JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER"

Transkript

1 JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

2 Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Kulturministeriet Layout: Operate A/S Tryk: prinfoholbæk-hedehusene Oplag: ISBN: Elektronisk udgave: Ophavsret Ophavsretten tilhører Kulturministeriet. Alle tekster kan bringes frit i uddrag med angivelse af kilde. Fotos: Scanpix Danmark.

3 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE

4 INDHOLD FORORD 4 1 BAGGRUNDEN FOR ANBEFALINGERNE MÅLGRUPPEN FOR ANBEFALINGERNE FORMÅLET MED ANBEFALINGERNE BRUGEN AF ANBEFALINGERNE TEMAERNE I ANBEFALINGERNE ANBEFALINGERNES FREMTID 17 2 FORMÅL FASTLÆGGELSE AF MÅL OG STRATEGI EVALUERING 21 3 STIFTELSE ORGANISATIONSFORM STIFTELSESDOKUMENTET VEDTÆGTER TEGNINGSRET SAMT UNDERSKRIFTS- OG ATTESTATIONSFORHOLD 33 4 BESTYRELSE OPGAVER OG ANSVAR REKRUTTERING OG VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING UAFHÆNGIGHED UDDANNELSE AF BESTYRELSESMEDLEMMER BESTYRELSESFORMANDENS OPGAVER MV BESTYRELSENS BESLUTNINGER VALGPERIODE OG FRATRÆDEN BESTYRELSENS FORHANDLINGSPROTOKOL REVISIONSPROTOKOL EVALUERING AF BESTYRELSENS ARBEJDE 53

5 5 DAGLIG LEDELSE DEN DAGLIG LEDELSES ANSVAR OG OPGAVER JOB- OG ANSVARSBESKRIVELSER MEDARBEJDERE EVALUERING AF DEN DAGLIGE LEDELSES ARBEJDE 59 6 ØKONOMI- OG RISIKOSTYRING ØKONOMISTYRING LEDELSESVEDERLAG RISIKOSTYRING 64 7 ÅRSRAPPORT OG REVISION ÅRSRAPPORT REVISION 69 8 ÅBENHED OG KOMMUNIKATION ÅBENHED OG KOMMUNIKATION 73 BILAG 76 A: UDVALGET OM GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER 78 B: UDVALGETS KOMMISSORIUM 80 C: FINANSMINISTERIETS BUDGET- VEJLEDNING 2006, PUNKT D: LITTERATURLISTE 84 E: ANBEFALINGERNE SAMLET 86

6 FORORD Kære læser Denne publikation, Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter, er udarbejdet over et års tid, fra sommeren 2005 til sommeren 2006, af et udvalg nedsat af kulturministeren. Men lad mig fra starten gøre helt klart, at publikationen ikke er tænkt som en rapport eller en redegørelse. Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter er en håndbog; et værktøj for dem, der skaber, leder eller yder tilskud til kulturprojekter. Et forhåbentlig godt værktøj til at sikre, at de ledelses- og styringsmæssige dele af et sådant projekt fungerer ordentligt. De fleste, der kaster sig ud i kulturprojekter, fokuserer på de resultater, man forventer. Det gælder typisk, hvad enten man er en innovativ ildsjæl eller en offentlig tilskudsyder. Tankerne kredser om de kunstneriske og kulturelle oplevelser,

7 FORORD ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE 5 man regner med, projektet vil skabe. Men hvis resultaterne skal blive efter forventning, så kræver det også, at projektet er ordentligt organiseret og ledet. Man skal træffe klare aftaler mellem parterne, vælge den rigtige organisationsform, sikre en dygtig bestyrelse og daglig ledelse, sørge for en effektiv økonomiplanlægning og økonomistyring og have en god kommunikation med omverdenen. Får man ikke skabt og fastholdt en ledelse, der tager sit ansvar alvorligt og løfter de ledelsesmæssige opgaver på en seriøs måde, så har al erfaring vist, at det er sjældent, man ser sine visioner indfriet. Det kan virke som en overvældende udfordring at få taget hånd om alle de ting, der skal være på plads. Det er for at lette denne opgave, at vi har udarbejdet håndbogen. Håndbogen skal ses som en tjekliste, der sætter fokus på de forskellige beslutninger, der skal tages omkring de organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Så lad mig indlede med den allermest grundlæggende anbefaling: Man skal tænke sig grundigt om, og man skal tage udfordringerne omkring god ledelse alvorligt. Gør man det, har man allerede taget første skridt mod et vellykket kulturprojekt. Lars Liebst, formand for udvalget for god ledelse af større kulturprojekter

8 KAPITEL 1 BAGGRUNDEN FOR ANBEFALINGERNE

9 KAPITEL 01 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE 7 Danmark har et rigt og mangfoldigt kulturelt og kunstnerisk liv, der bidrager væsentligt til det danske samfunds udvikling og gør det spændende og innovativt. En betydelig del af denne kulturelle aktivitet og innovation finder sted i regi af foreninger, selvejende institutioner og øvrige projektorganisationer. Det er positivt, fordi de spiller en vigtig rolle i det danske kulturliv. De gør en stor indsats og når ofte gode resultater. En del selvejende institutioner, hvoraf mange modtager permanente offentlige driftstilskud, ligner i mangt og meget offentlige institutioner eller erhvervsvirksomheder. De kan derfor trække på erfaringerne herfra, når det gælder ledelse, organisering, økonomistyring mv. Visse selvejende institutioner, foreninger og projektorganisationer kan dog ikke umiddelbart sammenlignes med en offentlig institution eller en virksomhed. De har typisk et andet formål, ligesom de ofte har en anden form for finansiering og organisering. Disse anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter er rettet mod netop selvejende institutioner, foreninger og projektorganisationer, der står bag større kulturprojekter. Der er i de senere år set en række lovende og ambitiøse kulturprojekter organiseret i fondsregi med både offentlige og private parter involveret.

10 8 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE KAPITEL 01 Projekterne har typisk haft betydelige ressourcer og stærke visioner. Desværre har projekterne i nogle tilfælde oplevet ledelses- og styringsmæssige, organisatoriske og økonomiske problemer. Der er derfor behov for et sæt anbefalinger, som kan bruges, når man skal etablere og lede sådanne kulturprojekter. Anbefalingerne er færdiggjort i 2006 af det udvalg, som kulturminister Brian Mikkelsen nedsatte i I bilag 1 kan der læses om udvalgets sammensætning og kommissorium. På kan man læse om udvalgets arbejde og overvejelser. Anbefalingerne er i tråd med med de anbefalinger for god ledelse, der er udarbejdet for børsnoterede selskaber, offentlig topledelse, universiteter og professionelle sportsklubber. Anbefalingerne for god ledelse af større kulturprojekter adskiller sig dog ved specifikt at fokusere på de problemstillinger, der gælder for større kulturprojekter. Ved udarbejdelsen af anbefalingerne er der endvidere hentet inspiration fra tilsvarende udenlandske anbefalinger vedrørende god ledelse på kulturområdet (internationalt ofte kaldet cultural governance ). 1.1 MÅLGRUPPEN FOR ANBEFALINGERNE Kulturprojekter kan have mange forskellige former for organisering. Anbefalingerne er relevante for kulturprojekter organiseret på mange forskellige måder.

11 KAPITEL 01 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE 9 Anbefalingerne er også relevante, hvad enten der er tale om et tidsbegrænset projekt, en permanent institution eller en tilbagevendende kulturbegivenhed som f.eks. en festival eller en kulturuge. Dermed er det ikke sagt, at anbefalingerne er relevante for alle kulturprojekter. Anbefalingerne er eksempelvis ikke rettet mod små kulturprojekter. Små kulturprojekter er bl.a. enkeltmandsprojekter, hvor en enkelt projektmager alene bærer det økonomiske ansvar for projektet og eventuelle tildelte tilskud. Små projekter er også projekter med en begrænset økonomi, hvor det ikke er relevant at etablere en egentlig ledelses- og ansvarsstruktur. Primære målgrupper Anbefalingerne er udarbejdet som et redskab primært til: Idémagerne og ildsjælene, der skaber projekterne Bestyrelserne for de større kulturprojekter Den daglige ledelse af kulturprojekterne Tilskudsgiverne til kulturprojekterne, hvad enten de er offentlige eller private. Disse parter spiller forskellige roller, men de har alle en fælles interesse i, at kulturprojektet ledes på en hensigtsmæssig måde, at projektet gennemføres som planlagt, og at kulturprojektet bliver en succes. Det er derfor en fordel, at alle parter har et fælles grundlag, som de kan tage afsæt i, når et projekt skal etableres, ledes og gennemføres.

12 10 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE KAPITEL 01 Ud over de nævnte primære målgrupper er god ledelse af større kulturprojekter også af betydning for de kunstnere og medarbejdere, der bliver involveret i kulturprojektet, samt for samhandelspartnere, leverandører, publikum mv. 1.2 FORMÅLET MED ANBEFALINGERNE Anbefalingerne skal ses som et brugbart redskab for kulturelle iværksættere en støtte til de mange idé- og projektmagere, der skaber den kunstneriske og kulturelle innovation i Danmark. Anbefalingerne er udarbejdet, så de ikke bliver en spændetrøje eller en hæmsko for kreativiteten i det kulturelle miljø. Anbefalingerne har tre overordnede formål: 1. BEDRE KULTURPROJEKTER Følges anbefalingerne, vil det som udgangspunkt kunne skabe større stabilitet og klarhed i den ledelsesmæssige, organisatoriske og økonomiske del af kulturprojektet, ligesom det kan forbedre det interne overblik, beslutningsprocesserne samt den interne og eksterne kommunikation. Dermed vil energien, engagementet og kræfterne i større grad kunne bruges på at skabe spændende, dynamiske og visionære kulturprojekter.

13 KAPITEL 01 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE FLERE KULTURPROJEKTER Anbefalingerne har ikke kun værdi som redskab til at forbedre ledelsen af det enkelte projekt. Anbefalingerne er tænkt som en hjælp til at forbedre kommunikationen mellem idémagerne skaberne af projekterne og dem, der kunne tænkes at skyde penge i eller på anden måde bidrage til projekterne. Følges anbefalingerne, vil potentielle bidragsydere som offentlige myndigheder, fonde, virksomheder og private have en større sikkerhed for, at projekterne gennemføres som planlagt, og at der ikke opstår uventede økonomiske problemer, bl.a. som følge af ledelsessvigt. Dermed vil de også have en større interesse i at investere i de kulturprojekter, der er så vigtige for vort kulturliv. 3. FÆRRE KULTURPROJEKTER MED PROBLEMER Hovedparten af kulturprojekterne drives godt og fornuftigt. Men der er også projekter, der oplever væsentlige økonomiske og organisatoriske problemer. Problemer der i sidste ende kan betyde, at projekter stopper uden at nå de kulturelle mål og eventuelt med en større eller mindre ubetalt gæld. Mange større kulturprojekter har en yderst begrænset og dermed sårbar økonomi. Det giver en særlig grund til at have anbefalinger for god ledelse af kulturprojekter. Følges anbefalingerne, reduceres risikoen for ledelsessvigt, og dermed er der mindre risiko for, at et kulturprojekt får økonomiske og organisatoriske problemer.

14 12 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE KAPITEL 01 Anbefalingerne er ingen garanti Anbefalingerne er i sagens natur hverken en garanti for kunstnerisk succes eller en sikkerhed mod økonomiske, ledelsesmæssige eller organisatoriske problemer. Det er forbundet med risiko at være virksom og etablere et større kulturprojekt ikke mindst hvis der er tale om et nyskabende projekt, hvor det er vanskeligt at vide, hvordan projektet bliver modtaget, og/eller hvor store ressourcer pro- jektet kræver. Følges anbefalingerne, har alle parter dog gjort deres bedste for at sikre, at problemer og manglende succes ikke skyldes ledelsessvigt. Best practice Et formål med anbefalingerne er at klargøre, hvad der må anses for best practice inden for ledelse af større kulturprojekter. Viden om best practice er måske særlig væsentlig for personer, der ikke i det daglige beskæftiger sig professionelt med ledelse, organisation, økonomi og jura. Anbefalingerne er således tillige en støtte til personer, der har kunstnerisk indsigt, men som naturligt ikke tillige er professionelle inden for de nævnte områder. Med anbefalingerne får disse personer et generelt svar på, hvad der må anses for god skik, pligter og rettigheder inden for de områder, som anbefalingerne vedrører. 1.3 BRUGEN AF ANBEFALINGERNE Anbefalingerne kan bruges på forskellige måder og med forskellige begrundelser. Det primære sigte med anbefalingerne er, at der arbejdes så systematisk med anbefalingerne, at større kulturprojekter generelt følger anbefalingerne for god ledelse af større kulturprojekter.

15 KAPITEL 01 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE 13 En bestyrelse eller en ledelse af et projekt kan dog, forudsat at tilskudsgiverne og/eller de øvrige interessenter accepterer det, nøjes med lade sig inspirere af anbefalingerne og blot tage nogle af anbefalingerne til sig. Følg eller forklar -princippet Ønsker man at følge anbefalingerne, eller kræver tilskudsgiver eller andre anbefalingerne fulgt, skal anbefalingerne anvendes efter følg eller forklar -princippet. Grundlæggende bygger følg eller forklar -princippet på en antagelse om, at der er et velbegrundet rationale bag det enkelte kulturprojekts måde at indrette ledelsen på. Følg eller forklar -princippet tager afsæt i, at alle anbefalinger ikke nødvendigvis er relevante for alle projekter. Hver anbefaling skal nøje overvejes. Vælger man ikke at følge anbefalingen, skal der gives en begrundelse og forklaring, således at det klart fremgår, hvorfor en anbefaling

16 14 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE KAPITEL 01 konkret er fundet irrelevant eller uhensigtsmæssig for det aktuelle projekt. Dette princip betyder, at man i årsrapporten og/eller andre steder, f.eks. over for tilskudsgiver, redegør for, at man enten følger en anbefaling eller forklarer over for tilskudsgiver og andre interessenter, hvorfor man ikke følger den. Ud over årsrapporten kan det f.eks. være relevant at oplyse om overholdelse af anbefalingerne på projektets hjemmeside. Om begrundelsen for, at en anbefaling ikke følges, er acceptabel, må kulturprojektets interessenter herunder tilskudsgivere afgøre. I givet fald kan finansieringen/tilskuddet gøres afhængigt heraf. Med følg eller forklar -princippet sikres det, at anbefalingerne ikke bliver en spændetrøje for projektet eller et redskab for tilskudsgiverne til at detailstyre projekterne. Essensen af anbefalingerne er netop, at projekterne bør have en selvbærende og kompetent ledelse. Det vil sige en bestyrelse og en daglig ledelse, som alene fokuserer på bedst muligt at opfylde de definerede mål for kulturprojektet inden for de givne rammer.

17 KAPITEL 01 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE 15 Krav om at anbefalingerne følges Tilskudsgiver eller andre kan kræve anbefalingerne fulgt. Både offentlige og private tilskudsgivere kan således gøre det til en forudsætning for et tilskud, at anbefalingerne følges. Kræves anbefalingerne fulgt, bør det ske efter følg eller forklar -princippet. Følg eller forklar -princippet er den rettesnor, som anbefalingerne er formuleret ud fra, og det giver ikke mening at kræve, at alle de enkelte anbefalinger absolut skal overholdes ordret. En offentlig eller privat tilskudsgiver vil dog i enkelte tilfælde kræve, at visse anbefalinger bliver fulgt direkte. Her vil det således ikke være acceptabelt i stedet at forklare. Derudover er der enkelte af anbefalingerne, der for nogle organisationsformer er lovkrav. Disse anbefalinger skal i sagens natur altid følges. Anbefalingerne som udtryk for god skik En konsekvens af, at anbefalingerne nu udsendes og formentlig anvendes i en række større kulturprojekter, er, at de kan få indflydelse på den retspraksis, som domstolene vil følge. Det gælder bl.a. ved bedømmelsen af en ledelses erstatningsansvar i relation til et konkret større kulturprojekt. 1.4 TEMAERNE I ANBEFALINGERNE Anbefalingerne dækker syv temaer, der knytter sig til den overordnede ledelse af kulturprojekter. Der er således ikke tale om en håndbog, der dækker alle de opgaver, som ledelsen af et kulturprojekt skal tage hånd om. Anbefalingerne har fokus på styring (svarende til engelsk governance ) frem for management.

18 16 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE KAPITEL 01 ANBEFALINGERNES TEMAER FORMÅL Et klart formål kan sikre, at alle arbejder mod samme mål, og at projektet organiseres hensigtsmæssigt i relation dertil. STIFTELSE Der bør bruges tid på at få projektet rigtigt etableret. Det sikrer enighed og klarhed om målene og rammerne for projektet, og det sikrer, at organiseringen understøtter gennemførelsen af kulturprojektet og de kulturelle mål bedst muligt. BESTYRELSE Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelsen af projektet. Det er vigtigt, at bestyrelsen fra starten kender sine pligter, opgaver og ansvar. DAGLIG LEDELSE Den daglige ledelse skal drive projektet og løbende træffe de beslutninger, der er nødvendige for at gennemføre kulturprojektet. Der skal være et tæt samarbejde og en klar ansvarsfordeling mellem den daglige ledelse og bestyrelsen. ØKONOMI OG RISIKOSTYRING Ud over at sikre, at projektets kulturelle mål opnås, er en vigtig opgave for bestyrelsen og den daglige ledelse at sikre en effektiv og omhyggelig økonomi- og risikostyring. En løbende risikostyring medvirker til, at der under hele forløbet systematisk kan arbejdes med at begrænse de risici, der er i projektet. ÅRSRAPPORT OG REVISION En retvisende årsrapport og en kompetent, uafhængig revision medvirker til at skabe tillid til projektet blandt interessenterne. ÅBENHED OG KOMMUNIKATION Gennem åbenhed og kommunikation med interessenterne skabes der klarhed og ro om projektets gennemførelse.

19 KAPITEL 01 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE ANBEFALINGERNES FREMTID Det er vigtigt, at disse anbefalinger ikke kommer til at stå alene. I de kommende år skal der følges op på, hvordan anbefalingerne fungerer i praksis. Kulturministeriet vil indsamle erfaringer med brugen af anbefalingerne. Det forventes, at der med afsæt i erfaringerne i løbet af nogle år vil ske en revision og videreudvikling af anbefalingerne, på samme måde som det f.eks. er sket med anbefalingerne for god selskabsledelse for børsnoterede selskaber. Hjemmeside På Kulturministeriets hjemmeside, er oprettet et særligt tema om god ledelse af større kulturprojekter. På hjemmesiden kan man bl.a. se anbefalingerne, stille spørgsmål til anbefalingerne og kommentere anbefalingerne. Her kan man desuden finde en praktisk tjekliste, der kan anvendes som hjælpemiddel til gennemgangen af det konkrete projekt. Brugere af anbefalingerne opfordres til at anvende hjemmesiden og bidrage med erfaringer og idéer. Dermed kan man bidrage til, at anbefalingerne udvikles og forbedres.

20 KAPITEL 2 FORMÅL VED MAN IKKE, HVOR MAN SKAL HEN, ER DER RISIKO FOR, AT MAN GÅR DEN FORKERTE VEJ. DET SAMME GÆLDER, NÅR MAN SKAL ETABLERE OG GENNEMFØRE ET STØRRE KULTURPROJEKT.

21 KAPITEL 02 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE FASTLÆGGELSE AF MÅL OG STRATEGI Ved etableringen af et kulturprojekt bør der bruges tid og ressourcer på at drøfte og fastlægge formålet med projektet. Gøres det ikke, kan de forskellige parter bag et projekt have forskellige opfattelser af, hvad man vil med projektet og dermed trække projektet i forskellige retninger. Det er en forudsætning for at få etableret den rigtige organisation og ledelse, at man fra starten ved, hvad der er målet med projektet, og hvilke delmål der søges opnået. Det er i den forbindelse vigtigt, at det afklares og defineres, hvem der er projektets interessenter. Projektet bør ikke gennemføres for projektets egen skyld eller alene af hensyn til de personer, der er involveret i projektet. Projektet skal have en værdi for de interessenter og brugere, som projektet gennemføres for. Kan der ikke skabes klarhed om formålet med projektet, og om hvem der er projektets interessegrupper, er der næppe grundlag for succesfuldt at gennemføre projektet.

22 20 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE KAPITEL 02 Egen produktion eller ikke? Et af de emner, der er væsentlige at få fastlagt tidligt, er en afdækning og præcisering af, hvilke aktiviteter projektet omfatter herunder hvorvidt og i hvilket omfang kulturprojektet selv skal være producerende, eller hvorvidt opgaver som udgangspunkt skal lægges i underentreprise. Træffes der beslutning om selv at producere, bør man nøje vurdere de risici, der er forbundet hermed. Besluttes det, at projektet ikke skal være producerende, er det vigtigt at det juridiske grundlag er klart, samt at der er taget stilling til, hvornår og hvorledes der kunstnerisk og økonomisk skal følges op på de projekter, der er udlagt til underleverandører Det anbefales at følgende defineres: projektets mission med hvilket formål projektet skabes projektets vision målene med projektet projektets strategi hvordan målene skal nås Det anbefales at projektets mission, vision og strategi skrives ind i stiftelsesdokumentet og indarbejdes i vedtægternes formålsbestemmelse.

23 KAPITEL 02 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE 21 Ved projekter med lang tidshorisont kan det være hensigtsmæssigt kun at indskrive missionen, da vision og strategi kan ændre sig over tid. Der bør dog fra starten være enighed om både mission, vision og strategi. 2.2 EVALUERING Når et kulturprojekt etableres, bør det besluttes, om projektet senere skal evalueres og i så fald hvornår. Som udgangspunkt bør en evaluering ses som en naturlig del af et større kulturprojekt. I nogle situationer vil det være relevant at foretage en evaluering, når projektet slutter, mens det i andre situationer vil være relevant at gennemføre en evaluering efter en bestemt tidsperiode, eller når visse delmål (milestones) er nået. Det bør grundigt overvejes, hvordan projektet skal evalueres. Ved et kulturprojekt kan der opsættes forskellige typer af mål. Det kan f.eks. være et mål, at kulturprojektet

24 22 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE KAPITEL 02 gennemføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode, at der mindst kommer et bestemt antal besøgende, eller at de besøgende vurderer, at kulturprojektet har haft en høj kvalitet. Der kan også fastsættes økonomiske mål eller mål for de forskellige parter, der har været involveret i projektet. Endelig er det et mål, at tilskudsgiverne vurderer, at projektet har levet op til forventningerne og målet med etableringen af kulturprojektet. Det er op til parterne bag et kulturprojekt at definere målene, men det er vigtigt, at de har for øje, at målene efterfølgende kan evalueres entydigt. Det er en vigtig beslutning, om de involverede i projektet så vidt muligt selv skal evaluere projektet, eller om der skal gennemføres en uafhængig ekstern evaluering. I nogle situationer vil det ved etableringen af et projekt være muligt at træffe en overordnet beslutning om, at projektet skal evalueres, mens det først senere kan besluttes, hvornår og hvordan det er mest hensigtsmæssigt, at projektet

25 KAPITEL 02 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE 23 evalueres. Er det tilfældet, bør parterne bag projektet fra starten fastlægge, hvornår der skal træffes beslutning om evaluering. Det er ikke hensigtsmæssigt, at beslutninger om evaluering først fastlægges, når projektet er gennemført Det anbefales at parterne bag projektet fastlægger, om projektet skal evalueres, hvornår og hvordan det skal evalueres, samt hvem der skal evaluere projektet. FORMÅL CENTRALE ANBEFALINGER ( FASTLÆG, HVAD DER ER PROJEKTETS MISSION, VISION OG STRATEGI. ( FASTLÆG, OM PROJEKTET SKAL EVALUERES, SAMT HVORNÅR OG HVORDAN DET I GIVET FALD SKAL EVA- LUERES.

26 KAPITEL 3 STIFTELSE NÅR MAN PLANLÆGGER ET KULTURPROJEKT, ER DE FLESTE OPTAGET AF, HVAD PROJEKTET SKAL ENDE MED. DET ER DOG VIGTIGT, AT DER FRA STARTEN OGSÅ BRUGES TID PÅ AT FÅ PROJEKTET ORGANISERET OG LEDELSESMÆSSIGT STRUKTURE- RET PÅ DEN RIGTIGE MÅDE.

27 KAPITEL 03 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE ORGANISATIONSFORM Organiseringen af et kulturprojekt skal passe til projektets mål og forudsætninger i øvrigt. Hvis det ikke sikres, kan man senere løbe ind i ledelsesmæssige, administrative, økonomiske eller andre forhindringer, der tager fokus fra selve kulturprojektet. Valget af organisationsform afhænger af en række faktorer. F.eks. forventninger til projektets levetid, de finansielle forhold ved etableringen af projektet, tilskudsgivernes ønsker om indsigt og indflydelse, behovet for fleksibilitet i organisationen mv. Kulturprojekter kan organiseres i en række formelle juridiske rammer, hvor de fire overordnede modeller er: Forening En forening skal etableres med en generalforsamling som øverste myndighed og med vedtægter udarbejdet og godkendt af foreningens medlemmer på en stiftende generalforsamling. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse. Foreningen kan oprettes uden tilstedeværelse af en grundkapital. I en del tilfælde etableres et kulturprojekt i starten som en forening, men med en ambition om at blive til en fond, når det er økonomisk muligt, og hvis projektet skal fortsætte. Foreningens vedtægter kan ændres ved en beslutning, der har kvalificeret majoritet på en generalforsamling. Det kræver som udgangspunkt ikke eventuelle tilskudsgiveres godkendelse, medmindre en tilskudsgiver specifikt stiller krav herom.

28 26 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE KAPITEL 03 Foreninger er derfor velegnede til projekter i opstartsfasen eller ved tidsbegrænsede projekter, ligesom foreninger er velegnede til projekter uden de store økonomiske midler, da foreninger ikke kræver en grundkapital. Ulempen ved foreninger kan være, at der ikke bl.a. som følge af manglende kapitalgrundlag er den stabilitet og tillid, som opnås gennem mere juridisk faste organisationsformer som f.eks. fonde og selskaber. Foreningsformen betyder endvidere afhængig af vedtægternes formulering at der kan være en risiko for, at medlemmerne, ved en for snævert afgrænset medlemsskare, kan komme til i en krisesituation at hæfte for foreningens økonomiske forpligtelser, selvom vedtægterne har fastlagt en begrænset hæftelse. Erhvervsdrivende foreninger skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at blive anerkendt som juridiske personer. Fond En fond, der i modsætning til en forening er lovreguleret og underlagt en tilsynsmyndighed, kræver p.t. ved etablering en grundkapital på kr. for almene fonde og kr. for erhvervsdrivende fonde. En erhvervsdrivende fond skal registreres hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

29 KAPITEL 03 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE 27 Det kendetegner en fond, at formålet skal være tidsubegrænset. Fonden har ingen medlemmer eller ejere og har derfor ingen generalforsamling. Den øverste myndighed er således fondens bestyrelse, som udpeges efter en vedtægtsbestemt procedure. Når fonden er stiftet og vedtægterne evt. er godkendt/registreret af tilsynsmyndigheden, er de vanskelige at ændre. Det gælder særligt formålsbestemmelsen. Fonde kan således ikke anvendes til kortvarige projekter, og er pr. definition ikke demokratiske. Fondsformen er betydelig mindre juridisk fleksibel end foreningsformen. Derfor er fonde ofte ikke egnet til projekter i opstartfasen eller til projekter, der ændrer sig hurtigt. Til gengæld giver fondsformen som udgangspunkt et mere stabilt juridisk og økonomisk grundlag for længerevarende projekter. Fonde hæfter kun med den indskudte kapital. Der hviler således ikke en personlig hæftelse på stifterne og øvrige partnere, bortset fra det almindelige erstatningsansvar, der påhviler bestyrelse og ledelse. Selskab Et kulturprojekt kan organiseres som et anpartseller et aktieselskab, om end det ikke sker så hyppigt.

30 28 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE KAPITEL 03 Ved et anpartsselskab kræves p.t. en anpartskapital på kr., mens der ved et aktieselskab p.t. kræves en aktiekapital på kr. Selskaber skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven. Anparts- og aktieselskabsformerne giver et stabilt juridisk grundlag, der samtidig giver ejerne (aktionærerne eller anpartshaverne) mulighed for at gøre deres indflydelse gældende efter faste og velafprøvede regler. Selskaber hæfter kun med den indskudte kapital. Der hviler således ikke en personlig hæftelse på aktionærer, anpartshavere eller øvrige partnere, bortset fra det almindelige erstatningsansvar, der påhviler bestyrelse og ledelse. Samtidig tillades det ejerne at trække et evt. overskud ud undervejs eller efter kulturprojektets afslutning Det anbefales at stifterne og parterne bag kulturprojektet grundigt afvejer fordele og ulemper herunder hæftelsesforhold ved de forskellige juridiske organisationsformer, inden det besluttes, hvilken juridisk struktur der skal vælges for det konkrete kulturprojekt. 3.2 STIFTELSESDOKUMENTET Ved et kulturprojekts stiftelse bør der konkret tages stilling til kulturprojektets kunstneriske og andre mål, overordnede rammer, juridiske struktur, ledelse, krav til regnskabsforhold, skatte- og afgiftsmæssige status, rapportering, eventuelle tilladelser, ansvarsforhold i projektet mv.

31 KAPITEL 03 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE 29 Det kan være hensigtsmæssigt, og i visse situationer ligefrem nødvendigt, med professionel bistand til dette arbejde. Beslutningen om kulturprojektets stiftelse og godkendelsen af stiftelsesdokumentet træffes på et konstituerende møde eventuelt på en generalforsamling Det anbefales at der ved et kulturprojekts stiftelse oprettes og underskrives et stiftelsesdokument, hvori kulturprojektets kunstneriske og andre mål, overordnede rammer og juridiske struktur fastlægges. Stiftelsesdokumentet oprettes og godkendes i overensstemmelse med de regler, der gælder for projektets juridiske struktur.

32 30 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE KAPITEL 03 Uanset reglerne for den juridiske struktur bør stiftelsesdokumentet godkendes af stifterne og de tilskudsgivere og bidragsydere, som forudsættes at spille en væsentlig rolle for projektets gennemførelse. Herved sikres, at alle involverede parter fra starten er enige om rammerne for kulturprojektet Det anbefales at stiftelsesdokumentet mindst indeholder: stifternes navn, stilling og bopæl kulturprojektets formål mission, vision og strategi kulturprojektets overordnede økonomiske rammer og forudsætninger kulturprojektets forventede tidsmæssige udstrækning kulturprojektets selskabsretlige/juridiske struktur (begrundet) kulturprojektets væsentligste interessegrupper og samarbejdspartnere mv. overordnet organisation udkast til vedtægter.

33 KAPITEL 03 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE VEDTÆGTER Er der tale om en fond eller et aktie- eller anpartsselskab, indeholder lovgivningen minimumskrav til vedtægternes indhold. Finansministeriets budgetvejledning punkt (se bilag) fastsætter yderligere krav, som bør indskrives i vedtægterne, hvis begge følgende gælder: der er tale om et statsligt tilskud tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Finansministeriets budgetvejledning sætter i de situationer særlige krav til godkendelsen af vedtægter, revision, løn- og ansættelsesforhold og bestemmelser om nettoformuens overgang til staten eller til et godkendt formål i tilfælde af institutionens ophør Vedtægterne kan give en offentlig myndighed eller andre herunder tilskudsgivere, bidragsydere og stiftere ret til at udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen Det anbefales at der uanset den juridiske struktur fastlægges et sæt af vedtægter i forbindelse med etableringen af et større kulturprojekt.

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE Anbefalinger for God Fondsledelse v/formand for Komitéen for God Fondsledelse Marianne Philip SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 ANBEFALINGERNE

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden].

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden]. Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [Skriv navnet på fonden]. Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden]. Fonden er stiftet af

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere