TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian Bruun, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard, Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Meddelelser Servicerettet fleksjobstrategi Orientering om kommunekvoter på flygtningeområdet, samt de økonomiske konsekvenser Orientering om selvbookingsystem i Jobcentret Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo oktober Eventuelt...14 Bilagsoversigt

3 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/33315 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Dagsorden godkendt. 2

4 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/33315 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: 3

5 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/33315 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Orientering, information m.m. til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER A. Almindelig orientering B. orientering angående midlertidig lukning af adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse C. Orienteringsskrivelse til kommunerne om jobafklaringsforløb D. Referat fra faggruppemøde den E. Reform af beskæftigelsesindsatsen fra ord til handling F. Orientering om ikrafttræden, virkningsregel og overgangsordning i forbindelse med de nye regler om 6 ugers jobrettet uddannelse i lovforslag L58 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. At udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Orientering angående midlertidig lukning af adgangen til Digital /14 ugers selvvalgt uddannelse 2 Åben Orienteringsskrivelse til kommunerne om jobafklaringsforløb.pdf /14 3 Åben Referat fra faggruppemøde den /14 4 Åben Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner - Pjece om /14 beskæftigelsesreformens intentioner.pdf 5 Åben Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner - Følgebrev fra Morten Binder, Direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.pdf /14 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Forvaltningen orienterede om ansættelse af ny Jobcenterchef i januar

6 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Servicerettet fleksjobstrategi Åben sag Sagsnr.: 14/32213 Sagsansvarlig: kdk.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget har anmodet om en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved at etablere kommunale fleksjob for ledige fleksjobgodkendte borgere ledighedsydelsesmodtagere. Herunder også undersøge, hvor mange borgere på ledighedsydelse, det vil være muligt at opkvalificere til mentorer. Herudover ønsker Jobcentret at belyse de positive muligheder ved oprettelse af kommunale minifleksjob til de mest udfordrede ledighedsydelsesmodtagere. Et område, hvor Jobcentret har en meget stor udfordring med at finde egnede fleksjob. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er aktuelt 115 borgere i Tårnby/Dragør, som modtager ledighedsydelse. Nedenstående tabel belyser, hvilke helbredsmæssige såvel som psykiske udfordringer borgerne har, hvor mange timer de kan stå til rådighed for et fleksjob, og om der er modtaget ledighedsydelse i over eller under 18 måneder. Helbredsmæssig begrænsning Antal Under 8 timer/uge Over 8 timer/uge Over 18 måneder Under 18 måneder Psykisk lidelse Fysisk lidelse Kombineret fysisk og psykisk lidelse Sygemeldt 7 Målgruppen for et minifleksjob, er de borgere, som kan arbejde under 8 timer om ugen timetallet kan være helt ned til 2-3 timer om ugen. Der er aktuelt 25 borgere i målgruppen. Minifleksjob til denne gruppe vil typisk ligge inden for områderne: lettere service i fx daginstitutioner og på plejehjem, lettere chaufførfunktion samt lettere administrative rutineprægede funktioner. Borgere, som tænkes at kunne opkvalificeres til at blive uddannet mentorer og fungere som sådan i et fleksjob, vurderes af Jobcentret til at udgøre ca. 5 pct. af det samlede antal fleksjobberettigede svarende til ca. 6 borgere. Det er Jobcentrets vurdering, at det kun er ganske få borgere, som reelt har de sociale kompetencer, der kræves for at kunne fungere som mentorer. Typisk vil målgruppen for en opkvalificering til mentor være borgere med primært fysiske barrierer og med gode sociale kompetencer i denne 5

7 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d målgruppe har Jobcentret aktuelt 42 borgere. Endvidere vil målgruppen være de borgere, der kan arbejde mere end 8 timer pr. uge. Aktuel indsats Den aktuelle indsats for borgere på ledighedsydelse består primært i henvisning til jobcafé og jobsøgningskursus via Kommunens fleksjobambassadører. Herudover bruges eksterne samarbejdspartnere til at udføre en mere intensiv job- og praktiksøgningsproces, når der er behov herfor. Endelig er der er mulighed for deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Et udvidet tilbud i form af passende tilpassede fleksjobs, og et øget fokus på opkvalificering forventes, alt andet lige, at kunne nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse og øge andelen i fleksjob. LOVGRUNDLAG Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 nr. 7 Lov om aktiv socialpolitik 74 og 74a Lov om aktiv socialpolitik 104 BEK nr. 810 af 27/06/ BEK nr. 944 af 10/07/2013 kap. 4 ØKONOMI I beregningerne af det samlede omkostningsniveau ved etablering af minifleksjob er der kun medtaget ledighedsydelsesmodtagere (LEY) med mere end 18 måneders ledighed. Efter 18 måneder er denne ydelse således rent kommunalt finansieret. Beregningen er baseret på en gennemsnitsbetragtning af lønudgifterne, da lønudgiften varierer fra person til person afhængig af jobfunktion, uddannelse, erfaring etc. Beregning på en person i minifleksjob : Timetal i Udgift Udgift Staten Besparelse Besparelse årligt arbejde Kommunen månedligt INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at: /kam 1. Orienteringen om en servicerettet fleksjobstrategi tages til efterretning. 2. Der forelægges særskilt sag omkring etablering af minifleksjob i kommunen. BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Orientering om kommunekvoter på flygtningeområdet, samt de økonomiske konsekvenser Åben sag Sagsnr.: 14/31017 Sagsansvarlig: clw.am Fraværende: Afbud: RESUMÉ Danmark tildeler hvert år et varierende antal flygtninge asyl efter reglerne i udlændingelovens 7, 8 og 9. Kommunekvoterne angiver, hvor mange flygtninge kommunerne kan forvente at modtage i det enkelte år. Kvoterne anvendes af Udlændingestyrelsen i forbindelse med visiteringen af flygtninge til boligplacering i kommunerne, hvor de også skal gennemgå et integrationsforløb. Integrationslovens Kap.9 1 angiver, at udgifterne ifm. Integrationslovens bestemmelser påhviler den ansvarlige kommune. Grundet konflikten i Syrien er flygtningestrømmen til Danmark steget kraftigt, og et resultat heraf er et øget pres på indkvartering i kommunerne, således også i Tårnby Kommune, som i 2015 forventes at skulle modtage 38 flygtninge mod 22 i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udlændingestyrelsen oplyser kvotefordelingen tilbage fra Det fremgår, at Tårnby Kommune ikke modtog flygtninge i hverken 2007 og 2008 og kun to i Siden er antallet steget relativt meget: flygtninge, flygtninge, flygtninge, flygtninge (modtog 19) flygtninge (foreløbig udmelding) flygtninge (udmeldt den ) 2016 (udmeldes september/oktober 2015) For at minimere udgiften og for at tage det mest akutte pres af en i forvejen lang venteliste til bolig og for i øvrigt at sikre en god integrationsproces, forventer Jobcentret at tilbyde halvdelen af de i 2015 tilkomne flygtninge et ét-årigt højskoleophold. Det stigende antal flygtninge i 2015 vil medføre en ekstraudgift på kr. inklusiv behov for at afsætte ressourcer til integrationsarbejdet. Forvaltningen vurderer at der vil være behov for at sikre integrationsindsatsen at der ansættes en medarbejder til integrationsarbejdet. Forvaltningen foreslår, at der ansættes en halv stilling til integrationsarbejdet der suppleres med at der søges om frivillige der støtter indsatsen på området. 7

9 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Resultattilskuddet er i tabellen beregnet med den procentvise udvikling i antallet, men det er vigtigt at understrege, at området kan komme under pres, som følge af det stadigt stigende antal sager på området. Løbende sager under Integrationsloven for hele Jobcentret forventes således at stige fra de nuværende 130 personer til ca. 145 i løbet af Det betyder øget tidsforbrug på ren sagsbehandling og mindre tid til det opsøgende integrationsarbejde. LOVGRUNDLAG Udlændingeloven 7, 8, og 9 Integrationsloven Kap.9 1 Integrationsloven Kap.9 45 ØKONOMI Som følge af det stigende antal flygtninge, som Tårnby Kommune skal modtage, vil udgifterne til Integrationslovsområdet i 2015 være kr. højere end oprindeligt budgetteret for Kroner ekstra omkostninger Kvote Boligudgifter Ydelsesudgifter Dansk Handicap og psykiatri Grundtilskud Resultattilskud Højskole En integrations Medarbejder (halv stilling) I alt I forbindelse med finanslovsforliget for 2015 er det aftalt at kommunerne modtager 250 mio. kr. til flygtninge/integrationsområdet. Såfremt kommunerne kompenseres via bloktilskuddet, svarer dette for Tårnby Kommune til 1,750 mio. kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at: 8

10 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d /kam 1. Der bevilges en tillægsbevilling på kr. til de øgede udgifter på integrationsområdet. 2. Orienteringen om flygtningekvoter tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Orientering om kommunekvoter på flygtningeområdet samt økonomiske konsekvenser /14 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. PÅTEGNING Den 4. december 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at udgiften på kr. svarer til en stilling på 18,5 time pr. uge. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at: /kam 1. Der bevilges en tillægsbevilling på kr. til de øgede udgifter på integrationsområdet. 2. Orienteringen om flygtningekvoter tages til efterretning. 9

11 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Orientering om selvbookingsystem i Jobcentret Åben sag Sagsnr.: 14/22958 Sagsansvarlig: clw.am Fraværende: Afbud: RESUMÉ Alle kommuner skal inden 30. juni 2015 kunne tilbyde deres ledige borgere at booke samtaler i jobcentret digitalt via Jobnet. Udrulningen af selvbookningsfunktionen - kaldet Planner - sker løbende i landets jobcentre i perioden august 2014 juli 2015 Tårnby Jobcenter har af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fået udmeldt 3. februar 2015 som startdato. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med kontanthjælps- og sygedagpengereformerne besluttede Folketinget jf. Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen, BEK nr. 795 af , at indføre et system til selvbooking til samtaler og arrangementer i Jobcentrene. Systemet kaldes Planner. Formålet med indførelsen af Planner er: at give borgere mulighed for at betjene sig selv på nettet i forhold til Jobcenteret og dermed i højere grad selv kunne tage ansvar for kontakten med jobcentret. at lette den administrative proces i indkaldelsen af borgere, og dermed mindske den tid, der anvendes på administration at understøtte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ved øget selvbetjening I første omgang udrulles løsningen til de målgrupper, som har et CV på Jobnet. Det er forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Senest 1. juni 2015 skal selvbooking også tilbydes borgere, der modtager sygedagpenge. Jobcentret vil løbende udrulle Planner på de enkelte ydelsesområder, således at medarbejderne med ansvar for de forsikrede ledige starter den 3. februar med at tilbyde et antal timer pr. uge til borgerne. De øvrige områder kobles på hen over foråret Loven angiver ikke noget krav til omfanget af udbudte selvbookingstimer. Jobcentret forventer at starte med et udbud af ganske få timer, som så kan øges efterhånden som kendskabet, efterspørgslen og erfaringen med brugen af systemet stiger. Planner kræver en omlægning af den traditionelle måde at fordele sager på i Jobcentret. I dag fordeles de fleste borgersager blandt medarbejderne efter cpr. nummer. Med 10

12 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Planner skal det være muligt for den ledige selv at vælge blandt medarbejderne, hvem man ønsker at booke en samtale med. Ophævelsen af den traditionelle løsning med fast sagsbehandler, medfører, at Jobcentret skal afsætte medarbejderressourcer til afholdelse af selvbookede samtaler med borgerne. Jobcentret har på nuværende tidspunkt ikke det fulde overblik over de ressourcemæssige konsekvenser, men en vis omallokering af timeforbruget vil skulle finde sted. I forbindelse med implementeringen af den kommende Beskæftigelsesreform vil Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen foretage en samlet beregning af de økonomiske konsekvenser af de ændringer reformen medfører. Herunder vil indgå de ressourcemæssige konsekvenser ved indførelsen af Planner. LOVGRUNDLAG Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 795 af 26. juni 2014 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus databekendtgørelsen: BEK nr. 795 af 26. juni 2014, ØKONOMI Planner-løsningen stilles som national løsning vederlagsfrit til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Kommunen afholder selv udgifterne til printservice, dannelse af breve, forsendelse mv. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at: /kam 1. orienteringen om selvbookingssystem i Jobcentret tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Materiale fra Jobnet: Ombook selv din tid /14 2 Åben Informationsmateriale: Flyer vedr. selvbooking /14 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo oktober 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/4809 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 10 måneders forbrug i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik på serviceområderne giver et overblik over udviklingen i udgifterne og indtægterne i forhold til det budgetterede. Derudover vedlægges en række relevante nøgletal på området. ØKONOMI Efter 10 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrugsprocent ultimo oktober 2013: 79,92 % Nettoforbrugsprocent ultimo oktober 2014: 85,62 % Som følge af et ændret afregningsmønster i 2014 har Tårnby Kommune ikke løbende kunne indhente al statsrefusion, hvilket bevirker, at der er en højere netto forbrugsprocent ultimo oktober 2014 sammenlignet med Imidlertid vurderer forvaltningen, at der i 2014 vil være et reelt merforbrug på 1-2 mio. kr. på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet primært på grund af udviklingen på sygedagpengeområdet i den sidste halvdel af året. Der har siden juli kunne konstateres en stigning i sager over 52 sager samt en stigning i det samlede sagsantal, som medfører en merudgift, som i nogen grad opvejes at mindreudgifter på blandt andet aktiveringsområdet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at /kam 1. budgetopfølgningen tages til efterretning. 12

14 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Økonomiopfølgning ultimo oktober 2014.pdf /14 2 Åben Statistik ultimo oktober 2014.pdf /14 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/33315 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 14

16 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Bilagsoversigt 3. Meddelelser 1. Orientering angående midlertidig lukning af adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse (189716/14) 2. Orienteringsskrivelse til kommunerne om jobafklaringsforløb.pdf (198124/14) 3. Referat fra faggruppemøde den (192777/14) 4. Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner - Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner.pdf (208805/14) 5. Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner - Følgebrev fra Morten Binder, Direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.pdf (208803/14) 5. Orientering om kommunekvoter på flygtningeområdet, samt de økonomiske konsekvenser 1. Orientering om kommunekvoter på flygtningeområdet samt økonomiske konsekvenser (174319/14) 6. Orientering om selvbookingsystem i Jobcentret 1. Materiale fra Jobnet: Ombook selv din tid (195154/14) 2. Informationsmateriale: Flyer vedr. selvbooking (195153/14) 7. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo oktober Økonomiopfølgning ultimo oktober 2014.pdf (208041/14) 2. Statistik ultimo oktober 2014.pdf (209021/14) 15

17 Bilag: 3.1. Orientering angående midlertidig lukning af adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 02. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

18 Orienteringsskrivelse til arbejdsløshedskasserne, jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T E Dato: Orientering angående midlertidig lukning af adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse Til orientering lukkes adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse midlertidigt med virkning fra den 22. oktober Lukningen af adgangen til den digitale løsning sker som følge af, at der med beskæftigelsesreformen lægges op til en ændring af ordningen vedr. 6 ugers selvvalgt uddannelse til 6 ugers jobrettet uddannelse med forventet ikrafttrædelse den 1. januar Dette indebærer blandt andet, at: Retten til 6 uger jobrettet uddannelse tilfalder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med korte videregående uddannelser, der samtidigt har en erhvervsfaglig uddannelse. Retten erhverves fra første ledighedsdag, og uddannelsen skal afholdes indenfor referenceperioden på 9 mdr. for ledige over 25 år og 6 mdr. for ledige under 25 år. Der udarbejdes en landsdækkende positivliste, der afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under ordningen. Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse begrænses til, at den ledige kun kan deltage i ét kursus eller ét kursusforløb fra positivlisten. Der er som følge heraf behov for, at den eksisterende digitale løsning tilpasses, så den understøtter den nye ordning. Da regelsættet for den nye ordning endnu ikke er vedtaget, og det endelige regelsæt endnu ikke er kendt, vil tilpasningen af den nuværende digitale løsning ikke kunne gennemføres, så den er klar 1. januar Dette indebærer, at der må forventes en række uhensigtsmæssigheder i brugen af den digitale løsning for de ledige samt for a-kasserne, der vil være nødsaget til at give den ledige afslag på kursustilmeldinger, der ikke falder ind under den nye ordning, herunder: 1) Visning af forkerte oplysninger om ordningen. 2) Forkert referenceperiode for brug af ordningen 3) Mulighed for at tilmelde sig kurser, der ikke er omfattet af positivlisten 4) Mulighed for at tilmelde sig mere end ét kursus

19 Det er derfor besluttet at lukke for adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse midlertidigt. Brugere, der har en godkendt kursustilmelding, når løsningen afblændes Den digitale løsning afblændes alene for nye tilmeldinger. Løsningen kan således fortsat anvendes af de ledige, som allerede har gjort brug af den digitale løsning og har en godkendt kursustilmelding under ordningen. Ledige, der allerede har gjort brug af den digitale løsningen, kan således fortsat benytte Jobnet til kommunikation og status omkring deres kursus. A-kasserne skal være opmærksomme på, at der gælder særlige forhold for ledige, der har en kursustilmelding med en startdato efter den 1. januar 2015, se afsnittet Særligt om kursusforløb med startdato efter den 1. januar 2015 nedenfor. Administration af ordningen 6 ugers selvvalgt uddannelse i perioden 22. oktober 2014 til 31. december 2014 Alle ledige, som ønsker at gøre brug af ordningen om 6 ugers selvvalgt uddannelse og som opfylder kriterierne herfor, skal benytte den eksisterende blanketbaserede ordning (AR245). Særligt om kursusforløb med startdato efter den 1. januar 2015 Kurser, herunder kurser, som er godkendt af a-kassen, med startdato efter 1. januar 2015 bortfalder ved lovens ikrafttræden, medmindre: Den ledige er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse, og kurset fremgår af positivlisten, som planlægges udmeldt af Beskæftigelsesministeriet i december 2014, eller kurset er godkendt som led i en uddannelsesplan, der er aftalt og påbegyndt i en opsigelsesperiode og derfor kan gennemføres efter 1. januar 2015 efter det hidtil gældende regler og 6 ugers selvvalgt uddannelse, fordi forløbet er påbegyndt forud for lovens ikrafttræden. Administration af ordningen 6 ugers jobrettet uddannelse fra 1. januar 2015 og frem Alle ledige, som ønsker at gøre brug af ordningen om 6 ugers jobrettet uddannelse, og som opfylder kriterierne herfor, skal benytte den eksisterende blanketbaserede ordning (AR245). Tidsplan for tilpasningen af den digitale løsning: Adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse lukkes med virkning fra den 22. oktober I perioden fra 22. oktober 2014 til 31. december 2014 anvendes udelukkende den eksisterende blanketgang AR245, når ledige vil tilmelde sig kurser under 6 ugers selvvalgt uddannelse. Se også afsnittet Særligt om kursusforløb med startdato efter den 1. januar I perioden fra 1. januar 2015 og frem til genåbningen af den digitale løsning anvendes udelukkende den eksisterende blanketgang AR245, når ledige vil tilmelde sig kurser fra positivlisten under 6 ugers jobrettet uddannelse. 2

20 Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse tilpasses til at understøtte 6 ugers jobrettet uddannelse, således at ledige kan anvende den digitale løsning i forbindelse med tilmelding til kurser under ordningen 6 uger jobrettet uddannelse. Beskæftigelsesministeriet arbejder frem mod, at genåbne den digitale løsning i løbet af første halvår Spørgsmål til denne orientering kan rettes til Landssupporten pr. mail eller telefon Med venlig hilsen Jesper Hammerrich Lux Kontorchef Digitalisering og Support Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 3

21 Bilag: 3.2. Orienteringsskrivelse til kommunerne om jobafklaringsforløb.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 02. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

22 Til samtlige kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T E oktober 2014 J.nr Orientering om EU/EØS borgeres ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, når retten til sygedagpenge fra Danmark udløber Efter sygedagpengereformen kommer sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven, fra den 1. juli 2014 i et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. En sygemeldt lønmodtager, som arbejder her i landet, men bor i et andet EU/EØSland, har ret til sygedagpenge efter sygedagpengeloven. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring gives imidlertid efter lov om aktiv socialpolitik og stiller som udgangspunkt krav om ophold her i landet, hvilket betyder, at borgere bosat i et andet EU/EØS-land som udgangspunkt ikke har ret til ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb. Efter en nøjere vurdering af EU-retten og Ankestyrelsens praksis er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opfattelse, at en person, som bor i et andet EU/EØS-land, og som samtidig fortsat er i et ansættelsesforhold i Danmark, er berettiget til et jobafklaringsforløb, og dermed også berettiget til ressourceforløbsydelse. Det er efter styrelsens opfattelse derfor en betingelse, at den sygemeldte er i beskæftigelse på det tidspunkt, hvor sygedagpengeretten udløber. Jobafklaringsforløbet skal desuden foregå her i Danmark, og den sygemeldte skal kunne deltage i jobafklaringsforløbet. Endeligt kan kommunen kun udbetale ressourceforløbsydelse så længe den pågældende er i et ansættelsesforhold hos en dansk arbejdsgiver. Tilsvarende kan en arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygdom, få udbetalt refusion svarende til den ressourceforløbsydelse, som den ansatte er berettiget til under jobafklaringsforløbet. Arbejdsgiveren kan dog ikke få mere i refusion, end arbejdsgiveren udbetaler i løn. Venlig hilsen Anne Hedegaard specialkonsulent

23 2

24 Bilag: 3.3. Referat fra faggruppemøde den Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 02. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

25 TÅRNBY KOMMUNE REFERAT MØDE I: Styregruppen DATO: EMNE: Styregruppemøde SAGSNR.: 12/12847 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: Jobcenterchef Kenneth Andersen, Forvaltningschef Kim Madsen, 3F repræsentant Gert Knudsen, Administrerende Direktør Bo Hammer, Socialrådgiver Marie Gjerløv og sagsbehandler Sara Andersen Dragør: Gitte Espensen og Sara Claces samt fra faglig koordinator Bitten Hansen 1. Godkendelse af referat fra forrige møde. Godkendt. 2. Gensidig orientering herunder status i sygedagpengegruppen. Stigende antal sager over 52 uger siden foråret Stigningen skyldes flere årsager: ny sygedagpengereform med ændringer på forlængelser øgede administrativt pres med langt flere sager til Rehabiliteringsteamet krav om øgede indsats på revurderingstidspunkter på 22 uger reglen ITT haft mindre produktionsnedgang Forsinkelser i Klinisk Enhed Sygdom i teamet Der iværksættes følgende initiativer: Der visiteres i øget omfang til ITK2 som privat aktør ift. virksomhedspraktikker. ITT er igen oppe i produktion, og der skal visiteres fra sb. Fagspecialisten gennemgår alle uafklarede sager som er forlænget. 3. Status Fast Track kommende initiativer Der er gang i et positivt forløb ift. møder med virksomhederne. Der har været 11 møder med virksomheder, hvoraf 7 er interesseret. Der vil fortsat være opsøgende kontakt til de resterende virksomheder. 1

26 TÅRNBY KOMMUNE Kenneth etablerer møde med Helle Poulsen, hvor Kim og Bitten deltager. Kenneth undersøger, om den nye designmanual er overholdt ift. pjecer. 4. Mestringstilbudene status Punktet er på centerledermøde i oktober måned. Enten anvendes Sundhedscentret eller privat aktør, - evt. politisk AB sag. 5. Udviklingen i nøgletallene for sygedagpenge, herunder økonomi og status. (Vedlagt notater om udviklingen i Tårnby og Dragør) Bo gennemgik data. Markant stigning i sager over 52 uger. Det aftales, at der skal opsættes mål i PP ift. budgetvedtagelse Kenneth deltager på næste teammøde ift. implementering af koncept fra Falck om sagsbehandlernes synlige produktion. Det har skabt utryghed hos sb. i teamet. Kim kontakter direktøren for Klinisk Enhed ift. forsinkelser i sagsbehandlingen. Der udarbejdes en AB, - udvalget orienteres om forsinkelser som forlænger sager. 6. Evt. Intet nyt. 2

27 Bilag: 3.4. Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner - Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 02. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

28 Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

29 Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere, hvor de første dele træder i kraft 1. januar 2015, og stort set resten af reformen træder i kraft i sommeren Med beskæftigelsesreformen får vi en helt ny beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte ledige og har fokus på den kortest mulige vej til varig beskæftigelse. For regeringen har det været afgørende at få erstattet meningsløs aktivering og bureaukrati med en individuel og jobrettet indsats samt en meget tættere kontakt med de virksomheder, der skal ansætte de ledige. Ledige skal fremover møde et beskæftigelsessystem, der sætter den enkelte i centrum og ruster dem bedre til job og varig beskæftigelse. For særligt ufaglærte ledige har vi lagt vægt på, at de fremover får helt nye muligheder for at bruge ledighedsperioden til at dygtiggøre sig. Der er ingen tvivl om, at beskæftigelsesreformen kommer til at stille store krav til, hvordan I organiserer og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen fremadrettet. Reformen bygger blandt andet på, at jobcentre og a-kasser i langt højere grad skal samarbejde om indsatsen for ledige. Det indebærer en række fælles samtaler med de ledige. En af de udfordringer, som I står overfor, er at få planlagt samtalerne, også de fælles, så de får et kvalitetsfyldt indhold. De skal ikke holdes for samtalernes skyld, men for at give råd og vejledning til den enkelte ledige. Jeg anerkender, at det er en stor opgave at implementere store reformer, der er kommet i et raskt tempo de seneste år. Og jeg anerkender, at forandringer ikke sker fra den ene dag til den anden. Men jeg håber, at I alle igen vil tage godt imod en ny og vigtig reform på beskæftigelsesområdet. Henrik Dam Kristensen Lovgivningen skal gerne falde på plads inden jul, så vi kan gå på juleferie med udsigt til en ny beskæftigelsesindsats efter nytår. Men vi ved alle, at verden ikke forandres fra Christiansborg via love og bekendtgørelser. Vi landspolitikere kan skabe rammer for forandring, mens varige forandringer sker blandt jer, der er tæt på virkeligheden. Blandt ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser, der hver eneste dag skal finde løsninger, der virker i virkeligheden og gør en forskel for det enkelte menneske. 2

30 Indledning Denne pjece giver et indblik i de politiske intentioner bag reformen af beskæftigelsesindsatsen og skitserer, hvilke overvejelser I med fordel kan gøre jer i jobcentre og a-kasser allerede nu for at sikre en god implementering. Reformen indebærer nye ansvarsområder, opgaver og arbejdsgange for jer i både kommuner og a-kasser. Alle medarbejdere spiller derfor en helt central rolle, når reformen skal virkeliggøres og integreres i jeres daglige arbejde. Beskæftigelsesreformen har til formål at give ledige en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse og forebygge langtidsledighed. Samtidig er der et klart mål om at forbedre samarbejdet med og styrke servicen til landets virksomheder, så de kan få den arbejdskraft, de har behov for, og så lediges kompetencer matches relevante jobåbninger. Beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges, så der både tages højde for, at langt de fleste ledige finder job på egen hånd, og at systemet skal støtte dem i det, og at der er ledige, der har brug for hjælp og vejledning til at komme i gang med jobsøgning. Endelig er der en gruppe ledige, der har behov for at tilegne sig grundlæggende kompetencer, og det skal indsatsen også tage højde for. Samtidig bygger den fremtidige beskæftigelsesindsats på et tæt og styrket samarbejde mellem jobcentret og a-kassen. Det tætte samarbejde skal sikre, at ledige får den rette hjælp til hurtigst muligt at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. I pjecen gennemgås intentionerne bag seks centrale elementer i reformen. Det drejer sig om: * Et intensivt og fælles kontaktforløb i den første del af ledighedsperioden. * En særlig indsats sidst i dagpengeperioden. * En tidligere indsats med målrettede tilbud. * Uddannelsesløft målrettet ufaglærte ledige. * En styrket virksomhedsrettet service. * Kompetenceløft til ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser. Hovedmål med beskæftigelsesreformen Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt. Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats. Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det. Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for. Regler og bureaukrati fjernes, så kommunerne får større handlefrihed, og der sættes fokus på resultater i stedet for processer. fra forligsteksten om reform af beskæftigelsesindsatsen (18. juni 2014). 3

31 Det intensiverede og fælles kontaktforløb Medarbejdere i jobcentre og a-kasser skal fremover arbejde tæt sammen om mødet med den ledige, indholdet i samtalerne og brugen af den aktive beskæftigelsespolitik. På den måde bidrager jobcentre og a-kasser med hver deres særlige kompetencer, og den ledige oplever at være i centrum for en fælles indsats, der er tilrettelagt ud fra den enkeltes behov. Målet er, at ledige tilbydes en sammenhængende og koordineret indsats i beskæftigelsessystemet, der kan hjælpe den ledige hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet og i varig beskæftigelse. Samarbejdet i starten af ledighedsperioden Reformen ændrer ikke på det grundlæggende forhold, at det er jobcentrene, der har myndighedsansvaret for den aktive indsats, og at det er a-kasserne, der holder den indledende CV-samtale og de løbende rådighedssamtaler med den ledige. Reformen indeholder derimod nye, fælles samtaler og øget samarbejde mellem jobcentre og a-kasser. Både jobcentre og a-kasser skal bringe deres kompetencer i spil og samarbejde, så samtalerne bliver givtige og meningsfulde for den ledige og sikrer, at den ledige får den bedst mulige hjælp til at komme i arbejde. 4

32 Oversigt over det intensiverede og fælles kontaktforløb Måned ½ Jobcenter Fælles samtale: Personlig plan Samtale Samtale Samtale Samtale Samtale A-kasse CV-samtale Fælles samtale: Personlig plan A-kasse Rådighedssamtale (rådighedssamtaler) Rådighedssamtale A-kassen deltager i en samtale i 5./6. måned Samtalerne er det centrale og gennemgående redskab i det intensive kontaktforløb, som ledige skal have det første halve år. Baggrunden er, at samtaler vurderes at være udbytterige for ledige og et effektivt instrument til at forkorte ledighedsperioden. Det intensive kontaktforløb bygger på erfaringer og viden om, at en tæt dialog og hyppige samtaler med rådgivning i starten af ledighedsforløbet har positive effekter i forhold til at få ledige hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. De nye, fælles samtaler supplerer de samtaler, som ledige skal have med henholdsvis jobcentret og a-kassen. Ved samtalerne bliver den lediges situation løbende vurderet, og relevante indsatser drøftes og aftales. Samtalernes omdrejningspunkt er den enkelte lediges behov for hjælp og støtte til at opnå varig beskæftigelse hurtigst muligt. Konkret indebærer det tætte samarbejde mellem a-kasser og jobcentre, at: * Der skal tilrettelægges fælles samtaler i de første seks måneder af ledighedsforløbet mellem den ledige, jobcentret og a-kassen. * Der skal samarbejdes om at udarbejde den lediges personlige plan, Min plan. * Der skal samarbejdes om den lediges jobsøgning, og hvilke tilbud der kan være relevante og understøttende for den ledige. * Jobcentret og a-kassen skal samarbejde om en koordineret indsats gennem afklarings- og dialogværktøjet samt jobloggen. Kontaktforløbet starter i a-kassen med en CV-samtale. Jobcentret afholder derefter seks samtaler i løbet af de første seks måneder af ledighedsperioden. Den første samtale holdes sammen med a-kassen, hvis a-kassen, jobcentret eller den ledige vurderer, at der er behov for det. Samtalen i den 5./6. ledighedsmåned holdes altid sammen med a-kassen, medmindre den ledige frabeder sig det. Sammenlignet med i dag skal jobcentret dermed holde fire ekstra samtaler med den ledige i løbet af det første halve år. Den ledige får selv ansvaret for at booke samtalerne med jobcentret og a-kassen og for at melde sig til relevante jobsøgningsaktiviteter i den første del af ledighedsperioden. Det er dog jobcentret, der skal indkalde til de fælles samtaler, så tidspunkterne bliver koordineret med a-kassen. A-kassen har fortsat ansvaret for at rådighedsvurdere den enkelte ledige. Det inkluderer to 5

33 rådighedssamtaler, som a-kassen holder med den ledige i de første seks måneder af ledighedsperioden. De fælles samtaler indfases gradvist, så der bliver bedre tid til at planlægge dem. Det betyder, at det først er fra 1. juli 2016, at a-kassen begynder at deltage i den første samtale og det er kun i de tilfælde, hvor a-kassen, den ledige eller jobcentret vurderer, at der er behov for det. Samarbejdet mellem jobcentret og a-kassen understøttes ved, at begge parter medvirker til at udarbejde den lediges personlige plan. Samtidig kan a-kassen og jobcentret samarbejde om en koordineret indsats til den ledige via jobloggen og dialogværktøjet. Det er to nye redskaber, der kan understøtte dialogen mellem medarbejderne på tværs af jobcentre og a-kasser om indsatsen for den enkelte ledige. Særlig indsats sidst i dagpengeperioden Ledige med mellem 16 og 22 måneders ledighed skal fremover have en særlig intensiveret og aktiv indsats. Målet er, at en håndholdt og forstærket indsats sidst i dagpengeperioden kan medvirke til at bringe den ledige tættere på beskæftigelse. Hovedlinjerne i indsatsen er, at: * Ledige senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed indkaldes til en supplerende samtale i jobcentret, hvor der sker en revurdering af indsatsen målrettet den ledige. * A-kassen deltager i samtalen, medmindre den enkelte ledige ikke ønsker det. * Jobcentret tilbyder ledige en intensiveret indsats, som giver mulighed for, at den ledige kan få tildelt en personlig jobformidler, der kan yde en personlig, individuel og håndholdt indsats. Den intensiverede indsats kan også omfatte et kombinationsforløb med hyppigere samtaler og et virksomhedsrettet tilbud. Overblik: Tæt, fælles kontakt med ledige Inden for de første to ugers ledighed skal ledige møde til den første samtale i a-kassen, hvor deres CV godkendes. A-kassen introducerer og påbegynder arbejdet med den lediges personlige plan. Konklusioner fra CV-samtalen skal bruges fremadrettet i den lediges kontakt til jobcentret og a-kassen. Inden tre til seks ugers ledighed skal ledige til en samtale i jobcentret, hvor a-kassen medvirker, hvis den ledige, jobcentret eller a-kassen vurderer, at der er behov for det. Ved samtalen fastlægges den lediges personlige plan, og samtalen bygger videre på CV-samtalen, herunder de indsamlede oplysninger om den ledige. Herefter deltager ledige i yderligere fem samtaler i jobcentret inden for det første halve år af ledighedsforløbet. A-kassen deltager i samtalen i 5./6. måned. A-kassen holder som i dag to rådighedssamtaler med den ledige inden for de første seks måneder. Jobcentret beslutter i dialog med den ledige, hvilket tilbud der skal iværksættes. Ledige kan, præcis som i dag, have en bisidder med til alle samtaler i jobcentret, fx en repræsentant fra a-kassen. Ledige har også ret til at frabede sig, at a-kassen deltager i de fælles samtaler i jobcentret. Den særlige indsats sidst i dagpengeperioden efter 16 måneders ledighed inkluderer blandt andet en samtale i jobcentret, hvor den hidtidige indsats revurderes, og den fremadrettede indsats aftales. A-kassen deltager i samtalen, medmindre den ledige ikke ønsker det. 6

34 Individuel og tidlig indsats Centralt i reformen er også, at ledige skal have en individuel og tidlig indsats, som er meningsfuld, effektiv og tager udgangspunkt i den enkeltes konkrete behov for hjælp til at komme hurtigst muligt i job. Den enkelte ledige skal sættes i centrum, og indsatsen skal tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem den ledige, jobcentret og a-kassen. Ledige får ret og pligt til at deltage i ét tilbud, som fastlægges på baggrund af en tæt dialog med den ledige. Kommunerne kan derudover give tilbud, hvis det vurderes nødvendigt. Kravet om gentagen aktivering bliver samtidig afskaffet. Den samlede redskabsvifte bliver der ikke ændret på, men der kommer nye muligheder for uddannelsestilbud, og flere af de nuværende tilbud justeres og målrettes, så de prioriteres anderledes end i dag og i højere grad til de ledige, der har størst behov for tilbuddene. Det er også baggrunden for, at driftsrefusionen for øvrig vejledning og opkvalificering afskaffes. Det er dog fortsat muligt for jobcentret at give tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering, hvis jobcentret vurderer, at det er det bedste redskab til at øge den lediges jobchancer. Disse tilbud kan dermed fortsat anvendes i de tilfælde, hvor det giver mening for den enkelte ledige. Udover afskaffelsen af kravet om gentagen aktivering skal indsatsen sættes i værk tidligere, end det er tilfældet i dag. En tidlig indsats skal understøtte, at ledige får den nødvendige støtte til hurtigst muligt at komme i job. Den tidlige indsats skal også medvirke til at forbygge langtidsledighed. Jobcentret kan frit anvende de forskellige tilbud, også eksempelvis ordinær uddannelse, der vurderes mest relevante for den enkelte ledige. Der skal dog være særligt fokus på virksomhedsrettede tilbud, da de bedste beskæftigelseseffekter opnås, når ledige er tilknyttet en arbejdsplads. Overblik: Den enkelte ledige i centrum Ledige deltager i den første del af ledighedsperioden i et intensivt kontaktforløb, hvor både jobcentret og a-kassen bidrager med deres særlige kompetencer for at hjælpe den ledige hurtigt i beskæftigelse. Ledige får ret og pligt til ét aktivt tilbud. Ledige mellem 30 og 49 år skal have tilbuddet efter senest seks måneders sammenlagt ledighed. Øvrige ledige skal have tilbuddet senest efter tre måneder. Kravet om gentagen aktivering afskaffes. Jobcentret kan fortsat give ekstra tilbud udover ret og pligt-tilbuddet efter en konkret vurdering. Alle tilbud i den eksisterende redskabsvifte, bortset fra læse-, skrive- og regnekurser, kan frit anvendes til ret og pligt-tilbuddet, der som i dag skal vare mindst to uger. Der skal dog være særligt fokus på virksomhedsrettede tilbud, og for ledige med færrest kompetencer skal der være ekstra fokus på uddannelse. 7

35 Styrket uddannelsesindsats Uddannelsesindsatsen har en central plads i beskæftigelsesreformen. Næsten hver tredje ledige er ufaglært, og samtidig er der en stor gruppe ledige, hvis uddannelsesmæssige forudsætninger er blevet overhalet af udviklingen i samfundet. Udgangspunktet er, at uddannelse, kompetenceudvikling og flere færdigheder for mange ledige kan være afgørende for, at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og i varig beskæftigelse. Reformen giver derfor ledige nye uddannelsesmuligheder og målretter eksisterende uddannelsestilbud. Først og fremmest bliver uddannelsesindsatsen målrettet ledige dagpengemodtagere med størst behov, som fremover får mulighed for at få reel opkvalificering. Uddannelsesindsatsen bliver samtidig målrettet virksomhedernes behov, så ledige i højere grad får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Mulighed for uddannelsesløft Nye uddannelsestilbud giver jobcentret og ledige mulighed for at bruge uddannelse på en ny måde i beskæftigelsesindsatsen. Ufaglærte ledige får blandt andet mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på 80 procent af dagpengesatsen via en pulje til uddannelsesløft med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Puljen til uddannelsesløft målrettes ledige, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. De kan starte på en 8

36 erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden under forudsætning af, at hele uddannelsen kan gennemføres inden for dagpengeperioden på to år. Det er jobcentret, der sammen med den enkelte ledige beslutter, om uddannelsesløftet skal sættes i gang. Ledige har ikke pligt til at tage imod et tilbud om uddannelsesløft. Medarbejderne spiller derfor en afgørende rolle i forhold til at motivere ledige til at vælge et uddannelsesløft, da det for nogen kan være en stor udfordring at komme tilbage på skolebænken. Nye muligheder for jobrettet uddannelse Der bliver oprettet regionale uddannelsespuljer, som målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Det sker særligt inden for fagområder, hvor arbejdsmarkedets parter forventer, at der bliver skabt nye job inden for de kommende seks måneder. Det betyder, at der fremover er afsat midler til, at jobcentrene fleksibelt kan tilbyde alle grupper af ledige uanset uddannelsesbaggrund jobrettede uddannelsesforløb i hele ledighedsperioden, hvis uddannelserne fremgår af de regionale positivlister. Kommunerne kan få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte jobrettede uddannelsesforløb, der er med på den regionale positivliste. En ny ordning med seks ugers jobrettet uddannelse erstatter den nuværende ordning med seks ugers selvvalgt uddannelse. Ordningen målrettes ufaglærte og faglærte ledige samt ledige, der både har en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse. Disse grupper får fra første ledighedsdag ret til seks ugers jobrettet uddannelse. I samarbejde med arbejdsmarkedets parter bliver der opstillet en landsdækkende positivliste med jobrettede uddannelser, der kan vælges inden for ordningen. Voksenlærlingeordningen styrkes og målrettes ledige og ufaglærte beskæftigede. Det skal ses i lyset af, at voksenlærlingeordningen først og fremmest har positive beskæftigelseseffekter for ledige. Derudover får ledige uden uddannelse styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser, og ufaglærte ledige, der er fyldt 30 år, får ret til at få en realkompetencevurdering, som kan give dem papirer på uformelle kvalifikationer, de har opnået via erhvervsdeltagelse. Overblik: Mere uddannelse og mere jobrettet uddannelse Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse målrettet ledige med færrest kompetencer. Ordningen erstatter den nuværende ordning med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Regionale uddannelsespuljer på 100 millioner kroner årligt til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb målrettet konkrete jobåbninger. Pulje på 150 millioner kroner årligt til uddannelsesløft. Ufaglærte får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på 80 procent af den maksimale dagpengesats. Voksenlærlingeordningen målrettes ledige og ufaglærte beskæftigede. Ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan benytte ordningen efter to måneders ledighed. Øvrige ledige skal vente til efter 12 måneders ledighed. Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser. Ufaglærte ledige over 30 år får ret til at få foretaget en realkompetencevurdering. 9

37 Virksomhedsservice og jobformidling styrkes Samarbejdet med virksomhederne skal opprioriteres og systematiseres, så der i højere grad er fokus på virksomhedernes ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Målet er at skabe et bedre match mellem konkrete jobåbninger og de lediges kompetencer. Virksomhedskontakten og jobformidlingen skal derfor være en kerneopgave for jobcentrene, som også skal have fokus på at opkvalificere ledige, så de har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Et tættere samarbejde med virksomheder er samtidig afgørende for, at jobcentrene kan finde relevante, virksomhedsrettede tilbud til ledige. Centralt i beskæftigelsesreformen er derfor et nyt servicekoncept for jobcentrenes samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor: Rekruttering, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. De tre servicespor understøttes af nye digitale løsninger. Det er vigtigt, at jobcentre og a-kasser har tæt kontakt til virksomhederne og har indsigt i virksomhedernes behov. Derfor udvikles der også nye overvågningsværktøjer, der kan understøtte, at jobcentre og a-kasser hurtigt og effektivt kan identificere, hvor der eksempelvis er høj eller stigende jobomsætning eller mangelområder til brug for den opsøgende virksomhedsindsats. Reformen har også et mål om at skabe en bedre kontakt mellem jobcentre og virksomheder på tværs af kommunegrænser og brancher, så beskæftigelsessystemet altid kan tilbyde virksomheder den bedst mulige kandidat uanset hvilken kommune og hvilket jobcenter de henvender sig til. Derfor stilles der krav til kommunerne om at samarbejde og koordinere på tværs, samtidig med at der oprettes et nationalt kontaktpunkt for store, landsdækkende virksomheder og virksomheder med et stort rekrutteringsbehov både i forhold til støttet og ordinær beskæftigelse. Overblik: Styrket fokus på virksomhederne Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder inden for tre servicespor: Rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Der udvikles nye landsdækkende it-værktøjer, der skal understøtte jobcentrenes arbejde indenfor de tre servicespor og på tværs af kommunegrænser. Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommunerne. Der udvikles overvågningsværktøjer, der skal understøtte jobcentrenes koordinerede virksomhedskontakt. Nationalt kontaktpunkt for store virksomheder. 10

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. marts Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. juni Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. november Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. april Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. januar 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Status på beskæftigelsesindsatsreformen Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesindsatsreformen Den 18. juni 2014 forlig (S, RV, V, DF, C) om reform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15.

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. marts 2017 March 24, 2017 3-partsaftalen og uddannelsesordningerne Pulje

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREFORMEN

BESKÆFTIGELSESREFORMEN Fælles for alle initiativer Intensiveret og individuel indsats Uddannelsesløft og virksomhedsrettede tilbud Virksomhedsservice Partsinddragelse BESKÆFTIGELSESREFORMEN Reformens lovforslag sendt i høring

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere