Hur kan de nordiska folkhögskolorna arbeta för integraon och inklusion bland unga

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hur kan de nordiska folkhögskolorna arbeta för integraon och inklusion bland unga"

Transkript

1 NordPlus-projektet- Kartläggning Hur kan de nordiska folkhögskolorna arbeta för integraon och inklusion bland unga De naonella folkhögskoleföreningarna ansvarar för a projektkartläggningen verkställs i respekve land (se underll om förfaringssä et), insamlar materialet samt gör en sammanfa ning på materialet. Kartläggningen görs under november - december Landsvisa sammanfa ningar på kartläggningen görs i januari Koordineringsgruppen sammanställer kartläggningen, ger en lägesrapport om projektet samt ger förslag på fortsa a åtgärder ll NFRs styrelsemöte i Helsingfors. Analysen på kartläggningen görs under februarimars 2014 av Finland. Analysrapporten klar i april-maj Unga definieras i kartläggningen ll ålderskategorin år, samt unga arbetslösa med högskoleexamen i åldern år. Del 1, Folkhögskolan i landets utbildningssystem, dess specialuppdrag och målgrupper De naonella föreningarna besvarar frågorna i del 1. 1) Ge en allmän beskrivning på landets folkhögskolor, folkhögskolrörelsen i landet, folkhögskolverksamheten, målsä ningar, målgrupper, finansiering osv. Der er i Danmark en mangeårig tradion for folkeoplysende, ikke-kompetencegivende undervisning formidlet af bl.a. folkehøjskoler og oplysningsforbund. Folkehøjskolerne lbyder forskellige former for undervisning af voksne elever på både korte og lange kurser. De lange kurser varer typisk 4 5 måneder, og de korte 1 2 uger. Der er i dag 67 højskoler i Danmark. Mens nogle højskoler har valgt stadig at være almene, har mange specialiseret sig fagligt, fx som idrætshøjskoler, livsslshøjskoler, kristne eller seniorhøjskoler. I skoleåret var der 8900 elever på et kursus af mindst 12 ugers varighed, omregnet l årselever svarer det l Samlet set var der i skoleåret 5209 årselever. 1 årselev er 40 uger. Se bilag. Eleverne skal være fyldt 17½ år ved kursusstart. To ungdomshøjskoler henvender sig l årige, mens tre højskoler sigter mod ældre elever. På nogle højskoler kan enkelte fag eller faggrupper have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Det vil sige at kurserne ald skal have en bred almen karakter og leve op l de tre hjørnesten i lovgivningen, som er livsoplysning, folkelig oplysning og demokrask dannelse. Undervisning af bred almen karakter (UBAK) skal fylde mindst 50 % af undervisningen. Der er ingen eksamen forbundet med undervisningen, og der må ikke kræves bestemte forudsætninger for at deltage i et højskoleophold. Kurset skal være åbent for alle. Folkehøjskolerne er reguleret i lov om frie kostskoler. I Højskoleloven lyder formålsparagraffen: 1. Loven omfa er folkehøjskoler, e erskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der lbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokrask dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren l lskud. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal lre elægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. Stk. 2. Folkehøjskoler lbyder voksne elever kurser e er stk. 1. Ungdomshøjskoler godkendt inden udgangen af 1971 er folkehøjskoler for unge voksne. Kurser på folkehøjskoler lre elægges med henblik på at øge elevernes almene, faglige og personlige kvalifikaoner. Den enkelte højskole udarbejder sit eget værdigrundlag og skriver det ind i skolens vedtægter. Ud fra de e fastsæ es det faglige indhold. På linje med friskoler og e erskoler er folkehøjskolerne en del af den folkeoplysende tradion. Højskolerne har hidl ha lovfællesskab med e erskolerne, men en ny højskolelov er under udarbejdelse og forventes vedtaget i Den skal bl.a. udvide højskolernes muligheder for at nå en øget målgruppe, for at drive lokal oplysningsvirksomhed.i 2011 fly ede højskolerne fra Undervisningsministeriet l Kulturministeriet. Bortset fra én enkelt skole er alle højskoler internatskoler. Et højskoleophold omfa er derfor ikke kun undervisning, det omfa er også samvær uden for undervisningen. Ligesom eleverne, bor også mange af lærerne på skolen eller i dens umiddelbare nærhed. Højskoleloven kræver undervisning og samvær.

2 Højskolerne i Danmark har én medlemsforening, Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), som er en kombineret skole- og medlemsforening. Foreningens formål er at arbejde for folkehøjskolens ide og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling. Dee gør foreningen ved blandt andet, at 1) repræsentere skoleformen i forhandlinger med myndigheder og organisa oner, 2) sikre løbende informa on og debat om folkehøjskolens placering i kultur- og samfundslivet og i den uddannelsespoli ske debat, samt styrke lhørsforholdet l folkehøjskolen for højskoleinteresserede, 3) yde service l højskolerne i deres økonomiske og administra ve arbejde, og l de personlige medlemmer af faglig og videreuddannende karakter, 4) skabe interesse for og formidle oplysning om folkehøjskolernes kurser/virksomhed, 5) bidrage l folkehøjskolernes og medlemmernes engagement i interna onalt og mellemfolkeligt arbejde. a) Hur placeras folkhögskolan i landets utbildningssystem? Hur ses folkhögskolan na onellt? Der skelnes i Danmark mellem det formelle og det non-formelle uddannelsessystem. Det non-formelle uddannelsessystem: De folkeoplysende skoleformer har ikke-formel læring som primær målsætning og har ikke tradi on for prøver. Skoleformen omfaer udover de 67 højskoler blandt andet flere hundrede a enskoler, 20 daghøjskoler, 12 frie fagskoler og 82 produk onsskoler. Højskolerne i Danmark lbyder således ikke-kompetencegivende undervisning, men kan medvirke l elevernes formelle uddannelser. Det kan gøres ved blandt andet almen forberedelse, hvor der lægges vægt på almene perspek - ver og hvor faglige, sociale og personlige kompetencer i sig selv vil være forberedende l formelle uddannelser. Som det fremgår i 2. dels afsnit om effekterne ved et højskoleophold, kan et højskoleophold i høj grad være med l at mindske risikoen for, at eleverne e erfølgende falder fra, eller ski er uddannelse. Der er flere forskellige former for, hvordan højskolen kan være forberedende l formel uddannelse. Eksempelvis kan højskolen have fokus på at forberede l optagelse på bestemte formelle uddannelser. Det drejer sig f.eks. om forberedelse l optagelse på pædagogseminarierne, poli skolen, journalisthøjskolen og forskellige kunstneriske uddannelser. Endvidere er der også mulighed for at dele af et højskolekursus kan være forlagt l en formelt kompetencegivende uddannelsesins tu on. Fælles for alle de forskellige muligheder er, at mindst 50 % af undervisningen al d skal være af bred almen karakter. Det formelle uddannelsessystem: Der findes i Danmark i 2012 knap 2300 skoler og andre uddannelsesins tu oner for børn og unge, heraf ca folkeskoler, 540 friskoler og private grundskoler, 265 e erskoler og knap 150 almene gymnasier. De erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx udbydes sammen med erhvervsuddannelserne på ca. 180 uddannelsessteder for erhvervsreet uddannelse. Uddannelsessystemet for voksne kan betragtes som en komptencegivende del og en ikke-kompetencegivende del. Den kompetencegivende del omfaer videreuddannelse og e eruddannelse. Den ikke-kompetencegivende del kan bestå i nonformel uddannelse på fx folkehøjskoler og i oplysningsforbund. Videreuddannelse foregår overvejende på landets 9 erhvervsakademier, 8 professionshøjskoler og 8 universiteter, mens almen og erhvervsreet voksen- og e eruddannelse (VEU) lbydes på 13 VEU-centre som grundlæggende voksenundervisning (GVU), forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenundervisning (AVU) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Andre især private e er- og videreuddannelsesformer udbydes mange steder i Danmark. Det er problema sk, at højskolerne ikke er en del af det formelle uddannelsessystem, og dermed ikke giver formelle kompetencer, og den læring der er legnet kan være vanskelig at få anerkendt. a) Hur profileras folkhögskolan i landets utbildningssystem? Der er poli sk velvilje for højskolerne i Danmark. Udgi en l højskolerne må dog ikke s ge. Resultatet heraf er, at der på den ene side fra poli sk hold signaleres, at højskolerne er et sted, hvor unge kan blive mo verede l uddannelse og opbygge selv llid i et fællesskab og en faglig ramme. På den anden side, er der meget stor poli sk fokus på, at unge skal hur gt igang med og gennem uddannelse. Denne poli ske fokus på hur gt gennem uddannelse, har stor betydning for de unges lvalg af højskole. Generelt er det en barriere. Et eksempel herpå er, at unge får et højere karaktersnit fra ungdomsuddannelsen, hvis den unge starter hur gt på en videregående uddannelse, da karaktersniet i så fald ganges op. Og da højskolerne ikke giver formel kompetence, bliver det betragtet som en uddannelsespause. I det formelle uddannelsessystem får den unge Statens Uddannelsesstøe (SU). Det gør den unge ikke på højskole. For unge med særlige behov er der flere udfordringer højskolerne står overfor. Eksempler på disse er, at unge uden ungdomsuddannelse, der ønsker at tage på højskole, selv skal have midlerne l det. Det er primært en sårbar gruppe, som ikke nødvendigvis har ha mulighederne for at spare op, eller har en familie, der kan betale for deres højskoleophold. De muligheder den unge har for at blive finansieret gennem overførselsindkomst er reelt!ernet gennem

3 indførslen af betalingsloven. Se bilag. Betalingsloven betyder det statslige lskud for de elever der er omfa et af loven, istedet skal betales af kommunerne, hvilket kommunerne ikke har råd l/ eller meget nødigt vil. Mulighederne der er lbage er Mentorordningen og Kombinaonsprojektet. Under disse ordninger, er der dog ikke mulighed for at give den unge stø e l hjemtransport og lommepenge, og det faktum afskriver i sig selv en gruppe af unge. De e udfoldes i del 2. Højskolerne kan dog indgå som en del af 2 uddannelser indenfor det formelle uddannelsessystem. Den ene er erhvervsgrunduddannelsen (egu) og den anden Særligt lre elagt ungdomsuddannelse (stu). Begge uddannelser er individuelt lre elagte, meget praksis orienteret og veksler mellem skoleophold og prakk i virksomheder. Egu en henvender sig l unge der ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Stu en henvender sig l unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Der er ved at blive dannet en ny fleksibel ungdomsuddannelse, Fleksuddannelsen. Fleksuddannelsen er et eksempel på de barrierer højskolerne står overfor i bestræbelserne på at bidrage l at alle unge får en ungdomsuddannelse. Fleksuddannelsen er oprindeligt tænkt som et suplement l bl.a. egu, og er tænkt for unge der har brug for at udvikle sig i et stærkt klasse og holdfællesskab. Højskolerne er tænkt som en af de aktører der i samarbejde med andre uddannelsesinstuoner kan udbyde uddannelsen. Problemet som det tegner sig i øjeblikket er, at fleksuddannelsen ikke er særlig fleksibel, men foregår i fast lre elagte moduller, hvor eleverne følges ad i store hold. Det er vanskeligt at se højskolerne bidrage herl, da der i lovforslaget er lagt op l at uddannelsen bygges op af kortere elementer end de mindst 12 uger et langt højskoleophold varer, og at det er problemsk, at overholde højskoleloven om undervisning af bred almen karakter, i et kursus der er åbent for alle. Desuden er der i taksametret ikke taget hensyn l at uddannelsen kan foregå i interna orm. b) Har folkhögskolan någon särskild finansiering? Højskolerne modtager et direkte statslskud a ængig af opholdets længde og elevens kompetencegivende uddannelse, mens resten af dri!sudgi!erne dækkes af elevbetaling. I 2013 modtager højskolerne 2721 kr. i statslskud pr. uge for en elev på et langt kursus af mindst 12 ugers varighed (takst 1,2,3,5), mens en elev på et kort uge kursus udløser 890 kr. I 2010 var det samlede taxameterlskud l højskolerne 548,5 mio. kr. (medregnet grundlskud 583,8 mio. kr.). Hvis eleven ikke har en formel kompetencegivende ungdomsuddannelse, udløses der for lange elever desuden en llægstakst på 422 kroner om ugen. Hvis eleven er uden ungdomsuddannelse, og har fået udarbejdet en uddannelsesplan af Ungdommens Uddannnelsesvejledning (UU), og højskolen sller en mentor l rådighed er det ekstra lskud kr. om ugen. Denne ordning kaldes Mentorordningen. Mentortaksten lfalder den enkelte skole, som eleven skal gå på og skal dække skolens øgede udgi!er l mentorordningen. Hvis eleven deltager i højskolernes Kombinaonsprojekt, udløses der et lskud på 685 kr. om ugen. Eleven kan både være Mentorelev og kombinaonselev samdig. Et højskoleophold på et langt kursus koster typisk kroner pr uge i egenbetaling. Den ugentlige egenbetaling skal udgøre mindst 880 kr. om ugen. Der er mulighed for ved en konkret, individuel vurdering foretaget af den enkelte skole at nedsæ e en elevs egenbetaling l det halve af de 880 kr. Under mentorordning og Kombina- onsprojekt er der givet dispensaon for denne regel, så egenbetalingen i særlige lfælde kan komme under det halve af mindste egenbetaling. Se bilag om taksterne. BILAG Udvikling af antal årselever de seneste 5 år De seneste seks år har der været en støt sgning i antallet af af elever på højskolernes lange kurser, mens antallet af kursister på kurser af 1 eller 2 ugers varighed er faldet noget. Samlet set er antallet af kursusuger dog steget hvert år i perioden. Oversigt over antal elever på et langt kursus, af over 12 ugers varighed.

4 2006/ / / / / / Betalingslov Følgende er omfaet af betalingsloven Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale for: Kontanthjælps- eller starthjælpsmodtager omfaet af 2, nr. 2 eller 3, i lov om en ak v beskæ igelsesindsats. Fleksjobvisiteret og ledig omfaet af 2, nr. 7, i lov om en ak v beskæ igelsesindsats. Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller starthjælp eller forrevalidend, der modtager kontanthjælp, starthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller særlig ydelse e er lov om ak v socialpoli k, og omfaet af 2, nr. 4 eller 5, i lov om en ak v beskæ igelsesindsats. A-kasseforsikret ledig omfaet af 2, nr. 1, i lov om en ak v beskæ igelsesindsats, der ikke deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse. A-kasseforsikret ledig omfaet af 2, nr. 1, i lov om en ak v beskæ igelsesindsats, der deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Personer, der modtager dagpenge under sygdom e er lov om sygedagpenge. Personer, som modtager ressourceforløbsydelse e er kapitel 6 a i lov om ak v socialpoli k. Personer, der er omfaet af lov om uddannelsesordning for ledige, som opbruger deres dagpengeret. Takstkatalog Takster for folkehøjskoler Takster pr årselev: Basistakst for alle elever Supplerende takst for elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus Supplerende takst for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning Bygningstaxameter Tillægstakst for unge uden kompetencegivende uddannelse med uddannelsesplan Tillægstakst for unge uden kompetencegivende uddannelse uden uddannelsesplan Tilskud l specialundervisning Elevstøe l elever under 18 år på ungdomshøjskoler kostelever Elevstøe l elever under 18 år på ungdomshøjskoler dagelever

5 Takster pr. skole: Grundlskud Bygningsgrundlskud Mindste ugentlige elevbetaling: Kostelever Dagelever Elever der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse Kurser af mindst 12 uges varighed Kurser under 12 ugers varighed Elever der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse Kurser af mindst 12 uges varighed Kurser under 12 uges varighed

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler. Kulturminister Marianne Jelved Nybrogade 2 København K 18. marts 2013 Kære Marianne Jelved Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse

Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående uddannelse

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

DA DANNELSEN GIK UD. Interfolks Forlag EN KORTLÆGNING AF DET ALMENE SIGTE I NORDISK FOLKEOPLYSNING OG FORENINGSLIV HANS JØRGEN VODSGAARD

DA DANNELSEN GIK UD. Interfolks Forlag EN KORTLÆGNING AF DET ALMENE SIGTE I NORDISK FOLKEOPLYSNING OG FORENINGSLIV HANS JØRGEN VODSGAARD Uddannelsesbilledet i de nordiske lande er under opbrud. Et paradigmeskifte er gang - fra en humanistisk pædagogisk diskurs med fokus på personlig myndiggørelse, demokrati og dannelse til en instrumentel

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

I uddannelsessystemet

I uddannelsessystemet I uddannelsessystemet (Young and vulnerable in the educational system) Udarbejdet af: Christina Nielsen, studie nr.: 41110189 Henriette Møller Jørgensen, studie nr.: 41110180 University College Lillebælt.

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse

Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse Højskole som genvej til uddannelse Motiverende indsats over for unge uden uddannelse 1 Indhold Motiverende og forebyggende indsats over for de 16-25 årige... 4 Finansiering... 5 Eksempler... 7 En motiverende

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere