sh(dw I HORIIE llallell TIRSDAG DE]I4" TART$ KL {9..3O Tag helc femlllcn undcr armen og kom tll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sh(dw I HORIIE llallell TIRSDAG DE]I4" TART$ KL {9..3O Tag helc femlllcn undcr armen og kom tll"

Transkript

1 iz.,åry1n9 Jan-frebr.2fllE Tag helc femlllcn undcr armen og kom tll PE sh(dw I HORIIE llallell TIRSDAG DE]I4" TART$ KL {9..3O (kom igod tid) Denne ffien er kun for sfov med alvorlig stor chance for at vinde flotte præmier Bankoiroul (Horsbøl) styrer og sørger for underholdning i topklasse. Denne aften er for alle, Sore som små. Ovorikuddd g& tl br0odrlnger sf ftdibbmo for ftild ogffiat, i ogomlrlng llon Helhn Anm$n Hømldrabpst i nmrrt{de mod $frotormlngen

2 DAN-EL A/S AUT. EL-INSTALLATøR TONNESEN HORNE Døgnvagt l 66 a a a a EL-INSTALLATIONER INDUSTRI &LANDBRUG PLC & PC STYRINGER vrdeoovervåcr.uxc SALG & REP EL-MOTORE SALG & REP PUMPE& BL,'f,SE& GEAR SALG & nrp nånor HvIDEvaRE OSKAR's AUTOVERKSTED DIN LOKALEAUTO PARTNER Tømrer- / snedkerarbejde Vinduer, døre og inventar m.m. Malle Maskinsnedkeri v,/ snedkernester Jan Dick Ttf Strømgårds EL - Service Vi tilbyder alt lige fra alm. service, nybyggeri, industri, landbrug til hvidcvarer m.m. Døgnvagt på tlf O Mobilrlf. 27t27072 $ner Strømgård Hvitl Vr. Bjerremosevej 27, Horne Pedersen & Nielsen Hornelund 49 b :Biltlf Ttt IIorne Ttr AOLIqAYqQESI rrlslurr r. INDVSTSrAyQQEBI trt A$ /il//. LANDaBaesayqqEBr //Fffitffi.i///. FSTTIDSHASE. EEPA8AATIoNSABBEJDE. PEoIEKTEBINQAPBVqCEST Tømrerm.: Knud Lund Hansen, Ing.: Morlen"Henneberg, Ndr. Bounumvej Ølgod T[, Fax 75 2{ STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

3 ÆD HNDAO 2, februar2008 {g -24 Hrrl!:.,llltle11 FRA4. KIåSSE ;ih:: ffi 7oq6a3gi5 FoRBt Dr A Horne /å,andelskassen FÆLLESIIøDE FOR HORiIES FRETTID Alb forcnirger, ins0'hrtioner, bestyelser og elhverv $l bliw indfudt til et møde, der vil foregå den 5. marts 2q)B kl i Home llallen. Sæt allerede nu kryds i kalendercn. lndbydelse følger. Home Sogrnforening STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 3

4 HORNE SOGNEFORENING. GENERALFORSAIILING Home Sognefuæning aftoher gernratbnamling -R Tirsdag den æ. ianuar kl på Home Km eg oden ifølge Forslag skal rrære brmanden (Bent Knudsen) i hænde senest 14 dage før (13. januar 2oo8)' Home sogneft,r ning HORNE IDRÆTSPARK. GENERALFORSATILING Der afipkles genenalforsamling i Home ldrætspark tindag den 11. mils kl.l9.3ll I hallens medelokale Med dagsorden ifølge vedtægbme - og k#. Alle er wlkomne. HIP HORI.IELUNDS \ÆNNER. GEIIIERALFORSAilLIIIG Efur at Bn4nnffet er nedhg( ha l"bmehrds Venner jwbret sarp wdtægbr. De vigligste punkter er, at bostyrcben er dvftlet med 3 m dlemmer til i aft I medlemmer. Disse wdtægbænddngø skal godkerdæ på en eksfraordinær goneralbrsamling Itndag den 3{1. mailr kl. 1f.00 S Plelecenbr }lomelund. Demfier er der ordinær generffirsamling efur de ny vedtægbr. l.krnelunds Venner $NDEENG TøMMERTIA]IDEL ølgod Nøne'A116 I Ølgod -Ttt STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

5 \<, & Fritid invibrertilen spænderde elden på El-Gånlen, Mr. Boulelad ivarde mndag den' 10. mifi kl. t9.lxl'21.30 Temaeter'Bn{ pæmn, nårdu brbntger, og so lysef. TilnnHing senest mandag den 3.marb til Anne lhrie Hansen på tf. 75 æ eiler Prb inkl. kaft/te og lkft mundgodt 25 kr. br npdemrer / 35 kr. br ikk*medbmmer. Familb & Ftitid, l'lonp AFSLI'TNING OG UDSTILLIilG AF SKOLE}IS 2(l(l7'08 AFHOLDES: Onsdag den n malg ld. l9.s på lbmc kro Udsfillingen er åben fta 18.ll0 - l9.il Enfå: 20kr. + k# (deltagete på afierpkolens kurserhargratbenhå) Vel mødt - og htsk, alle er ndkomnpn tilen andedededspærdende og bverde dstil' ling. OBS: Tlng Sl udrfflllngen bedes afrevercttndq don ll. rmils fra il1d kfoen' Home Aftenskob v/ FlenrL,fre Nblsen INDSATLI}IG TIL KRÆFTEilS BEIGIIPELSE Tll bmlngø m.fi. I lrdsamlirq til Kræ&m Bekæmælse bregår $ndag den 6. april fta kl Foreningerog/dlerenkel$ersoneropfurdres som sædvanlig tild bakke op om indsar lingen ( vi mødes kl tilorienbriqg og en kop ktr på Horne Skole) TilmeHfu Eonest fredag den 4. apdl på tf Bessie Aggeboe STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

6 FÆLLES FOREDRAG TIAiIDAG T}El{ 7. APRIL Honre Afienskole øgået isamarbeile med 1isfrup FTF om etftmdrag med Johannes tløllehare. Emnet en HUltlOR. Vi harfåettibagn fia 9 bæningerfra b*h tbrne og TFffup som errned på ldeen. Vi gbder os meget til detb sanarbefth. Og vil det [kkes, kan vi se frere tudeb og mufuheder ræd at sti sammen, Mtb br den lille fuiening men også br områdd. llvls der er andre hrenlnger, der er inteieeren0 er de velkommen tl at &lhgo I fiallerarengementrt-ro frer, F bedn Håber meget at I vilrtææ rned til at bdke detb op. Så sæt allerede nu kryds i kalen&ten. lrlere hbsercre' Så syng da Danmark lad hjeilet talell HomaAfierskore SATIGAFTEI{ Tlndag don æ. ftbruar kl I Gynnæ0kralon d Homc Skole Knud HaahrBaggervilmed bådeord og bnerpræsenbæ noghaf de nye sanggog salmer, der ha furdet vuj til den nyesb uqan af høistolesaabogen (2000). Han vil præserfrere sar pnes baggrurd, hrrorcftbr hm vil b& og akkompagnee blbs sangen. Viserftem til, at filig marup vil opbw denne hyggelige 0g oplysende afien ifælf saruensånd. Enternksne inkl. kah/tp med brørl i,,te uør,vu,,g, il o åj*gdm; r/bnd $ lls :: _*ffif llorne ldratibnning, llome tl H, ]lorne Gymndkbrcnlng, filenlghodlråu, Famille & Fdtd &Sogneturunlngon. I 6 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

7 DET SKER - I HORNE HAVEKREDS ll. bhuar kl i tlomdralleng medelokale Fra ]lomefil llordkrp Leo Aamann Jessen viser lyshlleder og fuffier om en campirgtur gennem Norge til Nordkap og nturgennem Finsk Laplad og Svedge. I kaftpausen hohes kmdsens odinæn genenlbnsamlirg med dagsoden i henhou Enbe inkl. k#: iledlemmer33 kr., ikke medlemmer45 kr. Albervdkomre Lsdagdan 19. aprll Busturtil planbmarked i Hanbury - et ægkmsanangement. VigenQersuooesen ha ffiligere med en ldags turlilplanbmafied ifrcilbtnuseum am Kbkeberg ved Hambuq. hler er mulbhed b d købe mange fuskellige flanbr' også danbr man ikke firderardm steder, sarnt ræget adet. 0eropfurUreo tl at købe pbnbkassertilopbevarirg af planbr underhamporbn, så har vl mufuhat br at stable kæeme. l(æseme kan bestilhs sarilnen med tilme[irg. Pris 25 kr. pr. kasse. På mtsed kan købes brskelllp tndt arer, eller man kan nyde sin mdbragte mad. A$ary kl fta Korstroen t/sd Slnllbnlcn, hiemkofift kl. ca Prb pr.delhger275 kr. Hisen dækkerhn, erilr tilplanbma*ed sant 1 kop løfr rred 1 rundstykke og 1 kop kaft og kage på hiernren. Birdende tilllnldlrp sened 1. marb lil Leo Aaman.!es8on, U{ ' Turen gennemføres ned min.40 dolhgerog rna\.55 deltæer. Dø-gwpsilrkahffitved orglson Tistrup OPTX C. B. Lange Opti ker & kontakuinseoptiker Storegade 23, 6862 TistruP r$ Åbningstider: man., tils., tors.: onsdag: fredag: lørdag:lukket Lundagervei 44 o Horne.5800 Vade fll o Mob-: o q e It g 4 6t5o o n E os ø, 4 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

8 HORNELUNDS VEI.I]{ER Sangafrner på Pbpcenbr tlomelund kl Onsdæ den 13. bbruar Onsdag den 19. nøb (ny dato) onsdag den 9' a'il F",n".rdsvenner HOR}IE PEI{SIO}IISTFOREI{ING Prognm: 4. bbruar. DorfrF lankamp Nblsen, Billund. 11.bbruar Generalbsamling. 18.hbruar HolgerChdstensen,Skovluttd. 25. bbruar G$ing Håhr 3. marts Gunnarttbesgærd,l0. marts BekerdSøessetrcIe. 17. matb Ablffiing påvinbæn. Den 11. bbruar aftpher Pernbnistbreningon sin årlige grnralbsam$rq. Sædvanlig dagsoden. Efiergerrmlbaamlirgen sæbes medlemskoila' 75 kr. pr. person. SANGAFTEN Horne Pensbnlstbrcning/tsestyelsen. Fem fuieninger og nrn[hedsr&t ø gået sanmen om en blbs saryafren tlndq don 26. fcbruar i rkolenr gymnædlaal, hror de nye sarqs og salmer fa Høiskole sangbogens nyesb udgve (2006)vilbliw præsenbrctaf Knud lh$rbagger, ryqer tidligere høiskob og efrerskobbrer, senest på Vætedund Ungdomsskole. Nu arbeider han som oryanist og koftder wd Veihy, Sfib og Røfleskov kirter wd lffddelfart. Det er en afun for dle dersgrupper, så kom og vær rn d lilen sprdbnde saqden. Se annorce andebbds. PRÆM EWH ST THORNEHALLEN _N Præmiewhist i Homehallen startede mandag den 3. september k vk Februar: Maj: Marts: Juni g. April: STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

9 øtr noget tæ dct er for sentllllll Tll ollc boryge i l.lorrrc onqn. I dcrrr tttrk iid har Jca cn oppcl til olh Jcr(bm,rngr,voksr:, gornh). rorn på dø cnc clhr otdør mådc fcrdct I lrqflld(cn. Er" dr dcn, dcr står og rr.rna. p6 cn hs? Er dr der. d?r notiorurr eå cylcel clhr gåcndc? Er dr dqr, dcr cr rdc og hftr din hnd? Er & &rt, dgr cykhr til og fna slolc/o$qid.? Er & khr ourr, hvor svcr. 4r cn at sg i tnafil*gn, nar. & il*g bcrlr Fsflcbæ og lyr? - Dgt lcon godt Errt. & hon sc os blfiils", ltrrtt vl kon il*g sc digftclhr i]*c lndcnfor Uygrclr n.) D"t br godt vcrc, du ryrs, d"l lldcc cr rcnlig stturrt qt bøt rcflcltscr" clhr. rsflcksvcst, rrralr luor imort lror dr. du vil rc rd, hds cn bilbt llfig rcr dlg o9 nomrr dq? Tak tfl ollc Jcr., df dhædc gr trgcf for ct synliggrc jcr i tvfikkcn. Jcr kon yl rc på hng øfstqrd. Jca l6bcr molpg flar togcr øt on3vor q tjgæ rcå. Hibcn cn notlnist og billsf cytlilasrlkopvlslllllc FREDAG DEltl28. tlarts 200s %td Bemærk voræ bkabpvisning bliver i år fredry den 28. rhg. Som sædvanft vil wrc egne hoh vise, hvad de med igyrnnasliksabn i løbet af vi,nhen. Der vil også komre et par gæstehoh. Det erp bfver Junkrrfrænings tnldet fra Oksbø, hwr ikke mindre end 1 I unge mennæker fta I'lorne sogn er med. Omrileb (Varde Kommurr) masownnfu ffi sbd fra ffiag den 14. tl sndag d n 16. marb i W. Om søndagen er der også opvisning af bømelnh i Oltup. P&kenf&r ircekenden eftr, hrrubrvoæs bkalopvimiry Hivarsåssrti mag mårrcd. Vi hårberfft[ rn'dnge vil komme i ]lorne ]ldhn og giue gyrnnæhnte opbalsttuo. se ptwram iltæ'b udgare' HGFr',rF &rlsen STøT VORE ANNOIICøRER. OE STøTTER OS

10 HORilE ]IIESTERSKAB Home ldræbfurenirq fiokbrlbrp mestenkab i badmlnton sendag den 2L hbruar ain I Homo hallen ffiw Et sftævrp br alte, der kan f at spille badminbn og man behørcr ikke være rpdlem fur at stille op tilen hyggelig dag i hallen. nlmeuingssedkr vil bliw lpng op i halbn i turbltdbbe rnd Julebadminbn, og der er også mulighed br tiltnelding senest 1. bbruar 2008 tlulla Undvig 75 S Vel mødt i hallen søndag den 24. tsbruar 1)08 HIF/ bdminton Sponsorbr Hom M sblskab 2008: vipiåiderne TF ifiåiderne tf difiåjderne ns! llangler du gødning til harcn? Så kan d t købes hoespelderne lørdag den 15. marts Speiderne holder hstelamfest på Horne Skole den 3 februar 2008 ld. 10.ffL12.30 Entrå 25 kr.. Alle er yelkomne. KFUil-spefdenre HomdTlsffupgruppe afholder gruppomødelgeneralforcamling i spejderhyten torcdag den 28. fehrnrzme H Generalforsamling' i $pejdernes Sffieforening afholdes samtidig. KFUltl-speJdene i Horne har50 årsfubilæum den 1. august Defi vil vifeire den 2. august STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

11 HTH HAilDBOLDKA]TPE I HoRNE HALLEN K Sødag :fl) Sødag :10 Søndag n.u.08 16:10 Smdag :00 Sørdag :10 Søndag :10 JyllandsSerien Darær Sede 3 Hererfulie0l Sede3 DamerPulp0l Jyllands Seden Damer Serb 3 Hener Pulie 01 Serb 3 Damerfulit 01 HTH - lf 92, Esbieru HTH.lF92, Esbieq HTH - S F/Ansagpr2 HTH - Høier lf HTH-øbod lf Hfi -Team Hdb Hådbold 4 tbfa FODBOLDOPSTART SENIOR HIF ws Så erlden (pn inde tilatfirdede SørædehdMstøv{erfiBm fia hylden, brnu $arter derdønsæsonen ftn tnresenh i Horne. Tranlngen sbrhs ledag don e ftbruar ld. lso på llorne $adlon, med en Hgau hæning og en eftrfø[ende suppe i cafubriet Her vil rbidsb års fiæner lvar Sctrou orienbæ om den komrpnde sæson. seft g houet er kommet ien sydlfig kreds, hvor der {.a, skalspilhs rnod s6lc Esbierg hou, så der briwr mdrgtted tur nog6 poe inun se bkale kamæ. serie 5 pljon er lkke ilddelt endnu, men dd gældersiklcrt også her, at.der bliwr mulishal fur nogle gode lokale kampe. Dd skd mlt uiræ spændende, d føbe begge hoh iden nye sæson. Tranlngn0den er fternover fllrdag og tondag Il AtJ0 Serle3 tulf2s fusag rlf Lunle B Hurderup/S UG FC EsqFrg Sparqsbierg lf Horne lf Jeme lf Kvq md lf FC King George Sæddirp/G lf G-leibleq$F VardelF Så mød op fia shlbn og støtbdbokbn illome - fge nehe DU øf også on vbtb brik, br at få det hele til at tnnge sammen. VEt-i,løDT DEN 2. FEBRUAR. HIF FodboHdYalget STøT VORE NIT.TOTCøNER. DE STøTTER OS 11

12 @ 9,*o* ARG. rl?åsl?$sll"hane el oc roø For junlor U16 og ynglirbe U18, er hdbohsæsonen nært breseenle. Fodboldfræningen shrter: Lodag den 2. hbruar kl , omkladt på nfirp rtadion Efter en let garq bænirg vil der bliræ sencret suppe i khbhuset. Fler vil vores bæner lgnrph Høj, orhntem om den bresåerde sæson Der yil også denne dag vææ klubrepræsenhnbr til stede fur eræntuelle spørgsmå. vi fuibæfrer klubeamaåeldet i de be klubber, og håber at rlrengerc møder btsb*t op, l(p som isidste sæson. Er du furiindnt i at møde op lørdag den 2. bbruar, vil vi genæ at du giver besked til en af undertngnede, såbdes at vi har en mulighed fur at finde rd af hvor mange vi bliver. Måske kan du ikke hæne, men geme vil spille kamp, mfoke er der andæ ting søn der hensyn til, dette vil vi fuisøge i vitlest mul[ udshæknirg a[ ee bestik at denrre eftermftldag. Påænsyn Jørgnn Lutd Pedenen Thomas illdtiæen Ham 0e Flansen 7520U)40 - Horne lf Sigfilprsfrup lf f7 - Tlstnp BoHklub Tranlngstlda for ul4 åry. glolt og u12 åry vit kunne eec I Ølgod ugeblad I stailen af februar. OBS Mange nye Winher- Raleigh cykler på lager KOM OG SE - KOM OG PRøV Så får du den cykel, der passer dig. Vi ses Home Cykelfonetning Svend Aage Østerberg Garagen Fåborg vl/illy Pilgaard Ttf Ttf STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

13 KLUBAFTEl{ Så rkerdd lgen... llltersporf,, vade invibprtil sæsonstart ifodboh med rpgle helt suveræne sæsom stilbtlhxl. Der$l rrære kanon ttbud på bæningssæt beståde af windbreafter, larl*ers og sbøtr pertur300 k inkl. gnatbbdbold. Dendover kar derkøbes benskinner, hdbohsoømper, shobog semølgelig ftdbd& størdor. D* giræs æ % rabet på alt (dog lkke på gedat flhnlene). tbrvil ogrså vae mul[hed brat se og købe tbme ldræbfurenlngs nye klubdragt fia UMBRO i vind' og vandaftisende mirofiber, ideol dr{t fl altsport PRIS: Bømests 350la Votsen'sfr.4$k Dat hele brcgtr i Halbils mødebkale. Tordag d6n 21.ffiruarft" k[ 4t For Senior- Yngfirue - Junb- og dle ande ungdorndnld. Kom og vind en *lneæt E.F.B. bø:le wd køb tnn*t'umøddolde' Kræmmergade 9 HORNEPOSTEN efier36 årsgod sanrateiæ kke hngeæ kan øndele l-træposten, efter de ønsker vi har mht. anhl udgivelser samt rdgivelsesdatoer, og funningeme i Home har rpht tibag, d de ønsker d tiladet bgæfrer, lta vi m&et se os om efier en arden måde atfå trladetomdelt. Vi har været så heldft;e, at lffi Dhesen rned hirlp fra hmiliort {$g store opgave, det er at å bladet omdelt lil de ca. 500 hussbnde i Home sogn. Hror s1fu et rø ved ræin tt lekhrrer, vil bhdet bfine hgt lrcd. Skufie der vææ hed, hørcr rcdaktbren genc hemm. Bhdet vil blive onrdelt i weekenden og nandæ. Der vil blirc lagt eksa eksemplarer i Dagli'Bnrysen, hvis rngh ikke skulle bhdd. Vi ønskerheu og [kke rred opgaven. Da Post Mt r STØTVOREANNONCøRER-OESTøTTEROS 13

14 HORI{E IDRÆTSPARK OG FREilITIDEilI I forågt 2fi14 blev et lille dvdg sat til d urdesøge, ht ad der kunne være af ønsker og behov til en evl udbyggebe af ldræbparten. Urdesøgeben blev bæhget uden hensynbgen lil økonombn og msultabt blev en hrg nække af bnker, ideerog nytænkning. HIP har slden a6eldet videre med udgangspunkt i detb udvalgs atbqide og fået udarbeibt bgnirryer tlen udvtlebe d hafien med en multihd tilbl.a gymnastik og anangernnbr, sm ikke behøver en sbr hal. Mullihalhn som sammenbygges med det eksisbmrde, irdehoklerellerf,an ildeholde atdrc aktivibbrsom fitpss, mofion, spinning, konfuence og mødelokaler. Endvidere er køkkenetog c*briet modemisemt. Uanse{ multim, så skd køkkenet bves lidssvaren&, denre beslutnrry ha brue værct ftifiet nnn nftd(; ld( harvi ra[ilatvenbtilen evt besluhing om udbyggelse. Orerskdften kunne god albtedkomme det spøtgsmål, om HIP ovefiovedet haren fiemtid? Nogle vil sige: selv{ølgelig har den det, mens andrc bnker tia..! gestfeben i HIP er af den føl$e ant{dbe, rnn er dog santidb realisgke, br kan det orerhovedet hde slg gøe at inv sbr ifemliden i HlP, og kan det hærge sammen? Ølkonombn erp ikke en uvæsenfig fakbr,lsær ikke nårman blerorn inwsbdrqer på marqe millfuypr. Halbn lrlev p bygget fur 25 & sid n på enbm om sarmenlrold og opbakning, det viar dengang, og det er nok ftr nam at to d, at det kan lade sig gørc ån gang til, elbr er deo Det ø ingen tæmmdgm d ldræbparlen i maue år og sbdigvæk køær rpd en anstr rgt økonomi, der prinmrt bunder iden aklerrsbestamte vedligehold på og i halbn. lfiltægbme i HIP kommer fia udhining af hafiimer og ddfien af cabtede{ samt et årligt tilskud fia støtbfuæningen. I bestyroben er vi af den optrlse, at Hræbften skal kunne furgen som en sund forehing. Odet bnehing eller endnu væræ ordet business kan godt lyde skræmran de i det gofr fungerende bæningsliv, der tives i Horne, rpn sådan skal eller behøwr det ikke at lyde. Alb er vel enilp om at ldræbpaten er et godt ddiv br byen, og ingen ka rrel furestille s[, at &t ikke ekslsbrcde. lnvestedngen i ldræbpafiens fremtid er rnget vi alle skal være en(p om, det samnrc gælderddften. Kunne man brcdilb sb at HIP trlev udgangspunktet br brenirpsarbeidet i Flome, dw. at sffnkfurcn omkdng ledeben af HIP tdev ændrd så alle fuieninær/bntææ $ en eller anden måde var en del af HlFt Forsåelse, viden og inbresse lu brehingen HlP, båth økonomlsk og ikke mindst ddfrmæssigt, for yi på, kunne Uiw til dles brdel. 14 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

15 Viø godt klarover, at en udvitlebe af facilibbnn omkdq ldræbpa*en også kræver øget tivillig indsab. Det kan syntes besværll$ i en th, htlor man Ulsbdbhed konstats rcr og læser om pmblemern med at få fiivillige til at engagerc s'q i fueningsafieide. U tor dog på, at en høinelse af niveauet br kvdibbn i tidssvarcnde fæilibbr også vil nptlilisercen støro inbrcsse aatrrææ en &laf detsom fivillig. Handler det ikke i buld og grund om d u allo i enrgded beslutsonrt sætbr æ nogb md og så, uansef hved af,reku1 vedholdende gårefierat nå disse nål? Bestynben i HIP har som nævnt i en laru periode arbeldet med fremtren, og som indbdning til den endelip he omkdrg en evt invostedng i en dbygnirg, har vi hat et godt møde red S:tøtbfuieniryen og deb medbmsbæningerideæmber2007. Fbrblev det beduftt at indkalde lestfetserne isamt(p brcnirqer. Detb møde hohes den 5 bbruar. Bestynben ihlp HORi{E IDRÆTSPARK INFORilIERER.,. ',;+Sl*f: Sun marye allercde har set så har vi ået pyntet d t/ersfe sftb wd indkønlen tilp pladæn rcd hallen. Der mangbr dog lige et sftilt, dø ø gilrt plads lil - nten det kommer. Bestylelsen har udført dd pmktisnc arteide og petqetr til phnhr, fris og gns er kommet fra gawne, der blev gitæt til hallens 25 åts jutlibum. Endnu engang bk fur det. Ved klokehrceterman igang med atehblete en lilb hyfie flopbeydirg af reekaber og tilbilet. Hy,tbn bliver i samme $il som den eksishenle. Pengene til d ile pofld er bevilget af Tontedagsudva[et. HtP takker Torvedqsudvalptbrstøtbn. D n 4 marts er der showmed BankoPoul (tlorsbøl) i halleq se andetsteds i blådet. Til detæ bankoshow er det muligt at sponsere midler, det væ,re sig pe,nge eller andet fra både private og foreninger, ertakne,mmeliq forbåde stort som småt. Bestfrelsen Horne Idrætspark STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 15

16 ilyr FA Så har $ a[e bget hul på et nyt fu, men br skolebestyrelsen er det bare en brbæfrsbe af dd gamle, ilå skoleåret lo turbæfier Uub lul og nytår. Men iline deob mindp en god grund t1 at se tilbage på det bqaqne år. Bømehanen, SFO og dagplefen harde i mvember i samdteide anaqprct en lanbme fts. ired ops'tart wo stoten meo hirmmalavede larbmerog opbg gpnrcm byen ttlev der gf t qiptd brar plefhfmmet ht/or beboenre fik mdghed for at_n1e {F Fb *rgr. Shrftlig tilev der snrelet ætlældver og safievad rcd skobn br ca. 250 delt* æn. gt ngtgt frot arrangolttent som gpme må gøes om igen. SfCIen ffioldt der s neosæforæureoag i deæmbø m&nd med rigtig marpe besøgende til d bage, larc iuledekordbrer og hygge om bønrene. lbrtindebe tned iuleffin i tbme Hallen gik deddsblt ciaopbg. Slobn ærdpde ia)07 ramnerp br skoleftsten. U invibrede dle til bllesspbning i halbn, hrrorefter bsn bngik på skobn, hvor der var forrundsbeæhing, indviebe af legepfadsen og dhkotek. Disse namnrer vil vi tursøge at bruge på bedsb mile fl *dehsten 3tl. mai 2$8. Endnu engaq skal vi krd[t opbrdn tl, at moqenfrafikken omhing skohn blhor atoik ht så sikked og fomuftigt som mufu, ogrså selwm $ g& rmd lysem frler. På slolebestyrcbers regm/tllh UndW Dqglt; o Frisko billig og lige i nærheden Åbningstider: Alle ugens dage kl f &00 mrn, 6800 VARDE TLF L44 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

17 l,lyt FRA BILLARD ES Der er blewt droklt finale i ungdurncup i kegle billad i kl. E i VBU regi i ikrrn den 8. december 2007, hwr vi havde te med. Det var Mhhael, Rene og [,txbn samt Rag mus fta SksriH. Det va en ngtg god finale, hror der blev dystet på bordet Først ilortsn mod Ræmus, hwr Rasmæ \rand, og Rene npd Mbhæ, hvor Rerp vardt Detefter Rasmus rpd Mbhael,'hvor Rasmus rrandt og Rerp mod lriorbn, hvor ltlorbn vandt. Til sidst Rene mod Ræmus, hvor Rærnts vandt og Miclæl rnod Morten, hwr lvlhlræl vandt Så var det p nernt at se, at Rærnus wndt pokalen, Michael blev nr. b, Rene nr. te og [,lotten nr. fiæ. Der var meddjer til alb + pokd til vindemn. Nr. 1 og 2 går så vmte til den ladsdækkende urqrdorscup, tillykke npd det ilichael. BilladudvSet VINTERSF*T KRÆMMERGADE 9. VARDE TLF STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 17

18 HORNE IDRÆTSFOREIIIilG. UDVALG OG BESWRELSE 2IXI8 llovcdbdyrben: Fomsd ].Iætfumad l(æser Sels fiær Dora Harck KurtBurkdl AnrpYrg Niets n Nk saækrisbncen $enemæe 3S(I) 752ffi72 Hindtriguai æ fi)408 ØgM121 cunderupvq il 7526m65 ForlboHdve[: Fømand,stæuær, H nrik Jessen Donnrr 11 og 7m*ds (anm), lbnptudder llog 7 mads(awar) Doficnerkootdd, kontng(senicr) lfurtpouben PR og rsoblad Kurglslmhld MaHider Lars Juul Jenssr Flenunip Jølgenssr Jøqen Lund Pedeæen Mafleveiæ øgodvei7s 75ffi72 HomehrndT Ntf. Stavskærvei Gl. Præsævei lønpkorl, bster ungdom Pebr&ppæen lortog Jøqen Ungdqmudvdg: Flemmhg, PeEr, Fleufiog Las og domnter(prddisk)arne Albertsen qrnderup\ei fi!45 thtrdho6udvalg: Formard Næstbtmatd Tean l*lord BadmlntonlHtnls: Formard Blllsd: Fomad Tumering, pm$misbr }(lok* Fomad Næstbmand ldrdomdagm: &lan Hansen S*l}na Sidor BenbJacobssr U$a Undvig lenekbbnst Anih Nk* n t6dd Pebrssr Ttnddl tindvig HarBefttsen Karcn Lhding JesJ nsqr Jøm Pedæen MdgitGydeo rt lngddkri#rsst Thdnas Linding l-brfrsand rsen GunderupwiTl 75æ0005 Rin$øtttugni Habr$øjvei i6 FaHik$t i Slrolegdel6(ø) øgpdvrt æ0760 øgod,ti FdstnilI 752m110 iræsowisrt æ0 Porserei Blenermeeu{ fit/,1 e fferm, t3 7526æm øgodwi emderuput{ m65 Gundøuproi SHionYeiS 7lffiln Th'til banko i Hornehallen hver torsdag kl ogstøt lokalsamfundet. Banlcoklubben 18 STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

19 Sporbugeudvalg: Nbb Jens n Use llogonsør Ærne Mette Jensst Carsbn Boetfr$er Anne Muie Hansen Frank Hansen fuletbthøsbsen Lotbtudersen Soren Ddil Lundagøæi Lund4en'ell Efirwnoeewi 23 2æ91360 BieremoeewJæ 40806?0 tundagsnrci æ5 turdagoneil4 75æ $100 Habr hoiql4 255!639 Hdr${v it Fed Lerdag: Sponsorudvdg: UsbetrogJorgontutd Ndr.Slarstænq U[a og thdldl ttdvig Faffi*svsi Benbog t-ds Chdsbns n Fru rlutduei I Søren Josen Torbcn El gåild G rtj ns n 75æ0'170 Bienemæoud&5 75Mn HindSEi4 75mN2 RinSøbirqvq ffi24 Pramierplldvalg: Rovborer: Tage Vg Nbben Sønn &nsen ErikThomsen B&fiaSdtmllt UlhÅrhus Gunnar Ditevsen B*ken Sfebøl A&odvei EfememæevdgS(Q 75W72 q. LrtdeteiZ StilErsiT 75?9f8f.7 turser i8 Xlokkedoi 2 GunderuOæi 22 75ff0'n4 75mm STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 19

20 lndlæg til Home Poslen 'Det er lplt rnæ*e$ at skulle skdtæ et indlæg fl Horne Fosten igen. Det senesb indlæg ligger orær 30 år tilbage, men seltom Fg ikke længere bor i omå det haritg tohgt bst stott set hrcrt eneeb nummer silen min tid i Flome. Dette lndlæg komrnerill athandle om oil Banko $tw, som loberaf fibcn I llome Hallen firdag den { mails kl med Hoim Hratepallt som arangr Når nogen hører odet banko, bnker de sffaks på æhrc damerog hener, MEN et Banko Show er br hele familien. Der spilles om mange frotte gadnsbr - der er konkunencer på scernn br såvel bøm som voksne, og 4 spilbre få mul[teden for at gå fta scenen rned hrrer kr., llgesom en lokalvinder får mul[halen for d komme d at spille om 50.0$ kr. Alt sarmen ien fustlig dres{æte med lys, tyrvædcri og musik. Det er kort sagt FESTLIGT, FOLKELIGT OG FORNøJELIGT. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

21 Derfor glader ieg mig Ul at re dig i Home Hallen tndag don f, maft - dqun åbnes kl og brtåbetdig Hlver def en frn med mæ! r af nnnneskø og masser af penæ i kåssen Sl llome lffipadcn Banko Poul albs Poul llolsbøl }IYT FRA SilIYTTEFORENI}IGEN \b6!/ Der Hev tnldt juhafslutnirg mardæ den 17. deæmber 2W7 i l'loddetisfrttp Hallens mødelokah. Der var sonr sædvarli$ sbr opbakniry fta brcningens medlemmer. Afra nen sbrbde rned, atvi sang et pariuhsange. Formarden kom med en kort ædegørebe om, hvd der var sket sklen sidst Ved skob' ssning korn et hold fia hlome Skob med som nr. 18, og red ant$finabn, der blev atoikbt i Børup, opnåede de en 10. plads. lndivklrclt skød M[a Ftvid sig til en brcnze nedalje.llfirp Slkole fik et hold rnd på anden pldsen, de kom him med honzeme daljer. En dgtig fot indsæ, sbrt tillykke til begge lnld. Der blev dtoldt lufutævne i øtgod Slq,tenenfq med god elftgebg af Tisfrup sky,frsr. I tge 45 blev der fioht kommurnskydniry lnr illsfrup Shebrenlng (gammel Ølgpd KommurB) rned delt* gelse fia fursager, Gåtde, øgod og Tistup *ymrenlnger. Der trlev genlnmbrt 89 ifyoninger, Ved juleafrlutringen blev der uddelt pokaler, medalir og præmier og fueninæm skyfier hddt sig kke tihage, S pokder gik til Tnffup slq/tbr - 5 individuelt og 3 tphpok*r. De te øvrtf tureni4ø mårte dele de rcsbrcrde 6. Også medalir og p'æmier gik ornr halrdehn til Tlstup srytbr. Efrer præmbwrrækkeben var&r bar kospil, og så sluttede!d af rrcd gløgg og æbhskhær, kaft og gnålqer. Nårdefre Uad udkommer, er vi i fuld gørg ned det nye *, og der er masser af og aktivtteter d delqe ibrfuieningpns medlemmer. Vi ømkerdb etgodt Ny6r. Holdcf der deftoo Fa Home Skole: Tdne Jeppeoen, Anne Glemmensen, llla llvld og Alie Jensen STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS x

22 Bagcrt f.v.: Traner Svond Hlrmgaad, nililda Chdg[aren, lhttn Krbtenten, ]boær $rov Jdranlen, Jacob Juul &men, Fruderlk Chdrtansm, tlelndch Buryr dorf, Ettdl Hfømgaad, trancr Hendt Jelrert Fomst tv.: lnircæ Bolderup Jenton, l(æper Aaftuq Nichlæ Jansen, ta$las Kaanbfery, Kenne$ Eapenscn, $moo Jolc tt, Andræ lllolæn. Vi køb mod llonsens kl. ca. 11. \n bbv indkva'rteret ien børnehaw, som H sailnen rræd sbdbrnt Der skulle vi sove alle sammen både bræhre og bøm. Kl. 14 skulb vi møde FlauenskpHlDybt ad iden førsb kamp. Spilbme var l'rlt nefføce, men da vi følst fik scoret føt$ mfl w nenreflf væk, og vi spillede sxn en drøm og rrandt sikltert 6-0. Vorcs måmand l(æper Skov Johatsen, som ler ståd rigtigt godt ttels sæsonen blev skadet og måtte udgå, men vi havde heldigvb wes'gamle'rdmard [ftrtin thimv[ rcbbnsen, srm er Hyndt at spilb ude på banen med, og han havde ikke glemt, hrordan man $år i må. Efter kampen havde vi alb det trgtigt godt og alle spiilere og bræhrc hade en [o på, at detkunne blhæen rigb god tfloekcnd. Om aftn spisb spilbre fta alb 4 klutrber sanmen, det va rigtigt hyggefigt og sercæ så vi hrdskamp rnelbm t{ordirbrd og lhnmarlt på storslerm. 22 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

23 Xl. 23 skulle der væro Kt, så vi kunne være fbke tit den 1. kamp om sønd4en. Vi skulle spille kl. '10 rnod Bryrup, som havde hbt den 1. kamp $2. Voæs måmand F,.æær blev ikke ktar, så ilailin rnåtte haw hadskeme S igen. Det blev en bt kamp selvwtt cifra ne ikke vlser d t Vi vadt kampen 4{. 3. og sirhte kanp skulb $ spilb k1.14 mod llorær, og det blev faflrtisk frnabn, da de også ha$e vundet beggedef s kampe, rren vikunne d no æ med tffiptt, da vi hadeen rqtggod måhcon. Ventetden til kampen var næ6ten det \rætste, br $ glædede æ tl kanpen, rpn spilbr' ne varogså rngettæte. Vi kom igarq ned kampen, og vi spil* lidt nervød, npn vi tunne også se modshndeme havde rcspektbros - specieftrrom angmb, h\orjacob Juul &nsen og WIes bpsæter [la0rilde Christanen, ia hun er en pi1p, lanede masser af gode ting. Vi rar rpk tæsest på sairen, da lldtikle harde et sltu{ på $dpen. lfrnter travoe frogb odøb meo bbv ahrlg rqtg hltge. Vi spilhde 0-0, og det va nok til at bliw Jysk meebrtu Ul2{nnge Efierkampen vadønredaileownækkelse ved en JBU rcpræsentafl Opbaknirq lil spillerne kunne vi ikke klage over, heh den ene si& var flht op med S skrprefia tlorc og Tisffup. Der blev anargeret sp6ning brsfrilbme itlofrp Hallen, hrcr Pnben Fdb Hatge kom og Mdt en fin-bb turspilleme og brbfib, at de hade sat Hom6fTbUtp på largkorbt og det kunrc de væm shlb af. Ffut er blewt irdstilbt til at komme ud til Vade kommurp og blitæ hæ&et br deres irdsab' srænd Hiømgærd/bæner Ilortte G otlc s els kah s/mødelokalc r. Hyggelig krostue og krohøve. W leverer også mad ud af huqet l^,l Vi ses hilsen Kirsten & Kurt På Horne Kro - er møden altiil go' TtE , ffi=i TØMFIEFI Øetpanken?.4' BE 4O Bksbøl / 76 e6 oei ElEl STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 23

24 Vælg de holdbare løsnlngcr: o Kvallflceret teknlsk rådglvnlng o Undervlsnlng I korrekt valg og brug af llæbertoffer. 40 års erfarlng PKISUWYNS llt 762?o2/n Vææråg/icrvala Fax:75911 ogg 7000 F dattu mw.n.dk.phnø.d< ffi Hpbtomster&srønt ffi Blomster, binderi, brugskunst, frugt og grønt. Butikken har åben alle dage fra kl. 14-' 7 (også søndag) eller efter aftale. Adr. Højvangen 44, Horne Bestirrffi ii',i:"å?ffi:::x'ioner' Alle dage fra kl Bemærk nsrt nr.tlf Mobil 2Og7 g7'28 24 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

25 EKSTRA BI-ADETS SKOLEFODBOLD Efterbn og hvad så? Når nan som jca vilb/kunrc gå S efterløn, bfiver man tit stfiet oær fu slørgsrfiet Hvad vil du nu få tiden lil at gå med? Ja, der er faktbk mange, der spørgø, og,eg tor da også, atirg iet svæt ø*rdik stiilee mig setr spørgsmåjet Efter lftlt orær et år på efterløn er spørgsmåbt nu stilbt på lpvedet, for som gammel toreniry$nard gær det mig, at ær sbdig er griltg i furenftgsarbeidet, også tær i Home, og jeg nyder at være en del af den kultur, en kulhrr som girær livet mening. Det merer fi1, # en rmlngs$dt tihrærcbe søn fue rebp d iry kke føler det kniber ræd at få tiden til at gå, trrærtimod. l'tuis man har W til at give m hidperde låld, så bpr æt trele åbent sun et hgr selv-bord, men jo{ blev alligevel noget beææt, da Hl blev opmret til at rrære ån af Eksfa Bhffi rc&renter ved dftfingen af reb s*olefuboldftrtnriry fu pi'pr og drenge hoh fudelt orer heb ffiet skuile gøtræm en tumedrg efter op sysbmd, og i alle kampene er der en æpræsentant fia Eksfra Bladet, som skalbrcså, at kampern Hit/er afrn'klet i en lår og sporbtrg il. Ligeledes skd der uddeles dircrse pdser og skrives reftrat fra kampene samt tages billeder. Jeg sagde ja til opgaræn og fik en ople wlse br llvel br ud over de man$ kalrpe så slutbrdet hele d rned * finalestæ,vne i Parten. Ved deme lelbhed blev ieg udtæet ffi d vææ med lil selve prærnfttoveræftkeben, og man kan rcl ikke komme ffierc på be$venhederæs gang etd l(p rntop ter. Hele stemnirgen \rar oph,elsen væld, men det va da også en gffile, at dd vg,ffie ho6, der vandt i båle pig+ og dengerækken Afiernn sfuffi nrcd spi$rlng og ftsfiankef i furftkens Hus på Rådhrspbdsen, hvor heb skolefodbokltearpt var samlet, i alt ca. 1(X) mand. Leif Sønderskov GAFETERI Mødelokaler op til ca. L00 pers. v/lisbeh Stig. øgoå/ei 33. Home Vorde STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 25

26 BOUNUTI iliaskii{statioi{ ER KI-AR TIL FORARSARBEJDET iru ocså vocilmildsforre'nl} G Med 5 nye Neil Holbnd trakbrer, b T8040 rned 337 hk og te T/550 med 218 hk, er Bounum ilækfishtbn khr til De to sbre Tm40 skd pdnrært køre nred gyllevogrb i lbråret bigba[epræsele 0m somrpæfl og hiælpe med frakørsel af mais til eftbråiet. De te T7550 skd køm rned 3 skebsecæf iløit og køn rpdffiøcebvogtp, rnen kan hqos til mange vaderende opgaær grudet deæs ttnlæ barsmissbn, kompakb opbygning og slote ydebe. Tnakbrcms er alb dstyret nrd afr[edm]t braksel og ovedørebes hiul. Derrpd når mækirstattmen op på 34 faktoter til de ca. 30 asde. ilyti I'OGilNAilI}SFORREIIIIING Som noget nyt har Bounum Mækinstailbn sftabt vognmandsbrehirg med bl.a leve dng at sad og grus sarf udl$tiru al onbiææ - også fur en woekend, hvis nogb har behov lbr en sådan, brblbr lrficlresl Eskikben, der sammen med bmdeæn Thomas Eskildsen og lcnrrcfi C'lrrisbnsen er eieæ af mækiæ fiionen. Red. mrcffi 26 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

27 DAI{.EL ArS, HORI{E O\ÆRTAGER iloesgaard EL.TEKNIK A'S Dan-El A/S, Home har overtaget bårle bygniryor og medaftqlder hæ lrtoesgaad El- Teknik ikvong. Jørgen lhgaard, der er 58 år, har derned femtids{$kret vifisomhe&n. Selv gebdel han s[ owr at kunrp fubæ& som hidlil, Uot rned mindp adminisbatvt atbeih. O,erta$ben er santidig en sty*ebe af llotrsdelirgen, tdtahrr Carsten Chdstensen, dersammenrnod0arsbnjørgensenerirdehaverddarelihorp. Red. Fdo: l-ila Høi1ætd, &dstikken På boe d werhæben vll der iklre brdtommo stolo drasfrekc andrlngor' gann' teg Cs6ten Ghilrtsnron (tvj og Jrrgelt ltosegaud (th.) I tddten Pr3ben Ham' 3Gn. EINHAMGIEIEI Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf, , Fax: STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS n

28 GEI{ERALFORSA}ILII{G I HOR}IE GVttt{ASTlKFOREillltlG O. noverser Fonnad Lerp Jemens bercfrling - november 2fi)G lil nowmber 2007 Endnu et år er pæeret tew og det er ff at se både tilbage, men besternt også fiemad. Det tidkffe GynraercblefnH fik vi kke i gang i seilember, men nu har vi ærdret det til et lw med funktionelhæning, hvor de sbte brapiltofie tillgår, som en vigttig del af hænirgen. Vi har ca. 170 gynrnæbr i gang. En lille nedgang, men dd går nok. Vi håber semø[efu at Home Gymnætikbnning vilbrbæfre malge fu erdnu, men det krærær semølgelig, d da er rngle fiivilllf, der vil bg owr, når andrc stopper. Tak lil alb bestytebesmedhmnrcr br indsaben i dd furløbne fu. Ghder m[ lil det brbatbsanaftefle. Dsrskd semøhelb også Neen TAKtildb rrqe bdetdhfbhele&le, brdb detimer I brryer i gymnætiksalen til ghle br dle rom aktiræ nedbmmer. Som atshrfriru på sæsonen var vi som tdfigere rde at bode og spise. En tw bmøf l[denbrooalb. TAKlilalle *lhc, dertofast møderop. TAKlil Jdtn på skohn,lho*ilog Ebe Made i halbn. HUSK at sære X i kdendeæn wd 0rdag dcn 26. ftbuar lxts, hlor d sammen rned Home ldræbfuenhrg, l'lome 4 H, Sognebæningen, illeniglmdsrådet og Fam0lie og Ftitid anangccr en sargfrm. Håber t[$ mange vilvære rned. Vi syrves nemlb, at det er dei[gt, atviogså kan araqeæ nogetifælhsskab. Der skal selvfølgdb også sæfrbs X t/ed ftbdtg d n 28. matb am, hror vi aftohler den bkale gymnætikopvisnlng rnd et pægæ6bhoh. lbv. 2007/Lene Jensen gætyrelsen har efterfølgende kors{hpnt sig som føher Lene Jensen ftrmard EvaVig &ssen næstbmardftfagbmvar BedtGram kæler Anne Grufte Fosom sekrcbr TinaChdsbnsen ansvarfukurser/rcdsk$er 28 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

29 HORNE IDRÆTSFORENING Uddrag d bnnandsberaffilng 2(Xl trlev på manæ omr&er et di[e år og så dog. Stile i &n brm atri ikke har trelt mæse nyt i gang, dille furdidiwrse idt alg kan arbeide saten Ved geæralbnsamlirpen 2fr)O trlev &r desvæne skrelct hishrh - &srrææ en af den tgde[,ge shgs, da OA ime mr mufrgtatvæbe nye ind itåndloldtdvdgot Detblev på geneåmrsjmiiryen Uesnret, at man ikke bate vi[e væbe lilbtdlge ind fur at udvdget iarfulfialligt, rrir isteoettrsøge efurgenerdbsanlingcn atfinde nogle stykkøtilat hirnlpe Brian Harpen, som va den ercde tilbryvæærde. fiet iytteoes at gonrnnrføre åæt med $ort arbefrle af Bdar Hansen og hars fiatpgr giønifneøaserl der rnldte sig, da vi beskæv sifudionen i Fftrne Fo bn ogsåbenb Jåkobsen, som, selv om hun GAe uc af bestyreben, lorede at tage {ib af arbqibt omkdqtæm l,lotd. Jeg wi, Brian har tuft fat i sftlt set alh bræhr3 til bøm, der spiller hfubold, så bfi+ Ueitb fan vl i år be6ææ håndboldtrdrralgd fuklt ud. Det gi rer dog sfrtf lil effitanke. Jeg l1ar altid befragbt som komubnbr og pedeller. Vi skal så til ødigt'ro, hvb rdvatgerp iw bnrg br hfeh gilqrrys,#, y tk{ tæf der når noget Skairepareres, kltrgøt s, vedl'lgettoldes, og så skd vi seige br atlacaden er indbyden Oe. Vi åfa Uæffe ifaoere og samle dem - vi skd give lihagn, give ablæ - næn fem ftraltværederbrrrcæs udvab og sådan ldberi g også tdta[6neoplevardet t{vordsn skal vl så Hare skanene fromover Vi karr ikke udvikle fut nirqen hvb ikke vi har hlelpenr rnk og nogen der er klar. Vi skal kke nødrærd[vb tare nere aklivttsbr i l'lcrne lf, rpn vi skal fu'rhohe os tl hvad tudvildingen går i r hilg af. Vi skdnnfå brsøge-at tdvikle, og gøib ddvibbr atfiddive, mon vi kan også blive nødt lil at acæptse - at enke$b anmb$r ener et enkelt ho d nffie d år ildte komrær igaq, simpelitren hdider ikke er hiælprc U råidbhsdftr ahivihen. [lan kan ikke pfirfdnlætpere, bestyebesmed$nmer og &ænere ræd fta ffi, hror Smart det end må&væle. Vi har en god bronil, men der skal væle ilk, mange blk der Yfll hph il q et Ae.t trte kan lde fo grr. - og t*tt er ile;b næillggeffi til d hiæfe end dem, der selv err gang har nlct godt * Orenlrqen eller i dag er furæhre til bøm, d61 nyder godt af at lqnnre i Håme- lf. Jeg synes i onigt ggså at foræhrcne er gode til al bakle op 0m bømenes aklilibbr, men vi kfir godt bruge endnu fem. tlfuie ska shrkttten omkrhg frentrusaåeioa ældps, rrn en idnæggær/aktivibt tden en gruppe til at bække i fåderre, don torif lklc d. tlc overidbbfi, håndbold, badmin5gt, bnnb, krokel billad og bqbr, som der figgor skdfrtp beretrirrger på, har vi også udvab som Fed Lørdag, ldræt STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 29

30 gndt ah, sponsondvalg og præmllspiluduab. Fed Lødæ (fidngere Fed Fredru) har afioht 2 amngenrenbr i 2007 og abeftø p.t på et {pr iftbruar 2t08. Anangsnenbnre i2007 blev besogt af ca, 350glde ungp gmg, der ilade en tbilu'aftn i halbn' bag bd lødæ hade mennesker F samrprsat en Wd abn br de unge mennesker, som så td til at hygge sq. Ved de senes anarpemenbr har det værc[ ftltb godt besrgt, og i{ for ogeå udvalget har fundet [ koncept nu, der pæer ind i de unges vnag, samtidlg med d man har ladet 4. kl. være med og dmppet 8. kl. Hræt og dagen løber af Sbn hwr onsdæ furmiddag i efterår og vinbrrånederrc nred dlverrse aldivfæbr i halog bilhrdhrlole sarnt kaft og sæittlt samvær. Derdelhger omlsing 2&25 hwrgag. Sport$geudvalget har tl brmå at arargerc en afrrcksbrde We i ldræhfurcnirgens legi, med diwrse aktivibbr på $adbn, i h#t og i dd opstilledo blt - heruder at sike en økorwnbk gevinst lil gam br de akt'tæ i Horne lf. SponsoruOvatget wn blev milemt med ny besæming i2006 tlar påtaget s[ afteidet rrcd at konffib diverse spoffilbr, hve dab m.v. med dem, hplpe til wd OK-hnken ræd Bnrysen 2 gange *lrgt og i det heb 4et følge op og pusle om sponsorcrne. tldvdget gør det dglig godt, og der er ma e gode lsoner i atteiet fl brcniryon. er også n t æsntig irmægbkikle i braningen. I den nebp bangsafre nye præmiæp[bæson er der so[t et rckodsbrt antal kott - ialt 599 st. frot flot. udvalg f th et h månedligt møde, hw de skal udtrække vindem. hætttitxpil har kørt sillen 1977, så vi er i gary rned 31. tutde - imponerende aråeide. Rent fakti* er vi som bænlng rrcget dtærgb af sponsoær, sporbl4e, præmlespil og $tøtebrsningpns årllæ bidræ - udsn dem va[e qnskabet godt rpk ikke se godt ttd. Arcts garq: Vi ha dclhgpt ijuleanaryoment og høsdbst sanmen med andæ brenirger i Home. Vi harafirohten dgtig hyggefu og slov Ues$ehe6fed- hvoralb inkl. påhæng fik bvtil at opleve hinanden uden fu UæqFdæsa*efdd. Badmlnbnaftelingen sbd br srarue menbt Der ha fradi[oæn Uo tæret fioht sporbuæ. En velbesøgt god lun sporbuge, lwor det økqnmlsk - bhv et af de absolut bedste vi har ffi i nyeæ tid. Vi har delbget pa bnrcdagen og få br uger siden trlev der afrdht en ftnygende god rcvy ihdbn. De enk# beskdver ffi gang i udva$eæ og vil ikke blive beskp wt ydedig r - dog vil ieg kort name, at - vi fk en Jydd( Me$er i bdboh wd Ut2 drerge 3 son i bnige ueeketd va til atslutningsstawe i Fbmens og blev en frot nr. I - vi br 4. gaq i hæk fik landsresfib i kroket - i fo Ash og Kr. Hansen og Anne llade ogjæjenæn i Bl rækkil. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

31 - CId-girb i ildefrdbo[ også blev t-ildsrfsfre. tlorne lf er i øwigt den klub i DGl+egi på lardsphn, derhardelqetfrestgange flted hoh ved Landsme$ttlclrr'. For.2d æ på hoklet va det 25. gang vi sanrnn var tl LM i indsbdbold - og det bdelt over 30 år. De 25 ganæ har dog ikke væet i ohgirb alle sanrrn. Frcmtden: Hvad skal ftemtiden bdrue? Hvd skal vi brehge os? Ja, jqy kunrr stille mage spøqsrnå, rnn vi skalikke bate hgeftatbrdhate rogetd lave,ieidet ermemvig tig, at vi hoher ved det, vi syrm er dgtlg godt og it sterer på det vi syres kunne blitæ bedrc. Viskd lyrtbtilrore medbmmerog brøgp atlilpasseæ dens ørsker. Vi skal son leg trligqæ har væn{ inde på, inddræe endnu flere frræure. Vi har en økonomlsk vetfrlng rende bæning tøriu god *løæ irden kassereren korn rner på banen, npn vi skal også bruge vorc mhler dgtb og rctfulb. Det tur hget lm år at bygge rnres eænkapih op, nnn vi kat bruge den på få minutbr, hvb deterdet vivilog beslutbr. Vi samahefrler med efuilrården en del brcningen rundt omkdry, hviket i stg seh giver en s'tøne til rores kææær, men også her kan leg godt nævne, at vi er godt hiulæt Anna $yrer det økononbke og hohergodt styr påtalbre i brhoh lil de samrbeiderde brenirupr, sorn der F skal hræs opgørcber med hwrt år. Anna snyder man ikte. P.t sanrarteldø tbnre lf ned Team Nofd, ThtuIp Bo$klub, THGU og S[ BoHklub - med hræm der alle hrlelt år skal opgøgn mellemrcgninger. Vi har oplerret en Kommunesammenbgning - vi wd endnu ikke fuldt ttd, hvad det vil komme til d betlde br vor brentng, nren et er hdt sikkert vi får ikke del i de sanme tilshd, som vi fik føsanrnnb4ningen. Uanset htad vi $år orcr br, så skal vi urder alle ornstændigheder gøre det god br vore medlemmer, $ skal gøre det godt br vore tænefo, vi skal gøe det godt br wrc støtbr og sponsomr, viskalgøre det rat at kotttttæ i Horne lf. erincippet om at yde br at nyde stalfubat rræte rnrt vanfiefke, med den kommer vi bngstsammen. Vilægpr2W7 bag æ og serfem nrod etspændende æ08. fh,ad Yi skd bte,ladet skalde nye udva[, dervæhes i#n uae rned lildbestemme. Aftluhhg: Jsg vilgeme slge en STOR TAKbr2007 tilvors uundværl[e sponsorer, derstøtbrpå mange områder, til $øtbbæningen fu det &fcie bftlrag, til Horne klnæfpak br d ffbat meget godt samarbqide, til de selvtrryplemnde tjdvalg under tbme lf, hvis fumå det er at sktr pørge lil HorF lf - her bnker ieg på Præntbspiludvalæt spoftf tdv4et og sponsondvabet Fortsæ*es... STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS I

32 En bk skal også lydetil Benb Jæbsen fufutn#ikken, rdt d du slv bber rle marge alflivihbr og skriyer aftld r til a,tssn om huad der *er i llorne lf. En mbf skd og$ rydefl Ehe ttilaie + Thoilil+ øvtlttpelsof]ale. lerogså en sbrdel af dengode åd ihorne lf. Jeg vill også sige bk til Nft{s foe, Kurt og Anna fta HowdbeSyreben og til alb orige rdvdgsnredbmner i afie ttalgb og selvsttpplercnde tdt dg. For Home ldrabbreniq/døa Harck SngAr'{K Storegade Tistrup ' llf ' sydbank.dk ABRAHåTS DAT I brbngebe at Blng &nsem spændende stykke om Abrahams Dam, kan tilføies' at ener påseinoteætrlruenb fta Ribe Ant s6r følgende: "Andrcæ Chades Teilmann anhin i tz$ ACgh,æ* på Shtttfttlg marlq der ådigt brændte omkilg sbn. nerna nenboes genene til tlorne kirtes Em, der i 1760 fa grunden bhv opmunt' Kurt AFLE\ÆRINGSFRISTER FOR HORNEPOSTEN 2OO8 {ldgaye m2 293 N4 æ5 296 stof'senæt lørdæ den 12. ianuar lørdag den 23. bbruar lødag den 29. matts lørdag den 10. mai lønl{ den2. a4wt lørdag. den 30. aryust lødag den8. rnvember bhet udkommer senegt 30. januar 10. marb 14. apdl 26.m{ 18. august 15. sepbmber 24. november HORNEPOSTE}IS REDAKTION Biffra Schmidt, Stausræi 7, 6800 Varde,tt , Erling Jensen, Gl. Larxleræi69, Sækbæk, 6800 Vade, tf' Leil Sønderskov, Porsewi 11, Hon&6800 Var&, tf KurtVig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tf , STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

33 Sørdag n8 kl Torsdæ æ k Skærtltslag Fædag m8 il l ngted{ Sørdæ k Ptoftedag 2. kked{ irandæ 24.æ.æm n Søndag k Sognepræst Finn Pedersen, Thorstuptæi 49, Sig tf Gnarerl(risten l0og, ThorsfruptæJ 154, I'brne Uf Horp Kirte tf Ki*evæEeRu0r&nsen ilf.7526m78 Transport i vest - så er vi bedstl Att i tansport udføres med: r Tipladsbiler o Fodertankbiler Kreatur- og Gdsetransport r Containe.re - store som små leveringsdygtige i:. Sand, Grus, Vejmatedaler Slaggerog Oharn$gnonmuld Ring vi finder altid en løsning Vognmandsf irmaet SV.AA. evej6.6852bil Ttf. 7s 2s 8317 Fax STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS æ

34 AKNUTETSKALENDER an8 ianuar Menighedsråde6høiskoledag llome Sognebæning. Generalfonading ftbr Speiderne. Fasbhvnstusst Penstrnistbæningen. Cæneralforsamling l'lomelurdsvenner.sangaften æ Home ldræsfurening. Klubaften WT Homemesteskaberibadminhn Fællesanangement Sargafien S Flome Km Sæiderne. Gruppemøde/generalfosamling marb Spefiteme. Lopæmafied BankoShowv/FoulHonbøl Fælhsmøde om I'lome Famille & Fritid. Forbn4eraften på El-Gåden Homeldræbpark.Generalbrsamling Aftenskohrs*luhing Forårsopvbning iområde Vade (Øgod Hallen) Forårsopvisning for bøm (Outup Fri[dscenbr) HornlundsVenner.Sang#n æ08 l'lomegymnas{iktuening. Lokalopvisning 30.$.2m8 HomelundsVenrnr. Gernralforamling apdl Sæideme.Loppemafted Home Aftenskole m.fl. Foædræ rpd Johannes Mølhhave HorplurdsVenrcr.Sar aften Familie&Fritid.Generalbrsamling Mai Speideme. Loppema*ed Juni Spejderne. Loppemafted Juli Speftteme. Loppemarlcd aw Speideme. 50 åns jubibum æ08 Speideme. Loppema*ed sept Spepeme. Loppennfted okt Speilenn.Loppemarted nov n8 Speideme.Loppemarted dec Speidere. Loppemarked u STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

35 - ZETOR fistruo - Bounum SMEDE og MA'SXINFORRETNING v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN Ølgodvej 148 Tlf' Bounum Tlf ølgod Bil v/chr. Gram, Sdr. Mallevei 15, Horne h, N' JOHll BORG HAIISETI i6enå r-6æa V;*oE - nr: rs æ m gl Storegade Tistrup. 11f ww"malerstart"nk Gt. Præstevei 63' Sig' 6S0O Varde' Ttt Bil 2t Horne Gykelforretning Slibning/reparation af kødhakkere og kreaturklippere samt nye knive pålager. Nye Wnfrrer og Raleigh cykler på lager. For at få merc fri, liemer ieg de taste åbningstider, så ring først når cyklen skal rcpareres eller I ønsker en ny' HORNE CYKELFORRETNING Vlsvend Aage Østerberg Kirkebakken 5, Horne Tlf {02 eller 20$nf Telefon Mekaniker Anders K Jensen. Køb & Salg af biler - Se bilsalg på STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

36 /AAndelskassen - sdmmen kon vi mere SDA Den korte Vei. :i*ffih+s",:i.l''.: i:;i... til en rejseforsikring Fra l. januar 2008 gælder det gule sygesikringskort ikke på samme måde som tidligere. Ændrede regler betyder, at du ikke længere får daekket udgifter til hjemtransport eller lægehiælp i en lang række lande. Med et MasterCard Culd eller Platinum fra Andelskassen kommer du ikke til at mærke forskel. Forsikringen på dit MasterCard dækker nemtig der. hvor den offentlige rejsesygesikring ikke længere dækker" Derudover får du selvfølgelig også et internationalt betalingskort, der giver dig større råderum, handlefrihed og 42 dages rentefri kredit. Kontakt Andelskassen og hør meget mere om fordelene ved et MasterCard. Horne Andelskasse. Krosvinget 4. Horne Varde. Telefon

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler Anders Lund Madsen Kom til Grundlovsmøde på Øse Efterskole Torsdag den 5. juni Anders Lund Madsen taler kl. 16. Fri entrè Tag

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

PROGRAM 2011. Houlkærhallen. Houlkær IF Viborg

PROGRAM 2011. Houlkærhallen. Houlkær IF Viborg PROGRAM 2011 2., 3. & 4. december i Houlkærhallen Præsenteres af Houlkær IF Viborg Og vores hovedsponsorer Information Velkommen til NisseCup 2011 Vi ser frem til en hyggelig weekend med masser af spændende

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Sommerfest. Lørdag aften Jubilæumsfest med spisning, musik og dans for de voksne. 8. og 9. august 2014 som tiden går. Jubilæums Olympiade

Sommerfest. Lørdag aften Jubilæumsfest med spisning, musik og dans for de voksne. 8. og 9. august 2014 som tiden går. Jubilæums Olympiade SVIFs Jubilæums Sommerfest 8. og 9. august 2014 som tiden går 1964 1964 Jubilæums Olympiade Lørdag aften Jubilæumsfest med spisning, musik og dans for de voksne Lørdag kl. 13.00 arrangeret af SVIFs udvalg

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder FREDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 LØRDAG DEN 5. APRIL KL. 09.00 SØNDAG DEN 6. APRIL

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 24. september 2009 Friplads Vi har i år fået 16 ansøgninger om fripladstilskud til skolepenge. Det er en stigning på ca. 40% i forhold til sidste år. Det betyder,

Læs mere

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI Velkommen til i Kolind SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI 2015 Vi mødes til en e lle e elkomne 7 festlige dage i Kolind Landskabsfoto: Susanne Simonsen, Sign Bizz 1 7 FESTLIGE DAGE I BYEN Kære alle i

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009 Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Mosede Klub Lilleholm 58 2670 Greve Tlf: 4360 0450 Hvis du vil have fat i dit barn, ring: 4360 0477

Læs mere

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding.

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. 2 DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. I dagene 5 til 7. april 2013 afvikles de individuelle Danske Mesterskaber for kvinder

Læs mere

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23.

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23. SEVEL I BEVÆGELSE 2015 REVYHOLDET 2015 Byfest for alle Sankthansfest tirsdag den 23. juni BYFEST Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni Kom og vær med! Program for Sankthansfest byfesten

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Program til Sommerturneringen 2011

Program til Sommerturneringen 2011 I weekenden d. 5 7. august 2011 1 Program til Sommerturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd sommerturnering 2011. Den afvikles over weekenden d. 5. 7. august på Næstved Tennisklubs baner på Nygårdsvej

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Bordtennis

Danske Politimesterskaber i Bordtennis Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag den 9. og onsdag den 10. april 2013 Valby-Hallen Julius Andersens Vej 3, 2450 Købehavn SV Arrangør: PI- Velkommen Som formand for Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 28. oktober 2016 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 880 Næste uge: 29. oktober 01. november 02. november 04. november 05. november 06. november Udlejning 12.00 17.00 (1.kl.) Omfotografering kl.

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere