viskulle have gået uden om Kolding Kommune vil regningen for asfaltering af stamvejen have været ca. det dobbelte end hvad vi betalte. Efter asfaltering kom der desværre til at stå vand nede ved nummer 2 (i svinget), vi fik kommunen til at rense vores regnvandsbeholdere på hele stamvejen, for det viste sig at der var kommet lidt asfalt ned i ristene. Så her sparede vi lige en slamsugning. Der findes faktisk et gammel aftate fra 1981 denne aftale viste bestyrelsen intet om hvori, der står at Kolding Kommune påtager sig ansvaret for vedligehold af vejen, fortov og SF belagte boliglommer. Hvis Kolding Kommune selv skulle have betalt for det hele som faktisk star i aftalen fra 1981, ja så var det først blevet om 7 til I 0 år, derfor accepterede bestyrelsen afgørelsen på det nævnte beløb. Denne aftale vil Kolding Kommune gerne have opsagt, så vi overtager hele vejen. Indtil videre er der intet sket i sagen, vi vil dog sørge for at området bliver gennemgået inden den evt. opsiges/overtages. Bydelspuljen Hvad er det??? Formålet er, at give dig og beboeme i dit lokalområde, mulighed for at søge om et mindre beløb til forskønnelse eller forbedring af det område I bor i. Med både Landsbypulje, Centerbypulje og nu også Bydelspuljen, dækkes alle borgere i Kolding Kommune således ind under et geografisk område med mulighed for at søge midler. Hvem kan søge: For at sikre, at de beløb, der bevilges, bliver til glæde for et større boligområde, skal ansøgningen sendes på vegne afden lokale grundejerforening, andelsforening, borgerforening, boligforening eller lign. foreni ng rn/ vedtægter.

4 en6000.dk Vi søgte og frk l0 000 kr. til fomyelse af området bag Fisker og Leander. Området var præget af vildvoksende brombær krat og tjørnebuske. Alle regler havde vi overholdt, dog var der indsigelser/klager, om at der i 1979 var blevet lovet at det skulle henlægges som fri natur. En del skriverier/møder med diverse instanser for Kolding Kommune og bestyrelsen, de kunne kun sige, vi havde overholdt alle love og betingelser. Dog havde vi den opfattelse at vi alle skulle være tilfredse med området, så vi inviterede vedkommende med til møde og planlægning, så alle til sidst blev tilfredse. Bestyrelsen valgte at ligge et beløb phca så det blev færdigt i fu Området hedder i dag23 A og bestyrelsen håber vi får rigtigt meget glæde af området fremover, der er bestilt borde/ bænke sæt, og som glædeligt nyhed, de er lige blevet leveret sarnmen med en sandkasse med låg på. Stien mellem Grøndahls vej og Hylkedalsparken Vedr. pullerterne på stien til Grøndalsvej er der blevet opsat ekstra chikane til sænkning af farten på knallerter/cykler. Der er ekstra bøjler, som er blevet påsat de eksisterende pullerter. Bjørnekloer påbud fra Kolding Kommune. Bestyrelsen havde ffiet en forvarsling til et påbud ang. Bjørnekloer af Kolding kommune, efter Schultz anlæg og vedligehold fik området bekæmpet for Bjørnekloer, er forvarslingen til et påbud trukket tilbage. Dog er det ikke nemt for os at holde det nede, da der på den anden side af åen IKKE gøres ret meget. Vi skal blot holde vores sti ren. Gartner arbej det /snerydning/slamsugning. Vi beholder både Schultz som gartner, da de var det billigste, det samme gælder for Nysom til snerydning. Samarbejde mellem andre grundejere foreninger i området. Vi har luftet tankeni2014 om at få et samarbejde mellem forskellige grundejerforeninger i området, så vi muligvis kan få forskellige opgaver billigere, det vil vi nok arbejde påi2015. Efter formønds beretning var der sp ørgsmål vedr. forman ds beretnin g Anders Pørksen: Hvilke garantier er der blevet stillet fra bestyrelsen vedr. asfaltering til Colos?

5 arken6000.dk Bestyrtelsen: Vi har handlet geillem Kommunen for at stå stærkere ved garantisag, da vi så lader det gå gennem vores kontaltperson hos Kommunen. Dermed står vi væsentlig stærkere end vi gør som en lille grundejerforening. Kirsten Vejrum: Ville vide om der var udsendt noget om området bag rækkehusene nærrner bestemt græsklædt grøtuing, overdrevet og engen? Bestyrelsen: Vil undersøge sagen næflnere. Bestyrelsen har ved sidste generalforsamlingen i2014 i formandsberetningen præciseret, hvad regleme er for hele området bag rækkehusene. Bestyrelsen mener ikke yderligere information er nødvendigt genrealforsamlingens referat kan findes på vores hjemmeside: http ://hylkedalsparken dk Formandens beretning blev derefter godkendt 3. Regnskab. Kassereren fremlagde regnskabet. Se vedhæftet fil Regnskøbet blev godkendt 4. Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag 1: ProjeW Slcråninger Bestyrelsen har udarbejdet følgende forslag til forskønnelse af skråningerne omkring rækkehusene. Da det er et større projekt, har vi valgt at foreslå, at vi inddeler projektet i fire etaper. Etape-inddelingen er som følger ftan også ses på vedhæftet kort): Rødt område (Skraning bagved nr.25-31) Lilla område (Skraning bagved nr ) Blå område (Skraning bagved nr ) Fælles for de 3 områder bliver, at alt nuværende bevoksning fiernes, og der plantes bøgepur på hele skraningen.

6 arken6000.dk Bøgepur vokser op som en stor hæk, og er specielt velegnet til skranede atealer, da det giver en flot ensartet bevoksning på hele skråningen. Efterfølgende er der minimal vedligeholdelse af skråningerne, selve bøgepuren kan klippes med maskine, og den dækker effektivt for ukrudt når hækken er vokset op. Orange område (Området mellem ejerboligerne og parkeringspladsen ved rækkehusene) Her bliver et stort stykke med græs, lig det område vi fik lavet i 2014.I området er der nogle bakker der er for stejle til at det kan klippes med maskine, de steder vil der blive plantet bøgepur, så det minder om de andre skråninger. Grundejerforeningens økonomi gør atvi kan kickstarte projektet med kr, og derved komme i gang allerede i2015. Hvert år i projektets løbetid skal der afsættes årligt kr til dette projekt. Det passer med det "overskud" vi har med den nuværende indbetaling af kontingent. Tidsplanen for projektet vil være således: 2015: Rødt område 2017: Lilla område 2019: Blå område 2021: Orange område

7 Bestyrelsens forslag 2: Vi kan gennemføre projekt skråninger på 4 åt,hvis vi hæver kontingentet med 400 ka' pr' ai Dvs. der arligt skal afsættes til projektet' Tidsplanen for projektet vil da være således: 2015: Rødt område 2015: Lilla område 2017: Blå område 2018: Orange område Kontingentet for 2015 vil derefter ændres til 2'150 k' Forslag I udgår, da bestyrelsens forsla g2blev godkendt med 18 stemmer for og 7 stemmer imod Øvnge forslag til generalforsamlingen: Forslag 1: Kippe skråningen mellem rækkehusene fra 31 til4l Udgår da bestyrelsens forslag 2 er godkendt Forslag 2: Oprettelse af gønne mænd og kvinder. Dvs. Opfordre alle beboere til at lave små grupper' som har ansvaret for de glønne områder, så, men afrenter nærnere al have ansvar! mod, 3 undlod at stemme. Forslag 3: Der forislås, at der opstilles en container til dåser' Bestyrelsen har retteihenvendelse til kommunen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligl med en container, men vi vil et. komme med på en forsøgsordning i2016 Godkendt med 15 stemmer for, 1 imod, 9 undlod at stemme' Forslag 4: Forslag"til en foredragsaften, hvor politiet kommer ud og fortæller om hvordan vi kan sikre os bedre åod indbrua. gaae hver især, men også i Hylkedalsparken som helhed. Bestyrelsen har kontaktet politiet. De vil gerne fortælle om det. Men i første omgang vil

8 de gå en tur i Hylkedalsparken med 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer og tage billeder af området og vise hvad vi som grundejer selv kunne gøre i første omgang. 5. Fastsættelse af kontingent for 2015 Da bestyrelsens forslag 2 blev godkendt bliver kontingentet hævet med 400,00 kr. pr år Herefter er kontingentet 2150,00 kr. 6. Valg af formand Bortfalder, da formanden ikke er på valg i ulige arstal 7. Valg af kasserer Valg af kasserer i ulige årstal. Jesper Schlebaum modtog genvalg 8. Valg af bestyrelsesmedlem 1 medlem vælges i ulige arstal. På valg Benny Asmussen Benny ønsker ikke at genopstille Nyt bestyrelsesmedlem blev 2. suppleant Else Lauridsen 9. Yalg zf 2 suppleanter. Dorthe Lissau l. suppleant valgt i lige år (ikke på valg) Anette Z. Olsen ny 2. suppleant for 2 år i ulige år Valg af revisorer. Knud Skjoldborg valgt for 2 år ilige år Annemette Madsen valgt for 2 år iulige ar (ikke på valg) 10. Valg af revisor suppleant Jan Bering modtog genvalg for I ar 11. Evt. Forslag om kode til hjemmesiden! De ny ankomne borde og bænke på23a skal boltes fast! Der bliver smidt meget affald i Hylkedalsparken! Arbejdslørdag igen på tale!

9 Nabohjælp fungerer ikke helt efter hensigten! Mulighed for vagtværn og hvad det kan koste! Vores spejl i svinget er knækket! De sager som kom under EVT. Tager bestyrelsen op til næste bestyrelses møde. IJnderskrift af siddende bestyrelse pr hl Søes rer Jes r Schlebaum ielsen Bestyrelses medlem E,lse Lauridsen &* t L-.--"...*".--

10 l ' :l I G RU NDEJ E RFOREN I NG EN''HYLKEDALS PARKEN'',Regnskab for 2014.";:. r : :..,Renteindtaegter. ;Kglding Kommune Kr ,00 Kr. 10.CI00,00, Kr ,00 i j t' 'r '...æ Udqifter,,,,.,,_..,...,.,.Gartner alm, vedligeholdelse,,.-.".,,,.sne_rydntng,e$stra gartpr a$ejde pepytdanskefgnk.. ',.,,,-: :,' rsoudgifter Kr ,59 Kr ,38 Kr. 3'!,778,51 Kr. 60CI, ,75' Kr. Kr. 3.!13,00 Kr l':. -.: '..,] Kr. 160"$45,23 Kr ,23. ':. I ::"":r' i" '::r' : IålI ning pr Danske Basis+ Kr. 196,75 Kr ,45 Kr ,20,." ' ',. ',.,Kasse 196,75 Kr" ,22 Kr. 71,224,97

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs

Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs Referat af 45. ordinære genera lforsa rn I i ng G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften Side 1 af 6 20-04-2ALs Referat af den 45. ordinaere generalfcrsamling afholdt den 14. april 2015 i Kulturcentrets A

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere