Brugs- og opstillingsanvisning vaskemaskine PW 5082

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og opstillingsanvisning vaskemaskine PW 5082"

Transkript

1 Brugs- og opstillingsanvisning vaskemaskine PW 5082 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr

2 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter maskinen mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af en gammel maskine Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Energispareråd Strøm- og vandforbrug Udnyt den maksimale kapacitet i de forskellige vaskeprogrammer. Dette giver det laveste energi- og vandforbrug i forhold til tøjmængden. Vaskemiddel Brug højst den mængde vaskemiddel, der er angivet på vaskemiddelemballagen. Ved mindre mængder tøj skal mængden af vaskemiddel reduceres. Tørring i tørretumbler Hvis tøjet efterfølgende skal tørres i tørretumbler, vælges højest mulige centrifugeringshastighed. Derved spares der energi. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det skal fjernes. 2

3 Indholdsfortegnelse Miljøbeskyttelse...2 Råd om sikkerhed og advarsler...6 Betjening Betjeningspanel...10 Information om første ibrugtagning...10 Displayets funktion Første ibrugtagning...12 Anvisninger og tips om tøjpleje Tøjet forberedes Vaskemaskinen fyldes Program vælges Behandlingssymboler...15 Kort vejledning Centrifugering...20 Maksimal slutcentrifugeringshastighed...20 Intervalcentrifugering...20 Forvalg...21 Programoversigt...22 Oplysning til testinstitutter: Standardprogram i.h.t. EN Programforløb...24 Programforløb ændres...25 Et program stoppes...25 Et program afbrydes...25 Et program ændres...25 Vaskemiddel...26 Komponenter - Vaskemiddel Blegning/indfarvning...26 Afkalkningsmiddel...26 Skyllemiddel eller flydende stivelse Automatisk dosering af skyllemiddel eller flydende stivelse...27 Separat dosering af skyllemiddel...27 Rengøring og vedligeholdelse...28 Vaskemaskinen rengøres...28 Filtrene i vandtilløbet rengøres

4 Indholdsfortegnelse Småfejl udbedres...31 Hvad nu, hvis Vaskemaskinen vil ikke starte...31 I displayet vises en fejlmelding...32 Generelle problemer med vaskemaskinen...33 Et utilfredsstillende vaskeresultat...34 Døren kan ikke åbnes...35 Fortsættelse af program efter netafbrydelse...35 Døren åbnes ved tilstoppet afløb og/eller strømsvigt...36 Lad vandet løbe ud på model med afløbsfilter...36 Afløbssystemet rengøres på model med afløbsventil Døren åbnes...38 PC-ajourføring / Ekstra tilbehør...39 Optisk interface PC...39 Ekstra tilbehør...39 Opstilling og tilslutning Front Bagside...41 Set fra siden Set oppefra...42 Vaskemaskinen opstilles...42 Sokkelopstilling...43 Betalingssystem Opstillingssted...44 Transportsikring fjernes...44 Transportsikring monteres...45 Justering...46 Vandtilslutning...47 Koldtvandstilslutning Varmtvandstilslutning...48 Tilslutning af alternativt vand...48 Hedvandstilslutning...48 Vandafløb Afløbsventil...49 Afløbspumpe...49 Eltilslutning

5 Indholdsfortegnelse Tekniske data...51 Service / reklamationsfrist...52 Indstillinger til ændring af standardværdier...53 Menuen Indstillinger J Sprog J...54 Menu Indstillinger / Brugerniveau...55 Temperatursænkning Klokkeslæt...56 Brugerniveau...57 Kontrast...57 Lysstyrke...57 Standby (display) Memory...58 Mængdeautomatik Vand forvask...58 Vand klarvask...58 Vand skylning...58 Lavt flydetryk...59 Niveau KK...59 Niveau Strygelet Temperat. forvask KK Vasketid Forvask...59 Vasketid Koge/Kulørt...59 Vasketid Strygelet...60 Forvask KK/STL...60 Antal skyl Koge/Kulørt...60 Antal skyl Strygelet...61 Forskyl Koge/Kulørt...61 Forskyl Strygelet...61 Gratis centrifugering...61 Menuen Indstillinger afsluttes

6 Råd om sikkerhed og advarsler Retningslinjer vedrørende brugen ~ Brugsanvisningen skal absolut læses. Denne vaskemaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både personer og ting. Læs venligst brugsanvisningen, inden vaskemaskinen tages i brug første gang. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af vaskemaskinen. Derved beskyttes personer, og skader på vaskemaskinen undgås. Hvis flere personer skal betjene vaskemaskinen, skal de pågældende personer have adgang til og/eller informeres om disse vigtige råd om sikkerhed. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. ~ Vaskemaskinen skal anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen, vedligeholdes regelmæssigt og kontrolleres for funktionsdygtighed. ~ Vaskemaskinen er udelukkende beregnet til vask af tøj, der af fabrikanten er deklareret som maskinvaskbart på vaskemærket. Al anden anvendelse er på egen risiko. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening. ~ Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene vaskemaskinen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. ~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af vaskemaskinen. Lad dem aldrig lege med vaskemaskinen. ~ Hvis vaskemaskinen opstilles på et offentligt tilgængeligt sted, skal ejeren ved hjælp af egnede forholdsregler sørge for, at brugeren ikke udsættes for mulige faresituationer. 6

7 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed ~ Kontroller vaskemaskinen for udvendige, synlige skader inden opstilling. En beskadiget vaskemaskine må ikke installeres eller tages i brug. ~ Vaskemaskinens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller beskadiget jordforbindelse. ~ Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren, og producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge heraf. Reparationer bør kun foretages af en Miele-tekniker, da eventuelle skader ellers ikke er omfattet af Mieles reklamationsordning. ~ Foretag ikke ændringer på vaskemaskinen, medmindre de udtrykkeligt er godkendt af Miele. ~ Vaskemaskinen er først totalt afbrudt fra elnettet, når: vaskemaskinens ledning er trukket ud af stikkontakten, eller hovedafbryderen er slukket, eller skruesikringen er skruet helt ud. ~ Vaskemaskinen må kun tilsluttes til ledningsnettet, hvis slangen med tilbehør er så god som ny. Gamle slanger og tilbehør må ikke genanvendes. Kontroller venligst delene med jævne mellemrum, så de kan udskiftes rettidigt, og der således undgås vandskader. ~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav, som vi stiller til vore maskiner, opfyldes. ~ Vaskemaskinens dør må ikke åbnes med magt. For at sikre dørlåsens sikkerhedsfunktion, er dørgrebet udstyret med en sikkerhedsanordning. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Indbygning og montering af denne vaskemaskine på et ikke-stationært opstillingssted (f.eks. skib) må kun udføres af fagfolk og kun under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne for brugen af denne vaskemaskine. Den daglige brug ~ Opstil ikke vaskemaskinen i rum, hvor der er risiko for frost. En frosset slange kan springe, når den kommer under tryk. Elektronikkens præcision kan også påvirkes ved temperaturer under frysepunktet. ~ Sørg for, at transportsikringen bag på maskinen er fjernet, før den tages i brug (se afsnittet Opstilling og tilslutning). Hvis der centrifugeres, mens transportsikringen endnu sidder på, kan det medføre beskadigelse af maskinen og eventuelt også af skabe o.l. i nærheden. ~ Luk altid for vandhanen ved længere tids fravær (f.eks. under ferier) og især, hvis der ikke er et gulvafløb i nærheden af maskinen. ~ Risiko for oversvømmelse! Før afløbsslangen lægges i en vask, skal det kontrolleres, at vasken kan tage vandet tilstrækkelig hurtigt. Bind evt. slangen fast, så den ikke glider ned. Tilbageslagskraften fra det udstrømmende vand kan presse slangen op af vasken. ~ Sørg for, at der ikke vaskes fremmedlegemer med tøjet (f.eks. søm, nåle, mønter, clips o.l.). Især metalspåner i klude skal rystes ud inden vask. Fremmedlegemer kan beskadige maskindele (f.eks. vaskekar eller tromle), der igen kan medføre skader på vasketøjet. ~ Med korrekt vaskemiddeldosering er afkalkning af maskinen ikke nødvendig. Hvis maskinen alligevel skal afkalkes, bør der anvendes et afkalkningsmiddel med korrosionsbeskyttelse. Sådanne afkalkningsmidler kan købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Følg anvisningerne på emballagen. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Tøj, der er behandlet med opløsningsmiddel, skal inden vask i maskinen skylles grundigt i rent vand. ~ Brug aldrig vaskemiddel, der indeholder opløsningsmiddel, i denne maskine. Der kan være risiko for, at der dannes giftige dampe, og at maskinen beskadiges. Desuden er sådanne midler brand- og eksplosionsfarlige. ~ Der må ikke opbevares eller anvendes benzin, petroleum eller andre let-antændelige stoffer i nærheden af vaskemaskinen. Brand- og eksplosionsfare! ~ Farvemidler skal være egnede til anvendelse i vaskemaskine. Følg altid producentens anvisninger nøje. ~ Blegemidler kan føre til korrosion på grund af deres svovlholdige forbindelser. Der må ikke anvendes koncentrerede blegemidler i vaskemaskinen. ~ Undgå at overfladerne af rustfrit stål (front, topplade, kabinet) kommer i forbindelse med flydende rengørings- og desinfektionsmidler, der indeholder klor eller natriumhypoklorit. Kontakt med disse midler kan medføre korrosion på rustfrit stål. Aggressive klorblegeluddampe kan også medføre korrosion. Opbevar derfor ikke åbne beholdere med disse midler i nærheden af vaskemaskinen. ~ Brug ikke højtryksspuler eller vandslange til rengøring af vaskemaskinen. ~ Vær ved brug af kombinationer af vaskehjælpemidler og specialprodukter opmærksom på producentens anvisninger. Anvend kun det pågældende middel til det formål, der er angivet af producenten, for at undgå skader på materiale og voldsomme, kemiske reaktioner. Tilbehør ~ Der må kun monteres tilbehør, der er anerkendt af Miele. Hvis andre dele monteres, bortfalder kravene om reklamationsret og/eller produktansvar. Bortskaffelse af en gammel maskine ~ Hvis en vaskemaskine skal kasseres, skal låsen i døren først gøres ubrugelig. Derved forhindres, at børn lukker sig inde og kommer i livsfare. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt. 9

10 Betjening Betjeningspanel a Start Starter det valgte vaskeprogram. b Display med tasterne, OK og + Nærmere oplysninger findes på næste side. c Tasten Med denne tast kan programstart udskydes. d Optisk interface PC Anvendes af Miele Teknisk Service (bl.a. til ajourføring af programmer). e Tasten Forvask med kontrollampe f Programvælger Med denne tast vælges programmet. Programvælgeren kan drejes til højre og til venstre. g Tænd/Sluk s Information om første ibrugtagning Maskinen skal opstilles og tilsluttes korrekt, inden den tages i brug første gang. Se venligst afsnittet Opstilling og tilslutning. Udfør den første ibrugtagning som beskrevet i afsnittet Første ibrugtagning. 10

11 Betjening Displayets funktion Tasterne /+ ændrer de komponenter, der vises i displayet: reducerer værdien eller flytter markeringen opad + øger værdien eller flytter markeringen nedad. Tasten OK. Med denne bekræftes den valgte værdi, og næste komponent vælges. Via displayet indkodes ved programvalg: centrifugeringshastigheden valg af udskudt starttidspunkt. Displayet viser blandt andet vaskeprogrammets vasketid og det aktuelle klokkeslæt. Derudover foretages ændringer i menuen Indstillinger J via displayet. 11

12 Første ibrugtagning Opstil og tilslut maskinen korrekt inden den første ibrugtagning. Se venligst afsnittet Opstilling og tilslutning. Af sikkerhedsmæssige årsager er centrifugering før første ibrugtagning ikke mulig. For at kunne starte en centrifugering skal et vaskeprogram uden vasketøj afvikles først. ^ Tænd vaskemaskinen med tasten. Hvis det er første gang, maskinen tændes, vises velkomstbilledet Miele Professional Willkommen Velkomstbilledet vises ikke længere, når den første ibrugtagning er afsluttet. Displayet skifter til indstilling af sprog. ^ Vælg det ønskede sprog ved hjælp af tasterne og +, og bekræft valget ved tryk på OK. Klokkeslæt indstilles 12:00 Indstil klokkeslæt ^ Indstil timen med tasterne og +, og bekræft med tasten OK. Nu kan minutterne indstilles. Når minutindkodningen er bekræftet, skifter displayet til grundmenuen. Første vask Vaskemaskinen er nu klar til det første vaskeprogram. ^ Åbn vandhanerne. ^ Stil programvælgeren på Koge-/kulørtvask 60 C. ^ Tryk på Start. Når programmet er slut, er maskinen klar til brug. Påmindelse om transportsikring Transportsikringen skal fjernes før første vask for at undgå skader på vaskemaskinen. ^ Bekræft, at transportsikringen er fjernet, ved tryk på tasten OK. Displayet skifter til indstilling af klokkeslæt. 12

13 Anvisninger og tips om tøjpleje 1. Tøjet forberedes ^ Tøm lommerne.,fremmedlegemer (f.eks. søm, mønter og clips) kan beskadige både tøjet og maskinen. Pletter forbehandles ^ Fjern eventuelle pletter før vask, helst mens de endnu er friske. Dup pletterne med en klud, der ikke smitter af. Gnub ikke! Pletter (blod, æg, kaffe, te etc.) kan ofte fjernes med små tricks, som Miele har samlet i et vaskeleksikon. Dette kan bestilles direkte hos Miele eller ses på Mieles hjemmeside. Tøjet sorteres ^ Sorter tøjet efter farve og behandlingssymbol (se i krave eller sidesøm). Mørkt tøj kan smitte af og bør derfor vaskes separat de første par gange. For at undgå misfarvning bør lyst og mørkt tøj vaskes separat. Generelle råd Gardiner: Kroge og blybånd fjernes, eller gardinet lægges i en vaskepose. BH'er: Løse bøjler sys fast eller fjernes. Strikvarer, cowboytøj, T-shirts og sweatshirts: Vendes på vrangen, hvis tekstilfabrikanten anbefaler det. Lynlåse og hægter lukkes før vask. Dyne- og hovedpudebetræk lukkes, så der ikke kan komme små stykker tøj ind i dem. Yderligere tips er anført i afsnittet Programoversigt. Vask aldrig tøj, der er deklareret ikke vaskbart (behandlingssymbol h).,anvend aldrig kemiske (opløsningsmiddelholdige) rengøringsmidler i maskinen! 13

14 Anvisninger og tips om tøjpleje 2. Vaskemaskinen fyldes ^ Tænd vaskemaskinen ved tryk på. ^ Åbn døren ved at trække i grebet. 3. Program vælges ^ Vælg det bedst egnede program til tekstilerne. Åbn aldrig døren med magt. Dørgrebet er udstyret med en sikkerhedsanordning. Ved at udløse dørhåndtaget undgås beskadigelser på låsen (se Småfejl udbedres, afsnit Døren kan ikke åbnes). ^ Fold tøjet ud, og læg det løst i tromlen. Forskellige størrelser tøj øger vaskevirkningen og fordeler sig bedre ved centrifugering. Maksimal fyldning giver det laveste energi- og vandforbrug i forhold til tøjmængden. Overfyldning forringer vaskeresultatet og gør tøjet krøllet. ^ Luk døren. Tryk døren let i, og luk herefter dørhåndtaget. Smæk ikke døren i.,pas på, at der ikke kommer tøj i klemme mellem døren og tromlen. 14

15 Anvisninger og tips om tøjpleje Behandlingssymboler Eksempler på programvalg Program Vask Gradtallet i beholderen angiver den maksimale temperatur, tøjet kan vaskes ved. 9 normal mekanisk belastning 4 skånsom mekanisk belastning c særlig skånsom mekanisk belastning / håndvask h tåler ikke vask Kogevask/Kulørtvask Behandlingssymbol 9ö8E76 Strygelet Finvask Uld / ac Mini 76 Tørring Punkterne angiver temperaturen q normal temperatur r reduceret temperatur s ikke egnet til tørring i tørretumbler Strygning og rulning Punkterne angiver temperaturområderne I ca. 200 C H ca. 150 C G ca. 110 C J undgå strygning/rulning f p w D Professionel rensning rensning med kemiske opløsningsmidler. Bogstaverne står for rensemidlet. vådrens undgå kemisk rens Blegning x blegning med alle iltblegemidler tilladt { kun blegning med iltbaseret blegemiddel z undgå blegning 15

16 Kort vejledning,læs afsnittet Anvisninger og tips om tøjpleje! A Tøjet forberedes B Vaskemaskinen fyldes ^ Tænd vaskemaskinen.,pas på, at der ikke kommer tøj i klemme mellem døren og tromlen. ^ Åbn døren med grebet. ^ Luk døren. 1. Tryk døren i. 2. Luk dørgrebet. ^ Læg tøjet løst i tromlen. 16

17 Kort vejledning C Program vælges Displayet skifter til programindstilling. Kulørtvask 60 C 1200 o/min. Tid: t. ^ Med tasterne eller + kan centrifugeringshastigheden ændres. Bekræft med tasten OK. Kogevask, C Kulørtvask, C Strygelet, C Intensiv vask, C Finvask, koldt C Uld, koldt + 30 C Mini Mini, 40 C Skyl Pumpe/Centrifugering Slut ^ Vælg program og temperatur med programvælgeren. I displayet vises det valgte program. Forvask ^ Til tøj med store mængder snavs, f.eks. støv eller sand, vælges ekstrafunktionen Forvask. Hvis ekstrafunktionen Forvask ikke kan vælges, er den ikke mulig for dette program. Forvalg ^ Vælg om ønsket et tidspunkt for udskudt start (se afsnittet Forvalg). Betalingssystem Hvis der er tilknyttet et betalingssystem, kommer der en opfordring til betaling i displayet. Hvis programmet afbrydes efter programstart, kan betalingen gå tabt (afhængig af indstillingerne)! Kulørtvask 17

18 Kort vejledning D Vaskemiddel tilsættes Vær opmæksom på tøjets tilsmudsningsgrad og vandets hårdhedsgrad. For lidt vaskemiddel bevirker, at vaskeemnerne eller tøjet ikke bliver rent, og at det med tiden bliver gråt og hårdt. at der dannes grå, seje ansamlinger på tøjet. at der dannes kalkaflejringer på varmelegemet. For meget vaskemiddel bevirker, at der dannes for meget skum, hvilket giver en dårligere vaskemekanik og et dårligt vaske-, skylle- og centrifugeringsresultat. at miljøet belastes unødigt. Yderligere oplysninger om vaskemidler og dosering findes i afsnittet Vaskemiddel. Vaskemaskinen er forberedt til tilslutning af eksterne doseringssystemer til dosering af flydende vaske- og tilsætningsmidler (se afsnittet Vaskemiddel). ^ Træk sæbeskuffen ud, og fyld vaskemiddel i kamrene. i = Vaskemiddel til forvask j = Vaskemiddel til klarvask = Skyllemiddel, flydende stivelse eller imprægneringsmiddel ^ Luk sæbeskuffen. Sæbeskuffen må ikke være trukket ud under vask. Vaskemaskinen kan kun anvendes, når sæbeskuffen er lukket. 18

19 Kort vejledning Betalingssystem Hvis der findes et betalingssystem, kommer der en opfordring til betaling i displayet. Hvis døren åbnes efter programstart, eller programmet afbrydes, går betalt tid tabt. E Program startes Så snart et program kan startes, blinker Start. ^ Tryk på Start. Tasten Start lyser. Hvis der ikke er valgt udskudt start, viser displayet den sandsynlige programtid. Denne tælles ned i trin a 1 minut. De første 10 minutter registrerer maskinen tøjets gennemvædningsevne. Dette kan medføre, at programtiden reduceres. Desuden vises programforløbet i displayet. Man kan aflæse, hvilket programafsnit maskinen er nået til. F Tøjet tages ud ^ Åbn døren med grebet. ^ Tag tøjet ud. Glem ikke tøjstykker i maskinen! De kan blive misfarvede, krybe eller smitte af, hvis de vaskes med næste gang. ^ Stil programvælgeren på Slut. ^ Luk døren. Således undgås, at genstande, der ved en fejltagelse lægges i tromlen, vaskes sammen med tøjet og evt. beskadiger dette. ^ Sluk vaskemaskinen med tasten. 15 min. efter at programmet er slut, slukker vaskemaskinen automatisk. Vaskemaskinen skal tændes igen ved tryk på Start. 19

20 Centrifugering Maksimal slutcentrifugeringshastighed Program omdr./min. Koge-/Kulørtvask 1200 Strygelet 1000 Intensiv vask 1200 Finvask 600 Uld 1000 Mini 1200 Skyl 1200 Pumpe/Centrifugering 1200 Slutcentrifugeringshastigheden kan reduceres. Det er ikke muligt at vælge højere slutcentrifugeringshastigheder end de ovenfor anførte. Intervalcentrifugering Tøjet bliver centrifugeret efter klarvasken og mellem skyllene. Hvis slutcentrifugeringshastigheden reduceres, reduceres intervalcentrifugeringshastigheden også. 20

21 Forvalg Udskudt start er ikke mulig ved anvendelse af betalingssystem. Med Forvalg kan man indstille tidspunktet for ønsket programslut. Programstarten kan udskydes fra 30 minutter til 24 timer, f.eks. for at udnytte en evt. billigere natstrømstarif. For at Forvalg kan fungere korrekt, skal klokkeslættet være indstillet rigtigt. Forvalg tilkobles ^ Tryk på tasten, når programmet er valgt. 7:51 Start: 7:51 Slut: 9:19 Displayet viser det aktuelle klokkeslæt og tidspunktet for programslut. 7:51 Start: 10:32 Slut: 12:00 ^ Indstil det ønskede sluttidspunkt med tasten +. Ved første tryk på tasten udskydes programmets sluttidspunkt til næste hele eller halve time. Ved hvert yderligere tryk udskydes sluttidspunktet med yderligere 30 minutter. Med tasten kan tiden reduceres igen. ^ Bekræft det indstillede sluttidspunkt med tasten OK. Forvalg startes ^ Tryk på Start. Kogevask 60 C 1200 o/min. Start om: 2:41 t. Displayet viser, hvor mange timer og/eller minutter det varer, inden programmet starter. Forvalg ændres ^ Tryk på tasten. ^ Korriger sluttidspunktet ved hjælp af tasterne og +. ^ Bekræft ved tryk på OK. Forvalg afbrydes ^ Tryk på tasten. ^ Tryk på tasten, indtil tidspunktet for programslut er reduceret så meget, at tidspunktet for programstart svarer til det aktuelle klokkeslæt. ^ Bekræft ved tryk på OK. Programmet starter med det samme. Den nøjagtige fyldningsmængde kan først registreres efter programstart, hvilket kan medføre et tidligere programsluttidspunkt. 21

22 Programoversigt Koge-/Kulørtvask 30 C til 95 C maks. 8,0 kg Tekstilart Bomuld og linned, f.eks. sengetøj, duge, frotté, cowboytøj, T-shirts, undertøj, babytøj. Tip Kogevask anvendes til kimholdigt og stærkt tilsmudset tøj. Vask mørkt tøj med colorvaskemiddel eller flydende vaskemiddel. Vaskemiddel Universal- eller colorvaskemiddel Tilvalg Forvask Strygelet 30 C til 60 C maks. 4,0 kg Tekstilart Syntetisk tøj, blandingsstoffer eller strygefri bomuld, f.eks skjorter, skjortebluser, kitler, duge. Vaskemiddel Universal- og colorvaskemiddel Tilvalg Forvask Intensiv vask* 40 C til 60 C maks. 8,0 kg Tekstilart Stærkt snavsede tekstiler af bomuld, lærred eller blandingsstoffer Ekstrafunktion Forvask Vaskemiddel Universal- eller colorvaskemiddel Oplysning til testinstitutter: Standardprogram i.h.t. EN *Som standardprogram i.h.t. EN skal programmet Vask intensiv vælges. 22

23 Programoversigt Finvask koldt til 40 C maks. 3,0 kg Tekstilart Sart syntetisk tøj, blandingsstoffer eller kunstsilke, f.eks. skjorter og bluser. Gardiner, der af fabrikanten er deklareret maskinvaskbare. Tip Tekstiler, der indeholder uld, vaskes i uldprogrammet. Det finstøv, der som regel er i gardiner, kræver ofte et program med Forvask. For gardiner, der er tilbøjelige til at krølle, reduceres centrifugeringshastigheden, eller centrifugering fravælges. Vaskemiddel Finvaskemiddel Tilvalg Forvask Uld koldt til 30 C maks. 3,0 kg Tekstilart Håndvaskbar uld og uldblandinger. Vaskemiddel Uldvaskemiddel Mini Mini 40 C maks. 4,0 kg Tekstilart Kulørtvask til små mængder let snavset tøj, der kan vaskes i programmet Kulørtvask. Tip Anvend mindre vaskemiddel (ca. halv fyldning) Vaskemiddel Universal- og colorvaskemiddel Skyl maks. 8,0 kg Tekstilart Tøj, der kun skal skylles og centrifugeres. Pumpe/Centrifugering maks. 8,0 kg Tip Kun udpumpning: Indstil centrifugeringshastigheden på Ingen centrifugering. Til centrifugering af tøj. Vær opmærksom på omdrejningstallet. 23

24 Programforløb Klarvask Skyl Centrifugering Antal skyl Vandstand Vaskerytme Vandstand Intervalcentrifugering Slutcentrifugering Koge-/Kulørtvask d a ( 2 L L Strygelet d a ( 2 L L Intensiv vask d a ( 2 L L Finvask e b e 2 L Uld ( c ( 2 L L Mini d a ( 2 L L Skyl e 2 L Forklaring på symbolerne: d = Lav vandstand a = Normal vaskerytme ( = Middel vandstand b = Skånevask e = Høj vandstand c = Uld Vaskemaskinen er forsynet med en fuldelektronisk styring med mængdeautomatik. Vaskemaskinen beregner selv det nødvendige vandforbrug afhængig af vasketøjets mængde og gennemvædningsevne. Derved opstår forskellige programforløb og vasketider. De her anførte programforløb er altid for grundprogrammet med maksimal fyldningsmængde. Eventuelle ekstrafunktioner er ikke medtaget. Programforløbet på vaskemaskinen angiver det programafsnit, programmet er nået til. 24

25 Programforløb ændres Ved anvendelse af maskinen med møntboks/betalingssystem låser programmet efter 3 minutter. Det er ikke længere muligt at afbryde eller ændre programmet. Et program stoppes Et vaskeprogram kan altid stoppes efter programstart. ^ Stil programvælgeren på Slut. Maskinen pumper vandet ud, og programmet er afbrudt. ^ Åbn døren med grebet. ^ Tag tøjet ud, eller ^ luk døren, og start et nyt vaskeprogram. Et program ændres Vaskeprogrammet ændres Efter programstart er programændring ikke mulig. For at vælge et andet program skal det igangværende program stoppes. Centrifugeringshastighed ændres: ^ Tryk på OK, indtil centrifugeringshastigheden er markeret. Med tasterne og + kan centrifugeringshastigheden ændres, indtil slutcentrifugeringen startes. Til- eller fravalg af Forvask er ikke mulig. Et program afbrydes ^ Sluk vaskemaskinen med tasten. Programmet fortsættes: ^ Tænd maskinen igen ved tryk på tasten. ^ Bekræft meldingen i displayet, og tryk herefter på Start. 25

26 Vaskemiddel Dosering af vaskemiddel Følg producentens anvisninger. Anvendelses- og doseringsvejledning fremgår af emballagen. Doseringen afhænger af: tøjmængden tøjets tilsmudsningsgrad vandets hårdhedsgrad. Hvis den aktuelle vandhårdhedsgrad ikke kendes, kan den oplyses ved henvendelse til det lokale vandværk. Vandets hårdhedsgrad Hårdhedsområde mmol/l tysk hårdhed dh (blødt) (l) 0-1,5 0-8,4 (middel) (II) 1,5-2,5 8,4-14 (hårdt) (lll) over 2,5 over 14 Komponenter - Vaskemiddel Hvis der vaskes med flere forskellige midler, foretages samlet dosering i følgende rækkefølge i kammer j: 1. Vaskemiddel 2. Afkalkningsmiddel 3. Pletfjerner På den måde skylles midlerne bedst ind. Blegning/indfarvning ^ Koncentreret blegemiddel må ikke anvendes i vaskemaskinen. Ved indfarvning i vaskemaskinen skal farvemiddelproducentens angivelser overholdes nøje. Afkalkningsmiddel Det anbefales at afkalke vaskemaskinen jævnligt (se skemaet) med Mieles afkalkningsmiddel (kan bestilles på eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf , best.nr. 9792). Mieles vejledende afkalkningshyppighed: Afkalkning bør foretages Hårdhed i dh Karakteristik < 2 vaske/dag 2-4 vaske/dag > 4 vaske/dag 0-4 Meget blødt Blødt gang årligt 8-12 Middelhårdt Hver 6. måned Hver 6. måned Hver 6. måned Temmelig hårdt Hver 6. måned Hver 3. måned Hver 3. måned > 18 Hårdt Hver 3. måned Hver 2. måned Hver måned Hyppigheden af vejledende afkalkning er bestemt af vandets hårdhed og antallet af vaske pr. dag. 26

27 Vaskemiddel Skyllemiddel eller flydende stivelse ^ Følg doseringsanvisningerne fra producenten af midlerne. Automatisk dosering af skyllemiddel eller flydende stivelse Separat dosering af skyllemiddel ^ Tilsæt skyllemiddel i kammer. ^ Vælg programmet Skyl. ^ Tryk på Start. ^ Skyllemiddel og flydende stivelse tilsættes i kammer. Ikke over max.-markeringen. Skyllemidlet og den flydende stivelse skylles ind med det sidste skyl. Ved programslut bliver en lille rest vand stående i kammer. Rengør skyllemiddelkammeret efter flere gange vask med automatisk tilsætning af stivelse - specielt hæverten. 27

28 Rengøring og vedligeholdelse,afbryd maskinen fra elnettet. Vaskemaskinen rengøres,anvend ikke rengøringsmidler med opløsningsmidler, rengøringsmidler med skurende virkning eller glas- eller universalrengøringsmidler, da de kan beskadige kunststofoverflader og andre dele. Kabinet og betjeningspanel ^ Rengør kabinettet og betjeningspanelet med en let fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel eller sæbevand. ^ Rengør stålfladerne med et rengøringsmiddel til rustfrit stål. Sæbeskuffen rengøres Fjern eventuelle rester af vaskemiddel regelmæssigt. Indvendigt på sæbeskuffen sidder en gul åbner. ^ Tag åbneren ud.,vaskemaskinen må aldrig spules med en vandslange. ^ Træk sæbeskuffen helt ud. 1. Tryk udtræksstoppet nedad med åbneren. 2. Tag sæbeskuffen ud. ^ Rengør sæbeskuffen med varmt vand. 28

29 Rengøring og vedligeholdelse Rengør hæverten og skyllemiddelkanalen ekstra grundigt efter flere gange anvendelse af flydende stivelse. Stivelse kan medføre tilklæbning. Rummet til sæbeskuffen rengøres ^ Rengør hæverten. 1. Træk hæverten op af kammer, og rengør den under rindende varmt vand. Rengør også røret, som hæverten sættes ned over. 2. Sæt hæverten på igen. ^ Fjern med en flaskebørste sæberester og kalkaflejringer fra indskylningsdyserne i sæbeskuffen. ^ Rengør skyllemiddelkanalen med varmt vand og en børste. 29

30 Rengøring og vedligeholdelse Filtrene i vandtilløbet rengøres Vaskemaskinen har filtre til beskyttelse af tilløbsventilen. Disse filtre skal efterses ca. hvert halve år. Hvis der ofte forekommer vandafbrydelse, skal de efterses oftere. Filtre i tilløbsslangerne renses ^ Vandhanen lukkes. ^ Tilløbsslangen skrues af vandhanen. Tilløbsslangens forskruning skrues fast på vandhanen og kontrolleres for utætheder ved at åbne for vandhanen. Hvis der er utætheder, efterspændes forskruningen. Filterene i vandtilløbsventilernes tilløbsstuds rengøres ^ Den rillede plastmøtrik skrues forsigtigt af tilløbsstudsen med en tang. ^ Gummipakningen 1 trækkes ud. ^ Plastfilteret 2 tages ud med en tang. ^ Plastfilteret rengøres. ^ Delene sættes i i omvendt rækkefølge. ^ Filteret tages ud med en tang og rengøres. Delene monteres i omvendt rækkefølge. Maskinen må ikke anvendes uden filtrene. 30

31 Hvad nu, hvis... Småfejl udbedres De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre uden at bruge tid og penge på et servicebesøg. Nedenstående oversigt er en hjælp, når man skal finde årsagen til en fejl og udbedre den. Men husk:,reparationer på de elektriske dele må kun foretages af autoriserede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Vaskemaskinen vil ikke starte Fejl Årsag Udbedring Displayet forbliver mørkt, og programvælgeren lyser ikke. Pumpe/Centrifugering er valgt, men programmet starter ikke. Displayet er mørkt. Der er ingen strømtilførsel. Maskinen er ikke gjort driftsklar. Displayet slukker automatisk for at spare energi (standby). Kontroller, om vaskemaskinen er tændt. vaskemaskinen er tilsluttet elnettet. sikringen i installationen på opstillingstedet er i orden. Se afsnittet Første ibrugtagning. Tryk på en tast. Standby afsluttes. 31

32 Småfejl udbedres I displayet vises en fejlmelding Melding i displayet Årsag Udbedring A q Fejl vandafløb Vandafløbet er blokeret eller hæmmet. Rengør afløbsfilter og -pumpe. p Fejl vandtilløb Afløbsslangen ligger for højt. Vandtilløbet er blokeret eller hæmmet. Maks. udpumpningshøjde er1m. Kontroller, om vandhanen er åbnet helt. der er knæk på tilløbsslangen. Ved en af indstillingerne Vand forvask, Vand klarvask eller Vand skyl er optionen varmt valgt. Indstil disse indstillinger på koldt, se afsnittet Menu Indstillinger/Brugerniveau., Teknisk fejl Der foreligger en fejl. Start programmet igen. Kontakt Miele Teknisk Service, hvis fejlmeldingen vises igen. A En fejlmelding fjernes ved at trykke på OK. 32

33 Småfejl udbedres Generelle problemer med vaskemaskinen Fejl Årsag Udbedring Vaskemaskinen står uroligt under centrifugeringen. Der høres usædvanlig pumpestøj. Der er større rester vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen. Skyllemidlet skylles ikke helt ind, eller der er for meget vand tilbage i kammer. Displayteksten er på et andet sprog. Benene står ikke fast, og der er ikke spændt kontra. Vaskemaskinen stilles i vater, og benene spændes. Dette er ingen fejl! Støj i starten og i slutningen af udpumpningen er normalt. Vandtrykket er ikke tilstrækkeligt. Vaskemiddel i pulverform er tilbøjeligt til at klumpe, hvis det kommer i forbindelse med afkalkningsmiddel. Hæverten sidder ikke korrekt, eller den er tilstoppet. I menuen Indstillinger J er der valgt et andet sprog i undermenuen Sprog J. Rengør vandindløbsfiltrene. Rengør sæbeskuffen, og hæld fremover først vaskemiddel og derefter afkalkningsmiddel i. Rengør hæverten - se Sæbeskuffen rengøres i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Indstil det ønskede sprog. Fanesymbolet er en hjælp, hvis displayet er indstillet på et sprog, man ikke forstår. 33

34 Småfejl udbedres Et utilfredsstillende vaskeresultat Fejl Årsag Udbedring Tøjet bliver ikke rent med flydende vaskemiddel. Efter vask sidder der grå, seje ansamlinger på tøjet. Efter vask sidder der hvide ansamlinger, der ligner vaskemiddel, på mørkt tøj. Tøj med særligt fedtholdigt snavs bliver ikke helt rent. Flydende vaskemiddel indeholder ikke blegemiddel. Derfor fjernes f.eks. frugt-, kaffe- og tepletter ikke. Der har været doseret for lille mængde vaskemiddel. Tøjet har været kraftigt tilsmudset med fedt (olie, salve). Vaskemidlet indeholder uopløselige bestanddele til afkalkning af vandet (zeolit). Disse rester har sat sig fast på tøjet. Brug i stedet vaskemiddel i pulverform med blegemiddel. Fyld pletfjerner i kammer j og flydende vaskemiddel i en vaskebold. Kom aldrig flydende vaskemiddel og pletfjerner sammen i sæbeskuffen. Til denne form for snavs tilsættes enten mere vaskemiddel, eller der kan anvendes flydende vaskemiddel. Inden næste vask bør der køres et program ved 60 C med et flydende vaskemiddel uden tøj. Forsøg at fjerne resterne med en børste, når tøjet er tørt. Brug i stedet et vaskemiddel uden zeolit. Flydende vaskemiddel indeholder som regel ikke zeolit. Vælg et program med forvask. Anvend flydende vaskemiddel i forvasken. Anvend fortsat almindeligt vaskepulver til klarvasken. Til meget snavset erhvervsbeklædning anbefales specielle vaskemidler til klarvasken. Informationer herom fås hos forhandleren af vaskemidler. 34

35 Småfejl udbedres Døren kan ikke åbnes Mulig årsag Døren er låst efter afbrydelse af et vaskeprogram. Døren kan ikke åbnes efter afvikling af et program. Der er stadig vand i tromlen, og maskinen kan ikke pumpe ud. Dørgrebets sikkerhedsanordning er sprunget ud. Udbedring For at beskytte mod forbrændinger kan døren ikke åbnes ved en temperatur over 50 C. Vent, indtil maskinen er afkølet. Tryk mod dørgrebet, sluk maskinen, og tænd den igen. Træk herefter igen i dørgrebet. Kontroller, om afløbssystemet er tilstoppet. Rengør afløbssystemet, som beskrevet i det følgende afsnit. Ved at dørgrebet springer ud forhindres beskadigelser på låsen. Tryk hårdt mod dørgrebet, så sikringen går tydeligt i hak igen. Fortsættelse af program efter netafbrydelse Mulig årsag Strømsvigt Vaskemaskinen er blevet slukket og tændt igen med Tænd/Sluk-tasten. Udbedring Bekræft meldingen i displayet med OK, og tryk efterfølgende på Start. Programmet fortsættes efter den gemte status. 35

36 Småfejl udbedres Døren åbnes ved tilstoppet afløb og/eller strømsvigt,vaskemaskinen afbrydes fra elnettet. På indersiden af panelet på sæbeskuffen sidder en åbner til klappen til afløbssystemet. Lad vandet løbe ud... Hvis afløbet er tilstoppet, kan der være større mængder vand i maskinen (maks. 35 l).,forsigtig: hvis der kort tid forinden er vasket med høj temperatur, er der fare for skoldning!... på model med afløbsfilter ^ Anbring en beholder under klappen. Drej ikke afløbsfilteret helt ud. ^ Tag åbneren ud. ^ Løsn afløbsfilteret, indtil vandet løber ud. Vandudløbet afbrydes: ^ Afløbsfilteret drejes til igen. ^ Åbn klappen til afløbssystemet. 36

37 Småfejl udbedres Når der ikke længere løber vand ud:,hvis afløbsfilteret ikke sættes i igen og skrues fast, løber der vand ud af maskinen.... på model med afløbsventil ^ Drej afløbsfilteret helt ud. Afløbssystemet rengøres ^ Rengør afløbsfilteret grundigt. ^ Tryk palen til nødtømning nedad, og hold den fast, indtil der ikke længere løber vand ud. ^ Kontroller, om vingen på afløbspumpen kan drejes let; fjern eventuelle fremmedlegemer (knapper, mønter osv.), og rengør filterrummet. ^ Sæt afløbsfilteret på plads, og drej det til. 37

38 Småfejl udbedres Døren åbnes,tromlen skal stå helt stille, inden tøjet tages ud. Hvis man stikker hånden ind, mens tromlen endnu roterer, er der stor risiko for kvæstelser. ^ Stik en egnet skruetrækker (klinge ca. 4 mm) ind i åbningen ved siden af dørlåsen, så klingen går ind i noten på nødudløseren. Døren udløses med en let drejning i retning mod uret. ^ Åbn døren med grebet.,åbn ikke døren med magt. 38

39 Optisk interface PC Det optiske interface PC anvendes af Miele Teknisk Service som kontrol- og overførselspunkt. Ekstra tilbehør Ekstra tilbehør til denne vaskemaskine kan købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til Mieles reservedelsekspedition på tlf PC-ajourføring / Ekstra tilbehør 39

40 Opstilling og tilslutning Front a Tilløbsslange koldt b Tilløbsslange varmt c Eltilslutning d Betjeningspanel e Sæbeskuffe f Dør med dørgreb g Klap til afløbsfilter og afløbspumpe eller afløbsventil h Højdejusterbare maskinben 40

41 Opstilling og tilslutning Bagside a Tilslutningsledning b Afdækning til kommunikationsskakt* c Ventil til alternativt vand d Tilløbsslange (varmt vand) e Tilløbsslange (koldt vand) f Adapter til ekstern dosering (*ekstraudstyr) g Slange til afløbsvand på maskiner med afløbspumpe h Transportsikringer i Afløbsrør på maskiner med afløbsventil j Holder til tilløbsslanger og afløbsslange 41

42 Opstilling og tilslutning Set fra siden Vaskemaskinen opstilles Set oppefra ^ Transporter vaskemaskinen hen til opstillingsstedet.,ved transport af vaskemaskinen skal man sørge for, at den står helt stabilt.,løft aldrig maskinen i døren.,vaskemaskinen må ikke indbygges under en bordplade. 42

43 Opstilling og tilslutning Sokkelopstilling Opstilling på sokkel kan ske på åben eller lukket stålsokkel*, samt på betonsokkel.,ved opstilling på en sokkel på opstillingsstedet skal maskinen fastmonteres med spændbolte. I modsat fald kan der være risiko for, at maskinen falder ned fra soklen, når den centrifugerer. Betalingssystem Vaskemaskinen kan forsynes med visse former for betalingssystemer. Kontakt Miele Professional på tlf for yderligere information om dette. De nødvendige indstillinger til betalingssystemet kan foretages ved den første ibrugtagning, af Miele Teknisk Service eller Miele-forhandleren. Betalingssystemet skal tømmes jævnligt for mønter/poletter. Ellers bliver møntsystemet stoppet til! ^ De to forreste ben på vaskemaskinen skal sikres med de medfølgende spændbolte. ^ Følg medfølgende monteringsanvisning. 43

44 Opstilling og tilslutning Opstillingssted Transportsikring fjernes,maskinen må ikke opstilles i umiddelbar nærhed af eller direkte over åbne gulvafløb eller åbne afløbsrender. Indtrængende fugt kan medføre skader på de elektriske komponenter.,maskinbenene og opstillingsstedet skal være helt tørre; ellers er der risiko for, at maskinen glider under centrifugering. Som opstillingssted er et betongulv bedst egnet. Det giver i modsætning til trægulve eller anden "blød" gulvbelægning ingen mærkbare svingninger ved centrifugering. ^ Maskinen opstilles stabilt og i vater. ^ Opstil ikke maskinen på bløde gulvbelægninger, da den så vil vibrere under centrifugering. Ved opstilling på gulvbrædder: ^ skal maskinen stilles på en træplade (min. 69x77x3 cm). Pladen skal spænde over flest mulige gulvbrædder og bør ikke kun fastgøres til gulvbrædderne, men også til gulvstrøerne. Opstil om muligt maskinen i et hjørne. Der er stabiliteten størst på enhver form for gulvbelægning. ^ Løsn tappen, og drej den venstre transportstang 90 i retning med uret. ^ Træk transportstangen ud. 44

45 Opstilling og tilslutning,sørg for at lukke hullerne fra den afmonterede transportsikring til! Hvis hullerne ikke lukkes, er der fare for at komme til skade. ^ Løsn tappen, og drej den højre transportstang 90 i retning mod uret. ^ Luk hullerne til med de vedlagte propper.,maskinen må ikke transporteres uden transportsikring. Gem transportsikringen. Den skal sættes på igen, hvis maskinen på et senere tidspunkt skal transporteres (f.eks. ved flytning). ^ Træk transportstangen ud.,ved transport af vaskemaskinen skal man sørge for, at den står stabilt. Transportsikring monteres Monter transportsikringen i omvendt rækkefølge. 45

46 Opstilling og tilslutning Justering Maskinbenene og opstillingsstedet skal være helt tørre; ellers er der risiko for, at maskinen glider under centrifugering.,vaskemaskinen skal stå i vater for at sikre en upåklagelig funktion. Ukorrekt opstilling øger vand- og strømforbruget, og vaskemaskinen kan "vandre". Ben(ene) skrues ud og spændes Vaskemaskinen justeres med de fire ben. Ved levering er alle ben skruet helt ind. ^ Kontroller med et vaterpas, om maskinen står i vater. ^ Ben 1 holdes fast med en papegøjetang. Møtrik 2 strammes igen mod kabinettet med gaffelnøglen.,alle fire kontramøtrikker skal være spændt fast mod kabinettet. Efterspænd også de ben, der ikke er blevet justeret. Ellers er der risiko for, at maskinen kan "vandre". ^ Møtrik 2 løsnes ved at dreje den i urets retning med vedlagte gaffelnøgle. Møtrik 2 skrues ud sammen med ben 1. 46

47 Opstilling og tilslutning Vandtilslutning Koldtvandstilslutning Vaskemaskinen opfylder gældende DIN-norm og kan derfor tilsluttes uden kontraventil. Flydetrykket skal være min. 100 kpa og må ikke overstige kpa. Hvis det er højere end kpa, skal der monteres en trykreduktionsventil. Tilslutningen skal foretages til en vandhane med 3/4" forskruning. Hvis der ikke er en sådan, må vaskemaskinen kun tilsluttes vandledningsnettet af en autoriseret installatør. Filtrene - i tilløbsslangens frie ende og i magnetventilens tilslutningsstuds - må aldrig fjernes. Tilbehør / Slangeforlængelse 2,5 eller 4,0 m lange slanger kan købes ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf ,Samlingen står under konstant tryk. Kontrollér derfor, om den er tæt ved langsomt at åbne for hanen. Ret i givet fald på pakningen og forskruningen. Tilløbsslangen (koldt - blå striber) er ikke egnet til varmtvandstilslutning. Vedligeholdelse Anvend ved udskiftning kun en Miele originalslange med et sprængningstryk på over kpa. 47

48 Opstilling og tilslutning Varmtvandstilslutning For at holde elforbruget så lavt som muligt ved varmtvandsdrift skal maskinen tilsluttes til et tappested på en cirkulerende varmtvandsledning. Temperaturen ved tappestedet må ikke være over 70 C. Såkaldte "stikledninger" (enkeltledninger til varmtvandsforsyningen) medfører ved ukonstant brug afkøling af det vand, der er i ledningen. Der bruges så mere elektrisk energi til at opvarme vaskevandet. For varmtvandstilslutning gælder de samme betingelser som ved koldtvandstilslutning. Tilløbsslangen (varm - rød stribe) tilsluttes vandhanen. Af funktionelle grunde kan maskinen ikke tilsluttes til kun en varmtvandsledning. Hvis vaskemaskinen ikke installeres til varmtvandsdrift, skal indstillingen Vand klarvask, Vand forvask og Vand skylning indstilles tilsvarende; tilløbsslangen (varmt vand) skal afmonteres. ^ Vælg i Menuen indstillinger/brugerniveau optionen koldt. Programtiderne kan blive forlænget. ^ Skru tilløbsslangen (varm - rød stribe) af. ^ Skru medfølgende blændprop på. Tilslutning af alternativt vand Vaskemaskinen er forberedt til drift med alternativt vand. De nødvendige indstillinger til tilslutning til alternativt vand kan foretages af Miele Teknisk Service eller Miele-forhandlere. Hedvandstilslutning Vaskemaskinen kan tilsluttes en hedvandsledning, 70 C til maks. 85 C. Hertil kræves en speciel tilløbsslange. Endvidere skal maskinen omprogrammeres af Miele Teknisk Service eller af forhandleren. 48

49 Opstilling og tilslutning Vandafløb Afløbsventil Maskinen tømmes ved hjælp af en motordrevet afløbsventil. Tilslutning til gulvafløbet på opstillingsstedet (nedløbsbrønd med vandlås) kan ske med en gængs vinkelstuds. Afløbspumpe Vandet i maskinen pumpes ud via en afløbspumpe med en løftehøjde på 1 m. For ikke at hindre vandafløbet skal slangen anbringes uden knæk. Bøjningen på slangeenden kan drejes i forskellige retninger eller tages helt af. Muligheder for vandafløb: 1. Tilslutning til et plastafløbsrør med gumminippel (vandlås er ikke ubetinget nødvendig). 2. Tilslutning til en vask med gumminippel. 3. Lægges til et gulvafløb. Om nødvendigt kan slangen forlænges indtil 5 m. Delene hertil kan købes hos Miele-forhandleren eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Til afløbshøjder over 1 m (op til maks. løftehøjde 1,6 m) kan der købes en reservedelsafløbspumpe hos Miele-forhandleren eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf

50 Opstilling og tilslutning Eltilslutning Vaskemaskinen leveres med en ledning uden stik.,maskinens tilslutningsdata (spænding, frekvens og sikring) fremgår af typeskiltet. Sammenlign disse data med strømtilførslen på stedet. Tilslutningen må kun foretages til en el-installation, der er udført iht. de nationale og lokale bestemmelser. Tilslutning må kun foretages af en autoriseret el-installatør. Vaskemaskinen kan tilsluttes via en egnet stikforbindelse. Hvis maskinen tilsluttes til en fast forbindelse, skal der på installationssiden være en separationsanordning til hver pol. Som separationsanordning gælder afbrydere med en kontaktåbning på mere end 3 mm. Hertil hører f.eks. LS-kontakter, sikringer og relæer. Stikforbindelsen eller sikkerhedsafbryderen skal altid være tilgængelig.,hvis maskinen afbrydes fra nettet, skal sikkerhedsafbryderen kunne afdækkes, eller installationsstedet skal overvåges. Geninstallation af tilslutningen, ændringer i anlægget eller kontrol af jordledningen inklusiv konstatering af den rigtige sikring må kun foretages af autoriserede fagfolk, da disse er bekendt med de forskellige regler og de særlige krav fra elforsyningsselskabet. 50

51 Højde Bredde Dybde Dybde med åben dør Vægt Maks. gulvbelastning under drift Kapacitet Tilslutningsspænding Tilslutningsværdi Sikring Lydniveau på arbejdsstedet iht. EN ISO 11204/11203 Vandtryk min mm 700 mm 727 mm mm 140 kg 2600 Newton 8,0 kg tørt tøj Se typeskiltet Se typeskiltet Se typeskiltet <70dBre20 Pa 100 kpa (1 bar) Vandtryk maks kpa (10 bar) Længde på tilløbsslangen 1,55 m Længde på tilslutningsledningen 1,80 m Maks. udpumpningshøjde (afløbspumpe) 1,00 m Produktsikkerhedsnorm EN 10472, EN Godkendelser Se typeskiltet Tekniske data 51

52 Service / reklamationsfrist Mieles dag til dag-service Vores kørende teknikere er faguddannede specialister, som løbende gennemgår uddannelse på Mieles serviceskole. Teknikerne er placeret centralt over hele landet og står klar til at rykke ud til kunderne med kort varsel, dirigeret fra vores hovedkontor i Glostrup. Servicevognene er udstyret med alt, hvad der normalt skal bruges til en reparation. Teknikerne er derfor oftest i stand til at løse problemerne på stedet. Det er derfor sjældent nødvendigt at vente mere end én dag på, at produktet igen er klar efter et driftsstop. Service-hotline Det er altid muligt at få teknisk bistand ved henvendelse til Miele. Vi har tekniske eksperter klar til at bistå med råd og vejledning. Mieles reklamationsfrist Vi yder 24 måneders reklamationsfrist på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer. Yderligere garanterer vi levering af reservedele i 15 år. At forebygge er bedre end at helbrede Selv om Mieles produkter er driftssikre, kan de også vise symptomer på, at noget er på vej til at fungere mindre effektivt eller gå i stykker. Derfor er vores serviceabonnement langt den billigste forsikring mod ubehagelige overraskelser i form af driftsforstyrrelser eller driftsstop. Når der sættes ind i tide, viser det sig heldigvis ofte, at det kun er en mindre reparation eller udskiftning, der skal til, før alt igen fungerer, som det skal. Det betyder både tidsmæssige og driftsøkonomiske besparelser. Tegn et serviceabonnement Ved tegning af et serviceabonnement hos os i forbindelse med køb af et nyt Miele produkt eller inden produktet er 3 år gammelt, dækker vi arbejdsløn, kørsel og reservedele. Det er også muligt at få en specialaftale, hvor vores tekniker kommer på forebyggende besøg. Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra mandag til torsdag mellem kl og 16.00, fredag mellem kl og 15.30, på telefon Servicebestilling, direkte eller telefax Eller på internettet: 52

53 Indstillinger til ændring af standardværdier Med indstillingerne kan vaskemaskinens elektronik tilpasses til skiftende krav. Afhængig af indstilling ved levering vil man kunne se nogle indstillinger, der kan ændres af alle brugere (menu Indstillinger J) eller kan alle indstillinger under Brugerniveau være låst af en kode (menu Indstillinger/Brugerniveau). Kontakt Miele Teknisk Service. 53

54 Menuen Indstillinger J Menuen Indstillinger J åbnes A Stil programvælgeren på Slut. Grundmenuen vises. 15:03 Vælg program Indstillinger F... B Tryk på tasten OK. C Displayet skifter nu til menuen Indstillinger. C tilbage A Sprog F Brugerniveau D Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af tasterne og +, og bekræft valget ved tryk på OK. Sprog J Displayet kan indstilles til forskellige sprog. Via undermenuen Sprog kan man vælge, hvilket sprog displayet skal vise. Fanen efter ordet Sprog er en hjælp, hvis displayet er indstillet til et sprog, man ikke forstår. Det indstillede sprog markeres med et hak. Den ændrede indstilling af sprog gælder kun for det aktuelle vaskeprogram. Når programmet er slut, springer displayet tilbage til det sprog, der er indstillet fast i menuen Indstillinger/Brugerniveau. Menuen Indstillinger afsluttes ^ Vælg tilbage, og bekræft. Displayet skifter til startmenuen. 54

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine W 3122. da-dk

Brugsanvisning Vaskemaskine W 3122. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 3122 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 615 950 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5872 Edition 111. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5872 Edition 111. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5872 Edition 111 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 495 210 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 628 330 Miljøbeskyttelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 340 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 530 640 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8867 WP da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 575 340 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8302 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 872 690 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1225 http://da.yourpdfguides.com/dref/627849

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1225 http://da.yourpdfguides.com/dref/627849 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning

Brugs- og opstillingsanvisning Maxx 5 da Brugs- og opstillingsanvisning Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaske-/tørremaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og sørg

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1625 http://da.yourpdfguides.com/dref/628019

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1625 http://da.yourpdfguides.com/dref/628019 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere