ECH630-ECH749, CH735, CH26, CH745 Servicehåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECH630-ECH749, CH735, CH26, CH745 Servicehåndbog"

Transkript

1 ECH630-ECH749, CH735, CH26, CH745 Servicehåndbog VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor. Sørg for, at motoren er stoppet og befi nder sig i vandret position, før der udføres nogen former for vedligeholdelse eller service. 2 Sikkerhed 3 Vedligeholdelse 5 Specifi kationer 15 Værktøj og hjælpemidler 18 Fejlfi nding 22 Luftfi lter/indsugning 23 System til elektronisk brændstofi ndsprøjtning (EFI) - ECH 48 System til elektronisk brændstofi ndsprøjtning (EFI) - Bosch 81 Smøresystem 83 Elektrisk system 88 Startersystem 92 dskillelse/eftersyn og service 108 Genmontering KohlerEngines.com 1

2 Sikkerhed SIKKERHEDSFORNSTLTNINGER DVRSEL! Der kan opstå en faresituation med død, alvorlig kvæstelser eller omfattende tingskade til følge. FORSIGTIG! Der kan opstå en faresituation med mindre kvæstelser eller tingskade til følge. BEMÆRK: anvendes til at underrette personer om vigtige oplysninger vedr. installation, betjening eller vedligeholdelse. DVRSEL Eksplosivt brændstof kan medføre brand og alvorlige forbrændinger. Undlad at fylde brændstoftanken, mens motoren er varm eller kører. Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med god ventilation og i god afstand fra gnister og fl ammer. Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen. Brug aldrig benzin til rengøring. DVRSEL Roterende dele kan forårsage alvorlige personskader. Hold sikker afstand, når motoren kører. Hold hænder, fødder, hår og tøj i sikker afstand fra alle roterende dele, så du undgår at komme til skade. Lad aldrig motoren køre, mens dæksler, kapper og afskærmninger er afmonteret. DVRSEL Kulmonoxid kan medføre alvorlig kvalme, besvimelse eller døden. Undgå indånding af udstødningsgasser. Udstødningsgasser fra motoren indeholder giftig kulmonoxid. Kulmonoxid er lugtfri og farveløs og kan være livsfarlig ved indånding. DVRSEL Utilsigtet start kan medføre alvorlig personskade eller døden. fbryd tændrørskabler, og forbind dem til jord før service. Før du udfører arbejde på motoren eller udstyret, skal du frakoble motoren på følgende måde: 1) fbryd tændrørskablet eller -kablerne. 2) Frakobl det negative (-) batterikabel fra batteriet. DVRSEL Varme dele kan medføre alvorlige forbrændinger. Undlad at berøre motoren under drift eller lige efter standsning. Lad aldrig motoren køre, når varmeskærme og afskærmninger er afmonteret. DVRSEL Rengøringsopløsningsmidler kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. De må kun bruges i områder med god ventilation og god afstand til antændelseskilder. Karburatorrengøringsmidler og opløsningsmidler er meget letantændelige. Følg rengøringsmiddelproducentens advarsler og anvisninger om korrekt og sikker brug. Brug aldrig benzin til rengøring. FORSIGTIG! Elektrisk stød kan medføre personskade. Undlad at berøre ledningerne, når motoren kører. FORSIGTIG! Hvis krumtapakslen og svinghjulet beskadiges, kan det medføre personskade. nvendelse af forkerte procedurer kan medføre fragmentdannelse. Fragmenter kan blive kastet ud af motoren. Foretag altid montering af svinghjulet i henhold til retningslinjerne. DVRSEL Væsker under højt tryk kan gennemtrænge huden og forårsage alvorlige skader eller dødsfald. Undgå at arbejde på brændstofsystemet uden tilstrækkelig uddannelse eller sikkerhedsudstyr. Skader fra væskegennemtrængning er meget giftige og farlige. Ved ulykker skal der omgående søges læge. DVRSEL Eksplosivt brændstof kan medføre brand og alvorlige forbrændinger. Brændstofsystemet skal LTID forblive under HØJT TRYK. Vikl en klud helt omkring stikket til brændstofpumpen. Tryk på frigørelsesknappen/-knapperne og træk langsomt stikket væk fra brændstofpumpen, og lad kluden absorbere eventuelle brændstofrester i højtryksbrændstofslangen. Spildt brændstof skal fjernes omgående. 2 KohlerEngines.com

3 Vedligeholdelse VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DVRSEL Utilsigtet start kan medføre alvorlig personskade eller døden. fbryd tændrørskabler, og forbind dem til jord før service. Før du udfører arbejde på motoren eller udstyret, skal du frakoble motoren på følgende måde: 1) fbryd tændrørskablet eller -kablerne. 2) Frakobl det negative (-) batterikabel fra batteriet. Normal vedligeholdelse, udskiftning eller reparation af emissionsbegrænsende udstyr og systemer kan udføres af et almindeligt værksted eller enkeltpersoner. Imidlertid skal garantireparationer udføres af en autoriseret Kohler-forhandler. VEDLIGEHOLDELSESSKEM For hver 25 timer eller årligt¹ Servicér/udskift lavprofi lforfi lteret (hvis monteret). Luftfi lter/indsugning For hver 100 timer eller årligt¹ Skift olie. Smøresystem Rens luftfi lterelementet med lav profi l. Luftfi lter/indsugning fmonter og rengør kapper og køleområder. Luftfi lter/indsugning Kontrollér oliekøleribbe, og rengør dem om nødvendigt (hvis monteret). Smøresystem For hver 150 timer Kontrollér heavy-duty-fi lterovervågning Luftfi lter/indsugning Efterse heavy-duty-luftfi lterets papirelement og området omkring indsugningsfi lteret. Luftfi lter/indsugning For hver 200 timer¹ Udskift det unikke EFI (Electronic Fuel Injection)-brændstoffi lter. For hver 200 timer Skift oliefi lter Smøresystem For hver 300 timer¹ Udskift heavy-duty luftfi lterelement, og kontrollér det indvendige element. Luftfi lter/indsugning For hver 500 timer eller årligt¹ Udskift tændrørene, og indstil gnistgabet. Elektrisk system For hver 600 timer¹ Udskift det indvendige heavy-duty luftfi lterelement. Luftfi lter/indsugning 1 Vedligeholdelsesprocedurerne skal udføres hyppigere i meget støvede og snavsede omgivelser. REPRTIONER/RESERVEDELE Originale Kohler-servicedele kan købes fra autoriserede Kohler-forhandlere. Find en lokal Kohler-forhandler på KohlerEngines.com. Du kan også ringe på (US og Canada). KohlerEngines.com 3

4 Vedligeholdelse NBEFLINGER VEDRØRENDE OLIE Vi anbefaler brug af olie fra Kohler af hensyn til optimal ydelse. ndre højkvalitative olier (herunder syntetiske) i PI-serviceklasse (merican Petroleum Institute) SJ eller højere er acceptable. Vælg viskositet på baggrund af lufttemperaturen ved driftstidspunktet som vist i tabellen nedenfor. OPBEVRING Hvis motoren ikke skal være i drift i to måneder eller mere, skal nedenstående procedure følges. 1. Tilsæt Kohler PRO Series-brændstofconditioner eller tilsvarende til brændstoftanken. Lad motoren køre i 2-3 minutter for at få stabiliseret brændstof ind i brændstofsystemet (fejl pga. ubehandlet brændstof er ikke dækket af garantien). 2. Skift olie, mens motoren stadig er varm efter brug. fmonter tændrøret/tændrørene, og tilsæt ca. 30 ml til cylinderen eller cylindrene. Sæt tændrøret/ tændrørene tilbage, og tørn langsomt motoren for at fordele olien. 3. fbryd det negative (-) batterikabel. 4. Opbevar motoren på et rent og tørt sted. NBEFLET BRÆNDSTOF DVRSEL Eksplosivt brændstof kan medføre brand og alvorlige forbrændinger. Undlad at fylde brændstoftanken, mens motoren er varm eller kører. Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med god ventilation og i god afstand fra gnister og fl ammer. Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen. Brug aldrig benzin til rengøring. BEMÆRK! E15, E20 og E85 er IKKE godkendt og må IKKE benyttes. Skader, der opstår som følge af brug af gammel eller forurenet brændstof, er ikke dækket af garantien. Brændstof skal imødekomme disse krav: Ren, ny blyfri benzin. Oktantal på mindst 87 (R+M)/2. RON (Research Octane Number) på mindst 90. Benzin indeholdende op til 10 % ethylalkohol, 90 % blyfrit er tilladt. Metyl-tertiær-butylæter (MTBE) og blyfri benzinblanding (maks. 15 masseprocent MTBE) er tilladt. Undlad at blande olie i benzinen. Undlad at overfylde tanken. Benyt ikke benzin, der er ældre end 30 dage. 4 KohlerEngines.com

5 Specifikationer Motormål med heavy-duty luftfilter (16.704) (5.118) ir Filter Cover ssembly Removal (10.917) (3.473) Mål i millimeter. De tilsvarende mål i tommer er vist i [] (5.315) ir Filter Rain Cap Removal (11.997) (9.063) Safety ir Filter Element Removal (13.485) Primary ir Filter Element Removal LIFT STRP (0.690) Spark Plug (0.757) Spark Plug (0.618) (17.032) (5.626) (3.626) Mounting Hole Engine (7.252) (18.560) (8.284) (20.063) (3.504) 2X OIL DRIN PLUG 3/8 NPT (IN.) MOUNTING HOLE OIL FILL LOCTION OIL DIPSTICK (11.279) (24.513) 1/4 IN. SQ. KEYWY Ø(1.125) (2.016) (3.366) LIFT STRP 7/16-20 UNF 2B (IN.) (1.500) (6.125) (5.987) OIL FILTER OIL FILL LOCTION (3.834) (2.077) OIL FILTER (4.094) (3.504) ENGINE MOUNTING SURFCE (11.874) SOLENOID SHIFT STRTER 45 3/8-16 UNC 2B (IN.) 17.0 (0.669) Ø (5.625) B.C. 45 7/16-14 UNC 2B (IN.) 21.0 (0.827) Ø (7.75) B.C. ENGINE MOUNTING SURFCE KohlerEngines.com 5

6 Specifikationer Motormål med lavprofilsluftfilter Mål i millimeter. De tilsvarende mål i tommer er vist i [] (16.789) (11.915) (2.362) IR CLENER COVER REMOVL (0.672) SPRK PLUG (0.478) (0.690) SPRK PLUG (1.260) EXHUST PORT # (1.969) SPRK PLUG (0.472) EXHUST PORT #1 FUEL FILTER (18.242) OIL DIPSTICK CRNKSHFT (0.618) OIL FILTER REMOVL MOUNTING HOLES (7.252) MOUNTING HOLE (17.032) ENGINE (3.626) (5.626) (14.569) 3.05 (0.120) OIL FILL (1.181) SPRK PLUG FUEL PUMP OIL FILL (0.480) OIL DRIN PLUG 3/8 IN. NPT (2.008) (2.657) MUFFLER MOUNTING BOSSES (3.504) ENGINE MOUNTING SURFCE (3.992) 1/4 IN. SQ. KEYWY 8550 (3.366) KEYWY 7/16-20 UNF 28 IN (1.500) (6.125) (13.180) (6.838) (4.807) (2.559) (5.987) OIL FILTER 4.00 (0.157) PILOT (2.077) OIL FILTER (2.008) ENGINE MOUNTING SURFCE MOUNTING SURFCE (3.937) (3.504) (0.480) (2.966) LIFT STRP RECTIFIER REGULTOR OIL DRIN PLUG 3/8 IN. NPT MOUNTING HOLE (1.969) EXHUST PORT # (1.969) EXHUST PORT #1 M8 X STUDS M8 X DEEP 2 HOLES MUFFLER MTG BOSSES (11.164) SOLENOID SHIFT STRTER ENGINE MTG SURFCE 6 PILOT (7.000) OPTIONL PILOT (5.750) KohlerEngines.com (12.133) MOUNTING HOLE

7 Specifikationer MOTORENS ID-NUMRE Der skal henvises til identifi kationsnumre for Kohler-motorer (model, specifi kation og serienr.) for at sikre effektiv reparation, bestilling af korrekte dele og motorudskiftning. Model ECH630 EFI Command-motor Vandret aksel Numerisk betegnelse Specifi kationer ECH Serienr Kode for fremstillingsår Fabrikskode Kode År GENERELLE SPECIFIKTIONER 3.6 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Boring 80 mm 83 mm 83 mm Slaglængde 69 mm 67 mm Slagvolumen 694 cc 747 cc 725 cc Oliekapacitet (genpåfyldning) 1.9 l Maksimal driftsvinkel (ved fuld oliestand) 4 25 TILSPÆNDINGSSPECIFIKTIONER 3.5 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Blæserhus Ind i udkernet aluminiumshul eller svejset møtrik M5 M6 6,2 Nm i nye huller 4,0 Nm i tidligere anvendte huller 10,7 Nm i nye huller 7,3 Nm i tidligere anvendte huller Ind i ekstruderet hul i metalplade M5 M6 2,8 Nm i nye huller 2,3 Nm i tidligere anvendte huller 2,8 Nm i nye huller 2,3 Nm i tidligere anvendte huller 6,2 Nm i nye huller 4,0 Nm i tidligere anvendte huller 10,7 Nm i nye huller 7,3 Nm i tidligere anvendte huller Lukkespjæld Befæstigelse 25,6 Nm 24,4 Nm Plejlstang Hætte (trinvis tilspænding) 8 mm lige skaft 8 mm holdebolte 6 mm lige skaft 11,6 Nm 22,7 Nm 14,7 Nm 11,3 Nm 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 4 Overskridelse af driftsvinklen kan forårsage motorskader pga. utilstrækkelig smøring. 5 Smør gevindene med olie før samling. 6 lle referencer til hestekræfter (hk) fra Kohler er certifi cerede effekttal og gældende iht. hk-standarderne SE J1940 og J1995. Der fi ndes fl ere oplysninger om certifi cerede effekttal på KohlerEngines.com. KohlerEngines.com 7

8 Specifikationer TILSPÆNDINGSSPECIFIKTIONER 3.5 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Krumtaphus Montering af udluftningsdæksel Sensor til olietemperatur (i udluftningsdæksel) Oil Sentry TM (i udluftningsdæksel) Olieaftapningsprop Topstykke Sekskantet flangemøtrik (tilspænding i to trin) Topstykkebolt (tilspænding i to trin) Skrue til vippearm 11,3 Nm i nye huller 7,3 Nm i tidligere anvendte huller 7,3 Nm 4,5 Nm 13,6 Nm først til 16,9 Nm sidst til 33,9 Nm først til 22,6 Nm sidst til 41,8 Nm 18,1 Nm 7,3 Nm Blæser/svinghjul Montering af blæser 9,9 Nm Holdeskrue til svinghjul 71,6 Nm 66,4 Nm Befæstigelse til metalgræsgitter (til 9,9 Nm svinghjul) Befæstigelse til plastgræsgitter (til blæser) 4,0 Nm Brændstofpumpe Sideskærmsbefæstigelse Modulbefæstigelse Befæstigelse til pulspumpebeslag Pulspumpebefæstigelse til beslag 11,9 Nm 9,2 Nm 2,1 Nm 7,3 Nm i nye huller 6,2 Nm i tidligere anvendte huller Regulator rmmøtrik 7,1 Nm 6,8 Nm Gasregulering Samlet på topstykker Samlet på blæserhus 10,7 Nm 2,8 Nm Tænding Tændrør Spolebefæstigelse Tilspændingsmoment for tændingsmodul Skrue til positionssensor for krumtapaksel Skrue til positionssensorbeslag for krumtapaksel Skrue til elektronisk styreenhed Blæserhus Befæstigelse af ensretter-regulators jordledning Befæstigelse for ensretter-regulator 27 Nm 10,2 Nm 6,2 Nm 7,3 Nm 6,2 Nm 2,8 Nm i nye huller 2,3 Nm i tidligere anvendte huller 1,4 Nm 4,0-6,2 Nm 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 5 Smør gevindene med olie før samling. 8 KohlerEngines.com

9 Specifikationer TILSPÆNDINGSSPECIFIKTIONER 3.5 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Indsugningsmanifold Befæstigelse (tilspænding i to trin) Befæstigelse til sensor for absolut manifoldtryk (MP) Indsprøjtningsdysehætte Befæstigelsesmøtrik for luftfi lter til gasspjældshus Befæstigelse til monteringsbeslag for heavy-duty luftfi lter Befæstigelse til indsprøjtningsdysehætte først til 7,8 Nm sidst til 10,5 Nm 7,3 Nm 7,3 Nm 8,2 Nm 5,8 Nm 7,3 Nm først til 7,4 Nm sidst til 9,9 Nm Lyddæmper Låsemøtrik 27,8 Nm 24,4 Nm Oxygensensor 50,1 Nm Oliekøler Oliekøler/adapternippel 28,5 Nm 27 Nm Befæstigelse I blæserhus Mellem oliekølerslanger 2,8 Nm 2,3 Nm Gasreguleringsbeslag Befæstigelse (samlet på topstykker) Befæstigelse (samlet på blæserhus) Tilspændingsmoment for befæstigelse 10,7 Nm i nye huller 7,3 Nm i tidligere anvendte huller 2,8 Nm i nye huller 2,3 Nm i tidligere anvendte huller 10,7 Nm i nye huller 7,3 Nm i tidligere anvendte huller Starter Gennemgående bolt 5,6-9,0 Nm Nippondenso (solenoideskift) Delco-Remy (solenoideskift) 4,5-7,5 Nm 5,6-9,0 Nm Skrue 16,0 Nm 15,3 Nm Monteringsskrue til børsteholder Delco-Remy-starter 2,5-3,3 Nm 2,5-3,3 Nm Starter-solenoide Monteret udstyr Nippondenso-starter Delco-Remy-starter Møtrik, pluspolen (+) på børsteledning Nippondenso-starter Delco-Remy-starter Stator Skrue 4,0-6,0 Nm 8,0-11,0 Nm 6,2 Nm i nye huller 4,0 Nm i tidligere anvendte huller 6,0-9,0 Nm 4,0-6,0 Nm 8,0-12,0 Nm 8,0-11,0 Nm 6,2 Nm 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 5 Smør gevindene med olie før samling. KohlerEngines.com 9

10 Specifikationer TILSPÆNDINGSSPECIFIKTIONER 3.5 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Ventildæksel Befæstigelse Dæksel til pakning Dæksel til sort O-ring med kraveskruer med fl angeskruer og afstandsstykker Dæksel til gul eller brun O-ring med integrerede metalafstandsstykker 6,2 Nm 3,4 Nm 5,6 Nm 9,9 Nm 6,2 Nm SPILLERUMSSPECIFIKTIONER 3 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Knastaksel Endeslør (med skive) 0,101/0,406 mm 0,076/0,127 mm Spillerum 0,025/0,105 mm 0,025/0,063 mm Boring, indv. diam. Ny Maks. slitagegrænse Lejefl ade, udv. diam. Ny Maks. slitagegrænse Plejlstang Spillerum plejlstang-tilkrumtapsøjle ved 21 C Ny Maks. slitagegrænse 20,000/20,025 mm 20,038 mm 19,920/19,975 mm 19,914 mm 0,043/0,073 mm 20,000/20,025 mm 20,038 mm 19,962/19,975 mm 19,959 mm 0,030/0,055 mm 0,088 mm 0,070 mm Spillerum i siden mellem plejlstang og krumtapsøjle 0,26/0,63 mm 0,26/0,63 mm Spillerum plejlstang-til-stempelpind ved 21 C 0,015/0,028 mm 0,015/0,028 mm Stempelpindsende, indv. diam. ved 21 C Ny Maks. slitagegrænse 17,015/17,023 mm 17,036 mm 17,015/17,023 mm 17,036 mm Krumtaphus Boring til tværakselregulator, indv. diam. Ny Maks. slitagegrænse 6 mm aksel Ny Maks. slitagegrænse 8 mm aksel Ny Maks. slitagegrænse 8,025/8,075 mm 8,088 mm 6,025/6,050 mm 6,063 mm 8,025/8,075 mm 8,088 mm 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 5 Smør gevindene med olie før samling. 5 Smør gevindene med olie før samling. 10 KohlerEngines.com

11 Specifikationer SPILLERUMSSPECIFIKTIONER 3 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Krumtapaksel Endeslør (frit) 0,070/0,590 mm 0,070/0,590 mm Endespillerum (m/ tryklejekomponenter) 0,070/1,190 mm 0,070/1,190 mm Boring (i krumtaphus) Ny Maks. slitagegrænse 40,972/40,997 mm 41,011 mm 40,965/41,003 mm 41,016 mm Boring (i lukkespjæld) Ny 40,974/41,000 mm 40,987/40,974 mm Krumtapaksel-til-glideleje (lukkespjæld), spillerum Ny 0,03/0,12 mm 0,03/0,09 mm Krumtapakselboring (i lukkespjæld)- til-krumtapaksel, spillerum Ny 0,039/0,087 mm 0,039/0,074 mm Svinghjulets endehovedleje Udv. diam. Ny Udv. diam. Maks. slitagegrænse Maks. stigningsgrænse Maks. rundhedsafvigelsesgrænse Lukkespjældets endehovedleje Udv. diam. Ny Udv. diam. Maks. slitagegrænse Maks. stigningsgrænse Maks. rundhedsafvigelsesgrænse Plejlstangstap Udv. diam. Ny Udv. diam. Maks. slitagegrænse Maks. stigningsgrænse Maks. rundhedsafvigelsesgrænse Krumtapaksel T.I.R. Kraftudtagsende, krumtapaksel i motor Hele krumtapaksel, i hakklodser 40,913/40,935 mm 40,843 mm 0,022 mm 0,025 mm 40,913/40,935 mm 40,843 mm 0,022 mm 0,025 mm 35,950/35,973 mm 35,941 mm 0,018 mm 0,025 mm 0,279 mm 0,10 mm 40,913/40,935 mm 40,84 mm 0,022 mm 0,025 mm 40,913/40,935 mm 40,84 mm 0,022 mm 0,025 mm 35,955/35,973 mm 35,94 mm 0,018 mm 0,025 mm 0,279 mm 0,10 mm Cylinderboring Boring, indv. diam. Ny 80,000/80,025 mm 83,006/83,031 mm 82,988/83,013 mm Udv. diam. Maks. 80,075 mm 83,081 mm 83,051 mm slitagegrænse (3,1526 in) Maks. rundhedsafvigelsesgrænse 0,120 mm 0,12 mm Maks. stigning 0,05 mm 0,05 mm Topstykke Maks. fl adhedsafvigelse 0,076 mm 0,076 mm 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. KohlerEngines.com 11

12 Specifikationer SPILLERUMSSPECIFIKTIONER 3 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Regulator Spillerum mellem regulatortværaksel og krumtaphus 6 mm aksel 8 mm aksel Tværaksel, udv. diam. Ny Maks. slitagegrænse 6 mm aksel Ny Maks. slitagegrænse 8 mm aksel Ny Maks. slitagegrænse 0,025/0,126 mm 7,949/8,000 mm 7,936 mm 0,013/0,075 mm 0,025/0,126 mm 5,975/6,012 mm 5,962 mm 7,949/8,000 mm 7,936 mm Spillerum mellem regulatortværaksel og regulatordrivhjul 0,090/0,160 mm 0,015/0,140 mm Drivhjulsaksel, udv. diam. Ny Maks. slitagegrænse 5,990/6,000 mm 5,977 mm Tænding Gnistgab Luftgab på krumtapakslens positionssensor. Stempel, stempelringe og stempelpind Spillerum mellem stempel og stempelpind 0,2-0,7 mm 0,76 mm 0,006/0,017 mm Stempelpindsboring, indv. diam. Ny Maks. slitagegrænse Pind, udv. diam. Ny Maks. slitagegrænse Sidespillerum mellem øverste kompressionsring og rille Sidespillerum mellem mellemste kompressionsring og rille Sidespillerum mellem øverste oliekontrolring og rille Endegab for den øverste og mellemste kompressionsring Ny boring Tidligere anvendt boring (maks.) 17,006/17,012 mm 17,025 mm 16,995/17,000 mm 16,994 mm 0,050/0,095 mm 0,025/0,048 mm 0,030/0,075 mm 0,015/0,037 mm 0,010/0,011 mm 0,026/0,176 mm 0,25/0,56 mm 0,25/0,56 mm 0,80 mm 0,94 mm 0,94 mm Trykfl ade, udv. diam. 7 79,943/79,961 mm 82,949/82,967 mm 82,949/82,967 mm Maks. slitagegrænse 79,816 mm (3,1423 in) 82,822 mm (3,2606 in) 82,822 mm (3,2606 in) 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 7 Mål 6 mm over bunden af stempelskørtet i rette vinkler på stempelpinden. 12 KohlerEngines.com

13 Specifikationer SPILLERUMSSPECIFIKTIONER 3 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Stempel, stempelringe og stempelpind (forts.) Spillerum mellem stempeltrykfl ade og cylinderboring 7 Ny 0,039/0,082 mm 0,039/0,082 mm 0,039/0,082 mm Ventiler og ventilløftere Spillerum mellem hydraulisk løfter og krumtaphus Spillerum mellem ventilspindel og ventilstyr Spillerum mellem udstødningsventilspindel og ventilstyr Tændingsmodul, luftgab Hastighedssensor, luftgab Indsugningsventilstyr, indv. diam. Ny Maks. slitagegrænse Udstødningsventilstyr, indv. diam. Ny Maks. slitagegrænse Størrelse på rival til styr Standard 0,25 mm O.S. Minimumløft for indsugningsventil Minimumløft for udstødningsventil 0,011/0,048 mm 0,0241/0,0501 mm 0,040/0,078 mm 0,038/0,076 mm 0,052/0,090 mm 0,050/0,088 mm 7,040/7,060 mm 7,134 mm 7,040/7,060 mm 7,159 mm 7,050 mm 7,300 mm 8,07 mm 8,07 mm Nominel vinkel for ventilsæde 45 0,28/0,33 mm 1,50 ± 0,25 mm 7,038/7,058 mm 7,134 mm 7,038/7,058 mm 7,159 mm 7,048 mm 7,298 mm 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 7 Mål 6 mm over bunden af stempelskørtet i rette vinkler på stempelpinden. KohlerEngines.com 13

14 Specifikationer GENERELLE TILSPÆNDINGSVÆRDIER nbefalede engelske tilspændingsmomenter standardapplikationer Bolte, skruer, møtrikker og befæstigelseselementer samlet ind i støbejern eller stål Befæstigelseselementer af grad 2 eller 5 ind i aluminium Størrelse Grad 2 Grad 5 Grad 8 Tilspændingsmoment: Nm (in. lb.) ± 20 % ,3 (20) 2,8 (25) 2,3 (20) ,6 (32) 4,5 (40) 3,6 (32) ,6 (32) 4,5 (40) 1/4-20 7,9 (70) 13,0 (115) 18,7 (165) 7,9 (70) 1/4-28 9,6 (85) 15,8 (140) 22,6 (200) 5/ ,0 (150) 28,3 (250) 39,6 (350) 17,0 (150) 5/ ,7 (165) 30,5 (270) 3/ ,4 (260) 3/ ,9 (300) Tilspændingsmoment: Nm (ft. lb.) ± 20 % 5/ ,7 (30) 3/ ,5 (35) 67,8 (50) 3/ ,2 (40) 81,4 (60) 7/ ,5 (35) 74,6 (55) 108,5 (80) 7/ ,0 (45) 101,7 (75) 142,5 (105) 1/ ,8 (50) 108,5 (80) 155,9 (115) 1/ ,9 (70) 142,4 (105) 223,7 (165) 9/ ,7 (75) 169,5 (125) 237,3 (175) 9/ ,6 (100) 223,7 (165) 311,9 (230) 5/ ,5 (110) 244,1 (180) 352,6 (260) 5/ ,8 (140) 311,9 (230) 447,5 (330) 3/ ,3 (147) 332,2 (245) 474,6 (350) 3/ ,2 (200) 440,7 (325) 637,3 (470) nbefalede tilspændingsmomenter i metriske angivelser til standardapplikationer Kvalitetsklasse Størrelse 4,8 5,8 8,8 10,9 12,9 Ikke-kritiske befæstigelseselementer ind i aluminium Tilspændingsmoment: Nm (in. lb.) ± 10% M4 1,2 (11) 1,7 (15) 2,9 (26) 4,1 (36) 5,0 (44) 2,0 (18) M5 2,5 (22) 3,2 (28) 5,8 (51) 8,1 (72) 9,7 (86) 4,0 (35) M6 4,3 (38) 5,7 (50) 9,9 (88) 14,0 (124) 16,5 (146) 6,8 (60) M8 10,5 (93) 13,6 (120) 24,4 (216) 33,9 (300) 40,7 (360) 17,0 (150) Tilspændingsmoment: Nm (ft. lb.) ± 10 % M10 21,7 (16) 27,1 (20) 47,5 (35) 66,4 (49) 81,4 (60) 33,9 (25) M12 36,6 (27) 47,5 (35) 82,7 (61) 116,6 (86) 139,7 (103) 61,0 (45) M14 58,3 (43) 76,4 (56) 131,5 (97) 184,4 (136) 219,7 (162) 94,9 (70) Konvertering af tilspændingsmomenter Nm = in. lb. x 0,113 in. lb. = Nm x 8,85 Nm = ft. lb. x 1,356 ft. lb. = Nm x 0, KohlerEngines.com

15 Værktøj og hjælpemidler Visse kvalitetsværktøjer er designet til særlige former for afmontering, reparation og genmontering. Ved at anvende dette værktøj kan du udføre korrekt service på motorer hurtigere, lettere og mere sikkert! Derudover forøges din servicekapacitet og kundens tilfredshed, da motorens nedetid reduceres. Her er en oversigt over værktøjer og deres kilder. SEPRTE VÆRKTØJSLEVERNDØRER Kohler-værktøj Kontakt din lokale Kohler-forsyningskilde. SE Tools 415 Howard St. Lapeer, MI Telefon Gratisnr Fax Design Technology Inc. 768 Burr Oak Drive Westmont, IL Telefon Fax VÆRKTØJ Beskrivelse Tester til alkoholindhold Til test af alkoholindhold (%) i ombearbejdet/iltet brændstof. Plade til knastakslens endeslør Til kontrol af knastakslens endeslør. Tætningsbeskytter til knastaksel (egis) Til beskyttelse af tætningen ved montering af knastakslen. Lækagetester til cylinder Til kontrol af tændingsforsinkelse og test af, om cylinder, stempel, ringe eller ventiler er slidte. Individuel komponent tilgængelig: dapter 12 mm x 14 mm (nødvendig til lækagetest på Xt-6-motorer= Forhandlerværktøjssæt (Nationalt) Komplet sæt med nødvendigt Kohler-værktøj. Komponenter i S Tændingssystemtester Lækagetester til cylinder Testsæt til olietryk Tester til ensretter-regulator (120 V C/60 Hz) Forhandlerværktøjssæt (Internationalt) Komplet sæt med nødvendigt Kohler-værktøj. Komponenter i S Tændingssystem-tester Lækagetester til cylinder Testsæt til olietryk Tester til ensretter-regulator (240 V C/50Hz) Digital tester til vakuum/tryk Til kontrol af vakuum i krumtaphus. Individuel komponent tilgængelig: Gummiadapterprop Værktøj til fejlfinding på elektronisk brændstofindsprøjtning (EFI) Til bærbar eller stationær pc. EFI-servicesæt Til fejlfi nding og konfi guration af en EFI-motor. Komponenter i S Tester til brændstoftryk Noid -lampe 90 -adapter Indbygget T -beslag Kodestik, rød ledning Kodestik, blå ledning dapterslange til Shrader-ventil Svinghjulsaftrækker Til korrekt afmontering af motorens svinghjul. Kilde/Reservedelsnr. Kohler S SE Tools KLR SE Tools KLR Kohler S Design Technology Inc. DTI Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Design Technology Inc. DTI Design Technology Inc. DTI Kohler S Kohler S Design Technology Inc. DTI-019 DTI-021 DTI-023 DTI-035 DTI-027 DTI-029 DTI-037 SE Tools KLR KohlerEngines.com 15

16 Værktøj og hjælpemidler VÆRKTØJ Beskrivelse Værktøj til hydrauliske ventilløftere Til afmontering og montering af hydrauliske løftere. Tændingssystemtester Til test af udgangen på alle systemer, herunder CD. Induktivt tachometer (digitalt) Til kontrol af motoromdrejninger (o/min). Offset-nøgle (K- og M-serien) Til afmontering og montering af holdemøtrikker for cylinderpumpe. Testsæt til olietryk Til test/kontrol af olietryk på tryksmurte motorer. Tester til ensretter-regulator (120 V) Tester til ensretter-regulator (240 V) Til test af ensretter-regulatorer. Komponenter for S og S Testledningsnet til CS-PRO-regulator Testledningsnet til specialregulator med diode Tester til gnistfortændingsmodul (SM) Til test af SM (SM og DSM) på motorer med SMRT-SPRK Servicesæt til starter (alle startere) Til afmontering og montering af låseringe og børster. Individuel komponent tilgængelig: Holdeværktøj til starterbørster (solenoideskift) Triad/OHC-timingværktøjssæt Til fastholdelse af knaststyring og krumtapaksel i timet position ved montering af takthjulsrem. Ventilstyrsrival (K- og M-serien) Til korrekt dimensionering af ventilstyr efter montering. Ventilstyrsrival (Command-serien) Til oprømning ad slidte ventilstyr, så de accepterer udskiftning med ventiler i overstørrelse. Kan anvendes i borestandere med lav hastighed eller med nedenstående håndtag til oprømning i hånden. Rivalhåndtag Til håndrømning med Kohler S rival. Kilde/Reservedelsnr. Kohler S Kohler S Design Technology Inc. DTI-110 Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Design Technology Inc. DTI-031 DTI-033 Kohler S SE Tools KLR SE Tools KLR Kohler S Design Technology Inc. DTI-K828 Kohler S Design Technology Inc. DTI-K830 HJÆLPEMIDLER Beskrivelse Kilde/Reservedelsnr. Smøremiddel til knastaksel (Valspar ZZ613) Kohler S Dielektrisk smørefedt (GE(Novaguard G661) Kohler S Dielektrisk smørefedt Loctite Smøremiddel til Kohler elektrisk starter (inertidrev) Kohler S Smøremiddel til Kohler elektrisk starter (solenoideskift) Kohler S RTV-silikonetætningsmiddel Loctite 5900 Heavy Body i 4 oz. aerosol-dispenser. Kohler S Kun oxim-baserede, oliebestandige RTV-tætningsmidler, som de anførte, er Loctite 5910 godkendt til brug. Loctite Nos eller 5910 anbefales, da de har de bedste Loctite Ultra Black 598 tætningsegenskaber. Loctite Ultra Blue 587 Loctite Ultra Copper 5920 Smøremiddel til notaksel Kohler S 16 KohlerEngines.com

17 Værktøj og hjælpemidler HOLDEVÆRKTØJ TIL SVINGHJUL Et holdeværktøj til svinghjulet kan fremstilles af en startkrans fra et kasseret svinghjul og anvendes i stedet for en båndskruenøgle. 1. Ved hjælp af en slibende kapsav skæres et sekstandet stykke af startkransen som vist. 2. Slib eventuelle grater og skarpe kanter ned. 3. Vend stykket om, og anbring det mellem tændingsmodulets nav på krumtaphuset, så værktøjets tænder går i indgreb med tænderne på startkransen. Navet vil låse værktøjet og svinghulet fast, så det kan løsnes, strammes eller afmonteres ved hjælp af en navaftrækker. VÆRKTØJ TIL VENTILVIPPERM/KRUMTPHUS En skruenøgle til at løfte vippearmen eller til at dreje krumtapakslen med, kan laves af en gammel kasseret plejlstang. 1. Find en brugt plejlstang fra en motor med 10 hk eller mere. fmonter og kassér plejlstangshætten. 2. fmonter tapperne på en Posi-Lock-stang, eller slib de fl ugtende trin på en Command-stang ned, så samlefl aden er fl ad. 3. Find en 1" lang maskinskrue med en gevindstørrelse, der passer til gevindene i plejlstangen. 4. Brug en fl ad skive med korrekt indv. diam. til maskinskruen og med cirka 1 i udv. diam. Monter maskinskruen med skiven på stangens samlede fl ade. KohlerEngines.com 17

18 Fejlfinding FEJLFINDINGSVEJLEDNING Hvis der opstår problemer, skal du sørge for først at kontrollere de mest enkle årsager, selv om de måske kan virke lidt for indlysende. Det kan f.eks. være, at det er en tom tank, der gør, at motoren ikke kan starte. Nogle af de mest almindelige typer af motorproblemer er anført nedenfor og afhænger af motorspecifi kationerne. Brug disse, når du leder efter fejlårsager. Motoren tørner, men starter ikke. Batteri tilsluttet forkert. Sprunget sikring. Funktionssvigt i solenoiden til karburatoren. Choker slutter ikke. Blokeret brændstofl edning eller brændstoffi lter. Diode i ledningsnettet svigter i tilstand med afbrudt kredsløb. Funktionssvigt i DSI eller DSM. Tom brændstoftank. Defekt elektronisk styreenhed. Defekt(e) tændingsmodul(er). Defekt(e) tændrør. Funktionssvigt i brændstofpumpe vakuumslange blokeret eller lækker. Ventil til brændstoftilførsel lukket. Defekt(e) tændingsmodul(er) eller utilstrækkeligt luftgab. Utilstrækkelig spænding på elektronisk styreenhed. Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt. Nøglekontakt eller afbryderkontakt i positionen OFF. Lav oliestand. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). Funktionssvigt i SMRT-SPRK. Tændrørskabel/-kabler ikke tilsluttet. Motoren starter, men bliver ikke ved med at køre Karburatoren er defekt. Toppakningen er defekt. Defekt eller forkert indstillet choker- eller gasspjældsregulering. Funktionssvigt i brændstofpumpe vakuumslange blokeret eller lækker. Læk i indsugningssystemet. Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). Begrænset ventilation i benzindæksel. Motoren er svær at starte Blokeret brændstofl edning eller brændstoffi lter. Motoren er overophedet. Defekt CR-mekanisme. Defekt eller forkert indstillet choker- eller gasspjældsregulering. Defekt(e) tændrør. Svinghjulets kile er skåret. Funktionssvigt i brændstofpumpe vakuumslange blokeret eller lækker. Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt. Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk. Lav kompression. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). Svag gnist. Motoren tørner ikke Batteriet er afl adet. Defekt elektrisk starter eller solenoide. Defekt nøgleafbryder eller tændingskontakt. Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt. Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk. Paler går ikke i indgreb i drevskålen. Indvendige komponenter i motoren er brændt sammen. Motoren kører, men sætter ud Karburator justeret forkert. Motoren er overophedet. Defekt(e) tændrør. Defekt(e) tændingsmodul(er) eller utilstrækkeligt luftgab. Forkert luftgab på krumtapakslens positionssensor. Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt. Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). Tændrørskabel/-kabler ikke tilsluttet. Hætten til tændrørskablet sidder løst på tændrøret. Tændrørskabel ikke tilsluttet. Motoren vil ikke køre i tomgang Motoren er overophedet. Defekt(e) tændrør. Nålen til regulering af brændstof ved tomgang er ikke indstillet korrekt. Skruen til regulering af tomgangshastighed er ikke indstillet korrekt. Utilstrækkelig brændstoftilførsel. Lav kompression. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). Begrænset ventilation i benzindæksel. Motoren bliver overophedet Defekt køleblæser. Overbelastning af motoren. Defekt/manglende blæserrem. Karburatoren er defekt. Høj oliestand i krumtaphuset. Mager brændstofblanding. Lav kølevæskestand. Lav oliestand i krumtaphuset. Komponenter i køler og/eller kølesystemet blokeret, delvist blokeret eller lækkende. Defekt rem til vandpumpe. Fejlfunktion i vandpumpe. Motoren banker Overbelastning af motoren. Funktionssvigt for hydraulisk ventilløfter. Forkert olietype/viskositet. Indvendig slitage eller indvendige beskadigelser. Lav oliestand i krumtaphuset. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). 18 KohlerEngines.com

19 Fejlfinding Motoren mister kraft Snavset luftfi lterelement. Motoren er overophedet. Overbelastning af motoren. Begrænset udstødning. Defekt(e) tændrør. Høj oliestand i krumtaphuset. Forkert indstilling af regulatoren. Batteriet er næsten afl adet. Lav kompression. Lav oliestand i krumtaphuset. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). Motoren bruger for meget olie Befæstelseselementerne er løse eller ikke fastspændt korrekt. Sprængt toppakning/overophedet. Defekt reed-kontakt til udluftning. Blokeret eller defekt udluftning til krumtaphus. Krumtaphuset er overfyldt. Forkert olietype/viskositet. Slidt cylinderboring. Slidte eller defekte stempelringe. Slidte ventilspindler/ventilstyringer. Olie lækker fra olietætninger, pakninger Defekt reed-kontakt til udluftning. Blokeret eller defekt udluftning til krumtaphus. Befæstelseselementerne er løse eller ikke fastspændt korrekt. Stempellækage eller lækage ved ventiler. Begrænset udstødning. UDVENDIG KONTROL F MOTOREN BEMÆRK! Olien bør tømmes ud i god afstand fra arbejdsbænken. Sørg for at afsætte tilstrækkelig tid til en fuldstændig udtømning. Før rengøring eller adskillelse af motoren skal du gennemføre en grundig udvendig kontrol af motoren. Denne kontrol kan give et fingerpeg om, hvad man kan forvente at finde inde i motoren (og årsagen hertil), når den skilles ad. Kontrollér, at der ikke er ophobet snavs og andre partikler på krumtaphuset, køleribber, græsgitter eller andre udvendige overflader. Snavs eller andre partikler i disse områder kan forårsage overophedning af motoren. Kontrollér, om der er synlige brændstof- og olielækager og beskadigede komponenter. Store olielækager kan være tegn på en tilstoppet eller defekt udluftning, slidte eller beskadigede tætninger eller pakninger eller løse befæstelseselementer. Kontrollér luftfi lterafdækningen og luftfi lterenheden for beskadigelser eller tegn på, at de sidder dårligt og ikke lukker til. Kontrollér luftfi lterelementet. Kig efter huller, fl ænger, revnede eller beskadigede tætningsfl ader eller andre skader, der gør, at der slipper ufi ltreret luft ind i motoren. Et tilsmudset eller tilstoppet element kan indikere utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse. Kontrollér karburatorens indsnævring for snavs. Snavs i indsnævringen er et yderligere tegn på, at luftfi lteret ikke fungerer korrekt. Kontrollér, om oliestanden er så høj, at oliepinden kan registrere den. Hvis den er over, skal du være opmærksom på, om der lugter af benzin. Kontrollér olietilstanden. Tøm olien ud i en beholder; den skal fl yde frit. Kontrollér olien for metalspåner og andre fremmedlegemer. Slam er et naturligt biprodukt ved forbrænding; det er normalt, at der ophober sig lidt. Store slamophobninger kan være tegn på, at der bruges olie af den forkerte type eller med den forkerte vægt, at olien ikke er blevet skiftet i de anbefalede intervaller, en for fed brændstofblanding eller dårlig tænding. RENGØRING F MOTOREN DVRSEL Rengøringsopløsningsmidler kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. De må kun bruges i områder med god ventilation og god afstand til antændelseskilder. Karburatorrengøringsmidler og opløsningsmidler er meget letantændelige. Følg rengøringsmiddelproducentens advarsler og anvisninger om korrekt og sikker brug. Brug aldrig benzin til rengøring. Når du har foretaget en udvendig kontrol af motoren, skal den rengøres grundigt, før du skiller den ad. Rengør også de enkelte komponenter under arbejdet med at skille motoren ad. Det er kun muligt at kontrollere de rene dele ordentligt for slid og beskadigelser. I handlen fås der mange rengøringsmidler, der hurtigt kan fjerne fedt, olie og snavs fra motorens dele. Hvis du bruger et sådant rengøringsmiddel, skal du følge producentens anvisninger om brug og sikkerhed nøje. Sørg for, at alle spor efter rengøringsmidlet fjernes fra motoren, før du samler den igen og tager den i brug. Selv små mængder af disse rengøringsmidler kan hurtigt nedbryde motoroliens smørende egenskaber. KohlerEngines.com 19

20 Fejlfinding VKUUMTEST F KRUMTPHUS DVRSEL Kulmonoxid kan medføre alvorlig kvalme, besvimelse eller døden. Undgå indånding af udstødningsgasser. Udstødningsgasser fra motoren indeholder giftig kulmonoxid. Kulmonoxid er lugtfri og farveløs og kan være livsfarlig ved indånding. DVRSEL Roterende dele kan forårsage alvorlige personskader. Hold sikker afstand, når motoren kører. Hold hænder, fødder, hår og tøj i sikker afstand fra alle roterende dele, så du undgår at komme til skade. Lad aldrig motoren køre, mens dæksler, kapper og afskærmninger er afmonteret. Der skal være delvist vakuum i krumtaphuset, når motoren kører. Tryk i krumtaphuset (normalt forårsaget af en tilstoppet eller defekt udluftning) kan medføre, at olien presses ud ved olietætninger, pakninger eller andre steder. Vakuum i krumtaphuset måles bedst med et vandmanometer eller en vakuummåler. Der medfølger fuldstændige anvisninger. Test af vakuum i krumtaphus ved hjælp af manometer: 1. Sæt gummiproppen i oliepåfyldningshullet. Sørg for, at presseklemmen er monteret på slangen, og brug de koniske adaptere til tilslutning af slangen mellem proppen og en af manometerrøret. Lad det andet rør være åben ud til atmosfæren. Kontrollér, at vandstanden i manometeret ligger på 0-linjen. Sørg for, at presseklemmen er lukket til. 2. Start motoren og kør ubelastet ved høj hastighed. 3. Åbn klemmen, og kontrollér vandstanden i røret. Niveauet i motorsiden bør som minimum være 10,2 cm over niveauet i den åbne side. Hvis niveauet i motorsiden er lavere end specifi ceret (lav/intet vakuum), eller hvis niveauet i motorsiden er lavere end niveauet i den åbne side (tryk), skal du kontrollere de punkter, der er nævnt i nedenstående tabel. 4. Luk presseklemmen, før du stopper motoren. Sådan testes vakuum i krumtaphuset med vakuum-/ trykmåler: 1. fmonter oliepinden eller oliepåfyldningsproppen/- dækslet. 2. Monter adapteren i oliepåfyldnings-/oliepindsåbningen omvendt over enden af et oliepindsrør med lille diameter, eller direkte på motoren, hvis der ikke anvendes et rør. nbring måleren i hullet i proppen. 3. Kør motoren, og afl æs målerværdierne. nalog tester Hvis nålen bevæger sig til venstre for 0, er der vakuum, og hvis den bevæger sig mod højre, er der tryk. Digital tester Tryk på testknappen øverst på testeren. Vakuum i krumtaphuset skal som minimum være 10,2 cm vand. Hvis afl æsningen ligger under specifi - kationen, eller hvis der er tryk, kontrolleres nedenstående tabel for mulige årsager og konklusioner. Tilstand Krumtapakslens udluftning tilstoppet eller uden funktion. Tætninger og/eller pakninger lækker. Befæstelseselementerne er løse eller ikke fastspændt korrekt. Stempellækage eller lækage ved ventiler (bekræft ved at efterse komponenterne). Begrænset udstødning. Konklusion BEMÆRK! Hvis udluftningen er en integreret del af ventildækslet og ikke kan kontrolleres separat, skal ventildækslet udskiftes og trykket kontrolleres igen. dskil udluftningen, rengør delene grundigt, kontrollér tætningsoverfl aderne for fl adhed, saml igen og kontrollér trykket igen. Udskift alle slidte eller beskadigede tætninger og pakninger. Sørg for, at alle befæstelseselementer er spændt sikkert til. Brug de korrekte tilspændingsmomenter og sekvenser, hvor det er nødvendigt. Reparer stempler, ringe, cylinderboringer, ventiler og ventilstyr. Kontrollér udstødningsfi lter/gnistfang (hvis monteret). Rengør eller udskift efter behov. Reparer eller udskift øvrige beskadigede/blokerede dele på lyddæmperen eller udstødningssystemet. 20 KohlerEngines.com

21 Fejlfinding TRYKTEST Tocylindrede Command-motorer: En kompressionstest udføres bedst på en varm motor. Fjern eventuel snavs eller fremmedlegemer fra foden af tændrøret/tændrørene, før de afmonteres. Sørg for, at chokeren er deaktiveret, og at gasspjældet er helt åben under testen. Kompressionen skal være mindst 160 psi, og må ikke variere mere end 15 % mellem cylindrene. lle øvrige modeller: Disse motorer er forsynet med en automatisk trykudløsningsmekanisme (CR). Det er vanskeligt at opnå en nøjagtig afl æsning af kompressionen som følge af CR-mekanismen. Som alternativ kan lækagetesten af cylinderen, der er beskrevet nedenfor, bruges. LÆKGETEST F CYLINDER En cylinderlækagetest kan være et godt alternativ til en tryktest. Ved at tilføre tryk til forbrændingskammeret fra en ekstern luftkilde kan du kontrollere, om ventilerne eller ringene lækker, og hvor stort omfanget af denne lækage er. Lækagetester til cylinderen er en relativ enkel og billig lækagetest for mindre motorer. Med testeren følger også en lynkobling til fastgørelse af adapterslangen og et holdeværktøj. 1. Lad motoren køre i 3-5 minutter for at varme den op. 2. fmonter tændrør og luftfi lter fra motoren. 3. Drej krumtapakslen, indtil stemplet (på den testede cylinder) er ved det øverste dødpunkt for kompressionsslaget. Sørg for, at motoren befi nder sig i denne position under testen. Det holdeværktøj, der leveres sammen med testeren, kan bruges, hvis krumtapakslens kraftudtagsende er tilgængelig. Lås holdeværktøjet fast på krumtapakslen. Monter en 3/8" lednøgle i holdeværktøjets åbning, så den står vinkelret på både holdeværktøjet og krumtapakslens kraftudtag. Hvis det er lettere at komme til enden med svinghjulet, kan du bruge en lednøgle og soklen på svinghjulets møtrik/skrue til at holde det fast med. Du kan få brug for hjælp til at holde lednøglen under testen. Hvis motoren er monteret i andet udstyr, kan du måske holde den ved at klemme eller kile en drevet komponent fast. Du skal blot være sikker på, at motoren ikke kan rotere væk fra øverste dødpunkt i en af retningerne. 4. Monter adapteren i tændrørshullet, men undlad foreløbig at fastgøre den til testeren. 5. Drej reguleringsknappen helt mod uret. 6. Slut en luftkilde med mindst 50 psi til testeren. 7. Drej reguleringsknappen med uret (øget tilførsel), indtil målernålen befi nder sig i det gule indstillingsområde i den nederste ende af skalaen. 8. Slut testerens kvikkobling til adapterslangen. Mens motoren holdes fast på øverste dødpunkt, åbnes testerens ventil gradvist. fl æs målingen, og lyt efter udsivende luft ved forbrændingsindgangen, udstødningsudgangen og krumtapakslens udluftning. Tilstand Der siver luft ud fra krumtapakslens udluftning. Der siver luft ud fra udstødningssystemet. Der siver luft ud fra indsugningen. Målerens afl æsning ligger i det lave (grønne) område. Målerens afl æsning ligger i det moderate (gule) område. Målerens afl æsning ligger i det høje (røde) område. Konklusion Ring eller cylinder er slidt. Defekt udstødningsventil/forkert placering. Defekt indsugningsventil/forkert placering. Stempelringe og cylinder er i god stand. Motoren kan stadig bruges, men der er nogen slid på den. Kunden bør begynde med at planlægge et eftersyn eller en udskiftning af den. Ringe og/eller cylinder er meget slidte. Motoren skal repareres eller udskiftes. KohlerEngines.com 21

22 Luftfilter/indsugning LUFTFILTER Systemerne er CRB/EP-certifi ceret, og komponenterne bør ikke ændres eller modifi ceres på nogen måde. Luftfilter med lav profil H B F E fskærmning til luftfi lter B Tap til luftfi lter C Vingemøtrik D fdækning E Gummitætning F Forfi lter G Papirelement H Luftfi lterenhed Heavy-Duty luftfilter K L O M I Luftfi lterhus J Element K Endedæksel L Støvudstøderventil M Holdebøjle N Indvendigt element O Udstøderområde P Indsugningsfilter Q Filterovervågning J N N C G D I Q M P BEMÆRK! Kørsel af motoren med løse eller beskadigede luftfi lterkomponenter kan forårsage øget slitage og funktionssvigt. Udskift alle bøjede eller beskadigede dele. BEMÆRK! Papirelementet kan ikke blæses ud med trykluft. Lav profil Løsn tappen, og afmonter afskærmningen til luftfi lteret. Forfilter 1. fmonter forfi lteret fra papirelementet. 2. Udskift eller vask forfi lteret i varmt vand tilsat rengøringsmiddel. Skyl og lufttør. 3. Mæt forfi lteret med ny motorolie, og pres overskydende olie ud. 4. Monter forfi lteret over papirelementet igen. Papirelement 1. Rengør området rundt om elementet. fmonter vingemøtrik, elementafdækning og papirelement med forfi lter. 2. dskil forfi lteret fra elementet. Servicér forfi lteret, og udskift papirelementet. 3. Kontrollér tilstanden af gummitætningen og udskift om nødvendigt. 4. Monter et nyt papirelement på enheden, monter forfilteret over papirelementet, monter elementafdækningen igen og fastgør med vingemøtrikken. Monter afdækningen til luftfi lteret igen, og fastgør den med tappen. Heavy-Duty 1. fmonter holdebøjlen og afmonter endedækslet/- dækslerne. 2. Kontrollér og rengør indsugningsfilteret (hvis monteret). 3. Træk luftfi lterelementet ud af huset og udskift det. Kontrollér tilstanden af det indvendige element, og udskift det, hvis det er tilsmudset. 4. Kontrollér alle dele for slitage, revner eller skader, og at udstødningsområdet er rent. 5. Monter nyt/nye element/elementer. 6. Monter endedækslet/-dækslerne igen med støvudstøderventil/fi lter nedad, og fastgør med holdebøjlen. UDLUFTNINGSSLNGE Kontrollér, at begge ender af udluftningsslangen er korrekt tilsluttet. LUFTKØLING DVRSEL Varme dele kan medføre alvorlige forbrændinger. Undlad at berøre motoren under drift eller lige efter standsning. Lad aldrig motoren køre, når varmeskærme og afskærmninger er afmonteret. Korrekt køling er afgørende. Med henblik på at forebygge overophedning skal skærme, køleribber og andre udvendige overfl ader på motoren rengøres. Undgå at sprøjte vand på ledningsnettet og alle elektriske komponenter. Se vedligeholdelsesskemaet 22 KohlerEngines.com

23 EFI SYSTEM-ECH DVRSEL Eksplosivt brændstof kan medføre brand og alvorlige forbrændinger. Undlad at fylde brændstoftanken, mens motoren er varm eller kører. Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med god ventilation og i god afstand fra gnister og fl ammer. Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen. Brug aldrig benzin til rengøring. Det typiske brændstofsystem med elektronisk indsprøjtning (EFI) og relaterede dele omfatter: Brændstofpumpe/-modul og løftepumpe. Brændstoffi lter. Højtryksbrændstofslange. Brændstofslange(r). Indsprøjtningsdyser. Gasspjældshus/indsugningsmanifold. Elektronisk styreenhed (ECU). Tændspoler. Sensor for motor(olie)temperatur. Gasspjældspositionssensor (TPS). Positionssensor for krumtapaksel. Oxygensensor. Sensor for absolut manifoldtryk (MP). Ledningsnet og tilhørende ledninger. Fejlfunktionslampe (MIL) valgfri. Sensor for indsugningslufttemperatur. NBEFLET BRÆNDSTOF Se afsnittet Vedligeholdelse. BRÆNDSTOFSLNGE Der skal være monteret brændstofslanger med lav gennemtrængning på alle motorer fra Kohler Co. med henblik på at overholde regulativerne EP og CRB. BETJENING BEMÆRK! Ved test af spænding eller kontinuitet skal det for stort tryk mod eller på tilslutningsstifterne undgås. Prober med fl ad stift anbefales til test for at undgå spredning eller bukning af klemmer. EFI-systemet er konstrueret til at levere en maksimal motorydelse med optimal brændstofeffektivitet og mindst mulig emission. Tændings- og indsprøjtningsfunktioner styres, overvåges og korrigeres konstant elektronisk under drift for at opretholde et ideelt luft-/ brændstofforhold. Systemets centrale komponenter er motorreguleringsenheden (ECU), som styrer systemets drift, og fastlægger den bedste kombination af brændstofblanding og tændingsindstilling for de aktuelle driftsforhold. Brændstoffets løftepumpe anvendes til at føre brændstoffet fra tanken gennem brændstoffilteret og brændstofslangen. Brændstoffet pumpes herefter til brændstoffets pumpemodul. Brændstoffets pumpemodul regulerer brændstoftrykket til et driftstryk på 39 psi. Brændstoffet føres fra brændstoffets pumpemodul gennem højtryksbrændstofslanger til indsprøjtningsdyserne, som indsprøjter brændstof i indsugningsporte. ECU'en styrer mængden af brændstof ved at variere den tidsperiode, indsprøjtningsdyserne er aktiverede. Dette kan spænde over 2 til mere end 12 millisekunder afhængigt af brændstofbehovet. Der sker en kontrolleret indsprøjtning af brændstof ved hver anden omdrejning af krumtapakslen eller en gang for hver 4-taktscyklus. Når indsugningsventilerne åbnes, suges brændstof-/luftblandingen ind i forbrændingskammeret, komprimeres, antændes og forbrændes. ECU'en styrer mængden af brændstof, der indsprøjtes samt tændingsindstilling ved at overvåge primære sensorsignaler for motortemperatur, omdrejningstal og spjældposition (belastning). Disse primære signaler sammenlignes med forprogrammerede sammenhænge i ECU-computerchippen, og ECU'en justerer brændstofforsyningen efter værdiernes sammenhænge. Når motoren når driftstemperaturen, sender en oxygensensor i udstødningsgassen feedback til ECU'en om mængden af uforbrændt oxygen i udstødningen, hvilket indikerer, om brændstofblandingen er fed eller mager. Baseret på denne feedback justerer ECU'en brændstoftilførslen yderligere for at genetablere det ideelle brændstof-/luftforhold. Denne driftstilstand betegnes som en lukket løkke. EFI-systemet fungerer som en lukket løkke, når alle følgende tre betingelser er opfyldt: Olietemperaturen er højere end 60 C (140 F). Oxygensensoren er tilstrækkelig varm til at levere et signal (minimum 400 C, 752 F). Motorydelsen er stabil (ikke under start, opvarmning, acceleration, osv.). I en lukket løkke har ECU'en mulighed for at justere midlertidig og indlært tilpasset styring igen, hvilket kompenserer for ændringer i det overordnede motorforhold og driftsmiljø, så det ideelle brændstof-/ luftforhold kan opretholdes. Systemet kræver en motorolietemperatur på mindst 80 C (176 F) for at tilpasses korrekt. De tilpassede værdier opretholdes, så længe ECU'en ikke nulstilles. Ved visse driftsforhold, som f.eks. koldstarter, opvarmning, acceleration, høj belastning, osv., kræves der er federe brændstof-/luftblanding, og systemet arbejder i en åben løkke. I en åben løkke anvendes signalet fra oxygensensoren til at sikre motoren en fed blanding, og justeringerne er udelukkende baseret på primære sensorsignaler og programmerede sammenhænge. Systemet anvender en åben løkke, hver gang mindst en af de tre betingelser for lukket løkke (herover) ikke overholdes. ECU'en er hjernen eller centralcomputeren i hele EFIsystemet. Når motoren arbejder, indsamler sensorer kontinuerligt data, som videresendes gennem ledningsnettet til ECU'ens indgangskredsløb. Signaler til ECU'en omfatter: tænding (til/fra), position og hastighed (o/ min) af krumtapaksel, gasspjældsposition, olietemperatur, temperatur på indsugningsluft, niveau for oxygen i udstødningen, absolut manifoldtryk og batterispænding. KohlerEngines.com 23

Din brugermanual KOHLER CV22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3374102

Din brugermanual KOHLER CV22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3374102 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KOHLER CV22 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Smøreoliesystemet på dieselmotorer.

Smøreoliesystemet på dieselmotorer. Smøreoliesystemet på dieselmotorer. Generelt er der ikke meget at se til smøreoliesystemet uden på dieselmotoren. Det indskrænker sig ofte til kun at være oliefilteret (vist på motorens BB side, som på

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere