MISBRUGSPOLITIK I HOLSTEBRO KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MISBRUGSPOLITIK I HOLSTEBRO KOMMUNE"

Transkript

1 MISBRUGSPOLITIK I HOLSTEBRO KOMMUNE 1. INDLEDNING. Med kommunalreformen er ansvaret for indsatsen på misbrugsområdet overgået til kommunerne. En række kommunale og tidligere amtslige tilbud er kommet ind i samme kommune. I forbindelse hermed, har det været oplagt at samle de mange aktører for at opnå èn sammenhængende misbrugspolitik for den nye Holstebro Kommune. Arbejdet hermed blev påbegyndt allerede i efteråret 2006 og er afsluttet med udgangen af april Misbrug af rusmidler, herunder alkohol og narkotiske stoffer er blandt de største risikofaktorer for folkesundheden. På nationalt niveau dør hvert år 3000 personer med en alkoholrelateret diagnose og 1000 med en stofmisbrugsrelateret diagnose. Dette svarer omsat til Holstebro Kommunes størrelse til, at der årligt dør 30 personer med en alkoholrelateret diagnose og 10 personer med en stofrelateret diagnose. Hertil kommer massive menneskelige, sociale og økonomiske omkostninger som følge af misbrug. Indsats mod misbrug og afhængighed af rusmidler er en oplagt kommunal opgave. Endnu mere oplagt er det, da Holstebro Kommune ønsker at prioritere borgernes sundhed højt. Holstebro Kommune betragter hver enkelt borger som værdifuld. Hensigten med denne misbrugspolitik er derfor, at benytte kommunalreformen til at understrege denne værdi og hæve ambitionerne, så vi får en sammenhængende misbrugspolitik, på tværs af de forskellige aktører og hvor faglig kvalitet, service og udvikling er i fokus. Vi skal blive endnu bedre, af hensyn til brugere og andre borgere. Indsatsen strækker sig fra den forebyggende indsats over behandling til omsorgs- og netværksrettede tilbud. Dette målsætningsdokument omfatter: Overordnede værdier, som skal gælde hele indsatsen på området Overordnede målsætninger, som angiver, hvad der er de indholdsmæssige mål for de samlede bestræbelser / indsatser. Specifikke mål for indsatserne i forhold til de enkelte målgrupper. Mere konkrete handlinger, der knytter sig til realiseringen af målene for de enkelte grupper.

2 For en række af handlingerne, drejer det sig om at videreføre eller tilpasse en hidtidig praksis, men på andre punkter drejer det sig om at betræde nye veje og igangsætte nye initiativer. Målgrupperne for indsatserne er : 1. Forebyggende og tidlig indsats for hele befolkningen, herunder især unge og deres forældre. 2. Børn og unge med misbrug. 3. Voksne alkoholmisbrugere. 4. Voksne stofmisbrugere. 5. Kronisk eller langvarigt belastede misbrugere. Dette målsætningsarbejde forudsættes fulgt op af konkrete handleplaner for realisering af initiativerne og udvikling af indsatsen i de nærmeste år.

3 2. OVERORDNEDE VÆRDIER I MISBRUGSPOLITIKKEN. Tema 1. : Ligeværdigt menneskesyn Det er værdifuldt, at misbrugspolitikken afspejler et menneskesyn, der bygger på ligeværdighed og respekt, med fokus på den enkelte og netværkets ressourcer og kompetencer borgerne oplever sig som en ligeværdig del af samfundet med mulighed for fællesskab og arbejds- og fritidsmuligheder. Tema 2. : Koordineret indsats. Det er værdifuldt, at borgeren og den enkeltes netværk er i centrum for en koordineret og tværfaglig indsats med udgangspunkt i helhedsorientering og uafhængighed af alder. tilbuddene er tilgængelige for borgerne, så der kan ydes en hurtig og rettidig indsats i hele kommunen. det frivillige arbejde indgår som en integreret del af indsatsen med gensidig respekt og samarbejde. Tema 3. : Faglig kvalitet. Det er værdifuldt at fagligheden understøtter borgerens selvværd, selvtillid og ansvarlighed. den tidlige og forebyggende indsats prioriteres højt i forhold til børn og unge og deres forældre. indsatsen bygger på faglig kvalitet i form af viden og erfaring for, hvad der virker bedst for borgeren. den faglige kvalitet afspejler sig i klare normer og rådgivning, der på en respektfuld måde formidles til borgerne.

4 3. OVERORDNEDE MÅL I MISBRUGSPOLITIKKEN. Holstebro Kommune har i sin vision blandt andet valgt at sætte fokus på sundhed og velvære. Dette indebærer, at misbrug af rusmidler minimeres. Derfor fastsættes følgende overordnede mål for indsatsen på misbrugsområdet : At nedbringe alkoholforbrug og navnlig antallet af storforbrugere og antallet af alkoholskader, ved at oplyse om alkohol og forebygge alkoholproblemer. At udsætte alkoholdebuten blandt børn og unge og nedsætte alkoholforbruget hos unge. At fremme rusmiddelpolitikker på skoler, arbejdspladser m.v. At udvikle metoder til opsporing og tidlig indsats overfor misbrugsproblemer. At kombinere en vedholdende og målrettet forebyggelse med et flerstrenget, koordineret behandlingstilbud. At fastholde en vedholdende oplysningsindsats overfor hele befolkningen, herunder især alle unge, og en målrettet indsats overfor konkrete risikogrupper og situationer.

5 4. INDSATSOMRÅDE: FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS. Målgruppen er: Hele befolkningen, herunder især unge og deres forældre, idet der er særlig fokus på børn og unge med risikoadfærd. For indsatsen i Holstebro Kommune i forhold til forebyggelse og tidlig indsats, gælder særligt følgende overordnede mål : At fastholde en vedholdende oplysningsindsats overfor hele befolkningen, herunder især alle unge, og en målrettet indsats overfor konkrete risikogrupper og situationer. At udsætte alkoholdebuten blandt børn og unge og nedsætte alkoholforbruget blandt unge. At fremme rusmiddelpolitikker på skoler, arbejdspladser m.v. Handlinger: Arbejdet i forhold til børn og unge, samt forældre fortsættes og videreudvikles med: Ad At oplyse om betydningen af og støtte voksne i at være gode rollemodeller. - Oplyse / støtte forældre i deres håndteringsmuligheder. - Implementering af obligatoriske læseplaner, hvor børn og unge i forhold til alder / klassetrin arbejder med relevante rusmiddelrelaterede emner. - Udvikle / bruge tidssvarende kommunikationsmidler- og sprog i oplysningsindsatsen overfor unge, f.eks. Netstof, SMASH Ad Tackling / mestringsundervisning, som indeholdt i ovennævnte læseplaner. - Efter / videreuddannelse af fagpersoner. - Synlig og relevant rådgivning for voksne i livskrise.

6 Ad Forældreaftaler / forældreback-up, jf. ovennævnte læseplaner. - Udformning af alkohol- / rusmiddelpolitikker på skoler / ungdomsuddannelser og i fritidslivet. - Tilbyde nøglepersonuddannelse til personalet på skoler/ungdomsuddannelser og i fritidslivet. - Tilbyde tilstedeværelse af rådgiver-person. - Fortsat udvikle samarbejde om at skabe trygge rammer for nattelivet Ad Have åbne og anonyme rådgivningstilbud for rusmiddelbrugere og pårørende. - Understøtte nationale tiltag / kampagner - Udvikle, inspirere og understøtte indførelsen af politikker i idrætslivet. - Have støttegrupper for børn/unge i misbrugsfamilier. Ad Reducere adgang til alkohol og narkotiske stoffer. - Fortsat udvikle samarbejdet om at skabe trygge rammer for nattelivet. Ad SSP/SSP+ samarbejde, hvor der sættes fleksibelt ind i forhold til begyndende problemer.

7 5. INDSATSOMRÅDE: BØRN OG UNGE MED MISBRUG. Målgruppen er : Børn og unge op til 24 år, som har et misbrug af rusmidler. For indsatsen i Holstebro Kommune i forhold til børn og unge med misbrug, gælder særligt følgende overordnede mål : At udsætte alkoholdebuten blandt børn og unge og nedsætte alkoholforbruget blandt unge. At fremme rusmiddelpolitikker på skoler, arbejdspladser m.v. At udvikle metoder til opsporing og tidlig indsats overfor misbrugsproblemer. Målet for indsatsen i Holstebro Kommune : 1. Tidlig spotning prioriteres højt og faglig opkvalificering sker hos fagpersonalet. 2. Rådgivnings- og behandlingstilbuddene skal være synlige og tilgængelige. 3. Der skabes udviklende tilbud tilpasset de forskellige børn/ungegrupper. 4. Der ydes en tidlig indsats, der er så lidt indgribende som muligt og som er egnet til at løse problemet/problemerne. 5. Indsatsen skal være koordineret på tværs af afdelinger / forvaltninger / andre aktører / myndigheder. 6. Reducere adgang til alkohol og narkotiske stoffer. Handlinger: Børn og unge : Ad Videns / kompetenceskabende kurser for medarbejdere i forhold til tidlig spotning. - Etablering af netværk for fagpersonalet. - Opsøgende arbejde på gadeplan.

8 - Indsatsen koordineres i forhold til kommunens tilbud til børn / unge. - Sikre relevante efteruddannelsestilbud til behandlingspersonalet. Ad Beskrive hvem, der gør hvad i forhold til målgruppen. - Information til samarbejdspartnere om rådgivnings- og behandlingstilbud. - Information / markedsføring til offentligheden om rådgivningsog behandlingstilbud Ad. 3. Ad Sikre adgang til relevante behandlingstilbud. - Afklare kompetencer og snitflader i indsatsen. - Sikre tydelig og kvalificeret visitationsindsats. Ad. 5. Ad Fortsat udvikle samarbejdet om at skabe trygge rammer for nattelivet. - SSP / SSP+ samarbejde, hvor der sættes fleksibelt ind i forhold til begyndende problemer. Voksne: Ad Oplyse om skadesvirkninger ved alkohol og narkotika og betydningen af voksne som rollemodeller. - Understøtte nationale tiltag / kampagner. Ad Fortsat udvikle åbne rådgivningstilbud om alkohol- og stofmisbrug.

9 6. INDSATSOMRÅDE: VOKSNE ALKOHOLMISBRUGERE. Målgruppen er: Voksne, der har udviklet skadeligt eller afhængigt alkoholforbrug og deres pårørende. For indsatsen i Holstebro Kommune i forhold til voksne alkoholmisbrugere og deres pårørende, gælder særligt følgende overordnede mål : At antallet af storforbrugere, alkoholmisbrugere og alkoholskader nedbringes. At alkoholpolitikker på uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser m.v. fremmes. Det er målet at: 1. At tilbyde tidlig forebyggende og behandlende indsats. 2. der er en bred vifte af tilbud og indsatser, både i forhold til misbrugerne og deres pårørende. 3. Tilbudene er synlige og tilgængelige. 4. Borgerne får mulighed for at erhverve kompetence til at mestre eget liv uden misbrug. 5. Indsatsen tilrettelægges efter forskning og viden om metoder og praksis indenfor misbrugsområdet. 6. Indsatsen er helhedsorienteret og koordineret mellem forvaltninger og myndigheder. Handlinger: Ad Gøre rådgivnings- og behandlingstilbud alment kendte. - Benytte og videreudvikle et kvalitativt visitationssystem. - Tilbyde og videreudvikle ydelser / indsatser i forhold til misbrugerens behov og situation. - Tilbyde individuelle behandlingsplaner. - Inddrage familien i behandlingsindsatsen.

10 - At der er tæt samarbejde med de frivillige organisationer vedr. netværksskabende aktiviteter og tilbud om støtte til misbrugerne. - Udvikle tilpassede afklarings / aktiveringstilbud. Ad Beskrive tilbud. - Gøre tilbud alment kendte gennem pjecer, hjemmesider, personlig kontakt o.s.v. - Beskrive snit- og samarbejdsflader. Ad Sikre at brugere og pårørende altid mødes med værdighed og respekt i rådgivnings- og behandlingsindsatsen. - Inddrage familien i behandlingsindsatsen. - Have fokus på netværksopbygning. - Samarbejde med Sundhedscenter, f.eks. i forhold til mestringsundervisning. Ad Sikre faglig opkvalificering / uddannelse og supervision - Evaluerer indsatsen og udvikler ud fra dokumentation. Ad Tilrettelægge en koordineret indsats på tværs af sektorer, herunder koordination i forhold til sundhedssystemet og det øvrige sociale system. - Etablere fælles samarbejdsfora, herunder med de frivillige organisationer.

11 7. INDSATSOMRÅDE : VOKSNE STOFMISBRUGERE. Målgruppen er : Voksne stofmisbrugere, der har udviklet skadeligt eller afhængigt stofmisbrug og deres pårørende. For indsatsen i Holstebro Kommune i forhold til voksne stofmisbrugere og deres pårørende gælder følgende overordnede mål: at antallet af borgere med stofmisbrug / stofafhængighed reduceres og at skaderne som følge af misbrug mindskes. Målet for indsatsen i Holstebro Kommune : 1. Rådgivnings- og behandlingstilbud opleves tilgængelige, synlige, tydelige og anvendelige. 2. Behandlingstilbud sættes ind så tidligt som muligt. 3. Der tilbydes professionel, individuel tilpasset behandling med udgangspunkt i den aktuelle livssituation. 4. Indsatsen skal modvirke social udstødelse, så tilknytning til sunde livsforhold bevares / skabes. 5. Al behandling / rådgivning baseres på forskning og viden 6. Tilgængeligheden af illegale stoffer minimeres. Handlinger : Ad Indsatser / ydelser og samspil med aktører er velbeskrevet. - Oplysningerne om tilbuddene skal ud hos praktiserende læger og på uddannelsesinstitutioner og andre relevante institutioner / instanser. - Behandlingsdelen fortsat skal være opsøgende i forhold til samarbejdspartnere og andre. - Individuel behandling kan i særlige tilfælde foregå lokalt. - Oplysninger om behandling skal være tilgængelige på relevante hjemmesider, herunder kommunens.

12 Ad Behandlingsgaranti overholdes. - Sikre mulighed for åben anonym rådgivning for borgere og pårørende. - At der er opsøgende indsats og tilstedeværelse i miljøer, hvor der kan forekomme mistrivsel eksempelvis i ungdomsklubber, boligområder, arbejdspladser og nattelivet. Ad Der er en bred vifte af behandlingstilbud / ydelser. - Der arbejdes med case-manager-begrebet i forhold til særligt ressourcesvage. Ad. 4. Ad. 5. Ad Indsats koordineres i forhold til gruppe / familie / individ. - At tilbud ydes, så det er mindst muligt indgribende i forhold til arbejds- / fritids- og familieliv. - Udveksle viden med politiet. - Forebyggende projekter udvikles i samarbejde med relevante aktører, f.eks. restauratører. Ad Samarbejde mellem sektorer på området fastholdes og udbygges løbende, herunder gennem afvikling af fælles seminarer.

13 8. INDSATSOMRÅDE : KRONIKER- / LANGVARIGT BELASTEDE MISBRUGERE. Målgruppen kroniske misbrugere omfatter : Personer, der har været ude i et så langvarigt og massivt misbrug, at en tilværelse uden misbrug eller substitutionsmedicin i bedste fald er et meget langsigtet mål. For indsatsen i Holstebro Kommune i forhold til kronikere og langvarigt belastede gælder særligt følgende overordnede mål: at nedbringe antallet af alkohol og stofmisbrugsskader og at kombinere forebyggelse med et flerstrenget, koordineret behandlingstilbud. I forlængelse af de overordnede mål, er det i forhold til målgruppen særligt vigtigt, at : Der er et særligt tilbud til de kronisk / langvarigt belastede misbrugere, uanset om de ønsker / magter at være i behandling eller ej. Indsatsen er helhedsorienteret. Der er fokus på de sindslidende misbrugere (dobbelt-diagnose) Målet for indsatsen i Holstebro Kommune : 1. At der i kommunen forefindes et differentieret behandlings / omsorgstilbud. 2. At skaderne som følge af misbruget begrænses i forhold til borgerne og omgivelserne / de pårørende. 3. Aktivering sker i forhold til brugerens særlige forudsætninger. 4. Der er tilpassede omsorgs- og sundhedstilbud. 5. Der etableres en støtte- og kontaktpersonordning. 6. Der er et formaliseret samarbejde mellem aktørerne. 7. Der er tæt samarbejde med psykiatrien, såvel i kommunalt som i sygehusregi.

14 Handlinger : Ad At der er flere let tilgængelige omsorgstilbud. - At der som led i behandlingstilbuddet gives mulighed for undervisning/læring/social træning og fysisk aktivitet. - At frivillige organisationer og aktører (fortsat) anvendes i betydeligt omfang, således at deres særlige kompetencer inddrages. Ad At der ud fra en samlet social og lægelig vurdering, tilrettelægges en individuelt relevant substitutionsbehandling, til midlertidig stabilisering eller mere langsigtet vedligeholdelse. - At der tilbydes kurser og vejledning til pårørende til de misbrugsafhængige. - At brugerne inddrages / høres i planlægningen af indsatsen. Ad. 3. Ad. 4. Ad. 5. Ad. 6. Ad At der tilrettelægges særlige aktiveringstilbud til målgruppen, således at aktiveringen i høj grad sker ud fra individuelle forudsætninger og sigter på at understøtte en realistisk forandring. - At der er tilpassede motions / sundheds-, hygiejne og tandplejetilbud f.eks. vaccinationsprogrammer og tandrenovering. - At der etableres en egentlig støtte- og kontaktpersonordning for misbrugere. - Der søges etableret kontaktnetværk mellem kommunal / frivillige organisationer og psykiatriens aktører. - Der etableres kontaktforum mellem kommunale / regionale og frivillige aktører på området.

15

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

REFERAT. til møde i SSP-udvalget den 23. maj 2007 kl i mødelokale 292, 2. sal v/kantinen

REFERAT. til møde i SSP-udvalget den 23. maj 2007 kl i mødelokale 292, 2. sal v/kantinen REFERAT 1 til møde i SSP-udvalget den 23. maj 2007 kl. 08.30 i mødelokale 292, 2. sal v/kantinen Sendt til: Mogens Poort, Midt og Vestjyllands Politi Svend Ørgaard, Direktør Holstebro Handelsskole Mona

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG Rusmiddelpolitik For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012 Ishøj Kommune Rusmidler er et emne, som de fleste af os kan tale med om. Det kan være egne erfaringer fra festerne i ungdomsårene eller velbehaget

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning til politikken side 4 Alkohol og andre rusmidler i tal side 6 Aalborg Kommunes rolle på rusmiddelområdet side 8 Visioner side

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Udsatte- og misbrugspolitik

Udsatte- og misbrugspolitik Udsatte- og misbrugspolitik 2016-2020 Thisted Kommune 2 Produceret af Thisted Kommune Maj 2016 Indhold Forord 2 Visioner 3 Værdigrundlag 4 Målgruppe 4 Hvad kendetegner socialt udsatte? 4 Temaer for udsatte-

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes stofpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens institutioner.

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

SSP-Samrådets værdier

SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådet bygger på disse værdier: Ligeværdighed, som betyder at SSP-Samrådets samarbejde med kommunale og statslige organisationer og øvrige samarbejdspartnere foregår ved, at

Læs mere