,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7"

Transkript

1 ,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7,QVWUXFWLRQPDQXDO %HGLHQLQJVKDQGOHLGLQJ 0DQXHOG LQVWUXFWLRQV %HGLHQXQJVDQOHLWXQJ /LEURGHLQVWUXFFLRQHV,QVWUXNWLRQVERN 0DQXDOHGLLVWUX]LRQL,QVWUXNVMRQVERN %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ ³³ «µ² 0DQXDOGHLQVWUXo}HV 6LLUUHWWlYLHQ &LUFXLW GLDJUDPV (OHNWULVFKH VFKHPD V 6FKpPDV GH FLUFXLWV 6FKDOWSOlQH (VTXHPD GH FRQH[LRQHV.RSSOLQJVVFKHPDQ 'LDJUDPPL GHL FLUFXLWL.UHWVVNMHPD.UHGVO EVGLDJUDPPHU m «±± ½ º± ºY (VTXHPDVHOpFWULFRV 6lKN NDDYLRW 3DUWVOLVW QGHUGHOHQOLMVW /LVWHGHSLqFHV (UVDW]WHLOOLVWH /LVWD GH ODV SDUWHV HVHUYGHOVI UWHFNQLQJ /LVWLQR SDUWL GL ULFDPELR 'HOHOLVWH HVHUYHGHOVOLVWH ³«³» } ± º² /LVWDGH SHoDV VDOXHWWHOR *ORVVDU\ :RRUGHQOLMVW *ORVVDLUH *ORVVDU *ORVDULR UGOLVWD *ORVVDULR UGOLVWH UGOLVWH l º ³ *ORVV ULR 6DQDVWR HJLVWUDWLRQFRGH &ROOHFWLRQ $3&4 7DE 3ULQWHG0DWWHUƒ DA $7/$6&3&37$%/($,',9,6, ZZZDWODVFRSFRFRP

2 4$63G64$63G6,7

3 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ 7LOO\NNHPHGN EHWDI'HUHVQ\H4$6YHNVHOVWU PVJHQHUDWRU 'HW HU HQ VROLG VLNNHU RJ SnOLGHOLJ PDVNLQH NRQVWUXHUHW YHG KM OSDIGHQDOOHUQ\HVWHWHNQRORJL+YLV'HI OJHULQVWUXNWLRQHU QHLGHQQHERJNDQYLJDUDQWHUH'HPPDQJHnUVGULIWXGHQSUR EOHPHU/ VYHQOLJVWLQVWUXNWLRQHUQHQ MHI U'HEHJ\QGHUDW DQYHQGH'HUHVJHQHUDWRU 'DGHUHUJMRUWDOWKYDGGHUHUPXOLJWIRUDWVLNUHDWRSO\VQLQ JHUQHLPDQXDOHQHUNRUUHNWHWDJHU$WODV&RSFRLNNHQRJHWDQ VYDU IRU HYHQWXHOOH IHMO $WODV &RSFR IRUEHKROGHU VLJ UHW WLO QGULQJHUXGHQIRUXGJnHQGHYDUVHO,'+/'6)7(*(/6( 6LNNHUKHGVIRUVNULIWHUIRUPRELOH JHQHUDWRUHU YHURUGQHGHRSO\VQLQJHU *HQHUHOEHVNULYHOVH.DURVVHUL $GYDUVHOVYHMOHGQLQJVVNLOWH 'U QSURSSHURJSnI\OGQLQJVG NVOHU.RQWURORJLQVWUXPHQWSDQHO 8GJDQJVNOHPEU W 'ULIWVYHMOHGQLQJ,QVWDOODWLRQ 7LOVOXWQLQJDIJHQHUDWRUHQ ) UVWDUW 6WDUW 8QGHUGULIW 6WRS 9HGOLJHKROGHOVH 9HGOLJHKROGHOVHVSODQ 9HGOLJHKROGHOVHDIPRWRUHQ 0nOLQJDILVRODWLRQVPRGVWDQGL YHNVHOVWU PVJHQHUDWRUHQ.RQWURORJIHMOILQGLQJ.RQWURODIYROWPHWHU3.RQWURODIIUHNYHQVPnOHUHQ3.RQWURODIDPSHUHPHWHU33RJ3 )HMOILQGLQJLYHNVHOVWU PVJHQHUDWRUHQ )HMOILQGLQJLPRWRUHQ 9DOJPXOLJKHGHUVRPHUWLOUnGLJKHGIRU 4$6HQKHGHU.UHGVO EVGLDJUDPPHU YHUVLJWRYHUHOHNWULVNHNVWUDXGVW\U %HVNULYHOVHDIGHWHOHNWULVNHHNVWUDXGVW\U YHUVLJWRYHUGHWPHNDQLVNHHNVWUDXGVW\U %HVNULYHOVHDIGHWPHNDQLVNHHNVWUDXGVW\U 7HNQLVNHVSHFLILNDWLRQHU $IO VQLQJHUSnPnOHUH,QGVWLOOLQJDINRQWDNWHU 6SHFLILNDWLRQHUIRUPRWRU YHNVHOVWU PVJHQHUDWRUHQKHG (NVWUDXGVW\UHWVVSHFLILNDWLRQHU /LVWHIRURPUHJQLQJDI6,HQKHGHUWLO EULWLVNHHQKHGHU 'DWDVNLOW SEHYDULQJDIJHQHUDWRUHQ SEHYDULQJ.ODUJ ULQJWLOGULIWHIWHURSEHYDULQJ 9

4 4$63G64$63G6,7 6,..(+('6)6.,)7()0%,/(*(($7( 6NDOÃO VHVÃRPK\JJHOLJWÃI UÃJHQHUDWRUHQÃEXJVHUHVÃO IWHVÃEHWMHQHVÃYHGOLJHKROGHVÃHOOHUÃUHSDUHUHVÃRJÃLQVWUXNWLRQHUQHÃVNDOÃI OJHV,/(',* Det er Atlas Copcos politik at forsyne sine kunder med sikre, pålidelige og effektive produkter. Vi lægger blandt andet vægt på følgende: - den tiltænkte og forudsete brug af produkterne samt miljøerne, hvori de forventes at skulle bruges, - anvendelige regler, kodekser og forskrifter, - den forventede levetid ved korrekt service og vedligeholdelse, - at levere opdateret information til instruktionsbogen. Før De begynder at bruge et produkt, tag Dem da god tid til at læse den tilhørende instruktionsbog. Ud over detaljerede instruktioner om brugen finder De også særlige oplysninger om sikkerhed, forebyggende vedligeholdelse o.s.v. Bogen skal opbevares i nærheden af maskinen, så betjeningspersonalet altid har den ved hånden. Der henvises også til sikkerhedsforskrifterne for maskinen og eventuelt andet udstyr, som sendes særskilt eller er beskrevet på udstyret eller dele af maskinen. Sikkerhedsforskrifterne er generelle, og nogle forskrifter gælder derfor ikke altid for en bestemt maskine. Kun personale med den fornødne uddannelse må betjene, justere, vedligeholde eller reparere Atlas Copco udstyr. Ledelsen har ansvaret for, at der udpeges personale med den fornødne oplæring og de fornødne færdigheder til hver enkelt kategori eller hvert enkelt stykke arbejde. )DJOLJWÃQLYHDXÃÃSHUDW U En operatør er blevet oplært i alle aspekter med hensyn til betjening af maskinen ved hjælp af trykknapper, og han har kendskab til sikkerhedsaspekterne. )DJOLJWÃQLYHDXÃÃ7HNQLVNÃPHNDQLNHU En mekaniker der blevet oplært i betjening af maskinen på samme måde som operatøren. Desuden har mekanikeren også fået oplæring i vedligeholdelse og reparation, som beskrevet i instruktionsbogen. Han må endvidere ændre indstillinger i kontrol- og sikkerhedssystemet. En mekaniker udfører ikke arbejde på elektriske komponenter under spænding. )DJOLJWÃQLYHDXÃÃ(OHNWULVNÃWHNQLNHU En elektrisk tekniker har fået samme oplæring og har samme kvalifikationer som operatøren og mekanikeren. Elektrikeren må desuden udføre reparationer på elektriske komponenter inde i maskinen, herunder elektriske komponenter under spænding. Dette omfatter arbejde på strømførende elektriske komponenter. )DJOLJWÃQLYHDXÃÃ6SHFLDOLVWÃIUDÃIDEULNDQWHQ Det er en uddannet specialist, der sendes af fabrikanten eller dennes repræsentant for at udføre omfattende reparationer eller ændringer af udstyret. Generelt anbefales det, at der ikke er mere end to personer, der betjener maskinen. Hvis der er for mange operatører, kan det resultere i usikre driftsbetingelser. Tag de nødvendige foranstaltninger for at holde uautoriserede personer væk fra maskinen og fjerne alle eventuelle farekilder ved maskinen. I forbindelse med håndtering, betjening, hovedreparation og/eller vedligeholdelse eller reparation af Atlas Copco udstyr forventes det af teknikerne, at de gør brug af sikre tekniske metoder, og at de overholder alle relevante lokale krav og forordninger med hensyn til sikkerhed. Det følgende er en påmindelse om specielle sikkerhedsdirektiver og -forskrifter, der hovedsageligt gælder for Atlas Copco udstyr. Hvis sikkerhedsforskrifterne tilsidesættes, kan det resultere i farlige situationer for både personer, miljø og maskineri: - beskyt personer mod elektriske, mekaniske eller kemiske risici, - beskyt miljøet mod lækkende olie, opløsninger og andre stoffer, - beskyt maskinen mod funktionsfejl. Atlas Copco fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer og materiel opstået som følge af, at der er set bort fra sikkerhedsforskrifterne, eller at der ikke er udvist almindelig forsigtighed og påpasselighed under anvendelse, drift, vedligeholdelse eller reparation, også selv om dette ikke udtrykkeligt er nævnt i denne instruktionsbog. Fabrikanten bærer ikke ansvaret for nogen form for beskadigelse, der er resultatet af brug af ikke-originale reservedele, eller for ændringer, tilføjelser eller ombygninger, som udføres uden fabrikantens skriftlige tilladelse. Hvis en instruktion i denne instruktionsbog ikke er i overensstemmelse med dansk lovgivning, skal den strengeste af de to (instruktionsbog eller dansk lovgivning) følges. Udsagn i disse sikkerhedsforskrifter bør ikke fortolkes som forslag, anbefalinger eller tilskyndelse til, at maskinen bruges i strid med gældende love eller bestemmelser. $/0,'(/,*(6,..(+('6)6.,)7( Ejeren er ansvarlig for, at generatoren holdes i sikker driftsstand. Generatordele og -tilbehør skal udskiftes, hvis de mangler eller er uegnede til sikker drift. Den tilsynsførende eller ansvarlige person skal til enhver tid sørge for, at alle instruktioner vedrørende drift og vedligeholdelse af maskine og udstyr overholdes nøje. Han skal desuden påse, at maskinerne med alt tilbehør og sikkerhedsudstyr, samt tilkoblede anordninger holdes i god stand, samt at de ikke udsættes for unormal slitage eller misbrug, og at der ikke manipuleres med dem. 3 Så snart der er tegn på eller mistanke om, at en indvendig maskindel er overophedet, skal maskinen stoppes. Men der må ikke åbnes inspektionsskærme, før maskinen er afkølet tilstrækkeligt. Dette for at sikre, at der ikke sker antændelse af oliedampe, når der lukkes luft ind. 4 Nominelle værdier (tryk, temperaturer, hastigheder etc.) skal markeres på holdbar vis. Maskinen må kun anvendes til det tiltænkte formål og inden for dens nominelle grænser (tryk, temperatur, hastighed etc.). 6 Maskineri og udstyr skal holdes rent, det vil sige så vidt muligt fri for olie, støv og andre aflejringer. 7 For at undgå en stigning af arbejdstemperaturen skal der jævnligt udføres kontrol og rensning af varmeledende overflader (køleribber, ladeluftkølere, vandkapper etc.). Se vedligeholdelsesskemaet. 8 Alle regulerings- og sikkerhedsanordninger skal vedligeholdes korrekt for at sikre, at de fungerer, som de skal. De må ikke sættes ud af funktion. 9 Tryk- og temperaturmålere skal kontrolleres jævnligt med henblik på præcision. Hvis de er uden for tolerancerne, skal de udskiftes. 0 Sikkerhedsanordninger skal afprøves som beskrevet i vedligeholdelsesskemaet i instruktionsbogen for at afgøre, om de er i funktionsmæssig korrekt stand. Sørg for, at markerings- og informationsetiketter er på plads og let læselige. Hvis sikkerhedsetiketter er blevet beskadiget eller ødelagt, skal de udskiftes med henblik på operatørens sikkerhed. 3 Hold arbejdsområdet pænt og rent. Mangel på god orden kan øge risikoen for ulykker. 4 Der skal bæres beskyttelsestøj, når der arbejdes på maskinen. Afhængigt af, hvad der skal udføres, er der tale om: beskyttelsesbriller, høreværn, beskyttelseshjelm (med ansigtsskærm), beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, sikkerhedssko. Langt hår må ikke bæres løstsiddende (brug et hårnet), og der må ikke bæres smykker eller løstsiddende tøj. Træf forholdsregler mod brand. Brændstof, olie og frostvæske skal behandles med forsigtighed, fordi det er brandfarlige stoffer. Der må ikke ryges eller bruges åben ild i nærheden af sådanne stoffer. Sørg for at have en brandslukker i nærheden. 6a 0RELOHÃJHQHUDWRUHUÃPHGÃMRUGEHQ Både generatoren og det tilkoblede aggregat skal jordes korrekt. 6b 0RELOHÃJHQHUDWRUHUÃ,7 %HP UN Generatoren er fremstillet til at forsyne et IT-netværk med vekselstrøm (informationsteknologinet). Belastningen skal jordes korrekt. 60

5 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ 6,..(+('8'(7$637*,67$//$7, Før en generator løftes, skal alle løse og drejelige dele, f.eks. døre og trækstænger, fastgøres forsvarligt. Der må ikke fastgøres kabler, kæder eller reb direkte til løfteøjet; brug en krankrog eller løftegrej, der overholder de lokale sikkerhedskrav. Kabler, kæder og reb må ikke have skarpe knæk.det er ikke tilladt at løfte ved hjælp af en helikopter. Det er strengt forbudt at opholde sig eller stå i det farlige område under en løftet last. Maskinen må ikke løftes over personer eller boligområder. Forøgelse og formindskelse af løftehastigheden skal holdes inden for sikre grænser. Før maskinen bugseres: - kontroller trækstangen, bremsesystemet og trækringen. Kontroller også koblingen på det trækkende køretøj, - kontroller det trækkende køretøjs træk- og bremsekapacitet, - kontroller, at trækstang, støttehjul eller støtteben er sikkert fastgjort i hævet position, - kontroller, at trækøjet kan dreje frit på krogen, - kontroller, at hjulene sidder fast, og at dækkene er i god stand og korrekt oppumpet, - tilslut signaleringskablet, kontroller alle lys og tilslut koblingerne til trykluftbremsen, - fastgør sikkerhedskablet til det trækkende køretøj, - fjern eventuelle stopklodser og slip parkeringsbremsen. Når maskinen skal trækkes, skal der bruges et trækkende køretøj med den fornødne træk- og bremsekraft. Se dokumentationen til det trækkende køretøj. 3 Hvis generatoren skal bakkes ved hjælp af det trækkende køretøj, skal friløbsbremsen slippes (medmindre den virker automatisk). 4 Den maksimale bugserhastighed for generatoren må ikke overskrides (vær opmærksom på lokale bestemmelser). Sæt generatoren på en vandret overflade og træk parkeringsbremsen, før den kobles fra det trækkende køretøj. Tag sikkerhedskablet af. Hvis der ikke er parkeringsbremse eller støttehjul på generatoren, anbringes der stopklodser foran og/eller bag hjulene. Hvis trækstangen kan sættes lodret, skal man gøre brug af låsemekanismen, som skal holdes i god stand. 6 Når der skal løftes tunge ting, skal der bruges et hejseværk med tilstrækkelig kapacitet, der er testet og godkendt i henhold til lokale bestemmelser. 7 Løftekroge, -øjne, -bøjler o.l. må ikke være bøjede og må kun belastes i lastaksens retning. Hejseværkets kapacitet reduceres, hvis der ikke løftes i lastaksens retning. 8 Med henblik på optimal sikkerhed og effektivitet skal hejseværkets løftekraft så vidt muligt være lodret. Hvis det er nødvendigt, bruges en løftebjælke mellem hejseværk og last. 9 En last må ikke efterlades hængende i hejseværket. 0 Hejseværket skal bruges på en sådan måde, at lasten hejses lodret op. Hvis det ikke er muligt, skal der træffes de fornødne forholdsregler for at undgå, at lasten begynder at svinge, for eksempel ved at bruge to hejseværk, hver i en vinkel på maksimalt 30 fra lodret. Generatoren må ikke placeres i nærheden af mure. Der skal træffes forholdsregler, således at varm luft, der udstødes fra motorens og den tilkoblede maskines kølesystemer, ikke kan suges ind igen. Hvis denne varme luft suges ind af motorens eller den tilkoblede maskines køleventilator, kan generatoren overophedes; hvis denne luft suges ind til forbrænding, reduceres motorens kraft. Generatoren skal placeres på et plant, solidt gulv i et rent rum med tilstrækkelig ventilation. Hvis gulvet ikke er plant eller kan variere i hældning, kontaktes Atlas Copco. 3 Elektriske forbindelser skal være i overensstemmelse med lokale forskrifter. Maskinerne skal være forsynet med sikringer eller afbrydere, der beskytter mod kortslutning. 4 Generatorens udgange må ikke tilsluttes en installation, der også er tilsluttet elnettet. Før der tilsluttes en belastning, skal den tilsvarende afbryder slås fra, og man skal kontrollere, om frekvens, spænding, strømstyrke og effektfaktor svarer til generatorens nominelle data. 6,..(+('8'(%8**',)7 Hvis generatoren skal bruges i brandfarlige omgivelser, skal hver enkelt motors udstødningsrør være forsynet med en gnistfanger, som kan opfange evt. brandfarlige gnister. Udstødningsgassen indeholder kulilte, som er en dødbringende luftart. Hvis generatoren skal bruges i et lille rum, skal motorens udstødning ledes ud i det fri via en slange med tilstrækkelig stor diameter; det skal gøres på en sådan måde, at der ikke skabes et højere modtryk fra motoren. Om nødvendigt skal der bruges en sugeblæser. Alle lokale gældende bestemmelser skal overholdes. Sørg for, at der er tilstrækkelig luft til indsugningen. Om nødvendigt skal der arrangeres ekstra luftindsugningskanaler. 3 Hvis der er meget støv, hvor generatoren bruges, skal den placeres sådan, at der ikke blæser støv hen mod den. Hvis generatorens bruges i rene omgivelser, forlænger det intervallerne mellem rensning af luftindsugningsfiltrene og køleaggregaterne. 4 Hvis motoren er varm, må kølevandssystemets påfyldningshætte aldrig tages af. Vent til køleren er afkølet tilstrækkeligt. Fyld ikke brændstof på, mens motoren kører, medmindre det specielt foreskrives i Atlas Copcos instruktionsbog (AIB). Brændstof må ikke komme i nærheden af varme dele som f.eks. luftudtagsrør eller motorens udstødningsrør. Rygning er forbudt, mens der fyldes brændstof på. Når der påfyldes brændstof fra en automatisk pumpe, skal generatoren jordes, så statisk elektricitet ledes bort. Der må ikke spildes eller efterlades olie, brændstof, kølevæske eller rensemidler i eller omkring generatoren. 6 Når generatoren er i brug, skal alle døre og skærme holdes lukket, så motoren køles effektivt inde i karosseriet, og støjdæmpningen fungerer effektivt. Døre må kun åbnes kortvarigt, f.eks. i forbindelse med inspektion eller justering. 7 Vedligeholdelse skal udføres med jævne mellemrum i henhold til vedligeholdelsesskemaet. 8 Der er faste skærme på alle roterende og frem- og tilbagegående dele, der ikke er afskærmet på anden måde, og som kan være til fare for personalet. Hvis sådanne skærme har været taget af, må maskinen ikke tages i brug igen, før de er monteret igen forsvarligt. 9 Selv begrænsede mængder af støj kan forårsage irritation og gener, som efter længere tid kan resultere i alvorlige skader på nervesystemet hos mennesker. Hvis lydtrykket, hvor personale opholder sig, er: under 70 db(a): behøver man ikke gøre noget, over 70 db(a): skal der sørges for støjbeskyttende anordninger til de mennesker, der kontinuerligt opholder sig dette rum, under 8 db(a): behøver man ikke gøre noget for tilfældigt besøgende, over 8 db(a): der kun er til stede i et begrænset stykke tid, skal rummet klassificeres som støjfarligt område, og der skal sørges for tydelig, permanent advarsel ved alle indgange, så personer, der træder ind i rummet - selv for et ret kort stykke tid - advares om, at de skal bruge høreværn, over 9 db(a): skal advarsler ved indgangene suppleres med anbefaling om, at også tilfældigt besøgende skal bruge høreværn, over 0 db(a): skal der sørges for specielle høreværn, der er påkrævet for dette støjniveau og den spektrale kombination af støjen, og der skal være en speciel advarsel om effekten ved alle indgange. 0 Isolering eller beskyttelsesværn af dele, hvis temperatur kan komme over 80 C, og som ved et uheld kan blive berørt af personale, må ikke tages af, før delene er afkølet til stuetemperatur. Generatoren må ikke bruges, hvor der er risiko for, at der kan indsuges brandfarlig eller giftig røggas. Hvis arbejdsprocessen frembringer røggas, støv eller vibrationsrisici etc., skal der træffes de fornødne forholdsregler, så personalet ikke kommer til skade. 3 Når der bruges trykluft eller ædelgas til rengøring af udstyr, skal det gøres med forsigtighed og med relevant beskyttelse; minimalt beskyttelsesbriller, både til operatøren og omkringstående. Trykluft eller ædelgas må ikke rettes mod huden eller mod omkringstående. Må ikke bruges til rengøring af tøjet. 6

6 4$63G64$63G6,7 4 Når dele vaskes i eller med et rensemiddel, skal man sørge for tilstrækkelig ventilation, og der skal bruges relevant beskyttelse, som for eksempel åndedrætsværn, beskyttelsesbriller, gummiforklæde og - handsker etc. Sikkerhedssko bør være obligatorisk i ethvert værksted og endvidere sikkerhedshjelm, hvis der er den mindste risiko for faldende genstande. 6 Hvis der er risiko for indånding af farlige gasser, røggasser eller støv, skal åndedrætsorganerne beskyttes. Dette gælder ligeledes øjne og hud, afhængigt af hvilken type risiko der er tale om. 7 Glem ikke, at hvis der er synligt støv i luften, er der højst sandsynligt også finere, usynligt støv. Men selv om der ikke kan ses noget støv, betyder det ikke, at der ikke er fint, usynligt støv i luften. 8 Generatoren må ikke overbelastes, se de tekniske specifikationer. Generatoren må ikke køre i længere tid uden belastning. 9 Generatoren må ikke bruges i fugtige omgivelser. For høj fugtighed resulterer i forringelse af generatorens isolering. 0 Elektriske skabe, aflukker og andet udstyr må ikke åbnes, mens strømmen er tilkoblet. Hvis det ikke kan undgås, for eksempel i forbindelse med måling, test eller justering, skal det gøres af en kvalificeret elektriker med korrekt værktøj, og man skal sørge for passende forholdsregler til beskyttelse af kroppen mod elektrisk spænding. Strømklemmerne må ikke berøres under drift. Hvis der opstår noget unormalt som for eksempel ekstreme vibrationer, støj, lugt etc., skal der slukkes på afbryderen for at stoppe maskinen. Fejlen skal afhjælpes, før maskinen startes igen. 3 De elektriske kabler skal kontrolleres jævnligt. Beskadigede kabler og dårlige forbindelser kan forårsage elektriske stød. Hvis der konstateres beskadigede ledninger eller farlige situationer, skal der slukkes på afbryderen for at stoppe motoren. Udskift beskadigede ledninger eller afhjælp farlige situationer, før der startes igen. Sørg for, at elektriske forbindelser er spændt sikkert. 4 Generatoren må ikke overbelastes. Generatoren er forsynet med strømafbrydere til beskyttelse mod overbelastning. Når en afbryder udløses, reduceres den pågældende belastning, før der startes igen. Hvis generatoren bruges som reserve for forsyningsnettet, må den ikke startes uden kontrolsystem, der automatisk afbryder generatoren fra forsyningsnettet, når forsyningsnettet fungerer igen. 6 Afskærmningen af udgangsklemmerne må ikke fjernes under drift. Før kabler til- eller frakobles, skal belastningen og strømafbryderne afbrydes. Stop maskinen, og kontroller, at maskinen ikke kan startes utilsigtet, og at der ikke er restspænding i strømkredsløbet. 7 Hvis generatoren bruges ved en lav belastning i en længere periode, reduceres motorens levetid. 6,..(+('8'(9('/,*(+/'(/6(* (3$$7, Vedligeholdelse og (hoved)reparation må kun udføres af faglært personale; om nødvendigt under opsyn af en person, der er kvalificeret til arbejdet. Anvend kun korrekt værktøj til vedligeholdelse og reparation, og kun værktøj, som er i god stand. Dele må kun udskiftes med originale Atlas Copco reservedele. 3 Alt vedligeholdelsesarbejde, med undtagelse af rutineeftersyn, må kun udføres, mens maskinen er stoppet. Træf forholdsregler, så utilsigtet start ikke forekommer. Desuden skal der fastgøres et advarselsskilt til startmekanismen med en tekst som for eksempel "igangværende arbejde; må ikke startes". På generatorer med motor skal batteriet frakobles og fjernes, eller klemmerne skal tildækkes med isoleringshætter. På elektrisk drevne generatorer skal hovedafbryderen blokeres i position åben, og sikringerne skal tages ud. Der skal fastgøres et advarselsskilt til sikringsdåsen eller hovedafbryderen med en tekst som for eksempel "igangværende arbejde; tænd ikke for strømmen". 4 Før en motor eller en anden maskinen skilles ad, eller før en hovedreparation, skal der træffes forholdsregler, så man undgår at bevægelige dele vælter eller bevæger sig. Sørg for, at der ikke efterlades værktøj, løse dele eller pudseklude i eller på maskinen. Klude og tøj må ikke efterlades i nærheden af luftindsugningen til motoren. 6 Der må ikke bruges brandfarlige rensemidler til rengøring (brandfare). 7 Træf forholdsregler mod giftige dampe fra rensevæsker. 8 Der må ikke trædes op på maskindele. 9 Alt skal holdes rent under vedligeholdelse og reparation. Hold snavs borte, tildæk dele og udsatte åbninger med en ren klud, et stykke papir eller tape. 0 I nærheden af brændstof- eller oliesystemer må der ikke svejses eller udføres arbejde, som medfører varmeafgivelse. Brændstof og olietanke skal være fuldstændig rengjorte, f.eks. ved hjælp af damprensning, inden førnævnte arbejder udføres. Der må ikke svejses på en trykbeholder eller på nogen anden måde udføres ændringer på den. Afmonter vekselstrømsgeneratorkabler, mens der foregår lysbuesvejsning på maskinen. Sørg for, at trækstang og aksler er ordentligt støttet, når der arbejdes under generatoren, eller når et hjul tages af. Stol ikke på en donkraft! Man må ikke fjerne det lyddæmpende materiale eller pille ved det. Der må ikke være snavs eller væske i materialet, som for eksempel brændstof, olie og rensemidler. Hvis lyddæmpende materiale beskadiges, skal det udskiftes, så lydtrykket ikke bliver for højt. 3 Brug kun smøreolie og -fedt, der er anbefalet af Atlas Copco eller af maskinfabrikanten. Vær sikker på, at de valgte smøremidler overholder alle gældende sikkerhedsregler, især hvad angår eksplosions- eller brandfare samt muligheden for opløsning eller dannelse af farlige gasarter. Syntetisk olie og mineralolie må ikke blandes. 4 Når der damprenses, skal maskinen, vekselstrømsgeneratoren, indsugningsfiltret, elektriske komponenter og reguleringsanordninger o.l. beskyttes for at undgå indtrængen af fugt. Hvis der er igangværende arbejde på maskinen, der indebærer brug af varme, ild eller gnister, skal omgivende komponenter først tildækkes med ikke-brændbart materiale. 6 Brug ikke en lyskilde med åben flamme ved kontrol indvendigt i en maskine. 7 Når en reparation er færdig, skal maskinen være slukket mindst en omdrejningsperiode, når det gælder stempelgeneratorer og i adskillige, når det drejer sig om rotationsgeneratorer, for at sikre, at der ikke opstår mekanisk interferens i maskinen eller i drevet. Check rotationsretningen for elektriske motorer, når maskinen startes første gang og efter ændringer i de elektriske forbindelser eller skift gear for at sikre, at oliepumpen og ventilatoren fungerer korrekt. 8 Vedligeholdelses- og reparationsarbejder for alt maskineri bør noteres i operatørens logbog. Jævnlig rapportering og arten af reparationer kan afsløre usikre driftsbetingelser. 9 Når der skal arbejdes med meget varme dele, f.eks. krympepasning, skal der bæres specielle handsker, der beskytter mod varme. Om nødvendigt skal også andre dele af kroppen beskyttes. 6

7 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ 0 Hvis der bruges åndedrætsudstyr med patron, skal man sørge for, at der bruges den rette type patron, og at den ikke har været brugt i for mange timer og dermed er blevet for gammel. Olie, rensemidler og andre stoffer skal bortskaffes på korrekt vis, så miljøet ikke forurenes. Før generatoren er klar til brug efter vedligeholdelse eller hovedreparation, skal den først testkøres. Kontroller, at vekselstrømseffekten er korrekt, og at regulerings- og afbryderanordninger fungerer korrekt. 6,..(+('6)6.,)7()9.7 - Brug korrekt værktøj til alle former for arbejde. Med viden om brug af korrekt værktøj og værktøjets begrænsning i kombination med almindelig sund fornuft kan man undgå mange ulykker. Der kan fås specialværktøj til særlige former for arbejde, og det bør bruges, hvor det anbefales. Brug af sådant værktøj sparer tid og man undgår beskadigelse af dele. 6,..(+('6)6.,)7()%$77(,( %DWWHULHU Når der arbejdes med batterier, skal man altid bruge beskyttelsestøj og -briller. Elektrolytten i batterier er en svovlsyreopløsning, som er farlig, hvis den rammer øjnene, og som kan give forbrændinger, hvis den kommer i kontakt med huden. Man skal derfor være meget omhyggelig under håndtering af et batteri, f.eks. når man kontrollerer, om det er opladet. Opsæt et skilt, hvoraf det fremgår, at ild, åbne flammer og rygning er forbudt på stedet, hvor batterierne lades op. 3 Når batterier oplades, dannes der en eksplosiv gasblanding i cellerne, som kan slippe ud af proppernes ventilationsåbninger. Der kan derfor opstå en eksplosiv atmosfære omkring batteriet, hvis ventilationen er dårlig, og den kan forblive i og omkring batteriet i flere timer, efter at det er blevet opladet. Man må derfor: - aldrig ryge i nærheden af batterier, som er ved at blive opladet, eller som blev det for nylig, - aldrig bryde et levende batterikredsløb, da der som regel opstår gnister. 4 Når et hjælpebatteri (AB) forbindes parallelt med et generatorbatteri (CB) med boosterkabler: forbind AB's pluspol med CB's pluspol, og derefter CB's minuspol med generatorhuset. Afmontering foregår i modsat rækkefølge. 63

8 4$63G64$63G6,7 9('('(3/<6,*( *(((/%(6.,9(/6( Vekselstrømsgeneratoren QAS78 er udviklet til kontinuerlig drift på byggepladser, hvor der ikke er elektricitet, eller den kan anvendes som nødanlæg, hvis netstrømforsyningen afbrydes. Generatoren arbejder med 0/60 Hz, 30/0 V i tilstanden ledning-tilnul og 400/440 V i tilstanden ledning-til-ledning. Den nominelle udgangseffekt er 70/80 kva. 4$63G6 4$63G6,7 Generatoren QAS78 drives af en væskekølet dieselmotor fremstillet af PERKINS. Nedenstående diagrammer giver et overblik over de vigtigste dele. A G AF OLD OF FF FCO E FCW F DFW DFO DH C Jordspyd A Vekselstrømsgenerator AF Luftfilter C Kobling DFO Drænprop til motorolie DFW Drænprop til kølevæske DH Dræn- og adgangshul (i karosseriet) E Motor F FCO FCW FF G OF OLD Ventilator Påfyldningsdæksel til motorolie Filterhætte til kølevæske Brændstoffilter Batteri Oliefilter Oliepind til motor 64

9 ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. - Y A x x x x x x - 00 Kg N SN PN VN I N COP COP 3/N/PE Hz kva kw V A /30 49 cos phi cl. G. MADE BY ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. WILRIJK BELGIUM ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. - Y A x x x x x x - 00 Kg N SN PN VN I N COP COP 3/N/PE Hz kva kw V A /30 49 cos phi cl. G. MADE BY ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. WILRIJK BELGIUM %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ Generatoren QAS78 AC fås i to versioner: QAS78 Pd(S) og QAS78 Pd(S) IT. Nogle dele af maskinen er forskellige, afhængigt af versionen. 4$63G6 4$63G6,7 4 FCW 4 FCW DPF DPF FCF ESB FCF ESB 4$63G6 Løftestang Styrestang 3 Sidedøre 4 Motorudstødning Typeskilt 6 Sidedør, adgang til kontrol- og instrumentpanel 7 Outputklemme 8 Hul til løft for gaffeltruck 9 Jordspyd DPF Drænprop til brændstof ESB Nødstopknap FCF Påfyldningsdæksel til brændstof FCW Påfyldningsdæksel til kølevæske 4$63G6,7 Løftestang Styrestang 3 Sidedøre 4 Motorudstødning Typeskilt 6 Sidedør, adgang til kontrol- og instrumentpanel 7 Outputklemme 8 Hul til løft for gaffeltruck DPF Drænprop til brændstof ESB Nødstopknap FCF Påfyldningsdæksel til brændstof FCW Påfyldningsdæksel til kølevæske 6

10 4$63G64$63G6,7.$66(, Generatoren, motoren, kølesystemet osv. er indbygget i et lydisoleret karosseri, der kan åbnes ved hjælp af sidedørene og servicepladerne. I midten af fordybningen på taget findes der en løftestang, og på begge sider findes der en styrestang.! Til brug ved løft af QAS78 med gaffeltruck er rammen forsynet med rektangulære huller. 4$63G6 Jordspyddet, der er forbundet med generatorens jordklemme, sidder på siden af karosseriet. 6W\UHVW QJHUPH Pn DOGULJ DQYHQGHV WLO DW O IWH JHQHUDWRUHQ $'9$6(/69(-/(',*66.,/7( I det følgende afsnit giver vi en kort beskrivelse af alle advarsels- og vejledningsskilte på QAS78. Højspænding, livsfare. Rør aldrig de elektriske klemmer, når anlægget kører. Angiver, at motorudstødningen er en varm og skadelig gas, som er giftig at indånde. Sørg altid for, at anlægget anvendes udendørs eller i et godt ventileret rum. Angiver, at disse dele kan blive meget varme under driften (f.eks. motoren, køleanlægget osv.). Sørg altid for, at delene er kølet af, før De rører ved dem. ' 333(*3c)</',*6'.6/( Afløbshuller til motorolie og kølevæske og drænproppen til brændstof er anbragt og afmærket på rammen; drænproppen til brændstof foran, de andre på servicesiden. Drænproppen for motorolie kan føres til generatorens udvendige side gennem afløbshullet.! Påfyldningsdækslet til motorkølevæsken er tilgængeligt via en åbning i taget. Påfyldningsdækslet til brændstof sidder på sidepanelet. Angiver de forskellige jordforbindelser på generatoren. Angiver at maskinen kan starte automatisk og at instruktionsbogen skal læses før brug. Angiver en 3-vejsventil. 'U QKXOOHW NDQ RJVn DQYHQGHV YHG WLOVOXWQLQJ WLO HNVWHUQH EU QGVWRIWDQNH $QYHQG YHMVYHQWLOHUQH QnU'HWLOVOXWWHUHQHNVWHUQEU QGVWRIWDQN6HHNV WUDXGVW\UHW³7LOVOXWQLQJDIHNVWHUQEU QGVWRIWDQN.7/*,6780(73$(/ Kontrol- og instrumentpanelet sidder bag en dør i sidepanelet. Døren på hængsler er delvist gennemsigtig og giver let adgang til delene bag den. Panellampe H tænder, så snart startkontakten drejes i position I, hvilket angiver at brændstofmagneten aktiveres. P H P P3 P8 Angiver, at styrehåndtagene ikke må anvendes til at løfte generatoren med. Brug altid løftestangen i generatorens tag til at løfte generatoren. ST P9 Angiver generatorens løftestang. diesel Angiver, at generatoren kun kan tankes op igen med dieselolie. P4 + 3DQHOODPSH S4 P P7 P6 Angiver et afløbshul til motorolie. Angiver et afløbshul til kølevæske. Angiver drænprop til brændstof. 66

11 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ 0nOHUHLPRWRUHQ 3 7LPHW OOHU 3 %U QGVWRIQLYHDXPnOHU 3 0nOHUIRUN OHY VNHQVWHPSHUDWXU 3 0nOHUIRUPRWRUHQVROLHWU\N *HQHUDWRUPnOHUH 3 $PSHUHPHWHUOLQLH/ Angiver den udgående strøm i den første fase (L). 3 $PSHUHPHWHUOLQLH/ Angiver den udgående strøm i den anden fase (L). 3 $PSHUHPHWHUOLQLH/ Angiver den udgående strøm i den tredje fase (L3). 3 9ROWPHWHU Angiver den spænding, De vælger med spændingsomskifteren S4. 3 )UHNYHQVPnOLQJDIRPGUSUPLQ Angiver frekvensen for forsyningsspændingen samt motorens hastighed. 6 9ROWPHWHURPVNLIWHU Giver mulighed for at måle spændingen mellem hver af faserne og mellem hver enkelt fase og nulfasen. Kan endvidere bruges til at afbryde voltmeteret. 0RWRUHQVEHWMHQLQJVHOHPHQWHURJODPSHU L L L3 L4! (IWHUFDVHNXQGHULSRVLWLRQ XGHQVWDUWOXNNHU NRQWUROV\VWHPHW DXWRPDWLVN QHG IRU DW VNnQH EDWWHULHW RJ GHW YLO DQJLYH IHMOHQ ODYW ROLHWU\N, GHWWH WLOI OGH VNDO 'H V WWH NRQWDNWHQ L SRVLWLRQ IRUDWJHQDNWLYHUHNRQWUROV\VWHPHW )6LNULQJ Sikringen aktiveres, når strømmen fra batteriet til motorkontrolkredsløbet overskrider sit maksimum. Sikringen kan tændes og slukkes ved at trykke på knappen. /,QGLNDWRUIRUGHWHOHNWULVNHV\VWHP Tænder, når motorens elektriske system er aktiveret. /,QGLNDWRUIRUPRWRUIRUYDUPQLQJVV\VWHP Tændes, når gløderørene i motoren, som bruges til at gøre starten lettere, opvarmes. Slukkes efter ca. 0 sekunder. Omgåelse af opvarmningstiden er tilladt, f.eks. hvis man starter en varm motor, men forvarmningssystemet bliver ved med at være aktivt. /,QGLNDWRUIRURSODGQLQJDIYHNVHOVWU PVJHQHUDWRU Slukkes efter start som tegn på, at vekselstrømsgeneratoren lader op. En vekselstrømsgenerator, der ikke virker, vil ikke afbryde motoren. /9HNVHOVWU PVDIEU\GHULQGLNDWRU Tænder, når der ikke findes nogen vekselstrømstilførsel (< 7 V ledning-til-nul). /)HMOLQGLNDWRUIRUPRWRUN OHY VNHWHPSHUDWXU Lyser, hvis en for høj motorkølevæsketemperatur var årsag til afbrydelsen. /)HMOLQGLNDWRUIRUPRWRUROLHWU\N Lyser, hvis for lavt olietryk var årsag til afbrydelsen. /(NVWUDDIEU\GHULQGLNDWRU Kan anvendes til at kabelføre en ekstra afbrydelse, for eksempel ved lavt brændstofniveau, hvis en kontakt er indbygget i brændstoftanken. L6 L7 ST L8 F4 676WDUWNRQWDNW Startknappen har følgende tre positioner: O: spændingsforsyningen fra batteriet er afbrudt. I: motorens elektriske system, bortset fra startkredsløbet, er aktiveret. : startmotoren er aktiveret. Så snart motoren tænder, kan knappen slippes. Startknappen vender automatisk tilbage til position I. 67

12 4$63G64$63G6,7 8'*$*6./(0% 7 4$63G6 Udgangsklembrættet sidder under kontrol- og instrumentpanelet. 4$63G6,7 Udgangsklembrættet sidder under kontrol- og instrumentpanelet. S3 K4 N3 K4 Q Q Q Q X X X X S S 6 GVWRSNQDS Tryk knappen ind for at stoppe generatoren i nødstilfælde. Når knappen er trykket ned, frigøres den ved, at De drejer den mod uret, før De igen kan starte generatoren. Nødstopknappen kan sikres i låst position med nøglen for at forhindre uautoriseret brug. 4 +RYHGDIEU\GHURJPLQLPDOVS QGLQJVUHO Afbryder strømforsyningen til X, hvis der sker en kortslutning på belastningssiden, eller når jordfejlstrømsdetektoren (30 ma) eller overstrømsbeskyttelsen (00 A) aktiveres eller når DC-holdespolen ikke er aktiveret. Den skal nulstilles manuelt, når problemet er løst. ; +RYHGVWU PIRUV\QLQJ9$& Til klemmerne L, L, L3, N (= 0) og PE (jord), skjult bag døren til kontrolpanelet og bag en lille gennemsigtig dør. -RUGIHMOVWU PVGHWHNWRU Opdager og angiver jordfejlstrøm og aktiverer hovedkredsløbsafbryderen Q. Reaktionsniveauet kan indstilles til 0,03 A med øjeblikkelig udløsning, men kan også justeres mellem 0, A og A med tidsforsinket udløsning (0-0, sek). N3 skal nulstilles manuelt, efter at problemet er løst (nulstillingsknappen er mærket R). De kan undgå at anvende knappen ved at benytte jordfejlstrømkontakten (S3, mærket I N), men detektoren skal afprøves en gang om måneden (ved at trykke på testknappen T). 6 GVWRSNQDS Tryk knappen ind for at stoppe generatoren i nødstilfælde. Når knappen er trykket ned, frigøres den ved, at De drejer den mod uret, før De igen kan starte generatoren. Nødstopknappen kan sikres i låst position med nøglen for at forhindre uautoriseret brug. 4 +RYHGDIEU\GHURJPLQLPDOVS QGLQJVUHO Afbryder strømforsyningen til X, når der forekommer en kortslutning på belastningssiden eller når overstrømsbeskyttelsen (00 A) aktiveres. Når Q aktiveres, afbryder den de tre faser til X. Den skal nulstilles manuelt, når problemet er løst. ; +RYHGVWU PIRUV\QLQJ9$& Til klemmerne L, L, L3, N (= 0) og PE (jord), skjult bag døren til kontrolpanelet og bag en lille gennemsigtig dør..,vrodwlrqvryhuynjqlqjvuho Kontrollerer isolationsmodstanden og aktiverer Q, hvis isolationsmodstanden er for lav. 6 $IEU\GHUNRQWDNWWLOMRUGIHMOVWU PVUHO Denne kontakt er anbragt i skabet og mærket I N. Position O: Ingen deaktivering af hovedkredsløbsafbryderen Q, hvis der opstår en jordfejlstrøm. Position : Deaktivering af hovedkredsløbsafbryderen Q, hvis der opstår en jordfejlstrøm. 68

13 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ! ',)769(-/(',* 'HW HU L 'HUHV HJHQ LQWHUHVVH DOWLG DW RYHUKROGH GH UHOHYDQWHVLNNHUKHGVIRUVNULIWHU /DGLNNHJHQHUDWRUHQRYHUVNULGHGHJU QVHUGHUHU IDVWVDWLGHWHNQLVNHVSHFLILNDWLRQHU /RNDOH UHJOHU YHGU UHQGH HWDEOHULQJ DI ODYVS Q GLQJVDQO JXQGHU9VNDORYHUKROGHVQnUGHU SnE\JJHSODGVHQNREOHVGLVWULEXWLRQVWDYOHUWDYOHDQ O JHOOHUEHODVWQLQJWLOJHQHUDWRUHQ 4$63G6 9HG KYHU RSVWDUW RJ KYHU JDQJ GHU WLOVOXWWHV Q\ EHODVWQLQJVNDOPDQVLNUHVLJDWJHQHUDWRUHQHU MRUGHW-RUGIRUELQGHOVHHWDEOHUHVHQWHQYHGKM OSDI MRUGVS\GHOOHUHQHJQHWMRUGIRUELQGHOVHVLQVWDOODWLRQ KYLV HQ VnGDQ IRUHILQGHV%HVN\WWHOVHVV\VWHPHW PRG VW GYHGEHU ULQJHULNNHHIIHNWLYWPHGPLQGUHGHU HUHWDEOHUHWHQHJQHWMRUGIRUELQGHOVH *HQHUDWRUHQHUIRUEXQGHWWLOHW7V\VWHPLKW,(& GYVPHGHQVWU PNLOGHPHGGLUHNWHMRUGIRU ELQGHOVHLGHWWHWLOI OGHQXOOHGHUHQ'HIULWVLGGHQGH OHGHQGHGHOHLGHQHOHNWULVNHLQVWDOODWLRQVNDOIRUELQ GHVGLUHNWHWLOGHQIXQNWLRQHOOHMRUGIRUELQGHOVH +YLV 'H VNDO DQYHQGH JHQHUDWRUHQ L HW DQGHW VWU PV\VWHP IRU HNVHPSHO HW,7V\VWHP VNDO GHU LQVWDOOUHV DQGUH EHVN\WWHOVHVDQRUGQLQJHU IRU GLVVH W\SHU, DOOH WLOI OGH HU GHW NXQ HQ DXWRULVHUHW HO LQVWDOODW UGHUPnIMHUQHIRUELQGHOVHQPHOOHPQXORJ MRUGNOHPPHUQHLJHQHUDWRUHQLQVNOHPERNV,67$//$7, Anbring generatoren på et vandret, plant og solidt gulv. Beskyt generatoren mod støv og regn, hvis den kører udendørs. Kontroller, at motorudstødningen ikke er rettet direkte mod personer. Hvis generatoren kører indendørs, skal De montere et udstødningsrør med en tilstrækkkelig stor diameter, som kan lede udstødningen ud af rummet. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, så køleluften ikke recirkuleres. Kontakt om nødvendigt Atlas Copco. Der skal være plads nok omkring generatoren, så man kan komme til at betjene den og vedligeholde den (mindst meter i hver side). Sørg for, at det interne jordforbindelsessystem overholder de lokale forskrifter. Brug kølemiddel til motorens kølesystem. Se venligst manualen om motoren m.h.t. den korrekte blanding af kølemiddel. Kontrollér, at alle bolte og møtrikker er spændt fast. 4$63G6 Anbring jordspyddet så tæt på generatoren som muligt og mål derefter udgangsmodstanden (max. kω) for ikke at have en kontaktspænding højere end V ved et strømtab på 30 ma. Kontroller, at jordspyddets kabel er forbundet med jordklemmen. 4$63G6,7 Kontrollér indstillingen af isolationsovervågningsrelæet (fabriksindstilling er 3 kω 4$63G6,7 9HG KYHU RSVWDUW RJ KYHU JDQJ GHU WLOVOXWWHV Q\ EHODVWQLQJ VNDO LVRODWLRQVPRGVWDQGHQ EHNU IWHV.RQWUROOpUGHQNRUUHNWHLQGVWLOOLQJDILVRODWLRQVRYHU YnJQLQJVUHO HW *HQHUDWRUHQ HU WUnGI UW IRU HW,7QHWY UN GYV LQJHQ DI VWU PIRUV\QLQJHQV IRUV\QLQJVOHGQLQJHU HU MRUGHWGLUHNWH(QIHMOLLVRODWLRQHQVRPPHGI UHUHQ IRUODYLVRODWLRQVPRGVWDQGGHWHNWHUHVDILVRODWLRQV RYHUYnJQLQJVUHO HW *HQHUDWRUHQ Pn LNNH EUXJHV VDPPHQ PHG DQGUH QHWY UN IHNV 77 HOOHU 7 (OOHUV XGO VHV LVRODWLRQVRYHUYnJQLQJVUHO HW 69

14 4$63G64$63G6,7 7,/6/87,*$)*(($7(! )RUKROGVUHJOHUYHGLNNHOLQH UHRJ I OVRPPHEHODVWQLQJHU De mest almindelige ikke-lineære 3-fasede belastninger er tyristor-/ ensretterstyrede belastninger, som f.eks. omformere, der leverer spænding til motorer med variabel hastighed, UPS og telekommunikationsudstyr. Metaldamplamper, som er arrangerede i enfasede kredsløb, skaber store mængder 3-harmoniske elementer og risiko for meget store nulstrømme. Blandt de belastninger, der er mest følsomme over for spændings-forvrængninger, kan nævnes glødelamper, udladningslamper, computere, røntgenudstyr, radioforstærkere og elevatorer. Kontakt Atlas Copco vedrørende forholdsregler mod skadelig indflydelse fra ikke-lineære belastninger.,nnholqh UH EHODVWQLQJHU WU NNHU VWU P PHG HW VWRUW LQGKROG DI KDUPRQLVNH HOHPHQWHU GHU PHGI UHU IRUYU QJQLQJ DI VS QGLQJHQV E OJHIRUP IUDYHNVHOVWU PVJHQHUDWRUHQ.DEHONYDOLWHWPLQLPXPWY UVQLWRJ PDNVLPDOO QJGH Kabler, der forbindes til generatorens klembræt, skal vælges iht. de lokale forskrifter. Kabeltype, dets nominelle ledningsevne af spænding og strøm fastlægges på grundlag af installationsforholdene, belastning og omgivelsestemperaturen. Til en fleksibel kabelføring skal der anvendes ledere med gummikappe og fleksibel kerne af typen H07 RN-F (Cenelec HD.) eller bedre. I nedenstående tabel er vist de maksimalt tilladte 3-fasede strømme (i amp.) ved 40 C omgivelsestemperatur for de viste kabeltyper og ledningsafsnit (PVC-isolerede en- eller flerlederkabler og H07 RN-F flerlederkabler) i henhold til VDE 098 installationsmetode C3. Lokale forskrifter skal følges, hvis de stiller strengere krav end de nedenfor anførte. /HGQÃWY UVQLWÃPPð 0DNVÃWLOODGHOLJÃVWU PÃ $ )OHUOHGHU (QNHOWOHGHU +Ã) Det lavest acceptable kabeltværsnit for flerlederkabler eller H07 RN-F og den tilsvarende maksimale længde af kabler eller ledere ved en nominel strøm på (6 A) for et spændingsfald på e på mindre end % og ved en kraftfaktor på 0,80 er henholdsvis 6 mm og 7 m. Hvis De skal starte elektriske motorer, tilråder vi, at De anvender større kabler. Spændingsfaldet gennem et kabel kan beregnes således: e 3 I L ( R cosϕ + X sinϕ) = e = Spændingsfald (V) I = Nominel strøm (A) L = Kabellængde (m) R= Modstand (Ω/km iht. VDE 00) X = Reaktans (Ω/km iht. VDE 00) 7LOVOXWQLQJDIEHODVWQLQJ %\JJHSODGVIRUGHOLQJVWDYOH Hvis der er behov for stikkontakter, skal de monteres på et distributionspanel forsynet fra generatorens klembræt og i overensstemmelse med de lokale regler for strøminstallationer på byggepladser. %HVN\WWHOVH! $I VLNNHUKHGVP VVLJHJUXQGH HU GHWQ GYHQGLJW DW DQEULQJH HQ LVRODWLRQVDIEU\GHU HOOHU UHO L KYHUW HQNHOW EHODVWQLQJVNUHGVO E /RNDOH UHJXODWLYHU NDQ SnE\GHEUXJDILVRODWLRQVDIEU\GHUHGHUNDQDIOnVHV Kontroller om frekvens, spænding og strømforsyning er i overensstemmelse med generatorens nominelle værdier. Gør plads til belastningskabel, som ikke er for langt, og anbring det sikkert uden at det danner spiraler. Åbn døren til kontrol- og instrumentpanelet og den gennemsigtige dør foran klembrættet X. Forsyn kabelenderne med kabelsko, der passer til klemmerne. Løsn kabelklemmen og skub belastningskablets ender gennem klemme og åbning. Forbind ledningerne til de korrekte klemmer (L, L, L3, N og PE) på X og stram boltene forsvarligt. Stram kabelklemmen. Luk den gennemsigtige dør foran på X. 70

15 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ ) 67$7 Kontroller motoroliestanden med generatoren nivelleret, og fyld på, om nødvendigt. Oliestanden skal være tæt ved, men må ikke være over øverste mærke på oliepinden. Kontroller kølevæskestanden i ekspansionstanken for motorens kølesystem. Kølevæskestanden skal være nær ved FULL-mærket. Fyld kølevæske på, om nødvendigt. Tøm brændstofforfiltret for kølevæske og evt. bundfald. Kontroller brændstofniveauet, og fyld op, hvis det er nødvendigt. Det anbefales, at tanken fyldes op om aftenen, når man er færdig med dagens arbejde, for at forhindre kølevanddamp i en næsten tom tank i at danne kondens. Kontroller luftfiltrets vakuumindikator. Hvis De kan se hele den røde del, skal De udskifte filterelementet. Tryk luftfiltrets vacuatorventil ind for at fjerne støv. Kontrollér, at generatoren er tæt, at trådklemmerne er spændt til etc. Eventuelle fejl skal udbedres. Kontroller at sikringen F4 ikke er aktiveret, og at nødstop står i positionen "OUT". Kontroller, at belastning er koblet fra. Kontroller, at afbryderen Q er afbrudt. 4$63G6 Kontroller, at jordfejlstrømsrelæet (N3) ikke er udløst (nulstil det om nødvendigt). 67$7. Sæt startkontakten til position I. Instrumantpanelet tændes, brændstofmagneten aktiveres, og forvarmningen af motoren starter. Efter ca. 0 sekunder slukkes forvarmningslampen på motorens kontrolmodul.. Tryk startknappen ned i positionen og slip den, så snart motoren tænder. Startknappen vender automatisk tilbage til position I.! /DGLNNHNQDSSHQVWnL\GHUSRVLWLRQHQLPHUHHQG VHNXQGHU PDNVLPDOW VHNXQGHU XQGHU HNVWUHPW NROGH YHMUIRUKROG 9HQW WR PLQXWWHU PHOOHP KYHUW VWDUWIRUV J +YLVRPJLYHOVHVWHPSHUDWXUHQHUXQGHU ƒ&vwduwhv PRWRUHQ Sn I OJHQGH PnGH 6 W VWDUWNRQWDNWHQ WLO SRVLWLRQ, LQGWLO IRUYDUPQLQJVODPSHQ VOXNNHV 6 W NRQWDNWHQWLOEDJHWLOSRVLWLRQRJVWUDNVGHUHIWHUWLO SRVLWLRQ 6OLSNQDSSHQVnVQDUWPRWRUHQW QGHU +YLV PRWRUHQ LNNH VWDUWHU RJ KYLV 'H KDU VWDUWSUREOHPHU XQGHU HNVWUHPW NROGH YHMUIRUKROG NRQWDNW'HUHVORNDOH$WODV&RSFRIRUKDQGOHU 3. Kontroller, at advarselslamperne på kontrol- og instrumentpanelet ikke lyser. 4. Lad motoren køre i ca. minutter for at varme op. Kontrollér motorolietrykket (P9) og kølevandstemperaturen (P8).. Kontrollér voltmeteret P4 (med voltmeteromskifterknappen S4 i forskellige positioner) og frekvensmåleren P. 6. Slå afbryderen Q fra og derefter til igen. 7. Tilslut belastningen og check amperemetret P, P og P3 voltmeteret P4 (med voltmeteromskifterknappen S4 i forskellige positioner) og frekvensmåleren P. 7

16 4$63G64$63G6,7 8'(',)7 Følgende udføres regelmæssigt: Kontroller motormålerne og lamperne for normal aflæsning.! Kontrollér, at der ikke lækker olie, brændstof eller kølevæske. Undgå lange perioder med lav belastning (< 30 %). Det kan i givet fald medføre et fald i udgangseffekten samt et højere olieforbrug. Kontroller ved hjælp af generatormålerne, at spændingsforskellen mellem faserne er identiske, og at den nominelle strøm pr. fase ikke overskrides. Når generatorens udgangsklemmer tilsluttes enfasede belastninger, skal man sørge for, at alle belastninger er godt balanceret. Hvis afbryderne udløses under drift, slå belastningen fra og stop generatoren. Kontrollér og nedsæt om nødvendigt belastningen.! 8QGJnDWPRWRUHQO EHUW UIRUEU QGVWRI+YLVGHW VNHU YLO W QGLQJ EHYLUNH DW VWDUWHQ IRUHJnU KXUWLJHUH *HQHUDWRUHQV VLGHG UH Pn NXQ Y UH neqh L NRUWH SHULRGHU XQGHU GULIW IRU HNVHPSHO IRU DW XGI UH NRQWUROOHU 673 Belastningen kobles fra. Slå afbryderne fra. Lad motoren køre i ca. minutter. Stop motoren ved at sætte startknappen til positionen O.! /nvvlghg UHQHRJG UHQWLONRQWURORJLQVWUXPHQW SDQHOHWIRUDWXQGJnXDXWRULVHUHWDGJDQJ 7

17 %HWMHQLQJVYHMOHGQLQJ! 9('/,*(+/'(/6( 6 UJIRUDWVWDUWNQDSSHQVWnULSRVLWLRQHQRJDWGHULNNHHUQRJHQHOHNWULVNVWU PSnNOHPPHUQHI U'HXGI UHUQRJHQ IRUPIRUYHGOLJHKROGHOVHVDUEHMGH 9('/,*(+/'(/6(63/$ 'DJOLJW,VWDUWHQ /LOOH RUPDOW cuoljw WLPHU WLPHU WLPHU WLPHU 6(9,&(3$..( 0HGÃHQKHG Ãà Ãà Ãà 7LOÃGHÃYLJWLJVWHÃGHONRPSRQHQWV WÃKDUÃ$WODVÃ&RSFRÃXGYLNOHWÃVHUYLFHSDNNHUÃGHUÃNRPELQHUHUÃVDPWOLJHÃVOLGGHOHÃ0HGÃVHUYLFHSDNNHUQHÃInUÃ'Hà IRUGHOHQÃYHGÃRULJLQDOHÃUHVHUYHGHOHÃ'HÃVSDUHUÃDGPLQLVWUDWLRQVXGJLIWHUÃRJÃ'HÃInUÃSDNNHUQHÃWLOÃQHGVDWÃSULVÃVDPPHQOLJQHWÃPHGÃSULVHUQHÃSnà HQNHOWNRPSRQHQWHUÃ6HÃGHOOLVWHUQHÃIRUÃ\GHUOLJHUHÃRSO\VQLQJHUÃRPÃLQGKROGHWÃDIÃVHUYLFHSDNNHUQH Kølevæskestand Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Drivremmen(e)s stand og spænding Kontrol Kontrol Kontrol Erstat Køler- og ladeluftkølerribber Kontrol/rens Kontrol/rens Kontrol/rens Kontrol/rens Brændstofforfilter/kølevæskeudskiller Kontrol/dræn Kontrol/dræn Kontrol/dræn Kontrol/dræn Kontrol/dræn Brændstoffilterelement Erstat Erstat Erstat Brændstofinjektorer Kontrol Oliestand i bundkar Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Olietryk på måler Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Smøreolie Skift Skift Skift Skift Oliefilter ( re) Erstat Erstat Erstat Erstat Luftrenser og støvskål Rens Rens Rens Rens Luftfilterelement () Rens Erstat Erstat Sikkerhedspatron Erstat Ventilspillerum Kontrol/justering Kontrol/justering Kontrol/justering Kontrol/justering Olie-, brændstof- og kølevæskelækager Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Mekaniske forbindelser (f.eks. brændstofmagnetforbindelse) Smør Smør Smør Batterielektrolytstand () Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Støddæmpernes tilstand Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Modstand i vekselstrømsgeneratoren (*) Mål Mål Mål Mål Møtrikkers og boltes spænding Kontrol Kontrol Dørhængsler og -låse Smør Smør Udstyr til fastgøring af slanger, kabler og rør Kontrol Kontrol (IWHUV\QYHG$WODV&RSFRVHUYLFHWHNQLNHU! () Oftere under drift i meget støvede omgivelser. Fjern dagligt støv fra luftfilterventilen. () Et serviceskrift, der i detaljer beskæftiger sig med batterier og deres vedligeholdelse, kan fås på anmodning. 9('/,*(+/'(/6($)07( Se driftsvejledningen til motoren for fuldstændige vedligeholdelsesanvisninger, inkl. anvisninger om udskiftning af olie og kølevæske samt brændstof-, olie- og luftfiltrene. 0c/,*$),6/$7,60'67$', 9(.6(/67 06*(($7( Der anvendes en 00 V megger til at måle isolationsmodstanden i vekselstrømsgeneratoren. Hvis N-klemmen er forbundet til jordforbindelsessystemet, skal den afmonteres fra jordklemmen. Afmonter AVR. Forbind meggeren mellem jordklemmen og L-klemmen og opbyg en spænding på 00 V. Skalaen skal nu vise en modstand på mindst MΩ. Se afsnittene om drift og vedligeholdelse af vekselstrømsgeneratoren for yderligere oplysninger. 73

18 4$63G64$63G6,7 3%(9$,*$)*(($7( 3%(9$,* Generatoren skal opbevares i et tørt, frostfrit rum med god ventilation. Lad motoren køre regelmæssigt, for eksempel en gang om ugen, indtil den er varmet op. Hvis det ikke er muligt, skal De tage ekstra forholdsregler: - Se manualen for drift af motoren. - Tag batteriet ud. Opbevar det i et tørt, frostfrit rum. Hold batteriet rent og dets klemmer dækket med konsistensfedt. Genoplad batteriet regelmæssigt. - Gør generatoren ren. Alle elektriske komponenter skal være beskyttet mod fugt. - Anbring silicagelposer, VCI papir (flygtig korrosionsbeskytter) eller et andet tørremiddel inden i generatoren, og luk dørene. - Luk alle åbninger i karosseriet med VCI papir, der fastgøres med tape. - Pak generatoren (undtagen bunden) ind i plastfolie../$*,*7,/',)7()7(3%(9$,* Før generatoren sættes i drift igen skal plastfolie, VCI papir og silicagelposer fjernes. Anlægget skal kontrolleres omhyggeligt (gennemgå checklisten "Før start").. Se manualen for drift af motoren.. Kontrollér, at isolationsmodstanden i generatoren er på mere end MΩ. 3. Udskift brændstoffilteret og fyld brændstoftanken. Udluft brændstofsystemet. 4. Sæt batteriet på plads og tilslut det om nødvendigt, når det er blevet genopladet.. Prøvekør generatoren.!.7/*)(-/),',*.7/$)9/70(7(3. Indsæt et voltmeter parallelt med P4 på kontrolpanelet.. Kontroller, at De aflæser det samme på begge voltmetre. 3. Stop generatoren og afbryd en klemme. 4. Kontroller, at voltmetrets indre modstand er høj..7/$))(.9(60c/((3. Kør anlægget ved normal hastighed.. Indsæt et voltmeter parallelt med frekvensmåleren P. 3. Hvis den målte spænding er på mere end 00 V, skal frekvensmåleren fungere korrekt. 4. Hvis det ikke er tilfældet, fjern da frekvensmåleren, forbind den med det normale strømnet (30 V) og kontroller, at den viser 0 Hz. )RUHWDJDOGULJHQSU YHN UVHOPHGWLOVOXWWHGHVWU P NDEOHU U DOGULJ HQ HOHNWULVN OHGHU XGHQ I UVW DW NRQWUROOHUHVS QGLQJHQ nu GHU RSVWnU HQIHMO UDSSRUWHU GD DOWLG KYDG'H VHUI UXQGHURJHIWHUIHMOHQSO\VQLQJHURPEHODVW QLQJ W\SH VW UUHOVH HIIHNWIDNWRU RVY YLEUDWLRQHU XGVW GQLQJVJDVVHQV IDUYH LVROHULQJVNRQWURO OXJWH XGJDQJVVS QGLQJ O NDJHU RJ EHVNDGLJHGH GHOH RPJLYHOVHVWHPSHUDWXUGDJOLJRJQRUPDOYHGOLJHKRO GHOVHRJK\SSLJKHGNDQKM OSHPHGKXUWLJWDWORNDOL VHUHSUREOHPHW*LYRJVnRSO\VQLQJHURPOXIWIXJWLJ KHG RJ SODFHULQJ DI JHQHUDWRUHQ IHNV W W YHG KDYHW.7/$)$03((0(7(33*3. Mål den udgående strømstyrke under belastning ved hjælp af en føler, der sættes på.. Sammenlign de målte strømstyrker med de strømstyrker, der er angivet på de tilhørende amperemetre. Begge aflæsninger bør give samme resultat. 74

BETJENINGSVEJLEDNING INHOLD SIDE. Sikkerhedsforskrifter for mobile kompressorer... 389. Vigtige detaljerede oplysinger... 393

BETJENINGSVEJLEDNING INHOLD SIDE. Sikkerhedsforskrifter for mobile kompressorer... 389. Vigtige detaljerede oplysinger... 393 BETJENINGSVEJLEDNING Tillykke med anskaffelsen af Atlas Copco kompressoren. Det er en solid, sikker og holdbar maskine, som er fremstillet i henhold til den nyeste teknologi. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

LT 5004. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper

LT 5004. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Vibrationsstamper Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Driftsvejledning K 51105432 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06 ECE 116 04.04 - Driftsanvisning K 50439694 01.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING Modeller 3122299 August 2, 2001 Danish - Operators & Safety DET AUSTRALSKE KONTOR JLG INDUSTRIES, INC. P.O. Box 5119 11 Bolwarra

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere