sh(dw I HORIIE llallell TIRSDAG DE]I4" TART$ KL {9..3O Tag helc femlllcn undcr armen og kom tll

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sh(dw I HORIIE llallell TIRSDAG DE]I4" TART$ KL {9..3O Tag helc femlllcn undcr armen og kom tll"

Transkript

1 iz.,åry1n9 Jan-frebr.2fllE Tag helc femlllcn undcr armen og kom tll PE sh(dw I HORIIE llallell TIRSDAG DE]I4" TART$ KL {9..3O (kom igod tid) Denne ffien er kun for sfov med alvorlig stor chance for at vinde flotte præmier Bankoiroul (Horsbøl) styrer og sørger for underholdning i topklasse. Denne aften er for alle, Sore som små. Ovorikuddd g& tl br0odrlnger sf ftdibbmo for ftild ogffiat, i ogomlrlng llon Helhn Anm$n Hømldrabpst i nmrrt{de mod $frotormlngen

2 DAN-EL A/S AUT. EL-INSTALLATøR TONNESEN HORNE Døgnvagt l 66 a a a a EL-INSTALLATIONER INDUSTRI &LANDBRUG PLC & PC STYRINGER vrdeoovervåcr.uxc SALG & REP EL-MOTORE SALG & REP PUMPE& BL,'f,SE& GEAR SALG & nrp nånor HvIDEvaRE OSKAR's AUTOVERKSTED DIN LOKALEAUTO PARTNER Tømrer- / snedkerarbejde Vinduer, døre og inventar m.m. Malle Maskinsnedkeri v,/ snedkernester Jan Dick Ttf Strømgårds EL - Service Vi tilbyder alt lige fra alm. service, nybyggeri, industri, landbrug til hvidcvarer m.m. Døgnvagt på tlf O Mobilrlf. 27t27072 $ner Strømgård Hvitl Vr. Bjerremosevej 27, Horne Pedersen & Nielsen Hornelund 49 b :Biltlf Ttt IIorne Ttr AOLIqAYqQESI rrlslurr r. INDVSTSrAyQQEBI trt A$ /il//. LANDaBaesayqqEBr //Fffitffi.i///. FSTTIDSHASE. EEPA8AATIoNSABBEJDE. PEoIEKTEBINQAPBVqCEST Tømrerm.: Knud Lund Hansen, Ing.: Morlen"Henneberg, Ndr. Bounumvej Ølgod T[, Fax 75 2{ STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

3 ÆD HNDAO 2, februar2008 {g -24 Hrrl!:.,llltle11 FRA4. KIåSSE ;ih:: ffi 7oq6a3gi5 FoRBt Dr A Horne /å,andelskassen FÆLLESIIøDE FOR HORiIES FRETTID Alb forcnirger, ins0'hrtioner, bestyelser og elhverv $l bliw indfudt til et møde, der vil foregå den 5. marts 2q)B kl i Home llallen. Sæt allerede nu kryds i kalendercn. lndbydelse følger. Home Sogrnforening STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 3

4 HORNE SOGNEFORENING. GENERALFORSAIILING Home Sognefuæning aftoher gernratbnamling -R Tirsdag den æ. ianuar kl på Home Km eg oden ifølge Forslag skal rrære brmanden (Bent Knudsen) i hænde senest 14 dage før (13. januar 2oo8)' Home sogneft,r ning HORNE IDRÆTSPARK. GENERALFORSATILING Der afipkles genenalforsamling i Home ldrætspark tindag den 11. mils kl.l9.3ll I hallens medelokale Med dagsorden ifølge vedtægbme - og k#. Alle er wlkomne. HIP HORI.IELUNDS \ÆNNER. GEIIIERALFORSAilLIIIG Efur at Bn4nnffet er nedhg( ha l"bmehrds Venner jwbret sarp wdtægbr. De vigligste punkter er, at bostyrcben er dvftlet med 3 m dlemmer til i aft I medlemmer. Disse wdtægbænddngø skal godkerdæ på en eksfraordinær goneralbrsamling Itndag den 3{1. mailr kl. 1f.00 S Plelecenbr }lomelund. Demfier er der ordinær generffirsamling efur de ny vedtægbr. l.krnelunds Venner $NDEENG TøMMERTIA]IDEL ølgod Nøne'A116 I Ølgod -Ttt STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

5 \<, & Fritid invibrertilen spænderde elden på El-Gånlen, Mr. Boulelad ivarde mndag den' 10. mifi kl. t9.lxl'21.30 Temaeter'Bn{ pæmn, nårdu brbntger, og so lysef. TilnnHing senest mandag den 3.marb til Anne lhrie Hansen på tf. 75 æ eiler Prb inkl. kaft/te og lkft mundgodt 25 kr. br npdemrer / 35 kr. br ikk*medbmmer. Familb & Ftitid, l'lonp AFSLI'TNING OG UDSTILLIilG AF SKOLE}IS 2(l(l7'08 AFHOLDES: Onsdag den n malg ld. l9.s på lbmc kro Udsfillingen er åben fta 18.ll0 - l9.il Enfå: 20kr. + k# (deltagete på afierpkolens kurserhargratbenhå) Vel mødt - og htsk, alle er ndkomnpn tilen andedededspærdende og bverde dstil' ling. OBS: Tlng Sl udrfflllngen bedes afrevercttndq don ll. rmils fra il1d kfoen' Home Aftenskob v/ FlenrL,fre Nblsen INDSATLI}IG TIL KRÆFTEilS BEIGIIPELSE Tll bmlngø m.fi. I lrdsamlirq til Kræ&m Bekæmælse bregår $ndag den 6. april fta kl Foreningerog/dlerenkel$ersoneropfurdres som sædvanlig tild bakke op om indsar lingen ( vi mødes kl tilorienbriqg og en kop ktr på Horne Skole) TilmeHfu Eonest fredag den 4. apdl på tf Bessie Aggeboe STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

6 FÆLLES FOREDRAG TIAiIDAG T}El{ 7. APRIL Honre Afienskole øgået isamarbeile med 1isfrup FTF om etftmdrag med Johannes tløllehare. Emnet en HUltlOR. Vi harfåettibagn fia 9 bæningerfra b*h tbrne og TFffup som errned på ldeen. Vi gbder os meget til detb sanarbefth. Og vil det [kkes, kan vi se frere tudeb og mufuheder ræd at sti sammen, Mtb br den lille fuiening men også br områdd. llvls der er andre hrenlnger, der er inteieeren0 er de velkommen tl at &lhgo I fiallerarengementrt-ro frer, F bedn Håber meget at I vilrtææ rned til at bdke detb op. Så sæt allerede nu kryds i kalen&ten. lrlere hbsercre' Så syng da Danmark lad hjeilet talell HomaAfierskore SATIGAFTEI{ Tlndag don æ. ftbruar kl I Gynnæ0kralon d Homc Skole Knud HaahrBaggervilmed bådeord og bnerpræsenbæ noghaf de nye sanggog salmer, der ha furdet vuj til den nyesb uqan af høistolesaabogen (2000). Han vil præserfrere sar pnes baggrurd, hrrorcftbr hm vil b& og akkompagnee blbs sangen. Viserftem til, at filig marup vil opbw denne hyggelige 0g oplysende afien ifælf saruensånd. Enternksne inkl. kah/tp med brørl i,,te uør,vu,,g, il o åj*gdm; r/bnd $ lls :: _*ffif llorne ldratibnning, llome tl H, ]lorne Gymndkbrcnlng, filenlghodlråu, Famille & Fdtd &Sogneturunlngon. I 6 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

7 DET SKER - I HORNE HAVEKREDS ll. bhuar kl i tlomdralleng medelokale Fra ]lomefil llordkrp Leo Aamann Jessen viser lyshlleder og fuffier om en campirgtur gennem Norge til Nordkap og nturgennem Finsk Laplad og Svedge. I kaftpausen hohes kmdsens odinæn genenlbnsamlirg med dagsoden i henhou Enbe inkl. k#: iledlemmer33 kr., ikke medlemmer45 kr. Albervdkomre Lsdagdan 19. aprll Busturtil planbmarked i Hanbury - et ægkmsanangement. VigenQersuooesen ha ffiligere med en ldags turlilplanbmafied ifrcilbtnuseum am Kbkeberg ved Hambuq. hler er mulbhed b d købe mange fuskellige flanbr' også danbr man ikke firderardm steder, sarnt ræget adet. 0eropfurUreo tl at købe pbnbkassertilopbevarirg af planbr underhamporbn, så har vl mufuhat br at stable kæeme. l(æseme kan bestilhs sarilnen med tilme[irg. Pris 25 kr. pr. kasse. På mtsed kan købes brskelllp tndt arer, eller man kan nyde sin mdbragte mad. A$ary kl fta Korstroen t/sd Slnllbnlcn, hiemkofift kl. ca Prb pr.delhger275 kr. Hisen dækkerhn, erilr tilplanbma*ed sant 1 kop løfr rred 1 rundstykke og 1 kop kaft og kage på hiernren. Birdende tilllnldlrp sened 1. marb lil Leo Aaman.!es8on, U{ ' Turen gennemføres ned min.40 dolhgerog rna\.55 deltæer. Dø-gwpsilrkahffitved orglson Tistrup OPTX C. B. Lange Opti ker & kontakuinseoptiker Storegade 23, 6862 TistruP r$ Åbningstider: man., tils., tors.: onsdag: fredag: lørdag:lukket Lundagervei 44 o Horne.5800 Vade fll o Mob-: o q e It g 4 6t5o o n E os ø, 4 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

8 HORNELUNDS VEI.I]{ER Sangafrner på Pbpcenbr tlomelund kl Onsdæ den 13. bbruar Onsdag den 19. nøb (ny dato) onsdag den 9' a'il F",n".rdsvenner HOR}IE PEI{SIO}IISTFOREI{ING Prognm: 4. bbruar. DorfrF lankamp Nblsen, Billund. 11.bbruar Generalbsamling. 18.hbruar HolgerChdstensen,Skovluttd. 25. bbruar G$ing Håhr 3. marts Gunnarttbesgærd,l0. marts BekerdSøessetrcIe. 17. matb Ablffiing påvinbæn. Den 11. bbruar aftpher Pernbnistbreningon sin årlige grnralbsam$rq. Sædvanlig dagsoden. Efiergerrmlbaamlirgen sæbes medlemskoila' 75 kr. pr. person. SANGAFTEN Horne Pensbnlstbrcning/tsestyelsen. Fem fuieninger og nrn[hedsr&t ø gået sanmen om en blbs saryafren tlndq don 26. fcbruar i rkolenr gymnædlaal, hror de nye sarqs og salmer fa Høiskole sangbogens nyesb udgve (2006)vilbliw præsenbrctaf Knud lh$rbagger, ryqer tidligere høiskob og efrerskobbrer, senest på Vætedund Ungdomsskole. Nu arbeider han som oryanist og koftder wd Veihy, Sfib og Røfleskov kirter wd lffddelfart. Det er en afun for dle dersgrupper, så kom og vær rn d lilen sprdbnde saqden. Se annorce andebbds. PRÆM EWH ST THORNEHALLEN _N Præmiewhist i Homehallen startede mandag den 3. september k vk Februar: Maj: Marts: Juni g. April: STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

9 øtr noget tæ dct er for sentllllll Tll ollc boryge i l.lorrrc onqn. I dcrrr tttrk iid har Jca cn oppcl til olh Jcr(bm,rngr,voksr:, gornh). rorn på dø cnc clhr otdør mådc fcrdct I lrqflld(cn. Er" dr dcn, dcr står og rr.rna. p6 cn hs? Er dr der. d?r notiorurr eå cylcel clhr gåcndc? Er dr dqr, dcr cr rdc og hftr din hnd? Er & &rt, dgr cykhr til og fna slolc/o$qid.? Er & khr ourr, hvor svcr. 4r cn at sg i tnafil*gn, nar. & il*g bcrlr Fsflcbæ og lyr? - Dgt lcon godt Errt. & hon sc os blfiils", ltrrtt vl kon il*g sc digftclhr i]*c lndcnfor Uygrclr n.) D"t br godt vcrc, du ryrs, d"l lldcc cr rcnlig stturrt qt bøt rcflcltscr" clhr. rsflcksvcst, rrralr luor imort lror dr. du vil rc rd, hds cn bilbt llfig rcr dlg o9 nomrr dq? Tak tfl ollc Jcr., df dhædc gr trgcf for ct synliggrc jcr i tvfikkcn. Jcr kon yl rc på hng øfstqrd. Jca l6bcr molpg flar togcr øt on3vor q tjgæ rcå. Hibcn cn notlnist og billsf cytlilasrlkopvlslllllc FREDAG DEltl28. tlarts 200s %td Bemærk voræ bkabpvisning bliver i år fredry den 28. rhg. Som sædvanft vil wrc egne hoh vise, hvad de med igyrnnasliksabn i løbet af vi,nhen. Der vil også komre et par gæstehoh. Det erp bfver Junkrrfrænings tnldet fra Oksbø, hwr ikke mindre end 1 I unge mennæker fta I'lorne sogn er med. Omrileb (Varde Kommurr) masownnfu ffi sbd fra ffiag den 14. tl sndag d n 16. marb i W. Om søndagen er der også opvisning af bømelnh i Oltup. P&kenf&r ircekenden eftr, hrrubrvoæs bkalopvimiry Hivarsåssrti mag mårrcd. Vi hårberfft[ rn'dnge vil komme i ]lorne ]ldhn og giue gyrnnæhnte opbalsttuo. se ptwram iltæ'b udgare' HGFr',rF &rlsen STøT VORE ANNOIICøRER. OE STøTTER OS

10 HORilE ]IIESTERSKAB Home ldræbfurenirq fiokbrlbrp mestenkab i badmlnton sendag den 2L hbruar ain I Homo hallen ffiw Et sftævrp br alte, der kan f at spille badminbn og man behørcr ikke være rpdlem fur at stille op tilen hyggelig dag i hallen. nlmeuingssedkr vil bliw lpng op i halbn i turbltdbbe rnd Julebadminbn, og der er også mulighed br tiltnelding senest 1. bbruar 2008 tlulla Undvig 75 S Vel mødt i hallen søndag den 24. tsbruar 1)08 HIF/ bdminton Sponsorbr Hom M sblskab 2008: vipiåiderne TF ifiåiderne tf difiåjderne ns! llangler du gødning til harcn? Så kan d t købes hoespelderne lørdag den 15. marts Speiderne holder hstelamfest på Horne Skole den 3 februar 2008 ld. 10.ffL12.30 Entrå 25 kr.. Alle er yelkomne. KFUil-spefdenre HomdTlsffupgruppe afholder gruppomødelgeneralforcamling i spejderhyten torcdag den 28. fehrnrzme H Generalforsamling' i $pejdernes Sffieforening afholdes samtidig. KFUltl-speJdene i Horne har50 årsfubilæum den 1. august Defi vil vifeire den 2. august STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

11 HTH HAilDBOLDKA]TPE I HoRNE HALLEN K Sødag :fl) Sødag :10 Søndag n.u.08 16:10 Smdag :00 Sørdag :10 Søndag :10 JyllandsSerien Darær Sede 3 Hererfulie0l Sede3 DamerPulp0l Jyllands Seden Damer Serb 3 Hener Pulie 01 Serb 3 Damerfulit 01 HTH - lf 92, Esbieru HTH.lF92, Esbieq HTH - S F/Ansagpr2 HTH - Høier lf HTH-øbod lf Hfi -Team Hdb Hådbold 4 tbfa FODBOLDOPSTART SENIOR HIF ws Så erlden (pn inde tilatfirdede SørædehdMstøv{erfiBm fia hylden, brnu $arter derdønsæsonen ftn tnresenh i Horne. Tranlngen sbrhs ledag don e ftbruar ld. lso på llorne $adlon, med en Hgau hæning og en eftrfø[ende suppe i cafubriet Her vil rbidsb års fiæner lvar Sctrou orienbæ om den komrpnde sæson. seft g houet er kommet ien sydlfig kreds, hvor der {.a, skalspilhs rnod s6lc Esbierg hou, så der briwr mdrgtted tur nog6 poe inun se bkale kamæ. serie 5 pljon er lkke ilddelt endnu, men dd gældersiklcrt også her, at.der bliwr mulishal fur nogle gode lokale kampe. Dd skd mlt uiræ spændende, d føbe begge hoh iden nye sæson. Tranlngn0den er fternover fllrdag og tondag Il AtJ0 Serle3 tulf2s fusag rlf Lunle B Hurderup/S UG FC EsqFrg Sparqsbierg lf Horne lf Jeme lf Kvq md lf FC King George Sæddirp/G lf G-leibleq$F VardelF Så mød op fia shlbn og støtbdbokbn illome - fge nehe DU øf også on vbtb brik, br at få det hele til at tnnge sammen. VEt-i,løDT DEN 2. FEBRUAR. HIF FodboHdYalget STøT VORE NIT.TOTCøNER. DE STøTTER OS 11

12 @ 9,*o* ARG. rl?åsl?$sll"hane el oc roø For junlor U16 og ynglirbe U18, er hdbohsæsonen nært breseenle. Fodboldfræningen shrter: Lodag den 2. hbruar kl , omkladt på nfirp rtadion Efter en let garq bænirg vil der bliræ sencret suppe i khbhuset. Fler vil vores bæner lgnrph Høj, orhntem om den bresåerde sæson Der yil også denne dag vææ klubrepræsenhnbr til stede fur eræntuelle spørgsmå. vi fuibæfrer klubeamaåeldet i de be klubber, og håber at rlrengerc møder btsb*t op, l(p som isidste sæson. Er du furiindnt i at møde op lørdag den 2. bbruar, vil vi genæ at du giver besked til en af undertngnede, såbdes at vi har en mulighed fur at finde rd af hvor mange vi bliver. Måske kan du ikke hæne, men geme vil spille kamp, mfoke er der andæ ting søn der hensyn til, dette vil vi fuisøge i vitlest mul[ udshæknirg a[ ee bestik at denrre eftermftldag. Påænsyn Jørgnn Lutd Pedenen Thomas illdtiæen Ham 0e Flansen 7520U)40 - Horne lf Sigfilprsfrup lf f7 - Tlstnp BoHklub Tranlngstlda for ul4 åry. glolt og u12 åry vit kunne eec I Ølgod ugeblad I stailen af februar. OBS Mange nye Winher- Raleigh cykler på lager KOM OG SE - KOM OG PRøV Så får du den cykel, der passer dig. Vi ses Home Cykelfonetning Svend Aage Østerberg Garagen Fåborg vl/illy Pilgaard Ttf Ttf STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

13 KLUBAFTEl{ Så rkerdd lgen... llltersporf,, vade invibprtil sæsonstart ifodboh med rpgle helt suveræne sæsom stilbtlhxl. Der$l rrære kanon ttbud på bæningssæt beståde af windbreafter, larl*ers og sbøtr pertur300 k inkl. gnatbbdbold. Dendover kar derkøbes benskinner, hdbohsoømper, shobog semølgelig ftdbd& størdor. D* giræs æ % rabet på alt (dog lkke på gedat flhnlene). tbrvil ogrså vae mul[hed brat se og købe tbme ldræbfurenlngs nye klubdragt fia UMBRO i vind' og vandaftisende mirofiber, ideol dr{t fl altsport PRIS: Bømests 350la Votsen'sfr.4$k Dat hele brcgtr i Halbils mødebkale. Tordag d6n 21.ffiruarft" k[ 4t For Senior- Yngfirue - Junb- og dle ande ungdorndnld. Kom og vind en *lneæt E.F.B. bø:le wd køb tnn*t'umøddolde' Kræmmergade 9 HORNEPOSTEN efier36 årsgod sanrateiæ kke hngeæ kan øndele l-træposten, efter de ønsker vi har mht. anhl udgivelser samt rdgivelsesdatoer, og funningeme i Home har rpht tibag, d de ønsker d tiladet bgæfrer, lta vi m&et se os om efier en arden måde atfå trladetomdelt. Vi har været så heldft;e, at lffi Dhesen rned hirlp fra hmiliort {$g store opgave, det er at å bladet omdelt lil de ca. 500 hussbnde i Home sogn. Hror s1fu et rø ved ræin tt lekhrrer, vil bhdet bfine hgt lrcd. Skufie der vææ hed, hørcr rcdaktbren genc hemm. Bhdet vil blive onrdelt i weekenden og nandæ. Der vil blirc lagt eksa eksemplarer i Dagli'Bnrysen, hvis rngh ikke skulle bhdd. Vi ønskerheu og [kke rred opgaven. Da Post Mt r STØTVOREANNONCøRER-OESTøTTEROS 13

14 HORI{E IDRÆTSPARK OG FREilITIDEilI I forågt 2fi14 blev et lille dvdg sat til d urdesøge, ht ad der kunne være af ønsker og behov til en evl udbyggebe af ldræbparten. Urdesøgeben blev bæhget uden hensynbgen lil økonombn og msultabt blev en hrg nække af bnker, ideerog nytænkning. HIP har slden a6eldet videre med udgangspunkt i detb udvalgs atbqide og fået udarbeibt bgnirryer tlen udvtlebe d hafien med en multihd tilbl.a gymnastik og anangernnbr, sm ikke behøver en sbr hal. Mullihalhn som sammenbygges med det eksisbmrde, irdehoklerellerf,an ildeholde atdrc aktivibbrsom fitpss, mofion, spinning, konfuence og mødelokaler. Endvidere er køkkenetog c*briet modemisemt. Uanse{ multim, så skd køkkenet bves lidssvaren&, denre beslutnrry ha brue værct ftifiet nnn nftd(; ld( harvi ra[ilatvenbtilen evt besluhing om udbyggelse. Orerskdften kunne god albtedkomme det spøtgsmål, om HIP ovefiovedet haren fiemtid? Nogle vil sige: selv{ølgelig har den det, mens andrc bnker tia..! gestfeben i HIP er af den føl$e ant{dbe, rnn er dog santidb realisgke, br kan det orerhovedet hde slg gøe at inv sbr ifemliden i HlP, og kan det hærge sammen? Ølkonombn erp ikke en uvæsenfig fakbr,lsær ikke nårman blerorn inwsbdrqer på marqe millfuypr. Halbn lrlev p bygget fur 25 & sid n på enbm om sarmenlrold og opbakning, det viar dengang, og det er nok ftr nam at to d, at det kan lade sig gørc ån gang til, elbr er deo Det ø ingen tæmmdgm d ldræbparlen i maue år og sbdigvæk køær rpd en anstr rgt økonomi, der prinmrt bunder iden aklerrsbestamte vedligehold på og i halbn. lfiltægbme i HIP kommer fia udhining af hafiimer og ddfien af cabtede{ samt et årligt tilskud fia støtbfuæningen. I bestyroben er vi af den optrlse, at Hræbften skal kunne furgen som en sund forehing. Odet bnehing eller endnu væræ ordet business kan godt lyde skræmran de i det gofr fungerende bæningsliv, der tives i Horne, rpn sådan skal eller behøwr det ikke at lyde. Alb er vel enilp om at ldræbpaten er et godt ddiv br byen, og ingen ka rrel furestille s[, at &t ikke ekslsbrcde. lnvestedngen i ldræbpafiens fremtid er rnget vi alle skal være en(p om, det samnrc gælderddften. Kunne man brcdilb sb at HIP trlev udgangspunktet br brenirpsarbeidet i Flome, dw. at sffnkfurcn omkdng ledeben af HIP tdev ændrd så alle fuieninær/bntææ $ en eller anden måde var en del af HlFt Forsåelse, viden og inbresse lu brehingen HlP, båth økonomlsk og ikke mindst ddfrmæssigt, for yi på, kunne Uiw til dles brdel. 14 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

15 Viø godt klarover, at en udvitlebe af facilibbnn omkdq ldræbpa*en også kræver øget tivillig indsab. Det kan syntes besværll$ i en th, htlor man Ulsbdbhed konstats rcr og læser om pmblemern med at få fiivillige til at engagerc s'q i fueningsafieide. U tor dog på, at en høinelse af niveauet br kvdibbn i tidssvarcnde fæilibbr også vil nptlilisercen støro inbrcsse aatrrææ en &laf detsom fivillig. Handler det ikke i buld og grund om d u allo i enrgded beslutsonrt sætbr æ nogb md og så, uansef hved af,reku1 vedholdende gårefierat nå disse nål? Bestynben i HIP har som nævnt i en laru periode arbeldet med fremtren, og som indbdning til den endelip he omkdrg en evt invostedng i en dbygnirg, har vi hat et godt møde red S:tøtbfuieniryen og deb medbmsbæningerideæmber2007. Fbrblev det beduftt at indkalde lestfetserne isamt(p brcnirqer. Detb møde hohes den 5 bbruar. Bestynben ihlp HORi{E IDRÆTSPARK INFORilIERER.,. ',;+Sl*f: Sun marye allercde har set så har vi ået pyntet d t/ersfe sftb wd indkønlen tilp pladæn rcd hallen. Der mangbr dog lige et sftilt, dø ø gilrt plads lil - nten det kommer. Bestylelsen har udført dd pmktisnc arteide og petqetr til phnhr, fris og gns er kommet fra gawne, der blev gitæt til hallens 25 åts jutlibum. Endnu engang bk fur det. Ved klokehrceterman igang med atehblete en lilb hyfie flopbeydirg af reekaber og tilbilet. Hy,tbn bliver i samme $il som den eksishenle. Pengene til d ile pofld er bevilget af Tontedagsudva[et. HtP takker Torvedqsudvalptbrstøtbn. D n 4 marts er der showmed BankoPoul (tlorsbøl) i halleq se andetsteds i blådet. Til detæ bankoshow er det muligt at sponsere midler, det væ,re sig pe,nge eller andet fra både private og foreninger, ertakne,mmeliq forbåde stort som småt. Bestfrelsen Horne Idrætspark STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 15

16 ilyr FA Så har $ a[e bget hul på et nyt fu, men br skolebestyrelsen er det bare en brbæfrsbe af dd gamle, ilå skoleåret lo turbæfier Uub lul og nytår. Men iline deob mindp en god grund t1 at se tilbage på det bqaqne år. Bømehanen, SFO og dagplefen harde i mvember i samdteide anaqprct en lanbme fts. ired ops'tart wo stoten meo hirmmalavede larbmerog opbg gpnrcm byen ttlev der gf t qiptd brar plefhfmmet ht/or beboenre fik mdghed for at_n1e {F Fb *rgr. Shrftlig tilev der snrelet ætlældver og safievad rcd skobn br ca. 250 delt* æn. gt ngtgt frot arrangolttent som gpme må gøes om igen. SfCIen ffioldt der s neosæforæureoag i deæmbø m&nd med rigtig marpe besøgende til d bage, larc iuledekordbrer og hygge om bønrene. lbrtindebe tned iuleffin i tbme Hallen gik deddsblt ciaopbg. Slobn ærdpde ia)07 ramnerp br skoleftsten. U invibrede dle til bllesspbning i halbn, hrrorefter bsn bngik på skobn, hvor der var forrundsbeæhing, indviebe af legepfadsen og dhkotek. Disse namnrer vil vi tursøge at bruge på bedsb mile fl *dehsten 3tl. mai 2$8. Endnu engaq skal vi krd[t opbrdn tl, at moqenfrafikken omhing skohn blhor atoik ht så sikked og fomuftigt som mufu, ogrså selwm $ g& rmd lysem frler. På slolebestyrcbers regm/tllh UndW Dqglt; o Frisko billig og lige i nærheden Åbningstider: Alle ugens dage kl f &00 mrn, 6800 VARDE TLF L44 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

17 l,lyt FRA BILLARD ES Der er blewt droklt finale i ungdurncup i kegle billad i kl. E i VBU regi i ikrrn den 8. december 2007, hwr vi havde te med. Det var Mhhael, Rene og [,txbn samt Rag mus fta SksriH. Det va en ngtg god finale, hror der blev dystet på bordet Først ilortsn mod Ræmus, hwr Rasmæ \rand, og Rene npd Mbhæ, hvor Rerp vardt Detefter Rasmus rpd Mbhael,'hvor Rasmus rrandt og Rerp mod lriorbn, hvor ltlorbn vandt. Til sidst Rene mod Ræmus, hvor Rærnts vandt og Miclæl rnod Morten, hwr lvlhlræl vandt Så var det p nernt at se, at Rærnus wndt pokalen, Michael blev nr. b, Rene nr. te og [,lotten nr. fiæ. Der var meddjer til alb + pokd til vindemn. Nr. 1 og 2 går så vmte til den ladsdækkende urqrdorscup, tillykke npd det ilichael. BilladudvSet VINTERSF*T KRÆMMERGADE 9. VARDE TLF STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 17

18 HORNE IDRÆTSFOREIIIilG. UDVALG OG BESWRELSE 2IXI8 llovcdbdyrben: Fomsd ].Iætfumad l(æser Sels fiær Dora Harck KurtBurkdl AnrpYrg Niets n Nk saækrisbncen $enemæe 3S(I) 752ffi72 Hindtriguai æ fi)408 ØgM121 cunderupvq il 7526m65 ForlboHdve[: Fømand,stæuær, H nrik Jessen Donnrr 11 og 7m*ds (anm), lbnptudder llog 7 mads(awar) Doficnerkootdd, kontng(senicr) lfurtpouben PR og rsoblad Kurglslmhld MaHider Lars Juul Jenssr Flenunip Jølgenssr Jøqen Lund Pedeæen Mafleveiæ øgodvei7s 75ffi72 HomehrndT Ntf. Stavskærvei Gl. Præsævei lønpkorl, bster ungdom Pebr&ppæen lortog Jøqen Ungdqmudvdg: Flemmhg, PeEr, Fleufiog Las og domnter(prddisk)arne Albertsen qrnderup\ei fi!45 thtrdho6udvalg: Formard Næstbtmatd Tean l*lord BadmlntonlHtnls: Formard Blllsd: Fomad Tumering, pm$misbr }(lok* Fomad Næstbmand ldrdomdagm: &lan Hansen S*l}na Sidor BenbJacobssr U$a Undvig lenekbbnst Anih Nk* n t6dd Pebrssr Ttnddl tindvig HarBefttsen Karcn Lhding JesJ nsqr Jøm Pedæen MdgitGydeo rt lngddkri#rsst Thdnas Linding l-brfrsand rsen GunderupwiTl 75æ0005 Rin$øtttugni Habr$øjvei i6 FaHik$t i Slrolegdel6(ø) øgpdvrt æ0760 øgod,ti FdstnilI 752m110 iræsowisrt æ0 Porserei Blenermeeu{ fit/,1 e fferm, t3 7526æm øgodwi emderuput{ m65 Gundøuproi SHionYeiS 7lffiln Th'til banko i Hornehallen hver torsdag kl ogstøt lokalsamfundet. Banlcoklubben 18 STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

19 Sporbugeudvalg: Nbb Jens n Use llogonsør Ærne Mette Jensst Carsbn Boetfr$er Anne Muie Hansen Frank Hansen fuletbthøsbsen Lotbtudersen Soren Ddil Lundagøæi Lund4en'ell Efirwnoeewi 23 2æ91360 BieremoeewJæ 40806?0 tundagsnrci æ5 turdagoneil4 75æ $100 Habr hoiql4 255!639 Hdr${v it Fed Lerdag: Sponsorudvdg: UsbetrogJorgontutd Ndr.Slarstænq U[a og thdldl ttdvig Faffi*svsi Benbog t-ds Chdsbns n Fru rlutduei I Søren Josen Torbcn El gåild G rtj ns n 75æ0'170 Bienemæoud&5 75Mn HindSEi4 75mN2 RinSøbirqvq ffi24 Pramierplldvalg: Rovborer: Tage Vg Nbben Sønn &nsen ErikThomsen B&fiaSdtmllt UlhÅrhus Gunnar Ditevsen B*ken Sfebøl A&odvei EfememæevdgS(Q 75W72 q. LrtdeteiZ StilErsiT 75?9f8f.7 turser i8 Xlokkedoi 2 GunderuOæi 22 75ff0'n4 75mm STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 19

20 lndlæg til Home Poslen 'Det er lplt rnæ*e$ at skulle skdtæ et indlæg fl Horne Fosten igen. Det senesb indlæg ligger orær 30 år tilbage, men seltom Fg ikke længere bor i omå det haritg tohgt bst stott set hrcrt eneeb nummer silen min tid i Flome. Dette lndlæg komrnerill athandle om oil Banko $tw, som loberaf fibcn I llome Hallen firdag den { mails kl med Hoim Hratepallt som arangr Når nogen hører odet banko, bnker de sffaks på æhrc damerog hener, MEN et Banko Show er br hele familien. Der spilles om mange frotte gadnsbr - der er konkunencer på scernn br såvel bøm som voksne, og 4 spilbre få mul[teden for at gå fta scenen rned hrrer kr., llgesom en lokalvinder får mul[halen for d komme d at spille om 50.0$ kr. Alt sarmen ien fustlig dres{æte med lys, tyrvædcri og musik. Det er kort sagt FESTLIGT, FOLKELIGT OG FORNøJELIGT. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

21 Derfor glader ieg mig Ul at re dig i Home Hallen tndag don f, maft - dqun åbnes kl og brtåbetdig Hlver def en frn med mæ! r af nnnneskø og masser af penæ i kåssen Sl llome lffipadcn Banko Poul albs Poul llolsbøl }IYT FRA SilIYTTEFORENI}IGEN \b6!/ Der Hev tnldt juhafslutnirg mardæ den 17. deæmber 2W7 i l'loddetisfrttp Hallens mødelokah. Der var sonr sædvarli$ sbr opbakniry fta brcningens medlemmer. Afra nen sbrbde rned, atvi sang et pariuhsange. Formarden kom med en kort ædegørebe om, hvd der var sket sklen sidst Ved skob' ssning korn et hold fia hlome Skob med som nr. 18, og red ant$finabn, der blev atoikbt i Børup, opnåede de en 10. plads. lndivklrclt skød M[a Ftvid sig til en brcnze nedalje.llfirp Slkole fik et hold rnd på anden pldsen, de kom him med honzeme daljer. En dgtig fot indsæ, sbrt tillykke til begge lnld. Der blev dtoldt lufutævne i øtgod Slq,tenenfq med god elftgebg af Tisfrup sky,frsr. I tge 45 blev der fioht kommurnskydniry lnr illsfrup Shebrenlng (gammel Ølgpd KommurB) rned delt* gelse fia fursager, Gåtde, øgod og Tistup *ymrenlnger. Der trlev genlnmbrt 89 ifyoninger, Ved juleafrlutringen blev der uddelt pokaler, medalir og præmier og fueninæm skyfier hddt sig kke tihage, S pokder gik til Tnffup slq/tbr - 5 individuelt og 3 tphpok*r. De te øvrtf tureni4ø mårte dele de rcsbrcrde 6. Også medalir og p'æmier gik ornr halrdehn til Tlstup srytbr. Efrer præmbwrrækkeben var&r bar kospil, og så sluttede!d af rrcd gløgg og æbhskhær, kaft og gnålqer. Nårdefre Uad udkommer, er vi i fuld gørg ned det nye *, og der er masser af og aktivtteter d delqe ibrfuieningpns medlemmer. Vi ømkerdb etgodt Ny6r. Holdcf der deftoo Fa Home Skole: Tdne Jeppeoen, Anne Glemmensen, llla llvld og Alie Jensen STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS x

22 Bagcrt f.v.: Traner Svond Hlrmgaad, nililda Chdg[aren, lhttn Krbtenten, ]boær $rov Jdranlen, Jacob Juul &men, Fruderlk Chdrtansm, tlelndch Buryr dorf, Ettdl Hfømgaad, trancr Hendt Jelrert Fomst tv.: lnircæ Bolderup Jenton, l(æper Aaftuq Nichlæ Jansen, ta$las Kaanbfery, Kenne$ Eapenscn, $moo Jolc tt, Andræ lllolæn. Vi køb mod llonsens kl. ca. 11. \n bbv indkva'rteret ien børnehaw, som H sailnen rræd sbdbrnt Der skulle vi sove alle sammen både bræhre og bøm. Kl. 14 skulb vi møde FlauenskpHlDybt ad iden førsb kamp. Spilbme var l'rlt nefføce, men da vi følst fik scoret føt$ mfl w nenreflf væk, og vi spillede sxn en drøm og rrandt sikltert 6-0. Vorcs måmand l(æper Skov Johatsen, som ler ståd rigtigt godt ttels sæsonen blev skadet og måtte udgå, men vi havde heldigvb wes'gamle'rdmard [ftrtin thimv[ rcbbnsen, srm er Hyndt at spilb ude på banen med, og han havde ikke glemt, hrordan man $år i må. Efter kampen havde vi alb det trgtigt godt og alle spiilere og bræhrc hade en [o på, at detkunne blhæen rigb god tfloekcnd. Om aftn spisb spilbre fta alb 4 klutrber sanmen, det va rigtigt hyggefigt og sercæ så vi hrdskamp rnelbm t{ordirbrd og lhnmarlt på storslerm. 22 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

23 Xl. 23 skulle der væro Kt, så vi kunne være fbke tit den 1. kamp om sønd4en. Vi skulle spille kl. '10 rnod Bryrup, som havde hbt den 1. kamp $2. Voæs måmand F,.æær blev ikke ktar, så ilailin rnåtte haw hadskeme S igen. Det blev en bt kamp selvwtt cifra ne ikke vlser d t Vi vadt kampen 4{. 3. og sirhte kanp skulb $ spilb k1.14 mod llorær, og det blev faflrtisk frnabn, da de også ha$e vundet beggedef s kampe, rren vikunne d no æ med tffiptt, da vi hadeen rqtggod måhcon. Ventetden til kampen var næ6ten det \rætste, br $ glædede æ tl kanpen, rpn spilbr' ne varogså rngettæte. Vi kom igarq ned kampen, og vi spil* lidt nervød, npn vi tunne også se modshndeme havde rcspektbros - specieftrrom angmb, h\orjacob Juul &nsen og WIes bpsæter [la0rilde Christanen, ia hun er en pi1p, lanede masser af gode ting. Vi rar rpk tæsest på sairen, da lldtikle harde et sltu{ på $dpen. lfrnter travoe frogb odøb meo bbv ahrlg rqtg hltge. Vi spilhde 0-0, og det va nok til at bliw Jysk meebrtu Ul2{nnge Efierkampen vadønredaileownækkelse ved en JBU rcpræsentafl Opbaknirq lil spillerne kunne vi ikke klage over, heh den ene si& var flht op med S skrprefia tlorc og Tisffup. Der blev anargeret sp6ning brsfrilbme itlofrp Hallen, hrcr Pnben Fdb Hatge kom og Mdt en fin-bb turspilleme og brbfib, at de hade sat Hom6fTbUtp på largkorbt og det kunrc de væm shlb af. Ffut er blewt irdstilbt til at komme ud til Vade kommurp og blitæ hæ&et br deres irdsab' srænd Hiømgærd/bæner Ilortte G otlc s els kah s/mødelokalc r. Hyggelig krostue og krohøve. W leverer også mad ud af huqet l^,l Vi ses hilsen Kirsten & Kurt På Horne Kro - er møden altiil go' TtE , ffi=i TØMFIEFI Øetpanken?.4' BE 4O Bksbøl / 76 e6 oei ElEl STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 23

24 Vælg de holdbare løsnlngcr: o Kvallflceret teknlsk rådglvnlng o Undervlsnlng I korrekt valg og brug af llæbertoffer. 40 års erfarlng PKISUWYNS llt 762?o2/n Vææråg/icrvala Fax:75911 ogg 7000 F dattu mw.n.dk.phnø.d< ffi Hpbtomster&srønt ffi Blomster, binderi, brugskunst, frugt og grønt. Butikken har åben alle dage fra kl. 14-' 7 (også søndag) eller efter aftale. Adr. Højvangen 44, Horne Bestirrffi ii',i:"å?ffi:::x'ioner' Alle dage fra kl Bemærk nsrt nr.tlf Mobil 2Og7 g7'28 24 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

25 EKSTRA BI-ADETS SKOLEFODBOLD Efterbn og hvad så? Når nan som jca vilb/kunrc gå S efterløn, bfiver man tit stfiet oær fu slørgsrfiet Hvad vil du nu få tiden lil at gå med? Ja, der er faktbk mange, der spørgø, og,eg tor da også, atirg iet svæt ø*rdik stiilee mig setr spørgsmåjet Efter lftlt orær et år på efterløn er spørgsmåbt nu stilbt på lpvedet, for som gammel toreniry$nard gær det mig, at ær sbdig er griltg i furenftgsarbeidet, også tær i Home, og jeg nyder at være en del af den kultur, en kulhrr som girær livet mening. Det merer fi1, # en rmlngs$dt tihrærcbe søn fue rebp d iry kke føler det kniber ræd at få tiden til at gå, trrærtimod. l'tuis man har W til at give m hidperde låld, så bpr æt trele åbent sun et hgr selv-bord, men jo{ blev alligevel noget beææt, da Hl blev opmret til at rrære ån af Eksfa Bhffi rc&renter ved dftfingen af reb s*olefuboldftrtnriry fu pi'pr og drenge hoh fudelt orer heb ffiet skuile gøtræm en tumedrg efter op sysbmd, og i alle kampene er der en æpræsentant fia Eksfra Bladet, som skalbrcså, at kampern Hit/er afrn'klet i en lår og sporbtrg il. Ligeledes skd der uddeles dircrse pdser og skrives reftrat fra kampene samt tages billeder. Jeg sagde ja til opgaræn og fik en ople wlse br llvel br ud over de man$ kalrpe så slutbrdet hele d rned * finalestæ,vne i Parten. Ved deme lelbhed blev ieg udtæet ffi d vææ med lil selve prærnfttoveræftkeben, og man kan rcl ikke komme ffierc på be$venhederæs gang etd l(p rntop ter. Hele stemnirgen \rar oph,elsen væld, men det va da også en gffile, at dd vg,ffie ho6, der vandt i båle pig+ og dengerækken Afiernn sfuffi nrcd spi$rlng og ftsfiankef i furftkens Hus på Rådhrspbdsen, hvor heb skolefodbokltearpt var samlet, i alt ca. 1(X) mand. Leif Sønderskov GAFETERI Mødelokaler op til ca. L00 pers. v/lisbeh Stig. øgoå/ei 33. Home Vorde STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 25

26 BOUNUTI iliaskii{statioi{ ER KI-AR TIL FORARSARBEJDET iru ocså vocilmildsforre'nl} G Med 5 nye Neil Holbnd trakbrer, b T8040 rned 337 hk og te T/550 med 218 hk, er Bounum ilækfishtbn khr til De to sbre Tm40 skd pdnrært køre nred gyllevogrb i lbråret bigba[epræsele 0m somrpæfl og hiælpe med frakørsel af mais til eftbråiet. De te T7550 skd køm rned 3 skebsecæf iløit og køn rpdffiøcebvogtp, rnen kan hqos til mange vaderende opgaær grudet deæs ttnlæ barsmissbn, kompakb opbygning og slote ydebe. Tnakbrcms er alb dstyret nrd afr[edm]t braksel og ovedørebes hiul. Derrpd når mækirstattmen op på 34 faktoter til de ca. 30 asde. ilyti I'OGilNAilI}SFORREIIIIING Som noget nyt har Bounum Mækinstailbn sftabt vognmandsbrehirg med bl.a leve dng at sad og grus sarf udl$tiru al onbiææ - også fur en woekend, hvis nogb har behov lbr en sådan, brblbr lrficlresl Eskikben, der sammen med bmdeæn Thomas Eskildsen og lcnrrcfi C'lrrisbnsen er eieæ af mækiæ fiionen. Red. mrcffi 26 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

27 DAI{.EL ArS, HORI{E O\ÆRTAGER iloesgaard EL.TEKNIK A'S Dan-El A/S, Home har overtaget bårle bygniryor og medaftqlder hæ lrtoesgaad El- Teknik ikvong. Jørgen lhgaard, der er 58 år, har derned femtids{$kret vifisomhe&n. Selv gebdel han s[ owr at kunrp fubæ& som hidlil, Uot rned mindp adminisbatvt atbeih. O,erta$ben er santidig en sty*ebe af llotrsdelirgen, tdtahrr Carsten Chdstensen, dersammenrnod0arsbnjørgensenerirdehaverddarelihorp. Red. Fdo: l-ila Høi1ætd, &dstikken På boe d werhæben vll der iklre brdtommo stolo drasfrekc andrlngor' gann' teg Cs6ten Ghilrtsnron (tvj og Jrrgelt ltosegaud (th.) I tddten Pr3ben Ham' 3Gn. EINHAMGIEIEI Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf, , Fax: STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS n

28 GEI{ERALFORSA}ILII{G I HOR}IE GVttt{ASTlKFOREillltlG O. noverser Fonnad Lerp Jemens bercfrling - november 2fi)G lil nowmber 2007 Endnu et år er pæeret tew og det er ff at se både tilbage, men besternt også fiemad. Det tidkffe GynraercblefnH fik vi kke i gang i seilember, men nu har vi ærdret det til et lw med funktionelhæning, hvor de sbte brapiltofie tillgår, som en vigttig del af hænirgen. Vi har ca. 170 gynrnæbr i gang. En lille nedgang, men dd går nok. Vi håber semø[efu at Home Gymnætikbnning vilbrbæfre malge fu erdnu, men det krærær semølgelig, d da er rngle fiivilllf, der vil bg owr, når andrc stopper. Tak lil alb bestytebesmedhmnrcr br indsaben i dd furløbne fu. Ghder m[ lil det brbatbsanaftefle. Dsrskd semøhelb også Neen TAKtildb rrqe bdetdhfbhele&le, brdb detimer I brryer i gymnætiksalen til ghle br dle rom aktiræ nedbmmer. Som atshrfriru på sæsonen var vi som tdfigere rde at bode og spise. En tw bmøf l[denbrooalb. TAKlilalle *lhc, dertofast møderop. TAKlil Jdtn på skohn,lho*ilog Ebe Made i halbn. HUSK at sære X i kdendeæn wd 0rdag dcn 26. ftbuar lxts, hlor d sammen rned Home ldræbfuenhrg, l'lome 4 H, Sognebæningen, illeniglmdsrådet og Fam0lie og Ftitid anangccr en sargfrm. Håber t[$ mange vilvære rned. Vi syrves nemlb, at det er dei[gt, atviogså kan araqeæ nogetifælhsskab. Der skal selvfølgdb også sæfrbs X t/ed ftbdtg d n 28. matb am, hror vi aftohler den bkale gymnætikopvisnlng rnd et pægæ6bhoh. lbv. 2007/Lene Jensen gætyrelsen har efterfølgende kors{hpnt sig som føher Lene Jensen ftrmard EvaVig &ssen næstbmardftfagbmvar BedtGram kæler Anne Grufte Fosom sekrcbr TinaChdsbnsen ansvarfukurser/rcdsk$er 28 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

29 HORNE IDRÆTSFORENING Uddrag d bnnandsberaffilng 2(Xl trlev på manæ omr&er et di[e år og så dog. Stile i &n brm atri ikke har trelt mæse nyt i gang, dille furdidiwrse idt alg kan arbeide saten Ved geæralbnsamlirpen 2fr)O trlev &r desvæne skrelct hishrh - &srrææ en af den tgde[,ge shgs, da OA ime mr mufrgtatvæbe nye ind itåndloldtdvdgot Detblev på geneåmrsjmiiryen Uesnret, at man ikke bate vi[e væbe lilbtdlge ind fur at udvdget iarfulfialligt, rrir isteoettrsøge efurgenerdbsanlingcn atfinde nogle stykkøtilat hirnlpe Brian Harpen, som va den ercde tilbryvæærde. fiet iytteoes at gonrnnrføre åæt med $ort arbefrle af Bdar Hansen og hars fiatpgr giønifneøaserl der rnldte sig, da vi beskæv sifudionen i Fftrne Fo bn ogsåbenb Jåkobsen, som, selv om hun GAe uc af bestyreben, lorede at tage {ib af arbqibt omkdqtæm l,lotd. Jeg wi, Brian har tuft fat i sftlt set alh bræhr3 til bøm, der spiller hfubold, så bfi+ Ueitb fan vl i år be6ææ håndboldtrdrralgd fuklt ud. Det gi rer dog sfrtf lil effitanke. Jeg l1ar altid befragbt som komubnbr og pedeller. Vi skal så til ødigt'ro, hvb rdvatgerp iw bnrg br hfeh gilqrrys,#, y tk{ tæf der når noget Skairepareres, kltrgøt s, vedl'lgettoldes, og så skd vi seige br atlacaden er indbyden Oe. Vi åfa Uæffe ifaoere og samle dem - vi skd give lihagn, give ablæ - næn fem ftraltværederbrrrcæs udvab og sådan ldberi g også tdta[6neoplevardet t{vordsn skal vl så Hare skanene fromover Vi karr ikke udvikle fut nirqen hvb ikke vi har hlelpenr rnk og nogen der er klar. Vi skal kke nødrærd[vb tare nere aklivttsbr i l'lcrne lf, rpn vi skal fu'rhohe os tl hvad tudvildingen går i r hilg af. Vi skdnnfå brsøge-at tdvikle, og gøib ddvibbr atfiddive, mon vi kan også blive nødt lil at acæptse - at enke$b anmb$r ener et enkelt ho d nffie d år ildte komrær igaq, simpelitren hdider ikke er hiælprc U råidbhsdftr ahivihen. [lan kan ikke pfirfdnlætpere, bestyebesmed$nmer og &ænere ræd fta ffi, hror Smart det end må&væle. Vi har en god bronil, men der skal væle ilk, mange blk der Yfll hph il q et Ae.t trte kan lde fo grr. - og t*tt er ile;b næillggeffi til d hiæfe end dem, der selv err gang har nlct godt * Orenlrqen eller i dag er furæhre til bøm, d61 nyder godt af at lqnnre i Håme- lf. Jeg synes i onigt ggså at foræhrcne er gode til al bakle op 0m bømenes aklilibbr, men vi kfir godt bruge endnu fem. tlfuie ska shrkttten omkrhg frentrusaåeioa ældps, rrn en idnæggær/aktivibt tden en gruppe til at bække i fåderre, don torif lklc d. tlc overidbbfi, håndbold, badmin5gt, bnnb, krokel billad og bqbr, som der figgor skdfrtp beretrirrger på, har vi også udvab som Fed Lørdag, ldræt STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 29

30 gndt ah, sponsondvalg og præmllspiluduab. Fed Lødæ (fidngere Fed Fredru) har afioht 2 amngenrenbr i 2007 og abeftø p.t på et {pr iftbruar 2t08. Anangsnenbnre i2007 blev besogt af ca, 350glde ungp gmg, der ilade en tbilu'aftn i halbn' bag bd lødæ hade mennesker F samrprsat en Wd abn br de unge mennesker, som så td til at hygge sq. Ved de senes anarpemenbr har det værc[ ftltb godt besrgt, og i{ for ogeå udvalget har fundet [ koncept nu, der pæer ind i de unges vnag, samtidlg med d man har ladet 4. kl. være med og dmppet 8. kl. Hræt og dagen løber af Sbn hwr onsdæ furmiddag i efterår og vinbrrånederrc nred dlverrse aldivfæbr i halog bilhrdhrlole sarnt kaft og sæittlt samvær. Derdelhger omlsing 2&25 hwrgag. Sport$geudvalget har tl brmå at arargerc en afrrcksbrde We i ldræhfurcnirgens legi, med diwrse aktivibbr på $adbn, i h#t og i dd opstilledo blt - heruder at sike en økorwnbk gevinst lil gam br de akt'tæ i Horne lf. SponsoruOvatget wn blev milemt med ny besæming i2006 tlar påtaget s[ afteidet rrcd at konffib diverse spoffilbr, hve dab m.v. med dem, hplpe til wd OK-hnken ræd Bnrysen 2 gange *lrgt og i det heb 4et følge op og pusle om sponsorcrne. tldvdget gør det dglig godt, og der er ma e gode lsoner i atteiet fl brcniryon. er også n t æsntig irmægbkikle i braningen. I den nebp bangsafre nye præmiæp[bæson er der so[t et rckodsbrt antal kott - ialt 599 st. frot flot. udvalg f th et h månedligt møde, hw de skal udtrække vindem. hætttitxpil har kørt sillen 1977, så vi er i gary rned 31. tutde - imponerende aråeide. Rent fakti* er vi som bænlng rrcget dtærgb af sponsoær, sporbl4e, præmlespil og $tøtebrsningpns årllæ bidræ - udsn dem va[e qnskabet godt rpk ikke se godt ttd. Arcts garq: Vi ha dclhgpt ijuleanaryoment og høsdbst sanmen med andæ brenirger i Home. Vi harafirohten dgtig hyggefu og slov Ues$ehe6fed- hvoralb inkl. påhæng fik bvtil at opleve hinanden uden fu UæqFdæsa*efdd. Badmlnbnaftelingen sbd br srarue menbt Der ha fradi[oæn Uo tæret fioht sporbuæ. En velbesøgt god lun sporbuge, lwor det økqnmlsk - bhv et af de absolut bedste vi har ffi i nyeæ tid. Vi har delbget pa bnrcdagen og få br uger siden trlev der afrdht en ftnygende god rcvy ihdbn. De enk# beskdver ffi gang i udva$eæ og vil ikke blive beskp wt ydedig r - dog vil ieg kort name, at - vi fk en Jydd( Me$er i bdboh wd Ut2 drerge 3 son i bnige ueeketd va til atslutningsstawe i Fbmens og blev en frot nr. I - vi br 4. gaq i hæk fik landsresfib i kroket - i fo Ash og Kr. Hansen og Anne llade ogjæjenæn i Bl rækkil. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

31 - CId-girb i ildefrdbo[ også blev t-ildsrfsfre. tlorne lf er i øwigt den klub i DGl+egi på lardsphn, derhardelqetfrestgange flted hoh ved Landsme$ttlclrr'. For.2d æ på hoklet va det 25. gang vi sanrnn var tl LM i indsbdbold - og det bdelt over 30 år. De 25 ganæ har dog ikke væet i ohgirb alle sanrrn. Frcmtden: Hvad skal ftemtiden bdrue? Hvd skal vi brehge os? Ja, jqy kunrr stille mage spøqsrnå, rnn vi skalikke bate hgeftatbrdhate rogetd lave,ieidet ermemvig tig, at vi hoher ved det, vi syrm er dgtlg godt og it sterer på det vi syres kunne blitæ bedrc. Viskd lyrtbtilrore medbmmerog brøgp atlilpasseæ dens ørsker. Vi skal son leg trligqæ har væn{ inde på, inddræe endnu flere frræure. Vi har en økonomlsk vetfrlng rende bæning tøriu god *løæ irden kassereren korn rner på banen, npn vi skal også bruge vorc mhler dgtb og rctfulb. Det tur hget lm år at bygge rnres eænkapih op, nnn vi kat bruge den på få minutbr, hvb deterdet vivilog beslutbr. Vi samahefrler med efuilrården en del brcningen rundt omkdry, hviket i stg seh giver en s'tøne til rores kææær, men også her kan leg godt nævne, at vi er godt hiulæt Anna $yrer det økononbke og hohergodt styr påtalbre i brhoh lil de samrbeiderde brenirupr, sorn der F skal hræs opgørcber med hwrt år. Anna snyder man ikte. P.t sanrarteldø tbnre lf ned Team Nofd, ThtuIp Bo$klub, THGU og S[ BoHklub - med hræm der alle hrlelt år skal opgøgn mellemrcgninger. Vi har oplerret en Kommunesammenbgning - vi wd endnu ikke fuldt ttd, hvad det vil komme til d betlde br vor brentng, nren et er hdt sikkert vi får ikke del i de sanme tilshd, som vi fik føsanrnnb4ningen. Uanset htad vi $år orcr br, så skal vi urder alle ornstændigheder gøre det god br vore medlemmer, $ skal gøre det godt br vore tænefo, vi skal gøe det godt br wrc støtbr og sponsomr, viskalgøre det rat at kotttttæ i Horne lf. erincippet om at yde br at nyde stalfubat rræte rnrt vanfiefke, med den kommer vi bngstsammen. Vilægpr2W7 bag æ og serfem nrod etspændende æ08. fh,ad Yi skd bte,ladet skalde nye udva[, dervæhes i#n uae rned lildbestemme. Aftluhhg: Jsg vilgeme slge en STOR TAKbr2007 tilvors uundværl[e sponsorer, derstøtbrpå mange områder, til $øtbbæningen fu det &fcie bftlrag, til Horne klnæfpak br d ffbat meget godt samarbqide, til de selvtrryplemnde tjdvalg under tbme lf, hvis fumå det er at sktr pørge lil HorF lf - her bnker ieg på Præntbspiludvalæt spoftf tdv4et og sponsondvabet Fortsæ*es... STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS I

32 En bk skal også lydetil Benb Jæbsen fufutn#ikken, rdt d du slv bber rle marge alflivihbr og skriyer aftld r til a,tssn om huad der *er i llorne lf. En mbf skd og$ rydefl Ehe ttilaie + Thoilil+ øvtlttpelsof]ale. lerogså en sbrdel af dengode åd ihorne lf. Jeg vill også sige bk til Nft{s foe, Kurt og Anna fta HowdbeSyreben og til alb orige rdvdgsnredbmner i afie ttalgb og selvsttpplercnde tdt dg. For Home ldrabbreniq/døa Harck SngAr'{K Storegade Tistrup ' llf ' sydbank.dk ABRAHåTS DAT I brbngebe at Blng &nsem spændende stykke om Abrahams Dam, kan tilføies' at ener påseinoteætrlruenb fta Ribe Ant s6r følgende: "Andrcæ Chades Teilmann anhin i tz$ ACgh,æ* på Shtttfttlg marlq der ådigt brændte omkilg sbn. nerna nenboes genene til tlorne kirtes Em, der i 1760 fa grunden bhv opmunt' Kurt AFLE\ÆRINGSFRISTER FOR HORNEPOSTEN 2OO8 {ldgaye m2 293 N4 æ5 296 stof'senæt lørdæ den 12. ianuar lørdag den 23. bbruar lødag den 29. matts lørdag den 10. mai lønl{ den2. a4wt lørdag. den 30. aryust lødag den8. rnvember bhet udkommer senegt 30. januar 10. marb 14. apdl 26.m{ 18. august 15. sepbmber 24. november HORNEPOSTE}IS REDAKTION Biffra Schmidt, Stausræi 7, 6800 Varde,tt , Erling Jensen, Gl. Larxleræi69, Sækbæk, 6800 Vade, tf' Leil Sønderskov, Porsewi 11, Hon&6800 Var&, tf KurtVig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tf , STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

33 Sørdag n8 kl Torsdæ æ k Skærtltslag Fædag m8 il l ngted{ Sørdæ k Ptoftedag 2. kked{ irandæ 24.æ.æm n Søndag k Sognepræst Finn Pedersen, Thorstuptæi 49, Sig tf Gnarerl(risten l0og, ThorsfruptæJ 154, I'brne Uf Horp Kirte tf Ki*evæEeRu0r&nsen ilf.7526m78 Transport i vest - så er vi bedstl Att i tansport udføres med: r Tipladsbiler o Fodertankbiler Kreatur- og Gdsetransport r Containe.re - store som små leveringsdygtige i:. Sand, Grus, Vejmatedaler Slaggerog Oharn$gnonmuld Ring vi finder altid en løsning Vognmandsf irmaet SV.AA. evej6.6852bil Ttf. 7s 2s 8317 Fax STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS æ

34 AKNUTETSKALENDER an8 ianuar Menighedsråde6høiskoledag llome Sognebæning. Generalfonading ftbr Speiderne. Fasbhvnstusst Penstrnistbæningen. Cæneralforsamling l'lomelurdsvenner.sangaften æ Home ldræsfurening. Klubaften WT Homemesteskaberibadminhn Fællesanangement Sargafien S Flome Km Sæiderne. Gruppemøde/generalfosamling marb Spefiteme. Lopæmafied BankoShowv/FoulHonbøl Fælhsmøde om I'lome Famille & Fritid. Forbn4eraften på El-Gåden Homeldræbpark.Generalbrsamling Aftenskohrs*luhing Forårsopvbning iområde Vade (Øgod Hallen) Forårsopvisning for bøm (Outup Fri[dscenbr) HornlundsVenner.Sang#n æ08 l'lomegymnas{iktuening. Lokalopvisning 30.$.2m8 HomelundsVenrnr. Gernralforamling apdl Sæideme.Loppemafted Home Aftenskole m.fl. Foædræ rpd Johannes Mølhhave HorplurdsVenrcr.Sar aften Familie&Fritid.Generalbrsamling Mai Speideme. Loppema*ed Juni Spejderne. Loppemafted Juli Speftteme. Loppemarlcd aw Speideme. 50 åns jubibum æ08 Speideme. Loppema*ed sept Spepeme. Loppennfted okt Speilenn.Loppemarted nov n8 Speideme.Loppemarted dec Speidere. Loppemarked u STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

35 - ZETOR fistruo - Bounum SMEDE og MA'SXINFORRETNING v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN Ølgodvej 148 Tlf' Bounum Tlf ølgod Bil v/chr. Gram, Sdr. Mallevei 15, Horne h, N' JOHll BORG HAIISETI i6enå r-6æa V;*oE - nr: rs æ m gl Storegade Tistrup. 11f ww"malerstart"nk Gt. Præstevei 63' Sig' 6S0O Varde' Ttt Bil 2t Horne Gykelforretning Slibning/reparation af kødhakkere og kreaturklippere samt nye knive pålager. Nye Wnfrrer og Raleigh cykler på lager. For at få merc fri, liemer ieg de taste åbningstider, så ring først når cyklen skal rcpareres eller I ønsker en ny' HORNE CYKELFORRETNING Vlsvend Aage Østerberg Kirkebakken 5, Horne Tlf {02 eller 20$nf Telefon Mekaniker Anders K Jensen. Køb & Salg af biler - Se bilsalg på STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

36 /AAndelskassen - sdmmen kon vi mere SDA Den korte Vei. :i*ffih+s",:i.l''.: i:;i... til en rejseforsikring Fra l. januar 2008 gælder det gule sygesikringskort ikke på samme måde som tidligere. Ændrede regler betyder, at du ikke længere får daekket udgifter til hjemtransport eller lægehiælp i en lang række lande. Med et MasterCard Culd eller Platinum fra Andelskassen kommer du ikke til at mærke forskel. Forsikringen på dit MasterCard dækker nemtig der. hvor den offentlige rejsesygesikring ikke længere dækker" Derudover får du selvfølgelig også et internationalt betalingskort, der giver dig større råderum, handlefrihed og 42 dages rentefri kredit. Kontakt Andelskassen og hør meget mere om fordelene ved et MasterCard. Horne Andelskasse. Krosvinget 4. Horne Varde. Telefon

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter Nyhed - håndbold for alle... SÆBY HK InvItatIon Sæby HK SprInteren - med hele familien i hallen Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter velkommen til FamILIeaFten med CyKeLSponSorLøb Fredag

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER EGE CUP 2009 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKE BANK har hermed fornøjelsen for 29. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder sted den

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

HÅNDBOLD STÆVNE VARDE 13. - 14. SEPTEMBER

HÅNDBOLD STÆVNE VARDE 13. - 14. SEPTEMBER HÅNDBOLD STÆVNE 28 EGE CUP 2008 VARDE 13. - 14. SEPTEMBER EGE-CUP 2008 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKEBANK har hermed fornøjelsen for 28. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Ændringer pr. 10-6 Udgået i PU-10, pulje 1: Vallensbæk har trukket sig, og derfor udgår følgende kampe: 107-113 - 129-141 - 162-165 Udgået i PU-12,

Ændringer pr. 10-6 Udgået i PU-10, pulje 1: Vallensbæk har trukket sig, og derfor udgår følgende kampe: 107-113 - 129-141 - 162-165 Udgået i PU-12, Ændringer pr. 10-6 Udgået i PU-10, pulje 1: Vallensbæk har trukket sig, og derfor udgår følgende kampe: 107-113 - 129-141 - 162-165 Udgået i PU-12, pulje 1: Slagelse 2 har trukket sig, og derfor udgår

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming. Arrangør: Bramming Boldklub

Danske Bank Cup. Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming. Arrangør: Bramming Boldklub 18024 12.2009 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Bank Cup Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming Arrangør: Bramming Boldklub Bramming Boldklub og Danske Bank byder

Læs mere

Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring

Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring STAGEBO TØMRER / SNEDKER Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring Tilbud gives uden forbindende www.stagebo.dk E-mail: michael@stagebo.dk

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Hans Kjær Bach & Søn ApS Murer - Tømrer - Kloakmester Tlf. 86 39

Læs mere

Med venlig hilsen Sdr. Nærå IF Håndbold Håndboldstævne for U16 & U18

Med venlig hilsen Sdr. Nærå IF Håndbold Håndboldstævne for U16 & U18 Her bor vi Adresseinfo: Broskolen afd. Bøgehøj Overvejen 54 (indgang overfor Årslevhallen) Årslevhallen Bøgehøjvej 2 Rolfhallen Ørbækvej 878A 5863 Rolfsted Vi ses til et af Danmarks bedste og billigste

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil az\ t6'?- \'- r\ t^ /\ /\\ /\ -'z- (r\tb {^ w lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil Helmuth Hansen blikkenslagermester Gå til rltls fagmandenl aut. gas- & vandmester Bækgade 2 - Telefn (0'4 5 t6 4 AMTSMESTRE

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00 Dagklubben: BASEN, Fyrrekrattet 1, 2630 Taastrup 43 35 28 28 www.basen.htk.dk Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009 Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Læs mere

Jette & Marinus Poulsen, Katrine Schmidt, Dorthe Bejder & Anita Aagaard. Lene Vig Nielsen & Charlotte Stig

Jette & Marinus Poulsen, Katrine Schmidt, Dorthe Bejder & Anita Aagaard. Lene Vig Nielsen & Charlotte Stig 35. årgang nr.277 Marts 2006.\ (- GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN ^ 6 '"",.H*"-S Lørdag den 18. marts 2006 k.19.00 'u."*"-s Lopperne 4 - S-årige Charlotte Hansen & Lasse Gram Forældre/barn Store piger

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere