Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark."

Transkript

1 Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013

2 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Arbejdspapir 28 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed i kommission hos Syddansk Universitetsforlag Adresse: Rockwool Fondens Forskningsenhed Sølvgade 10, 2.tv København K Telefon Fax Hjemmeside ISBN ISSN April 2013 Pris: 60 kr. inklusive 25 % moms

3 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Af Torben Tranæs 1 Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmark er et af de lande i verden, som bruger flest midler på aktiv arbejdsmarkedspolitik. De 16 mia. kr., som Danmark brugte i 2012, er omkring tre gange så meget som det gennemsnitlige OECD-land bruger, og det dobbelte af, hvad et land som Tyskland bruger. Er denne store satsning på aktivering alle pengene værd, står effekterne mål med omkostningerne? Det diskuteres i papiret her. Det diskuteres også, hvad formålet med aktivering er. Er det beskæftigelsesfremme alt sammen, eller spiller sociale og fordelingsmæssige hensyn også en rolle? 1 Kristian Hedeager Bentsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed, takkes for assistance med analyser. Signe Hald Andersen, Eskil Heinesen, Bent Jensen og Jesper J. Kühl har bidraget med kommentarer og information. Endelig takkes professor Peter Birch Sørensen, der tilsvarende har kommenteret manuskriptet. 1

4 1. Introduktion Den danske arbejdsmarkedsmodel har ikke været statisk på noget tidspunkt, men ændret sig meget fra årti til årti. Den seneste store byggeklods, der er kommet til modellen, er den aktive arbejdsmarkedspolitik, som for alvor blev implementeret i anden halvdel af 1990 erne. Overordnet er formålet med den aktive politik at bidrage til, at Danmark kan kombinere høje sociale ydelser og beskeden indkomstulighed med en økonomisk udvikling, som fastholder landet blandt de rigeste i verden. Kombinationen af relativ høj økonomisk dækning ved ledighed og let adgang for virksomhederne til at afskedige medarbejdere skaber som udgangspunkt et fleksibelt arbejdsmarked med mange jobskift, mange jobåbninger og mange, som er ledige kort tid; alt sammen potentielt til gavn for både lønmodtagere og virksomheder. Den aktive arbejdsmarkedspolitik skulle så via løbende rådighedstest på den ene side og omskoling og opkvalificering af de ledige på den anden side sikre hurtigere og bedre match mellem de mange åbne job og de ledige personer og dermed lette tilpasningen; gøre tilpasningstiderne kortere og højne kvaliteten af matchene mellem arbejdskraft og job. 2 Det forventede resultat: højere beskæftigelse og bedre indkomstudvikling end ellers! Er det så det, vi fik, da den danske model blev udvidet med endnu en byggeklods, den stærke satsning på aktivering? Og er det stadig det, vi får? Det ligger uden for mulighederne i papiret her at besvare disse vigtige spørgsmål endegyldigt. Her er det tanken at rejse en diskussion af den danske model i almindelighed og betydningen af den aktive arbejdsmarkedspolitik i særdeleshed, baseret på de seneste 15 års erfaringer. Hvordan er det gået, kunne det tænkes, at modellen også kunne have sine svage sider, at den ikke kun løser, men måske også skaber økonomiske problemer? Ikke nødvendigvis fordi der bruges for mange penge (hvad der i sig selv kan virke forvridende), men måske fordi pengene bruges forkert. Osv. Erfaringerne fra de seneste 15 år med aktiv arbejdsmarkedspolitik giver i høj grad anledning til at overveje, om Danmark har fundet den rigtige måde at gøre tingene på. Både hvad angår den større deltagelse på arbejdsmarkedet, og hvad angår en mere vækstpræget og tilpasningsduelig økonomi, er der ikke meget, som peger på, at den aktive arbejdsmarkedspolitik samlet set har bidraget med det, der skal til, for at landet kan bliver ved med at ligge i top velstandsmæssigt samtidig med, at incitamenterne til at uddanne sig og tjene penge ikke gør det. 2 Høj dækning ved ledighed gælder først og fremmest lavere lønnede, som så også er dem, der aktiveres mest. 2

5 Den aktive arbejdsmarkedspolitik har en positiv effekt på beskæftigelsen samlet set. Det tyder alt på. Men den marginale effekt af langt den overvejende del af indsatsen er meget begrænset. Hvad den gennemsnitlige effekt er af de 16 mia. kr., som Danmark bruger om året på aktivering i disse år, er sværere at afgøre. Der er aktive programmer, som har negativ effekt, og der er programmer, som har positiv effekt også set i forhold til, hvad programmerne koster. Men de ekstra arbejdspladser, som de sidste mia. kr. brugt på aktivering afstedkommer, er dyrt købte for langt den overvejende del af programmerne. Det paradoksale er, at de mest virksomme programmer er dem, som er bedst til at skræmme folk væk, dvs. få de arbejdsløse til at forlade ledighed, inden de begynder på det pågældende program, samt programmer som direkte handler om at intensivere denne motivationseffekt via vejledning og jobsøgningsassistance. Mens der nemlig er solidt empirisk belæg for en jobsøgemotiverende effekt af den aktive arbejdsmarkedspolitik, har det omvendt vist sig vanskeligt at dokumentere en økonomisk signifikant beskæftigelseseffekt af selve deltagelsen i de aktive programmer. Der er dog ikke så mange rigtigt overbevisende studier af selve programeffekten. Med hensyn til at fremme en dynamisk og tilpasningsduelig økonomi er det heller ikke let at finde vidnesbyrd om, at Danmark med den aktive arbejdsmarkedspolitik har bragt sig i en gunstig situation: Produktivitetsudviklingen har været ringe, lønstigningerne høje siden midt i 1990 erne, og Danmark har indtil videre klaret den igangværende økonomiske krise dårligere end vores nabolande. Den meget kraftige satsning på aktiv arbejdsmarkedspolitik vi bruger langt mere end de fleste andre lande på aktivering har ikke forskånet os for en meget negativ beskæftigelsesudvikling siden Politikerne ved formentlig godt, at store dele af den aktive indsats ikke tjener sig hjem rent økonomisk via dens beskæftigelseseffekt. Så når den aktive arbejdsmarkedspolitik i det store og hele videreføres på samme niveau, kunne det skyldes, at politikerne betragter den aktive politik som noget, der mere overordnet styrker vores økonomi; stimulerer tilpasning og dynamik som kompensation for, at de økonomiske incitamenter ikke er så stærke. Som antydet er det ikke så oplagt, at den store satsning på aktivering har været behjælpelig her, men det spiller helt sikker en ikke uvæsentlig rolle for den brede politiske tilslutning til den aktive arbejdsmarkedspolitik. En anden nærliggende grund til den politiske opbakning til den aktive arbejdsmarkedspolitik kunne være, at den også tjener sociale og fordelingsmæssige hensyn. Den aktive indsats har et element af økonomisk omfordeling i sig. Den mindsker den ulighed, som følger af ledighed, som vi skal vende tilbage til og, om ikke andet, så forskyder den fordelingen af nogle af samfundets 3

6 ressourcer over mod personer med lavere indkomster. Endelig har den aktive indsats positive sociale konsekvenser såsom at reducere kriminalitet, at mindske social isolation og andet. Og det er måske her, at grunden skal findes til, at et land som Danmark lægger så stor vægt på et stærkt aktivt element i sin arbejdsmarkedspolitik. 2. Den aktive indsats gør sit indtog Siden 1980 erne, men navnlig fra midten af 1990 erne og frem, har det offentlige investeret massivt i den aktive arbejdsmarkedspolitik, der via forskellige instrumenter sigter mod at bringe ledige på arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i beskæftigelse hurtigt. Denne tendens følger en almen bevægelse i de mest udviklede industrilande. Blandt instrumenterne i den aktive arbejdsmarkedspolitik, der administreres af de kommunale jobcentre, er de tilbagevendende rådighedssamtaler, offentlig og privat tidsbegrænset ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik samt vejledning og uddannelse, der går i et spænd fra korte vejlednings- og afklaringsforløb til længere forløb med ordinær uddannelse. Bag indsatsen ligger dels en test af rådighedsforpligtelsen, der er en nødvendig forudsætning ved en almindelig offentlig arbejdsløshedsforsikring/kontanthjælpssystem, 3 dels ambitionen om at skabe et mere effektivt arbejdsudbud via uddannelsesløft, afdækning af de aktuelle jobmuligheder og motivering af de ledige til intensiveret jobsøgning. Herigennem tilstræbes det, at også ledige, som ikke finder job igen hurtigt, bibeholder en tilknytning til arbejdsmarkedet. I 2012 var det danske aktiveringsbudget på omkring 16 mia. kr., og i årene før lå udgifterne på samme niveau (15-16 mia. kr.), hvilket rundt regnet svarer til knap 1 % af BNP. Målt i forhold til BNP er der intet andet land inden for OECD, der bruger så meget på den aktive arbejdsmarkedspolitik. Til sammenligning bruger Danmark i dag betydeligt mere end både Norge og Sverige og også mere end et land som Tyskland; i årene inden krisen brugte Sverige dog nogenlunde det samme på aktivering som Danmark. Stadig målt i forhold til BNP ligger de danske 3 Om kravet om rådighed har været effektueret tilstrækkeligt skarpt, har været et tilbagevendende emne i den offentlige debat om de arbejdsløse, lige siden den første a-kasselovgivning blev indført i 1907 (Jensen, 2008). Undtagelsen var 1960 ernes gyldne år med fuld beskæftigelse, hvor fagbevægelsen og Socialdemokratiet mod slutningen af tiåret rejste krav om en fuldstændig kompensation ved ledighed, i øvrigt uden de store indsigelser fra den daværende borgerlige opposition (ibid.). Antagelsen var, at alle ønskede et arbejde, og at ledighed var en samfundsskabt social begivenhed, der krævede fuld kompensation. I denne situation var der ikke brug for en streng kontrol af rådigheden, blev det vurderet. 4

7 udgifter til den aktive arbejdsmarkedspolitik på et niveau, der er næsten tre gange så højt, som det OECD-landene i gennemsnit bruger på en aktiv arbejdsmarkedspolitik. 4 Figur 1 gengiver udviklingen i ressourceforbruget på den aktive og passive arbejdsmarkedspolitik siden midten af 1980 erne. Bag stigningen fra slutningen af 1980 erne til ligger en påvirkning fra konjunkturerne, hvor ledigheden kulminerede omkring 12 %. Mere afgørende for stigningen i udgifterne til den aktive del af politikken var imidlertid en generel opprioritering af aktive instrumenter fra 1990 og frem, særligt efter arbejdsmarkedsreformen i Figur 1. Udgifter til aktive og passive arbejdsløshedsprogrammer i Danmark som andel af BNP, Andel af BNP i året 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Aktive Passive Kilde: OECD. Anm: Udgifter til hhv. aktive og passive programmer stammer fra OECD s klassificering, hvor der i dette papir benyttes en afgrænsning, så posterne 1.1, 2, 3, 4 og 7 indgår i de aktive udgifter, og post nr. 8 alene indgår i de passive udgifter (se I begyndelsen af 1990 erne var der med op mod registrerede fuldtidsledige stadig stor opmærksomhed om at begrænse arbejdsudbuddet. I sidste halvdel af 1990 erne begyndte forståelsen af arbejdsudbuddets betydning for beskæftigelsen imidlertid at ændre sig: Øget arbejdsudbud vil på sigt skabe øget beskæftigelse og ikke øget ledighed, sådan som synet ellers havde været på den sag i 1970 erne og 1980 erne. Fra 1994 og frem sker der således en klar opprioritering af de aktive elementer i arbejdsmarkedspolitikken både absolut, men navnlig relativt til den passive arbejdsmarkedspolitik 4 De Økonomiske Råd,

8 bestående af overførselsindkomster. Dette forhold illustreres af, at udgifterne til den aktive politik blev fastholdt på et niveau lige over 1 % af BNP selv efter, at konjunkturerne vendte, og ledigheden faldt til ca. 5 % frem mod årtusindskiftet, hvor indsatsen er på sit højeste. Her er udgifterne til den aktive indsats næsten tre gange så høj som før 1994, målt i forhold til antallet af helårsledige, som det estimeres i Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), jf. figur 2. AKU-ledigheden er brugt, fordi den er relativt tidskonsistent, og den ligger ikke så langt fra bruttoledigheden, som kun findes for den sidste del af perioden. 5 Gennem det meste af 00 erne stabiliserer indsatsen pr. ledig sig på ca. det dobbelte af niveauet fra før Figur 2. Udgifter til aktivering pr. helårsledig i Danmark, faste 2010-priser, DKK Aktive Kilde: OECD. Gennem 00 erne blev der udsigt til mangel på arbejdskraft, hvilket blev aktualiseret gennem historisk lave ledighedstal på omkring ledige umiddelbart før udbruddet af den globale økonomiske krise i De lave ledighedstal får betydning for de samlede udgifter til indsatsen, som den gengives i figur 1, idet udgifterne til den aktive indsats umiddelbart før krisens udbrud bevæger sig ned mod 0,5 % af BNP. Dette niveau er dog stadig set i en international kontekst højt på det tidspunkt, hvilket afspejler, at den aktive arbejdsmarkedspolitik i en periode med mangel på arbejdskraft blev tiltænkt en vital rolle ved bestræbelserne på at få de sidste personer i den potentielle arbejdsstyrke i arbejde, bl.a. via en effektiv test af rådigheden. 5 AKU-ledigheden ser dog ud til at være noget højere end bruttoledigheden i kriseårene efter

9 Efter det voldsomme konjunkturomslag i anden halvdel af 2008 stiger andelen så stejlt og rammer igen et niveau på omkring 1 % i Fra midten af 00'erne og frem er den aktive indsats generelt blevet prioriteret noget ned, som det fremgår af figur 2, samtidig med at indsatsen over for særligt udsatte grupper dog er styrket; unge, ufaglærte, indvandrere og sygdomsramte personer. Her er aktiveringsindsatsen blevet fremrykket og intensiveret samt målrettet mod opkvalificering og virksomhedsorienteret aktivering. Samtidig er de passive dele af politikken under fortsat justering med yderligere forkortelser af dagpengeperioden. Dette sker både med det sigte at styrke økonomiens evne til at komme ud af krisen og med det sigte at sikre det fremtidige arbejdsudbud, når den ændrede demografi sætter sig igennem Samspillet mellem den aktive og den passive arbejdsmarkedspolitik Generelt antages et samspil mellem den aktive og passive arbejdsmarkedspolitik inden for den skandinaviske velfærdsmodel. 7 Den aktive arbejdsmarkedspolitik skal som nævnt i indledningen bl.a. sikre en effektiv jobsøgningsadfærd i en situation, hvor især lavtlønnede grupper via den passive arbejdsmarkedspolitik modtager en høj indkomsterstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved ledighed. De lavere lønnede er også både mere ledige og aktiveres mere end de højere lønnede. I den typiske danske fortælling om sammenhængen mellem den aktive og den passive arbejdsmarkedspolitik lægges der mindre vægt på den jobsøge-motiverende og mere vægt på den opkvalificerende og omskolende funktion af aktiveringen. lempelige regler for afskedigelser skal gøre det lettere (billigere) for virksomhederne løbende at justere deres arbejdsstyrke efter behov, dvs. fyre og ansætte medarbejdere. Den aktive arbejdsmarkedspolitik skal så hjælpe med at kanalisere den ledige arbejdskrafts kvalifikationer derhen, hvor behovet er; så der hele tiden er de kvalifikationer til rådighed, som virksomhederne efterspørger. Den konkrete udvikling i Danmark i forholdet mellem den passive og aktive arbejdsmarkedspolitik illustreres af figur 1 oven for. Udgifterne i initialåret til den passive arbejdsløshedspolitik i form af indkomstoverførsler ved ledighed androg ikke mindre end 3 % af BNP, hvilket afspejler den vanskelige konjunktur ved midten af 1980 erne. Ledighedstallene 8 De relativt høje dagpenge og de 6 DØR, Ibid. 8 Se fx skildringen i Madsen,

10 fortsatte med at stige for som nævnt at kulminere omkring 1993, og udgifterne til den passive arbejdsmarkedspolitik topper på dette tidspunkt med knap 5 % af BNP. Herefter vender konjunkturerne frem mod 2008 afbrudt af et mindre tilbageslag i 2003 og 04 og udgifterne til den passive politik følger med i en nedadgående bevægelse til 0,7 % af BNP i Med til at forstærke faldet efter 1993 har også været forkortelsen af den maksimale dagpengeperiode fra en i praksis ubegrænset længde før 1994 til to år i dag. Konklusionen synes nærmest at være, at udgifterne til den passive arbejdsmarkedspolitik afspejler konjunkturerne ret direkte, idet der dog også må antages at være en effekt af den gradvise reduktion i dagpengeperiodens længde gennem hele perioden, hvor den aktive politik oprustes i forhold til den passive. Omkring 2010 ligger de to områder for første gang i den behandlede periode nogenlunde på niveau. Ved en sammenligning mellem Norge og Sverige i figur 3 kan der fra slutningen af 1990 erne konstateres et noget mere ens forløb i udviklingen i forbruget på aktive og passive instrumenter. Figur 3. Udgifter til aktive og passive arbejdsmarkedsprogrammer i Norge og Sverige som andel af BNP, a. Norge b. Sverige Andel af BNP i året 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Kilde: OECD. Aktive Passive Andel af BNP i året 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Aktive Passive Svingningerne i udgiftsniveauet på de to politikområder forløber for Norges vedkommende relativt synkront og overvejende betinget af konjunkturforløbet. Det kraftige fald i de passive ydelser fra 1993 til årtusindskiftet synes også i Norge at markere en øget vægtning af de aktive instrumenter set over for de passive. Med mere udtalte ledighedsproblemer i Sverige end i Norge ligger det svenske niveau nærmest konstant på det dobbelte af det norske, men også i Sverige ses en i grove træk positivt korreleret udvikling i udgifterne på de to politikområder. 8

11 Figur 3 kunne indikere, at den aktive og passive arbejdsmarkedspolitik komplementerer hinanden i de to lande, hvilket også synes overvejende at være tilfældet for Danmarks vedkommende fra midten af 1990 erne og frem, jf. figur 1. Skønt meget tyder på, at det faktisk forholder sig sådan for de nordiske lande, kan man imidlertid ikke slutte dette ud fra figurerne 1 og 3 alene. En arbejdsmarkedspolitik, som omhyggeligt er valgt ud fra et sæt af politiske præferencer, må forventes at svinge proportionalt med konjunkturerne, uanset om de to politikinstrumenter, aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik, er substitutter eller komplementære. Hvorvidt de to politiske instrumenter er komplementære eller substitutter, vil derimod vise sig, når rammerne ændrer sig; fx hvis produktiviteten stiger i den aktive indsats, eller politikernes præferencer ændrer sig, så man fx ønsker, at ledige generelt skal have en højere økonomisk dækning ved ledighed. Hvis de to instrumenter er komplementære, vil det i sådanne situationer betyde, at rationelle politikere vil bruge flere penge på både aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik. Er instrumenterne derimod substitutter, vil de i tilfældet med mere produktive aktiveringsredskaber ændre på den relative fordeling af pengene, så der bruges mere på den aktive indsats og mindre på den passive indsats; og i det andet eksempel vil politikerne omvendt ønske at bruge mere på den passive arbejdsmarkedspolitik, altså på dagpenge, og mindre på aktivering. Hvis man følger landenes udgifter til aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik over en periode, som det er gjort i Filges, Kennes, Larsen og Tranæs (2011), tyder mønstret på, at de to instrumenter er komplementære i de nordiske lande, mens dette ikke er tilfældet i de centraleuropæiske lande (Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien og Østrig). Det fremgår af samme analyse, at regeringer, som har præferencer både for høj økonomisk aktivitet og for økonomisk lighed, og som opfører sig rationelt, vil behandle aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik som politisk komplementære instrumenter, hvilket analysen som nævnt tyder på, at det netop er de nordiske regeringer, som gør. 9 Følger man Gösta Espen-Andersens (1990) klassificering af velfærdsstatstyper, er det altså først og fremmest de socialdemokratiske (universelle) velfærdsstater, som med deres brug af aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik demonstrerer eller, om man vil, afslører præferencer for lighed; de kontinentale velfærdsstater gør ikke. Men faktisk anvender de stater, som ifølge denne tradition kaldes de liberale (angelsaksiske) velfærdsstater (USA, UK, Canada, o.a.), også de to arbejdsmarkedspolitiske instrumenter komplimentært, men de bruger til gengæld markant mindre end de nordiske lande på arbejdsmarkedspolitik. 9 Filges et al

12 4. Forventningerne til den aktive arbejdsmarkedspolitik Som nævnt er det generelle formål, som landene har med aktiv arbejdsmarkedspolitik, at øge økonomiens tilpasningsevne samt at øge deltagelsen på arbejdsmarkedet ved at gøre arbejdsstyrken mere fleksibel mht. kvalifikationer og motivation for jobsøgning og jobskift, fagligt såvel som geografisk. Endelig er det også et selvstændigt formål med de aktive programmer løbende at rådighedsteste de ledige. 10 De relativt høje danske dagpenge og de relativt lempelige regler for afskedigelser betyder i første omgang mange jobseparationer og en stor villighed fra virksomhedernes side til også at ansætte. Dette resulterer i en høj jobomsætning, hvilket så begrunder, at Danmark bruger yderligere ressourcer på den aktive indsats: Dels svækker de høje overførsler motivationen til at søge job intensivt, hvilket til gengæld sikres via ekstra fokus på rådighedstest-elementet af den aktive arbejdsmarkedsindsats. Dels skaber den høje jobomsætning et ekstra behov for omskoling og opkvalificering uden for virksomhederne, som netop søges løst af den aktive arbejdsmarkedspolitik. Alt i alt er forventningen, at de betydelige midler, som bruges på den aktive indsats, bidrager til at skabe en vækst og tilpasningsduelig økonomi, som gør, at vi på én gang kan vedblive at være blandt de rigeste lande i verden og samtidig opretholde et velfærdssamfund i stil med det, vi kender i dag. Med andre ord: Det koster ikke Danmark noget på velstandskontoen, at vi har høje skatter og beskedne økonomiske incitamenter til at arbejde og uddanne os, fordi vi har udviklet en særlig model, hvor en god beskæftigelsesudvikling både kvantitativt og kvalitativt sikres på anden vis; og her spiller den aktive arbejdsmarkedspolitik en central rolle i vores fortælling. Den aktive indsats i Danmark begyndte i 1980 erne, men den obligatoriske version, som vi kender i dag, blev først for alvor udbygget fra midten af 1990 erne og frem, og først sidst i 1999 var man oppe på det udgiftsniveau pr. (fuldtids) ledig, som var gældende gennem det meste af 00 erne. Fx brugte man i begyndelsen af 1990 erne kun halvt så meget pr. ledig på aktivering i forhold til niveauet i 00 erne og kun 1/3 af niveauet omkring år 2000, hvor indsatsen var mest intens målt ved ressourceforbruget pr. ledig, jf. figur 2. Efter et ikke uvæsentligt fald i de første tre år af det nye årtusind lå udgiftsniveauet pr. ledig på et nogenlunde konstant højt niveau frem til Den økonomiske krise i kølvandet på finanskrisen er i virkeligheden den første store test af, hvor kriserobust modellen med fuld udbygget aktivering er. I hvor høj grad bidrager den aktive arbejdsmarkedspolitik til økonomiens tilpasningsevne i en krisetid? 10 For en diskussion af dette, se: Kreiner og Tranæs (2005) og Andersen og Svarer (2008). 10

13 5. Effekter af den aktive arbejdsmarkedspolitik løser den opgaven? Hvordan er det gået for den danske økonomi, siden vi i midten af 1990 erne for alvor begyndte at skrue op for den aktive arbejdsmarkedspolitik? Hvordan er det gået med at stimulere beskæftigelsen, øge dynamikken og gøre den danske økonomi mere robust over for ude fra kommende økonomiske forstyrrelser? Det kan man begynde at analysere nu, hvor den aktive politik har virket både i op- og i nedgangstider og i en decideret økonomisk krise. Neden for vil vi først sammenligne Danmark med udvalgte lande på nogle vigtige overordnede parametre. Dernæst vil vi diskutere, om den aktive arbejdsmarkedspolitik evt. kan have gjort fra eller til i forhold til det billede, som tegner sig. Endelig vil vi gøre nogle cost-benefit overvejelser i forhold til anvendelsen af de sidste mia. kr., som bruges på den aktive indsats. 5.1 Beskæftigelse og produktivitet i Danmark og i udvalgte lande Man kan overordnet hæfte sig ved følgende punkter, når vi sammenligner Danmark med OECDlandene i almindelighed og landene omkring os i særdeleshed: (i) Høj beskæftigelsesgrad i opgangstider Det går godt i Danmark i opgangstider som fx midt i 1980 erne, i anden halvdel af 1990 erne og i 00 erne. Inden finanskrisen nåede beskæftigelsesgraden op på 78 %; hjulpet på vej af den ekspansive finanspolitik som Danmark, trods advarsler fra sagkundskaben, førte op gennem 00 erne. Dermed havde Danmark en af de absolut højeste beskæftigelsesgrader inden for OECD. Dette var imidlertid også tilfældet omkring 1990, inden den aktive arbejdsmarkedspolitik for alvor blev rullet ud. Fx var forskellen mellem Danmark og OECD-landene som helhed nogenlunde den samme de første år af 00 erne, efter at den aktive model var fuldt udbygget, som omkring Danmarks beskæftigelsesgrad sted fra ca. 75,5 % til knap 76, og OECD-gennemsnittet var uændret godt 65 %. Bag udviklingen i Danmark lå, at både arbejdsstyrke og ledighed faldt, mens det omvendte var tilfældet i OECD. En anden væsentlig forskel var, at beskæftigelsen for mænd faldt med ca. 3 procentpoint i nævnte periode i OECD som helhed og steg tilsvarende for kvinder. I Danmark var udviklingen stort set den samme for begge køn. (ii) Høje lønstigninger i Danmark gennem 00 erne Det gik ikke kun godt for beskæftigelsen i 00 erne, det gik også godt for lønningerne. Danmark havde en udvikling i sine enhedslønomkostninger, som lå på niveau med de sydeuropæiske lande. 11

14 Figur 4 gengiver udviklingen i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Italien fra 1995 og frem til Det er stort set kun Norge, som Danmark ikke har kunnet hamle op med. Den ophedede økonomiske aktivitet sætter sig igennem i udviklingen i enhedslønomkostningerne, der ved udgangen af perioden for Norges vedkommende er næsten dobbelt så høje som i Omvendt ser man resultaterne af de tyske arbejdsmarkedsreformer på løndannelsen, idet de tyske enhedslønomkostninger samlet set ikke stiger i løbet af perioden. 11 Også Sverige oplever en mere afdæmpet udvikling i omkostningsniveauet end Danmark, som mest af alt ligner de sydeuropæiske lande, hvad den udvikling angår. Norge er en case for sig. De løbende omkostningsstigninger i Danmark, Norge og i Sydeuropa viser sig som forventet parallelt i tab af markedsandele målt i mængder. Målt i priser har Danmark klaret sig bedre, jf. Malchow-Møller, Munch og Skaksen (2011) og Produktivitetskommissionen (2013); hvilket ifølge den sidste reference skyldes, at produktivitetsstigningerne i industrien faktisk har holdt trit med lønstigningerne i industrien. Det er i hjemmemarkedserhvervene, at produktivitetsstigningerne ikke har kunnet følge med lønudviklingen. Figur 4. Enhedslønsindeks for 5 lande, Index, 1995 = DK Tys Nor Sve Ita Kilde: OECD. Anm: Indekset er beregnet som de samlede lønningsomkostninger som andel af landets samlede output. 11 Tyskland har siden slutningen af 1990 erne haft en massiv indvandring af polsk arbejdskraft, jf. fx Dustmann, Frattini og Rosso (2012), og landet har i en europæisk sammenhæng generelt modtaget de fleste indvandrere, der traditionelt har arbejdet i bunden af lønhierarkiet. 12

15 (iii) Svag kriserobusthed Danmark har været dårlig til at modstå omslaget i økonomien efter Beskæftigelsesgraden er faldet langt mere i Danmark end i landene omkring os. Tyskland har ligefrem formået at øge beskæftigelsesgraden siden 2008, mens den svenske beskæftigelsesgrad hurtigt er vendt tilbage til 2008-niveauet, jf. figur 5. I EU er det frem til 3. kvartal 2012 kun Grækenland, Spanien, Portugal, Cypern og Irland, som har haft større fald i beskæftigelsesgraden. 12 Figur 5. Udviklingen i beskæftigelsen for udvalgte land, indeks 2008 =100, Indeks, 2008 = Kilde: Eurostat. DK Tys Sve No Også i forhold til OECD-gennemsnittet har udviklingen i Danmark været bemærkelsesværdig; målt i procentpoint har faldet i beskæftigelsesgraden været næsten tre gange så højt i Danmark som i OECD i gennemsnit. Og vi havde op gennem 00 erne vænnet os til, at ledigheden i Danmark var % lavere end OECD-gennemsnittet. I dag er den danske ledighed næsten på samme niveau som i OECD-landene som helhed, kun 6 % lavere. Ledigheden er altså steget særlig kraftigt i Danmark i kølvandet på det globale tilbageslag, og spørgsmålet er, om det skyldes specielle forhold ved vores arbejdsmarkedsmodel og i givet fald hvilke. 13 Udviklingen i figur 5 afspejler i nogen grad, at de danske virksomheder har tilpasset antallet af personer til deres nye behov, mens man fx i Tyskland i højere grad har tilpasset antallet af udførte 12 Danmarks Statistik, Dette diskuteres bl.a. i Ljungqvist og Sargent (1995). Der er ofte en tendens til alene at forvente, at et højt socialt sikkerhedsnet alt andet lige vil betyde svag mobilitet mellem job. Men høj ledighedskompensation gør det billigere for lønmodtagerne at shoppe rundt, og det kan derfor også betyde (for) høj mobilitet mellem job, jf. diskussionen neden for. 13

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 278-293 Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed, mail: tt@rff.dk RESUMÉ: Synspunktet i det følgende er, at (1)

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Indlæg på Kommunaløkonomisk Forum Per Callesen,

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus 11 Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev - Halvårsstatus 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 Halvårsstatus

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Nyt fra December 2014 Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Det sker, at spørgsmålet om betalt frokostpause dukker op. Bliver det til lige så meget arbejde, hvis denne pause er betalt? En analyse

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Sverige har anvist en vej ud af krisen

Sverige har anvist en vej ud af krisen Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og konsulent Claus Aastrup Seidelin, clas@di.dk Sverige har med de beslutninger,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Udfordringer for dansk økonomi. Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku.

Udfordringer for dansk økonomi. Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku. Udfordringer for dansk økonomi Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku.dk To slags problemer Kortsigtede konjunkturproblemer Langsigtede

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Fremtidens arbejdsmarked - i 2020 (En udredning til AT) Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere