BAR-projekt Forebyggelse af ulykker blandt chauffører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAR-projekt Forebyggelse af ulykker blandt chauffører"

Transkript

1 BAR-projekt Forebyggelse af ulykker blandt chauffører BAR Transport & Engros Opgave nr Havarigruppen den 1. november 2002 Med venlig hilsen BST Varde BST job + miljø Orla Dahl Souschef Lisbeth Kramer Terkelsen Ergoterapeut BST Varde - center for arbejdsmiljø, miljø og kompetenceudvikling Dalgasvej 35, 6800 Varde Fax

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... side 1 ANALYSE OG VURDERING... side 4 FOREBYGGELSESRÅD TIL BRANCHEN... side 6 EVALUERING AF METODE... side 9 PROCESEVALUERING... side 11 BILAG PROJEKTBESKRIVELSE... Bilag 1 STATISTIKMATERIALE OM ULYKKER... Bilag 2 ANALYSESKEMA... Bilag 3 AFRAPPORTERING TIL VIRKSOMHEDER... Bilag 4

3 FORLØBSBESKRIVELSE... Bilag 5

4 side 1/12 INDLEDNING BST job + miljø, Kolding og BST Varde har på baggrund af en henvendelse fra BAR Transport & Engros ved arbejdsmiljøkonsulent Christian Hjort gennemført et projekt vedr. arbejdsulykker for chauffører i Transportbranchen. Projektet er gennemført i henhold til en projektbeskrivelse udarbejdet af Christian Hjort. Projektet startede i november 2001 og er afsluttet i oktober Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag 1. Projektets konklusioner og forebyggelsesråd fremlægges ved en konference torsdag den 14. november Projektet er udført i et samarbejde mellem Arbejdstilsynet i Vejle, Ribe og Sønderjylland, BST job + miljø Kolding, BST Varde samt BAR Transport & Engros. Projektkonsulenter har været ergoterapeut Lisbeth Kramer Therkelsen, BST job + miljø, Kolding og ingeniør Tine Lykke Thomsen, BST Varde. Desuden har Arbejdsmiljøinstituttets enhed for ulykkesforskning deltaget som sparringspartner i projektet. Bl.a. har de deltaget ved et indledende møde med BAR Transport & Engros samt havarigruppen, og de deltager ligeledes i slutevalueringen. Forud for projektet blev der udsendt en pressemeddelelse, ligesom organisationerne gav deres bagland en forhåndsinformation om projektet. Derudover har der været mulighed for at etablere et samarbejde med udvalgte større virksomheder. I projektperioden er der analyseret 30 ulykker i Sønderjyllands, Vejle og Ribe Amter. Statistisk materiale er vedlagt som bilag 2. Baggrund Baggrunden for projektet er, at BAR Transport & Engros har ønsket at sætte fokus på ulykker og ulykkestyperne i branchen - både i små og store virksomheder. Ulykketallet for transport af gods ligger på landsplan på ca , heraf er ca. 10% benævnt som alvorlige ulykker.

5 side 2/12 Formål Formålet med projektet har været at opsamle læring og erfaring om ulykkerne i branchen i samarbejde med virksomhederne og sikkerhedsorganisationerne. Erfaringerne skal danne grundlag for udarbejdelse af forebyggelsesråd, specielt målrettet branchen. Initiativerne omfatter tekniske foranstaltninger, ændring af arbejdets organisering, kommunikation, instruktion/oplæring og holdningsbearbejdning. Indhold Projektet har etableret en rådgivning/havarifunktion i forbindelse med aktuelle arbejdsulykker for chauffører i transportbranchen i Vejle, Ribe og Sønderjyllands Amter. Projektkonsulenterne har i forløbet analyseret og vurderet arbejdsulykkerne efter samtale med parterne i de berørte virksomheder. På baggrund af dette er der gennemført en analyse og vurdering af den enkelte ulykke. Virksomheden har efterfølgende modtaget en skriftlig afrapportering indeholdende en beskrivelse af ulykken, omstændighederne ved ulykken, analyse og vurdering af ulykken og forslag til forebyggende tiltag. Projektet er afsluttet med en sammenskrivning af erfaringer fra forløbet. Denne erfaringsopsamling sammenfatter de vigtigste budskaber, som en brancherelateret kampagne på landsplan skal bygge på. Kampagnen skal udbrede de væsentligste forebyggelseserfaringer og nedbringe antallet af ulykker i branchen. Metode Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Arbejdstilsynet i Vejle, Ribe og Sønderjyllands Amt, BST job + miljø Kolding, BST Varde samt BAR Transport & Engros. BST-centrene udgjorde en samarbejdende enhed som entreprenører på projektet.

6 side 3/12 I projektet indgik alle former for ulykker, herunder også overfald, færdselsulykker og ulykker, som ikke er anmeldelsespligtige, f.eks. ulykker sket i udlandet og ulykker uden fravær. Havarigruppen og de 3 Arbejdstilsynskredse har ligeledes haft mulighed for mundtligt at frasortere uegnede ulykker. Havarigruppen har til analyse af ulykkerne brugt Arbejdstilsynets ulykkesværktøj Opklaring og forebyggelse. Værktøjet er blevet tilpasset projektet - se bilag 3. Derudover har havarigruppen udarbejdet et skema til afrapportering til virksomheden se bilag 4. Forløbsbeskrivelse i forhold til en ulykke fremgår af bilag 5. Succeskriterier Kvaliteten af forebyggelsesrådene har været succeskriteriet for projektet. Det har været afgørende, at rådgivningen opleves relevant og tilstrækkelig præcis til, at virksomheden kan omsætte rådgivningen til handling. Handlingerne kan f.eks. være ændret planlægning, nye rutiner, ændret instruktion, brug af teknologi, anvendelse af værnemidler. Andre forhold som f.eks. en vurdering af chaufførens friskhed/søvnunderskud, har også været relevante. Målgruppe Målgruppen har været godschauffører, postchauffører, buschauffører og chauffører inden for pakkedistribution.

7 side 4/12 ANALYSE OG VURDERING En analyse af de typer arbejdsopgaver chaufførerne udførte på ulykkestidspunktet viste følgende: 50% skete under af- og pålæsning af gods. 16% skete i forbindelse med håndtering af godset. 13% skete under af- og pårigning af trailer/lad. 6% skete i forbindelse med op- og nedstigning fra lastbilen. 6% skete i forbindelse med rengøring af trailer/lad. 6% skete i forbindelse med sikring af godset under transport. 3% skete under transporten af godset. Langt størstedelen af ulykkerne er sket i forbindelse med af- og pålæsning af gods. Under udførsel af denne arbejdsopgave er chaufførerne ofte afhængig af af- og pålæsseforhold samt brug af tekniske hjælpemidler hos kunden. De mange skiftende kunder og forhold nødvendiggør, at chaufførerne hver eneste gang foretager en risikovurdering, inden arbejdet påbegyndes. Under af- og pårigning sker der ligeledes en del ulykker. Her er det ofte indretningen af traileren og/eller uhensigtsmæssige arbejdsprocedurer, som resulterer i arbejdsulykker. En manglende risikovurdering og tilsidesættelse af de sikkerhedsmæssige forhold har været de hyppigste ulykkesårsager i undersøgelsen af de 30 chaufførulykker. Herefter følger manglende instruktion og oplæring samt arbejdsstedets indretning, som ligeledes har udgjort en væsentlig del. Andre ulykkesårsager har været tunge løft, stress, dårlig planlægning, uhensigtsmæssige arbejdsprocedurer, manglende vedligehold, ingen eller forkert brug af sikkerhedsfodtøj samt manglende brug af tekniske hjælpemidler.

8 side 5/12 Ulykkestyperne har fordelt sig således: 44% faldulykker. 23% ergonomiske belastninger. 18% ulykker, hvor chaufføren er ramt af genstand. 9% færdselsuheld. 6% ulykker med klemning af legemsdel. Omtrent halvdelen af ulykkerne er faldulykker. Dette hænger sammen med, at chaufførerne i mange arbejdssituationer bevæger sig på flere niveauer, f.eks. under af- og pålæsning, af- og pårigning samt rengøring af lad. En analyse af skadernes omfang har vist følgende: 23% er bløddelsskader og slag. 23% er rygskader (uden knoglebrud). 16% er forstuvninger af arme, ben, ankler og skuldre. 12% er knoglebrud på ryg, arme, ben, ribben og tæer. 8% er åbne sår. 6% er trykkede ribben. 6% er psykiske mén. 4% er klemte legemsdele. 2% er fibersprængninger. Fraværet i forbindelse med arbejdsulykkerne varierer fra 1 dag til mere end 4 måneder. Det er havarigruppens vurdering, at fraværet i langt de fleste tilfælde er mindre end det kunne være. Dette hænger sammen med en udbredt opfattelse blandt chaufførerne om, at arbejdet skal passes uanset, hvor ondt det gør.

9 side 6/12 FOREBYGGELSESRÅD TIL BRANCHEN På baggrund af erfaringer fra projektet og ovenstående analyse og vurdering af arbejdsopgaver, ulykkesårsager, ulykkestyper og skadernes omfang, udarbejdes følgende forebyggelsesråd til branchen: Risikovurdering og sikkerhed Virksomhedernes sikkerhedsorganisation og den enkelte chauffør bør uddannes i at risikovurdere hver eneste arbejdsopgave, inden den påbegyndes. Risikovurderingen skal sikre, at chaufføren skærper opmærksomheden og tager de nødvendig sikkerhedsforbehold, således at arbejds-ulykker undgås. Der kan f.eks. være tale om sikkerhedstjek af kundens tekniske hjælpemidler, vurdering af godsets vægt og form, vurdering af af- og pålæsseforhold samt vurdering af vejrforhold ved af- og pårigning. Instruktion og oplæring Chaufførerne bør instrueres og oplæres i alle typer arbejdsopgaver, som de kommer ud for i deres dagligdag. Dette bør gentages med jævne mellemrum, således at chaufførerne ikke indarbejder dårlige arbejdsrutiner. Der kan f.eks. gives instruktion i virksomhedens arbejdsprocedurer, brug af tekniske hjælpemidler og hensigtsmæssige arbejdsstillinger; herunder tunge løft. Arbejdsstedets indretning På baggrund af risikovurderinger bør virksomheden foretage de nødvendige ændringer af arbejdsstedets indretning, således at ulykkesrisikoen minimeres. Ved nyindkøb af f.eks. trailere, bør der vælges modeller, som tager højde for chaufførernes arbejdsopgaver i det daglige. Et eksempel herpå er gardintrailere fremfor almindelige presenningstrailere, hvor af- og pårigning ofte er forbundet med risiko.

10 side 7/12 Arbejdets tilrettelæggelse Arbejdet skal planlægges, således at unødvendige arbejdsgange og stress minimeres. Det er en god idé at give chaufføren en vis indflydelse på tilrettelæggelsen af turen, herved undgås bl.a. irritation over stramme tidsplaner. Det er i denne branche svært at undgå stressede arbejdssituationer, men det er muligt at lære chaufførerne at håndtere stress på en positiv måde, f.eks. gennem uddannelse. Krav til kunden I mange tilfælde er chaufføren afhængig af forhold hos virksomhedens kunder. Det kan derfor være nødvendigt at gå i dialog med kunden omkring jævne og plane tranport- og adgangsveje, tekniske hjælpemidler samt forsvarlige af- og pålæsningsforhold ved afhentning og levering af varer. Når der er sket en arbejdsulykke bør virksomheden orientere kunden, således at evt. forebyggende forbedringer kan foretages. Vedligeholdelse Virksomheden bør indføre faste procedurer for tjek og vedligehold af køretøjer, løstrailere og tekniske hjælpemidler. I særlige tilfælde kan det også være nødvendigt at indføre et egentligt egenkontrolsystem. Det kan f.eks. være tjek af køretøjets bærende dele med jævne mellemrum. Sikkerhedsfodtøj/værnemidler Chauffører, der hjælper med af- og pålæsning bør anvende sikkerhedsfodtøj med tåværn og hælkap. I nogle situationer bør der ligeledes anvendes høreværn og hjelm. Virksomheden bør indføre faste procedurer for udlevering og brug af værnemidler.

11 side 8/12 Beredskabsplaner Til forebyggelse af psykiske mén efter en arbejdsulykke kan virksomheden i samarbejde med sikkerhedsorganisationen og evt. BST udarbejde en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal sikre, at skadelidte, evt. pårørende og kollegaer, får den nødvendige krisehjælp. Et element i beredskabsplanen kan f.eks. være en liste over medarbejdernes ønske for kontakt til pårørende ved evt. arbejdsulykker. Et andet element kan være en rundbordssamtale med f.eks. skadelidte, læge, arbejdsgiver, kommunens sagsbehandler og BST. Formålet med rundbordssamtalen kan være kortlægning og afklaring vedr. arbejdsfastholdelse og genoptræningsforløb. Enhver rundbordssamtale bør altid foregå på skadelidtes betingelser. Alenearbejde Virksomheden bør udarbejde en procedure for alenearbejde, således at chaufførerne har klare retningslinier for tilkaldelse af hjælp. Procedurerne bør endvidere tage højde for, at en chauffør kan komme så alvorligt til skade, at han er afhængig af, at andre finder ham. Tekniske hjælpemidler Virksomheden bør benytte tekniske hjælpemidler i alle de arbejdssituationer, hvor det er muligt. Det er nødvendigt at instruere chaufførerne i brugen af de tekniske hjælpemidler og i at foretage sikkerhedstjek inden brug. Det sidste fordi chaufførerne i mange tilfælde benytter kundernes tekniske hjælpemidler. Havarigruppen anbefaler desuden, at der i forbindelse med ulykker, hvor der er en lignende risiko ved andre arbejdsopgaver sker en information til øvrige medarbejdere i virksomheden. Informationen bør indeholde en beskrivelse af ulykken, årsag samt hvilke forebyggelsestiltag virksomheden har taget for at en lignende ulykke ikke skal ske igen.

12 side 9/12 EVALUERING AF METODEN Det har været en styrke for projektet, at havarigruppen har bestået af en tekniker og en terapeut, idet der i flere sammenhænge har været behov for tværfagligheden, når der skulle gives relevante/brugbare løsningsforslag og forebyggelsesråd. Havarigruppen har haft en del koordinerings- og statusarbejde internt. Dette har taget mere tid end forventet. Kontakten til virksomhederne har været tidskrævende. Det har gennemsnitlig kostet 4-5 telefonopkald pr. virksomhed, inden de relevante personer blev truffet og mødeaftalerne indgået. Enkelte virksomheder har krævet lange telefonsamtaler, inden det lykkedes at få en mødeaftale. Der har ligeledes været længerevarende samtaler med Arbejdstilsynet undervejs. Der er afholdt et indledende møde med deltagelse af den projektansvarlige og havarigruppen samt AMI, der deltog som sparringspartner. Udbyttet af mødet var godt i forhold til den generelle forhåndsinformation om projektet og i forhold til den generelle sparring vedrørende håndtering af ulykker. Mødet gav ikke konkret sparring til de udarbejdede værktøjer, dvs. interviewguide og skriftlig tilbagemelding til virksomhederne (afrapporteringsskema). Der var desuden ingen branchespecifik sparring. I forbindelse med ovenstående møde blev det aftalt, at BAR Transport & Engros skulle udarbejde og udsende en pjece for at skabe mere synlighed omkring projektet. Denne pjece er ikke udsendt. I projektet har BAR Transport & Engros løbende gennemført en undersøgelse på de involverede virksomheder. Havarigruppen har manglet tilbagemeldinger på dette undervejs i projektet, idet det kunne have givet mulighed for at korrigere analyse- og afrapporteringsmetoden. Havarigruppen har, for at opfylde målsætningen på 30 arbejdsulykker, været nødsaget til at kontakte samtlige virksomheder, der har indsendt arbejdsulykker via Arbejdstilsynet. Det har ligele-

13 side 10/12 des været nødvendigt at analysere alle typer ulykker, idet flere virksomheder fortrød deltagelsen undervejs. Havarigruppen har i projektperioden ikke været bekendt med, at der er sket ulykker på nogle af BSTérnes medlemsvirksomheder. Havarigruppen har ikke modtaget ikke-anmeldelsespligtige ulykker i projektperioden. Det er havarigruppens vurdering, at de udarbejdede værktøjer - interviewguide og skriftlig tilbagemelding har været anvendelige og letforståelige, både for konsulenterne og for virksomhederne.

14 side 11/12 PROCESEVALUERING Havarigruppen har undervejs i projektet opnået erfaringer, som det kan være vigtig at være opmærksom på, i tilfælde af en undersøgelse/kampagne på landsplan. Det omhandler f.eks.: Mange virksomheder har i første omgang tilmeldt sig, men er senere sprunget fra, når der skulle planlægges en konkret mødeaftale. Grundene hertil har f.eks. været: travlhed, vi troede ikke, det var det, projektet gik på, irrelevant at bruge mere tid på den arbejdsulykke, chaufføren er her ikke mere, den ulykke skal der ikke tales mere om. Det har i projektet drejet sig om 12 virksomheder. Herud over er der 4 virksomheder, som havarigruppen ikke har fået kontakt med. Der har været stor spredning på, hvor mange ulykker havarigruppen har modtaget fra Arbejdstilsynskredsene. Havarigruppen har modtaget 55 ulykker i alt. 51% fra AT i Ribe kredsen, 15% fra AT i Sønderjyllands kredsen og 34% fra Vejle kredsen. Samarbejdet med Arbejdstilsynet har ikke fungeret optimalt, dels på grund af sygdom i Vejle og Sønderjylland, og dels på grund af nedskæringer/fyringer. På grund af nedskæringer i Arbejdstilsynet har der været et medarbejderskifte i Ribe kredsen. Det har medført, at havarigruppen i sidste halvdel af projektet ikke har modtaget ulykkesanmeldelser derfra. Havarigruppen har i enkelte sager måttet kontakte Arbejdstilsynet, og har haft diskussioner om, i hvor stor en grad virksomheden skulle anonymiseres. I et tilfælde betød det, at ulykken ikke kunne spores. Der har generelt ikke været særlig stort kendskab til projektet i branchen. Det er havarigruppens opfattelse, at der burde have været mere PR og synlighed omkring projektet, både før projektets start og i projektforløbet. Dette ville gøre arbejdet mindre tidskrævende for havarigruppen.

15 side 12/12 Havarigruppens oplevelse er i flere tilfælde, at der på grund af den bureaukratiske sagsgang er langt imellem den, der underskriver ulykkesanmeldelsen fra virksomheden, og de personer, som skal deltage i det nærmere analysearbejde. Dette medfører stort tidsforbrug for havarigruppen, idet der kræves gentagne forklaringer om projektets formål og indhold.

16

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere