Undervisningsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsministeriet"

Transkript

1 Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er opgjort efter 3.. Efter 3. ligger den samlede aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) målt i årselever 6 pct. højere end aktiviteten i den tilsvarende periode i. Aktiviteten efter 3. kvartal udgør 61 pct. i forhold til det budgetterede på finansloven for Forbruget på EVE er efter 3. steget med 10 pct. i forhold til samme periode sidste år. Samlet set udgør forbruget 65 pct. af det budgetterede på FL Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør efter 1. halvår 2014 ca. 37 pct. af det budgetterede på FL 2014 og svarer til forbruget for samme periode i. GVU-aktiviteten er steget med 211 årselever i forhold til samme periode sidste år, hvilket svarer til en aktivitetsstigning på 37 pct. På det almene område er der sket en stigning på FVU sammenlignet med kvartal, og ligeledes for avu sammenlignet med samme periode sidste år. Omfanget af ordblindeområdet er faldet med 5 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgjorde årselever efter 3.. Dette svarer til en stigning på 6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Dertil kommer en betydelig stigning på rekvireret FVU på 15 pct. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) efter 3. kvartal svarer til 78 pct. af den budgetterede aktivitet på FL14. På ordblindeområdet var aktiviteten på 588 årselever efter 3., svarende til et fald på 30 årselever eller 5 pct. i forhold til kvartal. Faldet skyldes en markant lavere aktivitet i 3. sammenlignet med 3. kvartal. Aktiviteten efter 3. kvartal udgør 51 pct. af den budgetterede aktivitet på FL14. Aktiviteten på avu udgjorde årselever efter 3., hvilket svarer til en stigning på 15 pct. i forhold til kvartal. Aktiviteten efter 3. kvartal 2014 svarer til 98 pct. af den budgetterede aktivitet på FL14.

2 Side 2 af 9 Aktivitet på erhvervsrettet VEU Den samlede aktivitet efter 3. er på 61 pct. af det budgetterede på FL 2014, hvilket overordnet set afspejler en stigning i aktiviteten både inden for og uden for FKB. Inden for FKB ligger aktiviteten efter 3. på 57 pct. af det budgetterede, hvilket samlet set afspejler en aktivitetsstigning på 1 pct. i forhold til samme periode sidste år. Aktiviteten uden for FKB ligger på 93 pct. af det budgetterede og er steget med 38 pct. i forhold til samme periode i. Som det fremgår af tabel 1, er aktiviteten, inden for FKB, faldet på de fleste fag. Teknisk-faglige og merkantile fag er dog steget med 5 procent i forhold til kvartal og bærer dermed den samlede fremgang. Tabel 1: Aktivitet i årselever inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), ÅE Budgetteret aktivitet FL 2014 (% af budget) Aktivitets-ændring ifht kvartal IT-fag (40%) -19% Sprogfag 0 0 (0%) 0% Almene fag (37%) -24% "Organisatoriske" fag (49%) -11% Teknisk-faglige og merkantile fag (60%) 5% Individuel kompetenceafklaring (52%) -9% AMU SOSU og pæd (56%) 1% I alt (inden for FKB) (57%) 1% Uden for FKB er aktivitetsstigningen i forhold til samme periode sidste år størst på PAU med 48 pct. svarende til 135 årselever. Endvidere observeres en stigning på EUD-enkeltfag på 36 pct., mens aktiviteten på SOSU og Deltidsuddannelser er faldet med hhv. 19 pct. og 26 pct.

3 Side 3 af 9 Tabel 2: Aktivitet i årselever uden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), ÅE Budgetteret aktivitet FL 2014 Aktivitet (% af budget) Aktivitetsændring ifht kvartal (%) EUD-enkeltfag (121%) 36% SOSU (46%) -19% PAU (90%) 48% Deltidsuddannelser (56%) -26% I alt (uden for FKB) (93%) 38% EVE i alt (tabel 1+tabel 2) (61%) 6% Den samlede aktivitet på EVE efter 3. udgjorde således årselever, jf. tabel 2. Hertil kommer rekvireret aktivitet svarende til i alt 713 årselever vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse, 184 årselever vedrørende personer med videregående uddannelse samt årselever vedrørende øvrig rekvireret uddannelse, jf. tabel 3. Den samlede aktivitet på EVE (inkl. rekvireret) er faldet med i alt 675 årselever siden 3. kvartal svarende til 9 pct. Tabel 3 viser, at faldet i den samlede aktivitet særligt kan tilskrives et fald på 44 pct. i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Dette kan til dels tilskrives reglen om, at 6 ugers selvvalgt uddannelse først er muligt efter 4 måneders ledighed, som blev indført 1. juli. Tabel 3: Aktivitet i årselever på EVE i alt, inkl. rekvireret aktivitet Aktivitetsændring ifht kvartal I alt EVE % Heraf ordinær aktivitet % Heraf 6 ugers selvvalgt uddannelse % Heraf personer med en videregående uddannelse 184 7% Heraf øvrig rekvireret aktivitet (ekskl. 6 ugers selvvalgt) % Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU

4 Side 4 af 9 Inden for FKB er forbruget steget med 4 pct. sammenlignet med forbruget i kvartal, og forbrugsprocenten er på 60 pct. i forhold til det budgetterede på FL 2014, jf. tabel 4. Tabel 4: Forbrug i mio. kr. inden for FKB Budgetteret forbrug FL 2014 Forbrug (% af budget) Forbrugsændring ifht kvartal IT-fag 17,6 3 (18%) -21% Sprogfag 0,0 0 (0%) 0% Almene fag 2,9 0 (14%) -26% "Organisatoriske" fag 48,9 9 (18%) -10% Teknisk-faglige og merkantile fag 297,7 216 (73%) 6% Individuel kompetenceafklaring 4,1 2 (49%) -9% AMU SOSU og pæd. 96,9 51 (53%) 2% I alt (inden for FKB) 468,1 282 (60%) 4% Tabellen indeholder undervisningstaxameter (mio. kr.), eksklusiv deltagerbetaling. Uden for FKB er forbrugsprocenten på 98 pct. af det budgetterede, jf. tabel 5. Forbruget er steget med 41 pct. i forhold til samme periode i, hvilket primært kan tilskrives den øgede aktivitet på PAU og EUD-enkeltfag. Samlet set er forbruget på EVE steget med 10 pct. ift. samme periode sidste år og forbrugsprocenten ligger på 65 pct., hvilket skyldes forbrugsstigningen uden for FKB. Tabel 5: Forbrug i mio. kr. uden for FKB Budgetteret forbrug FL 2014 Forbrug (% af budget) Forbrugsændring ifht kvartal 2014 EUD-enkeltfag 14,6 19 (133%) 47% SOSU 3,5 2 (49%) -15% PAU 45,1 44 (97%) 41% Deltidsuddannelser 3,4 1 (21%) 597% I alt (uden for FKB) 66,5 65 (98%) 41% EVE i alt (tabel 4+tabel 5) 534,6 347 (65%) 10% Tabellen indeholder undervisningstaxameter (mio. kr.), eksklusiv deltagerbetaling Forbrug af VEU-godtgørelse Forbruget af VEU-godtgørelse efter 3. svarer til 37 pct. af det budgetterede på FL 2014, jf. tabel 6. I udgjorde forbruget efter 3. kvartal 36

5 Side 5 af 9 pct. af det budgetterede forbrug for hele året. Forbruget efter 3. er dermed på niveau med samme periode sidste år. Tabel 6: Forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr. Budgetteret forbrug FL 2014 Forbrug kvartal 2014 (% af budget) Forbrugsændring ifht kvartal i % Godtgørelse 949,1 350 (37%) 0% Befordring 64,2 24 (37%) -6% Kost & logi 77,5 26 (34%) -2% I alt 1.090,8 400 (37%) 0% Aktivitet på grundlæggende voksenuddannelse (GVU) På GVU udgør den samlede aktivitet 775 årselever efter 3.. Dette er 211 flere årselever end samme periode, svarende til en stigning på ca. 37 pct. Der er efter 3. kvartal udformet GVU-planer, hvilket er en stigning på ca. 26 pct. i forhold til samme periode i. Tabel 7: GVU-aktivitet i antal årselever og GVU-planer Inden for FKB Årselever Uden for kvartal kvartal FKB 2014 IT-fag "Organisatoriske" fag GVU-planer kvartal kvartal 2014 Teknisk-faglige og merkantile fag SOSU ÅU PAU ÅU I alt Aktivitet på FVU I tabel 8-11 er aktiviteten vist på FVU efter 3. sammenlignet med aktiviteten efter 3. kvartal, opgjort i antal årselever. For FVU var aktiviteten inkl. rekvireret aktivitet efter 3. på årselever. Det er en stigning på 160 årselever eller 8 pct. i forhold til kvartal. Årseleverne efter 3. var fordelt med årselever i læsning og 374 årselever i matematik. 114 årselever deltog i screening af basale færdigheder, jf. tabel 8.

6 Side 6 af 9 Tabel 8: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever FVU kvartal FVU læsning (7%) FVU matematik (8%) Screening FVU (29%) I alt FVU (8%) Aktiviteten på FVU afholdt af driftsoverenskomstparter efter 3. udgør 59 pct. af den samlede aktivitet. Af tabel 9 fremgår det, at sprogcentre og folkeoplysningsforbund står for den største aktivitet blandt driftsoverenskomstparterne. Driftsoverenskomstparterne øgede deres antal af årselever på FVU med 4 pct. fra perioden kvartal til Tabel 9: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever FVU kvartal VUC % Driftsoverenskomstparter % - heraf Sprogcentre % - heraf folkeoplysning % - heraf erhvervsskoler % - heraf kommunale institutioner % - heraf daghøjskoler % - heraf private % I alt % Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgjorde årselever efter 3.. Dette svarer til en stigning på 6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Antallet af årselever efter 3. var fordelt med årselever i læsning og 211 årselever i matematik. 77 årselever deltog i screening af basale færdigheder, jf. tabel 9. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) efter 3. kvartal svarer til ca. 78 pct. af den budgetterede aktivitet på FL14. Tabel 10: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever FVU kvartal

7 Side 7 af 9 FVU læsning (6%) FVU matematik (2%) Screening FVU (5%) I alt FVU (6%) Andelen af den samlede aktivitet på FVU, ekskl. rekvireret aktivitet, der var afholdt af driftsoverenskomstparter efter 3. udgør 62 pct. Heraf er det sprogcentre og folkeoplysningsforbund, der står for den største aktivitet, jf. tabel 11. Driftsoverenskomstparterne har øget deres aktivitet i årselever på FVU, eksklusivt rekvireret aktivitet, med 6 pct. fra kvartal til kvartal Tabel 11: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever FVU kvartal VUC % Driftsoverenskomstparter % - heraf Sprogcentre % - heraf folkeoplysning % - heraf erhvervsskoler % - heraf kommunale institutioner % - heraf daghøjskoler % - heraf private % I alt % Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne I tabel er aktiviteten vist på ordblindeundervisning for voksne efter 3. sammenlignet med kvartal, opgjort i antal årselever. På ordblindeområdet var aktiviteten på 588 årselever efter 3., svarende til et fald på 30 årselever eller 5 pct. i forhold til 1.-3.kvartal, jf. tabel 11. Aktiviteten efter 3. udgør ca. 51 pct. af den budgetterede aktivitet på FL14. Tabel 12: Aktivitet i årselever Ordblindeundervisning for voksne kvartal I alt (-5%)

8 Side 8 af 9 På ordblindeområdet står driftsoverenskomstpartnerne for 52 pct. af den samlede aktivitet målt i årselever efter 3.. Heraf er det særligt folkeoplysningsforbund, der står for en stor del af aktiviteten. Således er 76 pct. af aktiviteten hos driftsoverenskomstparterne afholdt på folkeoplysningsforbund, jf. tabel 13. Driftsoverenskomstparterne har oplevet et fald i aktiviteten på 12 pct. fra kvartal til Tabel 13: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, i årselever kvartal VUC % Driftsoverenskomstparter % - heraf sprogcentre % - heraf folkeoplysning % - heraf erhvervsskoler % - heraf kommunale institutioner % - heraf daghøjskoler 1 1 6% - heraf private % I alt % Aktivitet på almen voksenuddannelse (avu) Af tabel 14 fremgår aktiviteten på almen voksenuddannelse (avu). Aktiviteten på avu udgjorde årselever efter 3., hvilket svarer til en stigning på 15 pct. i forhold til kvartal. Aktiviteten efter 3. kvartal 2014 svarer til ca. 98 pct. af den budgetterede aktivitet på FL Tabel 14: Aktivitet i årselever Almen voksenuddannelse (avu) kvartal I alt (15%) Tabel 15 viser fordelingen mellem kernefag og tilbudsfag på avu. Efter 3. kvartal 2014 udgjorde aktiviteten på kernefag 98 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens aktiviteten på tilbudsfag udgjorde 2 pct. af den samlede aktivitet på avu. I forhold til kvartal er den forholdsvise andel af tilbudsfagsaktiviteten 1 pct.-point lavere end Aktiviteten er højere efter 3.

9 Side 9 af 9 sammenlignet med kvartal på kernefag. Det følger bl.a. af kontanthjælpsreformen, hvor uddannelsespålægget blev udvidet til også at omfatte de årige. På tilbudsfag er aktiviteten lavere efter 3. sammenlignet med kvartal. Tabel 15: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på almen voksenuddannelse (avu) Antal årselever på kernefag Antal årselever på tilbudsfag Kernefag andel af avu-aktivitet Tilbudsfag andel af avu-aktivitet kvartal % 3% % 2%

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2009.

Læs mere

De mere detaljerede oplysninger for de enkelte uddannelsesområder fremgår af bilag 1.

De mere detaljerede oplysninger for de enkelte uddannelsesområder fremgår af bilag 1. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Udgifter til uddannelse og godtgørelse 1 Opgørelserne af udgifter

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen

Læs mere