Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP"

Transkript

1 Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

2 Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Opfølgning på brugen af 6+6 ugers selvvalgt uddannelse Opfølgning på iværksatte projekter Godkendelse af beskæftigelsesplan Ansøgning: Vi vil i job! Orientering om UU Vesthimmerland Orientering om Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for Orientering om mulighederne for hjemmeside til LBR Orientering om brev til Borgmesteren Orientering om LBR s midler Orientering om nøgletal 70 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Mogens Futtrup Erik Thomsen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Inger Mie Rudbæk Kaj Schou Ella Holm Hansen Mikael Toft Kent Steensgaard Viggo Christensen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Karl Johan Pedersen suppleant for Kim Jakocobsen og Annemette Thomsen suppleant for Kaj Schou - deltog i dette møde Mødet blev afsluttet kl. 3

4 041. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/5004 Bilag: Godkendelse af dagsorden. Sagen afgøres i LBR. - at dagsorden godkendes. Dagsorden godkendt 4

5 042. Godkendelse af referat Sagsnr.: 10/5016 Bilag: Godkendelse af referat fra mødet den 15. juni Sagen afgøres i LBR. - at referatet godkendes. Referatet godkendt 5

6 043. Opfølgning på brugen af 6+6 ugers selvvalgt uddannelse Sagsnr.: 10/18647 Bilag: På LBR-mødet d. 15. juni blev LBR orienteret om brugen af 6+6 ugers selvvalgt uddannelse og hvilke procedurer der er gældende ved bevilling af 6+6 ugers selvvalgt uddannelse. I den forbindelse blev der efterspurgt en oversigt over, hvor mange der søger om 6 ugers ekstra selvvalgt uddannelse, samt hvor mange der i den sammenhæng får bevilliget 6 ekstra uger og hvor mange der får afslag. Der er ikke muligt at udarbejde den efterspurgte oversigt, da der ikke er statistik til rådighed, som kan danne grundlag for oversigten. Baggrunden for dette er, at 6 ugers ekstra selvvalgt uddannelse er en del af almindelig uddannelse og der skelnes ikke mellem om det er 6 ugers ekstra uddannelse eller uddannelse. Sagen afgøres i LBR. - at opfølgningen tages til efterretning. Referat - Brugen af 6 ugers ekstra uddannelse og uddannelse generelt blev drøftet og hvordan man måler effekten af uddannelse. Administrationen vil gå i dialog med Beskæftigelsesregionen medhenblik på at sætte fokus på at måle effekten af uddannelse. - Administrationen vil arbejde på uddybe registreringen på uddannelsesområdet for at give et bedre overblik over, hvordan uddannelsesmidlerne anvendes. Orienteringen taget til efterretning. 6

7 7 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010

8 044. Opfølgning på iværksatte projekter Sagsnr.: 10/13579 Bilag: /10Åben Programudkast til 1212 konference.pdf I 2010 har bevilliget midler til følgende projekter: - Analyse af aktiveringsindsatsen: kr. - Projektmedarbejder til ungeindsatsen: kr. - 12/12 konference vedr. sygedagpenge: kr. - Elevcoach til Erhvervsskolerne: kr. Status på projekter er som følger: Analyse af aktiveringsindsatsen: Primo august er der blevet udsendt et oplæg til relevante konsulentfirmaer, med henblik på at de skal komme med et tilbud på gennemførelsen af analysen. Ultimo august forventes det at der er udvalgt et konsulentfirma og at konsulentfirmaet starter med analysen i september. Analysen forventes færdig ultimo oktober. Projektmedarbejder til ungeindsatsen: Stillingsopslaget er offentliggjort primo august og der afholdes samtaler i starten af uge 35 med henblik på ansættelse pr. 1. oktober. 12/12 konference vedr. sygedagpenge: Konferencen afholdes fra torsdag d. 7. oktober til fredag d. 8. oktober. Elevcoach til Erhvervsskolerne: Erhvervsskolerne orienterer på mødet. Sagen afgøres i LBR. - at opfølgningen tages til efterretning. Referat - Administrationen har udsendt analysen af aktiveringsindsatsen til 3 konsulentfirmaer (BDO, Inhouse Consulting og Connectia), med henblik på 8

9 at de skal give et tilbud på at udføre analysen. - Der er kommet 66 ansøgninger til stillingen som projektmedarbejder - Invitationen til 12/12 konferencen udsendes snarest muligt og den største udfordring er at finde egnede faciliteter i kommunen, som har kapaciteten til at rumme personer. - Erhvervsskolerne har fået 91 ansøgere til stillingen, som elevcoach og heriblandt mange kvalificerede ansøgninger. Orienteringen taget efterretning 9

10 045. Godkendelse af beskæftigelsesplan 2011 Sagsnr.: 10/12293 Bilag: /10Åben Beskæftigelsesplan 2011.pdf Torsdag d. 1. juli sendte jobcentret beskæftigelsesplan 2011 i høring hos LBR. Medlemmernes bemærkninger og kommentarer til beskæftigelsesplanen bliver samlet i et fælles høringssvar, som vedlægges til beskæftigelsesplanen. Den videre proces er skitseret i den efterfølgende tidsplan. Tidsplan D. 17. august LBR drøfter beskæftigelsesplanen og kommer med bemærkninger D. 8. september Beskæftigelsesudvalget vedtager beskæftigelsesplanen, som herefter sendes til kommunalbestyrelsen D. 14. oktober Kommunalbestyrelsen vedtager beskæftigelsesplanen Senest d. 31. Beskæftigelsesplanen sendes til RBR oktober 10. januar 2010 Beskæftigelsesplanen samt budget offentliggøres Sagen afgøres i Byrådet. - at beskæftigelsesplanen godkendes. Der indkaldes til et ekstra LBR-møde, med det formål at udarbejde et høringssvar til beskæftigelsesplan

11 11 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010

12 046. Ansøgning: Vi vil i job! Sagsnr.: 10/24229 Bilag: /10Åben Ansøgning Vi vil i job!.pdf /10Åben Pilotprojekt.pdf Integro, som er en anden aktør jobcentret anvender i beskæftigelsesindsatsen, og en projektgruppe bestående af ledige henvist til Integro ansøger om midler til et projekt, som skal styrke de lediges muligheder for at komme i beskæftigelse. Formålet med projektet er at forbedre kontakten mellem virksomhederne og de ledige for den vej igennem at forbedre deres muligheder for at komme i beskæftigelse. Konkret skal det ske ved afvikling af et seminar, hvor virksomhederne og de ledige har mulighed for at komme kontakt med hinanden. Delmålene er som følger: - At få flest mulige i ordinære eller støttede jobs. - At orientere virksomhederne om de muligheder der findes for virksomhedspraktik, løntilskud og mentor. - At færdigudvikle kandidatdatabasen til virksomhedernes brug som et supplement til jobnet. - At gøre op med fordomme om at ledige er dovne. Målgruppen er alle ledige tilmeldt Integro, Jobcentret eller anden aktør i Vesthimmerlands Kommune. I første omgang er projektet målrettet Vesthimmerlands Kommune, men hvis der er mulighed for det, kan projektet udvides til hele regionen. De samlede omkostninger til projektet er på kr. og der ansøges om kr. fra LBR. - at ansøgningen ikke godkendes. Ansøgningen godkendes ikke 12

13 13 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010

14 047. Orientering om UU Vesthimmerland Sagsnr.: 10/18640 Bilag: Pr. 1. august 2010 er UU Center Himmerland delt i to: UU Mariagerfjord og UU Vesthimmerland. I løbet af sommerferien er indboet delt og unge fra CKA i Vesthimmerland har hjulpet med at flytte indboet til UU Mariagerfjords afdeling i Assens. Der er bestilt nyt inventar som kom til at mangle, da Mariager skulle have deres del. Der er iværksat et arbejde med at dele UU Center Himmerland også i den elektroniske verden, UV vej som er vejledernes arbejdsredskab er ved i denne uge (uge 31) at blive delt på cpr. nr., en ny hjemmeside er undervejs, nye institutionskoder til optagelse.dk osv. er bestilt og snart på plads. UU vejlederne i UU Vesthimmerland har fordelt vejledningsopgaverne i Vesthimmerland imellem sig. Stillingen som leder af UU Vesthimmerland har været slået op på de elektroniske medier hen over sommeren og stillingen har tillige være i Nordjyske søndag den 1. august. Der afholdes samtaler onsdag den 25. august og det forventes at en nyansat leder kan tiltræde 1. oktober. Indtil da er proceskonsulent for Børne- og Skoleforvaltningen Lene Juel Petersen ansat på ½ tid som konstitueret leder. - at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning 14

15 048. Orientering om Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for 2011 Sagsnr.: 10/24236 Bilag: /10Åben Beskæftigelsesministerens udmeldning af indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til LBR for 2011.pdf I aftalen om genopretning af dansk økonomi fremgår det, at puljen til LBR skal målrettes, men det fremgår ikke af aftalen, hvad puljen specifikt skal målrettes mod. Ultimo juni udsendte Beskæftigelsesministeren en udmelding, hvor det nærmere bliver beskrevet, hvad puljen skal målrettes mod. I udmeldingen fremhæves det, at det er vigtigt, at LBR understøtter kommunerne og jobcentrene i den aktive beskæftigelsesindsat i forhold til at undgå langtidsledighed. Det er centralt, at der er fokus på den virksomhedsrettede indsats i form af øget fokus på brugen af mentorer, som kan hjælpe og støtte ledige i aktivering ude på virksomhederne, til at komme tilbage i beskæftigelse. I forhold til den årlige bevilling til LBR udmeldes følgende indsatsområder for anvendelsen af tilskuddet: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatsen overfor de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse. At de lokal beskæftigelsesråd afsætter midler til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøder og til kurser til virksomhedsmentorer. Udmeldingen afgrænser dermed, hvilke områder LBR kan give støtte til i at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning 15

16 16

17 049. Orientering om mulighederne for hjemmeside til LBR Sagsnr.: 10/24237 Bilag: Administrationen har undersøgt mulighederne for etablering af en hjemmeside til LBR og konklusionen er at det ikke er muligt, da opgaven ikke vil kunne udføres tilfredsstillende indenfor de rammer, der er til rådighed. Alternativet til at LBR får oprettet deres egen hjemmeside er, at LBR får deres egen side på kommunens hjemmeside under andre udvalg, råd og nævn. Her er der mulighed for en beskrivelse af LBR og hvilke opgaver de varetager. Derudover vil der være mulighed for at downloade ansøgningsskemaet fra siden og der vil være en medlemsliste. - at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. LBR får deres egen side på kommunens hjemmeside 17

18 050. Orientering om brev til Borgmesteren Sagsnr.: 10/24221 Bilag: /10Åben Brev til Borgmesteren.pdf Arbejdsmarkedsstyrelsen har udsendt et brev til landets borgmestre for at orientere om status på den landsdækkende virksomhedskampagne, Arbejdsmarkedsstyrelsen iværksat i efteråret Virksomhedskampagne har fokus på at flere kontant- og starthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed, kan komme i et aktivt tilbud på en arbejdsplads. Kampagnen har medvirket til at flere kontant- og starthjælpsmodtagere er kommet i aktive tilbud og Vesthimmerlands Kommunes resultater ser ud som følger Personer i virksomhedsaktivering i måneden Ved opstart i juni Status maj Måltal for juni I juni 2010 var der i alt 268 fuldtidspersoner i denne målgruppe i Vesthimmerlands Kommune. - at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning 18

19 051. Orientering om LBR s midler Sagsnr.: 10/5118 Bilag: /10Åben LBR regnskab 2010.pdf Oversigt over LBR s regnskab i 2010 er vedlagt i bilag. - at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning 19

20 052. Orientering om nøgletal Sagsnr.: 10/5144 Bilag: /10Åben 6-ugers selvvalgt uddannelse.pdf /10Åben Kommunale løntilskud.pdf /10Åben Ledighedstal fra Beskæftigelsesregionen.pdf /10Åben Nøgletal fra Jobcentret.pdf /10Åben Øvrige løntilskud.pdf /10Åben Øvrige nøgletal.pdf På mødet vil administrationen gennemgå de vedlagte nøgletal. Pr. 1/ følger antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskud som følger: Virksomhedspraktik: - 44 arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere - 28 ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere - 31 sygedagpengemodtagere - 35 revalidender a-dagpengemodtagere (Antal personer i januar, februar, marts, april, maj og juni 2010) Løntilskud: a-dagpengemodtagere (Antal personer i juni 2010, se det vedlagte bilag for yderligere information) - 5 arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere - 3 revalidender - 0 sygedagpengemodtagere 6-ugers selvvalgt uddannelse: Antal personer i 2010: 262 (se det vedlagte bilag for yderligere information) - at orienteringen tages til efterretning. Referat Ungeområdet og den fremadrettede ungeindsats blev drøftet 20

21 Orienteringen taget til efterretning Underskrifter Knud Kristensen Mogens Futtrup Erik Thomsen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Inger Mie Rudbæk Kaj Schou 21

22 Ella Holm Hansen Mikael Toft Kent Steensgaard Viggo Christensen 22

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 050. Formanden orienterer 68 051. Orientering fra administrationen

Læs mere

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 24-08-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B.

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere