SPECIELLE BEMÆRKNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPECIELLE BEMÆRKNINGER"

Transkript

1 SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1

2 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter vedrørende offentlige toiletter, udlejningsejendomme samt udgifter til byfornyelse. Der er endvidere afsat midler til driftssikring af boligbyggeri i form af støtte til opførelse af andels- ungdoms- og familieboliger samt et mindre beløb i forbindelse med lejetab ved fraflytning. Fra 2013 er endvidere afsat puljebeløb til udvendig bygningsvedligeholdelse, som hidtil har været afsat på anlæg. Fritidsfaciliteter Her indgår forpagtningsafgift fra Juelsminde Campingplads. Redningsberedskab Det kommunale redningsberedskab er organiseret i overensstemmelse med bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering. Byrådet vedtog den 29. august 2007 et serviceniveau (sikkerhedsniveau), som Redningsberedskabet skal leve op til. Der er indgået en 10 årig kontrakt med Vejle Brandvæsen fra og med Politisk organisation Området dækker Byrådet, kommissioner, råd og nævn samt valg. Administrativ organisation Området dækker al det centrale administrative personale og opretholdelse af kommunens centrale administration herunder de administrative huse. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Området omfatter service til erhvervsfolk og iværksættere, landsbyer og landdistriktsudvikling, Dansk Produktionsunivers samt turisme, herunder tilskud til Turistforeningen. Lønpuljer m.v. Området dækker alt vedrørende tværgående lønpuljer m.v., herunder barselspulje, Bufferpuljen m.v. samt tjenestemandspensioner og præmier for samtlige kommunens tjenestemænd. Området dækker også generelt de puljer, der vedrører kommunen på tværs; men ikke kan placeres objektivt ved budgetlægningen. 2: Hele kr. og i 2013 priser overslag 2014 overslag 2015 overslag 2016 Økonomiudvalg Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Bemærkninger 2013 Side 2

3 3: forudsætninger 3.1 forudsætninger Økonomiudvalg Faste ejendomme Fra 2013 er på driften afsat 6 mio. kr. i en pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse, som administreres af Drift & Anlæg i Teknik & Miljø. Puljebeløb har hidtil været afsat som rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Fritidsfaciliteter Indtægten fra Juelsminde Camping er fastsat i forpagtningsaftalen. Redningsberedskab Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 195 kr. pr. indbygger. Udover vederlaget til Vejle Brandvæsen på ca. 7,0 mio. kr., er der i budgettet indregnet personaleudgifter på ca. 2 mio. kr. Den interne bemanding er 1 beredskabschef, 1 viceberedskabschef samt 3 indsatsledere (deltidsansatte). Til materielanskaffelser, udrustning til indsatsledere og vedligeholdelse og etablering af brandhaner er der afsat ca kr. Der er budgetteret med indtægter på ca kr. i forbindelse med opkrævning af gebyr ved udrykning til blinde alarmer fra ABA-anlæg (automatiske brandalarmerings anlæg). Taksten for udrykning til en blind alarm er i 2013 på kr. Desuden er der indregnet huslejeindtægter på ca kr. vedrørende brandstationen i Hornsyld. Politisk organisation Der er afsat vederlag mv. til de 27 medlemmer af Byrådet, samt til de etablerede kommissioner, råd og nævn. Udvalgsvederlag m.v. er beregnet med udgangspunkt i udvalgsstrukturen bestående af 5 stående udvalg samt et økonomiudvalg. Der er afsat midler hvert år til afholdelse af et folketingsvalg/-afstemning / EUvalg/-afstemning. Herudover er der afsat midler til kommunalvalget i 2013 og valg til Europa-Parlamentet i Administrativ organisation Kommunen har et samlet budget til administrationsbygninger på 4 primære adresser på ca. 4,4 mio. kr. i Administrationen består af 8 afdelinger samt kommunaldirektøren, hvor de 6 afdelinger er rettet mod borgerne og 2 er rettet mod organisationen. Den samlede centrale administrative normering udgør ca. 300 fuldtidsstillinger. Der sker hele tiden en løbende tilpasning. Som følge af ændrede regler vedrørende kontoplanopbygningen er de administrative udgifter og indtægter fra 2013 bl.a. opdelt i myndighedsopgaver, fælles IT og telefoni, jobcenter, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og øvrig drift. Bemærkninger 2013 Side 3

4 Økonomiudvalg Der er afsat midler til drift af den fælles sundhedsklinik (sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere) og udgiften hertil udgør ca. 2,3 mio. kr. Hedensted Kommune har et bredt udbud af personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger. Personale tilbuddene inkorporeres som en del af den almene HR opgave i 2013, og grundet skattemæssige vilkår og efterspørgsel nedskæres der i tilbudspakken. De personaletilbud, der er etableret for alle kommunens ansatte, forudsættes minimum at hvile i sig selv over tid. Ud over tilbuddene i den Fleksible Lønpakke og Sundhedsordning, omfatter personaletilbuddene også Fitness, Rygestopkurser og rabatordninger samt Feriefond, hvor der kan lejes sommerhus. Der er i budgettet afsat midler til GIS/IT/data-systemer i Teknik & Miljø. Der skal hertil ske en ajourføring af Grundkort (FOT) hvert tredje år. Der er afsat midler til fysisk planlægning. Byrådet har besluttet, at der i 2013 skal ske en mindre revision af Kommuneplan med fokus på temaerne erhvervsudvikling, bosætning, klima & energi samt lokalt engagement. Revisionen skal endvidere opfylde de statslige krav til kommunernes planlægning, hvilket betyder, at der tillige skal planlægges for landbrugserhvervet og placering af biogasanlæg. Hedensted Kommune er selvforsikrende bl.a. for arbejdsskader. Der er afsat ca. 10,4 mio. kr. til arbejdsskadeerstatninger i 2013 dækkende alle kommunale områder; hvilket er en opskrivning med 6 mio. kr. for at tilpasse til de forventede udgifter til erstatninger. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Hedensted Kommune har et Erhvervsforum, hvor formændene for de enkelte erhvervs- og Handelsstandsforeninger er repræsenteret. Hedensted Erhverv tilbyder lokal erhvervsservice til alle iværksættere og virksomheder i kommunen. Der er afsat midler hertil. Turismeområdet er administrativt omlagt i 2012, hvor der bl.a. er nedlagt en stilling. Til Dansk Produktionsunivers er afsat 2,5 mio. kr. i Til landdistriktsudvikling er afsat en pulje på 1 mio. kr. pr. år. Lønpuljer m.v. Under lønpuljer m.v. er der afsat midler til en central pulje til fleksjob. Der er samlet set puljemidler til fleksjob på ca. 5,7 mio. kr. I 2013 står ca. 1,1 mio. kr. til rest i den centrale pulje, idet der forudsættes overført ca. 1,4 mio. kr. i uforbrugte midler fra Fra 2014 er der afsat et restbeløb på ca. 2,5 mio. kr. i den centrale pulje. Primo 2010 indførtes et fleksibelt ansættelsesstop (FA) i Hedensted Kommune. Det fleksible ansættelsesstop udmøntes fra 2012 i hovedtræk således, at afdelinger, skoler, institutioner m.v. fratrækkes timer/kroner svarende til 2 måneders løn i forbindelse med medarbejderes opsigelse. De enkelte chefer har dog mulighed for at fastholde fratræk af de hidtidige 3 måneders løn, hvoraf de 2 måneders løn er bidrag til den centrale pulje. Bemærkninger 2013 Side 4

5 Økonomiudvalg Den forudsatte samlede besparelse ved FA på ca. 13 mio. kr. fortsætter i 2013 og fremover, men vil nu allerede i budgetsituationen blive fordelt forholdsmæssigt ud pr. chefområde. Således kan hver enkelt chef udmønte besparelsen mest hensigtsmæssigt for området, og mindre administrativt omkostningstungt. Besparelsen på ca. 13 mio. kr. er omplaceret til de respektive områder efter forholdsvis fordeling efter lønbudgetterne. Der er afsat midler til barselspulje på 12,8 mio. kr. i 2013 til dækning af merudgifter i forbindelse med kommunens samlede medarbejderstabs graviditeter og barsler. Som led i beslutningen af 50 i 13 er der ud af driftsbesparelserne på 50 mio. kr., finansieret en Bufferpulje på 10 mio. kr. på driften fra Samlet er der afsat diverse puljebesparelser til senere udmøntning på 7,7 mio. kr. i Udviklingen fra budget 2012 til 2013 Administrationsbygninger m.v. Rådhuset i Uldum forudsættes fraflyttet, da det ikke længere er økonomisk rentabelt at renovere bygningerne, hvis tilstand er for dårlig. Lejede bygninger på Klakring Stationsvej er fraflyttet i løbet af 2012 som led i tilpasninger i de administrative strukturer. Karl Dungs bygningen på Vejlevej 21 er lejet, og bl.a. Teknik og Miljø flytter hertil fra Uldum. Ligeledes fra det ophørte Uldum Rådhus vil de tværgående teams flytte til den tidligere institution Åkanden i Tørring. Samlet set spares der ca kr. ved disse flytninger. Der afsættes kr. i ekstraudgifter i 2013 til nyindretning af Borgerservice, hvor der igangsættes en videreudvikling af Borgerservice i retning af øget medbetjening, mere undervisning i brug af selvbetjening osv. Der afsættes ekstra midler i 2013 til udbudsrunde vedrørende rengøring på ca. 0,5 mio. kr. Der spares samlet 2,4 mio. kr. på energiområdet i kommunen, hvoraf de ca vedrører de administrative bygninger. 1,016 mio. kr. af den samlede besparelse opnås som følge af indkøbsfællesskabet på naturgas. Bygningsvedligehold Der er i budget 2013 afsat 6 mio. kr. på driften til udvendig bygningsvedligehold mod oprindeligt 14,7 mio. kr. som rådighedsbeløb i På baggrund af tidligere års erfaringer vil ca. halvdelen skulle afsættes til akutte nedbrud vil blive brugt til at færdigudvikle et politisk strategisk værktøj for prioritering og udvikling af de kommunale bygninger. Politisk organisation Vedrørende Valg, er der afsat 1,3 mio. kr. til kommunalvalget i 2013 og 1 mio. kr. til Europa-Parlamentsvalg i Desuden er der afsat kr. til valg i seniorråd i Bemærkninger 2013 Side 5

6 Økonomiudvalg Der etableres en pulje på 2 mio. kr. pr. år til den strategiske indsats Øget vækst. Hedensted Kommune har valgt at tilslutte sig samarbejdet vedrørende Aarhus som Europæisk Kulturby, hvilket frem til 2017 vil koste ca kr. årligt. Administrativ organisation Den generelle økonomiske situation og nulvækstpolitikken har medført en øget generel forsigtighed i forhold til de administrationens udgifter. Også det administrative område mærker den økonomiske situation med bl.a. væsentlige lavere indtægter fra eksempelvis administrationsbidrag og gebyrer fra byggesagsbehandling. I starten af 2012 besluttede Byrådet at godkende en forretningsgørelse af byggesagsområdet. Forretningsgørelsen bygger på en simpel model; at gebyrindtægten plus 1,2 mio. kr. til enhver tid skal svare til lønudgiften i byggeserviceteamet. Betalingsvedtægten for byggesagsgebyrer vil i efteråret blive revideret. Der arbejdes generelt med omkostningskontrol, og vedvarende nytænkning også i ressourceforbruget; -både ved genbesættelse af stillinger, den administrative placering og udførelse samt det understøttende ressourceforbrug. Der blev reduceret i de administrative budgetter til eksempelvis papir og printere til budget 2012, og også til 2013 er der fundet tilpasninger af budgettet. På trods af stigende krav til eksempelvis IT løsninger og nye tiltag, holdes de nye tiltag generelt indenfor den eksisterende budgetramme i det administrative budget. Der er indlagt besparelser på ca kr. som en del af finansieringen af omlægning af forsikringsområdet, hvor opgaven er samlet i en enhed samt oprettet en ny administrativ stilling til varetagelse af opgaverne. Der er indlagt 2,1 mio. kr. i generelle lønbesparelser på administrationen. Der er budgetteret med en opskrivning af løn på kr. grundet åremålsudløb, samt en særlig overenskomstmæssig tilpasning Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for kommunale opgaver gradvist i perioden oktober 2012 til marts 2013: Familieydelser 1. oktober 2012 Barselsdagpenge 1. december 2012 Folke- og førtidspension 1. marts 2013 Boligstøtte 1. marts 2013 Hedensted Kommune skal bidrage med 6,6 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Kommunen får derved en netto merudgift på 3,48 mio. kr. i 2013, når reduktion af lønudgifter for overdraget personale er fratrukket. Borgerservice bliver reduceret med 11 stillinger. Der spares fremadrettet fra ,9 mio. kr. til lønninger. I 2013 er besparelsen mindre grundet udbetaling af ferie- og fratrædelsesgodtgørelse. Personalet flytter gradvist som opgaverne over- Bemærkninger 2013 Side 6

7 Økonomiudvalg drages til Udbetaling Danmark i Holstebro, Århus og Haderslev i nyoprettede centre. Fremadrettet ligger der vejledningsopgaver i Borgerservice i lighed med de opgaver, der er på skatteområdet. Dette samtidig med at der er en forpligtigelse i loven omkring Udbetaling Danmark til at flytte borgerne til selvbetjening via digitale medier. Som følge af ændrede regler vedrørende kontoplanopbygningen er de administrative udgifter og indtægter fra 2013 bl.a. opdelt i myndighedsopgaver, fælles IT og telefoni, jobcenter, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og øvrig drift. En meget stor del af de godt 200 mio. kr., der i alt er afsat til kommunens centrale administration, er således berørt af kontoplanændringerne og er omfordelt på de nye funktioner. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Der er indgået en aftale med Turistforeningen om deres overtagelse af en række af turistopgaverne imod en rammebetaling med resultatstyring. For 2013 er det aftalt, at kommunen bidrager med 1,6 mio. kr. Tilskudsstørrelsen forventes at falde over tid. Det tætte samarbejde forstsætter mellem Turistforeningen og Hedensted Kommune. Der er yderligere afsat kr. til turismeaktiviteter og det Regionale Gudenå Samarbejde. Til Dansk Produktionsunivers er afsat 2,5 mio. kr. i Til landdistriktsudvikling er på driften afsat en pulje på 1 mio. kr. pr. år. Beløbet har hidtil været afsat som rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Lønpuljer m.v. Barselspuljen samles for hele kommunen fra 2013 med et samlet budget på 12,8 mio. kr. Puljebeløbet omplaceres i løbet af budgetåret efterhånden, som udgifterne til barselsvikarer m.v. konstateres. Der har tidligere været en afprøvning af, om det kunne vise sig frugtbart at forretningsgøre dele af driften. Dette har ikke umiddelbart vist sig at være tilfældet, hvorfor forretningsgørelse som puljebesparelse på 1,5 mio. kr. er udgået fra Vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner og præmier er budget 2013 justeret ned med ca kr. Der en indlagt en besparelse på kr. på befordringsgodtgørelse til medarbejdere i hele kommunen ved indførelse af en differentieret takst. Medarbejdere, der har kørsel som primær opgave, vil oppebære den normale takst, hvorimod alle øvrige medarbejdere som udgangspunkt vil få den lave takst. Beløbet er fordelt efter konkret forbrug i Besparelsen på Fleksibelt Ansættelsesstop på ca. 13 mio. kr. er ligeledes delt ud på de respektive afdelinger efter forholdsvis fordeling af lønbudgetterne. En del af initiativerne fra 50 i 13 har endnu ikke kunne udmøntes helt konkret på de enkelte kontoområder og reduktionsbeløbene er derfor midlertidigt placeret Bemærkninger 2013 Side 7

8 Økonomiudvalg under Lønpuljer m.v. Beløbene vil administrativt blive omplaceret i løbet af 2013 efterhånden, som de kan udmøntes. Ikke udmøntede puljer er: I forlængelse af arbejdet med innovation og nytænkning arbejdes der videre med en proces med motiveringsmekanismer og effektivisering, hvilket forventes at resultere i besparelser i kommunen på samlet 3 mio. kr. Der er som udspringer af arbejdet med radikal innovation oprettet et fælles kørselskontor, hvor gennemgang og reguleringer af diverse kørselsaftaler m.v. forventes at medføre rationaliseringsgevinster mv. på 2 mio. kr. i 2013, 3 mio. kr. i 2014, 4 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i Heraf er ca kr. udmøntet i budgettet, mens restbeløbene er afsat på Lønpuljer m.v. Der igangsættes en tættere koordination og effektivisering i sagsbehandlingen mellem Social & Sundhed og Senior Service specielt på de særligt dyre sager. Ved en mere koordineret og sammenhængende indsats forventes en besparelse på 3 mio. kr. Herudover er der fra 2013 som følge af 50 i 13 afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til hele driftsområdet. 4: Udviklingstendenser Politisk organisation Samarbejdet om Aarhus som Europæisk Kulturby igangsættes og varer over de kommende år. Der afholdes kulturelle arrangementer i forbindelse hermed, og forventes at tiltrække positiv opmærksomhed omkring regionen. Der satses også strategisk på Hedensted Kommune som attraktivt sted at drive virksomhed, med særligt fokus på produktionen, hvor der er afsat midler til bl.a. Dansk Produktions Univers. Administrativ organisation I kommunen arbejdes der med en digitaliseringsstrategi, der udmøntes eksempelvis i HR-arbejdet med digitaliseringskompetencer, i IT-afdelingen med en stadig videreudvikling og tilpasning og både indadtil i opgaveløsningen og udadtil i servicen til borgerne. Der arbejdes videre med dette tema i 2013 og fremover. Bemærkninger 2013 Side 8

9 Arbejdsmarkedsudvalg 1: Præsentation af hovedområder Arbejdsmarkedsudvalget har følgende ansvarsområder: Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov. Sundhedsudgifter m.v. Udgifter til begravelseshjælp og befordring til behandling ved læge og speciallæge samt kørsel til diagnostiske undersøgelser. Tilbud til børn og unge med særlige behov Ungeindsatsen og Egehøjkollegiet. Tilbud til udlændinge Udgifter til tilbud til personer omfattet af integrationsloven, introduktionsydelse og enkeltudgifter, samt danskuddannelse til udlændinge. Førtidspensioner og personlige Førtidspensioner tilkendt før og efter 1. januar 2003 samt personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister, som f. eks. varmetillæg og tillæg til medicin. Kontante ydelser Sygedagpenge, kontanthjælp til aktiverede og ikke aktiverede, samt dagpenge til forsikrede ledige. Herudover udgifter til enkeltydelser, boligydelse til pensionister og boligsikring. Revalidering Løntilskud i forbindelse med fleksjob og skånejob, samt ledighedsydelse. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, revalidender og ledighedsydelsesmodtagere. Administrativ organisation Udgifter og indtægter til Det Lokale Beskæftigelsesråd. 2: for udvalget Hele kr. og i 2013 priser overslag 2014 overslag 2015 overslag 2016 Arbejdsmarkedsudvalg Ungdomsuddannelser Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Administrativ organisation Bemærkninger 2013 Side 9

10 Arbejdsmarkedsudvalg 3.1 forudsætninger Generelle forhold Der arbejdes løbende i Jobcentret med ledelsesinformation som en del af budgetopfølgningen, hvor det månedsvise antal ydelsesmodtagere følges tæt. grundlaget for de fleste overførselsområder er beregnet ud fra forventede måltal for Der er i budgetgrundlaget forudsat, at der fortsat føres en aktiv aktiveringspolitik. Gennemsnitspriser for budget 2012 er anført i 2012 priser og i 2013 i 2013 prisniveau med en fremskrivningsprocent svarende til satsreguleringsprocent på 1,6 %. Forsikrede ledige aktiveret Forsikrede ledige aktiveret Forsikrede ledige passive Forsikrede ledige ikke rettidigt tilbud Voksenlære og rotation Forsikrede ledige 0-8 uger Forsikrede ledige i alt Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto % % % % % Kommentarer 100 % (0-8 uger) 2013 (0-4 uger) Gennemsnitsudgiften er beregnet ud fra regnskabstaksten 2011 Introduktionsydelse Førtidspension antal tilkendelser Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto 2013 Kommentarer 50 % Lovændring afskaffelse af fattigdomsydelser Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto 2013 Kommentarer 35 % Gennemsnitsudgift 2013 beregnet ud fra januar april 2012 Bemærkninger 2013 Side 10

11 Arbejdsmarkedsudvalg Kontanthjælp passiv Kontanthjælp i alt Sygedagpenge 0-4 uger Sygedagpenge over 52 uger Sygedagpenge 5-8 uger Sygedagpenge 9-52 uger Sygedagpenge 9 52 uger Sygedagpenge i alt Fleksjob etableret Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto 2013 Kommentarer 30 % Gennemsnitsudgiften beregnet ud fra januarapril 2012 (gennemsnitsudgift i 2011 i 2012 priser ) 30 % % % I 2012 blev løntilskud ikke budgetteret særskilt gennemsnitsudgiften beregnet ud fra regnskab Kontanthjælp - aktiverede Kontanthjælp - aktiverede Kontanthjælpsmodtagere i løntilskud Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto 2013 Kommentarer 100 % Ingen kommunal udgift til forsørgelsen men tæller kun med i rådighedsloft som bestemmer refusionen af aktiveringsudgifterne 0 % , % % % Gennemsnitsudgifter 2013 beregnet ud fra regnskab Derfra er fratrukket en beregnet mindre udgift i forbindelse med lovændring om, at der ikke udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage. Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto 2013 Kommentarer 65 % Gennemsnitsudgift 2013 beregnet ud fra regnskab2011. Derfra er fratrukket en forventet mindre udgift på brutto 3,2 mio. kr. til aes, aer og lovplig- Bemærkninger 2013 Side 11

12 Arbejdsmarkedsudvalg Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto % % % Kommentarer tig arbejdsskadeforsikring Gennemsnitsudgift 2013 beregnet ud fra regnskab 2011 Skånejob 50 % Gennemsnitsudgift 2013 beregnet ud fra regnskab 2011 Ledighedsydelse passive eller aktiverede Ledighedsydelse - aktiverede Ledighedsydelse over 18 mdr. Ledighedsydelse i alt Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Revalidering 50 % Revalidering 65 % Revalidering 30 % / Gennemsnit sudgift brutto / Kommentarer gennemsnitsudgift til forsørgelse under revalidering beregnet ud fra jan- april er gennemsnitudgiften til løntilskud beregnet ud fra regnskab En grundlæggende forudsætning for ikke at miste statsrefusion, samt at nå de fastsatte måltal er, at Jobcentret er i stand til at fastholde en stabil medarbejderstab, da det erfaringsmæssigt er kontinuiteten i sagsarbejdet med den sygemeldte eller ledige borgere, der er afgørende. Ligesom det er en forudsætning for ikke at miste refusion. Arbejdsmarkedsområdet er på flere områder styret økonomisk via tab af refusion, bl.a. grundet staten konkret er medfinansierende på ydelser og tilbud, og kommunen mister refusion, såfremt det konstateres, at bevilling/ydelsen ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Derudover mistes refusion iht. til nedenstående oversigt, såfremt jobcentret ikke opfylder lovgivningens bestemmelser til tiden. Der er i budget 2013 kun afsat beløb til forventet tab af refusion for a-kasseforsikrede, hvor der ikke gives tilbud til tiden. Iflg. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der enighed om en 2-årig suspension af reglerne om 100 pct. kommunal finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, hvis tilbud om aktivering og samtaler ikke gennemføres rettidigt (strafrefusion). Suspension af strafrefusion kræver lovæn- Bemærkninger 2013 Side 12

13 Arbejdsmarkedsudvalg dring. Der er endnu ikke oplysninger om, hvornår denne kan gennemføres, derfor er denne forventede omlægning ikke indarbejdet i budget Oversigt over risiko for tab af refusion: Målgruppe Situationer der udløser tab af refusion Kommentarer A-dagpenge Aktiveringstilbud til tiden Refusionstab i det antal Gentagende aktiveringstilbud til tiden dage der går indtil samtale/tilbud er afgivet (evt. suspension i 2 år) Kontanthjælp Aktiveringstilbud til tiden, Gentagende tilbud til tiden Ledighedsydelse Fleksjob Revurdering af, om retten/betingelsen for fleksjob fortsat er opfyldt (skal ske senest efter 12 mdr.) Manglende tilvejebringelse af grundlag for afgørelse om ret til fleksjob (f.eks. ingen ressourceprofil eller afklaring) Refusionstab i det antal dage der går indtil samtale/tilbud er afgivet (evt. suspension i 2 år) Refusionstab i 36 måneder fra bevilling eller manglende vurdering Refusionstab i 36 måneder fra bevilling eller manglende vurdering Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov på Egehøjskolen i Daugaard er etableret som en kommunal ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der er færdige med grundskolen, ikke fyldt 25 år, og som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til den unge. De her nævnte unge har i henhold til loven om Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov et retskrav på uddannelsen. I 2013 er der budgetteret med 15 elever i 46 uger til en ugetakst på kr Tilbud til børn og unge med særlige behov o Egehøjkollegiet Der er på Egehøjskolen i Daugaard samtidig med etablering af Uddannelse for Unge med Særlige Behov og projektet På vej til uddannelse og job etableret et kollegium for 17 unge med intellektuelle og kognitive begrænsninger. De unge kan dermed under deres uddannelsesforløb have mulighed for ophold på skolen. I 2013 er der budgetteret med 15 beboere i 12 måneder. Taksten er beregnet til kr pr. uge. o Ungeindsatsen Der er i Hedensted Kommune etableret en Ungegruppe for dermed, at sikre en helhedsorienteret ungeindsats. Ungegruppen behandler sager for unge mellem 15 og 30 år, hvor der er et arbejdsmarkedsrettet sigte. Fokus for arbejdet i Ungegruppen er beskæftigelse, samtidig med at det helhedsorienterede sigte fastholdes. En del af Ungegruppens arbejde er omfattet af bestemmelserne i Servicelovens 174, hvorefter Byrådet fastsætter en takst for det enkelte kommunale tilbud, og er således også omfattet af bekendtgørelsen vedrørende omkostningsbaserede takster, hvor der skal udregnes takster for tilbud. Denne Bemærkninger 2013 Side 13

14 Arbejdsmarkedsudvalg del af Ungegruppens arbejde er fra 1. januar 2013 begrænset til at omfatte anbringelse af unge mellem 15 og 18 år i egen bolig. Den resterende del af den tidligere Ungeindsats, hvor Ungegruppen har solgt forebyggende indsatser til Social Service ophører den 1. januar 2013, og der etableres i stedet en NY UNGEINDSATS, hvor der ydes mentorstøtte til unge mellem 15 og 18 år i sager, hvor der tidligere af Social Service allerede er etableret en foranstaltning, eller hvor det kan forventes, at der ville blive etableret en foranstaltning. Ungegruppens arbejde vil derfor fremover hovedsageligt foregå i henhold til reglerne i beskæftigelsesloven og sikre, at de unge kommer i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet, samtidig med at den sociale indsats fortsat varetages Sundhedsudgifter m.v. Selvom udgifterne til befordring er under pres i forhold til det budgetterede i 2012 fastholdes samme niveau i Tilbud til udlændinge Udgifterne vedrører: Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven (3 år) Grundtilskud for over 18-årige omfattet af integrationsprogrammet (modtages i 3 år) svarende til kr. pr. mdr. Danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Den foreløbige udmeldte flygtningekvote for Hedensted Kommune vedrørende 2013 er 41 (voksne og børn). tet er beregnet ud fra følgende skøn: Personer omfattet af integrationslovesoneskud Helårsper- Grundtil- Resultattil- Ydelser mdr. skud Registreret pr. 1/ vedr Heraf vurderes ordinært arbejde -5 Kvote 2012: 47-12= 35 skønnes at udgøre 20 voksne i 2012 Kvote 2013: Forventede familiesammenføring af flygtninge Forventede familiesammenføringer 5 60 andre I alt Bemærkninger 2013 Side 14

15 Arbejdsmarkedsudvalg Danskuddannelse Danskuddannelse til Ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogram budgetteres med køb af 71 moduler med en gennemsnitspris kr. pr. modul. Denne pris er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i Danskuddannelse til selvforsørgere omfattet af integrationsprogram budgetteres med køb 56 moduler med en gennemsnitspris kr. pr. modul. Denne pris er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i Udlændinge (selvforsørgere) som modtager danskundervisning iht. Danskuddannelsesloven budgetteres med 120 moduler med en gennemsnitspris på kr. pr. modul, som er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i Danskuddannelse til udlændinge (selvforsørgere) omfattet af introduktionsprogram budgetteres med køb 42 moduler med en gennemsnitspris på kr., som er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i Ovennævnte er bruttopriser og der modtages 50 % statsrefusion af ovennævnte. Samfundsforhold Alle udlændinge omfattet af integrationsloven, som er ankommet til Danmark efter 1. juli 2010, skal tilbydes et kursus på 40 timer i danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Der budgetteres med køb af kursus for 252 personer hvilket et forsigtigt skøn, idet der p.t. ikke er erfaring for hvor mange som ønsker at modtage et sådant tilbud. Personer omfattet af et introduktionsforløb iflg. Integrationslovens 24 d 119 kursister med en gennemsnitspris på kr. Personer omfattet af et integrationsprogram iflg. Integrationsloven kursister med en gennemsnitspris på kr. 40 kursister med en gennemsnitspris på kr. Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 Førtidspensioner tildelt efter gældende regler i perioden 1. januar januar Der tilkendes ingen nye førtidspensioner efter disse regler, så der er kun afgang. Der er taget udgangspunkt i antallet af førtidspensionister ultimo april Det forventes, at der fra maj december 2012 overgår 21 førtidspensionister til folkepension. I løbet af 2013 ventes det, at yderligere 25 vil overgå til folkepension. De seneste 2 års forbrug og det forventede forbrug i 2012 har været udgangspunktet for budgettet vedr. de personlige tillæg. Bemærkninger 2013 Side 15

16 Arbejdsmarkedsudvalg Førtidspension m.v. tildelt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar Der er taget udgangspunkt i antallet af førtidspensionister ultimo april Antal førtidspensionister pr. april Skønnet tilgang maj - december Skønnet afgang maj december Forventet antal førtidspensionister pr. 31/ Skønnet tilgang løbende Skønnet afgang løbende Antal forventede førtidspensionister pr. 31/ Folkepensionister, som overgår til folkepension, er en del af den skønnede afgang. Antal tilkendelser af førtidspension er fastsat på baggrund af et forventet tættere og stærkere koordineret indsats mellem Psykiatri, Misbrug, Handicap samt Jobcenter, som skønnes at betyde en ændret tilgang til borgere med særlige behov og derigennem færre personer på permanet offentlig forsørgelse. Kontante ydelser Kernepunktet i finansiering af forsørgelsesydelser (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse og ledighedsydelser) på beskæftigelsesområde er, at kommunen får større refusion af den udbetalte forsørgelsesydelse ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse end i perioder med passiv forsørgelse eller særligt tilrettelagte tilbud: 50 % refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde, 30 % i perioder med anden aktivering og i passive perioder. Sygedagpenge Sygedagpengeloven hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads og tilbud til syge, så de kan være mere aktive under sygeforløbet. Forebyggelse og nedbringelse af sygedagpengeudgifterne er en højt prioriteret indsats. I det omfang det overhovedet er muligt, gøres denne indsats virksomhedsrettet. Grundtanken er, at den sygemeldte ikke skal være passiv på sygedagpenge, men i aktivitet, således at vejen tilbage til arbejdsmarkedet ikke kommer til at virke uoverkommelig, og som i værste tilfælde kan medføre psykiske problemer. Det er vigtigt, at de sygemeldte præsenteres for tilbud, der giver mening for den enkelte og hjælper vedkommende med at komme hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Tilbuddene og indsatsen skal altid tilpasses den sygemeldtes forudsætninger, behov, helbredstilstand og ressourcer. Med hensyn til antallet af budgetterede sygedagpengemodtagere henvises til oversigt over måltal. Kontanthjælp Udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jf. lov om aktiv socialpolitik, både passive og aktiverede. Bemærkninger 2013 Side 16

17 Arbejdsmarkedsudvalg Der budgetteres med 557 kontanthjælpsmodtagere. hvoraf 341 er aktiveret hvilket svarer til en aktiveringsprocent på 61 %. Der er fokus på at aktiveringen i stor grad skal være virksomhedsrettet, således budgetteres med at 190 kontanthjælpsmodtagere er i virksomhedspraktik eller i løntilskud. 178 personer aktiveres ved vejledning og opkvalificering. Dagpenge og aktivering af forsikrede ledige Der forventes en positiv udvikling i ledigheden for dagpengemodtagere i forhold til landet, regionen og landsdelen. - således forventes et fald fra fuldtidsledige i 2010 til 953 i 2011 til 950 i 2012 til 880 i Hedensted Kommunes forventninger er mere positiv udvikling end både beskæftigelsesregionen og Finansministeriets prognoser. Der er budgetteret med en meget høj aktiveringsgrad for ledige dagpengemodtagere. Der budgetteres således med, at 45 % af alle forsikrede ledige med over 4 ugers sammenlagt ledighed er i gang med en aktivitet (fuldtidspersoner). Der vil i 2013 stadig være stor fokus på at få mange ud i både private og offentlige løntilskud og praktikker. Således budgetteres med, at ca. 55 % af alle aktiverede er ude i virksomhedsrettede aktiviteter (fuldtidspersoner). Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige Fra 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Selve beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under et svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet, på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særskilt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2013 er udmeldt med kr. Udgifter til forsikrede ledige Dagpenge i alt Øvrige udgifter (omfattet af beskæftigelsestilskud) Finansieringsbehov via Beskæftigelsestilskud i alt Beskæftigelsestilskud modtages (a/conto) teret nettooverskud Bemærkninger 2013 Side 17

18 Arbejdsmarkedsudvalg Som nævnt ovenfor er beskæftigelsestilskuddet et a/conto beløb, som efterreguleres. Det endelige regnskab, om kommunen har haft yderligere udgifter end modtaget i beskæftigelsestilskud, kan for budgetår 2013 først opgøres medio Udover ovennævnte afsættes brutto kr. til køb af aktiveringstilbud til dagpengemodtagere og deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Disse udgifter er ikke omfattet af beskæftigelsestilskuddet men af budgetgarantien på de samlede kommunale overførselsudgifter. Refusionsmæssigt er de omfattet af refusionsmodel med fælles driftsloft for samtlige kommunale aktiveringsudgifter. Aktiveringsomfang af forsikrede ledige 2013 fordelt på redskaber Det er i budgetgrundlaget forudsat, at der føres en aktiv aktiveringspolitik. Således forventer Jobcenter Hedensted at aktivere 370 fuldtidsledige Fordeling af fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Andel Fuldtidspersoner i alt uger i alt, heraf: aktive passive uger i alt, heraf: ikke rettidige aktive passive Enkeltydelser boligydelse og boligsikring De forventede udgifter til enkeltydelse, boligydelse til pensionister og boligsikring for 2012 har været udgangspunktet. Finanskrisen har medført flere arbejdsløse. Dette har gjort, at flere er økonomisk trængte, og derved er berettiget til boligsikring og hjælp i særlige tilfælde. Dette var indregnet i budgettet for Revalidering grundlaget svarer til forsørgelse af gennemsnitligt 174 revalidender. Der er her tale om udgifter til løntilskud til virksomheder i forbindelse med revalidering, samt udgifter til revalideringsydelse. Revalidering er en mulighed for at opkvalificere sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere til selvforsørgelse. Udover forsørgelsesudgiften vil der i forbindelse med revalidering være udgifter til diverse hjælpemidler, kørsel, materialer m.v. Af disse udgifter modtages 50 % statsrefusion. Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob samt ledighedsydelse Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, ansat i fleksjob. Udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse. Bemærkninger 2013 Side 18

19 Arbejdsmarkedsudvalg Der budgetteres med løntilskud til 683 etablerede fleksjob: Forventede etablerede fleksjob ultimo Forventet tilgang Forventet afgang Etablerede fleksjob ultimo Antal af etablerede fleksjob er fastsat med baggrund i, et forventet tættere og stærkere koordineret indsats mellem Psykiatri, Misbrug, Handicap samt Jobcenter, som skønnes at betyde en ændret tilgang til borgere med særlige behov og derigennem færre personer på permanet offentlig forsørgelse. Der budgetteres med 140 ledighedsydelsesmodtagere heraf 31 i virksomhedspraktik (50 % statsrefusion) og 91 i vejledning og opkvalificering i det kommunalt etablerede jobsøgningsforløb på SIIM og eller passive ledighedsydelsesmodtagere (30 % statsrefusion). For ledighedsydelsesmodtagere, som har været ledige i 18 måneder indenfor 24 måneder, modtager kommunen ikke statsrefusion. Der budgetteres med 10 personer uden statsrefusion. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til forsikrede ledige Iflg. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunerne selv finansiere en vis del af lønudgiften til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen, nemlig forskellen mellem lønudgiften og løntilskuddet. Der budgetteres med, at der i 2013 vil blive brug for 75 løntilskudspladser i Hedensted Kommune med en kommunal udgift pr. time på 15,39 kr. svarende til skønnet i budgetvejledningen fra KL. Seniorjob Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Kommunen er efter loven forpligtet til at tilbyde ansættelse i seniorjob til denne persongruppe. De ansatte har krav på overenskomstmæssig løn, og staten yder et tilskud pr. år på kr. Der er pt. 50 personer i risikogruppen. Der forventes ultimo 2012 at være 7 ansat i seniorjob og i 2013 yderligere 14 personer svarende til 7 helårspersoner. grundlaget for 2013 er således 14 helårspersoner. Den kommunale beskæftigelsesindsats Udgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Bemærkninger 2013 Side 19

20 Arbejdsmarkedsudvalg Målgruppe 2013 Køb af ordinær uddannelse og vejledning Forsikrede ledige om opkvalificering 6 ugers selvvalgt uddannelse Forsikrede ledige Køb af ordinær uddannelse og vejledning- Kontanthjælps- Af dette beløb og opkvalificering modtagere skal afholdes køb af på vej til uddannelse og job (Egehøjskolen) inkl. undervisningsmaterialer Aktivcentret Kontanthjælpsmodtagere Laden Kontanthjælpsmodtagere På vej til uddannelse og Job (Egehøjskolen) Kontanthjælpsmodtagere Afklaring ved jobcentrets medarbejdermodtagere Kontanthjælps Ordinær uddannelse Revalidender og forrevalidender Vejledning og opkvalificering Afklaring ved jobcentrets medarbejdere Køb af ordinær uddannelse og vejledning om opkvalificering Job og Trivsel (Trianglen) Revalidender og forrevalidender Revalidender og forrevalidender Sygedagpengemodtagere Sygedagpengemodtagere Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Af dette beløb skal afholdes køb af Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov bevilget som revalidering samt inkl. Undervisningsmaterialer Afklaring ved jobcentrets medarbejdere: Køb af uddannelses -vejledning og opkvalificering, 6 ugers selvvalgt uddannelse Jobsøgningsforløb på SIIM Forsikringer Udgifter i alt Rådighedsloft helårspersoner x Max refusion % Refusionsprocenten udgør 42,8 % Udgifterne, der er refusionsberettigede, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. Aktivcentret De budgetterede driftsudgifter til det kommunale Aktivcenter udgør netto kr. Iflg. opgørelse fra Aktivcentret blev i regnskabsår 2011 aktiveret/visiteret 86 personer ekskl. forsikrede ledige. Bemærkninger 2013 Side 20

21 Arbejdsmarkedsudvalg Såfremt dette også er gældende i 2013 vil en pris pr. uge udgøre 675 kr. ved aktivering i 52 uger. Afklaring og Opkvalificering på Rørkjærgaard (Laden) Afklaring og Opkvalificering på Rørkjærgaard er et tilbud om et internt afklarings- og opkvalificeringsforløb i regi af Jobcentrets Ungegruppe for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb eller i en erhvervsmæssig tilværelse. De unge har tidligere i gennemsnit deltaget i forløbet i ca. seks uger, før der fx er etableret virksomhedspraktik for dem. Dette er imidlertid i løbet af 2012 ændret til, at de unge nu gennemsnitligt deltager i forløbet i omkring fire uger, hvorefter de tilbydes virksomhedspraktik. Der etableres ved disse tidlige praktikker ofte støtte fra en mentor. tet for Afklaring og Opkvalificering er i kr. Der forventes aktiveret 627 borgere i tilbuddet i gennemsnitligt 4 uger, hvilket medfører, at ugeprisen i 2013 for tilbuddet vil være 479 kr. Jobsøgningsforløb Siim - ledighedsydelsesmodtagere Kommunalt jobsøgningsforløb for ledighedsydelsesmodtagere kr. Iflg. opgørelse fra Siim blev i 2011 aktiveret 37 personer i 52 uger. Hvis dette er gældende i 2013 vil prisen pr. uge udgøre 697 kr. Job og Trivsel (Trianglen) Job og Trivsel er et afklarings- og opkvalificeringsforløb i kommunalt regi, hvor hovedsageligt sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere med lang fravær fra arbejdsmarkedet får tilbud udgør kr. Job og Trivsels indsats er under omlagt, således at tilbuddet matcher de køb, der foretages hos andre aktører. Forløbet har løbende optag og har fået en mere individuel tilgang, stadig med det jobrettede og virksomhedsrettede i fokus. Det forventes at der løbende er 45 borgere tilknyttet forløbet. Dette giver en ugepris på kr. ved aktivering i 52 uger. Beskæftigelsesordninger Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år samt udgifter til mentor. Hovedparten af udgifterne vedrører tilskud til kommunalt ansatte mentorer i aktiveringsprojekter - kommunale arbejdsgivere private arbejdsgivere. I alt budgetteres med brutto kr., hvoraf der modtages 50 % statsrefusion. Beløbet er fastsat på baggrund af forbrug i 2011 samt forventet forbrug i Som led i den øgede virksomhedsrettede indsats øges udgifterne til køb af mentorer, for således at støtte de svagere borgere. Bemærkninger 2013 Side 21

22 Arbejdsmarkedsudvalg Målgruppe Mentor udbetalt til private arbejdsgivere (kontanthjælp sygedagpenge- ledighedsydelse, fleksjob, revalidender) Ungegruppen(Laden, Egehøjkollegiet, (kontanthjælp USB, Job og afklaring, Unge- indsats) sygedagpengeledighedsydelse, fleksjob, revalidender) Unge årige Kommunale og private arbejdsgivere Forsikrede ledige Mentor ansat af jobcenter (kontanthjælp sygedagpengeledighedsydelse, fleksjob, revalidender) Mentorer ansat i virksomhedscenter (kontanthjælp sygedagpenge- ledighedsydelse, fleksjob, revalidender) Aktivcenter (kontanthjælp sygedagpengeledighedsydelse, fleksjob, revalidender) Administrativ organisation Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) skal overvåge resultater og effekter af jobcenterets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan man kan forbedre den kommunale og statslige indsats i jobcenteret. Der modtages hvert år en statslig bevilling, som LBR skal udmønte for at fremme særlige virksomhedsrettede initiativer af lokal karakter. Dette skal bidrage til og styrke det forebyggende arbejde for personer, der har en udsat tilknytning til arbejdsmarkedet. 3.2 Udviklingen fra budget 2012 til 2013 Tilbud til børn og unge med særlige behov (Ungeindsatsen og Egehøjkollegiet) Egehøjkollegiet budgetterer i 2013 med 15 beboere i 12 måneder. På kollegiet er der i alt plads til 17 boende elever. Ungeindsatsen har, som følge af de besparelser 50 i 13 har afstedkommet indenfor specialindsats i psykiatrien og ungeområdet en klar forventning til, at der ved en ændret indsats og praksis i samarbejdet mellem Familie-, handicapafdelingen og Ungegruppen, Bemærkninger 2013 Side 22

23 Arbejdsmarkedsudvalg via en ændring i organiseringen og ændring af tilbud, kan udmøntes en besparelse på 3 mio. kr. på unge med særlige behov. Indsatsen bliver i efteråret 2012 fastlagt med opstart 1. januar Det primære sigte med indsatsen er fremover at vurdere borgerne hovedsageligt i henhold til reglerne i beskæftigelsesloven, og derved sikre, at de unge kommer i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet, samtidig med at den sociale indsats fortsat varetages. Sundhedsudgifter m.v. Ingen udvikling. Tilbud til udlændinge Den primære årsag til stigningen i budgettet vedrører lovændring gældende fra 1. januar 2012 hvor fattigdomsydelserne blev afskaffet. Introduktionsydelsen blev afskaffet og erstattet med kontanthjælp. Endvidere er der foretaget en omlægning af grundtilskuddet efter integrationsloven. Grundtilskuddet er nedsat med 38 procent pr. måned. Dette vil dog blive modsvaret af en merindtægt for kommunerne via budgetgarantien. Omlægningen er udgiftsneutral for kommunerne under ét. Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 Udgifterne til personlige tillæg har overordnet stort set ikke ændret sig. Udgifterne til varmetillæg ser ud til at stige lidt, men andre steder falder udgifterne tilsvarende. De forventede udgifter til førtidspension er faldet, da nogle af de førtidspensionister, som får udbetalt førtidspension i dag vil overgå til folkepension. Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 Udgifterne vedrører udelukkende førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Der vil derfor altid ske en stigning i disse udgifter idet tilgangen altid er større end afgangen, idet kun få overgår til folkepension. Kontante ydelser Sygedagpenge Antallet af sygedagpengemodtagere over 4 uger forventes i 2013 at udgøre 626, og i budget 2012 forventedes 626. Årsagen til de budgetterede stigende udgifter til sygedagpenge kan forklares ved at gennemsnitsudgiften, som er beregnet ud fra regnskab 2011, er steget på trods af, at der i budget 2013 er indregnet en forventet mindre udgift på grund af lovændringen, hvor der ikke udbetales sygedagpenge på søgne- og helligdage. Antallet af borgere på sygedagpenge, som kan aktiveres virksomhedsrettet eller er delvis rasmeldt med 50 % statsrefusion, forventes at være mindre end ved budgetlægningen for 2012 (33 færre) og antallet af sygedagpengemodtagere med kun 30 % statsrefusion forventes at udgøre 57 flere i budget 2013 end i budget Se oversigt over måltal og gennemsnitsudgifter. Bemærkninger 2013 Side 23

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger Budget 2012 Side 19 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende arbejdsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Budgetforslag 2013-16. 5. Jobcenter

Budgetforslag 2013-16. 5. Jobcenter 5. 5. Præsentation af centeret Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere,

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere