ECH630-ECH749, CH735, CH26, CH745 Servicehåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECH630-ECH749, CH735, CH26, CH745 Servicehåndbog"

Transkript

1 ECH630-ECH749, CH735, CH26, CH745 Servicehåndbog VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor. Sørg for, at motoren er stoppet og befi nder sig i vandret position, før der udføres nogen former for vedligeholdelse eller service. 2 Sikkerhed 3 Vedligeholdelse 5 Specifi kationer 15 Værktøj og hjælpemidler 18 Fejlfi nding 22 Luftfi lter/indsugning 23 System til elektronisk brændstofi ndsprøjtning (EFI) - ECH 48 System til elektronisk brændstofi ndsprøjtning (EFI) - Bosch 81 Smøresystem 83 Elektrisk system 88 Startersystem 92 dskillelse/eftersyn og service 108 Genmontering KohlerEngines.com 1

2 Sikkerhed SIKKERHEDSFORNSTLTNINGER DVRSEL! Der kan opstå en faresituation med død, alvorlig kvæstelser eller omfattende tingskade til følge. FORSIGTIG! Der kan opstå en faresituation med mindre kvæstelser eller tingskade til følge. BEMÆRK: anvendes til at underrette personer om vigtige oplysninger vedr. installation, betjening eller vedligeholdelse. DVRSEL Eksplosivt brændstof kan medføre brand og alvorlige forbrændinger. Undlad at fylde brændstoftanken, mens motoren er varm eller kører. Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med god ventilation og i god afstand fra gnister og fl ammer. Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen. Brug aldrig benzin til rengøring. DVRSEL Roterende dele kan forårsage alvorlige personskader. Hold sikker afstand, når motoren kører. Hold hænder, fødder, hår og tøj i sikker afstand fra alle roterende dele, så du undgår at komme til skade. Lad aldrig motoren køre, mens dæksler, kapper og afskærmninger er afmonteret. DVRSEL Kulmonoxid kan medføre alvorlig kvalme, besvimelse eller døden. Undgå indånding af udstødningsgasser. Udstødningsgasser fra motoren indeholder giftig kulmonoxid. Kulmonoxid er lugtfri og farveløs og kan være livsfarlig ved indånding. DVRSEL Utilsigtet start kan medføre alvorlig personskade eller døden. fbryd tændrørskabler, og forbind dem til jord før service. Før du udfører arbejde på motoren eller udstyret, skal du frakoble motoren på følgende måde: 1) fbryd tændrørskablet eller -kablerne. 2) Frakobl det negative (-) batterikabel fra batteriet. DVRSEL Varme dele kan medføre alvorlige forbrændinger. Undlad at berøre motoren under drift eller lige efter standsning. Lad aldrig motoren køre, når varmeskærme og afskærmninger er afmonteret. DVRSEL Rengøringsopløsningsmidler kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. De må kun bruges i områder med god ventilation og god afstand til antændelseskilder. Karburatorrengøringsmidler og opløsningsmidler er meget letantændelige. Følg rengøringsmiddelproducentens advarsler og anvisninger om korrekt og sikker brug. Brug aldrig benzin til rengøring. FORSIGTIG! Elektrisk stød kan medføre personskade. Undlad at berøre ledningerne, når motoren kører. FORSIGTIG! Hvis krumtapakslen og svinghjulet beskadiges, kan det medføre personskade. nvendelse af forkerte procedurer kan medføre fragmentdannelse. Fragmenter kan blive kastet ud af motoren. Foretag altid montering af svinghjulet i henhold til retningslinjerne. DVRSEL Væsker under højt tryk kan gennemtrænge huden og forårsage alvorlige skader eller dødsfald. Undgå at arbejde på brændstofsystemet uden tilstrækkelig uddannelse eller sikkerhedsudstyr. Skader fra væskegennemtrængning er meget giftige og farlige. Ved ulykker skal der omgående søges læge. DVRSEL Eksplosivt brændstof kan medføre brand og alvorlige forbrændinger. Brændstofsystemet skal LTID forblive under HØJT TRYK. Vikl en klud helt omkring stikket til brændstofpumpen. Tryk på frigørelsesknappen/-knapperne og træk langsomt stikket væk fra brændstofpumpen, og lad kluden absorbere eventuelle brændstofrester i højtryksbrændstofslangen. Spildt brændstof skal fjernes omgående. 2 KohlerEngines.com

3 Vedligeholdelse VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DVRSEL Utilsigtet start kan medføre alvorlig personskade eller døden. fbryd tændrørskabler, og forbind dem til jord før service. Før du udfører arbejde på motoren eller udstyret, skal du frakoble motoren på følgende måde: 1) fbryd tændrørskablet eller -kablerne. 2) Frakobl det negative (-) batterikabel fra batteriet. Normal vedligeholdelse, udskiftning eller reparation af emissionsbegrænsende udstyr og systemer kan udføres af et almindeligt værksted eller enkeltpersoner. Imidlertid skal garantireparationer udføres af en autoriseret Kohler-forhandler. VEDLIGEHOLDELSESSKEM For hver 25 timer eller årligt¹ Servicér/udskift lavprofi lforfi lteret (hvis monteret). Luftfi lter/indsugning For hver 100 timer eller årligt¹ Skift olie. Smøresystem Rens luftfi lterelementet med lav profi l. Luftfi lter/indsugning fmonter og rengør kapper og køleområder. Luftfi lter/indsugning Kontrollér oliekøleribbe, og rengør dem om nødvendigt (hvis monteret). Smøresystem For hver 150 timer Kontrollér heavy-duty-fi lterovervågning Luftfi lter/indsugning Efterse heavy-duty-luftfi lterets papirelement og området omkring indsugningsfi lteret. Luftfi lter/indsugning For hver 200 timer¹ Udskift det unikke EFI (Electronic Fuel Injection)-brændstoffi lter. For hver 200 timer Skift oliefi lter Smøresystem For hver 300 timer¹ Udskift heavy-duty luftfi lterelement, og kontrollér det indvendige element. Luftfi lter/indsugning For hver 500 timer eller årligt¹ Udskift tændrørene, og indstil gnistgabet. Elektrisk system For hver 600 timer¹ Udskift det indvendige heavy-duty luftfi lterelement. Luftfi lter/indsugning 1 Vedligeholdelsesprocedurerne skal udføres hyppigere i meget støvede og snavsede omgivelser. REPRTIONER/RESERVEDELE Originale Kohler-servicedele kan købes fra autoriserede Kohler-forhandlere. Find en lokal Kohler-forhandler på KohlerEngines.com. Du kan også ringe på (US og Canada). KohlerEngines.com 3

4 Vedligeholdelse NBEFLINGER VEDRØRENDE OLIE Vi anbefaler brug af olie fra Kohler af hensyn til optimal ydelse. ndre højkvalitative olier (herunder syntetiske) i PI-serviceklasse (merican Petroleum Institute) SJ eller højere er acceptable. Vælg viskositet på baggrund af lufttemperaturen ved driftstidspunktet som vist i tabellen nedenfor. OPBEVRING Hvis motoren ikke skal være i drift i to måneder eller mere, skal nedenstående procedure følges. 1. Tilsæt Kohler PRO Series-brændstofconditioner eller tilsvarende til brændstoftanken. Lad motoren køre i 2-3 minutter for at få stabiliseret brændstof ind i brændstofsystemet (fejl pga. ubehandlet brændstof er ikke dækket af garantien). 2. Skift olie, mens motoren stadig er varm efter brug. fmonter tændrøret/tændrørene, og tilsæt ca. 30 ml til cylinderen eller cylindrene. Sæt tændrøret/ tændrørene tilbage, og tørn langsomt motoren for at fordele olien. 3. fbryd det negative (-) batterikabel. 4. Opbevar motoren på et rent og tørt sted. NBEFLET BRÆNDSTOF DVRSEL Eksplosivt brændstof kan medføre brand og alvorlige forbrændinger. Undlad at fylde brændstoftanken, mens motoren er varm eller kører. Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med god ventilation og i god afstand fra gnister og fl ammer. Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen. Brug aldrig benzin til rengøring. BEMÆRK! E15, E20 og E85 er IKKE godkendt og må IKKE benyttes. Skader, der opstår som følge af brug af gammel eller forurenet brændstof, er ikke dækket af garantien. Brændstof skal imødekomme disse krav: Ren, ny blyfri benzin. Oktantal på mindst 87 (R+M)/2. RON (Research Octane Number) på mindst 90. Benzin indeholdende op til 10 % ethylalkohol, 90 % blyfrit er tilladt. Metyl-tertiær-butylæter (MTBE) og blyfri benzinblanding (maks. 15 masseprocent MTBE) er tilladt. Undlad at blande olie i benzinen. Undlad at overfylde tanken. Benyt ikke benzin, der er ældre end 30 dage. 4 KohlerEngines.com

5 Specifikationer Motormål med heavy-duty luftfilter (16.704) (5.118) ir Filter Cover ssembly Removal (10.917) (3.473) Mål i millimeter. De tilsvarende mål i tommer er vist i [] (5.315) ir Filter Rain Cap Removal (11.997) (9.063) Safety ir Filter Element Removal (13.485) Primary ir Filter Element Removal LIFT STRP (0.690) Spark Plug (0.757) Spark Plug (0.618) (17.032) (5.626) (3.626) Mounting Hole Engine (7.252) (18.560) (8.284) (20.063) (3.504) 2X OIL DRIN PLUG 3/8 NPT (IN.) MOUNTING HOLE OIL FILL LOCTION OIL DIPSTICK (11.279) (24.513) 1/4 IN. SQ. KEYWY Ø(1.125) (2.016) (3.366) LIFT STRP 7/16-20 UNF 2B (IN.) (1.500) (6.125) (5.987) OIL FILTER OIL FILL LOCTION (3.834) (2.077) OIL FILTER (4.094) (3.504) ENGINE MOUNTING SURFCE (11.874) SOLENOID SHIFT STRTER 45 3/8-16 UNC 2B (IN.) 17.0 (0.669) Ø (5.625) B.C. 45 7/16-14 UNC 2B (IN.) 21.0 (0.827) Ø (7.75) B.C. ENGINE MOUNTING SURFCE KohlerEngines.com 5

6 Specifikationer Motormål med lavprofilsluftfilter Mål i millimeter. De tilsvarende mål i tommer er vist i [] (16.789) (11.915) (2.362) IR CLENER COVER REMOVL (0.672) SPRK PLUG (0.478) (0.690) SPRK PLUG (1.260) EXHUST PORT # (1.969) SPRK PLUG (0.472) EXHUST PORT #1 FUEL FILTER (18.242) OIL DIPSTICK CRNKSHFT (0.618) OIL FILTER REMOVL MOUNTING HOLES (7.252) MOUNTING HOLE (17.032) ENGINE (3.626) (5.626) (14.569) 3.05 (0.120) OIL FILL (1.181) SPRK PLUG FUEL PUMP OIL FILL (0.480) OIL DRIN PLUG 3/8 IN. NPT (2.008) (2.657) MUFFLER MOUNTING BOSSES (3.504) ENGINE MOUNTING SURFCE (3.992) 1/4 IN. SQ. KEYWY 8550 (3.366) KEYWY 7/16-20 UNF 28 IN (1.500) (6.125) (13.180) (6.838) (4.807) (2.559) (5.987) OIL FILTER 4.00 (0.157) PILOT (2.077) OIL FILTER (2.008) ENGINE MOUNTING SURFCE MOUNTING SURFCE (3.937) (3.504) (0.480) (2.966) LIFT STRP RECTIFIER REGULTOR OIL DRIN PLUG 3/8 IN. NPT MOUNTING HOLE (1.969) EXHUST PORT # (1.969) EXHUST PORT #1 M8 X STUDS M8 X DEEP 2 HOLES MUFFLER MTG BOSSES (11.164) SOLENOID SHIFT STRTER ENGINE MTG SURFCE 6 PILOT (7.000) OPTIONL PILOT (5.750) KohlerEngines.com (12.133) MOUNTING HOLE

7 Specifikationer MOTORENS ID-NUMRE Der skal henvises til identifi kationsnumre for Kohler-motorer (model, specifi kation og serienr.) for at sikre effektiv reparation, bestilling af korrekte dele og motorudskiftning. Model ECH630 EFI Command-motor Vandret aksel Numerisk betegnelse Specifi kationer ECH Serienr Kode for fremstillingsår Fabrikskode Kode År GENERELLE SPECIFIKTIONER 3.6 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Boring 80 mm 83 mm 83 mm Slaglængde 69 mm 67 mm Slagvolumen 694 cc 747 cc 725 cc Oliekapacitet (genpåfyldning) 1.9 l Maksimal driftsvinkel (ved fuld oliestand) 4 25 TILSPÆNDINGSSPECIFIKTIONER 3.5 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Blæserhus Ind i udkernet aluminiumshul eller svejset møtrik M5 M6 6,2 Nm i nye huller 4,0 Nm i tidligere anvendte huller 10,7 Nm i nye huller 7,3 Nm i tidligere anvendte huller Ind i ekstruderet hul i metalplade M5 M6 2,8 Nm i nye huller 2,3 Nm i tidligere anvendte huller 2,8 Nm i nye huller 2,3 Nm i tidligere anvendte huller 6,2 Nm i nye huller 4,0 Nm i tidligere anvendte huller 10,7 Nm i nye huller 7,3 Nm i tidligere anvendte huller Lukkespjæld Befæstigelse 25,6 Nm 24,4 Nm Plejlstang Hætte (trinvis tilspænding) 8 mm lige skaft 8 mm holdebolte 6 mm lige skaft 11,6 Nm 22,7 Nm 14,7 Nm 11,3 Nm 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 4 Overskridelse af driftsvinklen kan forårsage motorskader pga. utilstrækkelig smøring. 5 Smør gevindene med olie før samling. 6 lle referencer til hestekræfter (hk) fra Kohler er certifi cerede effekttal og gældende iht. hk-standarderne SE J1940 og J1995. Der fi ndes fl ere oplysninger om certifi cerede effekttal på KohlerEngines.com. KohlerEngines.com 7

8 Specifikationer TILSPÆNDINGSSPECIFIKTIONER 3.5 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Krumtaphus Montering af udluftningsdæksel Sensor til olietemperatur (i udluftningsdæksel) Oil Sentry TM (i udluftningsdæksel) Olieaftapningsprop Topstykke Sekskantet flangemøtrik (tilspænding i to trin) Topstykkebolt (tilspænding i to trin) Skrue til vippearm 11,3 Nm i nye huller 7,3 Nm i tidligere anvendte huller 7,3 Nm 4,5 Nm 13,6 Nm først til 16,9 Nm sidst til 33,9 Nm først til 22,6 Nm sidst til 41,8 Nm 18,1 Nm 7,3 Nm Blæser/svinghjul Montering af blæser 9,9 Nm Holdeskrue til svinghjul 71,6 Nm 66,4 Nm Befæstigelse til metalgræsgitter (til 9,9 Nm svinghjul) Befæstigelse til plastgræsgitter (til blæser) 4,0 Nm Brændstofpumpe Sideskærmsbefæstigelse Modulbefæstigelse Befæstigelse til pulspumpebeslag Pulspumpebefæstigelse til beslag 11,9 Nm 9,2 Nm 2,1 Nm 7,3 Nm i nye huller 6,2 Nm i tidligere anvendte huller Regulator rmmøtrik 7,1 Nm 6,8 Nm Gasregulering Samlet på topstykker Samlet på blæserhus 10,7 Nm 2,8 Nm Tænding Tændrør Spolebefæstigelse Tilspændingsmoment for tændingsmodul Skrue til positionssensor for krumtapaksel Skrue til positionssensorbeslag for krumtapaksel Skrue til elektronisk styreenhed Blæserhus Befæstigelse af ensretter-regulators jordledning Befæstigelse for ensretter-regulator 27 Nm 10,2 Nm 6,2 Nm 7,3 Nm 6,2 Nm 2,8 Nm i nye huller 2,3 Nm i tidligere anvendte huller 1,4 Nm 4,0-6,2 Nm 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 5 Smør gevindene med olie før samling. 8 KohlerEngines.com

9 Specifikationer TILSPÆNDINGSSPECIFIKTIONER 3.5 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Indsugningsmanifold Befæstigelse (tilspænding i to trin) Befæstigelse til sensor for absolut manifoldtryk (MP) Indsprøjtningsdysehætte Befæstigelsesmøtrik for luftfi lter til gasspjældshus Befæstigelse til monteringsbeslag for heavy-duty luftfi lter Befæstigelse til indsprøjtningsdysehætte først til 7,8 Nm sidst til 10,5 Nm 7,3 Nm 7,3 Nm 8,2 Nm 5,8 Nm 7,3 Nm først til 7,4 Nm sidst til 9,9 Nm Lyddæmper Låsemøtrik 27,8 Nm 24,4 Nm Oxygensensor 50,1 Nm Oliekøler Oliekøler/adapternippel 28,5 Nm 27 Nm Befæstigelse I blæserhus Mellem oliekølerslanger 2,8 Nm 2,3 Nm Gasreguleringsbeslag Befæstigelse (samlet på topstykker) Befæstigelse (samlet på blæserhus) Tilspændingsmoment for befæstigelse 10,7 Nm i nye huller 7,3 Nm i tidligere anvendte huller 2,8 Nm i nye huller 2,3 Nm i tidligere anvendte huller 10,7 Nm i nye huller 7,3 Nm i tidligere anvendte huller Starter Gennemgående bolt 5,6-9,0 Nm Nippondenso (solenoideskift) Delco-Remy (solenoideskift) 4,5-7,5 Nm 5,6-9,0 Nm Skrue 16,0 Nm 15,3 Nm Monteringsskrue til børsteholder Delco-Remy-starter 2,5-3,3 Nm 2,5-3,3 Nm Starter-solenoide Monteret udstyr Nippondenso-starter Delco-Remy-starter Møtrik, pluspolen (+) på børsteledning Nippondenso-starter Delco-Remy-starter Stator Skrue 4,0-6,0 Nm 8,0-11,0 Nm 6,2 Nm i nye huller 4,0 Nm i tidligere anvendte huller 6,0-9,0 Nm 4,0-6,0 Nm 8,0-12,0 Nm 8,0-11,0 Nm 6,2 Nm 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 5 Smør gevindene med olie før samling. KohlerEngines.com 9

10 Specifikationer TILSPÆNDINGSSPECIFIKTIONER 3.5 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Ventildæksel Befæstigelse Dæksel til pakning Dæksel til sort O-ring med kraveskruer med fl angeskruer og afstandsstykker Dæksel til gul eller brun O-ring med integrerede metalafstandsstykker 6,2 Nm 3,4 Nm 5,6 Nm 9,9 Nm 6,2 Nm SPILLERUMSSPECIFIKTIONER 3 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Knastaksel Endeslør (med skive) 0,101/0,406 mm 0,076/0,127 mm Spillerum 0,025/0,105 mm 0,025/0,063 mm Boring, indv. diam. Ny Maks. slitagegrænse Lejefl ade, udv. diam. Ny Maks. slitagegrænse Plejlstang Spillerum plejlstang-tilkrumtapsøjle ved 21 C Ny Maks. slitagegrænse 20,000/20,025 mm 20,038 mm 19,920/19,975 mm 19,914 mm 0,043/0,073 mm 20,000/20,025 mm 20,038 mm 19,962/19,975 mm 19,959 mm 0,030/0,055 mm 0,088 mm 0,070 mm Spillerum i siden mellem plejlstang og krumtapsøjle 0,26/0,63 mm 0,26/0,63 mm Spillerum plejlstang-til-stempelpind ved 21 C 0,015/0,028 mm 0,015/0,028 mm Stempelpindsende, indv. diam. ved 21 C Ny Maks. slitagegrænse 17,015/17,023 mm 17,036 mm 17,015/17,023 mm 17,036 mm Krumtaphus Boring til tværakselregulator, indv. diam. Ny Maks. slitagegrænse 6 mm aksel Ny Maks. slitagegrænse 8 mm aksel Ny Maks. slitagegrænse 8,025/8,075 mm 8,088 mm 6,025/6,050 mm 6,063 mm 8,025/8,075 mm 8,088 mm 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 5 Smør gevindene med olie før samling. 5 Smør gevindene med olie før samling. 10 KohlerEngines.com

11 Specifikationer SPILLERUMSSPECIFIKTIONER 3 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Krumtapaksel Endeslør (frit) 0,070/0,590 mm 0,070/0,590 mm Endespillerum (m/ tryklejekomponenter) 0,070/1,190 mm 0,070/1,190 mm Boring (i krumtaphus) Ny Maks. slitagegrænse 40,972/40,997 mm 41,011 mm 40,965/41,003 mm 41,016 mm Boring (i lukkespjæld) Ny 40,974/41,000 mm 40,987/40,974 mm Krumtapaksel-til-glideleje (lukkespjæld), spillerum Ny 0,03/0,12 mm 0,03/0,09 mm Krumtapakselboring (i lukkespjæld)- til-krumtapaksel, spillerum Ny 0,039/0,087 mm 0,039/0,074 mm Svinghjulets endehovedleje Udv. diam. Ny Udv. diam. Maks. slitagegrænse Maks. stigningsgrænse Maks. rundhedsafvigelsesgrænse Lukkespjældets endehovedleje Udv. diam. Ny Udv. diam. Maks. slitagegrænse Maks. stigningsgrænse Maks. rundhedsafvigelsesgrænse Plejlstangstap Udv. diam. Ny Udv. diam. Maks. slitagegrænse Maks. stigningsgrænse Maks. rundhedsafvigelsesgrænse Krumtapaksel T.I.R. Kraftudtagsende, krumtapaksel i motor Hele krumtapaksel, i hakklodser 40,913/40,935 mm 40,843 mm 0,022 mm 0,025 mm 40,913/40,935 mm 40,843 mm 0,022 mm 0,025 mm 35,950/35,973 mm 35,941 mm 0,018 mm 0,025 mm 0,279 mm 0,10 mm 40,913/40,935 mm 40,84 mm 0,022 mm 0,025 mm 40,913/40,935 mm 40,84 mm 0,022 mm 0,025 mm 35,955/35,973 mm 35,94 mm 0,018 mm 0,025 mm 0,279 mm 0,10 mm Cylinderboring Boring, indv. diam. Ny 80,000/80,025 mm 83,006/83,031 mm 82,988/83,013 mm Udv. diam. Maks. 80,075 mm 83,081 mm 83,051 mm slitagegrænse (3,1526 in) Maks. rundhedsafvigelsesgrænse 0,120 mm 0,12 mm Maks. stigning 0,05 mm 0,05 mm Topstykke Maks. fl adhedsafvigelse 0,076 mm 0,076 mm 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. KohlerEngines.com 11

12 Specifikationer SPILLERUMSSPECIFIKTIONER 3 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Regulator Spillerum mellem regulatortværaksel og krumtaphus 6 mm aksel 8 mm aksel Tværaksel, udv. diam. Ny Maks. slitagegrænse 6 mm aksel Ny Maks. slitagegrænse 8 mm aksel Ny Maks. slitagegrænse 0,025/0,126 mm 7,949/8,000 mm 7,936 mm 0,013/0,075 mm 0,025/0,126 mm 5,975/6,012 mm 5,962 mm 7,949/8,000 mm 7,936 mm Spillerum mellem regulatortværaksel og regulatordrivhjul 0,090/0,160 mm 0,015/0,140 mm Drivhjulsaksel, udv. diam. Ny Maks. slitagegrænse 5,990/6,000 mm 5,977 mm Tænding Gnistgab Luftgab på krumtapakslens positionssensor. Stempel, stempelringe og stempelpind Spillerum mellem stempel og stempelpind 0,2-0,7 mm 0,76 mm 0,006/0,017 mm Stempelpindsboring, indv. diam. Ny Maks. slitagegrænse Pind, udv. diam. Ny Maks. slitagegrænse Sidespillerum mellem øverste kompressionsring og rille Sidespillerum mellem mellemste kompressionsring og rille Sidespillerum mellem øverste oliekontrolring og rille Endegab for den øverste og mellemste kompressionsring Ny boring Tidligere anvendt boring (maks.) 17,006/17,012 mm 17,025 mm 16,995/17,000 mm 16,994 mm 0,050/0,095 mm 0,025/0,048 mm 0,030/0,075 mm 0,015/0,037 mm 0,010/0,011 mm 0,026/0,176 mm 0,25/0,56 mm 0,25/0,56 mm 0,80 mm 0,94 mm 0,94 mm Trykfl ade, udv. diam. 7 79,943/79,961 mm 82,949/82,967 mm 82,949/82,967 mm Maks. slitagegrænse 79,816 mm (3,1423 in) 82,822 mm (3,2606 in) 82,822 mm (3,2606 in) 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 7 Mål 6 mm over bunden af stempelskørtet i rette vinkler på stempelpinden. 12 KohlerEngines.com

13 Specifikationer SPILLERUMSSPECIFIKTIONER 3 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745 Stempel, stempelringe og stempelpind (forts.) Spillerum mellem stempeltrykfl ade og cylinderboring 7 Ny 0,039/0,082 mm 0,039/0,082 mm 0,039/0,082 mm Ventiler og ventilløftere Spillerum mellem hydraulisk løfter og krumtaphus Spillerum mellem ventilspindel og ventilstyr Spillerum mellem udstødningsventilspindel og ventilstyr Tændingsmodul, luftgab Hastighedssensor, luftgab Indsugningsventilstyr, indv. diam. Ny Maks. slitagegrænse Udstødningsventilstyr, indv. diam. Ny Maks. slitagegrænse Størrelse på rival til styr Standard 0,25 mm O.S. Minimumløft for indsugningsventil Minimumløft for udstødningsventil 0,011/0,048 mm 0,0241/0,0501 mm 0,040/0,078 mm 0,038/0,076 mm 0,052/0,090 mm 0,050/0,088 mm 7,040/7,060 mm 7,134 mm 7,040/7,060 mm 7,159 mm 7,050 mm 7,300 mm 8,07 mm 8,07 mm Nominel vinkel for ventilsæde 45 0,28/0,33 mm 1,50 ± 0,25 mm 7,038/7,058 mm 7,134 mm 7,038/7,058 mm 7,159 mm 7,048 mm 7,298 mm 3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 7 Mål 6 mm over bunden af stempelskørtet i rette vinkler på stempelpinden. KohlerEngines.com 13

14 Specifikationer GENERELLE TILSPÆNDINGSVÆRDIER nbefalede engelske tilspændingsmomenter standardapplikationer Bolte, skruer, møtrikker og befæstigelseselementer samlet ind i støbejern eller stål Befæstigelseselementer af grad 2 eller 5 ind i aluminium Størrelse Grad 2 Grad 5 Grad 8 Tilspændingsmoment: Nm (in. lb.) ± 20 % ,3 (20) 2,8 (25) 2,3 (20) ,6 (32) 4,5 (40) 3,6 (32) ,6 (32) 4,5 (40) 1/4-20 7,9 (70) 13,0 (115) 18,7 (165) 7,9 (70) 1/4-28 9,6 (85) 15,8 (140) 22,6 (200) 5/ ,0 (150) 28,3 (250) 39,6 (350) 17,0 (150) 5/ ,7 (165) 30,5 (270) 3/ ,4 (260) 3/ ,9 (300) Tilspændingsmoment: Nm (ft. lb.) ± 20 % 5/ ,7 (30) 3/ ,5 (35) 67,8 (50) 3/ ,2 (40) 81,4 (60) 7/ ,5 (35) 74,6 (55) 108,5 (80) 7/ ,0 (45) 101,7 (75) 142,5 (105) 1/ ,8 (50) 108,5 (80) 155,9 (115) 1/ ,9 (70) 142,4 (105) 223,7 (165) 9/ ,7 (75) 169,5 (125) 237,3 (175) 9/ ,6 (100) 223,7 (165) 311,9 (230) 5/ ,5 (110) 244,1 (180) 352,6 (260) 5/ ,8 (140) 311,9 (230) 447,5 (330) 3/ ,3 (147) 332,2 (245) 474,6 (350) 3/ ,2 (200) 440,7 (325) 637,3 (470) nbefalede tilspændingsmomenter i metriske angivelser til standardapplikationer Kvalitetsklasse Størrelse 4,8 5,8 8,8 10,9 12,9 Ikke-kritiske befæstigelseselementer ind i aluminium Tilspændingsmoment: Nm (in. lb.) ± 10% M4 1,2 (11) 1,7 (15) 2,9 (26) 4,1 (36) 5,0 (44) 2,0 (18) M5 2,5 (22) 3,2 (28) 5,8 (51) 8,1 (72) 9,7 (86) 4,0 (35) M6 4,3 (38) 5,7 (50) 9,9 (88) 14,0 (124) 16,5 (146) 6,8 (60) M8 10,5 (93) 13,6 (120) 24,4 (216) 33,9 (300) 40,7 (360) 17,0 (150) Tilspændingsmoment: Nm (ft. lb.) ± 10 % M10 21,7 (16) 27,1 (20) 47,5 (35) 66,4 (49) 81,4 (60) 33,9 (25) M12 36,6 (27) 47,5 (35) 82,7 (61) 116,6 (86) 139,7 (103) 61,0 (45) M14 58,3 (43) 76,4 (56) 131,5 (97) 184,4 (136) 219,7 (162) 94,9 (70) Konvertering af tilspændingsmomenter Nm = in. lb. x 0,113 in. lb. = Nm x 8,85 Nm = ft. lb. x 1,356 ft. lb. = Nm x 0, KohlerEngines.com

15 Værktøj og hjælpemidler Visse kvalitetsværktøjer er designet til særlige former for afmontering, reparation og genmontering. Ved at anvende dette værktøj kan du udføre korrekt service på motorer hurtigere, lettere og mere sikkert! Derudover forøges din servicekapacitet og kundens tilfredshed, da motorens nedetid reduceres. Her er en oversigt over værktøjer og deres kilder. SEPRTE VÆRKTØJSLEVERNDØRER Kohler-værktøj Kontakt din lokale Kohler-forsyningskilde. SE Tools 415 Howard St. Lapeer, MI Telefon Gratisnr Fax Design Technology Inc. 768 Burr Oak Drive Westmont, IL Telefon Fax VÆRKTØJ Beskrivelse Tester til alkoholindhold Til test af alkoholindhold (%) i ombearbejdet/iltet brændstof. Plade til knastakslens endeslør Til kontrol af knastakslens endeslør. Tætningsbeskytter til knastaksel (egis) Til beskyttelse af tætningen ved montering af knastakslen. Lækagetester til cylinder Til kontrol af tændingsforsinkelse og test af, om cylinder, stempel, ringe eller ventiler er slidte. Individuel komponent tilgængelig: dapter 12 mm x 14 mm (nødvendig til lækagetest på Xt-6-motorer= Forhandlerværktøjssæt (Nationalt) Komplet sæt med nødvendigt Kohler-værktøj. Komponenter i S Tændingssystemtester Lækagetester til cylinder Testsæt til olietryk Tester til ensretter-regulator (120 V C/60 Hz) Forhandlerværktøjssæt (Internationalt) Komplet sæt med nødvendigt Kohler-værktøj. Komponenter i S Tændingssystem-tester Lækagetester til cylinder Testsæt til olietryk Tester til ensretter-regulator (240 V C/50Hz) Digital tester til vakuum/tryk Til kontrol af vakuum i krumtaphus. Individuel komponent tilgængelig: Gummiadapterprop Værktøj til fejlfinding på elektronisk brændstofindsprøjtning (EFI) Til bærbar eller stationær pc. EFI-servicesæt Til fejlfi nding og konfi guration af en EFI-motor. Komponenter i S Tester til brændstoftryk Noid -lampe 90 -adapter Indbygget T -beslag Kodestik, rød ledning Kodestik, blå ledning dapterslange til Shrader-ventil Svinghjulsaftrækker Til korrekt afmontering af motorens svinghjul. Kilde/Reservedelsnr. Kohler S SE Tools KLR SE Tools KLR Kohler S Design Technology Inc. DTI Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Design Technology Inc. DTI Design Technology Inc. DTI Kohler S Kohler S Design Technology Inc. DTI-019 DTI-021 DTI-023 DTI-035 DTI-027 DTI-029 DTI-037 SE Tools KLR KohlerEngines.com 15

16 Værktøj og hjælpemidler VÆRKTØJ Beskrivelse Værktøj til hydrauliske ventilløftere Til afmontering og montering af hydrauliske løftere. Tændingssystemtester Til test af udgangen på alle systemer, herunder CD. Induktivt tachometer (digitalt) Til kontrol af motoromdrejninger (o/min). Offset-nøgle (K- og M-serien) Til afmontering og montering af holdemøtrikker for cylinderpumpe. Testsæt til olietryk Til test/kontrol af olietryk på tryksmurte motorer. Tester til ensretter-regulator (120 V) Tester til ensretter-regulator (240 V) Til test af ensretter-regulatorer. Komponenter for S og S Testledningsnet til CS-PRO-regulator Testledningsnet til specialregulator med diode Tester til gnistfortændingsmodul (SM) Til test af SM (SM og DSM) på motorer med SMRT-SPRK Servicesæt til starter (alle startere) Til afmontering og montering af låseringe og børster. Individuel komponent tilgængelig: Holdeværktøj til starterbørster (solenoideskift) Triad/OHC-timingværktøjssæt Til fastholdelse af knaststyring og krumtapaksel i timet position ved montering af takthjulsrem. Ventilstyrsrival (K- og M-serien) Til korrekt dimensionering af ventilstyr efter montering. Ventilstyrsrival (Command-serien) Til oprømning ad slidte ventilstyr, så de accepterer udskiftning med ventiler i overstørrelse. Kan anvendes i borestandere med lav hastighed eller med nedenstående håndtag til oprømning i hånden. Rivalhåndtag Til håndrømning med Kohler S rival. Kilde/Reservedelsnr. Kohler S Kohler S Design Technology Inc. DTI-110 Kohler S Kohler S Kohler S Kohler S Design Technology Inc. DTI-031 DTI-033 Kohler S SE Tools KLR SE Tools KLR Kohler S Design Technology Inc. DTI-K828 Kohler S Design Technology Inc. DTI-K830 HJÆLPEMIDLER Beskrivelse Kilde/Reservedelsnr. Smøremiddel til knastaksel (Valspar ZZ613) Kohler S Dielektrisk smørefedt (GE(Novaguard G661) Kohler S Dielektrisk smørefedt Loctite Smøremiddel til Kohler elektrisk starter (inertidrev) Kohler S Smøremiddel til Kohler elektrisk starter (solenoideskift) Kohler S RTV-silikonetætningsmiddel Loctite 5900 Heavy Body i 4 oz. aerosol-dispenser. Kohler S Kun oxim-baserede, oliebestandige RTV-tætningsmidler, som de anførte, er Loctite 5910 godkendt til brug. Loctite Nos eller 5910 anbefales, da de har de bedste Loctite Ultra Black 598 tætningsegenskaber. Loctite Ultra Blue 587 Loctite Ultra Copper 5920 Smøremiddel til notaksel Kohler S 16 KohlerEngines.com

17 Værktøj og hjælpemidler HOLDEVÆRKTØJ TIL SVINGHJUL Et holdeværktøj til svinghjulet kan fremstilles af en startkrans fra et kasseret svinghjul og anvendes i stedet for en båndskruenøgle. 1. Ved hjælp af en slibende kapsav skæres et sekstandet stykke af startkransen som vist. 2. Slib eventuelle grater og skarpe kanter ned. 3. Vend stykket om, og anbring det mellem tændingsmodulets nav på krumtaphuset, så værktøjets tænder går i indgreb med tænderne på startkransen. Navet vil låse værktøjet og svinghulet fast, så det kan løsnes, strammes eller afmonteres ved hjælp af en navaftrækker. VÆRKTØJ TIL VENTILVIPPERM/KRUMTPHUS En skruenøgle til at løfte vippearmen eller til at dreje krumtapakslen med, kan laves af en gammel kasseret plejlstang. 1. Find en brugt plejlstang fra en motor med 10 hk eller mere. fmonter og kassér plejlstangshætten. 2. fmonter tapperne på en Posi-Lock-stang, eller slib de fl ugtende trin på en Command-stang ned, så samlefl aden er fl ad. 3. Find en 1" lang maskinskrue med en gevindstørrelse, der passer til gevindene i plejlstangen. 4. Brug en fl ad skive med korrekt indv. diam. til maskinskruen og med cirka 1 i udv. diam. Monter maskinskruen med skiven på stangens samlede fl ade. KohlerEngines.com 17

18 Fejlfinding FEJLFINDINGSVEJLEDNING Hvis der opstår problemer, skal du sørge for først at kontrollere de mest enkle årsager, selv om de måske kan virke lidt for indlysende. Det kan f.eks. være, at det er en tom tank, der gør, at motoren ikke kan starte. Nogle af de mest almindelige typer af motorproblemer er anført nedenfor og afhænger af motorspecifi kationerne. Brug disse, når du leder efter fejlårsager. Motoren tørner, men starter ikke. Batteri tilsluttet forkert. Sprunget sikring. Funktionssvigt i solenoiden til karburatoren. Choker slutter ikke. Blokeret brændstofl edning eller brændstoffi lter. Diode i ledningsnettet svigter i tilstand med afbrudt kredsløb. Funktionssvigt i DSI eller DSM. Tom brændstoftank. Defekt elektronisk styreenhed. Defekt(e) tændingsmodul(er). Defekt(e) tændrør. Funktionssvigt i brændstofpumpe vakuumslange blokeret eller lækker. Ventil til brændstoftilførsel lukket. Defekt(e) tændingsmodul(er) eller utilstrækkeligt luftgab. Utilstrækkelig spænding på elektronisk styreenhed. Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt. Nøglekontakt eller afbryderkontakt i positionen OFF. Lav oliestand. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). Funktionssvigt i SMRT-SPRK. Tændrørskabel/-kabler ikke tilsluttet. Motoren starter, men bliver ikke ved med at køre Karburatoren er defekt. Toppakningen er defekt. Defekt eller forkert indstillet choker- eller gasspjældsregulering. Funktionssvigt i brændstofpumpe vakuumslange blokeret eller lækker. Læk i indsugningssystemet. Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). Begrænset ventilation i benzindæksel. Motoren er svær at starte Blokeret brændstofl edning eller brændstoffi lter. Motoren er overophedet. Defekt CR-mekanisme. Defekt eller forkert indstillet choker- eller gasspjældsregulering. Defekt(e) tændrør. Svinghjulets kile er skåret. Funktionssvigt i brændstofpumpe vakuumslange blokeret eller lækker. Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt. Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk. Lav kompression. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). Svag gnist. Motoren tørner ikke Batteriet er afl adet. Defekt elektrisk starter eller solenoide. Defekt nøgleafbryder eller tændingskontakt. Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt. Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk. Paler går ikke i indgreb i drevskålen. Indvendige komponenter i motoren er brændt sammen. Motoren kører, men sætter ud Karburator justeret forkert. Motoren er overophedet. Defekt(e) tændrør. Defekt(e) tændingsmodul(er) eller utilstrækkeligt luftgab. Forkert luftgab på krumtapakslens positionssensor. Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt. Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). Tændrørskabel/-kabler ikke tilsluttet. Hætten til tændrørskablet sidder løst på tændrøret. Tændrørskabel ikke tilsluttet. Motoren vil ikke køre i tomgang Motoren er overophedet. Defekt(e) tændrør. Nålen til regulering af brændstof ved tomgang er ikke indstillet korrekt. Skruen til regulering af tomgangshastighed er ikke indstillet korrekt. Utilstrækkelig brændstoftilførsel. Lav kompression. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). Begrænset ventilation i benzindæksel. Motoren bliver overophedet Defekt køleblæser. Overbelastning af motoren. Defekt/manglende blæserrem. Karburatoren er defekt. Høj oliestand i krumtaphuset. Mager brændstofblanding. Lav kølevæskestand. Lav oliestand i krumtaphuset. Komponenter i køler og/eller kølesystemet blokeret, delvist blokeret eller lækkende. Defekt rem til vandpumpe. Fejlfunktion i vandpumpe. Motoren banker Overbelastning af motoren. Funktionssvigt for hydraulisk ventilløfter. Forkert olietype/viskositet. Indvendig slitage eller indvendige beskadigelser. Lav oliestand i krumtaphuset. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). 18 KohlerEngines.com

19 Fejlfinding Motoren mister kraft Snavset luftfi lterelement. Motoren er overophedet. Overbelastning af motoren. Begrænset udstødning. Defekt(e) tændrør. Høj oliestand i krumtaphuset. Forkert indstilling af regulatoren. Batteriet er næsten afl adet. Lav kompression. Lav oliestand i krumtaphuset. Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding). Motoren bruger for meget olie Befæstelseselementerne er løse eller ikke fastspændt korrekt. Sprængt toppakning/overophedet. Defekt reed-kontakt til udluftning. Blokeret eller defekt udluftning til krumtaphus. Krumtaphuset er overfyldt. Forkert olietype/viskositet. Slidt cylinderboring. Slidte eller defekte stempelringe. Slidte ventilspindler/ventilstyringer. Olie lækker fra olietætninger, pakninger Defekt reed-kontakt til udluftning. Blokeret eller defekt udluftning til krumtaphus. Befæstelseselementerne er løse eller ikke fastspændt korrekt. Stempellækage eller lækage ved ventiler. Begrænset udstødning. UDVENDIG KONTROL F MOTOREN BEMÆRK! Olien bør tømmes ud i god afstand fra arbejdsbænken. Sørg for at afsætte tilstrækkelig tid til en fuldstændig udtømning. Før rengøring eller adskillelse af motoren skal du gennemføre en grundig udvendig kontrol af motoren. Denne kontrol kan give et fingerpeg om, hvad man kan forvente at finde inde i motoren (og årsagen hertil), når den skilles ad. Kontrollér, at der ikke er ophobet snavs og andre partikler på krumtaphuset, køleribber, græsgitter eller andre udvendige overflader. Snavs eller andre partikler i disse områder kan forårsage overophedning af motoren. Kontrollér, om der er synlige brændstof- og olielækager og beskadigede komponenter. Store olielækager kan være tegn på en tilstoppet eller defekt udluftning, slidte eller beskadigede tætninger eller pakninger eller løse befæstelseselementer. Kontrollér luftfi lterafdækningen og luftfi lterenheden for beskadigelser eller tegn på, at de sidder dårligt og ikke lukker til. Kontrollér luftfi lterelementet. Kig efter huller, fl ænger, revnede eller beskadigede tætningsfl ader eller andre skader, der gør, at der slipper ufi ltreret luft ind i motoren. Et tilsmudset eller tilstoppet element kan indikere utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse. Kontrollér karburatorens indsnævring for snavs. Snavs i indsnævringen er et yderligere tegn på, at luftfi lteret ikke fungerer korrekt. Kontrollér, om oliestanden er så høj, at oliepinden kan registrere den. Hvis den er over, skal du være opmærksom på, om der lugter af benzin. Kontrollér olietilstanden. Tøm olien ud i en beholder; den skal fl yde frit. Kontrollér olien for metalspåner og andre fremmedlegemer. Slam er et naturligt biprodukt ved forbrænding; det er normalt, at der ophober sig lidt. Store slamophobninger kan være tegn på, at der bruges olie af den forkerte type eller med den forkerte vægt, at olien ikke er blevet skiftet i de anbefalede intervaller, en for fed brændstofblanding eller dårlig tænding. RENGØRING F MOTOREN DVRSEL Rengøringsopløsningsmidler kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. De må kun bruges i områder med god ventilation og god afstand til antændelseskilder. Karburatorrengøringsmidler og opløsningsmidler er meget letantændelige. Følg rengøringsmiddelproducentens advarsler og anvisninger om korrekt og sikker brug. Brug aldrig benzin til rengøring. Når du har foretaget en udvendig kontrol af motoren, skal den rengøres grundigt, før du skiller den ad. Rengør også de enkelte komponenter under arbejdet med at skille motoren ad. Det er kun muligt at kontrollere de rene dele ordentligt for slid og beskadigelser. I handlen fås der mange rengøringsmidler, der hurtigt kan fjerne fedt, olie og snavs fra motorens dele. Hvis du bruger et sådant rengøringsmiddel, skal du følge producentens anvisninger om brug og sikkerhed nøje. Sørg for, at alle spor efter rengøringsmidlet fjernes fra motoren, før du samler den igen og tager den i brug. Selv små mængder af disse rengøringsmidler kan hurtigt nedbryde motoroliens smørende egenskaber. KohlerEngines.com 19

20 Fejlfinding VKUUMTEST F KRUMTPHUS DVRSEL Kulmonoxid kan medføre alvorlig kvalme, besvimelse eller døden. Undgå indånding af udstødningsgasser. Udstødningsgasser fra motoren indeholder giftig kulmonoxid. Kulmonoxid er lugtfri og farveløs og kan være livsfarlig ved indånding. DVRSEL Roterende dele kan forårsage alvorlige personskader. Hold sikker afstand, når motoren kører. Hold hænder, fødder, hår og tøj i sikker afstand fra alle roterende dele, så du undgår at komme til skade. Lad aldrig motoren køre, mens dæksler, kapper og afskærmninger er afmonteret. Der skal være delvist vakuum i krumtaphuset, når motoren kører. Tryk i krumtaphuset (normalt forårsaget af en tilstoppet eller defekt udluftning) kan medføre, at olien presses ud ved olietætninger, pakninger eller andre steder. Vakuum i krumtaphuset måles bedst med et vandmanometer eller en vakuummåler. Der medfølger fuldstændige anvisninger. Test af vakuum i krumtaphus ved hjælp af manometer: 1. Sæt gummiproppen i oliepåfyldningshullet. Sørg for, at presseklemmen er monteret på slangen, og brug de koniske adaptere til tilslutning af slangen mellem proppen og en af manometerrøret. Lad det andet rør være åben ud til atmosfæren. Kontrollér, at vandstanden i manometeret ligger på 0-linjen. Sørg for, at presseklemmen er lukket til. 2. Start motoren og kør ubelastet ved høj hastighed. 3. Åbn klemmen, og kontrollér vandstanden i røret. Niveauet i motorsiden bør som minimum være 10,2 cm over niveauet i den åbne side. Hvis niveauet i motorsiden er lavere end specifi ceret (lav/intet vakuum), eller hvis niveauet i motorsiden er lavere end niveauet i den åbne side (tryk), skal du kontrollere de punkter, der er nævnt i nedenstående tabel. 4. Luk presseklemmen, før du stopper motoren. Sådan testes vakuum i krumtaphuset med vakuum-/ trykmåler: 1. fmonter oliepinden eller oliepåfyldningsproppen/- dækslet. 2. Monter adapteren i oliepåfyldnings-/oliepindsåbningen omvendt over enden af et oliepindsrør med lille diameter, eller direkte på motoren, hvis der ikke anvendes et rør. nbring måleren i hullet i proppen. 3. Kør motoren, og afl æs målerværdierne. nalog tester Hvis nålen bevæger sig til venstre for 0, er der vakuum, og hvis den bevæger sig mod højre, er der tryk. Digital tester Tryk på testknappen øverst på testeren. Vakuum i krumtaphuset skal som minimum være 10,2 cm vand. Hvis afl æsningen ligger under specifi - kationen, eller hvis der er tryk, kontrolleres nedenstående tabel for mulige årsager og konklusioner. Tilstand Krumtapakslens udluftning tilstoppet eller uden funktion. Tætninger og/eller pakninger lækker. Befæstelseselementerne er løse eller ikke fastspændt korrekt. Stempellækage eller lækage ved ventiler (bekræft ved at efterse komponenterne). Begrænset udstødning. Konklusion BEMÆRK! Hvis udluftningen er en integreret del af ventildækslet og ikke kan kontrolleres separat, skal ventildækslet udskiftes og trykket kontrolleres igen. dskil udluftningen, rengør delene grundigt, kontrollér tætningsoverfl aderne for fl adhed, saml igen og kontrollér trykket igen. Udskift alle slidte eller beskadigede tætninger og pakninger. Sørg for, at alle befæstelseselementer er spændt sikkert til. Brug de korrekte tilspændingsmomenter og sekvenser, hvor det er nødvendigt. Reparer stempler, ringe, cylinderboringer, ventiler og ventilstyr. Kontrollér udstødningsfi lter/gnistfang (hvis monteret). Rengør eller udskift efter behov. Reparer eller udskift øvrige beskadigede/blokerede dele på lyddæmperen eller udstødningssystemet. 20 KohlerEngines.com

21 Fejlfinding TRYKTEST Tocylindrede Command-motorer: En kompressionstest udføres bedst på en varm motor. Fjern eventuel snavs eller fremmedlegemer fra foden af tændrøret/tændrørene, før de afmonteres. Sørg for, at chokeren er deaktiveret, og at gasspjældet er helt åben under testen. Kompressionen skal være mindst 160 psi, og må ikke variere mere end 15 % mellem cylindrene. lle øvrige modeller: Disse motorer er forsynet med en automatisk trykudløsningsmekanisme (CR). Det er vanskeligt at opnå en nøjagtig afl æsning af kompressionen som følge af CR-mekanismen. Som alternativ kan lækagetesten af cylinderen, der er beskrevet nedenfor, bruges. LÆKGETEST F CYLINDER En cylinderlækagetest kan være et godt alternativ til en tryktest. Ved at tilføre tryk til forbrændingskammeret fra en ekstern luftkilde kan du kontrollere, om ventilerne eller ringene lækker, og hvor stort omfanget af denne lækage er. Lækagetester til cylinderen er en relativ enkel og billig lækagetest for mindre motorer. Med testeren følger også en lynkobling til fastgørelse af adapterslangen og et holdeværktøj. 1. Lad motoren køre i 3-5 minutter for at varme den op. 2. fmonter tændrør og luftfi lter fra motoren. 3. Drej krumtapakslen, indtil stemplet (på den testede cylinder) er ved det øverste dødpunkt for kompressionsslaget. Sørg for, at motoren befi nder sig i denne position under testen. Det holdeværktøj, der leveres sammen med testeren, kan bruges, hvis krumtapakslens kraftudtagsende er tilgængelig. Lås holdeværktøjet fast på krumtapakslen. Monter en 3/8" lednøgle i holdeværktøjets åbning, så den står vinkelret på både holdeværktøjet og krumtapakslens kraftudtag. Hvis det er lettere at komme til enden med svinghjulet, kan du bruge en lednøgle og soklen på svinghjulets møtrik/skrue til at holde det fast med. Du kan få brug for hjælp til at holde lednøglen under testen. Hvis motoren er monteret i andet udstyr, kan du måske holde den ved at klemme eller kile en drevet komponent fast. Du skal blot være sikker på, at motoren ikke kan rotere væk fra øverste dødpunkt i en af retningerne. 4. Monter adapteren i tændrørshullet, men undlad foreløbig at fastgøre den til testeren. 5. Drej reguleringsknappen helt mod uret. 6. Slut en luftkilde med mindst 50 psi til testeren. 7. Drej reguleringsknappen med uret (øget tilførsel), indtil målernålen befi nder sig i det gule indstillingsområde i den nederste ende af skalaen. 8. Slut testerens kvikkobling til adapterslangen. Mens motoren holdes fast på øverste dødpunkt, åbnes testerens ventil gradvist. fl æs målingen, og lyt efter udsivende luft ved forbrændingsindgangen, udstødningsudgangen og krumtapakslens udluftning. Tilstand Der siver luft ud fra krumtapakslens udluftning. Der siver luft ud fra udstødningssystemet. Der siver luft ud fra indsugningen. Målerens afl æsning ligger i det lave (grønne) område. Målerens afl æsning ligger i det moderate (gule) område. Målerens afl æsning ligger i det høje (røde) område. Konklusion Ring eller cylinder er slidt. Defekt udstødningsventil/forkert placering. Defekt indsugningsventil/forkert placering. Stempelringe og cylinder er i god stand. Motoren kan stadig bruges, men der er nogen slid på den. Kunden bør begynde med at planlægge et eftersyn eller en udskiftning af den. Ringe og/eller cylinder er meget slidte. Motoren skal repareres eller udskiftes. KohlerEngines.com 21

22 Luftfilter/indsugning LUFTFILTER Systemerne er CRB/EP-certifi ceret, og komponenterne bør ikke ændres eller modifi ceres på nogen måde. Luftfilter med lav profil H B F E fskærmning til luftfi lter B Tap til luftfi lter C Vingemøtrik D fdækning E Gummitætning F Forfi lter G Papirelement H Luftfi lterenhed Heavy-Duty luftfilter K L O M I Luftfi lterhus J Element K Endedæksel L Støvudstøderventil M Holdebøjle N Indvendigt element O Udstøderområde P Indsugningsfilter Q Filterovervågning J N N C G D I Q M P BEMÆRK! Kørsel af motoren med løse eller beskadigede luftfi lterkomponenter kan forårsage øget slitage og funktionssvigt. Udskift alle bøjede eller beskadigede dele. BEMÆRK! Papirelementet kan ikke blæses ud med trykluft. Lav profil Løsn tappen, og afmonter afskærmningen til luftfi lteret. Forfilter 1. fmonter forfi lteret fra papirelementet. 2. Udskift eller vask forfi lteret i varmt vand tilsat rengøringsmiddel. Skyl og lufttør. 3. Mæt forfi lteret med ny motorolie, og pres overskydende olie ud. 4. Monter forfi lteret over papirelementet igen. Papirelement 1. Rengør området rundt om elementet. fmonter vingemøtrik, elementafdækning og papirelement med forfi lter. 2. dskil forfi lteret fra elementet. Servicér forfi lteret, og udskift papirelementet. 3. Kontrollér tilstanden af gummitætningen og udskift om nødvendigt. 4. Monter et nyt papirelement på enheden, monter forfilteret over papirelementet, monter elementafdækningen igen og fastgør med vingemøtrikken. Monter afdækningen til luftfi lteret igen, og fastgør den med tappen. Heavy-Duty 1. fmonter holdebøjlen og afmonter endedækslet/- dækslerne. 2. Kontrollér og rengør indsugningsfilteret (hvis monteret). 3. Træk luftfi lterelementet ud af huset og udskift det. Kontrollér tilstanden af det indvendige element, og udskift det, hvis det er tilsmudset. 4. Kontrollér alle dele for slitage, revner eller skader, og at udstødningsområdet er rent. 5. Monter nyt/nye element/elementer. 6. Monter endedækslet/-dækslerne igen med støvudstøderventil/fi lter nedad, og fastgør med holdebøjlen. UDLUFTNINGSSLNGE Kontrollér, at begge ender af udluftningsslangen er korrekt tilsluttet. LUFTKØLING DVRSEL Varme dele kan medføre alvorlige forbrændinger. Undlad at berøre motoren under drift eller lige efter standsning. Lad aldrig motoren køre, når varmeskærme og afskærmninger er afmonteret. Korrekt køling er afgørende. Med henblik på at forebygge overophedning skal skærme, køleribber og andre udvendige overfl ader på motoren rengøres. Undgå at sprøjte vand på ledningsnettet og alle elektriske komponenter. Se vedligeholdelsesskemaet 22 KohlerEngines.com

23 EFI SYSTEM-ECH DVRSEL Eksplosivt brændstof kan medføre brand og alvorlige forbrændinger. Undlad at fylde brændstoftanken, mens motoren er varm eller kører. Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med god ventilation og i god afstand fra gnister og fl ammer. Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen. Brug aldrig benzin til rengøring. Det typiske brændstofsystem med elektronisk indsprøjtning (EFI) og relaterede dele omfatter: Brændstofpumpe/-modul og løftepumpe. Brændstoffi lter. Højtryksbrændstofslange. Brændstofslange(r). Indsprøjtningsdyser. Gasspjældshus/indsugningsmanifold. Elektronisk styreenhed (ECU). Tændspoler. Sensor for motor(olie)temperatur. Gasspjældspositionssensor (TPS). Positionssensor for krumtapaksel. Oxygensensor. Sensor for absolut manifoldtryk (MP). Ledningsnet og tilhørende ledninger. Fejlfunktionslampe (MIL) valgfri. Sensor for indsugningslufttemperatur. NBEFLET BRÆNDSTOF Se afsnittet Vedligeholdelse. BRÆNDSTOFSLNGE Der skal være monteret brændstofslanger med lav gennemtrængning på alle motorer fra Kohler Co. med henblik på at overholde regulativerne EP og CRB. BETJENING BEMÆRK! Ved test af spænding eller kontinuitet skal det for stort tryk mod eller på tilslutningsstifterne undgås. Prober med fl ad stift anbefales til test for at undgå spredning eller bukning af klemmer. EFI-systemet er konstrueret til at levere en maksimal motorydelse med optimal brændstofeffektivitet og mindst mulig emission. Tændings- og indsprøjtningsfunktioner styres, overvåges og korrigeres konstant elektronisk under drift for at opretholde et ideelt luft-/ brændstofforhold. Systemets centrale komponenter er motorreguleringsenheden (ECU), som styrer systemets drift, og fastlægger den bedste kombination af brændstofblanding og tændingsindstilling for de aktuelle driftsforhold. Brændstoffets løftepumpe anvendes til at føre brændstoffet fra tanken gennem brændstoffilteret og brændstofslangen. Brændstoffet pumpes herefter til brændstoffets pumpemodul. Brændstoffets pumpemodul regulerer brændstoftrykket til et driftstryk på 39 psi. Brændstoffet føres fra brændstoffets pumpemodul gennem højtryksbrændstofslanger til indsprøjtningsdyserne, som indsprøjter brændstof i indsugningsporte. ECU'en styrer mængden af brændstof ved at variere den tidsperiode, indsprøjtningsdyserne er aktiverede. Dette kan spænde over 2 til mere end 12 millisekunder afhængigt af brændstofbehovet. Der sker en kontrolleret indsprøjtning af brændstof ved hver anden omdrejning af krumtapakslen eller en gang for hver 4-taktscyklus. Når indsugningsventilerne åbnes, suges brændstof-/luftblandingen ind i forbrændingskammeret, komprimeres, antændes og forbrændes. ECU'en styrer mængden af brændstof, der indsprøjtes samt tændingsindstilling ved at overvåge primære sensorsignaler for motortemperatur, omdrejningstal og spjældposition (belastning). Disse primære signaler sammenlignes med forprogrammerede sammenhænge i ECU-computerchippen, og ECU'en justerer brændstofforsyningen efter værdiernes sammenhænge. Når motoren når driftstemperaturen, sender en oxygensensor i udstødningsgassen feedback til ECU'en om mængden af uforbrændt oxygen i udstødningen, hvilket indikerer, om brændstofblandingen er fed eller mager. Baseret på denne feedback justerer ECU'en brændstoftilførslen yderligere for at genetablere det ideelle brændstof-/luftforhold. Denne driftstilstand betegnes som en lukket løkke. EFI-systemet fungerer som en lukket løkke, når alle følgende tre betingelser er opfyldt: Olietemperaturen er højere end 60 C (140 F). Oxygensensoren er tilstrækkelig varm til at levere et signal (minimum 400 C, 752 F). Motorydelsen er stabil (ikke under start, opvarmning, acceleration, osv.). I en lukket løkke har ECU'en mulighed for at justere midlertidig og indlært tilpasset styring igen, hvilket kompenserer for ændringer i det overordnede motorforhold og driftsmiljø, så det ideelle brændstof-/ luftforhold kan opretholdes. Systemet kræver en motorolietemperatur på mindst 80 C (176 F) for at tilpasses korrekt. De tilpassede værdier opretholdes, så længe ECU'en ikke nulstilles. Ved visse driftsforhold, som f.eks. koldstarter, opvarmning, acceleration, høj belastning, osv., kræves der er federe brændstof-/luftblanding, og systemet arbejder i en åben løkke. I en åben løkke anvendes signalet fra oxygensensoren til at sikre motoren en fed blanding, og justeringerne er udelukkende baseret på primære sensorsignaler og programmerede sammenhænge. Systemet anvender en åben løkke, hver gang mindst en af de tre betingelser for lukket løkke (herover) ikke overholdes. ECU'en er hjernen eller centralcomputeren i hele EFIsystemet. Når motoren arbejder, indsamler sensorer kontinuerligt data, som videresendes gennem ledningsnettet til ECU'ens indgangskredsløb. Signaler til ECU'en omfatter: tænding (til/fra), position og hastighed (o/ min) af krumtapaksel, gasspjældsposition, olietemperatur, temperatur på indsugningsluft, niveau for oxygen i udstødningen, absolut manifoldtryk og batterispænding. KohlerEngines.com 23

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning DA VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor. Sørg

Læs mere

SV470-SV620 Servicehåndbog

SV470-SV620 Servicehåndbog SV470-SV620 Servicehåndbog VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor. Sørg for, at motoren

Læs mere

LODRET KRUMTAPAKSEL SERVCEHÅNDBOG COMMAND CV17-740

LODRET KRUMTAPAKSEL SERVCEHÅNDBOG COMMAND CV17-740 LODRET KRUMTAPAKSEL SERVCEHÅNDBOG COMMAND CV17-740 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. Sikkerhed og generelle oplysninger... Afsnit 2. Specialværktøjer... Afsnit 3. Fejlfinding... Afsnit 4. Luftfilter- og luftindsugningssystem...

Læs mere

Din brugermanual KOHLER CV22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3374102

Din brugermanual KOHLER CV22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3374102 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KOHLER CV22 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1.

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1. Denne vejledning gælder Yamaha FS1 motorer monteret på både 4Gear og 2Gear modellen. Bemærk at der er flere forskellige typer tændingsanlæg monteret på disse knallerter fra fabrikken. De skal dog stilles

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

CV17-CV25, CV620-CV730, CV740, CV750 Servicehåndbog

CV17-CV25, CV620-CV730, CV740, CV750 Servicehåndbog V17-V25, V620-V730, V740, V750 Servicehåndbog VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor.

Læs mere

CH260, CH270, CH270TF, CH395, CH395TF, CH440, CH440TF Betjeningsvejledning

CH260, CH270, CH270TF, CH395, CH395TF, CH440, CH440TF Betjeningsvejledning CH260, CH270, CH270TF, CH395, CH395TF, CH440, CH440TF Betjeningsvejledning VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

Motoren arbejder efter 4-takt princippet. Princippet er skitseret herunder. 1 2 Tænding

Motoren arbejder efter 4-takt princippet. Princippet er skitseret herunder. 1 2 Tænding 10. Flymotorer generelt W Aeroplanlære 2 Sådan ser en typisk flymotor (boxermotor) ud. Boxermotoren er en luftkølet 4-takts stempelmotor med 4, 6 eller 8 vandret-liggende cylindre med henholdsvis 2, 3

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Yamaha FS1 karburator

Yamaha FS1 karburator Yamaha FS1 karburator Vejledning i renovering og justering af karburator til Yamaha FS1. Mikuni Karburator data: Standard 10mm karburator (ny model med træk choker): Type: VM10SC Hoved dyse: #110 Pilot

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr. 41010 Form No. 3401-381 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Vedligeholdelseslogbog 90-889160

Vedligeholdelseslogbog 90-889160 Vedligeholdelseslogbog 90-889160 VIGTIGT Vedligeholdelse skal udføres af en Mercury Marine-autoriseret forhandler. Ved fuldførelse af vedligeholdelseseftersyn skal denne bog dateres og underskrives af

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk CV karburatoren Sheng Wey type VE 26mm Af forskellige fabrikater kan nævnes : Mikuni Keihin epoulsen@youseepost.dk Sheng Wey PD Side 2 Snittegning over CV karburatoren 1 Luftblandeskrue 5 Luftdyse 9 Gasspjæld

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning

Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning Benyttede Haynes ISBN: 1 85960 561 3 som udgangspunkt. Symptomer: Efter påfyldning af kølervæske samt udluftning af kølersystemet (2 steder), så kørte den

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Ledow Borelli Milano

Ledow Borelli Milano Ledow Borelli Milano V-0cc 00 Reservedele Materiale venligst udlånt af Bike Danmark Index for Motor (Engine) Stel (Frame) E - - Topstykker E - - Cylinder E - - Krumtap med stempler E - - Ventiler og vippearme

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010 Justering af tænding og karburatorer på Mk 2 Thomas Olsgaard 27/10 2010 Tændingssystem på MK2 Når strømmen afbrydes af platinerne, stiger spændingen i tændspolen og giver gnisten, der fordeles via strømfordeleren.

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08781 Serienr. 311000001 og derover 3369-228 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE SC180 BRUGERVEJLEDNING 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.1 Sikring 4 3.1 Vedligeholdelse af maskine 4 4.1 Udskiftning og check

Læs mere