BAR-projekt Forebyggelse af ulykker blandt chauffører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAR-projekt Forebyggelse af ulykker blandt chauffører"

Transkript

1 BAR-projekt Forebyggelse af ulykker blandt chauffører BAR Transport & Engros Opgave nr Havarigruppen den 1. november 2002 Med venlig hilsen BST Varde BST job + miljø Orla Dahl Souschef Lisbeth Kramer Terkelsen Ergoterapeut BST Varde - center for arbejdsmiljø, miljø og kompetenceudvikling Dalgasvej 35, 6800 Varde Fax

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... side 1 ANALYSE OG VURDERING... side 4 FOREBYGGELSESRÅD TIL BRANCHEN... side 6 EVALUERING AF METODE... side 9 PROCESEVALUERING... side 11 BILAG PROJEKTBESKRIVELSE... Bilag 1 STATISTIKMATERIALE OM ULYKKER... Bilag 2 ANALYSESKEMA... Bilag 3 AFRAPPORTERING TIL VIRKSOMHEDER... Bilag 4

3 FORLØBSBESKRIVELSE... Bilag 5

4 side 1/12 INDLEDNING BST job + miljø, Kolding og BST Varde har på baggrund af en henvendelse fra BAR Transport & Engros ved arbejdsmiljøkonsulent Christian Hjort gennemført et projekt vedr. arbejdsulykker for chauffører i Transportbranchen. Projektet er gennemført i henhold til en projektbeskrivelse udarbejdet af Christian Hjort. Projektet startede i november 2001 og er afsluttet i oktober Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag 1. Projektets konklusioner og forebyggelsesråd fremlægges ved en konference torsdag den 14. november Projektet er udført i et samarbejde mellem Arbejdstilsynet i Vejle, Ribe og Sønderjylland, BST job + miljø Kolding, BST Varde samt BAR Transport & Engros. Projektkonsulenter har været ergoterapeut Lisbeth Kramer Therkelsen, BST job + miljø, Kolding og ingeniør Tine Lykke Thomsen, BST Varde. Desuden har Arbejdsmiljøinstituttets enhed for ulykkesforskning deltaget som sparringspartner i projektet. Bl.a. har de deltaget ved et indledende møde med BAR Transport & Engros samt havarigruppen, og de deltager ligeledes i slutevalueringen. Forud for projektet blev der udsendt en pressemeddelelse, ligesom organisationerne gav deres bagland en forhåndsinformation om projektet. Derudover har der været mulighed for at etablere et samarbejde med udvalgte større virksomheder. I projektperioden er der analyseret 30 ulykker i Sønderjyllands, Vejle og Ribe Amter. Statistisk materiale er vedlagt som bilag 2. Baggrund Baggrunden for projektet er, at BAR Transport & Engros har ønsket at sætte fokus på ulykker og ulykkestyperne i branchen - både i små og store virksomheder. Ulykketallet for transport af gods ligger på landsplan på ca , heraf er ca. 10% benævnt som alvorlige ulykker.

5 side 2/12 Formål Formålet med projektet har været at opsamle læring og erfaring om ulykkerne i branchen i samarbejde med virksomhederne og sikkerhedsorganisationerne. Erfaringerne skal danne grundlag for udarbejdelse af forebyggelsesråd, specielt målrettet branchen. Initiativerne omfatter tekniske foranstaltninger, ændring af arbejdets organisering, kommunikation, instruktion/oplæring og holdningsbearbejdning. Indhold Projektet har etableret en rådgivning/havarifunktion i forbindelse med aktuelle arbejdsulykker for chauffører i transportbranchen i Vejle, Ribe og Sønderjyllands Amter. Projektkonsulenterne har i forløbet analyseret og vurderet arbejdsulykkerne efter samtale med parterne i de berørte virksomheder. På baggrund af dette er der gennemført en analyse og vurdering af den enkelte ulykke. Virksomheden har efterfølgende modtaget en skriftlig afrapportering indeholdende en beskrivelse af ulykken, omstændighederne ved ulykken, analyse og vurdering af ulykken og forslag til forebyggende tiltag. Projektet er afsluttet med en sammenskrivning af erfaringer fra forløbet. Denne erfaringsopsamling sammenfatter de vigtigste budskaber, som en brancherelateret kampagne på landsplan skal bygge på. Kampagnen skal udbrede de væsentligste forebyggelseserfaringer og nedbringe antallet af ulykker i branchen. Metode Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Arbejdstilsynet i Vejle, Ribe og Sønderjyllands Amt, BST job + miljø Kolding, BST Varde samt BAR Transport & Engros. BST-centrene udgjorde en samarbejdende enhed som entreprenører på projektet.

6 side 3/12 I projektet indgik alle former for ulykker, herunder også overfald, færdselsulykker og ulykker, som ikke er anmeldelsespligtige, f.eks. ulykker sket i udlandet og ulykker uden fravær. Havarigruppen og de 3 Arbejdstilsynskredse har ligeledes haft mulighed for mundtligt at frasortere uegnede ulykker. Havarigruppen har til analyse af ulykkerne brugt Arbejdstilsynets ulykkesværktøj Opklaring og forebyggelse. Værktøjet er blevet tilpasset projektet - se bilag 3. Derudover har havarigruppen udarbejdet et skema til afrapportering til virksomheden se bilag 4. Forløbsbeskrivelse i forhold til en ulykke fremgår af bilag 5. Succeskriterier Kvaliteten af forebyggelsesrådene har været succeskriteriet for projektet. Det har været afgørende, at rådgivningen opleves relevant og tilstrækkelig præcis til, at virksomheden kan omsætte rådgivningen til handling. Handlingerne kan f.eks. være ændret planlægning, nye rutiner, ændret instruktion, brug af teknologi, anvendelse af værnemidler. Andre forhold som f.eks. en vurdering af chaufførens friskhed/søvnunderskud, har også været relevante. Målgruppe Målgruppen har været godschauffører, postchauffører, buschauffører og chauffører inden for pakkedistribution.

7 side 4/12 ANALYSE OG VURDERING En analyse af de typer arbejdsopgaver chaufførerne udførte på ulykkestidspunktet viste følgende: 50% skete under af- og pålæsning af gods. 16% skete i forbindelse med håndtering af godset. 13% skete under af- og pårigning af trailer/lad. 6% skete i forbindelse med op- og nedstigning fra lastbilen. 6% skete i forbindelse med rengøring af trailer/lad. 6% skete i forbindelse med sikring af godset under transport. 3% skete under transporten af godset. Langt størstedelen af ulykkerne er sket i forbindelse med af- og pålæsning af gods. Under udførsel af denne arbejdsopgave er chaufførerne ofte afhængig af af- og pålæsseforhold samt brug af tekniske hjælpemidler hos kunden. De mange skiftende kunder og forhold nødvendiggør, at chaufførerne hver eneste gang foretager en risikovurdering, inden arbejdet påbegyndes. Under af- og pårigning sker der ligeledes en del ulykker. Her er det ofte indretningen af traileren og/eller uhensigtsmæssige arbejdsprocedurer, som resulterer i arbejdsulykker. En manglende risikovurdering og tilsidesættelse af de sikkerhedsmæssige forhold har været de hyppigste ulykkesårsager i undersøgelsen af de 30 chaufførulykker. Herefter følger manglende instruktion og oplæring samt arbejdsstedets indretning, som ligeledes har udgjort en væsentlig del. Andre ulykkesårsager har været tunge løft, stress, dårlig planlægning, uhensigtsmæssige arbejdsprocedurer, manglende vedligehold, ingen eller forkert brug af sikkerhedsfodtøj samt manglende brug af tekniske hjælpemidler.

8 side 5/12 Ulykkestyperne har fordelt sig således: 44% faldulykker. 23% ergonomiske belastninger. 18% ulykker, hvor chaufføren er ramt af genstand. 9% færdselsuheld. 6% ulykker med klemning af legemsdel. Omtrent halvdelen af ulykkerne er faldulykker. Dette hænger sammen med, at chaufførerne i mange arbejdssituationer bevæger sig på flere niveauer, f.eks. under af- og pålæsning, af- og pårigning samt rengøring af lad. En analyse af skadernes omfang har vist følgende: 23% er bløddelsskader og slag. 23% er rygskader (uden knoglebrud). 16% er forstuvninger af arme, ben, ankler og skuldre. 12% er knoglebrud på ryg, arme, ben, ribben og tæer. 8% er åbne sår. 6% er trykkede ribben. 6% er psykiske mén. 4% er klemte legemsdele. 2% er fibersprængninger. Fraværet i forbindelse med arbejdsulykkerne varierer fra 1 dag til mere end 4 måneder. Det er havarigruppens vurdering, at fraværet i langt de fleste tilfælde er mindre end det kunne være. Dette hænger sammen med en udbredt opfattelse blandt chaufførerne om, at arbejdet skal passes uanset, hvor ondt det gør.

9 side 6/12 FOREBYGGELSESRÅD TIL BRANCHEN På baggrund af erfaringer fra projektet og ovenstående analyse og vurdering af arbejdsopgaver, ulykkesårsager, ulykkestyper og skadernes omfang, udarbejdes følgende forebyggelsesråd til branchen: Risikovurdering og sikkerhed Virksomhedernes sikkerhedsorganisation og den enkelte chauffør bør uddannes i at risikovurdere hver eneste arbejdsopgave, inden den påbegyndes. Risikovurderingen skal sikre, at chaufføren skærper opmærksomheden og tager de nødvendig sikkerhedsforbehold, således at arbejds-ulykker undgås. Der kan f.eks. være tale om sikkerhedstjek af kundens tekniske hjælpemidler, vurdering af godsets vægt og form, vurdering af af- og pålæsseforhold samt vurdering af vejrforhold ved af- og pårigning. Instruktion og oplæring Chaufførerne bør instrueres og oplæres i alle typer arbejdsopgaver, som de kommer ud for i deres dagligdag. Dette bør gentages med jævne mellemrum, således at chaufførerne ikke indarbejder dårlige arbejdsrutiner. Der kan f.eks. gives instruktion i virksomhedens arbejdsprocedurer, brug af tekniske hjælpemidler og hensigtsmæssige arbejdsstillinger; herunder tunge løft. Arbejdsstedets indretning På baggrund af risikovurderinger bør virksomheden foretage de nødvendige ændringer af arbejdsstedets indretning, således at ulykkesrisikoen minimeres. Ved nyindkøb af f.eks. trailere, bør der vælges modeller, som tager højde for chaufførernes arbejdsopgaver i det daglige. Et eksempel herpå er gardintrailere fremfor almindelige presenningstrailere, hvor af- og pårigning ofte er forbundet med risiko.

10 side 7/12 Arbejdets tilrettelæggelse Arbejdet skal planlægges, således at unødvendige arbejdsgange og stress minimeres. Det er en god idé at give chaufføren en vis indflydelse på tilrettelæggelsen af turen, herved undgås bl.a. irritation over stramme tidsplaner. Det er i denne branche svært at undgå stressede arbejdssituationer, men det er muligt at lære chaufførerne at håndtere stress på en positiv måde, f.eks. gennem uddannelse. Krav til kunden I mange tilfælde er chaufføren afhængig af forhold hos virksomhedens kunder. Det kan derfor være nødvendigt at gå i dialog med kunden omkring jævne og plane tranport- og adgangsveje, tekniske hjælpemidler samt forsvarlige af- og pålæsningsforhold ved afhentning og levering af varer. Når der er sket en arbejdsulykke bør virksomheden orientere kunden, således at evt. forebyggende forbedringer kan foretages. Vedligeholdelse Virksomheden bør indføre faste procedurer for tjek og vedligehold af køretøjer, løstrailere og tekniske hjælpemidler. I særlige tilfælde kan det også være nødvendigt at indføre et egentligt egenkontrolsystem. Det kan f.eks. være tjek af køretøjets bærende dele med jævne mellemrum. Sikkerhedsfodtøj/værnemidler Chauffører, der hjælper med af- og pålæsning bør anvende sikkerhedsfodtøj med tåværn og hælkap. I nogle situationer bør der ligeledes anvendes høreværn og hjelm. Virksomheden bør indføre faste procedurer for udlevering og brug af værnemidler.

11 side 8/12 Beredskabsplaner Til forebyggelse af psykiske mén efter en arbejdsulykke kan virksomheden i samarbejde med sikkerhedsorganisationen og evt. BST udarbejde en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal sikre, at skadelidte, evt. pårørende og kollegaer, får den nødvendige krisehjælp. Et element i beredskabsplanen kan f.eks. være en liste over medarbejdernes ønske for kontakt til pårørende ved evt. arbejdsulykker. Et andet element kan være en rundbordssamtale med f.eks. skadelidte, læge, arbejdsgiver, kommunens sagsbehandler og BST. Formålet med rundbordssamtalen kan være kortlægning og afklaring vedr. arbejdsfastholdelse og genoptræningsforløb. Enhver rundbordssamtale bør altid foregå på skadelidtes betingelser. Alenearbejde Virksomheden bør udarbejde en procedure for alenearbejde, således at chaufførerne har klare retningslinier for tilkaldelse af hjælp. Procedurerne bør endvidere tage højde for, at en chauffør kan komme så alvorligt til skade, at han er afhængig af, at andre finder ham. Tekniske hjælpemidler Virksomheden bør benytte tekniske hjælpemidler i alle de arbejdssituationer, hvor det er muligt. Det er nødvendigt at instruere chaufførerne i brugen af de tekniske hjælpemidler og i at foretage sikkerhedstjek inden brug. Det sidste fordi chaufførerne i mange tilfælde benytter kundernes tekniske hjælpemidler. Havarigruppen anbefaler desuden, at der i forbindelse med ulykker, hvor der er en lignende risiko ved andre arbejdsopgaver sker en information til øvrige medarbejdere i virksomheden. Informationen bør indeholde en beskrivelse af ulykken, årsag samt hvilke forebyggelsestiltag virksomheden har taget for at en lignende ulykke ikke skal ske igen.

12 side 9/12 EVALUERING AF METODEN Det har været en styrke for projektet, at havarigruppen har bestået af en tekniker og en terapeut, idet der i flere sammenhænge har været behov for tværfagligheden, når der skulle gives relevante/brugbare løsningsforslag og forebyggelsesråd. Havarigruppen har haft en del koordinerings- og statusarbejde internt. Dette har taget mere tid end forventet. Kontakten til virksomhederne har været tidskrævende. Det har gennemsnitlig kostet 4-5 telefonopkald pr. virksomhed, inden de relevante personer blev truffet og mødeaftalerne indgået. Enkelte virksomheder har krævet lange telefonsamtaler, inden det lykkedes at få en mødeaftale. Der har ligeledes været længerevarende samtaler med Arbejdstilsynet undervejs. Der er afholdt et indledende møde med deltagelse af den projektansvarlige og havarigruppen samt AMI, der deltog som sparringspartner. Udbyttet af mødet var godt i forhold til den generelle forhåndsinformation om projektet og i forhold til den generelle sparring vedrørende håndtering af ulykker. Mødet gav ikke konkret sparring til de udarbejdede værktøjer, dvs. interviewguide og skriftlig tilbagemelding til virksomhederne (afrapporteringsskema). Der var desuden ingen branchespecifik sparring. I forbindelse med ovenstående møde blev det aftalt, at BAR Transport & Engros skulle udarbejde og udsende en pjece for at skabe mere synlighed omkring projektet. Denne pjece er ikke udsendt. I projektet har BAR Transport & Engros løbende gennemført en undersøgelse på de involverede virksomheder. Havarigruppen har manglet tilbagemeldinger på dette undervejs i projektet, idet det kunne have givet mulighed for at korrigere analyse- og afrapporteringsmetoden. Havarigruppen har, for at opfylde målsætningen på 30 arbejdsulykker, været nødsaget til at kontakte samtlige virksomheder, der har indsendt arbejdsulykker via Arbejdstilsynet. Det har ligele-

13 side 10/12 des været nødvendigt at analysere alle typer ulykker, idet flere virksomheder fortrød deltagelsen undervejs. Havarigruppen har i projektperioden ikke været bekendt med, at der er sket ulykker på nogle af BSTérnes medlemsvirksomheder. Havarigruppen har ikke modtaget ikke-anmeldelsespligtige ulykker i projektperioden. Det er havarigruppens vurdering, at de udarbejdede værktøjer - interviewguide og skriftlig tilbagemelding har været anvendelige og letforståelige, både for konsulenterne og for virksomhederne.

14 side 11/12 PROCESEVALUERING Havarigruppen har undervejs i projektet opnået erfaringer, som det kan være vigtig at være opmærksom på, i tilfælde af en undersøgelse/kampagne på landsplan. Det omhandler f.eks.: Mange virksomheder har i første omgang tilmeldt sig, men er senere sprunget fra, når der skulle planlægges en konkret mødeaftale. Grundene hertil har f.eks. været: travlhed, vi troede ikke, det var det, projektet gik på, irrelevant at bruge mere tid på den arbejdsulykke, chaufføren er her ikke mere, den ulykke skal der ikke tales mere om. Det har i projektet drejet sig om 12 virksomheder. Herud over er der 4 virksomheder, som havarigruppen ikke har fået kontakt med. Der har været stor spredning på, hvor mange ulykker havarigruppen har modtaget fra Arbejdstilsynskredsene. Havarigruppen har modtaget 55 ulykker i alt. 51% fra AT i Ribe kredsen, 15% fra AT i Sønderjyllands kredsen og 34% fra Vejle kredsen. Samarbejdet med Arbejdstilsynet har ikke fungeret optimalt, dels på grund af sygdom i Vejle og Sønderjylland, og dels på grund af nedskæringer/fyringer. På grund af nedskæringer i Arbejdstilsynet har der været et medarbejderskifte i Ribe kredsen. Det har medført, at havarigruppen i sidste halvdel af projektet ikke har modtaget ulykkesanmeldelser derfra. Havarigruppen har i enkelte sager måttet kontakte Arbejdstilsynet, og har haft diskussioner om, i hvor stor en grad virksomheden skulle anonymiseres. I et tilfælde betød det, at ulykken ikke kunne spores. Der har generelt ikke været særlig stort kendskab til projektet i branchen. Det er havarigruppens opfattelse, at der burde have været mere PR og synlighed omkring projektet, både før projektets start og i projektforløbet. Dette ville gøre arbejdet mindre tidskrævende for havarigruppen.

15 side 12/12 Havarigruppens oplevelse er i flere tilfælde, at der på grund af den bureaukratiske sagsgang er langt imellem den, der underskriver ulykkesanmeldelsen fra virksomheden, og de personer, som skal deltage i det nærmere analysearbejde. Dette medfører stort tidsforbrug for havarigruppen, idet der kræves gentagne forklaringer om projektets formål og indhold.

16

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER 0. Grunddata Skema udfyldt af: Dato: Af: Og: Skadelidte: Navn: Ansættelsestidspunkt: Stilling: Tjenestested: Ulykkessted: Adresse: Præcist sted: Tidspunkt: Har ulykken

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

12-11-2010. www.brygryg.dk. Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen. Workshop Program. Det vi har fået støtte til

12-11-2010. www.brygryg.dk. Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen. Workshop Program. Det vi har fået støtte til Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen Workshop Program 15.30-15.40: www.brygryg.dk 15.40-15.50: Fakta (formål, aktiviteter, evaluering - resultater) 15.50-16.00: Superbrugerne (uddannelse og roller)

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Denne handleplan findes på Kulturskolens hjemmeside under fanen: OM KULTURSKOLEN og under VIRKSOMHEDSPLAN

Denne handleplan findes på Kulturskolens hjemmeside under fanen: OM KULTURSKOLEN og under VIRKSOMHEDSPLAN Denne handleplan findes på Kulturskolens hjemmeside under fanen: OM KULTURSKOLEN og under VIRKSOMHEDSPLAN Sikkerhedsleder Allin Hagstrøm og Kulturskolens leder Erling Bevensee eller Ole Heie skal altid

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Ved et møde i Sikring A/S sikkerhedsudvalg i februar 2002 bliver virksomhedens oversigt over arbejdsskader for 2001 fremlagt og gennemgået.

Ved et møde i Sikring A/S sikkerhedsudvalg i februar 2002 bliver virksomhedens oversigt over arbejdsskader for 2001 fremlagt og gennemgået. CASE VAGTER CASE VAGTER Situation nr. 1 Vagtfirmaet Sikring A/S blev etableret i 1990 med det formål at tilbyde virksomheder store og små en moderne og effektiv vagtservice omfattende ronderende vagter

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse Systematisk arbejdsmiljøledelse Helle Birk Domino arbejdsmiljøkonsulent Landscentret, Plan & Miljø Gevinster ved sundt og sikkert arbejdsmiljø Færre arbejdsskader

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan I lige så godt samtidig kigge virksomheden grundigt igennem for at finde frem til,

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere