Midtconsults Projektmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtconsults Projektmanual"

Transkript

1 s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg

2

3 Introduktion Dette skrift Midtconsults Projektmanual er henvendt til vore kunder, samarbejdspartnere, leverandører, myndigheder og offentligheden i det hele taget tillige med Midtconsults ledelse og medarbejdere. Vi beskriver her hvordan vi udfører projekter i Midtconsult og hvilken struktur vi har opbygget for at understøtte projekterne. Som den moderne og professionelt arbejdende virksomhed vi er, har vi valgt at lade såvel vores projektmanual som vore deraf afledte praktiske gerninger inspirere af de førende internationale standarder og normer indenfor projektledelse (PRINCE2, PMI, IPMA). Midtconsult ønsker med denne projektmanual at sikre en ensartet adfærd når vi løser projekter for derved at sikre gode fejlfri projekter, der opfylder kundens behov. Det er en konsekvens af projektmanualen og en betingelse for forbedrede projektforløb at den enkelte medarbejder omhyggeligt varetager egne opgaver, men samtidig påtager sig et medansvar for projektet i sin helhed. Samtidig understøtter projektmanualen kravet om forbedret projektøkonomi. Direktion - 1 -

4

5 Indholdsfortegnelse: Side Introduktion... 1 Indholdsfortegnelse: Indledning Hvad er et projekt i Midtconsult? Organisation Projektmodel Fase 1: Idégenerering og tilbud Formål: Indhold: Aktørere: Hjælpemidler: Beslutningsportleverance: Procesleverancer: Beslutningskriterier: Fase 2: Planlægning og specifikation Formål: Indhold: Aktørere: Hjælpemidler: Beslutningsportleverance: Procesleverancer: Beslutningskriterier: Fase 3: Udførelse og opfølgning Formål: Indhold: Aktørere: Hjælpemidler: Beslutningsportleverance: Beslutningskriterier: Fase 4: Afslutning og evaluering Formål: Indhold: Aktørere: Hjælpemidler: Beslutningsportleverance: Procesleverancer: Beslutningskriterier:

6

7 1 Indledning Midtconsults overordnede tilgang til fagområdet projektledelse er baseret på PMI s 9 vidensområder, vist i tabellen nedenfor: Knowledgearea Vidensområde Beskrivelse (Engelsk) (Dansk) Project Integration Management Sammenhæng og koordinering Det der kræves for at sikre, at projektets forskellige elementer koordineres hensigtsmæssigt Project Scope Management Styring af omfang og indhold Det der kræves for at sikre, at projektet omfatter og indeholder alt det arbejde der skal til og kun det for at fuldføre projektet med succes Project Time Management Planlægning og styring af tid Det der kræves for at sikre rettidig færdiggørelse af projektet Project Cost Management Planlægning og styring af omkostninger Det der kræves for at sikre, at projektet færdiggøres inden for det godkendte budget Project Quality Management Kvalitetsledelse Det der kræves for at sikre, at projektet opfylder de behov, det blev iværksat for at opfylde Project Human Ressource Management Personaleledelse Det der kræves for at sikre, at der gøres mest effektivt brug af de personer, der er involveret i projektet Project Communications Management Styring af kommunikation Det der kræves for at sikre, rettidig og hensigtsmæssig tilvejebringelse, indsamling, formidling, opbevaring og endegyldig fordeling af projektinformation Project Risk Management Risikostyring Det der kræves for at identificere, analysere og imødegå projektrisici. Det inkluderer maksimering af sandsynligheden og konsekvenserne af positive begivenheder og minimering af sandsynligheden og konsekvenserne af negative begivenheder i forhold til projektets mål - 3 -

8 Project Procurement Management Styring af eksterne rådgivere/konsul enter Det der kræves for at anskaffe eksterne ydelser med henblik på at opfylde projektets omfang og indhold. Midtconsults Projektmanual er vores grundlov, vores rammedokument, der ligger fast - øverst i et hierarki, hvor detaljerede procedurer for projektledelse, med tilhørende skabeloner, tjeklister m.m. tilhører de lavere niveauer, der løbende justeres efterhånden som erfaringer indhøstes og nye behov opstår. Centralt i vores projektmanual er Midtconsults Projektmodel, der består af fire faser, som vist nedenfor. Figur 1 Midtconsults Projektmodel Projektet gennemløber i sin levetid de fire faser. I hver fase er kravene til projektledelsen defineret og disses opfyldelse er en forudsætning for at gå videre til næste fase. Projektmodellen gennemgås detaljeret i kapitel 4-8. Midtconsults Projektmanual er forankret hos Jan Roos som har ansvar for opdatering og vedligeholdelse af manualen

9 2 Hvad er et projekt i Midtconsult? Et projekt er en tidsbegrænset indsats, iværksat for at skabe et unikt produkt, tjenesteydelse eller resultat (PMI). Vi har valgt at arbejde med tre projektkategorier som det fremgår af oversigten nedenfor: Projektkategori C B A Betegnelse Opgave Projekt Stort projekt Kontraktsum (kr.) < Antal medarbejdere Max 2 Max 4 Risiko Lav Lav Høj Involverer nye ydelser Nej Ja Ja Strategisk betydning Lille Lille Stor Underleverandører Nej Ja Ja Formålet med kategoriseringen er at skalere kravene til niveauet af projektledelse og til projektlederens kompetencer. Således vil kravene til analyser, kvalitetssikring, dokumentation, rapportering mm. være betydeligt mindre for et C projekt end for et A projekt, ligesom kravene til projektlederens kompetencer vil være mindre. Skemaet skal læses således. Står man med et projekt til kr. ligger den som udgangspunkt i kat. B. Har opgaven høj risiko eller evt. stor strategisk betydning så skal den placeres i kat. A uagtet honorarets størrelse. Samme princip er gældende for kat. C. Indeholder opgaven f.eks. nye ydelser så skal den placeres i kat. B. Har den stor strategisk betydning så skal den placeres i kat. A

10 3 Organisation Midtconsult betragter projektledelse som et selvstændigt fagområde, der prioriteres højt i organisationen. Derfor er der også i Midtconsult defineret en karrierevej for projektledere. Midtconsults projektledere bedømmes ud fra følgende tre dimensioner: Viden om projektledelse (De i indledningen nævnte ni vidensområder) og evnen til at bruge denne viden. For at understøtte dette punkt er alle projektledere uddannede og der følges ledelsesmæssigt op på brugen af viden, herunder overholdelse af denne projektmanual. Adfærdsmæssige kompetencer (de 15 behavioural competences nævnt nedenfor) Erfaring med projektledelse Fordi vi respekterer projektledelse som et selvstændigt fagområde, skal projektlederen for at kunne lede et givent projekt - opfylde bestemte kriterier indenfor hver af de tre dimensioner. Dette er sammenfattet i tabellen nedenfor : Karrierevej Projektkategori Projektleder Uddannelse Senior projektleder C, B og A Midtconsults Projektlederuddannelse og løbende uddannelse Projektleder C og B Midtconsults Projektlederuddannelse og løbende uddannelse Medarbejder (med projektansvar) Adfærdsmæssige Kompetencer I gennemsnit mindst 75% af testspørgsmål besvares med ja I gennemsnit mindst 50% af testspørgsmål besvares med ja Projektledelses erfaring Mindst tre års erfaring som projektleder Mindst tre års erfaring som projektansvarlig C Ingen krav Ingen krav Ingen krav - 6 -

11 De adfærdsmæssige kompetencer bedømmes ud fra IPMA s 15 såkaldte behavioural competence elements, som er relevante for projektlederen. De 15 elementer er som følger: 2.01 Leadership Lederskab 2.02 Engagement and motivation Engagement og motivation 2.03 Self-control Selvkontrol 2.04 Assertiveness Assertion 2.05 Relaxation Afslappethed 2.06 Openness Åbenhed 2.07 Creativity Kreativitet 2.08 Result orientation Resultatorientering 2.09 Efficiency Effektivitet 2.10 Consultation Konsultation 2.11 Negotiation Forhandling 2.12 Conflict & crisis Konflikt og krise 2.13 Reliability Pålidelighed 2.14 Values appreciation Anerkendelse af værdier 2.15 Ethics Etik Nedenfor er vist projektorganisationen for henholdsvis et C projekt og et A projekt. Figur 2 Projektorganisation for et C projekt - 7 -

12 Figur 3 Projektorganisation for et B projekt Figur 4 Projektorganisation for et A projekt Direktionen/Ansvarlig partner er projektets øverste myndighed og tildeler ressourcer (penge og personale), udstikker rammerne for arbejdet og overvåger dette. Direktio

13 nen/ansvarligpartner giver projektlederen (senior projektlederen) og projektgruppen mandat til arbejdet. Hvis forudsætningerne ændres, der er spørgsmål, eller hvis projektgruppen ønsker at gå udenfor mandatet, skal direktionen/ansvarlig partner kontaktes. Senior projektlederen eller projektlederen er projektets administrerende direktør, dvs. bemyndiget med de nødvendige beføjelser til at føre direktionens beslutninger ud i livet. Projektlederens arbejds- og ansvarsområde er de i indledningen nævnte 9 vidensområder for projektledelse. Projektlederen bestemmer alt det operationelle i projektet og varetager den daglige ledelse af dette, inden for de rammer, som direktionen har udstukket. Fagprojektansvarlig er ansvarlige for at udføre tildelte opgaver i projektet med reference til projektlederen

14 4 Projektmodel Figur 5 Midtconsults Projektmodel Midtconsults projektmodel har fire faser. Idégenerering og tilbud, hvor der foretages indledende undersøgelser og beregninger for at finde ud af om projektet er bæredygtigt. Er dette tilfældet afgives der tilbud. Planlægning og specifikation, hvor projektet planlægges i detaljer så det er helt klart hvad der skal laves og hvad målene er. Arbejdet foretages så omhyggeligt, at projektet kan udføres så effektivt som muligt. Der sættes et minimum for hvad vi skal levere. Udførelse og opfølgning, hvor projektleverancen udføres, og der følges op på bl.a. tidsplaner og budgetter. Afslutning og evaluering, hvor projektets produkt afleveres. Endvidere foretages der en evaluering af projektet, så vi kan lære af det til næste gang. En fase er en periode i projektets liv, hvor der udføres nogle bestemte arbejdsopgaver. I hver fase skal der nås et mål, som betingelse for at projektet kan passere en beslutningsport og gå videre til næste fase. Det er direktionen, der afgør om målet er nået for A projekter og den ansvarlige partner for B og C projekter. Dette sker på baggrund af projektlederens indstilling. Når projektlederen ved afslutning af en fase, er kommet med sin indstilling, har direktionen fire valgmuligheder: Beslutning Forklaring Godkendt Indstillingen er godkendt og projektet går videre til næste fase Afvist Stoppet in- Yderligere formation Indstillingen er afvist og projektet stoppes og afvikles Indstillingen er godkendt men projektet stoppes og afventer direktionens beslutning Indstillingen er mangelfuld og skal bearbejdes, før endelig afgørelse

15 5 Fase 1: Idégenerering og tilbud Figur 6 Midtconsults Projektmodel 5.1 Formål: Formålet med fasen er at undersøge om der skal arbejdes videre med projektet med henblik på at få en kontrakt. Overvejelserne samles i dokumentet Projektautorisation, der forelægges ledelsen til beslutning. 5.2 Indhold: Projektlederen kommer så vidt muligt på banen allerede i denne fase for at sikre optimal kommunikation omkring projektet. Med udgangspunkt i projektledelsens vidensområder, beskrives projektet på dette indledende stade og materialet samles i dokumentet Projektautorisation, der indeholder følgende hovedpunkter: Overordnet kravspecifikation (Scope Omfang og Indhold). Beskrivelse af projektets produkt. Den opgave projektet skal løse. Opstilling af projektets målhierarki, herunder klarlæggelse af projektets godkendelseskriterier hvad skal være opnået for at projektet er afsluttet? Hvis det er aktuelt, skal det også her beskrives, hvilke problemer/opgaver projektet ikke løser, forudsætninger og interfaces til andre systemer eller projekter. Business case. Cost/benefit analyse mm. der viser, at projektet giver det ønskede økonomiske resultat. Argumentation for at projektet passer i organisationens overordnede strategi samt sammenhæng med andre projekter eller programmer. Det kan også være relevant at beskrive konsekvensen ved ikke at gennemføre projektet. Overordnet tidsplan (Tid). Der også viser kundens, underleverandørers og øvrige samarbejdspartneres leverancer og forpligtelser. Overordnet budget (Omkostninger). Hvad koster det at udføre projektet målt i kroner og ressourcer (mandskab (timer), plads, udstyr mm.) For at sikre bedst muligt estimat bruges successiv kalkulation/delfi metoden sammen med risikoanalysen og interessentanalysen. Udnyt den viden som ligger i de enkelte afdelinger. Kvalitetsplan (Kvalitet). Kundens kvalitetsforventninger beskrives og det beskrives, hvordan kvaliteten sikres i projektet. Når vi taler om kvalitetsledelse i projektet, mener vi både selve projektet processerne - og den måde det udføres på, og de leverancer produkter der kommer ud af projektets arbejde. Brugen af pilotprojekt bør også overvejes som et kvalitetshævende tiltag. Hvis man vælger at afprøve projektets idéer i et begrænset område (tid og omfang) i form af et pilotprojekt, kan man opsamle vigtige er

16 faringer rette til og sikre bedre kvalitet i gennemførelsen, når det store projekt går i luften. Rent psykologisk er det også nemmere at få forståelse (tilgivelse) for fejl og mangler i et pilotprojekt end i et rigtigt projekt. Projektorganisationen (Human Relations). Hvem skal med i projektet og hvordan skal det organiseres? Interessentanalyse (Kommunikation). Formålet med interessentanalysen er at få identificeret de vigtigste interessenter og deres behov og forventninger på dette tidlige stadie, som typisk er præget af, at vi ikke har et nuanceret billede af interessenterne. Risikoanalyse (Risk). Hvilke risici er der ved udførelsen af projektet, og hvordan imødegås de? Forbehold, antagelser og forudsætninger. Risikoanalysen er et vigtigt input til arbejdet med forkalkulationen. Eksterne ydelser. Identificering af de vigtigste ydelser der skal til købes. Ikke kun finde de/den leverandør, der KAN levere, det vi skal bruge, men også sikre at leverandøren kan accepteres af os, kunden og evt. andre myndigheder. Valg af udbudsform. -- Fasen er gennemført, når dokumentet Projektautorisation er defineret og endeligt dokumenteret. 5.3 Aktørere: Den person der er ophavsmand til idéen har ansvaret for udarbejdelsen af dokumentet Projektautorisation. Hvis der allerede er udpeget en projektleder, kan hele eller dele af opgaven med udarbejdelse af dokumentet Projektautorisation, overdrages til denne. 5.4 Hjælpemidler: Skabelon for dokumentet Projektautorisation Dokumentet er skaleret således at kravene for A projekter er ganske omfattende, mens kravene for et C projekt blot er et skema på en enkelt side. 5.5 Beslutningsportleverance: Følgende dokument skal foreligge ved faseafslutning: Dokumentet Projektautorisation 5.6 Procesleverancer: Dokumentet Projektautorisation, indeholdende bl.a. overordnet beskrivelse af projektet og dets forudsætninger. Endvidere overordnet budget, tidsplan og organisering

17 Overordnet risikoanalyse Overordnet interessentanalyse, kommunikationsstrategi og kommunikationsplan Evt. valg af samarbejdspartnere, samt vurdering af hvilke ydelser der skal købes hos underleverandører 5.7 Beslutningskriterier: I beslutningsporten vil følgende kriterier blive anvendt i evalueringen af dokumentet Projektautorisation: Projektets sammenhæng med forretningsstrategi og værdier Projektets forretningsmæssige værdi Projektets risici Projektets sammenhæng med andre projekter

18 6 Fase 2: Planlægning og specifikation Figur 7 Midtconsults Projektmodel 6.1 Formål: Så snart det er besluttet, at projektet skal gennemføres, kan den detaljerede planlægning og forberedelse af projektet begynde. Da vi nu er på sikker grund (dvs. projektet skal gennemføres) kan vi gå dybere ned i detaljen. Formålet med fasen Planlægning og specifikation er at bearbejde projektet således, at selve udførelsen af projektet kan foregå så effektivt som muligt. Fasen afsluttes med dokumentet Projektledelsesplan, der forelægges ledelsen til beslutning. I denne fase er det ligeledes vigtig at inddrage de fagprojektansvarlige/medarbejdere og dermed sikre at de er med til at definerer opgaven og dermed opnår en bedre forståelse af opgavens omfang. 6.2 Indhold: I fasen Planlægning og specifikation gennemføres en mere detaljeret analyse af tilbuddet og kontrakten, hvor forskellige løsningsmuligheder og scenarier vurderes i forhold til strategi og business case, tekniske udfordringer, projektrisici og muligheder, interessenter mm. Med udgangspunkt i projektledelsens vidensområder, beskrives projektet så i detaljer: Overordnet kravspecifikation og Business Case (Scope Omfang og Indhold). Den tidligere udarbejdede overordnede kravspecifikation og business case uddybes yderligere. Når dette arbejde er afsluttet skal vi have et meget klart billede af projektets mål. Reglerne for disse mål kan samles i følgende huskesætning: Mål skal være SMARTE. Dvs.: Specifikke, dvs. præcist formulerede (ingen fortolkning) og klart afgrænsede Målbare, dvs. de skal kunne måles (helst et tal)(ambitionsfaktor). Mål, der ikke kan måles er nonsens! Accepterede, dvs. de væsentligste interessenter er enige Realistiske, dvs. der skal være balance mellem ambition og realisme. Det er demotiverende at arbejde med urealistiske mål men også at arbejde med mål der ikke er nogen udfordring i

19 Tidsbestemte, dvs. målet skal være nået på et bestemt tidspunkt. Formålet med ovenstående regler er at sikre, at vi ikke lover nogen noget, som ikke kan overholdes. Det er også vigtigt at målene er prioriterede, da vi ikke kan gøre alle tilfredse. Målene kan f.eks. opdeles i primære og sekundære mål. Overordnet tidsplan (Tid). Den tidligere udarbejdede overordnede tidsplan skal nu detaljeres, således at den kan bruges som projektstyringsværktøj. I denne fase skal projektlederen inddrage den enkelte fagprojektansvarlige/medarbejder for fastsættelse af timeforbruget til udarbejdelse af endelig tidsplan. Planen udarbejdes i tre trin: 1) Definition af aktiviteterne i projektet Den mindste enhed i et projekt, som projektlederen følger op på, er aktiviteten. En aktivitet kan f.eks. være: forberedelse af kursus, afholdelse af projektmøde, evaluering af temadag osv. Første skridt i planlægningen er således, at vi udarbejder en liste over samtlige projektets aktiviteter. Ud for hver aktivitet angives varigheden i timer, dage, uger osv. 2) Fastlæggelse af aktiviteternes rækkefølge Efter at vi nu har lavet en aktivitetsliste, skal aktiviteterne bindes sammen, dvs. deres afhængigheder og rækkefølge findes. Aktiviteten afholdelse af kursus kan f.eks. først påbegyndes, når aktiviteten planlægning af kursus er gennemført. 3) Udarbejdelse af tidsplanen (Tidsplanen indarbejdes i Autopilot) Nu da vi kender projektets aktivitetsliste, aktiviteternes afhængigheder og varigheder, kan vi udarbejde den egentlige tidsplan, hvis vi ved, hvilke ressourcer der er til rådighed, kender kalenderne (helligdage, ressourcernes ferier mm.) og har fuld viden om, hvilke restriktioner der i øvrigt måtte være (som f.eks.: projektet skal være færdigt senest den 1. oktober). Alt dette fører således frem til projektets tidsplan, hvoraf start- og sluttidspunkterne for hver aktivitet vil fremgå og dermed også start- og sluttidspunktet for hele projektet. Overordnet budget (Omkostninger). Det tidligere udarbejdede overordnede budget skal nu detaljeres. Tidsforbruget fremkommer via det ovenfor gennemgåede arbejde med tidsplanen. Omkostninger til køb af eksterne ydelser kan nu bestemmes mere nøjagtigt og der skal oprettes kontoplan til kontering af projektaktiviteterne. Det er også nu at ambitionsfaktoreren endeligt fastlægges i samarbejde med direktionen. Husk at en senere ændring af faktoreren kun kan ske i samarbejde med direktionen

20 Kvalitetsplan (Kvalitet). Kvalitetsplanlægningen går ud på at klarlægge hvilke kvalitetsstandarder, der er relevante for projektet og fastlægge, hvordan de opfyldes. Udgangspunktet er, at moderne kvalitetsledelse satser på, at kvalitet opnås gennem planlægning ikke gennem kontrol. Kvalitetsledelsesplanen skal altså beskrive, hvordan projektet vil sikre, at den ønskede kvalitet overholdes. Projektorganisationen (Human Relations). I fasen Idé udarbejdede vi en foreløbig interessentanalyse for at få et overblik over de personer, der er involverede i projektet og deres roller i dette. I fasen Planlægning og specifikation detaljeres den tidligere udarbejdede interessentanalyse. En anden vigtig opgave i denne fase af projektet er at få klarlagt projektdeltagernes roller. Selve bemandingsspørgsmålet er også et vigtigt punkt i fasen. Interessentanalyse (Kommunikation). Med udgangspunkt i den detaljerede interessentanalyse kan vi nu udarbejde en tilsvarende kommunikationsplan. Formålet med projektets kommunikationsplan er simpelthen at planlægge kommunikationen med interessenterne: Hvornår skal der kommunikeres, hvordan, af hvem osv. Endvidere skal det bestemmes, hvordan og hvornår kvaliteten af kommunikationen måles. Arbejdet med kommunikationsplanlægningen sammenfattes i kommunikationsplanen, der således indeholder en lang række detaljer, hvoraf nogle er kontraktuelle eller på anden måde lovet (f.eks. månedlige statusrapporter til kunden (klienten)), og nogle er overladt til projektlederen selv at beslutte. De sidste skal ses i nøje sammenhæng med interessentanalysen og bidrage til, at interessenterne bliver velinformerede således, at de arbejder for projektet og ikke imod. Kommunikationsplanen skal naturligvis også indeholde en plan for de møder, der skal afholdes i projektet. Projektlederen styrer projektets kommunikation ved hjælp af den ovenfor beskrevne kommunikationsplan. Derudover er der naturligvis den daglige kommunikation i projektet, opbevaring af projektets dokumenter mm. Risikoanalyse (Risk). Den indledende risikoanalyse, der blev udarbejdet i fasen Idé og tilbud udbygges og detaljeres. Risikoanalysen er i øvrigt et dynamisk element, der løbende i projektet holdes ajour

21 Eksterne ydelser/rådgivere. I stort set alle projekter vil der være behov for at købe et eller andet udefra. Det kan være produkter eller tjenesteydelser, det kan være standardprodukter som kan tages ned fra hylden eller speciale ydelser, som kun det aktuelle projekt kan have glæde af. På samme måde som projektlederen skal interessere sig for at få de rigtige projektmedarbejdere tilknyttet projektet skal han/hun også nidkært sikre sig de rette eksterne ydelser. Og på samme måde som projektlederen skal følge op på det arbejde, der udføres i projektet skal hun også følge op på eksterne ydelser. I fasen Planlægning og specifikation gælder det om i detaljer at få specificeret hvad det er der skal købes. Herefter undersøges markedet grundigt for eksterne ydelser. Hvis relevant udarbejdes udbudsmateriale og der gennemføres udbud. -- Fasen er gennemført, når dokumentet Projektledelsesplan er defineret og endeligt dokumenteret. 6.3 Aktørere: Projektlederen er ansvarlig for udarbejdelsen af dokumentet Projektledelsesplan. 6.4 Hjælpemidler: Skabelon for dokumentet Projektledelsesplan Skabelon for dokumentet Projektstatus Dokumenterne er skalerede således at kravene for et A projekt er ganske omfattende, mens kravene for et C projekt blot er et skema på en enkelt side. 6.5 Beslutningsportleverance: Følgende dokumenter skal foreligge ved faseafslutningen: Dokumentet Projektledelsesplan. 6.6 Procesleverancer: Dokumentet Projektledelsesplan indeholdende en mere detaljeret beskrivelse af projektet, herunder detaljeret budget, tidsplan og organisation Detaljeret risikoanalyse Detaljeret interessentanalyse og kommunikationsplan

22 Projektrapportering i form af dokumentet Projektstatus, bl.a. indeholdende status på projektets fremdrift, ressourcer, tid og økonomi, samt forholdet til interessenterne, herunder leverandørerne Kvalitetsplan, bemandingsplan og jobbeskrivelser, samt udbudsmateriale. 6.7 Beslutningskriterier: I beslutningsporten vil følgende kriterier blive anvendt i evalueringen af dokumentet Projektledelsesplan: Attraktiv business case Acceptable risici Acceptable konsekvenser Positive interessenter Klart definerede succeskriterier

23 7 Fase 3: Udførelse og opfølgning Figur 8 Midtconsults Projektmodel 7.1 Formål: Formålet med fasen Udførelse og opfølgning er at etablere projektleverancen. Fasen afsluttes med dokumentet Klarmelding, som danner grundlag for beslutning om aflevering af projektet. 7.2 Indhold: Opgaven for projektlederen er nu, at holde projektet på sporet, dvs.: Styre og lede projektudførelsen - dvs. sikre at der er fremdrift i projektet således at målene nås. Overvåge og kontrollere projektarbejdet dvs. sikre at det udførte arbejde er i overensstemmelse med specifikationerne. Sikre at der udføres kvalitetssikring af arbejdet iht. aftalte omfang. Ændringsstyring dvs. sikre at evt. ændringer implementeres i projektet. Ekstra arbejder- sikre at disse registreres og afklares med kunden. Evt. projekteringsfejl registreres og meddeles til administrationen/direktionen. Projektlederen har af direktionen fået mandat til at gennemføre projektet. I denne forbindelse er der aftalt en rapporteringsform mellem projektleder og styregruppe/projektejer. Hovedreglen for samarbejdet er: Så længe projektet forløber i henhold til mandatet rapporteres som planlagt (status grøn) Hvis projektet møder problemer, der gør det usikkert om projektet kan gennemføres i henhold til mandatet, rapporterer projektlederen dette, samt udarbejder en plan for at bringe projektet tilbage på sporet (status gul) Hvis det står fast, at projektet ikke kan gennemføres som planlagt, afholdes der møde med styregruppen og denne stopper projektet, tilfører flere ressourcer, ændrer projektets vilkår eller ændrer på projektets mål dvs. mandatet revideres (status rød) Det er projektlederens opgave at have fuldstændig klarhed over projektets status og meddele dette til direktionen/ansvarligpartner (afhængig af projekt i kategori A, B eller C), der er øverste ansvarlig for projektet. Det primære indhold i fasen Udførelse og opfølgning er, projektering/-specificering, udførelse, opfølgning og kontrol af proces og leverancer. Der skal løbende følges op på

24 indgåede kontrakter med leverandører og planer for kontraktopfølgning og fremdrift skal kontrolleres. I løbet af fasen er udfordringen for projektlederen at holde projektet på rette spor, derfor skal der fokuseres på bl.a.: Ledelse fordele og uddelegere arbejde og ansvar Motivere samt sikre ledelsens og kundens opbakning og ejerskab Håndtere interessenter herunder sikre en korrekt myndighedsbehandling Styre tid, omkostninger og ressourcer Identificere og mindske risici samt identificere og sikre løsning af problemer Initiere kvalitetssikring og verificering Afrapportere til relevante interessenter Opfølgning på beslutninger om projektændringer og tillægsarbejder Den modtagende organisation eller kunde skal forberedes til projektoverdragelsen både organisatorisk og vidensmæssigt. Planer for opdatering, service, drift, vedligehold og uddannelse skal udfærdiges. Fasen er gennemført, når projektleverancen er accepteret af og afleveret til kunden. 7.3 Aktørere: Projektlederen er ansvarlig for udarbejdelse af dokumentet Klarmelding 7.4 Hjælpemidler: Skabelon for dokumentet Klarmelding Dokumentet er skaleret således at kravene for et A projekt er ganske omfattende, mens kravene for et C projekt blot er et skema på en enkelt side. 7.5 Beslutningsportleverance: Følgende dokumenter skal foreligge ved faseafslutningen: Dokumentet Klarmelding 7.6 Beslutningskriterier: I beslutningsporten vil der ved gennemgang af dokumentet Klarmelding blive lagt vægt på følgende: Forsikring af at samtlige leverancer er på plads, således at kun aflevering udestår Organisation for drift og vedligehold er på plads Detaljeret plan for aflevering foreligger

25 8 Fase 4: Afslutning og evaluering Figur 9 Midtconsults Projektmodel 8.1 Formål: Den sidste fase indeholder dels aflevering af projektleverancen til kunden og dels evaluering af projektet. Fasen afsluttes med Afleveringsdokumenterne og Projektevalueringen. 8.2 Indhold: Projektlederens opgave er at fastholde projektet på rette spor, herunder: Sikre korrekt overlevering og overdragelse af projektresultater Udarbejde projektdokumentation og løbende registrere projektlæringer Varetage Midtconsults interesser overfor samtlige leverandører og andre eksterne enheder. Vi er nu nået til den fase, hvor projektet skal lukkes. Der er adskillige måder hvorpå et projekt kan ophøre: At projektet ikke kan nå sine mål og stoppes og afvikles, når dette erkendes. At projektet må stoppe, fordi der ikke er flere penge til rådighed. At der sker noget i omgivelserne, som gør at projektet stoppes. Det kunne f.eks. være, at den organisation, hvori projektet udføres, overtages af en anden organisation, der ikke behøver projektet og dets produkt. Man kan her sige, at projektet stoppes af strategiske årsager. At projektets forudsætninger ikke længere holder, og at projektet ikke længere er interessant. At projektet i en eller anden form gøres permanent og dermed overgår til drift og således pr. definition ikke længere er et projekt. At projektet når sine mål opfylder mandatet som direktionen har givet og overdrager resultatet til kunden, hvorefter det lukkes. Idet vi går ud fra, at den sidste mulighed er den oftest forekomne, afsluttes projektet med to handlinger: Afleveringsforretningen Projektevalueringen

26 Afleveringsforretningen Uanset hvad det er, projektet afleverer, skal kunden forholde sig til, om resultatet er tilfredsstillende. Helt generelt uanset arten af projekt er det i alles interesse, at der laves en afleveringsforretning og udfærdiges et afleveringsdokument. Selvom afleveringsforretningen for mange projektledere er krævende og til tider ubehagelig affære, er det også i projektets interesse, at den afholdes formelt. Sker dette ikke, risikerer projektlederen senere, at der dukker problemer op, som f.eks. påstand om mangler ved produktet, rygter om dårlig kvalitet mm. Det er i høj grad også i direktionens interesse, at der afholdes en formel afleveringsforretning, f.eks. i form af et sidste styregruppemøde med projektlederen, hvor projektets resultater gennemgås og holdes op mod mandatet. Afleveringsforretningen er således den ultimative status på projektet, og der er i princippet tre muligheder for udfald: kunden accepterer kunden accepterer betinget dvs. kræver visse ændringer inden accept kunden afviser Administrativ afslutning I forbindelse med aflevering og nedlukning af projektet skal vi sikre os, at den administrative afslutning foretages korrekt. Dette indebærer bl.a. at alt relevant projektmateriale bliver arkiveret og overdraget til den eller de organisationer, der skal tage sig af tingene, når projektet ikke er mere. Projektevalueringen Når afleveringen er gennemført spredes projektdeltagerne for alle vinde. Det er imidlertid uhyre vigtigt, at der før dette sker afholdes en projektevaluering, således at såvel medarbejdere som organisation kan opsamle den indhentede læring. For at komme i gang med diskussionen på evalueringsmødet kan det være en god idé, at projektlederen har forberedt nogle spørgsmål. Eksempler kunne være: Leverede vi det, vi skulle? Leverede vi til tiden? Leverede vi i den kvalitet, kunden forventede? Overholdt vi budgettet?(efterkalkulation) Var kunden tilfreds? 8.3 Aktørere: Projektlederen er ansvarlig for udarbejdelse af Afleveringsdokument

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE Grundmodeller til at skabe helhed i projektstyringen Prodevo s projektkoncept har fem hjørnestene - modeller, som hver for sig belyser et centralt perspektiv for projektledelse,

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere