TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian Bruun, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard, Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Meddelelser Servicerettet fleksjobstrategi Orientering om kommunekvoter på flygtningeområdet, samt de økonomiske konsekvenser Orientering om selvbookingsystem i Jobcentret Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo oktober Eventuelt...14 Bilagsoversigt

3 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/33315 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Dagsorden godkendt. 2

4 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/33315 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: 3

5 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/33315 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Orientering, information m.m. til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER A. Almindelig orientering B. orientering angående midlertidig lukning af adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse C. Orienteringsskrivelse til kommunerne om jobafklaringsforløb D. Referat fra faggruppemøde den E. Reform af beskæftigelsesindsatsen fra ord til handling F. Orientering om ikrafttræden, virkningsregel og overgangsordning i forbindelse med de nye regler om 6 ugers jobrettet uddannelse i lovforslag L58 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. At udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Orientering angående midlertidig lukning af adgangen til Digital /14 ugers selvvalgt uddannelse 2 Åben Orienteringsskrivelse til kommunerne om jobafklaringsforløb.pdf /14 3 Åben Referat fra faggruppemøde den /14 4 Åben Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner - Pjece om /14 beskæftigelsesreformens intentioner.pdf 5 Åben Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner - Følgebrev fra Morten Binder, Direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.pdf /14 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Forvaltningen orienterede om ansættelse af ny Jobcenterchef i januar

6 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Servicerettet fleksjobstrategi Åben sag Sagsnr.: 14/32213 Sagsansvarlig: kdk.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget har anmodet om en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved at etablere kommunale fleksjob for ledige fleksjobgodkendte borgere ledighedsydelsesmodtagere. Herunder også undersøge, hvor mange borgere på ledighedsydelse, det vil være muligt at opkvalificere til mentorer. Herudover ønsker Jobcentret at belyse de positive muligheder ved oprettelse af kommunale minifleksjob til de mest udfordrede ledighedsydelsesmodtagere. Et område, hvor Jobcentret har en meget stor udfordring med at finde egnede fleksjob. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er aktuelt 115 borgere i Tårnby/Dragør, som modtager ledighedsydelse. Nedenstående tabel belyser, hvilke helbredsmæssige såvel som psykiske udfordringer borgerne har, hvor mange timer de kan stå til rådighed for et fleksjob, og om der er modtaget ledighedsydelse i over eller under 18 måneder. Helbredsmæssig begrænsning Antal Under 8 timer/uge Over 8 timer/uge Over 18 måneder Under 18 måneder Psykisk lidelse Fysisk lidelse Kombineret fysisk og psykisk lidelse Sygemeldt 7 Målgruppen for et minifleksjob, er de borgere, som kan arbejde under 8 timer om ugen timetallet kan være helt ned til 2-3 timer om ugen. Der er aktuelt 25 borgere i målgruppen. Minifleksjob til denne gruppe vil typisk ligge inden for områderne: lettere service i fx daginstitutioner og på plejehjem, lettere chaufførfunktion samt lettere administrative rutineprægede funktioner. Borgere, som tænkes at kunne opkvalificeres til at blive uddannet mentorer og fungere som sådan i et fleksjob, vurderes af Jobcentret til at udgøre ca. 5 pct. af det samlede antal fleksjobberettigede svarende til ca. 6 borgere. Det er Jobcentrets vurdering, at det kun er ganske få borgere, som reelt har de sociale kompetencer, der kræves for at kunne fungere som mentorer. Typisk vil målgruppen for en opkvalificering til mentor være borgere med primært fysiske barrierer og med gode sociale kompetencer i denne 5

7 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d målgruppe har Jobcentret aktuelt 42 borgere. Endvidere vil målgruppen være de borgere, der kan arbejde mere end 8 timer pr. uge. Aktuel indsats Den aktuelle indsats for borgere på ledighedsydelse består primært i henvisning til jobcafé og jobsøgningskursus via Kommunens fleksjobambassadører. Herudover bruges eksterne samarbejdspartnere til at udføre en mere intensiv job- og praktiksøgningsproces, når der er behov herfor. Endelig er der er mulighed for deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Et udvidet tilbud i form af passende tilpassede fleksjobs, og et øget fokus på opkvalificering forventes, alt andet lige, at kunne nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse og øge andelen i fleksjob. LOVGRUNDLAG Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 nr. 7 Lov om aktiv socialpolitik 74 og 74a Lov om aktiv socialpolitik 104 BEK nr. 810 af 27/06/ BEK nr. 944 af 10/07/2013 kap. 4 ØKONOMI I beregningerne af det samlede omkostningsniveau ved etablering af minifleksjob er der kun medtaget ledighedsydelsesmodtagere (LEY) med mere end 18 måneders ledighed. Efter 18 måneder er denne ydelse således rent kommunalt finansieret. Beregningen er baseret på en gennemsnitsbetragtning af lønudgifterne, da lønudgiften varierer fra person til person afhængig af jobfunktion, uddannelse, erfaring etc. Beregning på en person i minifleksjob : Timetal i Udgift Udgift Staten Besparelse Besparelse årligt arbejde Kommunen månedligt INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at: /kam 1. Orienteringen om en servicerettet fleksjobstrategi tages til efterretning. 2. Der forelægges særskilt sag omkring etablering af minifleksjob i kommunen. BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Orientering om kommunekvoter på flygtningeområdet, samt de økonomiske konsekvenser Åben sag Sagsnr.: 14/31017 Sagsansvarlig: clw.am Fraværende: Afbud: RESUMÉ Danmark tildeler hvert år et varierende antal flygtninge asyl efter reglerne i udlændingelovens 7, 8 og 9. Kommunekvoterne angiver, hvor mange flygtninge kommunerne kan forvente at modtage i det enkelte år. Kvoterne anvendes af Udlændingestyrelsen i forbindelse med visiteringen af flygtninge til boligplacering i kommunerne, hvor de også skal gennemgå et integrationsforløb. Integrationslovens Kap.9 1 angiver, at udgifterne ifm. Integrationslovens bestemmelser påhviler den ansvarlige kommune. Grundet konflikten i Syrien er flygtningestrømmen til Danmark steget kraftigt, og et resultat heraf er et øget pres på indkvartering i kommunerne, således også i Tårnby Kommune, som i 2015 forventes at skulle modtage 38 flygtninge mod 22 i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udlændingestyrelsen oplyser kvotefordelingen tilbage fra Det fremgår, at Tårnby Kommune ikke modtog flygtninge i hverken 2007 og 2008 og kun to i Siden er antallet steget relativt meget: flygtninge, flygtninge, flygtninge, flygtninge (modtog 19) flygtninge (foreløbig udmelding) flygtninge (udmeldt den ) 2016 (udmeldes september/oktober 2015) For at minimere udgiften og for at tage det mest akutte pres af en i forvejen lang venteliste til bolig og for i øvrigt at sikre en god integrationsproces, forventer Jobcentret at tilbyde halvdelen af de i 2015 tilkomne flygtninge et ét-årigt højskoleophold. Det stigende antal flygtninge i 2015 vil medføre en ekstraudgift på kr. inklusiv behov for at afsætte ressourcer til integrationsarbejdet. Forvaltningen vurderer at der vil være behov for at sikre integrationsindsatsen at der ansættes en medarbejder til integrationsarbejdet. Forvaltningen foreslår, at der ansættes en halv stilling til integrationsarbejdet der suppleres med at der søges om frivillige der støtter indsatsen på området. 7

9 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Resultattilskuddet er i tabellen beregnet med den procentvise udvikling i antallet, men det er vigtigt at understrege, at området kan komme under pres, som følge af det stadigt stigende antal sager på området. Løbende sager under Integrationsloven for hele Jobcentret forventes således at stige fra de nuværende 130 personer til ca. 145 i løbet af Det betyder øget tidsforbrug på ren sagsbehandling og mindre tid til det opsøgende integrationsarbejde. LOVGRUNDLAG Udlændingeloven 7, 8, og 9 Integrationsloven Kap.9 1 Integrationsloven Kap.9 45 ØKONOMI Som følge af det stigende antal flygtninge, som Tårnby Kommune skal modtage, vil udgifterne til Integrationslovsområdet i 2015 være kr. højere end oprindeligt budgetteret for Kroner ekstra omkostninger Kvote Boligudgifter Ydelsesudgifter Dansk Handicap og psykiatri Grundtilskud Resultattilskud Højskole En integrations Medarbejder (halv stilling) I alt I forbindelse med finanslovsforliget for 2015 er det aftalt at kommunerne modtager 250 mio. kr. til flygtninge/integrationsområdet. Såfremt kommunerne kompenseres via bloktilskuddet, svarer dette for Tårnby Kommune til 1,750 mio. kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at: 8

10 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d /kam 1. Der bevilges en tillægsbevilling på kr. til de øgede udgifter på integrationsområdet. 2. Orienteringen om flygtningekvoter tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Orientering om kommunekvoter på flygtningeområdet samt økonomiske konsekvenser /14 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. PÅTEGNING Den 4. december 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at udgiften på kr. svarer til en stilling på 18,5 time pr. uge. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at: /kam 1. Der bevilges en tillægsbevilling på kr. til de øgede udgifter på integrationsområdet. 2. Orienteringen om flygtningekvoter tages til efterretning. 9

11 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Orientering om selvbookingsystem i Jobcentret Åben sag Sagsnr.: 14/22958 Sagsansvarlig: clw.am Fraværende: Afbud: RESUMÉ Alle kommuner skal inden 30. juni 2015 kunne tilbyde deres ledige borgere at booke samtaler i jobcentret digitalt via Jobnet. Udrulningen af selvbookningsfunktionen - kaldet Planner - sker løbende i landets jobcentre i perioden august 2014 juli 2015 Tårnby Jobcenter har af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fået udmeldt 3. februar 2015 som startdato. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med kontanthjælps- og sygedagpengereformerne besluttede Folketinget jf. Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen, BEK nr. 795 af , at indføre et system til selvbooking til samtaler og arrangementer i Jobcentrene. Systemet kaldes Planner. Formålet med indførelsen af Planner er: at give borgere mulighed for at betjene sig selv på nettet i forhold til Jobcenteret og dermed i højere grad selv kunne tage ansvar for kontakten med jobcentret. at lette den administrative proces i indkaldelsen af borgere, og dermed mindske den tid, der anvendes på administration at understøtte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ved øget selvbetjening I første omgang udrulles løsningen til de målgrupper, som har et CV på Jobnet. Det er forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Senest 1. juni 2015 skal selvbooking også tilbydes borgere, der modtager sygedagpenge. Jobcentret vil løbende udrulle Planner på de enkelte ydelsesområder, således at medarbejderne med ansvar for de forsikrede ledige starter den 3. februar med at tilbyde et antal timer pr. uge til borgerne. De øvrige områder kobles på hen over foråret Loven angiver ikke noget krav til omfanget af udbudte selvbookingstimer. Jobcentret forventer at starte med et udbud af ganske få timer, som så kan øges efterhånden som kendskabet, efterspørgslen og erfaringen med brugen af systemet stiger. Planner kræver en omlægning af den traditionelle måde at fordele sager på i Jobcentret. I dag fordeles de fleste borgersager blandt medarbejderne efter cpr. nummer. Med 10

12 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Planner skal det være muligt for den ledige selv at vælge blandt medarbejderne, hvem man ønsker at booke en samtale med. Ophævelsen af den traditionelle løsning med fast sagsbehandler, medfører, at Jobcentret skal afsætte medarbejderressourcer til afholdelse af selvbookede samtaler med borgerne. Jobcentret har på nuværende tidspunkt ikke det fulde overblik over de ressourcemæssige konsekvenser, men en vis omallokering af timeforbruget vil skulle finde sted. I forbindelse med implementeringen af den kommende Beskæftigelsesreform vil Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen foretage en samlet beregning af de økonomiske konsekvenser af de ændringer reformen medfører. Herunder vil indgå de ressourcemæssige konsekvenser ved indførelsen af Planner. LOVGRUNDLAG Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 795 af 26. juni 2014 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus databekendtgørelsen: BEK nr. 795 af 26. juni 2014, ØKONOMI Planner-løsningen stilles som national løsning vederlagsfrit til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Kommunen afholder selv udgifterne til printservice, dannelse af breve, forsendelse mv. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at: /kam 1. orienteringen om selvbookingssystem i Jobcentret tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Materiale fra Jobnet: Ombook selv din tid /14 2 Åben Informationsmateriale: Flyer vedr. selvbooking /14 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo oktober 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/4809 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 10 måneders forbrug i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik på serviceområderne giver et overblik over udviklingen i udgifterne og indtægterne i forhold til det budgetterede. Derudover vedlægges en række relevante nøgletal på området. ØKONOMI Efter 10 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrugsprocent ultimo oktober 2013: 79,92 % Nettoforbrugsprocent ultimo oktober 2014: 85,62 % Som følge af et ændret afregningsmønster i 2014 har Tårnby Kommune ikke løbende kunne indhente al statsrefusion, hvilket bevirker, at der er en højere netto forbrugsprocent ultimo oktober 2014 sammenlignet med Imidlertid vurderer forvaltningen, at der i 2014 vil være et reelt merforbrug på 1-2 mio. kr. på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet primært på grund af udviklingen på sygedagpengeområdet i den sidste halvdel af året. Der har siden juli kunne konstateres en stigning i sager over 52 sager samt en stigning i det samlede sagsantal, som medfører en merudgift, som i nogen grad opvejes at mindreudgifter på blandt andet aktiveringsområdet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at /kam 1. budgetopfølgningen tages til efterretning. 12

14 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Økonomiopfølgning ultimo oktober 2014.pdf /14 2 Åben Statistik ultimo oktober 2014.pdf /14 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/33315 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 14

16 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Bilagsoversigt 3. Meddelelser 1. Orientering angående midlertidig lukning af adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse (189716/14) 2. Orienteringsskrivelse til kommunerne om jobafklaringsforløb.pdf (198124/14) 3. Referat fra faggruppemøde den (192777/14) 4. Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner - Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner.pdf (208805/14) 5. Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner - Følgebrev fra Morten Binder, Direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.pdf (208803/14) 5. Orientering om kommunekvoter på flygtningeområdet, samt de økonomiske konsekvenser 1. Orientering om kommunekvoter på flygtningeområdet samt økonomiske konsekvenser (174319/14) 6. Orientering om selvbookingsystem i Jobcentret 1. Materiale fra Jobnet: Ombook selv din tid (195154/14) 2. Informationsmateriale: Flyer vedr. selvbooking (195153/14) 7. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo oktober Økonomiopfølgning ultimo oktober 2014.pdf (208041/14) 2. Statistik ultimo oktober 2014.pdf (209021/14) 15

17 Bilag: 3.1. Orientering angående midlertidig lukning af adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 02. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

18 Orienteringsskrivelse til arbejdsløshedskasserne, jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T E Dato: Orientering angående midlertidig lukning af adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse Til orientering lukkes adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse midlertidigt med virkning fra den 22. oktober Lukningen af adgangen til den digitale løsning sker som følge af, at der med beskæftigelsesreformen lægges op til en ændring af ordningen vedr. 6 ugers selvvalgt uddannelse til 6 ugers jobrettet uddannelse med forventet ikrafttrædelse den 1. januar Dette indebærer blandt andet, at: Retten til 6 uger jobrettet uddannelse tilfalder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med korte videregående uddannelser, der samtidigt har en erhvervsfaglig uddannelse. Retten erhverves fra første ledighedsdag, og uddannelsen skal afholdes indenfor referenceperioden på 9 mdr. for ledige over 25 år og 6 mdr. for ledige under 25 år. Der udarbejdes en landsdækkende positivliste, der afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under ordningen. Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse begrænses til, at den ledige kun kan deltage i ét kursus eller ét kursusforløb fra positivlisten. Der er som følge heraf behov for, at den eksisterende digitale løsning tilpasses, så den understøtter den nye ordning. Da regelsættet for den nye ordning endnu ikke er vedtaget, og det endelige regelsæt endnu ikke er kendt, vil tilpasningen af den nuværende digitale løsning ikke kunne gennemføres, så den er klar 1. januar Dette indebærer, at der må forventes en række uhensigtsmæssigheder i brugen af den digitale løsning for de ledige samt for a-kasserne, der vil være nødsaget til at give den ledige afslag på kursustilmeldinger, der ikke falder ind under den nye ordning, herunder: 1) Visning af forkerte oplysninger om ordningen. 2) Forkert referenceperiode for brug af ordningen 3) Mulighed for at tilmelde sig kurser, der ikke er omfattet af positivlisten 4) Mulighed for at tilmelde sig mere end ét kursus

19 Det er derfor besluttet at lukke for adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse midlertidigt. Brugere, der har en godkendt kursustilmelding, når løsningen afblændes Den digitale løsning afblændes alene for nye tilmeldinger. Løsningen kan således fortsat anvendes af de ledige, som allerede har gjort brug af den digitale løsning og har en godkendt kursustilmelding under ordningen. Ledige, der allerede har gjort brug af den digitale løsningen, kan således fortsat benytte Jobnet til kommunikation og status omkring deres kursus. A-kasserne skal være opmærksomme på, at der gælder særlige forhold for ledige, der har en kursustilmelding med en startdato efter den 1. januar 2015, se afsnittet Særligt om kursusforløb med startdato efter den 1. januar 2015 nedenfor. Administration af ordningen 6 ugers selvvalgt uddannelse i perioden 22. oktober 2014 til 31. december 2014 Alle ledige, som ønsker at gøre brug af ordningen om 6 ugers selvvalgt uddannelse og som opfylder kriterierne herfor, skal benytte den eksisterende blanketbaserede ordning (AR245). Særligt om kursusforløb med startdato efter den 1. januar 2015 Kurser, herunder kurser, som er godkendt af a-kassen, med startdato efter 1. januar 2015 bortfalder ved lovens ikrafttræden, medmindre: Den ledige er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse, og kurset fremgår af positivlisten, som planlægges udmeldt af Beskæftigelsesministeriet i december 2014, eller kurset er godkendt som led i en uddannelsesplan, der er aftalt og påbegyndt i en opsigelsesperiode og derfor kan gennemføres efter 1. januar 2015 efter det hidtil gældende regler og 6 ugers selvvalgt uddannelse, fordi forløbet er påbegyndt forud for lovens ikrafttræden. Administration af ordningen 6 ugers jobrettet uddannelse fra 1. januar 2015 og frem Alle ledige, som ønsker at gøre brug af ordningen om 6 ugers jobrettet uddannelse, og som opfylder kriterierne herfor, skal benytte den eksisterende blanketbaserede ordning (AR245). Tidsplan for tilpasningen af den digitale løsning: Adgangen til Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse lukkes med virkning fra den 22. oktober I perioden fra 22. oktober 2014 til 31. december 2014 anvendes udelukkende den eksisterende blanketgang AR245, når ledige vil tilmelde sig kurser under 6 ugers selvvalgt uddannelse. Se også afsnittet Særligt om kursusforløb med startdato efter den 1. januar I perioden fra 1. januar 2015 og frem til genåbningen af den digitale løsning anvendes udelukkende den eksisterende blanketgang AR245, når ledige vil tilmelde sig kurser fra positivlisten under 6 ugers jobrettet uddannelse. 2

20 Digital 6 ugers selvvalgt uddannelse tilpasses til at understøtte 6 ugers jobrettet uddannelse, således at ledige kan anvende den digitale løsning i forbindelse med tilmelding til kurser under ordningen 6 uger jobrettet uddannelse. Beskæftigelsesministeriet arbejder frem mod, at genåbne den digitale løsning i løbet af første halvår Spørgsmål til denne orientering kan rettes til Landssupporten pr. mail eller telefon Med venlig hilsen Jesper Hammerrich Lux Kontorchef Digitalisering og Support Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 3

21 Bilag: 3.2. Orienteringsskrivelse til kommunerne om jobafklaringsforløb.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 02. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

22 Til samtlige kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T E oktober 2014 J.nr Orientering om EU/EØS borgeres ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, når retten til sygedagpenge fra Danmark udløber Efter sygedagpengereformen kommer sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven, fra den 1. juli 2014 i et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. En sygemeldt lønmodtager, som arbejder her i landet, men bor i et andet EU/EØSland, har ret til sygedagpenge efter sygedagpengeloven. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring gives imidlertid efter lov om aktiv socialpolitik og stiller som udgangspunkt krav om ophold her i landet, hvilket betyder, at borgere bosat i et andet EU/EØS-land som udgangspunkt ikke har ret til ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb. Efter en nøjere vurdering af EU-retten og Ankestyrelsens praksis er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opfattelse, at en person, som bor i et andet EU/EØS-land, og som samtidig fortsat er i et ansættelsesforhold i Danmark, er berettiget til et jobafklaringsforløb, og dermed også berettiget til ressourceforløbsydelse. Det er efter styrelsens opfattelse derfor en betingelse, at den sygemeldte er i beskæftigelse på det tidspunkt, hvor sygedagpengeretten udløber. Jobafklaringsforløbet skal desuden foregå her i Danmark, og den sygemeldte skal kunne deltage i jobafklaringsforløbet. Endeligt kan kommunen kun udbetale ressourceforløbsydelse så længe den pågældende er i et ansættelsesforhold hos en dansk arbejdsgiver. Tilsvarende kan en arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygdom, få udbetalt refusion svarende til den ressourceforløbsydelse, som den ansatte er berettiget til under jobafklaringsforløbet. Arbejdsgiveren kan dog ikke få mere i refusion, end arbejdsgiveren udbetaler i løn. Venlig hilsen Anne Hedegaard specialkonsulent

23 2

24 Bilag: 3.3. Referat fra faggruppemøde den Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 02. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

25 TÅRNBY KOMMUNE REFERAT MØDE I: Styregruppen DATO: EMNE: Styregruppemøde SAGSNR.: 12/12847 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: Jobcenterchef Kenneth Andersen, Forvaltningschef Kim Madsen, 3F repræsentant Gert Knudsen, Administrerende Direktør Bo Hammer, Socialrådgiver Marie Gjerløv og sagsbehandler Sara Andersen Dragør: Gitte Espensen og Sara Claces samt fra faglig koordinator Bitten Hansen 1. Godkendelse af referat fra forrige møde. Godkendt. 2. Gensidig orientering herunder status i sygedagpengegruppen. Stigende antal sager over 52 uger siden foråret Stigningen skyldes flere årsager: ny sygedagpengereform med ændringer på forlængelser øgede administrativt pres med langt flere sager til Rehabiliteringsteamet krav om øgede indsats på revurderingstidspunkter på 22 uger reglen ITT haft mindre produktionsnedgang Forsinkelser i Klinisk Enhed Sygdom i teamet Der iværksættes følgende initiativer: Der visiteres i øget omfang til ITK2 som privat aktør ift. virksomhedspraktikker. ITT er igen oppe i produktion, og der skal visiteres fra sb. Fagspecialisten gennemgår alle uafklarede sager som er forlænget. 3. Status Fast Track kommende initiativer Der er gang i et positivt forløb ift. møder med virksomhederne. Der har været 11 møder med virksomheder, hvoraf 7 er interesseret. Der vil fortsat være opsøgende kontakt til de resterende virksomheder. 1

26 TÅRNBY KOMMUNE Kenneth etablerer møde med Helle Poulsen, hvor Kim og Bitten deltager. Kenneth undersøger, om den nye designmanual er overholdt ift. pjecer. 4. Mestringstilbudene status Punktet er på centerledermøde i oktober måned. Enten anvendes Sundhedscentret eller privat aktør, - evt. politisk AB sag. 5. Udviklingen i nøgletallene for sygedagpenge, herunder økonomi og status. (Vedlagt notater om udviklingen i Tårnby og Dragør) Bo gennemgik data. Markant stigning i sager over 52 uger. Det aftales, at der skal opsættes mål i PP ift. budgetvedtagelse Kenneth deltager på næste teammøde ift. implementering af koncept fra Falck om sagsbehandlernes synlige produktion. Det har skabt utryghed hos sb. i teamet. Kim kontakter direktøren for Klinisk Enhed ift. forsinkelser i sagsbehandlingen. Der udarbejdes en AB, - udvalget orienteres om forsinkelser som forlænger sager. 6. Evt. Intet nyt. 2

27 Bilag: 3.4. Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner - Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 02. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

28 Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

29 Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere, hvor de første dele træder i kraft 1. januar 2015, og stort set resten af reformen træder i kraft i sommeren Med beskæftigelsesreformen får vi en helt ny beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte ledige og har fokus på den kortest mulige vej til varig beskæftigelse. For regeringen har det været afgørende at få erstattet meningsløs aktivering og bureaukrati med en individuel og jobrettet indsats samt en meget tættere kontakt med de virksomheder, der skal ansætte de ledige. Ledige skal fremover møde et beskæftigelsessystem, der sætter den enkelte i centrum og ruster dem bedre til job og varig beskæftigelse. For særligt ufaglærte ledige har vi lagt vægt på, at de fremover får helt nye muligheder for at bruge ledighedsperioden til at dygtiggøre sig. Der er ingen tvivl om, at beskæftigelsesreformen kommer til at stille store krav til, hvordan I organiserer og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen fremadrettet. Reformen bygger blandt andet på, at jobcentre og a-kasser i langt højere grad skal samarbejde om indsatsen for ledige. Det indebærer en række fælles samtaler med de ledige. En af de udfordringer, som I står overfor, er at få planlagt samtalerne, også de fælles, så de får et kvalitetsfyldt indhold. De skal ikke holdes for samtalernes skyld, men for at give råd og vejledning til den enkelte ledige. Jeg anerkender, at det er en stor opgave at implementere store reformer, der er kommet i et raskt tempo de seneste år. Og jeg anerkender, at forandringer ikke sker fra den ene dag til den anden. Men jeg håber, at I alle igen vil tage godt imod en ny og vigtig reform på beskæftigelsesområdet. Henrik Dam Kristensen Lovgivningen skal gerne falde på plads inden jul, så vi kan gå på juleferie med udsigt til en ny beskæftigelsesindsats efter nytår. Men vi ved alle, at verden ikke forandres fra Christiansborg via love og bekendtgørelser. Vi landspolitikere kan skabe rammer for forandring, mens varige forandringer sker blandt jer, der er tæt på virkeligheden. Blandt ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser, der hver eneste dag skal finde løsninger, der virker i virkeligheden og gør en forskel for det enkelte menneske. 2

30 Indledning Denne pjece giver et indblik i de politiske intentioner bag reformen af beskæftigelsesindsatsen og skitserer, hvilke overvejelser I med fordel kan gøre jer i jobcentre og a-kasser allerede nu for at sikre en god implementering. Reformen indebærer nye ansvarsområder, opgaver og arbejdsgange for jer i både kommuner og a-kasser. Alle medarbejdere spiller derfor en helt central rolle, når reformen skal virkeliggøres og integreres i jeres daglige arbejde. Beskæftigelsesreformen har til formål at give ledige en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse og forebygge langtidsledighed. Samtidig er der et klart mål om at forbedre samarbejdet med og styrke servicen til landets virksomheder, så de kan få den arbejdskraft, de har behov for, og så lediges kompetencer matches relevante jobåbninger. Beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges, så der både tages højde for, at langt de fleste ledige finder job på egen hånd, og at systemet skal støtte dem i det, og at der er ledige, der har brug for hjælp og vejledning til at komme i gang med jobsøgning. Endelig er der en gruppe ledige, der har behov for at tilegne sig grundlæggende kompetencer, og det skal indsatsen også tage højde for. Samtidig bygger den fremtidige beskæftigelsesindsats på et tæt og styrket samarbejde mellem jobcentret og a-kassen. Det tætte samarbejde skal sikre, at ledige får den rette hjælp til hurtigst muligt at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. I pjecen gennemgås intentionerne bag seks centrale elementer i reformen. Det drejer sig om: * Et intensivt og fælles kontaktforløb i den første del af ledighedsperioden. * En særlig indsats sidst i dagpengeperioden. * En tidligere indsats med målrettede tilbud. * Uddannelsesløft målrettet ufaglærte ledige. * En styrket virksomhedsrettet service. * Kompetenceløft til ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser. Hovedmål med beskæftigelsesreformen Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt. Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats. Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det. Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for. Regler og bureaukrati fjernes, så kommunerne får større handlefrihed, og der sættes fokus på resultater i stedet for processer. fra forligsteksten om reform af beskæftigelsesindsatsen (18. juni 2014). 3

31 Det intensiverede og fælles kontaktforløb Medarbejdere i jobcentre og a-kasser skal fremover arbejde tæt sammen om mødet med den ledige, indholdet i samtalerne og brugen af den aktive beskæftigelsespolitik. På den måde bidrager jobcentre og a-kasser med hver deres særlige kompetencer, og den ledige oplever at være i centrum for en fælles indsats, der er tilrettelagt ud fra den enkeltes behov. Målet er, at ledige tilbydes en sammenhængende og koordineret indsats i beskæftigelsessystemet, der kan hjælpe den ledige hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet og i varig beskæftigelse. Samarbejdet i starten af ledighedsperioden Reformen ændrer ikke på det grundlæggende forhold, at det er jobcentrene, der har myndighedsansvaret for den aktive indsats, og at det er a-kasserne, der holder den indledende CV-samtale og de løbende rådighedssamtaler med den ledige. Reformen indeholder derimod nye, fælles samtaler og øget samarbejde mellem jobcentre og a-kasser. Både jobcentre og a-kasser skal bringe deres kompetencer i spil og samarbejde, så samtalerne bliver givtige og meningsfulde for den ledige og sikrer, at den ledige får den bedst mulige hjælp til at komme i arbejde. 4

32 Oversigt over det intensiverede og fælles kontaktforløb Måned ½ Jobcenter Fælles samtale: Personlig plan Samtale Samtale Samtale Samtale Samtale A-kasse CV-samtale Fælles samtale: Personlig plan A-kasse Rådighedssamtale (rådighedssamtaler) Rådighedssamtale A-kassen deltager i en samtale i 5./6. måned Samtalerne er det centrale og gennemgående redskab i det intensive kontaktforløb, som ledige skal have det første halve år. Baggrunden er, at samtaler vurderes at være udbytterige for ledige og et effektivt instrument til at forkorte ledighedsperioden. Det intensive kontaktforløb bygger på erfaringer og viden om, at en tæt dialog og hyppige samtaler med rådgivning i starten af ledighedsforløbet har positive effekter i forhold til at få ledige hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. De nye, fælles samtaler supplerer de samtaler, som ledige skal have med henholdsvis jobcentret og a-kassen. Ved samtalerne bliver den lediges situation løbende vurderet, og relevante indsatser drøftes og aftales. Samtalernes omdrejningspunkt er den enkelte lediges behov for hjælp og støtte til at opnå varig beskæftigelse hurtigst muligt. Konkret indebærer det tætte samarbejde mellem a-kasser og jobcentre, at: * Der skal tilrettelægges fælles samtaler i de første seks måneder af ledighedsforløbet mellem den ledige, jobcentret og a-kassen. * Der skal samarbejdes om at udarbejde den lediges personlige plan, Min plan. * Der skal samarbejdes om den lediges jobsøgning, og hvilke tilbud der kan være relevante og understøttende for den ledige. * Jobcentret og a-kassen skal samarbejde om en koordineret indsats gennem afklarings- og dialogværktøjet samt jobloggen. Kontaktforløbet starter i a-kassen med en CV-samtale. Jobcentret afholder derefter seks samtaler i løbet af de første seks måneder af ledighedsperioden. Den første samtale holdes sammen med a-kassen, hvis a-kassen, jobcentret eller den ledige vurderer, at der er behov for det. Samtalen i den 5./6. ledighedsmåned holdes altid sammen med a-kassen, medmindre den ledige frabeder sig det. Sammenlignet med i dag skal jobcentret dermed holde fire ekstra samtaler med den ledige i løbet af det første halve år. Den ledige får selv ansvaret for at booke samtalerne med jobcentret og a-kassen og for at melde sig til relevante jobsøgningsaktiviteter i den første del af ledighedsperioden. Det er dog jobcentret, der skal indkalde til de fælles samtaler, så tidspunkterne bliver koordineret med a-kassen. A-kassen har fortsat ansvaret for at rådighedsvurdere den enkelte ledige. Det inkluderer to 5

33 rådighedssamtaler, som a-kassen holder med den ledige i de første seks måneder af ledighedsperioden. De fælles samtaler indfases gradvist, så der bliver bedre tid til at planlægge dem. Det betyder, at det først er fra 1. juli 2016, at a-kassen begynder at deltage i den første samtale og det er kun i de tilfælde, hvor a-kassen, den ledige eller jobcentret vurderer, at der er behov for det. Samarbejdet mellem jobcentret og a-kassen understøttes ved, at begge parter medvirker til at udarbejde den lediges personlige plan. Samtidig kan a-kassen og jobcentret samarbejde om en koordineret indsats til den ledige via jobloggen og dialogværktøjet. Det er to nye redskaber, der kan understøtte dialogen mellem medarbejderne på tværs af jobcentre og a-kasser om indsatsen for den enkelte ledige. Særlig indsats sidst i dagpengeperioden Ledige med mellem 16 og 22 måneders ledighed skal fremover have en særlig intensiveret og aktiv indsats. Målet er, at en håndholdt og forstærket indsats sidst i dagpengeperioden kan medvirke til at bringe den ledige tættere på beskæftigelse. Hovedlinjerne i indsatsen er, at: * Ledige senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed indkaldes til en supplerende samtale i jobcentret, hvor der sker en revurdering af indsatsen målrettet den ledige. * A-kassen deltager i samtalen, medmindre den enkelte ledige ikke ønsker det. * Jobcentret tilbyder ledige en intensiveret indsats, som giver mulighed for, at den ledige kan få tildelt en personlig jobformidler, der kan yde en personlig, individuel og håndholdt indsats. Den intensiverede indsats kan også omfatte et kombinationsforløb med hyppigere samtaler og et virksomhedsrettet tilbud. Overblik: Tæt, fælles kontakt med ledige Inden for de første to ugers ledighed skal ledige møde til den første samtale i a-kassen, hvor deres CV godkendes. A-kassen introducerer og påbegynder arbejdet med den lediges personlige plan. Konklusioner fra CV-samtalen skal bruges fremadrettet i den lediges kontakt til jobcentret og a-kassen. Inden tre til seks ugers ledighed skal ledige til en samtale i jobcentret, hvor a-kassen medvirker, hvis den ledige, jobcentret eller a-kassen vurderer, at der er behov for det. Ved samtalen fastlægges den lediges personlige plan, og samtalen bygger videre på CV-samtalen, herunder de indsamlede oplysninger om den ledige. Herefter deltager ledige i yderligere fem samtaler i jobcentret inden for det første halve år af ledighedsforløbet. A-kassen deltager i samtalen i 5./6. måned. A-kassen holder som i dag to rådighedssamtaler med den ledige inden for de første seks måneder. Jobcentret beslutter i dialog med den ledige, hvilket tilbud der skal iværksættes. Ledige kan, præcis som i dag, have en bisidder med til alle samtaler i jobcentret, fx en repræsentant fra a-kassen. Ledige har også ret til at frabede sig, at a-kassen deltager i de fælles samtaler i jobcentret. Den særlige indsats sidst i dagpengeperioden efter 16 måneders ledighed inkluderer blandt andet en samtale i jobcentret, hvor den hidtidige indsats revurderes, og den fremadrettede indsats aftales. A-kassen deltager i samtalen, medmindre den ledige ikke ønsker det. 6

34 Individuel og tidlig indsats Centralt i reformen er også, at ledige skal have en individuel og tidlig indsats, som er meningsfuld, effektiv og tager udgangspunkt i den enkeltes konkrete behov for hjælp til at komme hurtigst muligt i job. Den enkelte ledige skal sættes i centrum, og indsatsen skal tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem den ledige, jobcentret og a-kassen. Ledige får ret og pligt til at deltage i ét tilbud, som fastlægges på baggrund af en tæt dialog med den ledige. Kommunerne kan derudover give tilbud, hvis det vurderes nødvendigt. Kravet om gentagen aktivering bliver samtidig afskaffet. Den samlede redskabsvifte bliver der ikke ændret på, men der kommer nye muligheder for uddannelsestilbud, og flere af de nuværende tilbud justeres og målrettes, så de prioriteres anderledes end i dag og i højere grad til de ledige, der har størst behov for tilbuddene. Det er også baggrunden for, at driftsrefusionen for øvrig vejledning og opkvalificering afskaffes. Det er dog fortsat muligt for jobcentret at give tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering, hvis jobcentret vurderer, at det er det bedste redskab til at øge den lediges jobchancer. Disse tilbud kan dermed fortsat anvendes i de tilfælde, hvor det giver mening for den enkelte ledige. Udover afskaffelsen af kravet om gentagen aktivering skal indsatsen sættes i værk tidligere, end det er tilfældet i dag. En tidlig indsats skal understøtte, at ledige får den nødvendige støtte til hurtigst muligt at komme i job. Den tidlige indsats skal også medvirke til at forbygge langtidsledighed. Jobcentret kan frit anvende de forskellige tilbud, også eksempelvis ordinær uddannelse, der vurderes mest relevante for den enkelte ledige. Der skal dog være særligt fokus på virksomhedsrettede tilbud, da de bedste beskæftigelseseffekter opnås, når ledige er tilknyttet en arbejdsplads. Overblik: Den enkelte ledige i centrum Ledige deltager i den første del af ledighedsperioden i et intensivt kontaktforløb, hvor både jobcentret og a-kassen bidrager med deres særlige kompetencer for at hjælpe den ledige hurtigt i beskæftigelse. Ledige får ret og pligt til ét aktivt tilbud. Ledige mellem 30 og 49 år skal have tilbuddet efter senest seks måneders sammenlagt ledighed. Øvrige ledige skal have tilbuddet senest efter tre måneder. Kravet om gentagen aktivering afskaffes. Jobcentret kan fortsat give ekstra tilbud udover ret og pligt-tilbuddet efter en konkret vurdering. Alle tilbud i den eksisterende redskabsvifte, bortset fra læse-, skrive- og regnekurser, kan frit anvendes til ret og pligt-tilbuddet, der som i dag skal vare mindst to uger. Der skal dog være særligt fokus på virksomhedsrettede tilbud, og for ledige med færrest kompetencer skal der være ekstra fokus på uddannelse. 7

35 Styrket uddannelsesindsats Uddannelsesindsatsen har en central plads i beskæftigelsesreformen. Næsten hver tredje ledige er ufaglært, og samtidig er der en stor gruppe ledige, hvis uddannelsesmæssige forudsætninger er blevet overhalet af udviklingen i samfundet. Udgangspunktet er, at uddannelse, kompetenceudvikling og flere færdigheder for mange ledige kan være afgørende for, at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og i varig beskæftigelse. Reformen giver derfor ledige nye uddannelsesmuligheder og målretter eksisterende uddannelsestilbud. Først og fremmest bliver uddannelsesindsatsen målrettet ledige dagpengemodtagere med størst behov, som fremover får mulighed for at få reel opkvalificering. Uddannelsesindsatsen bliver samtidig målrettet virksomhedernes behov, så ledige i højere grad får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Mulighed for uddannelsesløft Nye uddannelsestilbud giver jobcentret og ledige mulighed for at bruge uddannelse på en ny måde i beskæftigelsesindsatsen. Ufaglærte ledige får blandt andet mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på 80 procent af dagpengesatsen via en pulje til uddannelsesløft med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Puljen til uddannelsesløft målrettes ledige, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. De kan starte på en 8

36 erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden under forudsætning af, at hele uddannelsen kan gennemføres inden for dagpengeperioden på to år. Det er jobcentret, der sammen med den enkelte ledige beslutter, om uddannelsesløftet skal sættes i gang. Ledige har ikke pligt til at tage imod et tilbud om uddannelsesløft. Medarbejderne spiller derfor en afgørende rolle i forhold til at motivere ledige til at vælge et uddannelsesløft, da det for nogen kan være en stor udfordring at komme tilbage på skolebænken. Nye muligheder for jobrettet uddannelse Der bliver oprettet regionale uddannelsespuljer, som målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Det sker særligt inden for fagområder, hvor arbejdsmarkedets parter forventer, at der bliver skabt nye job inden for de kommende seks måneder. Det betyder, at der fremover er afsat midler til, at jobcentrene fleksibelt kan tilbyde alle grupper af ledige uanset uddannelsesbaggrund jobrettede uddannelsesforløb i hele ledighedsperioden, hvis uddannelserne fremgår af de regionale positivlister. Kommunerne kan få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte jobrettede uddannelsesforløb, der er med på den regionale positivliste. En ny ordning med seks ugers jobrettet uddannelse erstatter den nuværende ordning med seks ugers selvvalgt uddannelse. Ordningen målrettes ufaglærte og faglærte ledige samt ledige, der både har en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse. Disse grupper får fra første ledighedsdag ret til seks ugers jobrettet uddannelse. I samarbejde med arbejdsmarkedets parter bliver der opstillet en landsdækkende positivliste med jobrettede uddannelser, der kan vælges inden for ordningen. Voksenlærlingeordningen styrkes og målrettes ledige og ufaglærte beskæftigede. Det skal ses i lyset af, at voksenlærlingeordningen først og fremmest har positive beskæftigelseseffekter for ledige. Derudover får ledige uden uddannelse styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser, og ufaglærte ledige, der er fyldt 30 år, får ret til at få en realkompetencevurdering, som kan give dem papirer på uformelle kvalifikationer, de har opnået via erhvervsdeltagelse. Overblik: Mere uddannelse og mere jobrettet uddannelse Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse målrettet ledige med færrest kompetencer. Ordningen erstatter den nuværende ordning med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Regionale uddannelsespuljer på 100 millioner kroner årligt til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb målrettet konkrete jobåbninger. Pulje på 150 millioner kroner årligt til uddannelsesløft. Ufaglærte får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på 80 procent af den maksimale dagpengesats. Voksenlærlingeordningen målrettes ledige og ufaglærte beskæftigede. Ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan benytte ordningen efter to måneders ledighed. Øvrige ledige skal vente til efter 12 måneders ledighed. Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser. Ufaglærte ledige over 30 år får ret til at få foretaget en realkompetencevurdering. 9

37 Virksomhedsservice og jobformidling styrkes Samarbejdet med virksomhederne skal opprioriteres og systematiseres, så der i højere grad er fokus på virksomhedernes ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Målet er at skabe et bedre match mellem konkrete jobåbninger og de lediges kompetencer. Virksomhedskontakten og jobformidlingen skal derfor være en kerneopgave for jobcentrene, som også skal have fokus på at opkvalificere ledige, så de har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Et tættere samarbejde med virksomheder er samtidig afgørende for, at jobcentrene kan finde relevante, virksomhedsrettede tilbud til ledige. Centralt i beskæftigelsesreformen er derfor et nyt servicekoncept for jobcentrenes samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor: Rekruttering, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. De tre servicespor understøttes af nye digitale løsninger. Det er vigtigt, at jobcentre og a-kasser har tæt kontakt til virksomhederne og har indsigt i virksomhedernes behov. Derfor udvikles der også nye overvågningsværktøjer, der kan understøtte, at jobcentre og a-kasser hurtigt og effektivt kan identificere, hvor der eksempelvis er høj eller stigende jobomsætning eller mangelområder til brug for den opsøgende virksomhedsindsats. Reformen har også et mål om at skabe en bedre kontakt mellem jobcentre og virksomheder på tværs af kommunegrænser og brancher, så beskæftigelsessystemet altid kan tilbyde virksomheder den bedst mulige kandidat uanset hvilken kommune og hvilket jobcenter de henvender sig til. Derfor stilles der krav til kommunerne om at samarbejde og koordinere på tværs, samtidig med at der oprettes et nationalt kontaktpunkt for store, landsdækkende virksomheder og virksomheder med et stort rekrutteringsbehov både i forhold til støttet og ordinær beskæftigelse. Overblik: Styrket fokus på virksomhederne Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder inden for tre servicespor: Rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Der udvikles nye landsdækkende it-værktøjer, der skal understøtte jobcentrenes arbejde indenfor de tre servicespor og på tværs af kommunegrænser. Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommunerne. Der udvikles overvågningsværktøjer, der skal understøtte jobcentrenes koordinerede virksomhedskontakt. Nationalt kontaktpunkt for store virksomheder. 10

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 07-10-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere