Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning er udarbejdet af Center for Projekttilskud i ISBN (Web) ISBN (Tryk) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted:

3 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning Formålet med ordningen Hvem kan søge om tilskud Hvad giver vi tilskud til Betingelser for tilsagn om tilskud Prioritering af ansøgninger Tilskuddets størrelse Indsendelse af ansøgning Ændring af projektet Underretningspligt Udbetaling af tilskud og afrapportering Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Force majeure Klage NaturErhvervstyrelsens brug af data? Lovgrundlag Yderligere oplysninger

4 1. Indledning Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om tilskud under Dyrevelfærdspuljen. 2. Formålet med ordningen Formålet med Dyrevelfærdspuljen er, gennem tilskud til foreninger, at forbedre dyrevelfærden i Danmark. Tilsagn om tilskud, kan dog ikke gives til projekter, der vedrører produktionsdyr. 3. Hvem kan søge om tilskud Tilsagn om tilskud kan gives til foreninger, organisationer og lignende, som arbejder for dyrevelfærden i Danmark. 4. Hvad giver vi tilskud til NaturErhvervstyrelsen kan inden for den afsatte bevillingsmæssige ramme give tilsagn om tilskud til projekter, der forbedrer dyreve l- færden i Danmark. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter vedrørende: Transport af syge og tilskadekomne, herreløse eller vilde dyr Drift af internater for tilskadekomne, herreløse eller vilde dyr Oplysningskampagner om dyrevelfærd, herunder tilskud til undervisningsmateriale, skoleundervisning, videokampagner, bøger, postkort og lignende Andre typer af projekter kan også modtage tilsagn om tilskud. Andre typer projekter kan omfatte udgifter forbundet med dyrlægeti l- syn, midlertidigt ophold på internater, kurser, uddannelse og rådgivning og lignende., hvis det efter NaturErhvervstyrelsens vurdering forbedrer dyrevelfærden i Danmark. Projektudgifter, der er tilskudsberettigede Der kan ydes tilskud til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er direkte relateret til projektet. NaturErhvervstyrelsen skal godkende udgifterne som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet. 2

5 Eksempler på typer af projekter/projektudgifter, der kan opnå tilskud Dækning af dyrlægeudgifter Medicin Vaccinationer Kurser Tilskud til foder (dog ikke på internater). NaturErhvervstyrelsen gør opmærksom på, at eksemplerne ikke er udtømmende. Udgifter, der ikke er tilskudsberettigede 1. Administrative driftsudgifter 2. Udgifter til aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre efter lovgivningen 3. Udgifter til aktiviteter, som allerede løses af offentlige myndigheder 4. Finansierings- og pengeinstitutomkostninger 5. Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver 6. Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Definitioner Drift af internater: Aktiviteter der knytter sig direkte til dyrenes velfærd, navnlig i form af forbedringer af dyrenes forhold i internaterne samt udvidelse af internatets kapacitet. Administrative driftsudgifter: Udgifter til kontorhold, husleje, el, varme, vand, alarmer, løn til internatledere og lignende. 5. Betingelser for tilsagn om tilskud Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at: 1 Ansøgningen er vedlagt en kopi af ansøgers vedtægter 2 Projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet 3 Projektet ikke gennemføres med det formål, at ansøger skal opnå et regnskabsmæssigt overskud 4 Ansøger i ansøgningen oplyser, om projektet eller dele heraf er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudsloves regler, samt erklærer, at disse vil blive overholdt 5 Ansøger afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen 6 Ansøger afslutter og afrapporterer eventuelt tidligere projekter, der har modtaget tilskud under Dyrevelfærdspuljen, inden NaturErhvervstyrelsen giver et nyt tilsagn 3

6 7 Projektet afsluttes på det tidspunkt, der er anført i ansøgni n- gen, dog senest et år fra tilsagnsdatoen, medmindre NaturErhvervstyrelsen i særlige tilfælde meddeler dispensation herfra 8 Ansøger indsender accept af tilsagnet rettidigt til NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget accepten af tilsagnet senest 14 dage efter ansøgers modtagelse af tilsagnet 9 Tilsagnshaver indsender opgørelse over betalte tilskudsbere t- tigede udgifter, alle udgiftsbilag og slutrapport rettidigt til N a- turerhvervstyrelsen 10 Tilsagnshaver, hvis projektet er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumentation, som dokumenterer, at EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelig i mindst fem år fra datoen for udbetaling 11 Originale regnskabsbilag holdes tilgængelige i mindst fem år, regnet fra datoen for udbetaling af tilskud 12 De samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre kr. NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte yderligere betingelser for ti l- skud i tilsagnet. 6. Prioritering af ansøgninger NaturErhvervstyrelsen kan give afslag eller delvist afslag på ansøgninger, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at projektet ikke i ti l- strækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen, at effekten af det ansøgte projekt ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter, eller at de anslåede tilskudsberett i- gede udgifter ikke er rimelige. Hvis den bevillingsmæssige, afsatte ramme ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgningerne, foretager NaturErhvervstyrelsen en prioritering af ansøgningerne. Ved prioritering af ansøgningerne lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på: 1. I hvilket omfang projektet falder ind under ordningens formål ( gennem tilskud til foreninger at forbedre dyrevelfærden i Danmark, se afsnit 2), herunder den dyrevelfærdsmæssige effekt 2. I hvilket omfang projektet kommer dyrene direkte til gode 3. Hvor bred en kreds af dyrearter, der tilgodeses med projektet 4. Hvor udbredt den dyreart, der søges om tilskud til, er i Danmark 4

7 5. Hvor veletableret foreningen er 6. Om foreningen selv tilvejebringer eller forsøger at tilvejebringe en del af de nødvendige midler til gennemførelse af projektet. Det er meget vigtigt, at du husker at oplyse ovenstående i ansøgningsskemaet. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om afslag, hvis der som følge af prioriteringen ikke er mulighed for at give fuldt tilsagn til projektet, og NaturErhvervstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil kunne gennemføres som følge heraf. 7. Tilskuddets størrelse Tilskuddet kan udgøre op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. De samlede tilskudsberettigede udgifter skal beløbe sig til mindst kr. Ydes der tilskud til et projekt fra andre myndigheder, institutioner, fonde eller private, nedsætter NaturErhvervstyrelsen tilskuddet, s å- ledes at det samlede tilskud ikke overstiger 100 pct. af projektets samlede, tilskudsberettigede udgifter. NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter til et projekt, hvis styrelsen vurderer, at EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler ikke er overholdt. 8. Indsendelse af ansøgning Ansøgning om tilsagn om tilskud under Dyrevelfærdspuljen skal udfærdiges på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsen hjemmeside: NaturErhvervstyrelsen kan anmode om yderligere oplysninger i fo r- bindelse med behandling af ansøgningen. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for modtagelsen af ansøgningen, og i den forbindelse g i- ves ansøger tilladelse til at igangsætte projektet for egen regning og risiko. NaturErhvervstyrelsen gør opmærksom på, at kvitteringsbrevet ikke er en sikring af, at der kan opnås tilsagn. 5

8 Materialet sendes til NaturErhvervstyrelsen opfordrer til, at ansøgningen med bilag fremsendes elektronisk til: Ansøgningen kan også sendes med almindelig post til: NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Nyropsgade København V Ansøgningsfrist Ansøgninger kan indsendes fra den 20. marts 2014 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 7. maj NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte yderligere ansøgningsperioder, der offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside senest fire uger fra ansøgningsperiodens start. Kvittering NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i den forbindelse give tilladelse til at iværksætte projektet og egen regning og risiko. Kvittering er altså ikke en sikring af, at du får tilskud. 9. Ændring af projektet Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om æ n- dring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes. NaturErhvervstyrelsen gør opmærksom på, at tilsagnsbeløbet ikke kan forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist. 6

9 10. Underretningspligt Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelser for tilsagn om tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold at give NaturErhvervstyrelsen skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud. 11. Udbetaling af tilskud og afrapportering Udbetaling af tilskud sker, når NaturErhvervstyrelsen har modtaget ansøgers accept af tilsagnet. Blanket til accept af tilsagnet sendes til ansøger sammen med tilsagnet. NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget accepten af tilsagnet senest 14 dage efter ansøgers modtagelse af tilsagnet. Hvis NaturErhvervstyrelsen ikke modtager accepten inden for den ove n- nævnte frist, bortfalder tilsagnet automatisk. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers Ne m- konto. NaturErhvervstyrelsen indberetter tilskuddet til SKAT. Du skal senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet indsende dokumentation for de afholdte og betalte udgifter, samt slutrapportering for projektet. Hvilke bilag kan godkendes som dokumentation Alle udgifter skal kunne dokumenteres. Du må ikke anvende skønsmæssigt fordelte udgifter eller gennemsnitpriser. Til dok u- mentation for afholdte udgifter skal du indsende fakturaer, som er udstedt til dig som tilsagnshaver. Faktura må ikke være udstedt af dig som tilsagnshaver. En faktura skal indeholde: Tilsagnshavers navn og adresse Fakturaudsteders navn, adresse og CVR-nr. (eller CPR-nr. hvis CVR-nr. ikke findes) 7

10 Fakturadato Beskrivelse af leverancen, inkl. mængde og art af de leverede varer, så det er muligt at se sammenhængen til projektet, der er givet tilsagn til Betalingsdato og betalingsinformation Momsgrundlaget, dvs. beløb ekskl. moms, momsbeløbet, beløb inkl. moms Eventuelle rabatter og prisnedslag. Følgende bilag vedlægges: Eventuelle kreditnotaer, der modregner udgifter faktureret til projektet Betalingsdokumentation for de enkelte poster. Betalingsdokumentation skal være i form af bankkontoudtog eller tilsvarende dokumentation fra din bank. Udskrift fra bo g- føringssystemer kan ikke godkendes som betalingsdokumentation. Slutrapport for projektet skal indeholde en beskrivelse af, hvordan projektets aktiviteter er gennemført, herunder hvordan tilskuddet er blevet forbrugt. Skemaet til slutrapport findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 12. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis: 1. betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt 2. tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse 3. projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet 4. tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt (se afsnit 10). NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. I tilfælde af tilbagebetaling, vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, 8

11 og tilbagebetaling sker med den rentesats, der er fastsat i Renteloven. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. 13. Force majeure NaturErhvervstyrelsen anerkender følgende begivenheder som fo r- ce majeure: Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens start En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad har konsekvens for projektets gennemførelse. I ganske særlige tilfælde kan NaturErhvervstyrelsen anerkende andre begivenheder som force majeure. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure. Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for tilsagnshaver at sikre sig på rimelig vis mod de begivenheder, der indtraf. Hvis tilsagnshaver ønsker at påberåbe sig force majeure, skal N a- turerhvervstyrelsen have skriftlig besked senest 10 arbejdsdage e f- ter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. 14. Klage Afgørelser truffet af NaturErhvervstyrelsen kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. Klagen skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen, og den skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest fire uger efter, at ansøger har modtaget den afgørelse, som klagen vedrører. NaturErhvervstyrelsen kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage. 15. NaturErhvervstyrelsens brug af data Vi er dataansvarlig, og oplysninger om projektet vil blive brugt til bl.a. sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du være opmærksom på følgende: Oplysningerne kan behandles af danske revisions- og undersøgelsesorganer. Endvidere kan de blive brugt til statistik, forskning, planlægning og evaluering 9

12 At oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel samt størrelse af det modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb kan blive offentliggjort på vores hjemmeside At der er mulighed for alle at anmode om aktindsigt i sager, der behandles af den offentlige forvaltning efter Offentlighedsloven, og at der kun er få oplysninger/dokumenter, som er undtaget fra pligten til udlevering efter Offentlighedsloven. Efter Persondataloven har du mulighed for: At bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med projektet, jf. Persondatalovens 31 At kræve at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 267 af 19. marts 2013 om tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 225 af 7. marts 2014 om Dyrevelfærdspuljen 17. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til: NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Nyropsgade København V Tlf E-post: 10

13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax.: Websted:

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere