Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark."

Transkript

1 Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013

2 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Arbejdspapir 28 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed i kommission hos Syddansk Universitetsforlag Adresse: Rockwool Fondens Forskningsenhed Sølvgade 10, 2.tv København K Telefon Fax Hjemmeside ISBN ISSN April 2013 Pris: 60 kr. inklusive 25 % moms

3 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Af Torben Tranæs 1 Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmark er et af de lande i verden, som bruger flest midler på aktiv arbejdsmarkedspolitik. De 16 mia. kr., som Danmark brugte i 2012, er omkring tre gange så meget som det gennemsnitlige OECD-land bruger, og det dobbelte af, hvad et land som Tyskland bruger. Er denne store satsning på aktivering alle pengene værd, står effekterne mål med omkostningerne? Det diskuteres i papiret her. Det diskuteres også, hvad formålet med aktivering er. Er det beskæftigelsesfremme alt sammen, eller spiller sociale og fordelingsmæssige hensyn også en rolle? 1 Kristian Hedeager Bentsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed, takkes for assistance med analyser. Signe Hald Andersen, Eskil Heinesen, Bent Jensen og Jesper J. Kühl har bidraget med kommentarer og information. Endelig takkes professor Peter Birch Sørensen, der tilsvarende har kommenteret manuskriptet. 1

4 1. Introduktion Den danske arbejdsmarkedsmodel har ikke været statisk på noget tidspunkt, men ændret sig meget fra årti til årti. Den seneste store byggeklods, der er kommet til modellen, er den aktive arbejdsmarkedspolitik, som for alvor blev implementeret i anden halvdel af 1990 erne. Overordnet er formålet med den aktive politik at bidrage til, at Danmark kan kombinere høje sociale ydelser og beskeden indkomstulighed med en økonomisk udvikling, som fastholder landet blandt de rigeste i verden. Kombinationen af relativ høj økonomisk dækning ved ledighed og let adgang for virksomhederne til at afskedige medarbejdere skaber som udgangspunkt et fleksibelt arbejdsmarked med mange jobskift, mange jobåbninger og mange, som er ledige kort tid; alt sammen potentielt til gavn for både lønmodtagere og virksomheder. Den aktive arbejdsmarkedspolitik skulle så via løbende rådighedstest på den ene side og omskoling og opkvalificering af de ledige på den anden side sikre hurtigere og bedre match mellem de mange åbne job og de ledige personer og dermed lette tilpasningen; gøre tilpasningstiderne kortere og højne kvaliteten af matchene mellem arbejdskraft og job. 2 Det forventede resultat: højere beskæftigelse og bedre indkomstudvikling end ellers! Er det så det, vi fik, da den danske model blev udvidet med endnu en byggeklods, den stærke satsning på aktivering? Og er det stadig det, vi får? Det ligger uden for mulighederne i papiret her at besvare disse vigtige spørgsmål endegyldigt. Her er det tanken at rejse en diskussion af den danske model i almindelighed og betydningen af den aktive arbejdsmarkedspolitik i særdeleshed, baseret på de seneste 15 års erfaringer. Hvordan er det gået, kunne det tænkes, at modellen også kunne have sine svage sider, at den ikke kun løser, men måske også skaber økonomiske problemer? Ikke nødvendigvis fordi der bruges for mange penge (hvad der i sig selv kan virke forvridende), men måske fordi pengene bruges forkert. Osv. Erfaringerne fra de seneste 15 år med aktiv arbejdsmarkedspolitik giver i høj grad anledning til at overveje, om Danmark har fundet den rigtige måde at gøre tingene på. Både hvad angår den større deltagelse på arbejdsmarkedet, og hvad angår en mere vækstpræget og tilpasningsduelig økonomi, er der ikke meget, som peger på, at den aktive arbejdsmarkedspolitik samlet set har bidraget med det, der skal til, for at landet kan bliver ved med at ligge i top velstandsmæssigt samtidig med, at incitamenterne til at uddanne sig og tjene penge ikke gør det. 2 Høj dækning ved ledighed gælder først og fremmest lavere lønnede, som så også er dem, der aktiveres mest. 2

5 Den aktive arbejdsmarkedspolitik har en positiv effekt på beskæftigelsen samlet set. Det tyder alt på. Men den marginale effekt af langt den overvejende del af indsatsen er meget begrænset. Hvad den gennemsnitlige effekt er af de 16 mia. kr., som Danmark bruger om året på aktivering i disse år, er sværere at afgøre. Der er aktive programmer, som har negativ effekt, og der er programmer, som har positiv effekt også set i forhold til, hvad programmerne koster. Men de ekstra arbejdspladser, som de sidste mia. kr. brugt på aktivering afstedkommer, er dyrt købte for langt den overvejende del af programmerne. Det paradoksale er, at de mest virksomme programmer er dem, som er bedst til at skræmme folk væk, dvs. få de arbejdsløse til at forlade ledighed, inden de begynder på det pågældende program, samt programmer som direkte handler om at intensivere denne motivationseffekt via vejledning og jobsøgningsassistance. Mens der nemlig er solidt empirisk belæg for en jobsøgemotiverende effekt af den aktive arbejdsmarkedspolitik, har det omvendt vist sig vanskeligt at dokumentere en økonomisk signifikant beskæftigelseseffekt af selve deltagelsen i de aktive programmer. Der er dog ikke så mange rigtigt overbevisende studier af selve programeffekten. Med hensyn til at fremme en dynamisk og tilpasningsduelig økonomi er det heller ikke let at finde vidnesbyrd om, at Danmark med den aktive arbejdsmarkedspolitik har bragt sig i en gunstig situation: Produktivitetsudviklingen har været ringe, lønstigningerne høje siden midt i 1990 erne, og Danmark har indtil videre klaret den igangværende økonomiske krise dårligere end vores nabolande. Den meget kraftige satsning på aktiv arbejdsmarkedspolitik vi bruger langt mere end de fleste andre lande på aktivering har ikke forskånet os for en meget negativ beskæftigelsesudvikling siden Politikerne ved formentlig godt, at store dele af den aktive indsats ikke tjener sig hjem rent økonomisk via dens beskæftigelseseffekt. Så når den aktive arbejdsmarkedspolitik i det store og hele videreføres på samme niveau, kunne det skyldes, at politikerne betragter den aktive politik som noget, der mere overordnet styrker vores økonomi; stimulerer tilpasning og dynamik som kompensation for, at de økonomiske incitamenter ikke er så stærke. Som antydet er det ikke så oplagt, at den store satsning på aktivering har været behjælpelig her, men det spiller helt sikker en ikke uvæsentlig rolle for den brede politiske tilslutning til den aktive arbejdsmarkedspolitik. En anden nærliggende grund til den politiske opbakning til den aktive arbejdsmarkedspolitik kunne være, at den også tjener sociale og fordelingsmæssige hensyn. Den aktive indsats har et element af økonomisk omfordeling i sig. Den mindsker den ulighed, som følger af ledighed, som vi skal vende tilbage til og, om ikke andet, så forskyder den fordelingen af nogle af samfundets 3

6 ressourcer over mod personer med lavere indkomster. Endelig har den aktive indsats positive sociale konsekvenser såsom at reducere kriminalitet, at mindske social isolation og andet. Og det er måske her, at grunden skal findes til, at et land som Danmark lægger så stor vægt på et stærkt aktivt element i sin arbejdsmarkedspolitik. 2. Den aktive indsats gør sit indtog Siden 1980 erne, men navnlig fra midten af 1990 erne og frem, har det offentlige investeret massivt i den aktive arbejdsmarkedspolitik, der via forskellige instrumenter sigter mod at bringe ledige på arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i beskæftigelse hurtigt. Denne tendens følger en almen bevægelse i de mest udviklede industrilande. Blandt instrumenterne i den aktive arbejdsmarkedspolitik, der administreres af de kommunale jobcentre, er de tilbagevendende rådighedssamtaler, offentlig og privat tidsbegrænset ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik samt vejledning og uddannelse, der går i et spænd fra korte vejlednings- og afklaringsforløb til længere forløb med ordinær uddannelse. Bag indsatsen ligger dels en test af rådighedsforpligtelsen, der er en nødvendig forudsætning ved en almindelig offentlig arbejdsløshedsforsikring/kontanthjælpssystem, 3 dels ambitionen om at skabe et mere effektivt arbejdsudbud via uddannelsesløft, afdækning af de aktuelle jobmuligheder og motivering af de ledige til intensiveret jobsøgning. Herigennem tilstræbes det, at også ledige, som ikke finder job igen hurtigt, bibeholder en tilknytning til arbejdsmarkedet. I 2012 var det danske aktiveringsbudget på omkring 16 mia. kr., og i årene før lå udgifterne på samme niveau (15-16 mia. kr.), hvilket rundt regnet svarer til knap 1 % af BNP. Målt i forhold til BNP er der intet andet land inden for OECD, der bruger så meget på den aktive arbejdsmarkedspolitik. Til sammenligning bruger Danmark i dag betydeligt mere end både Norge og Sverige og også mere end et land som Tyskland; i årene inden krisen brugte Sverige dog nogenlunde det samme på aktivering som Danmark. Stadig målt i forhold til BNP ligger de danske 3 Om kravet om rådighed har været effektueret tilstrækkeligt skarpt, har været et tilbagevendende emne i den offentlige debat om de arbejdsløse, lige siden den første a-kasselovgivning blev indført i 1907 (Jensen, 2008). Undtagelsen var 1960 ernes gyldne år med fuld beskæftigelse, hvor fagbevægelsen og Socialdemokratiet mod slutningen af tiåret rejste krav om en fuldstændig kompensation ved ledighed, i øvrigt uden de store indsigelser fra den daværende borgerlige opposition (ibid.). Antagelsen var, at alle ønskede et arbejde, og at ledighed var en samfundsskabt social begivenhed, der krævede fuld kompensation. I denne situation var der ikke brug for en streng kontrol af rådigheden, blev det vurderet. 4

7 udgifter til den aktive arbejdsmarkedspolitik på et niveau, der er næsten tre gange så højt, som det OECD-landene i gennemsnit bruger på en aktiv arbejdsmarkedspolitik. 4 Figur 1 gengiver udviklingen i ressourceforbruget på den aktive og passive arbejdsmarkedspolitik siden midten af 1980 erne. Bag stigningen fra slutningen af 1980 erne til ligger en påvirkning fra konjunkturerne, hvor ledigheden kulminerede omkring 12 %. Mere afgørende for stigningen i udgifterne til den aktive del af politikken var imidlertid en generel opprioritering af aktive instrumenter fra 1990 og frem, særligt efter arbejdsmarkedsreformen i Figur 1. Udgifter til aktive og passive arbejdsløshedsprogrammer i Danmark som andel af BNP, Andel af BNP i året 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Aktive Passive Kilde: OECD. Anm: Udgifter til hhv. aktive og passive programmer stammer fra OECD s klassificering, hvor der i dette papir benyttes en afgrænsning, så posterne 1.1, 2, 3, 4 og 7 indgår i de aktive udgifter, og post nr. 8 alene indgår i de passive udgifter (se I begyndelsen af 1990 erne var der med op mod registrerede fuldtidsledige stadig stor opmærksomhed om at begrænse arbejdsudbuddet. I sidste halvdel af 1990 erne begyndte forståelsen af arbejdsudbuddets betydning for beskæftigelsen imidlertid at ændre sig: Øget arbejdsudbud vil på sigt skabe øget beskæftigelse og ikke øget ledighed, sådan som synet ellers havde været på den sag i 1970 erne og 1980 erne. Fra 1994 og frem sker der således en klar opprioritering af de aktive elementer i arbejdsmarkedspolitikken både absolut, men navnlig relativt til den passive arbejdsmarkedspolitik 4 De Økonomiske Råd,

8 bestående af overførselsindkomster. Dette forhold illustreres af, at udgifterne til den aktive politik blev fastholdt på et niveau lige over 1 % af BNP selv efter, at konjunkturerne vendte, og ledigheden faldt til ca. 5 % frem mod årtusindskiftet, hvor indsatsen er på sit højeste. Her er udgifterne til den aktive indsats næsten tre gange så høj som før 1994, målt i forhold til antallet af helårsledige, som det estimeres i Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), jf. figur 2. AKU-ledigheden er brugt, fordi den er relativt tidskonsistent, og den ligger ikke så langt fra bruttoledigheden, som kun findes for den sidste del af perioden. 5 Gennem det meste af 00 erne stabiliserer indsatsen pr. ledig sig på ca. det dobbelte af niveauet fra før Figur 2. Udgifter til aktivering pr. helårsledig i Danmark, faste 2010-priser, DKK Aktive Kilde: OECD. Gennem 00 erne blev der udsigt til mangel på arbejdskraft, hvilket blev aktualiseret gennem historisk lave ledighedstal på omkring ledige umiddelbart før udbruddet af den globale økonomiske krise i De lave ledighedstal får betydning for de samlede udgifter til indsatsen, som den gengives i figur 1, idet udgifterne til den aktive indsats umiddelbart før krisens udbrud bevæger sig ned mod 0,5 % af BNP. Dette niveau er dog stadig set i en international kontekst højt på det tidspunkt, hvilket afspejler, at den aktive arbejdsmarkedspolitik i en periode med mangel på arbejdskraft blev tiltænkt en vital rolle ved bestræbelserne på at få de sidste personer i den potentielle arbejdsstyrke i arbejde, bl.a. via en effektiv test af rådigheden. 5 AKU-ledigheden ser dog ud til at være noget højere end bruttoledigheden i kriseårene efter

9 Efter det voldsomme konjunkturomslag i anden halvdel af 2008 stiger andelen så stejlt og rammer igen et niveau på omkring 1 % i Fra midten af 00'erne og frem er den aktive indsats generelt blevet prioriteret noget ned, som det fremgår af figur 2, samtidig med at indsatsen over for særligt udsatte grupper dog er styrket; unge, ufaglærte, indvandrere og sygdomsramte personer. Her er aktiveringsindsatsen blevet fremrykket og intensiveret samt målrettet mod opkvalificering og virksomhedsorienteret aktivering. Samtidig er de passive dele af politikken under fortsat justering med yderligere forkortelser af dagpengeperioden. Dette sker både med det sigte at styrke økonomiens evne til at komme ud af krisen og med det sigte at sikre det fremtidige arbejdsudbud, når den ændrede demografi sætter sig igennem Samspillet mellem den aktive og den passive arbejdsmarkedspolitik Generelt antages et samspil mellem den aktive og passive arbejdsmarkedspolitik inden for den skandinaviske velfærdsmodel. 7 Den aktive arbejdsmarkedspolitik skal som nævnt i indledningen bl.a. sikre en effektiv jobsøgningsadfærd i en situation, hvor især lavtlønnede grupper via den passive arbejdsmarkedspolitik modtager en høj indkomsterstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved ledighed. De lavere lønnede er også både mere ledige og aktiveres mere end de højere lønnede. I den typiske danske fortælling om sammenhængen mellem den aktive og den passive arbejdsmarkedspolitik lægges der mindre vægt på den jobsøge-motiverende og mere vægt på den opkvalificerende og omskolende funktion af aktiveringen. lempelige regler for afskedigelser skal gøre det lettere (billigere) for virksomhederne løbende at justere deres arbejdsstyrke efter behov, dvs. fyre og ansætte medarbejdere. Den aktive arbejdsmarkedspolitik skal så hjælpe med at kanalisere den ledige arbejdskrafts kvalifikationer derhen, hvor behovet er; så der hele tiden er de kvalifikationer til rådighed, som virksomhederne efterspørger. Den konkrete udvikling i Danmark i forholdet mellem den passive og aktive arbejdsmarkedspolitik illustreres af figur 1 oven for. Udgifterne i initialåret til den passive arbejdsløshedspolitik i form af indkomstoverførsler ved ledighed androg ikke mindre end 3 % af BNP, hvilket afspejler den vanskelige konjunktur ved midten af 1980 erne. Ledighedstallene 8 De relativt høje dagpenge og de 6 DØR, Ibid. 8 Se fx skildringen i Madsen,

10 fortsatte med at stige for som nævnt at kulminere omkring 1993, og udgifterne til den passive arbejdsmarkedspolitik topper på dette tidspunkt med knap 5 % af BNP. Herefter vender konjunkturerne frem mod 2008 afbrudt af et mindre tilbageslag i 2003 og 04 og udgifterne til den passive politik følger med i en nedadgående bevægelse til 0,7 % af BNP i Med til at forstærke faldet efter 1993 har også været forkortelsen af den maksimale dagpengeperiode fra en i praksis ubegrænset længde før 1994 til to år i dag. Konklusionen synes nærmest at være, at udgifterne til den passive arbejdsmarkedspolitik afspejler konjunkturerne ret direkte, idet der dog også må antages at være en effekt af den gradvise reduktion i dagpengeperiodens længde gennem hele perioden, hvor den aktive politik oprustes i forhold til den passive. Omkring 2010 ligger de to områder for første gang i den behandlede periode nogenlunde på niveau. Ved en sammenligning mellem Norge og Sverige i figur 3 kan der fra slutningen af 1990 erne konstateres et noget mere ens forløb i udviklingen i forbruget på aktive og passive instrumenter. Figur 3. Udgifter til aktive og passive arbejdsmarkedsprogrammer i Norge og Sverige som andel af BNP, a. Norge b. Sverige Andel af BNP i året 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Kilde: OECD. Aktive Passive Andel af BNP i året 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Aktive Passive Svingningerne i udgiftsniveauet på de to politikområder forløber for Norges vedkommende relativt synkront og overvejende betinget af konjunkturforløbet. Det kraftige fald i de passive ydelser fra 1993 til årtusindskiftet synes også i Norge at markere en øget vægtning af de aktive instrumenter set over for de passive. Med mere udtalte ledighedsproblemer i Sverige end i Norge ligger det svenske niveau nærmest konstant på det dobbelte af det norske, men også i Sverige ses en i grove træk positivt korreleret udvikling i udgifterne på de to politikområder. 8

11 Figur 3 kunne indikere, at den aktive og passive arbejdsmarkedspolitik komplementerer hinanden i de to lande, hvilket også synes overvejende at være tilfældet for Danmarks vedkommende fra midten af 1990 erne og frem, jf. figur 1. Skønt meget tyder på, at det faktisk forholder sig sådan for de nordiske lande, kan man imidlertid ikke slutte dette ud fra figurerne 1 og 3 alene. En arbejdsmarkedspolitik, som omhyggeligt er valgt ud fra et sæt af politiske præferencer, må forventes at svinge proportionalt med konjunkturerne, uanset om de to politikinstrumenter, aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik, er substitutter eller komplementære. Hvorvidt de to politiske instrumenter er komplementære eller substitutter, vil derimod vise sig, når rammerne ændrer sig; fx hvis produktiviteten stiger i den aktive indsats, eller politikernes præferencer ændrer sig, så man fx ønsker, at ledige generelt skal have en højere økonomisk dækning ved ledighed. Hvis de to instrumenter er komplementære, vil det i sådanne situationer betyde, at rationelle politikere vil bruge flere penge på både aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik. Er instrumenterne derimod substitutter, vil de i tilfældet med mere produktive aktiveringsredskaber ændre på den relative fordeling af pengene, så der bruges mere på den aktive indsats og mindre på den passive indsats; og i det andet eksempel vil politikerne omvendt ønske at bruge mere på den passive arbejdsmarkedspolitik, altså på dagpenge, og mindre på aktivering. Hvis man følger landenes udgifter til aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik over en periode, som det er gjort i Filges, Kennes, Larsen og Tranæs (2011), tyder mønstret på, at de to instrumenter er komplementære i de nordiske lande, mens dette ikke er tilfældet i de centraleuropæiske lande (Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien og Østrig). Det fremgår af samme analyse, at regeringer, som har præferencer både for høj økonomisk aktivitet og for økonomisk lighed, og som opfører sig rationelt, vil behandle aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik som politisk komplementære instrumenter, hvilket analysen som nævnt tyder på, at det netop er de nordiske regeringer, som gør. 9 Følger man Gösta Espen-Andersens (1990) klassificering af velfærdsstatstyper, er det altså først og fremmest de socialdemokratiske (universelle) velfærdsstater, som med deres brug af aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik demonstrerer eller, om man vil, afslører præferencer for lighed; de kontinentale velfærdsstater gør ikke. Men faktisk anvender de stater, som ifølge denne tradition kaldes de liberale (angelsaksiske) velfærdsstater (USA, UK, Canada, o.a.), også de to arbejdsmarkedspolitiske instrumenter komplimentært, men de bruger til gengæld markant mindre end de nordiske lande på arbejdsmarkedspolitik. 9 Filges et al

12 4. Forventningerne til den aktive arbejdsmarkedspolitik Som nævnt er det generelle formål, som landene har med aktiv arbejdsmarkedspolitik, at øge økonomiens tilpasningsevne samt at øge deltagelsen på arbejdsmarkedet ved at gøre arbejdsstyrken mere fleksibel mht. kvalifikationer og motivation for jobsøgning og jobskift, fagligt såvel som geografisk. Endelig er det også et selvstændigt formål med de aktive programmer løbende at rådighedsteste de ledige. 10 De relativt høje danske dagpenge og de relativt lempelige regler for afskedigelser betyder i første omgang mange jobseparationer og en stor villighed fra virksomhedernes side til også at ansætte. Dette resulterer i en høj jobomsætning, hvilket så begrunder, at Danmark bruger yderligere ressourcer på den aktive indsats: Dels svækker de høje overførsler motivationen til at søge job intensivt, hvilket til gengæld sikres via ekstra fokus på rådighedstest-elementet af den aktive arbejdsmarkedsindsats. Dels skaber den høje jobomsætning et ekstra behov for omskoling og opkvalificering uden for virksomhederne, som netop søges løst af den aktive arbejdsmarkedspolitik. Alt i alt er forventningen, at de betydelige midler, som bruges på den aktive indsats, bidrager til at skabe en vækst og tilpasningsduelig økonomi, som gør, at vi på én gang kan vedblive at være blandt de rigeste lande i verden og samtidig opretholde et velfærdssamfund i stil med det, vi kender i dag. Med andre ord: Det koster ikke Danmark noget på velstandskontoen, at vi har høje skatter og beskedne økonomiske incitamenter til at arbejde og uddanne os, fordi vi har udviklet en særlig model, hvor en god beskæftigelsesudvikling både kvantitativt og kvalitativt sikres på anden vis; og her spiller den aktive arbejdsmarkedspolitik en central rolle i vores fortælling. Den aktive indsats i Danmark begyndte i 1980 erne, men den obligatoriske version, som vi kender i dag, blev først for alvor udbygget fra midten af 1990 erne og frem, og først sidst i 1999 var man oppe på det udgiftsniveau pr. (fuldtids) ledig, som var gældende gennem det meste af 00 erne. Fx brugte man i begyndelsen af 1990 erne kun halvt så meget pr. ledig på aktivering i forhold til niveauet i 00 erne og kun 1/3 af niveauet omkring år 2000, hvor indsatsen var mest intens målt ved ressourceforbruget pr. ledig, jf. figur 2. Efter et ikke uvæsentligt fald i de første tre år af det nye årtusind lå udgiftsniveauet pr. ledig på et nogenlunde konstant højt niveau frem til Den økonomiske krise i kølvandet på finanskrisen er i virkeligheden den første store test af, hvor kriserobust modellen med fuld udbygget aktivering er. I hvor høj grad bidrager den aktive arbejdsmarkedspolitik til økonomiens tilpasningsevne i en krisetid? 10 For en diskussion af dette, se: Kreiner og Tranæs (2005) og Andersen og Svarer (2008). 10

13 5. Effekter af den aktive arbejdsmarkedspolitik løser den opgaven? Hvordan er det gået for den danske økonomi, siden vi i midten af 1990 erne for alvor begyndte at skrue op for den aktive arbejdsmarkedspolitik? Hvordan er det gået med at stimulere beskæftigelsen, øge dynamikken og gøre den danske økonomi mere robust over for ude fra kommende økonomiske forstyrrelser? Det kan man begynde at analysere nu, hvor den aktive politik har virket både i op- og i nedgangstider og i en decideret økonomisk krise. Neden for vil vi først sammenligne Danmark med udvalgte lande på nogle vigtige overordnede parametre. Dernæst vil vi diskutere, om den aktive arbejdsmarkedspolitik evt. kan have gjort fra eller til i forhold til det billede, som tegner sig. Endelig vil vi gøre nogle cost-benefit overvejelser i forhold til anvendelsen af de sidste mia. kr., som bruges på den aktive indsats. 5.1 Beskæftigelse og produktivitet i Danmark og i udvalgte lande Man kan overordnet hæfte sig ved følgende punkter, når vi sammenligner Danmark med OECDlandene i almindelighed og landene omkring os i særdeleshed: (i) Høj beskæftigelsesgrad i opgangstider Det går godt i Danmark i opgangstider som fx midt i 1980 erne, i anden halvdel af 1990 erne og i 00 erne. Inden finanskrisen nåede beskæftigelsesgraden op på 78 %; hjulpet på vej af den ekspansive finanspolitik som Danmark, trods advarsler fra sagkundskaben, førte op gennem 00 erne. Dermed havde Danmark en af de absolut højeste beskæftigelsesgrader inden for OECD. Dette var imidlertid også tilfældet omkring 1990, inden den aktive arbejdsmarkedspolitik for alvor blev rullet ud. Fx var forskellen mellem Danmark og OECD-landene som helhed nogenlunde den samme de første år af 00 erne, efter at den aktive model var fuldt udbygget, som omkring Danmarks beskæftigelsesgrad sted fra ca. 75,5 % til knap 76, og OECD-gennemsnittet var uændret godt 65 %. Bag udviklingen i Danmark lå, at både arbejdsstyrke og ledighed faldt, mens det omvendte var tilfældet i OECD. En anden væsentlig forskel var, at beskæftigelsen for mænd faldt med ca. 3 procentpoint i nævnte periode i OECD som helhed og steg tilsvarende for kvinder. I Danmark var udviklingen stort set den samme for begge køn. (ii) Høje lønstigninger i Danmark gennem 00 erne Det gik ikke kun godt for beskæftigelsen i 00 erne, det gik også godt for lønningerne. Danmark havde en udvikling i sine enhedslønomkostninger, som lå på niveau med de sydeuropæiske lande. 11

14 Figur 4 gengiver udviklingen i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Italien fra 1995 og frem til Det er stort set kun Norge, som Danmark ikke har kunnet hamle op med. Den ophedede økonomiske aktivitet sætter sig igennem i udviklingen i enhedslønomkostningerne, der ved udgangen af perioden for Norges vedkommende er næsten dobbelt så høje som i Omvendt ser man resultaterne af de tyske arbejdsmarkedsreformer på løndannelsen, idet de tyske enhedslønomkostninger samlet set ikke stiger i løbet af perioden. 11 Også Sverige oplever en mere afdæmpet udvikling i omkostningsniveauet end Danmark, som mest af alt ligner de sydeuropæiske lande, hvad den udvikling angår. Norge er en case for sig. De løbende omkostningsstigninger i Danmark, Norge og i Sydeuropa viser sig som forventet parallelt i tab af markedsandele målt i mængder. Målt i priser har Danmark klaret sig bedre, jf. Malchow-Møller, Munch og Skaksen (2011) og Produktivitetskommissionen (2013); hvilket ifølge den sidste reference skyldes, at produktivitetsstigningerne i industrien faktisk har holdt trit med lønstigningerne i industrien. Det er i hjemmemarkedserhvervene, at produktivitetsstigningerne ikke har kunnet følge med lønudviklingen. Figur 4. Enhedslønsindeks for 5 lande, Index, 1995 = DK Tys Nor Sve Ita Kilde: OECD. Anm: Indekset er beregnet som de samlede lønningsomkostninger som andel af landets samlede output. 11 Tyskland har siden slutningen af 1990 erne haft en massiv indvandring af polsk arbejdskraft, jf. fx Dustmann, Frattini og Rosso (2012), og landet har i en europæisk sammenhæng generelt modtaget de fleste indvandrere, der traditionelt har arbejdet i bunden af lønhierarkiet. 12

15 (iii) Svag kriserobusthed Danmark har været dårlig til at modstå omslaget i økonomien efter Beskæftigelsesgraden er faldet langt mere i Danmark end i landene omkring os. Tyskland har ligefrem formået at øge beskæftigelsesgraden siden 2008, mens den svenske beskæftigelsesgrad hurtigt er vendt tilbage til 2008-niveauet, jf. figur 5. I EU er det frem til 3. kvartal 2012 kun Grækenland, Spanien, Portugal, Cypern og Irland, som har haft større fald i beskæftigelsesgraden. 12 Figur 5. Udviklingen i beskæftigelsen for udvalgte land, indeks 2008 =100, Indeks, 2008 = Kilde: Eurostat. DK Tys Sve No Også i forhold til OECD-gennemsnittet har udviklingen i Danmark været bemærkelsesværdig; målt i procentpoint har faldet i beskæftigelsesgraden været næsten tre gange så højt i Danmark som i OECD i gennemsnit. Og vi havde op gennem 00 erne vænnet os til, at ledigheden i Danmark var % lavere end OECD-gennemsnittet. I dag er den danske ledighed næsten på samme niveau som i OECD-landene som helhed, kun 6 % lavere. Ledigheden er altså steget særlig kraftigt i Danmark i kølvandet på det globale tilbageslag, og spørgsmålet er, om det skyldes specielle forhold ved vores arbejdsmarkedsmodel og i givet fald hvilke. 13 Udviklingen i figur 5 afspejler i nogen grad, at de danske virksomheder har tilpasset antallet af personer til deres nye behov, mens man fx i Tyskland i højere grad har tilpasset antallet af udførte 12 Danmarks Statistik, Dette diskuteres bl.a. i Ljungqvist og Sargent (1995). Der er ofte en tendens til alene at forvente, at et højt socialt sikkerhedsnet alt andet lige vil betyde svag mobilitet mellem job. Men høj ledighedskompensation gør det billigere for lønmodtagerne at shoppe rundt, og det kan derfor også betyde (for) høj mobilitet mellem job, jf. diskussionen neden for. 13

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Ledighedsudfordringen Hvad skal vi gøre ved langtidsledighedssituationen? Kickstart? Ydelsesreform? Beskæftigelsesindsats?

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 278-293 Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed, mail: tt@rff.dk RESUMÉ: Synspunktet i det følgende er, at (1)

Læs mere

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E R S I T E T

Læs mere

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Aktivering en god idé? Effekt og omkostninger forbundet med Aktivering Ivan Erik Kragh 6. november 2013 Resumé Notatets konklusion er en sammenfatning af hhv. Torben Tranæs og

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer

Langtidsledighed og initiativer Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed Ledighedens anatomi Konsekvenser af langtidsledighed Danmark og langtidsledighed Aktiv arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

LEDIGHEDENS UDVIKLING OG STRUKTUR

LEDIGHEDENS UDVIKLING OG STRUKTUR LEDIGHEDENS UDVIKLING OG STRUKTUR September 212 LEDIGHEDENS UDVIKLING OG STRUKTUR Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Jørgen Bang-Petersen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: September

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Aktivering kan reducere uligheden i samfundet

Aktivering kan reducere uligheden i samfundet Nyt fra Maj 2013 Aktivering kan reducere uligheden i samfundet Den økonomiske ulighed i det danske samfund mindskes som følge af, at der bruges penge på en række aktive arbejdsmarkedsprogrammer. Arbejdsløshed

Læs mere

Udenlandske eksperter i Danmark

Udenlandske eksperter i Danmark Udenlandske eksperter i Danmark Teknisk Note nr. 19 Jan Rose Skaksen Introduktion Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2009 bogen Det danske arbejdsmarked og EUudvidelsen mod øst. I bogen var der et

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 13

Fleksibelt arbejdsmarked 13 Fleksibelt arbejdsmarked Hvis danske virksomheder skal være konkurrencedygtige, skal de have adgang til kvalificeret arbejdskraft. Et fleksibelt dansk arbejdsmarked sikrer, at arbejdskraften let kan finde

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

færre er på overførsel end forventet

færre er på overførsel end forventet Udvikling i overførselsmodtagere 133. færre er på overførsel end forventet Antallet af overførselsmodtagere mellem 16 og 64 år har de seneste mange år haft en nedadgående tendens. Ud fra befolkningens

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Markant flere på invalidepension i Danmark 21. Sociale ydelser bestemmer mindstelønnen 24. Dyre medarbejdere i Sverige og Danmark 26

Markant flere på invalidepension i Danmark 21. Sociale ydelser bestemmer mindstelønnen 24. Dyre medarbejdere i Sverige og Danmark 26 Sammenfatning Danmark dårlig til jobskabelse 9 Flere offentligt forsørgede i Danmark end i andre lande 12 Stadig mest generøs arbejdsløshedsforsikring i Danmark 15 Meget attraktiv socialhjælp i Danmark

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mange på kanten af arbejdsmarkedet & mangel på arbejdskraft ER DER ET PARADOKS?

Mange på kanten af arbejdsmarkedet & mangel på arbejdskraft ER DER ET PARADOKS? Mange på kanten af arbejdsmarkedet & mangel på arbejdskraft ER DER ET PARADOKS? Lisbeth Pedersen Forskningschef SFI Det nationale Forskningscenter for Velfærd Beskæftigelsen i Danmark er høj eller rettere

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere