SPECIELLE BEMÆRKNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPECIELLE BEMÆRKNINGER"

Transkript

1 SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1

2 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter vedrørende offentlige toiletter, udlejningsejendomme samt udgifter til byfornyelse. Der er endvidere afsat midler til driftssikring af boligbyggeri i form af støtte til opførelse af andels- ungdoms- og familieboliger samt et mindre beløb i forbindelse med lejetab ved fraflytning. Fra 2013 er endvidere afsat puljebeløb til udvendig bygningsvedligeholdelse, som hidtil har været afsat på anlæg. Fritidsfaciliteter Her indgår forpagtningsafgift fra Juelsminde Campingplads. Redningsberedskab Det kommunale redningsberedskab er organiseret i overensstemmelse med bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering. Byrådet vedtog den 29. august 2007 et serviceniveau (sikkerhedsniveau), som Redningsberedskabet skal leve op til. Der er indgået en 10 årig kontrakt med Vejle Brandvæsen fra og med Politisk organisation Området dækker Byrådet, kommissioner, råd og nævn samt valg. Administrativ organisation Området dækker al det centrale administrative personale og opretholdelse af kommunens centrale administration herunder de administrative huse. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Området omfatter service til erhvervsfolk og iværksættere, landsbyer og landdistriktsudvikling, Dansk Produktionsunivers samt turisme, herunder tilskud til Turistforeningen. Lønpuljer m.v. Området dækker alt vedrørende tværgående lønpuljer m.v., herunder barselspulje, Bufferpuljen m.v. samt tjenestemandspensioner og præmier for samtlige kommunens tjenestemænd. Området dækker også generelt de puljer, der vedrører kommunen på tværs; men ikke kan placeres objektivt ved budgetlægningen. 2: Hele kr. og i 2013 priser overslag 2014 overslag 2015 overslag 2016 Økonomiudvalg Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Bemærkninger 2013 Side 2

3 3: forudsætninger 3.1 forudsætninger Økonomiudvalg Faste ejendomme Fra 2013 er på driften afsat 6 mio. kr. i en pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse, som administreres af Drift & Anlæg i Teknik & Miljø. Puljebeløb har hidtil været afsat som rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Fritidsfaciliteter Indtægten fra Juelsminde Camping er fastsat i forpagtningsaftalen. Redningsberedskab Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 195 kr. pr. indbygger. Udover vederlaget til Vejle Brandvæsen på ca. 7,0 mio. kr., er der i budgettet indregnet personaleudgifter på ca. 2 mio. kr. Den interne bemanding er 1 beredskabschef, 1 viceberedskabschef samt 3 indsatsledere (deltidsansatte). Til materielanskaffelser, udrustning til indsatsledere og vedligeholdelse og etablering af brandhaner er der afsat ca kr. Der er budgetteret med indtægter på ca kr. i forbindelse med opkrævning af gebyr ved udrykning til blinde alarmer fra ABA-anlæg (automatiske brandalarmerings anlæg). Taksten for udrykning til en blind alarm er i 2013 på kr. Desuden er der indregnet huslejeindtægter på ca kr. vedrørende brandstationen i Hornsyld. Politisk organisation Der er afsat vederlag mv. til de 27 medlemmer af Byrådet, samt til de etablerede kommissioner, råd og nævn. Udvalgsvederlag m.v. er beregnet med udgangspunkt i udvalgsstrukturen bestående af 5 stående udvalg samt et økonomiudvalg. Der er afsat midler hvert år til afholdelse af et folketingsvalg/-afstemning / EUvalg/-afstemning. Herudover er der afsat midler til kommunalvalget i 2013 og valg til Europa-Parlamentet i Administrativ organisation Kommunen har et samlet budget til administrationsbygninger på 4 primære adresser på ca. 4,4 mio. kr. i Administrationen består af 8 afdelinger samt kommunaldirektøren, hvor de 6 afdelinger er rettet mod borgerne og 2 er rettet mod organisationen. Den samlede centrale administrative normering udgør ca. 300 fuldtidsstillinger. Der sker hele tiden en løbende tilpasning. Som følge af ændrede regler vedrørende kontoplanopbygningen er de administrative udgifter og indtægter fra 2013 bl.a. opdelt i myndighedsopgaver, fælles IT og telefoni, jobcenter, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og øvrig drift. Bemærkninger 2013 Side 3

4 Økonomiudvalg Der er afsat midler til drift af den fælles sundhedsklinik (sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere) og udgiften hertil udgør ca. 2,3 mio. kr. Hedensted Kommune har et bredt udbud af personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger. Personale tilbuddene inkorporeres som en del af den almene HR opgave i 2013, og grundet skattemæssige vilkår og efterspørgsel nedskæres der i tilbudspakken. De personaletilbud, der er etableret for alle kommunens ansatte, forudsættes minimum at hvile i sig selv over tid. Ud over tilbuddene i den Fleksible Lønpakke og Sundhedsordning, omfatter personaletilbuddene også Fitness, Rygestopkurser og rabatordninger samt Feriefond, hvor der kan lejes sommerhus. Der er i budgettet afsat midler til GIS/IT/data-systemer i Teknik & Miljø. Der skal hertil ske en ajourføring af Grundkort (FOT) hvert tredje år. Der er afsat midler til fysisk planlægning. Byrådet har besluttet, at der i 2013 skal ske en mindre revision af Kommuneplan med fokus på temaerne erhvervsudvikling, bosætning, klima & energi samt lokalt engagement. Revisionen skal endvidere opfylde de statslige krav til kommunernes planlægning, hvilket betyder, at der tillige skal planlægges for landbrugserhvervet og placering af biogasanlæg. Hedensted Kommune er selvforsikrende bl.a. for arbejdsskader. Der er afsat ca. 10,4 mio. kr. til arbejdsskadeerstatninger i 2013 dækkende alle kommunale områder; hvilket er en opskrivning med 6 mio. kr. for at tilpasse til de forventede udgifter til erstatninger. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Hedensted Kommune har et Erhvervsforum, hvor formændene for de enkelte erhvervs- og Handelsstandsforeninger er repræsenteret. Hedensted Erhverv tilbyder lokal erhvervsservice til alle iværksættere og virksomheder i kommunen. Der er afsat midler hertil. Turismeområdet er administrativt omlagt i 2012, hvor der bl.a. er nedlagt en stilling. Til Dansk Produktionsunivers er afsat 2,5 mio. kr. i Til landdistriktsudvikling er afsat en pulje på 1 mio. kr. pr. år. Lønpuljer m.v. Under lønpuljer m.v. er der afsat midler til en central pulje til fleksjob. Der er samlet set puljemidler til fleksjob på ca. 5,7 mio. kr. I 2013 står ca. 1,1 mio. kr. til rest i den centrale pulje, idet der forudsættes overført ca. 1,4 mio. kr. i uforbrugte midler fra Fra 2014 er der afsat et restbeløb på ca. 2,5 mio. kr. i den centrale pulje. Primo 2010 indførtes et fleksibelt ansættelsesstop (FA) i Hedensted Kommune. Det fleksible ansættelsesstop udmøntes fra 2012 i hovedtræk således, at afdelinger, skoler, institutioner m.v. fratrækkes timer/kroner svarende til 2 måneders løn i forbindelse med medarbejderes opsigelse. De enkelte chefer har dog mulighed for at fastholde fratræk af de hidtidige 3 måneders løn, hvoraf de 2 måneders løn er bidrag til den centrale pulje. Bemærkninger 2013 Side 4

5 Økonomiudvalg Den forudsatte samlede besparelse ved FA på ca. 13 mio. kr. fortsætter i 2013 og fremover, men vil nu allerede i budgetsituationen blive fordelt forholdsmæssigt ud pr. chefområde. Således kan hver enkelt chef udmønte besparelsen mest hensigtsmæssigt for området, og mindre administrativt omkostningstungt. Besparelsen på ca. 13 mio. kr. er omplaceret til de respektive områder efter forholdsvis fordeling efter lønbudgetterne. Der er afsat midler til barselspulje på 12,8 mio. kr. i 2013 til dækning af merudgifter i forbindelse med kommunens samlede medarbejderstabs graviditeter og barsler. Som led i beslutningen af 50 i 13 er der ud af driftsbesparelserne på 50 mio. kr., finansieret en Bufferpulje på 10 mio. kr. på driften fra Samlet er der afsat diverse puljebesparelser til senere udmøntning på 7,7 mio. kr. i Udviklingen fra budget 2012 til 2013 Administrationsbygninger m.v. Rådhuset i Uldum forudsættes fraflyttet, da det ikke længere er økonomisk rentabelt at renovere bygningerne, hvis tilstand er for dårlig. Lejede bygninger på Klakring Stationsvej er fraflyttet i løbet af 2012 som led i tilpasninger i de administrative strukturer. Karl Dungs bygningen på Vejlevej 21 er lejet, og bl.a. Teknik og Miljø flytter hertil fra Uldum. Ligeledes fra det ophørte Uldum Rådhus vil de tværgående teams flytte til den tidligere institution Åkanden i Tørring. Samlet set spares der ca kr. ved disse flytninger. Der afsættes kr. i ekstraudgifter i 2013 til nyindretning af Borgerservice, hvor der igangsættes en videreudvikling af Borgerservice i retning af øget medbetjening, mere undervisning i brug af selvbetjening osv. Der afsættes ekstra midler i 2013 til udbudsrunde vedrørende rengøring på ca. 0,5 mio. kr. Der spares samlet 2,4 mio. kr. på energiområdet i kommunen, hvoraf de ca vedrører de administrative bygninger. 1,016 mio. kr. af den samlede besparelse opnås som følge af indkøbsfællesskabet på naturgas. Bygningsvedligehold Der er i budget 2013 afsat 6 mio. kr. på driften til udvendig bygningsvedligehold mod oprindeligt 14,7 mio. kr. som rådighedsbeløb i På baggrund af tidligere års erfaringer vil ca. halvdelen skulle afsættes til akutte nedbrud vil blive brugt til at færdigudvikle et politisk strategisk værktøj for prioritering og udvikling af de kommunale bygninger. Politisk organisation Vedrørende Valg, er der afsat 1,3 mio. kr. til kommunalvalget i 2013 og 1 mio. kr. til Europa-Parlamentsvalg i Desuden er der afsat kr. til valg i seniorråd i Bemærkninger 2013 Side 5

6 Økonomiudvalg Der etableres en pulje på 2 mio. kr. pr. år til den strategiske indsats Øget vækst. Hedensted Kommune har valgt at tilslutte sig samarbejdet vedrørende Aarhus som Europæisk Kulturby, hvilket frem til 2017 vil koste ca kr. årligt. Administrativ organisation Den generelle økonomiske situation og nulvækstpolitikken har medført en øget generel forsigtighed i forhold til de administrationens udgifter. Også det administrative område mærker den økonomiske situation med bl.a. væsentlige lavere indtægter fra eksempelvis administrationsbidrag og gebyrer fra byggesagsbehandling. I starten af 2012 besluttede Byrådet at godkende en forretningsgørelse af byggesagsområdet. Forretningsgørelsen bygger på en simpel model; at gebyrindtægten plus 1,2 mio. kr. til enhver tid skal svare til lønudgiften i byggeserviceteamet. Betalingsvedtægten for byggesagsgebyrer vil i efteråret blive revideret. Der arbejdes generelt med omkostningskontrol, og vedvarende nytænkning også i ressourceforbruget; -både ved genbesættelse af stillinger, den administrative placering og udførelse samt det understøttende ressourceforbrug. Der blev reduceret i de administrative budgetter til eksempelvis papir og printere til budget 2012, og også til 2013 er der fundet tilpasninger af budgettet. På trods af stigende krav til eksempelvis IT løsninger og nye tiltag, holdes de nye tiltag generelt indenfor den eksisterende budgetramme i det administrative budget. Der er indlagt besparelser på ca kr. som en del af finansieringen af omlægning af forsikringsområdet, hvor opgaven er samlet i en enhed samt oprettet en ny administrativ stilling til varetagelse af opgaverne. Der er indlagt 2,1 mio. kr. i generelle lønbesparelser på administrationen. Der er budgetteret med en opskrivning af løn på kr. grundet åremålsudløb, samt en særlig overenskomstmæssig tilpasning Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for kommunale opgaver gradvist i perioden oktober 2012 til marts 2013: Familieydelser 1. oktober 2012 Barselsdagpenge 1. december 2012 Folke- og førtidspension 1. marts 2013 Boligstøtte 1. marts 2013 Hedensted Kommune skal bidrage med 6,6 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Kommunen får derved en netto merudgift på 3,48 mio. kr. i 2013, når reduktion af lønudgifter for overdraget personale er fratrukket. Borgerservice bliver reduceret med 11 stillinger. Der spares fremadrettet fra ,9 mio. kr. til lønninger. I 2013 er besparelsen mindre grundet udbetaling af ferie- og fratrædelsesgodtgørelse. Personalet flytter gradvist som opgaverne over- Bemærkninger 2013 Side 6

7 Økonomiudvalg drages til Udbetaling Danmark i Holstebro, Århus og Haderslev i nyoprettede centre. Fremadrettet ligger der vejledningsopgaver i Borgerservice i lighed med de opgaver, der er på skatteområdet. Dette samtidig med at der er en forpligtigelse i loven omkring Udbetaling Danmark til at flytte borgerne til selvbetjening via digitale medier. Som følge af ændrede regler vedrørende kontoplanopbygningen er de administrative udgifter og indtægter fra 2013 bl.a. opdelt i myndighedsopgaver, fælles IT og telefoni, jobcenter, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og øvrig drift. En meget stor del af de godt 200 mio. kr., der i alt er afsat til kommunens centrale administration, er således berørt af kontoplanændringerne og er omfordelt på de nye funktioner. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Der er indgået en aftale med Turistforeningen om deres overtagelse af en række af turistopgaverne imod en rammebetaling med resultatstyring. For 2013 er det aftalt, at kommunen bidrager med 1,6 mio. kr. Tilskudsstørrelsen forventes at falde over tid. Det tætte samarbejde forstsætter mellem Turistforeningen og Hedensted Kommune. Der er yderligere afsat kr. til turismeaktiviteter og det Regionale Gudenå Samarbejde. Til Dansk Produktionsunivers er afsat 2,5 mio. kr. i Til landdistriktsudvikling er på driften afsat en pulje på 1 mio. kr. pr. år. Beløbet har hidtil været afsat som rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Lønpuljer m.v. Barselspuljen samles for hele kommunen fra 2013 med et samlet budget på 12,8 mio. kr. Puljebeløbet omplaceres i løbet af budgetåret efterhånden, som udgifterne til barselsvikarer m.v. konstateres. Der har tidligere været en afprøvning af, om det kunne vise sig frugtbart at forretningsgøre dele af driften. Dette har ikke umiddelbart vist sig at være tilfældet, hvorfor forretningsgørelse som puljebesparelse på 1,5 mio. kr. er udgået fra Vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner og præmier er budget 2013 justeret ned med ca kr. Der en indlagt en besparelse på kr. på befordringsgodtgørelse til medarbejdere i hele kommunen ved indførelse af en differentieret takst. Medarbejdere, der har kørsel som primær opgave, vil oppebære den normale takst, hvorimod alle øvrige medarbejdere som udgangspunkt vil få den lave takst. Beløbet er fordelt efter konkret forbrug i Besparelsen på Fleksibelt Ansættelsesstop på ca. 13 mio. kr. er ligeledes delt ud på de respektive afdelinger efter forholdsvis fordeling af lønbudgetterne. En del af initiativerne fra 50 i 13 har endnu ikke kunne udmøntes helt konkret på de enkelte kontoområder og reduktionsbeløbene er derfor midlertidigt placeret Bemærkninger 2013 Side 7

8 Økonomiudvalg under Lønpuljer m.v. Beløbene vil administrativt blive omplaceret i løbet af 2013 efterhånden, som de kan udmøntes. Ikke udmøntede puljer er: I forlængelse af arbejdet med innovation og nytænkning arbejdes der videre med en proces med motiveringsmekanismer og effektivisering, hvilket forventes at resultere i besparelser i kommunen på samlet 3 mio. kr. Der er som udspringer af arbejdet med radikal innovation oprettet et fælles kørselskontor, hvor gennemgang og reguleringer af diverse kørselsaftaler m.v. forventes at medføre rationaliseringsgevinster mv. på 2 mio. kr. i 2013, 3 mio. kr. i 2014, 4 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i Heraf er ca kr. udmøntet i budgettet, mens restbeløbene er afsat på Lønpuljer m.v. Der igangsættes en tættere koordination og effektivisering i sagsbehandlingen mellem Social & Sundhed og Senior Service specielt på de særligt dyre sager. Ved en mere koordineret og sammenhængende indsats forventes en besparelse på 3 mio. kr. Herudover er der fra 2013 som følge af 50 i 13 afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til hele driftsområdet. 4: Udviklingstendenser Politisk organisation Samarbejdet om Aarhus som Europæisk Kulturby igangsættes og varer over de kommende år. Der afholdes kulturelle arrangementer i forbindelse hermed, og forventes at tiltrække positiv opmærksomhed omkring regionen. Der satses også strategisk på Hedensted Kommune som attraktivt sted at drive virksomhed, med særligt fokus på produktionen, hvor der er afsat midler til bl.a. Dansk Produktions Univers. Administrativ organisation I kommunen arbejdes der med en digitaliseringsstrategi, der udmøntes eksempelvis i HR-arbejdet med digitaliseringskompetencer, i IT-afdelingen med en stadig videreudvikling og tilpasning og både indadtil i opgaveløsningen og udadtil i servicen til borgerne. Der arbejdes videre med dette tema i 2013 og fremover. Bemærkninger 2013 Side 8

9 Arbejdsmarkedsudvalg 1: Præsentation af hovedområder Arbejdsmarkedsudvalget har følgende ansvarsområder: Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov. Sundhedsudgifter m.v. Udgifter til begravelseshjælp og befordring til behandling ved læge og speciallæge samt kørsel til diagnostiske undersøgelser. Tilbud til børn og unge med særlige behov Ungeindsatsen og Egehøjkollegiet. Tilbud til udlændinge Udgifter til tilbud til personer omfattet af integrationsloven, introduktionsydelse og enkeltudgifter, samt danskuddannelse til udlændinge. Førtidspensioner og personlige Førtidspensioner tilkendt før og efter 1. januar 2003 samt personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister, som f. eks. varmetillæg og tillæg til medicin. Kontante ydelser Sygedagpenge, kontanthjælp til aktiverede og ikke aktiverede, samt dagpenge til forsikrede ledige. Herudover udgifter til enkeltydelser, boligydelse til pensionister og boligsikring. Revalidering Løntilskud i forbindelse med fleksjob og skånejob, samt ledighedsydelse. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, revalidender og ledighedsydelsesmodtagere. Administrativ organisation Udgifter og indtægter til Det Lokale Beskæftigelsesråd. 2: for udvalget Hele kr. og i 2013 priser overslag 2014 overslag 2015 overslag 2016 Arbejdsmarkedsudvalg Ungdomsuddannelser Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Administrativ organisation Bemærkninger 2013 Side 9

10 Arbejdsmarkedsudvalg 3.1 forudsætninger Generelle forhold Der arbejdes løbende i Jobcentret med ledelsesinformation som en del af budgetopfølgningen, hvor det månedsvise antal ydelsesmodtagere følges tæt. grundlaget for de fleste overførselsområder er beregnet ud fra forventede måltal for Der er i budgetgrundlaget forudsat, at der fortsat føres en aktiv aktiveringspolitik. Gennemsnitspriser for budget 2012 er anført i 2012 priser og i 2013 i 2013 prisniveau med en fremskrivningsprocent svarende til satsreguleringsprocent på 1,6 %. Forsikrede ledige aktiveret Forsikrede ledige aktiveret Forsikrede ledige passive Forsikrede ledige ikke rettidigt tilbud Voksenlære og rotation Forsikrede ledige 0-8 uger Forsikrede ledige i alt Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto % % % % % Kommentarer 100 % (0-8 uger) 2013 (0-4 uger) Gennemsnitsudgiften er beregnet ud fra regnskabstaksten 2011 Introduktionsydelse Førtidspension antal tilkendelser Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto 2013 Kommentarer 50 % Lovændring afskaffelse af fattigdomsydelser Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto 2013 Kommentarer 35 % Gennemsnitsudgift 2013 beregnet ud fra januar april 2012 Bemærkninger 2013 Side 10

11 Arbejdsmarkedsudvalg Kontanthjælp passiv Kontanthjælp i alt Sygedagpenge 0-4 uger Sygedagpenge over 52 uger Sygedagpenge 5-8 uger Sygedagpenge 9-52 uger Sygedagpenge 9 52 uger Sygedagpenge i alt Fleksjob etableret Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto 2013 Kommentarer 30 % Gennemsnitsudgiften beregnet ud fra januarapril 2012 (gennemsnitsudgift i 2011 i 2012 priser ) 30 % % % I 2012 blev løntilskud ikke budgetteret særskilt gennemsnitsudgiften beregnet ud fra regnskab Kontanthjælp - aktiverede Kontanthjælp - aktiverede Kontanthjælpsmodtagere i løntilskud Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto 2013 Kommentarer 100 % Ingen kommunal udgift til forsørgelsen men tæller kun med i rådighedsloft som bestemmer refusionen af aktiveringsudgifterne 0 % , % % % Gennemsnitsudgifter 2013 beregnet ud fra regnskab Derfra er fratrukket en beregnet mindre udgift i forbindelse med lovændring om, at der ikke udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage. Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto 2013 Kommentarer 65 % Gennemsnitsudgift 2013 beregnet ud fra regnskab2011. Derfra er fratrukket en forventet mindre udgift på brutto 3,2 mio. kr. til aes, aer og lovplig- Bemærkninger 2013 Side 11

12 Arbejdsmarkedsudvalg Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Gennemsnit sudgift brutto % % % Kommentarer tig arbejdsskadeforsikring Gennemsnitsudgift 2013 beregnet ud fra regnskab 2011 Skånejob 50 % Gennemsnitsudgift 2013 beregnet ud fra regnskab 2011 Ledighedsydelse passive eller aktiverede Ledighedsydelse - aktiverede Ledighedsydelse over 18 mdr. Ledighedsydelse i alt Refusion Måltal 2012 Måltal 2013 Gennemsnit sudgift brutto 2012 Revalidering 50 % Revalidering 65 % Revalidering 30 % / Gennemsnit sudgift brutto / Kommentarer gennemsnitsudgift til forsørgelse under revalidering beregnet ud fra jan- april er gennemsnitudgiften til løntilskud beregnet ud fra regnskab En grundlæggende forudsætning for ikke at miste statsrefusion, samt at nå de fastsatte måltal er, at Jobcentret er i stand til at fastholde en stabil medarbejderstab, da det erfaringsmæssigt er kontinuiteten i sagsarbejdet med den sygemeldte eller ledige borgere, der er afgørende. Ligesom det er en forudsætning for ikke at miste refusion. Arbejdsmarkedsområdet er på flere områder styret økonomisk via tab af refusion, bl.a. grundet staten konkret er medfinansierende på ydelser og tilbud, og kommunen mister refusion, såfremt det konstateres, at bevilling/ydelsen ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Derudover mistes refusion iht. til nedenstående oversigt, såfremt jobcentret ikke opfylder lovgivningens bestemmelser til tiden. Der er i budget 2013 kun afsat beløb til forventet tab af refusion for a-kasseforsikrede, hvor der ikke gives tilbud til tiden. Iflg. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der enighed om en 2-årig suspension af reglerne om 100 pct. kommunal finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, hvis tilbud om aktivering og samtaler ikke gennemføres rettidigt (strafrefusion). Suspension af strafrefusion kræver lovæn- Bemærkninger 2013 Side 12

13 Arbejdsmarkedsudvalg dring. Der er endnu ikke oplysninger om, hvornår denne kan gennemføres, derfor er denne forventede omlægning ikke indarbejdet i budget Oversigt over risiko for tab af refusion: Målgruppe Situationer der udløser tab af refusion Kommentarer A-dagpenge Aktiveringstilbud til tiden Refusionstab i det antal Gentagende aktiveringstilbud til tiden dage der går indtil samtale/tilbud er afgivet (evt. suspension i 2 år) Kontanthjælp Aktiveringstilbud til tiden, Gentagende tilbud til tiden Ledighedsydelse Fleksjob Revurdering af, om retten/betingelsen for fleksjob fortsat er opfyldt (skal ske senest efter 12 mdr.) Manglende tilvejebringelse af grundlag for afgørelse om ret til fleksjob (f.eks. ingen ressourceprofil eller afklaring) Refusionstab i det antal dage der går indtil samtale/tilbud er afgivet (evt. suspension i 2 år) Refusionstab i 36 måneder fra bevilling eller manglende vurdering Refusionstab i 36 måneder fra bevilling eller manglende vurdering Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov på Egehøjskolen i Daugaard er etableret som en kommunal ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der er færdige med grundskolen, ikke fyldt 25 år, og som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til den unge. De her nævnte unge har i henhold til loven om Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov et retskrav på uddannelsen. I 2013 er der budgetteret med 15 elever i 46 uger til en ugetakst på kr Tilbud til børn og unge med særlige behov o Egehøjkollegiet Der er på Egehøjskolen i Daugaard samtidig med etablering af Uddannelse for Unge med Særlige Behov og projektet På vej til uddannelse og job etableret et kollegium for 17 unge med intellektuelle og kognitive begrænsninger. De unge kan dermed under deres uddannelsesforløb have mulighed for ophold på skolen. I 2013 er der budgetteret med 15 beboere i 12 måneder. Taksten er beregnet til kr pr. uge. o Ungeindsatsen Der er i Hedensted Kommune etableret en Ungegruppe for dermed, at sikre en helhedsorienteret ungeindsats. Ungegruppen behandler sager for unge mellem 15 og 30 år, hvor der er et arbejdsmarkedsrettet sigte. Fokus for arbejdet i Ungegruppen er beskæftigelse, samtidig med at det helhedsorienterede sigte fastholdes. En del af Ungegruppens arbejde er omfattet af bestemmelserne i Servicelovens 174, hvorefter Byrådet fastsætter en takst for det enkelte kommunale tilbud, og er således også omfattet af bekendtgørelsen vedrørende omkostningsbaserede takster, hvor der skal udregnes takster for tilbud. Denne Bemærkninger 2013 Side 13

14 Arbejdsmarkedsudvalg del af Ungegruppens arbejde er fra 1. januar 2013 begrænset til at omfatte anbringelse af unge mellem 15 og 18 år i egen bolig. Den resterende del af den tidligere Ungeindsats, hvor Ungegruppen har solgt forebyggende indsatser til Social Service ophører den 1. januar 2013, og der etableres i stedet en NY UNGEINDSATS, hvor der ydes mentorstøtte til unge mellem 15 og 18 år i sager, hvor der tidligere af Social Service allerede er etableret en foranstaltning, eller hvor det kan forventes, at der ville blive etableret en foranstaltning. Ungegruppens arbejde vil derfor fremover hovedsageligt foregå i henhold til reglerne i beskæftigelsesloven og sikre, at de unge kommer i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet, samtidig med at den sociale indsats fortsat varetages Sundhedsudgifter m.v. Selvom udgifterne til befordring er under pres i forhold til det budgetterede i 2012 fastholdes samme niveau i Tilbud til udlændinge Udgifterne vedrører: Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven (3 år) Grundtilskud for over 18-årige omfattet af integrationsprogrammet (modtages i 3 år) svarende til kr. pr. mdr. Danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Den foreløbige udmeldte flygtningekvote for Hedensted Kommune vedrørende 2013 er 41 (voksne og børn). tet er beregnet ud fra følgende skøn: Personer omfattet af integrationslovesoneskud Helårsper- Grundtil- Resultattil- Ydelser mdr. skud Registreret pr. 1/ vedr Heraf vurderes ordinært arbejde -5 Kvote 2012: 47-12= 35 skønnes at udgøre 20 voksne i 2012 Kvote 2013: Forventede familiesammenføring af flygtninge Forventede familiesammenføringer 5 60 andre I alt Bemærkninger 2013 Side 14

15 Arbejdsmarkedsudvalg Danskuddannelse Danskuddannelse til Ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogram budgetteres med køb af 71 moduler med en gennemsnitspris kr. pr. modul. Denne pris er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i Danskuddannelse til selvforsørgere omfattet af integrationsprogram budgetteres med køb 56 moduler med en gennemsnitspris kr. pr. modul. Denne pris er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i Udlændinge (selvforsørgere) som modtager danskundervisning iht. Danskuddannelsesloven budgetteres med 120 moduler med en gennemsnitspris på kr. pr. modul, som er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i Danskuddannelse til udlændinge (selvforsørgere) omfattet af introduktionsprogram budgetteres med køb 42 moduler med en gennemsnitspris på kr., som er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i Ovennævnte er bruttopriser og der modtages 50 % statsrefusion af ovennævnte. Samfundsforhold Alle udlændinge omfattet af integrationsloven, som er ankommet til Danmark efter 1. juli 2010, skal tilbydes et kursus på 40 timer i danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Der budgetteres med køb af kursus for 252 personer hvilket et forsigtigt skøn, idet der p.t. ikke er erfaring for hvor mange som ønsker at modtage et sådant tilbud. Personer omfattet af et introduktionsforløb iflg. Integrationslovens 24 d 119 kursister med en gennemsnitspris på kr. Personer omfattet af et integrationsprogram iflg. Integrationsloven kursister med en gennemsnitspris på kr. 40 kursister med en gennemsnitspris på kr. Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 Førtidspensioner tildelt efter gældende regler i perioden 1. januar januar Der tilkendes ingen nye førtidspensioner efter disse regler, så der er kun afgang. Der er taget udgangspunkt i antallet af førtidspensionister ultimo april Det forventes, at der fra maj december 2012 overgår 21 førtidspensionister til folkepension. I løbet af 2013 ventes det, at yderligere 25 vil overgå til folkepension. De seneste 2 års forbrug og det forventede forbrug i 2012 har været udgangspunktet for budgettet vedr. de personlige tillæg. Bemærkninger 2013 Side 15

16 Arbejdsmarkedsudvalg Førtidspension m.v. tildelt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar Der er taget udgangspunkt i antallet af førtidspensionister ultimo april Antal førtidspensionister pr. april Skønnet tilgang maj - december Skønnet afgang maj december Forventet antal førtidspensionister pr. 31/ Skønnet tilgang løbende Skønnet afgang løbende Antal forventede førtidspensionister pr. 31/ Folkepensionister, som overgår til folkepension, er en del af den skønnede afgang. Antal tilkendelser af førtidspension er fastsat på baggrund af et forventet tættere og stærkere koordineret indsats mellem Psykiatri, Misbrug, Handicap samt Jobcenter, som skønnes at betyde en ændret tilgang til borgere med særlige behov og derigennem færre personer på permanet offentlig forsørgelse. Kontante ydelser Kernepunktet i finansiering af forsørgelsesydelser (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse og ledighedsydelser) på beskæftigelsesområde er, at kommunen får større refusion af den udbetalte forsørgelsesydelse ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse end i perioder med passiv forsørgelse eller særligt tilrettelagte tilbud: 50 % refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde, 30 % i perioder med anden aktivering og i passive perioder. Sygedagpenge Sygedagpengeloven hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads og tilbud til syge, så de kan være mere aktive under sygeforløbet. Forebyggelse og nedbringelse af sygedagpengeudgifterne er en højt prioriteret indsats. I det omfang det overhovedet er muligt, gøres denne indsats virksomhedsrettet. Grundtanken er, at den sygemeldte ikke skal være passiv på sygedagpenge, men i aktivitet, således at vejen tilbage til arbejdsmarkedet ikke kommer til at virke uoverkommelig, og som i værste tilfælde kan medføre psykiske problemer. Det er vigtigt, at de sygemeldte præsenteres for tilbud, der giver mening for den enkelte og hjælper vedkommende med at komme hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Tilbuddene og indsatsen skal altid tilpasses den sygemeldtes forudsætninger, behov, helbredstilstand og ressourcer. Med hensyn til antallet af budgetterede sygedagpengemodtagere henvises til oversigt over måltal. Kontanthjælp Udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jf. lov om aktiv socialpolitik, både passive og aktiverede. Bemærkninger 2013 Side 16

17 Arbejdsmarkedsudvalg Der budgetteres med 557 kontanthjælpsmodtagere. hvoraf 341 er aktiveret hvilket svarer til en aktiveringsprocent på 61 %. Der er fokus på at aktiveringen i stor grad skal være virksomhedsrettet, således budgetteres med at 190 kontanthjælpsmodtagere er i virksomhedspraktik eller i løntilskud. 178 personer aktiveres ved vejledning og opkvalificering. Dagpenge og aktivering af forsikrede ledige Der forventes en positiv udvikling i ledigheden for dagpengemodtagere i forhold til landet, regionen og landsdelen. - således forventes et fald fra fuldtidsledige i 2010 til 953 i 2011 til 950 i 2012 til 880 i Hedensted Kommunes forventninger er mere positiv udvikling end både beskæftigelsesregionen og Finansministeriets prognoser. Der er budgetteret med en meget høj aktiveringsgrad for ledige dagpengemodtagere. Der budgetteres således med, at 45 % af alle forsikrede ledige med over 4 ugers sammenlagt ledighed er i gang med en aktivitet (fuldtidspersoner). Der vil i 2013 stadig være stor fokus på at få mange ud i både private og offentlige løntilskud og praktikker. Således budgetteres med, at ca. 55 % af alle aktiverede er ude i virksomhedsrettede aktiviteter (fuldtidspersoner). Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige Fra 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Selve beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under et svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet, på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særskilt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2013 er udmeldt med kr. Udgifter til forsikrede ledige Dagpenge i alt Øvrige udgifter (omfattet af beskæftigelsestilskud) Finansieringsbehov via Beskæftigelsestilskud i alt Beskæftigelsestilskud modtages (a/conto) teret nettooverskud Bemærkninger 2013 Side 17

18 Arbejdsmarkedsudvalg Som nævnt ovenfor er beskæftigelsestilskuddet et a/conto beløb, som efterreguleres. Det endelige regnskab, om kommunen har haft yderligere udgifter end modtaget i beskæftigelsestilskud, kan for budgetår 2013 først opgøres medio Udover ovennævnte afsættes brutto kr. til køb af aktiveringstilbud til dagpengemodtagere og deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Disse udgifter er ikke omfattet af beskæftigelsestilskuddet men af budgetgarantien på de samlede kommunale overførselsudgifter. Refusionsmæssigt er de omfattet af refusionsmodel med fælles driftsloft for samtlige kommunale aktiveringsudgifter. Aktiveringsomfang af forsikrede ledige 2013 fordelt på redskaber Det er i budgetgrundlaget forudsat, at der føres en aktiv aktiveringspolitik. Således forventer Jobcenter Hedensted at aktivere 370 fuldtidsledige Fordeling af fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Andel Fuldtidspersoner i alt uger i alt, heraf: aktive passive uger i alt, heraf: ikke rettidige aktive passive Enkeltydelser boligydelse og boligsikring De forventede udgifter til enkeltydelse, boligydelse til pensionister og boligsikring for 2012 har været udgangspunktet. Finanskrisen har medført flere arbejdsløse. Dette har gjort, at flere er økonomisk trængte, og derved er berettiget til boligsikring og hjælp i særlige tilfælde. Dette var indregnet i budgettet for Revalidering grundlaget svarer til forsørgelse af gennemsnitligt 174 revalidender. Der er her tale om udgifter til løntilskud til virksomheder i forbindelse med revalidering, samt udgifter til revalideringsydelse. Revalidering er en mulighed for at opkvalificere sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere til selvforsørgelse. Udover forsørgelsesudgiften vil der i forbindelse med revalidering være udgifter til diverse hjælpemidler, kørsel, materialer m.v. Af disse udgifter modtages 50 % statsrefusion. Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob samt ledighedsydelse Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, ansat i fleksjob. Udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse. Bemærkninger 2013 Side 18

19 Arbejdsmarkedsudvalg Der budgetteres med løntilskud til 683 etablerede fleksjob: Forventede etablerede fleksjob ultimo Forventet tilgang Forventet afgang Etablerede fleksjob ultimo Antal af etablerede fleksjob er fastsat med baggrund i, et forventet tættere og stærkere koordineret indsats mellem Psykiatri, Misbrug, Handicap samt Jobcenter, som skønnes at betyde en ændret tilgang til borgere med særlige behov og derigennem færre personer på permanet offentlig forsørgelse. Der budgetteres med 140 ledighedsydelsesmodtagere heraf 31 i virksomhedspraktik (50 % statsrefusion) og 91 i vejledning og opkvalificering i det kommunalt etablerede jobsøgningsforløb på SIIM og eller passive ledighedsydelsesmodtagere (30 % statsrefusion). For ledighedsydelsesmodtagere, som har været ledige i 18 måneder indenfor 24 måneder, modtager kommunen ikke statsrefusion. Der budgetteres med 10 personer uden statsrefusion. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til forsikrede ledige Iflg. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunerne selv finansiere en vis del af lønudgiften til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen, nemlig forskellen mellem lønudgiften og løntilskuddet. Der budgetteres med, at der i 2013 vil blive brug for 75 løntilskudspladser i Hedensted Kommune med en kommunal udgift pr. time på 15,39 kr. svarende til skønnet i budgetvejledningen fra KL. Seniorjob Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Kommunen er efter loven forpligtet til at tilbyde ansættelse i seniorjob til denne persongruppe. De ansatte har krav på overenskomstmæssig løn, og staten yder et tilskud pr. år på kr. Der er pt. 50 personer i risikogruppen. Der forventes ultimo 2012 at være 7 ansat i seniorjob og i 2013 yderligere 14 personer svarende til 7 helårspersoner. grundlaget for 2013 er således 14 helårspersoner. Den kommunale beskæftigelsesindsats Udgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Bemærkninger 2013 Side 19

20 Arbejdsmarkedsudvalg Målgruppe 2013 Køb af ordinær uddannelse og vejledning Forsikrede ledige om opkvalificering 6 ugers selvvalgt uddannelse Forsikrede ledige Køb af ordinær uddannelse og vejledning- Kontanthjælps- Af dette beløb og opkvalificering modtagere skal afholdes køb af på vej til uddannelse og job (Egehøjskolen) inkl. undervisningsmaterialer Aktivcentret Kontanthjælpsmodtagere Laden Kontanthjælpsmodtagere På vej til uddannelse og Job (Egehøjskolen) Kontanthjælpsmodtagere Afklaring ved jobcentrets medarbejdermodtagere Kontanthjælps Ordinær uddannelse Revalidender og forrevalidender Vejledning og opkvalificering Afklaring ved jobcentrets medarbejdere Køb af ordinær uddannelse og vejledning om opkvalificering Job og Trivsel (Trianglen) Revalidender og forrevalidender Revalidender og forrevalidender Sygedagpengemodtagere Sygedagpengemodtagere Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Af dette beløb skal afholdes køb af Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov bevilget som revalidering samt inkl. Undervisningsmaterialer Afklaring ved jobcentrets medarbejdere: Køb af uddannelses -vejledning og opkvalificering, 6 ugers selvvalgt uddannelse Jobsøgningsforløb på SIIM Forsikringer Udgifter i alt Rådighedsloft helårspersoner x Max refusion % Refusionsprocenten udgør 42,8 % Udgifterne, der er refusionsberettigede, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. Aktivcentret De budgetterede driftsudgifter til det kommunale Aktivcenter udgør netto kr. Iflg. opgørelse fra Aktivcentret blev i regnskabsår 2011 aktiveret/visiteret 86 personer ekskl. forsikrede ledige. Bemærkninger 2013 Side 20

21 Arbejdsmarkedsudvalg Såfremt dette også er gældende i 2013 vil en pris pr. uge udgøre 675 kr. ved aktivering i 52 uger. Afklaring og Opkvalificering på Rørkjærgaard (Laden) Afklaring og Opkvalificering på Rørkjærgaard er et tilbud om et internt afklarings- og opkvalificeringsforløb i regi af Jobcentrets Ungegruppe for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb eller i en erhvervsmæssig tilværelse. De unge har tidligere i gennemsnit deltaget i forløbet i ca. seks uger, før der fx er etableret virksomhedspraktik for dem. Dette er imidlertid i løbet af 2012 ændret til, at de unge nu gennemsnitligt deltager i forløbet i omkring fire uger, hvorefter de tilbydes virksomhedspraktik. Der etableres ved disse tidlige praktikker ofte støtte fra en mentor. tet for Afklaring og Opkvalificering er i kr. Der forventes aktiveret 627 borgere i tilbuddet i gennemsnitligt 4 uger, hvilket medfører, at ugeprisen i 2013 for tilbuddet vil være 479 kr. Jobsøgningsforløb Siim - ledighedsydelsesmodtagere Kommunalt jobsøgningsforløb for ledighedsydelsesmodtagere kr. Iflg. opgørelse fra Siim blev i 2011 aktiveret 37 personer i 52 uger. Hvis dette er gældende i 2013 vil prisen pr. uge udgøre 697 kr. Job og Trivsel (Trianglen) Job og Trivsel er et afklarings- og opkvalificeringsforløb i kommunalt regi, hvor hovedsageligt sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere med lang fravær fra arbejdsmarkedet får tilbud udgør kr. Job og Trivsels indsats er under omlagt, således at tilbuddet matcher de køb, der foretages hos andre aktører. Forløbet har løbende optag og har fået en mere individuel tilgang, stadig med det jobrettede og virksomhedsrettede i fokus. Det forventes at der løbende er 45 borgere tilknyttet forløbet. Dette giver en ugepris på kr. ved aktivering i 52 uger. Beskæftigelsesordninger Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år samt udgifter til mentor. Hovedparten af udgifterne vedrører tilskud til kommunalt ansatte mentorer i aktiveringsprojekter - kommunale arbejdsgivere private arbejdsgivere. I alt budgetteres med brutto kr., hvoraf der modtages 50 % statsrefusion. Beløbet er fastsat på baggrund af forbrug i 2011 samt forventet forbrug i Som led i den øgede virksomhedsrettede indsats øges udgifterne til køb af mentorer, for således at støtte de svagere borgere. Bemærkninger 2013 Side 21

22 Arbejdsmarkedsudvalg Målgruppe Mentor udbetalt til private arbejdsgivere (kontanthjælp sygedagpenge- ledighedsydelse, fleksjob, revalidender) Ungegruppen(Laden, Egehøjkollegiet, (kontanthjælp USB, Job og afklaring, Unge- indsats) sygedagpengeledighedsydelse, fleksjob, revalidender) Unge årige Kommunale og private arbejdsgivere Forsikrede ledige Mentor ansat af jobcenter (kontanthjælp sygedagpengeledighedsydelse, fleksjob, revalidender) Mentorer ansat i virksomhedscenter (kontanthjælp sygedagpenge- ledighedsydelse, fleksjob, revalidender) Aktivcenter (kontanthjælp sygedagpengeledighedsydelse, fleksjob, revalidender) Administrativ organisation Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) skal overvåge resultater og effekter af jobcenterets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan man kan forbedre den kommunale og statslige indsats i jobcenteret. Der modtages hvert år en statslig bevilling, som LBR skal udmønte for at fremme særlige virksomhedsrettede initiativer af lokal karakter. Dette skal bidrage til og styrke det forebyggende arbejde for personer, der har en udsat tilknytning til arbejdsmarkedet. 3.2 Udviklingen fra budget 2012 til 2013 Tilbud til børn og unge med særlige behov (Ungeindsatsen og Egehøjkollegiet) Egehøjkollegiet budgetterer i 2013 med 15 beboere i 12 måneder. På kollegiet er der i alt plads til 17 boende elever. Ungeindsatsen har, som følge af de besparelser 50 i 13 har afstedkommet indenfor specialindsats i psykiatrien og ungeområdet en klar forventning til, at der ved en ændret indsats og praksis i samarbejdet mellem Familie-, handicapafdelingen og Ungegruppen, Bemærkninger 2013 Side 22

23 Arbejdsmarkedsudvalg via en ændring i organiseringen og ændring af tilbud, kan udmøntes en besparelse på 3 mio. kr. på unge med særlige behov. Indsatsen bliver i efteråret 2012 fastlagt med opstart 1. januar Det primære sigte med indsatsen er fremover at vurdere borgerne hovedsageligt i henhold til reglerne i beskæftigelsesloven, og derved sikre, at de unge kommer i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet, samtidig med at den sociale indsats fortsat varetages. Sundhedsudgifter m.v. Ingen udvikling. Tilbud til udlændinge Den primære årsag til stigningen i budgettet vedrører lovændring gældende fra 1. januar 2012 hvor fattigdomsydelserne blev afskaffet. Introduktionsydelsen blev afskaffet og erstattet med kontanthjælp. Endvidere er der foretaget en omlægning af grundtilskuddet efter integrationsloven. Grundtilskuddet er nedsat med 38 procent pr. måned. Dette vil dog blive modsvaret af en merindtægt for kommunerne via budgetgarantien. Omlægningen er udgiftsneutral for kommunerne under ét. Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 Udgifterne til personlige tillæg har overordnet stort set ikke ændret sig. Udgifterne til varmetillæg ser ud til at stige lidt, men andre steder falder udgifterne tilsvarende. De forventede udgifter til førtidspension er faldet, da nogle af de førtidspensionister, som får udbetalt førtidspension i dag vil overgå til folkepension. Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 Udgifterne vedrører udelukkende førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Der vil derfor altid ske en stigning i disse udgifter idet tilgangen altid er større end afgangen, idet kun få overgår til folkepension. Kontante ydelser Sygedagpenge Antallet af sygedagpengemodtagere over 4 uger forventes i 2013 at udgøre 626, og i budget 2012 forventedes 626. Årsagen til de budgetterede stigende udgifter til sygedagpenge kan forklares ved at gennemsnitsudgiften, som er beregnet ud fra regnskab 2011, er steget på trods af, at der i budget 2013 er indregnet en forventet mindre udgift på grund af lovændringen, hvor der ikke udbetales sygedagpenge på søgne- og helligdage. Antallet af borgere på sygedagpenge, som kan aktiveres virksomhedsrettet eller er delvis rasmeldt med 50 % statsrefusion, forventes at være mindre end ved budgetlægningen for 2012 (33 færre) og antallet af sygedagpengemodtagere med kun 30 % statsrefusion forventes at udgøre 57 flere i budget 2013 end i budget Se oversigt over måltal og gennemsnitsudgifter. Bemærkninger 2013 Side 23

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Overførsler fra 2011 til

Overførsler fra 2011 til Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.august 31/3 30/6 (31/5) 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. august

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere