,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7"

Transkript

1 ,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7,QVWUXFWLRQPDQXDO %HGLHQLQJVKDQGOHLGLQJ 0DQXHOG LQVWUXFWLRQV %HGLHQXQJVDQOHLWXQJ /LEURGHLQVWUXFFLRQHV,QVWUXNWLRQVERN 0DQXDOHGLLVWUX]LRQL,QVWUXNVMRQVERN %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ ³³ «µ² 0DQXDOGHLQVWUXo}HV 6LLUUHWWlYLHQ &LUFXLW GLDJUDPV (OHNWULVFKH VFKHPD V 6FKpPDV GH FLUFXLWV 6FKDOWSOlQH (VTXHPD GH FRQH[LRQHV.RSSOLQJVVFKHPDQ 'LDJUDPPL GHL FLUFXLWL.UHWVVNMHPD.UHGVO EVGLDJUDPPHU m «±± ½ º± ºY (VTXHPDVHOpFWULFRV 6lKN NDDYLRW 3DUWVOLVW QGHUGHOHQOLMVW /LVWHGHSLqFHV (UVDW]WHLOOLVWH /LVWD GH ODV SDUWHV HVHUYGHOVI UWHFNQLQJ /LVWLQR SDUWL GL ULFDPELR 'HOHOLVWH HVHUYHGHOVOLVWH ³«³» } ± º² /LVWDGH SHoDV VDOXHWWHOR *ORVVDU\ :RRUGHQOLMVW *ORVVDLUH *ORVVDU *ORVDULR UGOLVWD *ORVVDULR UGOLVWH UGOLVWH l º ³ *ORVV ULR 6DQDVWR HJLVWUDWLRQFRGH &ROOHFWLRQ $3&4 7DE 3ULQWHG0DWWHUƒ DA $7/$6&3&37$%/($,',9,6, ZZZDWODVFRSFRFRP

2 4$63G64$63G6,7

3 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ 7LOO\NNHPHGN EHWDI'HUHVQ\H4$6YHNVHOVWU PVJHQHUDWRU 'HW HU HQ VROLG VLNNHU RJ SnOLGHOLJ PDVNLQH NRQVWUXHUHW YHG KM OSDIGHQDOOHUQ\HVWHWHNQRORJL+YLV'HI OJHULQVWUXNWLRQHU QHLGHQQHERJNDQYLJDUDQWHUH'HPPDQJHnUVGULIWXGHQSUR EOHPHU/ VYHQOLJVWLQVWUXNWLRQHUQHQ MHI U'HEHJ\QGHUDW DQYHQGH'HUHVJHQHUDWRU 'DGHUHUJMRUWDOWKYDGGHUHUPXOLJWIRUDWVLNUHDWRSO\VQLQ JHUQHLPDQXDOHQHUNRUUHNWHWDJHU$WODV&RSFRLNNHQRJHWDQ VYDU IRU HYHQWXHOOH IHMO $WODV &RSFR IRUEHKROGHU VLJ UHW WLO QGULQJHUXGHQIRUXGJnHQGHYDUVHO,'+/'6)7(*(/6( 6LNNHUKHGVIRUVNULIWHUIRUPRELOH JHQHUDWRUHU YHURUGQHGHRSO\VQLQJHU *HQHUHOEHVNULYHOVH.DURVVHUL $GYDUVHOVYHMOHGQLQJVVNLOWH 'U QSURSSHURJSnI\OGQLQJVG NVOHU.RQWURORJLQVWUXPHQWSDQHO 8GJDQJVNOHPEU W 'ULIWVYHMOHGQLQJ,QVWDOODWLRQ 7LOVOXWQLQJDIJHQHUDWRUHQ ) UVWDUW 6WDUW 8QGHUGULIW 6WRS 9HGOLJHKROGHOVH 9HGOLJHKROGHOVHVSODQ 9HGOLJHKROGHOVHDIPRWRUHQ 0nOLQJDILVRODWLRQVPRGVWDQGL YHNVHOVWU PVJHQHUDWRUHQ.RQWURORJIHMOILQGLQJ.RQWURODIYROWPHWHU3.RQWURODIIUHNYHQVPnOHUHQ3.RQWURODIDPSHUHPHWHU33RJ3 )HMOILQGLQJLYHNVHOVWU PVJHQHUDWRUHQ )HMOILQGLQJLPRWRUHQ 9DOJPXOLJKHGHUVRPHUWLOUnGLJKHGIRU 4$6HQKHGHU.UHGVO EVGLDJUDPPHU YHUVLJWRYHUHOHNWULVNHNVWUDXGVW\U %HVNULYHOVHDIGHWHOHNWULVNHHNVWUDXGVW\U YHUVLJWRYHUGHWPHNDQLVNHHNVWUDXGVW\U %HVNULYHOVHDIGHWPHNDQLVNHHNVWUDXGVW\U 7HNQLVNHVSHFLILNDWLRQHU $IO VQLQJHUSnPnOHUH,QGVWLOOLQJDINRQWDNWHU 6SHFLILNDWLRQHUIRUPRWRU YHNVHOVWU PVJHQHUDWRUHQKHG (NVWUDXGVW\UHWVVSHFLILNDWLRQHU /LVWHIRURPUHJQLQJDI6,HQKHGHUWLO EULWLVNHHQKHGHU 'DWDVNLOW SEHYDULQJDIJHQHUDWRUHQ SEHYDULQJ.ODUJ ULQJWLOGULIWHIWHURSEHYDULQJ 9

4 4$63G64$63G6,7 6,..(+('6)6.,)7()0%,/(*(($7( 6NDOÃO VHVÃRPK\JJHOLJWÃI UÃJHQHUDWRUHQÃEXJVHUHVÃO IWHVÃEHWMHQHVÃYHGOLJHKROGHVÃHOOHUÃUHSDUHUHVÃRJÃLQVWUXNWLRQHUQHÃVNDOÃI OJHV,/(',* Det er Atlas Copcos politik at forsyne sine kunder med sikre, pålidelige og effektive produkter. Vi lægger blandt andet vægt på følgende: - den tiltænkte og forudsete brug af produkterne samt miljøerne, hvori de forventes at skulle bruges, - anvendelige regler, kodekser og forskrifter, - den forventede levetid ved korrekt service og vedligeholdelse, - at levere opdateret information til instruktionsbogen. Før De begynder at bruge et produkt, tag Dem da god tid til at læse den tilhørende instruktionsbog. Ud over detaljerede instruktioner om brugen finder De også særlige oplysninger om sikkerhed, forebyggende vedligeholdelse o.s.v. Bogen skal opbevares i nærheden af maskinen, så betjeningspersonalet altid har den ved hånden. Der henvises også til sikkerhedsforskrifterne for maskinen og eventuelt andet udstyr, som sendes særskilt eller er beskrevet på udstyret eller dele af maskinen. Sikkerhedsforskrifterne er generelle, og nogle forskrifter gælder derfor ikke altid for en bestemt maskine. Kun personale med den fornødne uddannelse må betjene, justere, vedligeholde eller reparere Atlas Copco udstyr. Ledelsen har ansvaret for, at der udpeges personale med den fornødne oplæring og de fornødne færdigheder til hver enkelt kategori eller hvert enkelt stykke arbejde. )DJOLJWÃQLYHDXÃÃSHUDW U En operatør er blevet oplært i alle aspekter med hensyn til betjening af maskinen ved hjælp af trykknapper, og han har kendskab til sikkerhedsaspekterne. )DJOLJWÃQLYHDXÃÃ7HNQLVNÃPHNDQLNHU En mekaniker der blevet oplært i betjening af maskinen på samme måde som operatøren. Desuden har mekanikeren også fået oplæring i vedligeholdelse og reparation, som beskrevet i instruktionsbogen. Han må endvidere ændre indstillinger i kontrol- og sikkerhedssystemet. En mekaniker udfører ikke arbejde på elektriske komponenter under spænding. )DJOLJWÃQLYHDXÃÃ(OHNWULVNÃWHNQLNHU En elektrisk tekniker har fået samme oplæring og har samme kvalifikationer som operatøren og mekanikeren. Elektrikeren må desuden udføre reparationer på elektriske komponenter inde i maskinen, herunder elektriske komponenter under spænding. Dette omfatter arbejde på strømførende elektriske komponenter. )DJOLJWÃQLYHDXÃÃ6SHFLDOLVWÃIUDÃIDEULNDQWHQ Det er en uddannet specialist, der sendes af fabrikanten eller dennes repræsentant for at udføre omfattende reparationer eller ændringer af udstyret. Generelt anbefales det, at der ikke er mere end to personer, der betjener maskinen. Hvis der er for mange operatører, kan det resultere i usikre driftsbetingelser. Tag de nødvendige foranstaltninger for at holde uautoriserede personer væk fra maskinen og fjerne alle eventuelle farekilder ved maskinen. I forbindelse med håndtering, betjening, hovedreparation og/eller vedligeholdelse eller reparation af Atlas Copco udstyr forventes det af teknikerne, at de gør brug af sikre tekniske metoder, og at de overholder alle relevante lokale krav og forordninger med hensyn til sikkerhed. Det følgende er en påmindelse om specielle sikkerhedsdirektiver og -forskrifter, der hovedsageligt gælder for Atlas Copco udstyr. Hvis sikkerhedsforskrifterne tilsidesættes, kan det resultere i farlige situationer for både personer, miljø og maskineri: - beskyt personer mod elektriske, mekaniske eller kemiske risici, - beskyt miljøet mod lækkende olie, opløsninger og andre stoffer, - beskyt maskinen mod funktionsfejl. Atlas Copco fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer og materiel opstået som følge af, at der er set bort fra sikkerhedsforskrifterne, eller at der ikke er udvist almindelig forsigtighed og påpasselighed under anvendelse, drift, vedligeholdelse eller reparation, også selv om dette ikke udtrykkeligt er nævnt i denne instruktionsbog. Fabrikanten bærer ikke ansvaret for nogen form for beskadigelse, der er resultatet af brug af ikke-originale reservedele, eller for ændringer, tilføjelser eller ombygninger, som udføres uden fabrikantens skriftlige tilladelse. Hvis en instruktion i denne instruktionsbog ikke er i overensstemmelse med dansk lovgivning, skal den strengeste af de to (instruktionsbog eller dansk lovgivning) følges. Udsagn i disse sikkerhedsforskrifter bør ikke fortolkes som forslag, anbefalinger eller tilskyndelse til, at maskinen bruges i strid med gældende love eller bestemmelser. $/0,'(/,*(6,..(+('6)6.,)7( Ejeren er ansvarlig for, at generatoren holdes i sikker driftsstand. Generatordele og -tilbehør skal udskiftes, hvis de mangler eller er uegnede til sikker drift. Den tilsynsførende eller ansvarlige person skal til enhver tid sørge for, at alle instruktioner vedrørende drift og vedligeholdelse af maskine og udstyr overholdes nøje. Han skal desuden påse, at maskinerne med alt tilbehør og sikkerhedsudstyr, samt tilkoblede anordninger holdes i god stand, samt at de ikke udsættes for unormal slitage eller misbrug, og at der ikke manipuleres med dem. 3 Så snart der er tegn på eller mistanke om, at en indvendig maskindel er overophedet, skal maskinen stoppes. Men der må ikke åbnes inspektionsskærme, før maskinen er afkølet tilstrækkeligt. Dette for at sikre, at der ikke sker antændelse af oliedampe, når der lukkes luft ind. 4 Nominelle værdier (tryk, temperaturer, hastigheder etc.) skal markeres på holdbar vis. Maskinen må kun anvendes til det tiltænkte formål og inden for dens nominelle grænser (tryk, temperatur, hastighed etc.). 6 Maskineri og udstyr skal holdes rent, det vil sige så vidt muligt fri for olie, støv og andre aflejringer. 7 For at undgå en stigning af arbejdstemperaturen skal der jævnligt udføres kontrol og rensning af varmeledende overflader (køleribber, ladeluftkølere, vandkapper etc.). Se vedligeholdelsesskemaet. 8 Alle regulerings- og sikkerhedsanordninger skal vedligeholdes korrekt for at sikre, at de fungerer, som de skal. De må ikke sættes ud af funktion. 9 Tryk- og temperaturmålere skal kontrolleres jævnligt med henblik på præcision. Hvis de er uden for tolerancerne, skal de udskiftes. 0 Sikkerhedsanordninger skal afprøves som beskrevet i vedligeholdelsesskemaet i instruktionsbogen for at afgøre, om de er i funktionsmæssig korrekt stand. Sørg for, at markerings- og informationsetiketter er på plads og let læselige. Hvis sikkerhedsetiketter er blevet beskadiget eller ødelagt, skal de udskiftes med henblik på operatørens sikkerhed. 3 Hold arbejdsområdet pænt og rent. Mangel på god orden kan øge risikoen for ulykker. 4 Der skal bæres beskyttelsestøj, når der arbejdes på maskinen. Afhængigt af, hvad der skal udføres, er der tale om: beskyttelsesbriller, høreværn, beskyttelseshjelm (med ansigtsskærm), beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, sikkerhedssko. Langt hår må ikke bæres løstsiddende (brug et hårnet), og der må ikke bæres smykker eller løstsiddende tøj. Træf forholdsregler mod brand. Brændstof, olie og frostvæske skal behandles med forsigtighed, fordi det er brandfarlige stoffer. Der må ikke ryges eller bruges åben ild i nærheden af sådanne stoffer. Sørg for at have en brandslukker i nærheden. 6a 0RELOHÃJHQHUDWRUHUÃPHGÃMRUGEHQ Både generatoren og det tilkoblede aggregat skal jordes korrekt. 6b 0RELOHÃJHQHUDWRUHUÃ,7 %HP UN Generatoren er fremstillet til at forsyne et IT-netværk med vekselstrøm (informationsteknologinet). Belastningen skal jordes korrekt. 60

5 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ 6,..(+('8'(7$637*,67$//$7, Før en generator løftes, skal alle løse og drejelige dele, f.eks. døre og trækstænger, fastgøres forsvarligt. Der må ikke fastgøres kabler, kæder eller reb direkte til løfteøjet; brug en krankrog eller løftegrej, der overholder de lokale sikkerhedskrav. Kabler, kæder og reb må ikke have skarpe knæk.det er ikke tilladt at løfte ved hjælp af en helikopter. Det er strengt forbudt at opholde sig eller stå i det farlige område under en løftet last. Maskinen må ikke løftes over personer eller boligområder. Forøgelse og formindskelse af løftehastigheden skal holdes inden for sikre grænser. Før maskinen bugseres: - kontroller trækstangen, bremsesystemet og trækringen. Kontroller også koblingen på det trækkende køretøj, - kontroller det trækkende køretøjs træk- og bremsekapacitet, - kontroller, at trækstang, støttehjul eller støtteben er sikkert fastgjort i hævet position, - kontroller, at trækøjet kan dreje frit på krogen, - kontroller, at hjulene sidder fast, og at dækkene er i god stand og korrekt oppumpet, - tilslut signaleringskablet, kontroller alle lys og tilslut koblingerne til trykluftbremsen, - fastgør sikkerhedskablet til det trækkende køretøj, - fjern eventuelle stopklodser og slip parkeringsbremsen. Når maskinen skal trækkes, skal der bruges et trækkende køretøj med den fornødne træk- og bremsekraft. Se dokumentationen til det trækkende køretøj. 3 Hvis generatoren skal bakkes ved hjælp af det trækkende køretøj, skal friløbsbremsen slippes (medmindre den virker automatisk). 4 Den maksimale bugserhastighed for generatoren må ikke overskrides (vær opmærksom på lokale bestemmelser). Sæt generatoren på en vandret overflade og træk parkeringsbremsen, før den kobles fra det trækkende køretøj. Tag sikkerhedskablet af. Hvis der ikke er parkeringsbremse eller støttehjul på generatoren, anbringes der stopklodser foran og/eller bag hjulene. Hvis trækstangen kan sættes lodret, skal man gøre brug af låsemekanismen, som skal holdes i god stand. 6 Når der skal løftes tunge ting, skal der bruges et hejseværk med tilstrækkelig kapacitet, der er testet og godkendt i henhold til lokale bestemmelser. 7 Løftekroge, -øjne, -bøjler o.l. må ikke være bøjede og må kun belastes i lastaksens retning. Hejseværkets kapacitet reduceres, hvis der ikke løftes i lastaksens retning. 8 Med henblik på optimal sikkerhed og effektivitet skal hejseværkets løftekraft så vidt muligt være lodret. Hvis det er nødvendigt, bruges en løftebjælke mellem hejseværk og last. 9 En last må ikke efterlades hængende i hejseværket. 0 Hejseværket skal bruges på en sådan måde, at lasten hejses lodret op. Hvis det ikke er muligt, skal der træffes de fornødne forholdsregler for at undgå, at lasten begynder at svinge, for eksempel ved at bruge to hejseværk, hver i en vinkel på maksimalt 30 fra lodret. Generatoren må ikke placeres i nærheden af mure. Der skal træffes forholdsregler, således at varm luft, der udstødes fra motorens og den tilkoblede maskines kølesystemer, ikke kan suges ind igen. Hvis denne varme luft suges ind af motorens eller den tilkoblede maskines køleventilator, kan generatoren overophedes; hvis denne luft suges ind til forbrænding, reduceres motorens kraft. Generatoren skal placeres på et plant, solidt gulv i et rent rum med tilstrækkelig ventilation. Hvis gulvet ikke er plant eller kan variere i hældning, kontaktes Atlas Copco. 3 Elektriske forbindelser skal være i overensstemmelse med lokale forskrifter. Maskinerne skal være forsynet med sikringer eller afbrydere, der beskytter mod kortslutning. 4 Generatorens udgange må ikke tilsluttes en installation, der også er tilsluttet elnettet. Før der tilsluttes en belastning, skal den tilsvarende afbryder slås fra, og man skal kontrollere, om frekvens, spænding, strømstyrke og effektfaktor svarer til generatorens nominelle data. 6,..(+('8'(%8**',)7 Hvis generatoren skal bruges i brandfarlige omgivelser, skal hver enkelt motors udstødningsrør være forsynet med en gnistfanger, som kan opfange evt. brandfarlige gnister. Udstødningsgassen indeholder kulilte, som er en dødbringende luftart. Hvis generatoren skal bruges i et lille rum, skal motorens udstødning ledes ud i det fri via en slange med tilstrækkelig stor diameter; det skal gøres på en sådan måde, at der ikke skabes et højere modtryk fra motoren. Om nødvendigt skal der bruges en sugeblæser. Alle lokale gældende bestemmelser skal overholdes. Sørg for, at der er tilstrækkelig luft til indsugningen. Om nødvendigt skal der arrangeres ekstra luftindsugningskanaler. 3 Hvis der er meget støv, hvor generatoren bruges, skal den placeres sådan, at der ikke blæser støv hen mod den. Hvis generatorens bruges i rene omgivelser, forlænger det intervallerne mellem rensning af luftindsugningsfiltrene og køleaggregaterne. 4 Hvis motoren er varm, må kølevandssystemets påfyldningshætte aldrig tages af. Vent til køleren er afkølet tilstrækkeligt. Fyld ikke brændstof på, mens motoren kører, medmindre det specielt foreskrives i Atlas Copcos instruktionsbog (AIB). Brændstof må ikke komme i nærheden af varme dele som f.eks. luftudtagsrør eller motorens udstødningsrør. Rygning er forbudt, mens der fyldes brændstof på. Når der påfyldes brændstof fra en automatisk pumpe, skal generatoren jordes, så statisk elektricitet ledes bort. Der må ikke spildes eller efterlades olie, brændstof, kølevæske eller rensemidler i eller omkring generatoren. 6 Når generatoren er i brug, skal alle døre og skærme holdes lukket, så motoren køles effektivt inde i karosseriet, og støjdæmpningen fungerer effektivt. Døre må kun åbnes kortvarigt, f.eks. i forbindelse med inspektion eller justering. 7 Vedligeholdelse skal udføres med jævne mellemrum i henhold til vedligeholdelsesskemaet. 8 Der er faste skærme på alle roterende og frem- og tilbagegående dele, der ikke er afskærmet på anden måde, og som kan være til fare for personalet. Hvis sådanne skærme har været taget af, må maskinen ikke tages i brug igen, før de er monteret igen forsvarligt. 9 Selv begrænsede mængder af støj kan forårsage irritation og gener, som efter længere tid kan resultere i alvorlige skader på nervesystemet hos mennesker. Hvis lydtrykket, hvor personale opholder sig, er: under 70 db(a): behøver man ikke gøre noget, over 70 db(a): skal der sørges for støjbeskyttende anordninger til de mennesker, der kontinuerligt opholder sig dette rum, under 8 db(a): behøver man ikke gøre noget for tilfældigt besøgende, over 8 db(a): der kun er til stede i et begrænset stykke tid, skal rummet klassificeres som støjfarligt område, og der skal sørges for tydelig, permanent advarsel ved alle indgange, så personer, der træder ind i rummet - selv for et ret kort stykke tid - advares om, at de skal bruge høreværn, over 9 db(a): skal advarsler ved indgangene suppleres med anbefaling om, at også tilfældigt besøgende skal bruge høreværn, over 0 db(a): skal der sørges for specielle høreværn, der er påkrævet for dette støjniveau og den spektrale kombination af støjen, og der skal være en speciel advarsel om effekten ved alle indgange. 0 Isolering eller beskyttelsesværn af dele, hvis temperatur kan komme over 80 C, og som ved et uheld kan blive berørt af personale, må ikke tages af, før delene er afkølet til stuetemperatur. Generatoren må ikke bruges, hvor der er risiko for, at der kan indsuges brandfarlig eller giftig røggas. Hvis arbejdsprocessen frembringer røggas, støv eller vibrationsrisici etc., skal der træffes de fornødne forholdsregler, så personalet ikke kommer til skade. 3 Når der bruges trykluft eller ædelgas til rengøring af udstyr, skal det gøres med forsigtighed og med relevant beskyttelse; minimalt beskyttelsesbriller, både til operatøren og omkringstående. Trykluft eller ædelgas må ikke rettes mod huden eller mod omkringstående. Må ikke bruges til rengøring af tøjet. 6

6 4$63G64$63G6,7 4 Når dele vaskes i eller med et rensemiddel, skal man sørge for tilstrækkelig ventilation, og der skal bruges relevant beskyttelse, som for eksempel åndedrætsværn, beskyttelsesbriller, gummiforklæde og - handsker etc. Sikkerhedssko bør være obligatorisk i ethvert værksted og endvidere sikkerhedshjelm, hvis der er den mindste risiko for faldende genstande. 6 Hvis der er risiko for indånding af farlige gasser, røggasser eller støv, skal åndedrætsorganerne beskyttes. Dette gælder ligeledes øjne og hud, afhængigt af hvilken type risiko der er tale om. 7 Glem ikke, at hvis der er synligt støv i luften, er der højst sandsynligt også finere, usynligt støv. Men selv om der ikke kan ses noget støv, betyder det ikke, at der ikke er fint, usynligt støv i luften. 8 Generatoren må ikke overbelastes, se de tekniske specifikationer. Generatoren må ikke køre i længere tid uden belastning. 9 Generatoren må ikke bruges i fugtige omgivelser. For høj fugtighed resulterer i forringelse af generatorens isolering. 0 Elektriske skabe, aflukker og andet udstyr må ikke åbnes, mens strømmen er tilkoblet. Hvis det ikke kan undgås, for eksempel i forbindelse med måling, test eller justering, skal det gøres af en kvalificeret elektriker med korrekt værktøj, og man skal sørge for passende forholdsregler til beskyttelse af kroppen mod elektrisk spænding. Strømklemmerne må ikke berøres under drift. Hvis der opstår noget unormalt som for eksempel ekstreme vibrationer, støj, lugt etc., skal der slukkes på afbryderen for at stoppe maskinen. Fejlen skal afhjælpes, før maskinen startes igen. 3 De elektriske kabler skal kontrolleres jævnligt. Beskadigede kabler og dårlige forbindelser kan forårsage elektriske stød. Hvis der konstateres beskadigede ledninger eller farlige situationer, skal der slukkes på afbryderen for at stoppe motoren. Udskift beskadigede ledninger eller afhjælp farlige situationer, før der startes igen. Sørg for, at elektriske forbindelser er spændt sikkert. 4 Generatoren må ikke overbelastes. Generatoren er forsynet med strømafbrydere til beskyttelse mod overbelastning. Når en afbryder udløses, reduceres den pågældende belastning, før der startes igen. Hvis generatoren bruges som reserve for forsyningsnettet, må den ikke startes uden kontrolsystem, der automatisk afbryder generatoren fra forsyningsnettet, når forsyningsnettet fungerer igen. 6 Afskærmningen af udgangsklemmerne må ikke fjernes under drift. Før kabler til- eller frakobles, skal belastningen og strømafbryderne afbrydes. Stop maskinen, og kontroller, at maskinen ikke kan startes utilsigtet, og at der ikke er restspænding i strømkredsløbet. 7 Hvis generatoren bruges ved en lav belastning i en længere periode, reduceres motorens levetid. 6,..(+('8'(9('/,*(+/'(/6(* (3$$7, Vedligeholdelse og (hoved)reparation må kun udføres af faglært personale; om nødvendigt under opsyn af en person, der er kvalificeret til arbejdet. Anvend kun korrekt værktøj til vedligeholdelse og reparation, og kun værktøj, som er i god stand. Dele må kun udskiftes med originale Atlas Copco reservedele. 3 Alt vedligeholdelsesarbejde, med undtagelse af rutineeftersyn, må kun udføres, mens maskinen er stoppet. Træf forholdsregler, så utilsigtet start ikke forekommer. Desuden skal der fastgøres et advarselsskilt til startmekanismen med en tekst som for eksempel "igangværende arbejde; må ikke startes". På generatorer med motor skal batteriet frakobles og fjernes, eller klemmerne skal tildækkes med isoleringshætter. På elektrisk drevne generatorer skal hovedafbryderen blokeres i position åben, og sikringerne skal tages ud. Der skal fastgøres et advarselsskilt til sikringsdåsen eller hovedafbryderen med en tekst som for eksempel "igangværende arbejde; tænd ikke for strømmen". 4 Før en motor eller en anden maskinen skilles ad, eller før en hovedreparation, skal der træffes forholdsregler, så man undgår at bevægelige dele vælter eller bevæger sig. Sørg for, at der ikke efterlades værktøj, løse dele eller pudseklude i eller på maskinen. Klude og tøj må ikke efterlades i nærheden af luftindsugningen til motoren. 6 Der må ikke bruges brandfarlige rensemidler til rengøring (brandfare). 7 Træf forholdsregler mod giftige dampe fra rensevæsker. 8 Der må ikke trædes op på maskindele. 9 Alt skal holdes rent under vedligeholdelse og reparation. Hold snavs borte, tildæk dele og udsatte åbninger med en ren klud, et stykke papir eller tape. 0 I nærheden af brændstof- eller oliesystemer må der ikke svejses eller udføres arbejde, som medfører varmeafgivelse. Brændstof og olietanke skal være fuldstændig rengjorte, f.eks. ved hjælp af damprensning, inden førnævnte arbejder udføres. Der må ikke svejses på en trykbeholder eller på nogen anden måde udføres ændringer på den. Afmonter vekselstrømsgeneratorkabler, mens der foregår lysbuesvejsning på maskinen. Sørg for, at trækstang og aksler er ordentligt støttet, når der arbejdes under generatoren, eller når et hjul tages af. Stol ikke på en donkraft! Man må ikke fjerne det lyddæmpende materiale eller pille ved det. Der må ikke være snavs eller væske i materialet, som for eksempel brændstof, olie og rensemidler. Hvis lyddæmpende materiale beskadiges, skal det udskiftes, så lydtrykket ikke bliver for højt. 3 Brug kun smøreolie og -fedt, der er anbefalet af Atlas Copco eller af maskinfabrikanten. Vær sikker på, at de valgte smøremidler overholder alle gældende sikkerhedsregler, især hvad angår eksplosions- eller brandfare samt muligheden for opløsning eller dannelse af farlige gasarter. Syntetisk olie og mineralolie må ikke blandes. 4 Når der damprenses, skal maskinen, vekselstrømsgeneratoren, indsugningsfiltret, elektriske komponenter og reguleringsanordninger o.l. beskyttes for at undgå indtrængen af fugt. Hvis der er igangværende arbejde på maskinen, der indebærer brug af varme, ild eller gnister, skal omgivende komponenter først tildækkes med ikke-brændbart materiale. 6 Brug ikke en lyskilde med åben flamme ved kontrol indvendigt i en maskine. 7 Når en reparation er færdig, skal maskinen være slukket mindst en omdrejningsperiode, når det gælder stempelgeneratorer og i adskillige, når det drejer sig om rotationsgeneratorer, for at sikre, at der ikke opstår mekanisk interferens i maskinen eller i drevet. Check rotationsretningen for elektriske motorer, når maskinen startes første gang og efter ændringer i de elektriske forbindelser eller skift gear for at sikre, at oliepumpen og ventilatoren fungerer korrekt. 8 Vedligeholdelses- og reparationsarbejder for alt maskineri bør noteres i operatørens logbog. Jævnlig rapportering og arten af reparationer kan afsløre usikre driftsbetingelser. 9 Når der skal arbejdes med meget varme dele, f.eks. krympepasning, skal der bæres specielle handsker, der beskytter mod varme. Om nødvendigt skal også andre dele af kroppen beskyttes. 6

7 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ 0 Hvis der bruges åndedrætsudstyr med patron, skal man sørge for, at der bruges den rette type patron, og at den ikke har været brugt i for mange timer og dermed er blevet for gammel. Olie, rensemidler og andre stoffer skal bortskaffes på korrekt vis, så miljøet ikke forurenes. Før generatoren er klar til brug efter vedligeholdelse eller hovedreparation, skal den først testkøres. Kontroller, at vekselstrømseffekten er korrekt, og at regulerings- og afbryderanordninger fungerer korrekt. 6,..(+('6)6.,)7()9.7 - Brug korrekt værktøj til alle former for arbejde. Med viden om brug af korrekt værktøj og værktøjets begrænsning i kombination med almindelig sund fornuft kan man undgå mange ulykker. Der kan fås specialværktøj til særlige former for arbejde, og det bør bruges, hvor det anbefales. Brug af sådant værktøj sparer tid og man undgår beskadigelse af dele. 6,..(+('6)6.,)7()%$77(,( %DWWHULHU Når der arbejdes med batterier, skal man altid bruge beskyttelsestøj og -briller. Elektrolytten i batterier er en svovlsyreopløsning, som er farlig, hvis den rammer øjnene, og som kan give forbrændinger, hvis den kommer i kontakt med huden. Man skal derfor være meget omhyggelig under håndtering af et batteri, f.eks. når man kontrollerer, om det er opladet. Opsæt et skilt, hvoraf det fremgår, at ild, åbne flammer og rygning er forbudt på stedet, hvor batterierne lades op. 3 Når batterier oplades, dannes der en eksplosiv gasblanding i cellerne, som kan slippe ud af proppernes ventilationsåbninger. Der kan derfor opstå en eksplosiv atmosfære omkring batteriet, hvis ventilationen er dårlig, og den kan forblive i og omkring batteriet i flere timer, efter at det er blevet opladet. Man må derfor: - aldrig ryge i nærheden af batterier, som er ved at blive opladet, eller som blev det for nylig, - aldrig bryde et levende batterikredsløb, da der som regel opstår gnister. 4 Når et hjælpebatteri (AB) forbindes parallelt med et generatorbatteri (CB) med boosterkabler: forbind AB's pluspol med CB's pluspol, og derefter CB's minuspol med generatorhuset. Afmontering foregår i modsat rækkefølge. 63

8 4$63G64$63G6,7 9('('(3/<6,*( *(((/%(6.,9(/6( Vekselstrømsgeneratoren QAS78 er udviklet til kontinuerlig drift på byggepladser, hvor der ikke er elektricitet, eller den kan anvendes som nødanlæg, hvis netstrømforsyningen afbrydes. Generatoren arbejder med 0/60 Hz, 30/0 V i tilstanden ledning-tilnul og 400/440 V i tilstanden ledning-til-ledning. Den nominelle udgangseffekt er 70/80 kva. 4$63G6 4$63G6,7 Generatoren QAS78 drives af en væskekølet dieselmotor fremstillet af PERKINS. Nedenstående diagrammer giver et overblik over de vigtigste dele. A G AF OLD OF FF FCO E FCW F DFW DFO DH C Jordspyd A Vekselstrømsgenerator AF Luftfilter C Kobling DFO Drænprop til motorolie DFW Drænprop til kølevæske DH Dræn- og adgangshul (i karosseriet) E Motor F FCO FCW FF G OF OLD Ventilator Påfyldningsdæksel til motorolie Filterhætte til kølevæske Brændstoffilter Batteri Oliefilter Oliepind til motor 64

9 ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. - Y A x x x x x x - 00 Kg N SN PN VN I N COP COP 3/N/PE Hz kva kw V A /30 49 cos phi cl. G. MADE BY ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. WILRIJK BELGIUM ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. - Y A x x x x x x - 00 Kg N SN PN VN I N COP COP 3/N/PE Hz kva kw V A /30 49 cos phi cl. G. MADE BY ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. WILRIJK BELGIUM %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ Generatoren QAS78 AC fås i to versioner: QAS78 Pd(S) og QAS78 Pd(S) IT. Nogle dele af maskinen er forskellige, afhængigt af versionen. 4$63G6 4$63G6,7 4 FCW 4 FCW DPF DPF FCF ESB FCF ESB 4$63G6 Løftestang Styrestang 3 Sidedøre 4 Motorudstødning Typeskilt 6 Sidedør, adgang til kontrol- og instrumentpanel 7 Outputklemme 8 Hul til løft for gaffeltruck 9 Jordspyd DPF Drænprop til brændstof ESB Nødstopknap FCF Påfyldningsdæksel til brændstof FCW Påfyldningsdæksel til kølevæske 4$63G6,7 Løftestang Styrestang 3 Sidedøre 4 Motorudstødning Typeskilt 6 Sidedør, adgang til kontrol- og instrumentpanel 7 Outputklemme 8 Hul til løft for gaffeltruck DPF Drænprop til brændstof ESB Nødstopknap FCF Påfyldningsdæksel til brændstof FCW Påfyldningsdæksel til kølevæske 6

10 4$63G64$63G6,7.$66(, Generatoren, motoren, kølesystemet osv. er indbygget i et lydisoleret karosseri, der kan åbnes ved hjælp af sidedørene og servicepladerne. I midten af fordybningen på taget findes der en løftestang, og på begge sider findes der en styrestang.! Til brug ved løft af QAS78 med gaffeltruck er rammen forsynet med rektangulære huller. 4$63G6 Jordspyddet, der er forbundet med generatorens jordklemme, sidder på siden af karosseriet. 6W\UHVW QJHUPH Pn DOGULJ DQYHQGHV WLO DW O IWH JHQHUDWRUHQ $'9$6(/69(-/(',*66.,/7( I det følgende afsnit giver vi en kort beskrivelse af alle advarsels- og vejledningsskilte på QAS78. Højspænding, livsfare. Rør aldrig de elektriske klemmer, når anlægget kører. Angiver, at motorudstødningen er en varm og skadelig gas, som er giftig at indånde. Sørg altid for, at anlægget anvendes udendørs eller i et godt ventileret rum. Angiver, at disse dele kan blive meget varme under driften (f.eks. motoren, køleanlægget osv.). Sørg altid for, at delene er kølet af, før De rører ved dem. ' 333(*3c)</',*6'.6/( Afløbshuller til motorolie og kølevæske og drænproppen til brændstof er anbragt og afmærket på rammen; drænproppen til brændstof foran, de andre på servicesiden. Drænproppen for motorolie kan føres til generatorens udvendige side gennem afløbshullet.! Påfyldningsdækslet til motorkølevæsken er tilgængeligt via en åbning i taget. Påfyldningsdækslet til brændstof sidder på sidepanelet. Angiver de forskellige jordforbindelser på generatoren. Angiver at maskinen kan starte automatisk og at instruktionsbogen skal læses før brug. Angiver en 3-vejsventil. 'U QKXOOHW NDQ RJVn DQYHQGHV YHG WLOVOXWQLQJ WLO HNVWHUQH EU QGVWRIWDQNH $QYHQG YHMVYHQWLOHUQH QnU'HWLOVOXWWHUHQHNVWHUQEU QGVWRIWDQN6HHNV WUDXGVW\UHW³7LOVOXWQLQJDIHNVWHUQEU QGVWRIWDQN.7/*,6780(73$(/ Kontrol- og instrumentpanelet sidder bag en dør i sidepanelet. Døren på hængsler er delvist gennemsigtig og giver let adgang til delene bag den. Panellampe H tænder, så snart startkontakten drejes i position I, hvilket angiver at brændstofmagneten aktiveres. P H P P3 P8 Angiver, at styrehåndtagene ikke må anvendes til at løfte generatoren med. Brug altid løftestangen i generatorens tag til at løfte generatoren. ST P9 Angiver generatorens løftestang. diesel Angiver, at generatoren kun kan tankes op igen med dieselolie. P4 + 3DQHOODPSH S4 P P7 P6 Angiver et afløbshul til motorolie. Angiver et afløbshul til kølevæske. Angiver drænprop til brændstof. 66

11 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ 0nOHUHLPRWRUHQ 3 7LPHW OOHU 3 %U QGVWRIQLYHDXPnOHU 3 0nOHUIRUN OHY VNHQVWHPSHUDWXU 3 0nOHUIRUPRWRUHQVROLHWU\N *HQHUDWRUPnOHUH 3 $PSHUHPHWHUOLQLH/ Angiver den udgående strøm i den første fase (L). 3 $PSHUHPHWHUOLQLH/ Angiver den udgående strøm i den anden fase (L). 3 $PSHUHPHWHUOLQLH/ Angiver den udgående strøm i den tredje fase (L3). 3 9ROWPHWHU Angiver den spænding, De vælger med spændingsomskifteren S4. 3 )UHNYHQVPnOLQJDIRPGUSUPLQ Angiver frekvensen for forsyningsspændingen samt motorens hastighed. 6 9ROWPHWHURPVNLIWHU Giver mulighed for at måle spændingen mellem hver af faserne og mellem hver enkelt fase og nulfasen. Kan endvidere bruges til at afbryde voltmeteret. 0RWRUHQVEHWMHQLQJVHOHPHQWHURJODPSHU L L L3 L4! (IWHUFDVHNXQGHULSRVLWLRQ XGHQVWDUWOXNNHU NRQWUROV\VWHPHW DXWRPDWLVN QHG IRU DW VNnQH EDWWHULHW RJ GHW YLO DQJLYH IHMOHQ ODYW ROLHWU\N, GHWWH WLOI OGH VNDO 'H V WWH NRQWDNWHQ L SRVLWLRQ IRUDWJHQDNWLYHUHNRQWUROV\VWHPHW )6LNULQJ Sikringen aktiveres, når strømmen fra batteriet til motorkontrolkredsløbet overskrider sit maksimum. Sikringen kan tændes og slukkes ved at trykke på knappen. /,QGLNDWRUIRUGHWHOHNWULVNHV\VWHP Tænder, når motorens elektriske system er aktiveret. /,QGLNDWRUIRUPRWRUIRUYDUPQLQJVV\VWHP Tændes, når gløderørene i motoren, som bruges til at gøre starten lettere, opvarmes. Slukkes efter ca. 0 sekunder. Omgåelse af opvarmningstiden er tilladt, f.eks. hvis man starter en varm motor, men forvarmningssystemet bliver ved med at være aktivt. /,QGLNDWRUIRURSODGQLQJDIYHNVHOVWU PVJHQHUDWRU Slukkes efter start som tegn på, at vekselstrømsgeneratoren lader op. En vekselstrømsgenerator, der ikke virker, vil ikke afbryde motoren. /9HNVHOVWU PVDIEU\GHULQGLNDWRU Tænder, når der ikke findes nogen vekselstrømstilførsel (< 7 V ledning-til-nul). /)HMOLQGLNDWRUIRUPRWRUN OHY VNHWHPSHUDWXU Lyser, hvis en for høj motorkølevæsketemperatur var årsag til afbrydelsen. /)HMOLQGLNDWRUIRUPRWRUROLHWU\N Lyser, hvis for lavt olietryk var årsag til afbrydelsen. /(NVWUDDIEU\GHULQGLNDWRU Kan anvendes til at kabelføre en ekstra afbrydelse, for eksempel ved lavt brændstofniveau, hvis en kontakt er indbygget i brændstoftanken. L6 L7 ST L8 F4 676WDUWNRQWDNW Startknappen har følgende tre positioner: O: spændingsforsyningen fra batteriet er afbrudt. I: motorens elektriske system, bortset fra startkredsløbet, er aktiveret. : startmotoren er aktiveret. Så snart motoren tænder, kan knappen slippes. Startknappen vender automatisk tilbage til position I. 67

12 4$63G64$63G6,7 8'*$*6./(0% 7 4$63G6 Udgangsklembrættet sidder under kontrol- og instrumentpanelet. 4$63G6,7 Udgangsklembrættet sidder under kontrol- og instrumentpanelet. S3 K4 N3 K4 Q Q Q Q X X X X S S 6 GVWRSNQDS Tryk knappen ind for at stoppe generatoren i nødstilfælde. Når knappen er trykket ned, frigøres den ved, at De drejer den mod uret, før De igen kan starte generatoren. Nødstopknappen kan sikres i låst position med nøglen for at forhindre uautoriseret brug. 4 +RYHGDIEU\GHURJPLQLPDOVS QGLQJVUHO Afbryder strømforsyningen til X, hvis der sker en kortslutning på belastningssiden, eller når jordfejlstrømsdetektoren (30 ma) eller overstrømsbeskyttelsen (00 A) aktiveres eller når DC-holdespolen ikke er aktiveret. Den skal nulstilles manuelt, når problemet er løst. ; +RYHGVWU PIRUV\QLQJ9$& Til klemmerne L, L, L3, N (= 0) og PE (jord), skjult bag døren til kontrolpanelet og bag en lille gennemsigtig dør. -RUGIHMOVWU PVGHWHNWRU Opdager og angiver jordfejlstrøm og aktiverer hovedkredsløbsafbryderen Q. Reaktionsniveauet kan indstilles til 0,03 A med øjeblikkelig udløsning, men kan også justeres mellem 0, A og A med tidsforsinket udløsning (0-0, sek). N3 skal nulstilles manuelt, efter at problemet er løst (nulstillingsknappen er mærket R). De kan undgå at anvende knappen ved at benytte jordfejlstrømkontakten (S3, mærket I N), men detektoren skal afprøves en gang om måneden (ved at trykke på testknappen T). 6 GVWRSNQDS Tryk knappen ind for at stoppe generatoren i nødstilfælde. Når knappen er trykket ned, frigøres den ved, at De drejer den mod uret, før De igen kan starte generatoren. Nødstopknappen kan sikres i låst position med nøglen for at forhindre uautoriseret brug. 4 +RYHGDIEU\GHURJPLQLPDOVS QGLQJVUHO Afbryder strømforsyningen til X, når der forekommer en kortslutning på belastningssiden eller når overstrømsbeskyttelsen (00 A) aktiveres. Når Q aktiveres, afbryder den de tre faser til X. Den skal nulstilles manuelt, når problemet er løst. ; +RYHGVWU PIRUV\QLQJ9$& Til klemmerne L, L, L3, N (= 0) og PE (jord), skjult bag døren til kontrolpanelet og bag en lille gennemsigtig dør..,vrodwlrqvryhuynjqlqjvuho Kontrollerer isolationsmodstanden og aktiverer Q, hvis isolationsmodstanden er for lav. 6 $IEU\GHUNRQWDNWWLOMRUGIHMOVWU PVUHO Denne kontakt er anbragt i skabet og mærket I N. Position O: Ingen deaktivering af hovedkredsløbsafbryderen Q, hvis der opstår en jordfejlstrøm. Position : Deaktivering af hovedkredsløbsafbryderen Q, hvis der opstår en jordfejlstrøm. 68

13 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ! ',)769(-/(',* 'HW HU L 'HUHV HJHQ LQWHUHVVH DOWLG DW RYHUKROGH GH UHOHYDQWHVLNNHUKHGVIRUVNULIWHU /DGLNNHJHQHUDWRUHQRYHUVNULGHGHJU QVHUGHUHU IDVWVDWLGHWHNQLVNHVSHFLILNDWLRQHU /RNDOH UHJOHU YHGU UHQGH HWDEOHULQJ DI ODYVS Q GLQJVDQO JXQGHU9VNDORYHUKROGHVQnUGHU SnE\JJHSODGVHQNREOHVGLVWULEXWLRQVWDYOHUWDYOHDQ O JHOOHUEHODVWQLQJWLOJHQHUDWRUHQ 4$63G6 9HG KYHU RSVWDUW RJ KYHU JDQJ GHU WLOVOXWWHV Q\ EHODVWQLQJVNDOPDQVLNUHVLJDWJHQHUDWRUHQHU MRUGHW-RUGIRUELQGHOVHHWDEOHUHVHQWHQYHGKM OSDI MRUGVS\GHOOHUHQHJQHWMRUGIRUELQGHOVHVLQVWDOODWLRQ KYLV HQ VnGDQ IRUHILQGHV%HVN\WWHOVHVV\VWHPHW PRG VW GYHGEHU ULQJHULNNHHIIHNWLYWPHGPLQGUHGHU HUHWDEOHUHWHQHJQHWMRUGIRUELQGHOVH *HQHUDWRUHQHUIRUEXQGHWWLOHW7V\VWHPLKW,(& GYVPHGHQVWU PNLOGHPHGGLUHNWHMRUGIRU ELQGHOVHLGHWWHWLOI OGHQXOOHGHUHQ'HIULWVLGGHQGH OHGHQGHGHOHLGHQHOHNWULVNHLQVWDOODWLRQVNDOIRUELQ GHVGLUHNWHWLOGHQIXQNWLRQHOOHMRUGIRUELQGHOVH +YLV 'H VNDO DQYHQGH JHQHUDWRUHQ L HW DQGHW VWU PV\VWHP IRU HNVHPSHO HW,7V\VWHP VNDO GHU LQVWDOOUHV DQGUH EHVN\WWHOVHVDQRUGQLQJHU IRU GLVVH W\SHU, DOOH WLOI OGH HU GHW NXQ HQ DXWRULVHUHW HO LQVWDOODW UGHUPnIMHUQHIRUELQGHOVHQPHOOHPQXORJ MRUGNOHPPHUQHLJHQHUDWRUHQLQVNOHPERNV,67$//$7, Anbring generatoren på et vandret, plant og solidt gulv. Beskyt generatoren mod støv og regn, hvis den kører udendørs. Kontroller, at motorudstødningen ikke er rettet direkte mod personer. Hvis generatoren kører indendørs, skal De montere et udstødningsrør med en tilstrækkkelig stor diameter, som kan lede udstødningen ud af rummet. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, så køleluften ikke recirkuleres. Kontakt om nødvendigt Atlas Copco. Der skal være plads nok omkring generatoren, så man kan komme til at betjene den og vedligeholde den (mindst meter i hver side). Sørg for, at det interne jordforbindelsessystem overholder de lokale forskrifter. Brug kølemiddel til motorens kølesystem. Se venligst manualen om motoren m.h.t. den korrekte blanding af kølemiddel. Kontrollér, at alle bolte og møtrikker er spændt fast. 4$63G6 Anbring jordspyddet så tæt på generatoren som muligt og mål derefter udgangsmodstanden (max. kω) for ikke at have en kontaktspænding højere end V ved et strømtab på 30 ma. Kontroller, at jordspyddets kabel er forbundet med jordklemmen. 4$63G6,7 Kontrollér indstillingen af isolationsovervågningsrelæet (fabriksindstilling er 3 kω 4$63G6,7 9HG KYHU RSVWDUW RJ KYHU JDQJ GHU WLOVOXWWHV Q\ EHODVWQLQJ VNDO LVRODWLRQVPRGVWDQGHQ EHNU IWHV.RQWUROOpUGHQNRUUHNWHLQGVWLOOLQJDILVRODWLRQVRYHU YnJQLQJVUHO HW *HQHUDWRUHQ HU WUnGI UW IRU HW,7QHWY UN GYV LQJHQ DI VWU PIRUV\QLQJHQV IRUV\QLQJVOHGQLQJHU HU MRUGHWGLUHNWH(QIHMOLLVRODWLRQHQVRPPHGI UHUHQ IRUODYLVRODWLRQVPRGVWDQGGHWHNWHUHVDILVRODWLRQV RYHUYnJQLQJVUHO HW *HQHUDWRUHQ Pn LNNH EUXJHV VDPPHQ PHG DQGUH QHWY UN IHNV 77 HOOHU 7 (OOHUV XGO VHV LVRODWLRQVRYHUYnJQLQJVUHO HW 69

14 4$63G64$63G6,7 7,/6/87,*$)*(($7(! )RUKROGVUHJOHUYHGLNNHOLQH UHRJ I OVRPPHEHODVWQLQJHU De mest almindelige ikke-lineære 3-fasede belastninger er tyristor-/ ensretterstyrede belastninger, som f.eks. omformere, der leverer spænding til motorer med variabel hastighed, UPS og telekommunikationsudstyr. Metaldamplamper, som er arrangerede i enfasede kredsløb, skaber store mængder 3-harmoniske elementer og risiko for meget store nulstrømme. Blandt de belastninger, der er mest følsomme over for spændings-forvrængninger, kan nævnes glødelamper, udladningslamper, computere, røntgenudstyr, radioforstærkere og elevatorer. Kontakt Atlas Copco vedrørende forholdsregler mod skadelig indflydelse fra ikke-lineære belastninger.,nnholqh UH EHODVWQLQJHU WU NNHU VWU P PHG HW VWRUW LQGKROG DI KDUPRQLVNH HOHPHQWHU GHU PHGI UHU IRUYU QJQLQJ DI VS QGLQJHQV E OJHIRUP IUDYHNVHOVWU PVJHQHUDWRUHQ.DEHONYDOLWHWPLQLPXPWY UVQLWRJ PDNVLPDOO QJGH Kabler, der forbindes til generatorens klembræt, skal vælges iht. de lokale forskrifter. Kabeltype, dets nominelle ledningsevne af spænding og strøm fastlægges på grundlag af installationsforholdene, belastning og omgivelsestemperaturen. Til en fleksibel kabelføring skal der anvendes ledere med gummikappe og fleksibel kerne af typen H07 RN-F (Cenelec HD.) eller bedre. I nedenstående tabel er vist de maksimalt tilladte 3-fasede strømme (i amp.) ved 40 C omgivelsestemperatur for de viste kabeltyper og ledningsafsnit (PVC-isolerede en- eller flerlederkabler og H07 RN-F flerlederkabler) i henhold til VDE 098 installationsmetode C3. Lokale forskrifter skal følges, hvis de stiller strengere krav end de nedenfor anførte. /HGQÃWY UVQLWÃPPð 0DNVÃWLOODGHOLJÃVWU PÃ $ )OHUOHGHU (QNHOWOHGHU +Ã) Det lavest acceptable kabeltværsnit for flerlederkabler eller H07 RN-F og den tilsvarende maksimale længde af kabler eller ledere ved en nominel strøm på (6 A) for et spændingsfald på e på mindre end % og ved en kraftfaktor på 0,80 er henholdsvis 6 mm og 7 m. Hvis De skal starte elektriske motorer, tilråder vi, at De anvender større kabler. Spændingsfaldet gennem et kabel kan beregnes således: e 3 I L ( R cosϕ + X sinϕ) = e = Spændingsfald (V) I = Nominel strøm (A) L = Kabellængde (m) R= Modstand (Ω/km iht. VDE 00) X = Reaktans (Ω/km iht. VDE 00) 7LOVOXWQLQJDIEHODVWQLQJ %\JJHSODGVIRUGHOLQJVWDYOH Hvis der er behov for stikkontakter, skal de monteres på et distributionspanel forsynet fra generatorens klembræt og i overensstemmelse med de lokale regler for strøminstallationer på byggepladser. %HVN\WWHOVH! $I VLNNHUKHGVP VVLJHJUXQGH HU GHWQ GYHQGLJW DW DQEULQJH HQ LVRODWLRQVDIEU\GHU HOOHU UHO L KYHUW HQNHOW EHODVWQLQJVNUHGVO E /RNDOH UHJXODWLYHU NDQ SnE\GHEUXJDILVRODWLRQVDIEU\GHUHGHUNDQDIOnVHV Kontroller om frekvens, spænding og strømforsyning er i overensstemmelse med generatorens nominelle værdier. Gør plads til belastningskabel, som ikke er for langt, og anbring det sikkert uden at det danner spiraler. Åbn døren til kontrol- og instrumentpanelet og den gennemsigtige dør foran klembrættet X. Forsyn kabelenderne med kabelsko, der passer til klemmerne. Løsn kabelklemmen og skub belastningskablets ender gennem klemme og åbning. Forbind ledningerne til de korrekte klemmer (L, L, L3, N og PE) på X og stram boltene forsvarligt. Stram kabelklemmen. Luk den gennemsigtige dør foran på X. 70

15 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ ) 67$7 Kontroller motoroliestanden med generatoren nivelleret, og fyld på, om nødvendigt. Oliestanden skal være tæt ved, men må ikke være over øverste mærke på oliepinden. Kontroller kølevæskestanden i ekspansionstanken for motorens kølesystem. Kølevæskestanden skal være nær ved FULL-mærket. Fyld kølevæske på, om nødvendigt. Tøm brændstofforfiltret for kølevæske og evt. bundfald. Kontroller brændstofniveauet, og fyld op, hvis det er nødvendigt. Det anbefales, at tanken fyldes op om aftenen, når man er færdig med dagens arbejde, for at forhindre kølevanddamp i en næsten tom tank i at danne kondens. Kontroller luftfiltrets vakuumindikator. Hvis De kan se hele den røde del, skal De udskifte filterelementet. Tryk luftfiltrets vacuatorventil ind for at fjerne støv. Kontrollér, at generatoren er tæt, at trådklemmerne er spændt til etc. Eventuelle fejl skal udbedres. Kontroller at sikringen F4 ikke er aktiveret, og at nødstop står i positionen "OUT". Kontroller, at belastning er koblet fra. Kontroller, at afbryderen Q er afbrudt. 4$63G6 Kontroller, at jordfejlstrømsrelæet (N3) ikke er udløst (nulstil det om nødvendigt). 67$7. Sæt startkontakten til position I. Instrumantpanelet tændes, brændstofmagneten aktiveres, og forvarmningen af motoren starter. Efter ca. 0 sekunder slukkes forvarmningslampen på motorens kontrolmodul.. Tryk startknappen ned i positionen og slip den, så snart motoren tænder. Startknappen vender automatisk tilbage til position I.! /DGLNNHNQDSSHQVWnL\GHUSRVLWLRQHQLPHUHHQG VHNXQGHU PDNVLPDOW VHNXQGHU XQGHU HNVWUHPW NROGH YHMUIRUKROG 9HQW WR PLQXWWHU PHOOHP KYHUW VWDUWIRUV J +YLVRPJLYHOVHVWHPSHUDWXUHQHUXQGHU ƒ&vwduwhv PRWRUHQ Sn I OJHQGH PnGH 6 W VWDUWNRQWDNWHQ WLO SRVLWLRQ, LQGWLO IRUYDUPQLQJVODPSHQ VOXNNHV 6 W NRQWDNWHQWLOEDJHWLOSRVLWLRQRJVWUDNVGHUHIWHUWLO SRVLWLRQ 6OLSNQDSSHQVnVQDUWPRWRUHQW QGHU +YLV PRWRUHQ LNNH VWDUWHU RJ KYLV 'H KDU VWDUWSUREOHPHU XQGHU HNVWUHPW NROGH YHMUIRUKROG NRQWDNW'HUHVORNDOH$WODV&RSFRIRUKDQGOHU 3. Kontroller, at advarselslamperne på kontrol- og instrumentpanelet ikke lyser. 4. Lad motoren køre i ca. minutter for at varme op. Kontrollér motorolietrykket (P9) og kølevandstemperaturen (P8).. Kontrollér voltmeteret P4 (med voltmeteromskifterknappen S4 i forskellige positioner) og frekvensmåleren P. 6. Slå afbryderen Q fra og derefter til igen. 7. Tilslut belastningen og check amperemetret P, P og P3 voltmeteret P4 (med voltmeteromskifterknappen S4 i forskellige positioner) og frekvensmåleren P. 7

16 4$63G64$63G6,7 8'(',)7 Følgende udføres regelmæssigt: Kontroller motormålerne og lamperne for normal aflæsning.! Kontrollér, at der ikke lækker olie, brændstof eller kølevæske. Undgå lange perioder med lav belastning (< 30 %). Det kan i givet fald medføre et fald i udgangseffekten samt et højere olieforbrug. Kontroller ved hjælp af generatormålerne, at spændingsforskellen mellem faserne er identiske, og at den nominelle strøm pr. fase ikke overskrides. Når generatorens udgangsklemmer tilsluttes enfasede belastninger, skal man sørge for, at alle belastninger er godt balanceret. Hvis afbryderne udløses under drift, slå belastningen fra og stop generatoren. Kontrollér og nedsæt om nødvendigt belastningen.! 8QGJnDWPRWRUHQO EHUW UIRUEU QGVWRI+YLVGHW VNHU YLO W QGLQJ EHYLUNH DW VWDUWHQ IRUHJnU KXUWLJHUH *HQHUDWRUHQV VLGHG UH Pn NXQ Y UH neqh L NRUWH SHULRGHU XQGHU GULIW IRU HNVHPSHO IRU DW XGI UH NRQWUROOHU 673 Belastningen kobles fra. Slå afbryderne fra. Lad motoren køre i ca. minutter. Stop motoren ved at sætte startknappen til positionen O.! /nvvlghg UHQHRJG UHQWLONRQWURORJLQVWUXPHQW SDQHOHWIRUDWXQGJnXDXWRULVHUHWDGJDQJ 7

17 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ! 9('/,*(+/'(/6( 6 UJIRUDWVWDUWNQDSSHQVWnULSRVLWLRQHQRJDWGHULNNHHUQRJHQHOHNWULVNVWU PSnNOHPPHUQHI U'HXGI UHUQRJHQ IRUPIRUYHGOLJHKROGHOVHVDUEHMGH 9('/,*(+/'(/6(63/$ 'DJOLJW,VWDUWHQ /LOOH RUPDOW cuoljw WLPHU WLPHU WLPHU WLPHU 6(9,&(3$..( 0HGÃHQKHG Ãà Ãà Ãà 7LOÃGHÃYLJWLJVWHÃGHONRPSRQHQWV WÃKDUÃ$WODVÃ&RSFRÃXGYLNOHWÃVHUYLFHSDNNHUÃGHUÃNRPELQHUHUÃVDPWOLJHÃVOLGGHOHÃ0HGÃVHUYLFHSDNNHUQHÃInUÃ'Hà IRUGHOHQÃYHGÃRULJLQDOHÃUHVHUYHGHOHÃ'HÃVSDUHUÃDGPLQLVWUDWLRQVXGJLIWHUÃRJÃ'HÃInUÃSDNNHUQHÃWLOÃQHGVDWÃSULVÃVDPPHQOLJQHWÃPHGÃSULVHUQHÃSnà HQNHOWNRPSRQHQWHUÃ6HÃGHOOLVWHUQHÃIRUÃ\GHUOLJHUHÃRSO\VQLQJHUÃRPÃLQGKROGHWÃDIÃVHUYLFHSDNNHUQH Kølevæskestand Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Drivremmen(e)s stand og spænding Kontrol Kontrol Kontrol Erstat Køler- og ladeluftkølerribber Kontrol/rens Kontrol/rens Kontrol/rens Kontrol/rens Brændstofforfilter/kølevæskeudskiller Kontrol/dræn Kontrol/dræn Kontrol/dræn Kontrol/dræn Kontrol/dræn Brændstoffilterelement Erstat Erstat Erstat Brændstofinjektorer Kontrol Oliestand i bundkar Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Olietryk på måler Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Smøreolie Skift Skift Skift Skift Oliefilter ( re) Erstat Erstat Erstat Erstat Luftrenser og støvskål Rens Rens Rens Rens Luftfilterelement () Rens Erstat Erstat Sikkerhedspatron Erstat Ventilspillerum Kontrol/justering Kontrol/justering Kontrol/justering Kontrol/justering Olie-, brændstof- og kølevæskelækager Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Mekaniske forbindelser (f.eks. brændstofmagnetforbindelse) Smør Smør Smør Batterielektrolytstand () Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Støddæmpernes tilstand Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Modstand i vekselstrømsgeneratoren (*) Mål Mål Mål Mål Møtrikkers og boltes spænding Kontrol Kontrol Dørhængsler og -låse Smør Smør Udstyr til fastgøring af slanger, kabler og rør Kontrol Kontrol (IWHUV\QYHG$WODV&RSFRVHUYLFHWHNQLNHU! () Oftere under drift i meget støvede omgivelser. Fjern dagligt støv fra luftfilterventilen. () Et serviceskrift, der i detaljer beskæftiger sig med batterier og deres vedligeholdelse, kan fås på anmodning. 9('/,*(+/'(/6($)07( Se driftsvejledningen til motoren for fuldstændige vedligeholdelsesanvisninger, inkl. anvisninger om udskiftning af olie og kølevæske samt brændstof-, olie- og luftfiltrene. 0c/,*$),6/$7,60'67$', 9(.6(/67 06*(($7( Der anvendes en 00 V megger til at måle isolationsmodstanden i vekselstrømsgeneratoren. Hvis N-klemmen er forbundet til jordforbindelsessystemet, skal den afmonteres fra jordklemmen. Afmonter AVR. Forbind meggeren mellem jordklemmen og L-klemmen og opbyg en spænding på 00 V. Skalaen skal nu vise en modstand på mindst MΩ. Se afsnittene om drift og vedligeholdelse af vekselstrømsgeneratoren for yderligere oplysninger. 73

18 4$63G64$63G6,7 3%(9$,*$)*(($7( 3%(9$,* Generatoren skal opbevares i et tørt, frostfrit rum med god ventilation. Lad motoren køre regelmæssigt, for eksempel en gang om ugen, indtil den er varmet op. Hvis det ikke er muligt, skal De tage ekstra forholdsregler: - Se manualen for drift af motoren. - Tag batteriet ud. Opbevar det i et tørt, frostfrit rum. Hold batteriet rent og dets klemmer dækket med konsistensfedt. Genoplad batteriet regelmæssigt. - Gør generatoren ren. Alle elektriske komponenter skal være beskyttet mod fugt. - Anbring silicagelposer, VCI papir (flygtig korrosionsbeskytter) eller et andet tørremiddel inden i generatoren, og luk dørene. - Luk alle åbninger i karosseriet med VCI papir, der fastgøres med tape. - Pak generatoren (undtagen bunden) ind i plastfolie../$*,*7,/',)7()7(3%(9$,* Før generatoren sættes i drift igen skal plastfolie, VCI papir og silicagelposer fjernes. Anlægget skal kontrolleres omhyggeligt (gennemgå checklisten "Før start").. Se manualen for drift af motoren.. Kontrollér, at isolationsmodstanden i generatoren er på mere end MΩ. 3. Udskift brændstoffilteret og fyld brændstoftanken. Udluft brændstofsystemet. 4. Sæt batteriet på plads og tilslut det om nødvendigt, når det er blevet genopladet.. Prøvekør generatoren.!.7/*)(-/),',*.7/$)9/70(7(3. Indsæt et voltmeter parallelt med P4 på kontrolpanelet.. Kontroller, at De aflæser det samme på begge voltmetre. 3. Stop generatoren og afbryd en klemme. 4. Kontroller, at voltmetrets indre modstand er høj..7/$))(.9(60c/((3. Kør anlægget ved normal hastighed.. Indsæt et voltmeter parallelt med frekvensmåleren P. 3. Hvis den målte spænding er på mere end 00 V, skal frekvensmåleren fungere korrekt. 4. Hvis det ikke er tilfældet, fjern da frekvensmåleren, forbind den med det normale strømnet (30 V) og kontroller, at den viser 0 Hz. )RUHWDJDOGULJHQSU YHN UVHOPHGWLOVOXWWHGHVWU P NDEOHU U DOGULJ HQ HOHNWULVN OHGHU XGHQ I UVW DW NRQWUROOHUHVS QGLQJHQ nu GHU RSVWnU HQIHMO UDSSRUWHU GD DOWLG KYDG'H VHUI UXQGHURJHIWHUIHMOHQSO\VQLQJHURPEHODVW QLQJ W\SH VW UUHOVH HIIHNWIDNWRU RVY YLEUDWLRQHU XGVW GQLQJVJDVVHQV IDUYH LVROHULQJVNRQWURO OXJWH XGJDQJVVS QGLQJ O NDJHU RJ EHVNDGLJHGH GHOH RPJLYHOVHVWHPSHUDWXUGDJOLJRJQRUPDOYHGOLJHKRO GHOVHRJK\SSLJKHGNDQKM OSHPHGKXUWLJWDWORNDOL VHUHSUREOHPHW*LYRJVnRSO\VQLQJHURPOXIWIXJWLJ KHG RJ SODFHULQJ DI JHQHUDWRUHQ IHNV W W YHG KDYHW.7/$)$03((0(7(33*3. Mål den udgående strømstyrke under belastning ved hjælp af en føler, der sættes på.. Sammenlign de målte strømstyrker med de strømstyrker, der er angivet på de tilhørende amperemetre. Begge aflæsninger bør give samme resultat. 74

19 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ )(-/),',*,9(.6(/67 06*(($7( 6\PSWRP 0XOLJnUVDJ +DQGOLQJ *HQHUDWRUHQW QGHULNNH Brændt sikring. Udskift sikring. Utilstrækkelig restspænding. Øg hastigheden med %. Ingen restspænding. Øjeblikkelig anvendelse på + og - klemmerne af den elektroniske regulator af en V batterispænding med en 30 Ω modstand i serieforbindelse, der respekterer polerne. *HQHUDWRUHQN UHULNNHHIWHU DWY UHW QGW /DYVS QGLQJXGHQ EHODVWQLQJ + MVS QGLQJXGHQ EHODVWQLQJ /DYHUHHQGQRPLQHOVS QGLQJ YHGEHODVWQLQJ Afbrudte forbindelser. Voltmetret ikke indstillet. Sikringsindgreb. Spolefejl. Voltmetret ikke indstillet. Regulator virker ikke. Voltmetret ikke indstillet. Sikringsindgreb. Regulator virker ikke. Roterende brofejl. Kontroller forbindelserne i henhold til vedlagte diagram. Nulstil spændingspotentiometret. Kontroller om. Kontroller spolerne. Nulstil spændingspotentiometret. Udskift regulator. Nulstil spændingspotentiometret. Strømstyrken for stor, effektfaktoren lavere end 0,8; hastigheden lavere end 0 % af nominel hastighed. Udskift regulator. Kontroller dioder, afmonter kabler. + MHUHHQGQRPLQHOVS QGLQJ Voltmetret ikke indstillet. Nulstil spændingspotentiometret. YHGEHODVWQLQJ Regulator virker ikke. Udskift regulator. 8VWDELOVS QGLQJ Hastighedsvariation i motoren. Kontroller rotationens regelmæssighed. Regulator ikke indstillet. Reguler regulatorens stabilitet med en "Stabilitetsmåler". )(-/),',*,07( Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over de problemer med motoren, som kan optræde, og deres eventuelle årsager. 6WDUWPRWRUHQGUHMHUPRWRUHQIRUODQJVRPW Batteriets kapacitet for lav Dårlig elektrisk forbindelse. Fejl på startmotor. Forkert type smøreolie. 0RWRUHQVWDUWHULNNHHOOHUHUYDQVNHOLJDW VWDUWH Startmotoren drejer motoren for langsomt. Brændstoftank tom. Fejl på brændstofstyringsmagneten. Blokeret brændstofrør. Fejl på brændstofløftepumpe. Snavset brændstoffilterelement Luft i brændstofsystemet. Fejl på forstøverne. Koldstartsystem brugt forkert. Fejl på koldstartsystem. Blokering i brændstoftankens udluftning. Forkert type eller klasse brændstof. Blokering i udstødningsrør.,nnhvwu PQRN Blokering i brændstofrør. Fejl på brændstofløftepumpe. Snavset brændstoffilterelement Blokeret luftfilter/renser eller induktionssystem Luft i brændstofsystemet. Fejl på forstøvere eller forstøvere af forkert type. Blokering i brændstoftankens udluftning. Forkert type eller klasse brændstof. Begrænset bevægelse af motorens hastighedsstyring. Blokering i udstødningsrør. Motorens temperatur for høj. Motorens temperatur for lav. 7

20 4$63G64$63G6,7 7 QGLQJVIHMO Blokeret brændstofrør. Fejl på brændstofløftepumpe. Snavset brændstoffilterelement Luft i brændstofsystemet. Fejl på forstøvere eller forstøvere af forkert type. Fejl på koldstartsystem. Motorens temperatur for høj. Forkerte ventilspidsspillerum. 6P UHROLHQVWU\NHUIRUODYW Forkert type smøreolie. Ikke smøreolie nok i sumpen. Måler defekt. Snavset filterelement for smøreolie. + MWEU QGVWRIIRUEUXJ Blokeret luftfilter/renser eller induktionssystem Fejl på forstøvere eller forstøvere af forkert type. Fejl på koldstartsystem. Forkert type eller klasse brændstof. Begrænset bevægelse af motorens hastighedsstyring. Blokering i udstødningsrør. Motorens temperatur for lav. Forkerte ventilspidsspillerum. 6RUWU JIUDXGVW GQLQJHQ Blokeret luftfilter/renser eller induktionssystem Fejl på forstøvere eller forstøvere af forkert type. Fejl på koldstartsystem. Forkert type eller klasse brændstof. Blokering i udstødningsrør. Motorens temperatur for lav. Forkerte ventilspidsspillerum. Motor overbelastet. %OnHOOHUKYLGU JIUDXGVW GQLQJHQ Forkert type smøreolie. Fejl på koldstartsystem. Motorens temperatur for lav. 0RWRUHQEDQNHU Fejl på brændstofløftepumpe. Fejl på forstøvere eller forstøvere af forkert type. Fejl på koldstartsystem. Forkert type eller klasse brændstof. Motorens temperatur for høj. Forkerte ventilspidsspillerum. 0RWRUHQN UHUXUHJHOP VVLJW Fejl på brændstofstyring. Blokeret brændstofrør. Fejl på brændstofløftepumpe. Snavset brændstoffilterelement Blokeret luftfilter/renser eller induktionssystem Luft i brændstofsystemet. Fejl på forstøvere eller forstøvere af forkert type. Fejl på koldstartsystem. Blokering i brændstoftankens udluftning. Begrænset bevægelse af motorens hastighedsstyring. Motorens temperatur for høj. Forkerte ventilspidsspillerum. 9LEUDWLRQ Fejl på forstøvere eller forstøvere af forkert type. Begrænset bevægelse af motorens hastighedsstyring. Motorens temperatur for høj. Ventilator beskadiget. Fejl på motorens montering eller svinghjulets hus. 6P UHROLHQVWU\NHUIRUK MW Forkert type smøreolie. Måler defekt. 0RWRUHQVWHPSHUDWXUIRUK M Blokeret luftfilter/renser eller induktionssystem Fejl på forstøvere eller forstøvere af forkert type. Fejl på koldstartsystem. Blokering i udstødningsrør. Ventilator beskadiget. For meget smøreolie i sumpen. Blokering i radiatorens luft- eller kølevæskepassager. Ikke kølevæske nok i systemet..uxpwdskxvwu\n Blokering i udluftningsrør. Vakuumrør utæt eller fejl på exhauster 'nuoljnrpsulphulqj Blokeret luftfilter/renser eller induktionssystem Forkerte ventilspidsspillerum. 0RWRUHQVWDUWHURJVWRSSHU Snavset brændstoffilterelement Blokeret luftfilter/renser eller induktionssystem Luft i brændstofsystemet. 0RWRUHQOXNNHUQHGHIWHUFDVHNXQGHU Dårlig forbindelse til olietrykkontakt/kølevæsketemperaturkontakt. DIP-switch på modulets bagside i forkert position. 76

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere