REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl , Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A"

Transkript

1 REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl , Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A Fremmødte med stemmeret: Kenny Jensby, formand Hans Kristian Jensen Hanne Ulendorf Mogens Hansen Jytte Brouer Nils Lomholdt Irene Askengren Byrådet LO LO DH DH FTF LO Fremmødte faste repræsentanter uden stemmeret: Casper Christensen Holbæk Erhvervsforum Frank Tonsberg EUC Nordvestsjælland Deltagere fra administrationen: Kasper Kyed, arbejdsmarkedschef Ole Søbæk, afdelingsleder Rasmus Petersen Afbud: Birgit Jørgensen, 1. næstfmd. Henrik Wøhlk Erik Kjærgaard Andersen, direktør Mahad Ali Hasan Klaus Madsen Arbejdsmarkedscenteret LBR s sekretariat Kontorelev, AMC LO PLO Holbæk Kommune Styregruppen for integrationsindsatsen AC Side 1 af 23

2 Resume: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 Tiltrådt Finanslov og BeskæftigelsesPlan Taget til efterretning Resultatopfølgning... 8 Taget til efterretning Opfølgning på den virksomhedsrettede indsats Tiltrådt med ønsket om, at der udvikles på bilagets form, således at de bliver mere informative ift. den enkelte placerings længde, arbejdsstedets adresse mv Projektopfølgning & Økonomiopfølgning Taget til efterretning Social arv i Østdanmark på uddannelsesområdet Taget til efterretning med bemærkning om at sikre et fortsat fokus på indsatsen i grundskolen ugers selvvalgt uddannelse Taget til efterretning med bemærkning om, at en mere præcis anvendelse af 6-ugers selvvalgt uddannelse kan udvikles i samarbejde med bl.a. a-kasserne Budget 2012 og udbud Sekretariatet har efter dagsordens fremsendelse modtaget endelig bevillingsskrivelse med en yderligere reduktion i den statslige bevillingsramme til i alt ,00. Dette er tilrettet i det vedlagte budgetforslag. LBR tiltrådte det reviderede budget Alle udbud er annulleret og ansøgninger afvist i lyset af de nye rammer for LBR s virke i Eventuelt nye udbud af projekter, vil blive taget op til fornyet overvejelse efter seminaret den 19. marts Orientering fra Arbejdsmarkedscenteret/sekretariatet Taget til efterretning med bemærkning om at sætte yderligere fokus på at sikre udpegning af LBR-medlemmer fra DA. Ny konstituering behandles på næste ordinære LBR-møde. Program tiltrådt med ønsket om at skærpe programmet til at sætte særligt fokus på langtidsledighed og unge, uddannelse og opkvalificering. 10. Orientering fra udvalget Seniorjob og sociale klausuler taget til efterretning. Orientering om ny repræsentation i EBU (Sine Agerholm afløser Finn Martensen 1. februar). Mulig indsats ift. haveservice for pensionister drøftet. LBR udtaler i den forbindelse: Det er LBR s opfattelse, at beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i de lediges behov. Derfor kan LBR ikke anbefale at etablere haveservice, hvis denne skal udføres af a-dagpengemodtager og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Det bør, ved etablering af haveservice der udføres af indsatsklare kontakthjælpsmodtagere, undersøges, om servicen skal/kan konkurrenceudsættes med anvendelse af sociale klausuler, og/eller indgå som en del af en opkvalificeringsindsats. 11. Eventuelt/meddelelser Jytte Brouer gjorde opmærksom på Sekretariatet rundsender information om initiativet. Kasper Kyed inviterede LBR i teatret den 21. marts i Holbæk Teater for at se forestillingen Dagpengeland Side 2 af 23

3 1. Godkendelse af dagsorden Resumé: LBR godkender dagsorden Det indstilles: at LBR godkender dagsorden Sagsbeskrivelse: Dagsorden til møder i LBR udarbejdes af sekretariatet efter formandskabets anvisninger. LBR har dog mulighed for ved mødets start at udskyde behandlingen af punkter eller tilføje punkter efter nærmere bestemmelser fastsat i forretningsordenen. Lovgrundlag: Forretningsordenens 6 Bilag: Ingen Beslutning: Tiltrådt Side 3 af 23

4 2. Finanslov og BeskæftigelsesPlan 2012 Resumé: Nyt punkt Det indstilles: at LBR drøfter finanslovens konsekvenser på beskæftigelsesområdet og tager orienteringen til efterretning at LBR drøfter den forventede ledighedsudvikling at LBR fastholder ambitiøse målsætninger for ministermålene i BeskæftigelsesPlan 2012 at LBR anbefaler de ændrede måltal for arbejdskraftreserven til i alt 1313 helårspersoner og for ungeledigheden til i alt 1230 helårspersoner Sagsbeskrivelse: Regeringen har som følge af regeringsgrundlaget og Finanslov 2012 gennemført en række lovændringer på beskæftigelsesområdet. Samtidig har ministeren bebudet et omfattende reformprogram af hele beskæftigelsesområdet, herunder kontanthjælp, førtidspension og ungeindsatsen. Administrationen vil løbende orientere udvalget og LBR om det lovforberedende arbejde og give oplæg til drøftelse af, hvilken betydning dette kan have for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedschefen vil på mødet orientere om de politiske tendenser i finansloven, lovændringerne og det bebudede reformprogram. For nuværende er der på baggrund af finansloven og lovændringerne foretaget ændringer for tilbud på LVU-området (ledige med Lang Videregående Uddannelse) da lovændringerne trådte i kraft 1. januar. Øvrige ændringer af lignende karakter er sat i værk. Afskaffelse af fattigdomsydelserne Med finansloven afskaffes de såkaldte fattigdomsydelser starthjælp, 500-kronersnedsættelsen, loft over kontanthjælpen, 225-timers-reglen og introduktionsydelsen. Følgerne af afskaffelsen er at beskæftigelsesfradrag til starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere afskaffes samt at det høje timefradrag nedsættes til lavt niveau. For Holbæk Kommune forventes det at medfører en merudgift på kroner i Ophævelsen af lovkrav om ret og pligt i aktiveringsindsatsen En gennemgående tråd i lovændringerne er de sænkede minimumskrav til indsatsen for så vidt angår ret og pligt til tilbud på mindst 6 måneder for unge under 30 og ophævelsen af ret og pligt til intensiv fuldtidsaktivering af langtidsledige a-dagpengemodtagere. Byrådet har i Beskæftigelsesplanen 2012 beskrevet en strategi og indsats for borgere omfattet af lovændringerne. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har på møde af 11. januar fastholdt indsatsen for begge målgrupper som beskrevet nedenfor. Side 4 af 23

5 Ophævelse af ret og pligt tilbud på mindst 6 måneder for unge under 30 år. De nuværende regler indebærer, at alle unge under 30 år skal aktiveres efter 3 måneders ledighed, og at denne aktivering skal have en varighed på mindst 26 ugers sammenhængende aktivering. Fra 2012 ændres loven så der ikke længere er krav om et sammenhængende forløb på 26 uger, men at reglerne bliver de samme for ledige over 30 år. Det indebærer, at de unge som ret og pligt alene skal tilbydes 2 ugers aktivering. Den enkelte kommune har dog fortsat mulighed for selv at tilrettelægge en mere intensiv indsats end lovens minimumskrav. I Beskæftigelsesplanen for 2012 og i den tilhørende aktiveringsstrategi har Holbæk Kommune besluttet, at alle indsatser skal være tidlige, aktive og virksomhedsnære, og at de værktøjer der bruges skal have effekt. En direkte implementering af lovændringen vil derfor medføre betydelige ændringer af Beskæftigelsesplanen. I Beskæftigelsesplanen for 2012 er ungeområdet den største udfordring i Holbæk Kommune. I Danmark er antallet af unge på offentlig forsørgelse det samme, når man sammenligner oktober 2011 med oktober 2010, mens antallet af unge i Holbæk er faldet med 1,5% i samme periode, så der i oktober 2011 var 1237 borgere under 30 år på offentlig forsørgelse i Holbæk Kommune. Det er administrationens vurdering, at en direkte implementering af lovændringen vil indebære, at antallet af unge på offentlig forsørgelse vil stige. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har følgelig besluttet at fastholde, at unge under 30 år aktiveres i sammenhængende forløb over 26 uger, men fleksibelt tilrettelagt så ingen elementer i aktiveringen alene tjener til formål at gøre aktiveringen sammenhængende. Ophævelse af ret og pligt til intensiv fuldtidsaktivering af langtidsledige a- dagpengemodtagere og nedsættelse af dagpengeretten til 2 år De nuværende regler indebærer, at a-dagpengemodtagere efter 123 ugers sammenlagt ledighed har ret og pligt til tilbud i resten af ledighedsperioden. Tilbuddene skal så vidt muligt være virksomhedsrettede og være på mindst 6 timer i gennemsnit om dagen. Fra 2012 ophæves denne regel. Den enkelte kommune kan dog fortsat vælge en mere intensiv indsats end lovens minimumskrav. I Beskæftigelsesplanen for 2012 og i den tilhørende aktiveringsstrategi har Holbæk Kommune besluttet, at alle indsatser skal være tidlige, intensive og virksomhedsnære og at de værktøjer, der bruges, skal have effekt. En direkte implementering af lovændringen vil betyde betydelige ændringer af Beskæftigelsesplanen. Kommunerne i Danmark har administreret ordningen om intensiv aktivering vidt forskelligt. Gennemsnitligt er det 25,7 % af borgerne, der hidtil ikke har fået intensiv aktivering som foreskrevet i loven. Holbæk Kommune er den kommune, der har klaret indsatsen bedst, og i september var det kun 8,1 % af borgerne, der ikke fik en intensiv indsats. Det er administrationens vurdering, at lovforslaget især skal ses i lyset af, at flertallet af kommuner ikke kan administrere ordningen. Administrationen vurderer, at fuldtidsaktivering af langtidsledige er et væsentligt element i at undgå, at borgere falder for varigheden, når a-dagpengeperioden halveres fra 1. januar Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har følgelig besluttet at fortsætte den intensive indsats for borgere, der er langtidsledige. Side 5 af 23

6 Justeret skøn for ledighedsudviklingen. Finansministeriet har opjusteret sit skøn for ledigheden i Den nye prognose forventer nu en stigende ledighed, hvor den tidligere forventede et fald. Samlet forventer Finansministeriet en stigning i ledigheden i Østdanmark på 4,3 % fra 4 kvartal 2010 til 4. kvartal 2012, hvor man tidligere forventede et fald på 10,4 %. På baggrund heraf har Beskæftigelsesregionen opfordret til at se på måltallene i Beskæftigelsesplan Herunder ses, hvor mange personer der var indenfor de forskellige ministermål i 2009, 2010 og i Dernæst står det nuværende måltal i Beskæftigelsesplanen, den nye prognose for ledigheden i december 2012 og slutteligt administrationens forslag til revideret måltal i Beskæftigelsesplane for Ministermål 2012 dec-09 dec-10 nov-11 Mål i Beskæftigelsesplan dec-12 Ny prognose for ledighed dec-12 Nyt forslag til måltal Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesydelser Unge under 30 år på offentlige ydelser Nydanskere fra ikke vestlige lande på offentlig forsørgelse Arbejdskraftreserven Der har været en positiv udvikling i Holbæk fra 2010 til Det oprindelige mål i beskæftigelsesplanen for 2012 har fastsat med udgangspunkt i et fald på 9% fra december 2010 til december Dette fald er formentlig realiseret allerede i Med en stigende ledighed peger Beskæftigelsesregionens tekniske prognose på et måltal på Administrationen vurderer, at det er realistisk kun at hæve måltallet fra 1271 personer til 1313 personer ud fra en betragtning om, at Holbæk Kommune i 2011 havde en lavere andel i arbejdskraftreserven end i Østdanmark og at dette fortsat bør være muligt. Tilgang til permanente forsørgelsesydelser Stigningen i ledigheden får ikke betydning for ændringer af måltallet. Unge under 30 år på offentlige ydelser Der har været en negativ udvikling i Holbæk fra 2010 til Det oprindelige mål i beskæftigelsesplanen for 2012 har fastsat med udgangspunkt i et fald på 6,5 % fra december 2010 til december Med en stigende ledighed peger Beskæftigelsesregionens tekniske prognose på et måltal på 1316 Administrationen tror at det er realistisk kun at hæve måltallet fra 1200 personer til 1230 personer ud fra en Side 6 af 23

7 betragtning om, at Holbæk Kommune i 2011 har en større andel af unge på offentlig forsørgelse og dermed gode muligheder for at præstere bedre end gennemsnitskommunen. Nydanskere fra ikke vestlige lande på offentlig forsørgelse Stigningen i ledigheden får ikke betydning for ændringer af måltallet. Holbæk Kommune har i 2011 præsteret bedre end sammenlignelige kommuner og forventer fortsat at gøre dette. Lovgrundlag: Finanslov 2012 Lov L36 (afskaffelse af fattigdomsydelser mv.) Bilag: Beslutning: Taget til efterretning Side 7 af 23

8 3. Resultatopfølgning Resumé: LBR holdes løbende orienteret om udviklingen i og resultaterne på det lokale arbejdsmarked Det indstilles: at LBR drøfter udviklingen og tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Jobcenteret, offentlige myndigheder, faglige organisationer og interessegrupper måler løbende på udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark og i Holbæk Kommune. Holbæk Arbejdsmarkedscenter måler: hver uge på ledighedens udvikling i Holbæk - med særligt fokus på den virksomhedsrettede indsats. hver måned på 1 og 3 måneders beskæftigelseseffekt af aktive tilbud hos anden aktør. hvert halve år på tilfredsheden blandt borgere i et aktivt tilbud hos anden aktør. Arbejdsmarkedscenteret modtager løbende eksterne målinger om resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet, som ligeledes forelægges LBR. Baggrundsmaterialet til resultatopfølgningen i februar består af Arbejdsmarkedscenterets ugentlige ledelsesinformation opdateret indtil uge 2. Ledelsesinformationen samt andre aktuelle og tidligere analyser og målinger er tilgængelige på Holbæk Kommunes hjemmeside via "stien": Arbejde & ledighed > Min Sag / FAQ > Om Jobcenteret > Jobcenterresultater. Ledelsesinformationen viser, at: antallet af ledige på a-dagpenge er steget markant til over 1700, hvilket dog er en forventet stigning som følge af sæsonudsving. Niveauet er dog lavere end forventet og lavere end sidste år, hvor der ved årsskiftet var over 1900 forsikrede ledige. Andelen af virksomhedsrettet aktivering, inkl. ordinær uddannelse er 26 %, hvilket er over budgetmålet for 2012 på 24 %. antallet af borgere på kontanthjælp er stabilt omkring Andelen af virksomhedsrettet aktivering/uddannelse er faldet henover årsskiftet til 23 %, hvilket er under budgetmål for 2012 på 24 %. antallet af borgere på sygedagpenge stiger som forventet til omkring 900 borgere, hvilket dog er 100 borgere færre end sidste år ved samme tid. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger er 119 og har fortsat høj bevågenhed. Andelen af virksomhedsvendt aktivering (delvise raskmeldinger og virksomhedspraktikker) er dykket over årsskiftet men er allerede stigende og aktuelt på 21 %. Målsætningen for 2012 er 25%. antallet af borgere på revalidering er stabilt omkring 110, hvoraf 31 % er i virksomhedsrettet revalidering. Målet for 2012 er, at borgerne i revalidering skal være i virksomhedsrettede forløb i 46 % af tiden. Antallet af forløb er under budget Side 8 af 23

9 og den lave andel af virksomhedsrettede forløb medfører således samlet set ikke en budgetoverskridelse. det samlede antal virksomhedsrettede placeringer på tværs af ydelser er faldet henover årsskiftet, men er allerede markant stigende til aktuelt 817. Der er fortsat både behov og mulighed for en øget virksomhedsrettet indsats. på førtidspensionsområdet er mål for antal tilkendelser og budgettal opnået endda med fin margin. Reduktionen i tilgangen er som forventet sket på kontanthjælpsområdet, hvor tilgangen til ydelsen fra andre forsørgelsesgrundlag er stabilt. Det forventes at den positive udvikling kan fastholdes i antallet af borgere på ledighedsydelse er marginalt stigende til 169 borgere. Den samlede aktiveringsprocent er 53 %, hvoraf 17 % er i virksomhedsrettet aktivering. Samtidig er antallet af borgere på ledighedsydelse med mere end hhv. 9 og 18 måneders anciennitet svagt stigende. Det forhøjede niveau i antallet og varigheden medfører et merforbrug på ydelsen for 2011, og området vil have stor ledelses- og indsatsmæssig bevågenhed i Bilag: Ingen Beslutning: Taget til efterretning Side 9 af 23

10 4. Opfølgning på den virksomhedsrettede indsats Resumé: LBR orienteres om status på virksomhedsrettede placeringer Det indstilles: At LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: Virksomhedsrettede placeringer er det beskæftigelsesredskab der har størst beskæftigelseseffekt. Derfor anvendes redskabet meget aktivt i bestræbelserne på at reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Det er dog også et redskab der skal anvendes både målrettet den enkelte ledige eller sygemeldte og i et godt og bredt samarbejde med de faglige organisationer. LBR orienteres på den baggrund om anvendelsen af virksomhedsrettede placeringer i indsatsen. En øjeblikkelig fortegnelse over disse er vedlagt som bilag. Fortegnelsen over aktuelle voksenlærlingekontrakter er gengivet. LBR udbad sig på møde af 21. november, at opgørelse suppleres med en fortegnelse over hhv. offentlig og privat løntilskud og praktikker. Sekretariatet har undersøgt mulighederne herfor og kan konstatere, at en sådan fortegnelse ville kræve opslag i samtlige placeringer, da praktikker ikke registreres på denne parameter i Workbase og da en stor del af løntilskud og praktikker iværksættes via anden aktør, hvorfor dette vil kræve opslag i jobplaner. Sekretariatet kan derfor ikke tilvejebringe denne oversigt, men henviser til Beskæftigelsesregionens hjemmeside samt Jobindsats.dk, hvor de generelle redskabseffekter er beskrevet hhv. verificeret. Lovgrundlag: Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) 42 m.fl. Bilag: Bilag 4.1 Samlebilag over virksomhedsrettede placeringer Fremsendes vedhæftet Beslutning: Tiltrådt med ønsket om, at der udvikles på bilagets form, således at de bliver mere informative ift. den enkelte placerings længde, arbejdsstedets adresse mv. Side 10 af 23

11 5. Projektopfølgning & Økonomiopfølgning Resumé: LBR holdes løbende orienteret om udviklingen i de projekter LBR finansierer Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: LBR finansierer beskæftigelsesrettede initiativer og udviklingsprojekter. LBR holdes løbende orienteret om projekternes resultater, økonomiske styring og udvikling i øvrigt. LBR har følgende aktuelle projekter: Projekt Logos - Klargøring til Ungdomsuddannelse (EUC) Projekt Operation Ordinært Arbejde Sekretariatet modtager slutrapportering fra Logos ved udgangen af 1. kvartal 2012, hvorfor der ikke er bedt om løbende orientering. Projekt Operation Ordinært Arbejde er idriftsættes 1. februar. Punktet projektopfølgning og økonomiopfølgning kan derfor de facto ikke behandles Bilag: Ingen Beslutning: Taget til efterretning Side 11 af 23

12 6. Social arv i Østdanmark på uddannelsesområdet Resumé: Ny sag Det indstilles: At LBR drøfter social arv på uddannelsesområdet Sagsbeskrivelse: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har udarbejdet notat, som belyser social arv på uddannelsesområdet i Østdanmark. Analysen viser, hvor stor en andel af unge (25-29 år) fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Opdelingen på kommuner er baseret på forældrenes bopæl 10 år tidligere (dvs. da de unge var mellem år). Analysen er foretaget på baggrund af data stillet til rådighed af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har fået foretaget en særkørsel ved Danmarks Statistik. Notatet er vedlagt sagen i sin fulde længde. Sagsfremstillingen beskriver hovedkonklusionerne for Østdanmark og udviklingen i Holbæk Kommune. Faktorer for social arv på uddannelsesområdet For at vurdere i hvor høj grad forældrenes uddannelsesniveau påvirker de unges tilbøjelighed til at tage en ungdomsuddannelse, sammenlignes andelen af ufaglærte unge fra ufaglærte hjem med den forældreuafhængige andel, dvs. den gennemsnitlige andel af ufaglærte unge i Østdanmark. Unge fra ufaglærte hjem er i markant højere grad ufaglærte som årige end gennemsnittet, og tallene indikerer dermed, at forældres uddannelsesniveau har betydning for unges tilbøjelighed til at tage en ungdomsuddannelse. Der ses en tydelig sammenhæng mellem kommuner, hvor en stor andel af befolkningen generelt ikke har en ungdomsuddannelse, og hvor der er en stor andel ufaglærte børn af ufaglærte forældre. Det peger på, at der generelt er færre mønsterbrydere i kommuner med stor andel uden en ungdomsuddannelse. Dette formentlig fordi der i disse kommuner ikke er tradition for uddannelse, ligesom erhvervsstrukturen kan have betydning. Udviklingen i Østdanmark og Holbæk I perioden fra 1990 til 2009 er der i Østdanmark sket et generelt fald i andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse. I Østdanmark er andelen således faldet fra 40,6 pct. i 1990 til 36,5 pct. i I Holbæk er andelen faldet markant fra I 1990 var andelen ca. 40 % og Holbæk lå på gennemsnittet som nr. 31 blandt kommunerne i Østdanmark. I 2009 var andelen faldet til 32 % og Holbæk ligger på en 11. plads blandt alle kommuner i Østdanmark og som den bedst placerede kommune i Vest- og Sydsjælland. Holbæk er i perioden blandt de 5 kommuner der har udviklet sig mest positivt. Bilag: Bilag 6.1 Notat fra BRHS om social arv i Østdanmark på uddannelsesområdet Vedhæftet dagsorden Beslutning: Taget til efterretning med bemærkning om at sikre et fortsat fokus på indsatsen i grundskolen. Side 12 af 23

13 7. 6-ugers selvvalgt uddannelse Resumé: Ny sag Det indstilles: At LBR drøfter brug og effekt af 6-ugers selvvalgt uddannelse Sagsbeskrivelse: Personer der modtager a-dagpenge har mulighed for i starten af deres ledighedsperiode at vælge 6 ugers selvvalgt uddannelse. Typiske uddannelser er svejsekurser, kørekort eller edb kurser, men mulighederne spænder vidt. Det er a-kassen, der i samarbejde med den ledige, vælger 6 ugers uddannelse, men det er jobcentret, der betaler for 6 ugers selvvalgt uddannelse. I 2011 har der været indført et såkaldt prisloft, hvor det kun har været uddannelser, der har kostet under 3500 kr. pr uge, der har kunnet bevilliges. Dette prisloft erstattes i 2012 af et nyt prisloft, hvor uddannelser, der retter sig mod borgere med faglærte uddannelser (mindre uddannelse) frit kan vælges, mens der fortsat gælder et prisloft på 3500 kr. pr uge for f.eks. ledige skolelærere og akademikere. Evaluering af 6 ugers selvvalgt uddannelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har for første gang evalueret brugen af 6 ugers selvvalgt uddannelse og effekterne af uddannelsen. Den samlede rapport er vedlagt som bilag. Nedenfor er de væsentligste pointer beskrevet. I 2010 var der danskere, som deltog i selvvalgt uddannelse. Af den samlede andel af dagpengemodtagere svarer det til, at ca. 13 pct. af alle ledighedsberørte har været i selvvalgt uddannelse i Der har været en stigende efterspørgsel på ordningen blandt de ledige, a- kasserne og jobcentre. Evalueringen peger på, at efterspørgslen især skyldes fraværet af alternative muligheder for uddannelse og opkvalificering i første ledighedsperiode. A-kasserne påpeger selv, at de har intensiveret deres vejledning om ordningen og aktivt anbefaler, at de ledige bruger selvvalgt uddannelse. I Holbæk har jobcentret især i 2010 markedsført 6 ugers selvvalgt uddannelse massivt overfor ledige og brugt det systematisk som første tilbud til alle borgere. Efter indførsel af prisloftet i 2011 er denne praksis stoppet. Negativ effekt af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der er gennemført en registerbaseret analyse af deltagernes overgang til selvforsørgelse sammenlignet med en sammenlignelig kontrolgruppe. Den registerbaserede analyse viser ikke nogen samlet positiv beskæftigelseseffekt af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Tværtimod tyder analysen på, at der er en samlet negativ effekt, når man sammenligner deltager- og kontrolgruppe over hele den observerede periode på godt et år. Denne manglende positive effekt er særlig iøjnefaldende i og med, at 6 ugers selvvalgt uddannelse er en ordning, som er meget brugt blandt de ledige og forbundet med meget betydelige driftsomkostninger for staten og kommunerne. Der er en stor naturlig afgang fra ledighed i de første 9 mdr. af ledighedsforløbene og særligt i den helt tidlige del af ledigheden. Analysen tyder på, at der er et element af fastholdelse på baggrund af selvvalgt uddannelse, hvor deltagergruppen i mindre grad end kontrolgruppen afgår til selvforsørgelse. Der er betydelige a-kasse-forskelle i effekten af selvvalgt uddannelse. For gruppen af 3F/NNF, Metal, El og byggefagene indhenter deltagergruppen den lavere selvforsørgelse, de har tidligt i ledighedsperioden, og ligger efter den undersøgte periode på 56 uger med en højere Side 13 af 23

14 gennemsnitlig selvforsørgelsesgrad end den opstillede kontrolgruppe, hvilket tyder på en opkvalificeringseffekt. For andre a-kassegrupper, primært akademikere, de mellemlange uddannelser, funktionærer og HK sker dette ikke. I disse a-kasser har deltagergruppen en lavere selvforsørgelsesgrad end kontrolgruppen igennem hele den undersøgte periode. Konklusioner 6 ugers selvvalgt uddannelse adskiller sig fra de fleste andre former for aktivering ved dels at være frivilligt, og dels ved at ligge forholdsvis tidligt i ledighedsforløbet. Disse forhold påvirker sandsynligvis effekterne. For det første ligger uddannelsen i starten af ledighedsforløbene, hvor der er en generel stor afgang til selvforsørgelse blandt de ledige, hvilket betyder, at fastlåsningseffekten kan bidrage betydeligt til en samlet negativ effekt. Analysen viser, at der er en lavere afgang til beskæftigelse blandt deltagerne i kursusperioden, end blandt andre ledige i samme ledighedsperiode. For det andet betyder det frivillige element, at motivationseffekten kan tænkes at være negativ, da den ledige gerne vil deltage i uddannelse, og derfor er mindre tilbøjelig til at finde job umiddelbart forud for kurset. Den negative effekt der kan observeres tidligt i forløbene, passer således godt sammen med ordningens karakteristika og den eksisterende viden om effekter af aktivering. Samtidig kan det konstateres at det kun er de ikke-faglærte og en del af de faglærte deltagere, som realiserer en opkvalificeringseffekt af kurset i form af bedre beskæftigelseschancer på sigt. Lovgrundlag: Ingen Bilag: Bilag 7.1 Rapport fra Rambøll om evaluering af 6-ugers selvvalgt uddannelse. Vedhæftet dagsorden Bilaget er også tilgængeligt via nedenstående link: Pga. bilagets omfang (65 sider), vil bilaget kun blive fremsendt fysisk ved henvendelse til sekretariatet. Beslutning: Taget til efterretning med bemærkning om, at en mere præcis anvendelse af 6-ugers selvvalgt uddannelse kan udvikles i samarbejde med bl.a. a-kasserne. Side 14 af 23

15 8. Budget 2012 og udbud Resumé: LBR vedtager budget for 2012 og behandler projektansøgninger fra supplerende udbud på baggrund heraf Det indstilles: at LBR vedtager budget for 2012 at LBR drøfter de indkomne ansøgninger at LBR imødekommer eller giver afslag på disse Sagsbeskrivelse: Budget 2012 Sekretariatet modtog i december skrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om henstand af endelig bevillingsskrivelse idet Finansloven for 2012 på daværende tidspunkt ikke var vedtaget. Finansloven er nu vedtaget og i denne er bevillingsreduktionen der blev vedtaget i 2011 fastholdt. Endelig bevillingsskrivelse er endnu ikke modtaget, men det betyder, at LBR i sit budget bør forholde sig til en bevilling i samme niveau som Bevillingen for 2011 var DKK LBR vedtog på møde af 21. november 2011 at tiltræde ansøgning vedr. Projekt Operation Ordinært Arbejde og denne er indført i budgettet med i Projekt Logos er i budget 2012 anført med (2/6-dele af ). Der er indtil videre fastholdt til konferencer og øvrige aktiviteter. LBR har derfor samlet i udisponerede midler for Budget 2012 er vedlagt sagen som bilag. Udbud 2012 LBR har gennemført udbud for 2012 og inviteret til at mod tage ansøgninger på baggrund af følgende Plan for Virksomhedsrettet Indsats: LBR i Holbæk prioriterer, at LBR's bevilling i 2012 anvendes til følgende virksomhedsrettede initiativer: 1. Styrket samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, a-kasser og jobcenteret. Herunder samarbejde om jobplaner, overgangsproblematikker mellem a-dagpenge og sygedagpenge og formidling af best practise. 2. Projekter for ufaglærte forsikrede ledige og forsikrede ledige med forældede uddannelser mellem 30 og 55 år, der kan: a. udvikle metoder til tidlig screening af risiko for langtidsledighed b. udvikle de lediges arbejdsmarkedsperspektiv c. motivere til såvel kortere som længere uddannelses- og opkvalificeringsforløb, der efter individuel vurdering eventuelt kan gennemføres med brug af mentorer. 3. Projekter der forebygger kortvarig ledighed og sygefravær gennem oplysning om mulighederne for opkvalificering ift. arbejdsmarkedsbalancen, med særligt fokus på brancher med højt sygefravær og brancher med store sæsonudsving. 4. Projekter, der fx gennem en koordineret faglig-, branche- eller foreningsindsats, arbejder med virksomhedernes sociale ansvar, og fastholdelse af medarbejdere på det rummelige arbejdsmarked 5. Formidling, seminarer og konferencer, der kan styrke det brede samarbejde på arbejdsmarkedet og som i særlig grad evner at inddrage virksomhederne Side 15 af 23

16 På møde af 21. november blev det besluttet, at imødekomme Projekt Operation Ordinært Arbejde samt at genbehandle ansøgninger vedr. projekterne Mentoruddannelse, -netværk og koordination (Jobcenterets Kompetencecenter) samt Forsikrede ledige (InHouse Consulting). På samme møde vedtog LBR at gennemføre et udbud med fokus på innovation, ungeområdet og det frivillige foreningsliv/kulturlivet. Pga. den økonomiske usikkerhed forbundet med LBRs bevilling, er dette udbud administrativt annulleret indtil LBR har truffet beslutning på baggrund af de nye rammebetingelser for Der er i mellemtiden tilgået sekretariatet 2 ansøgninger, hvoraf den ene forholder sig til det annullerede udbud, og såvel de 2 ansøgninger der er besluttet genbehandlet, samt de 2 nye ansøgninger er gengivet i overskriftsform nedenfor. Et samlet bilag med alle ansøgninger er vedlagt sagen. Projekt Aktør 2012 tkr. Mentoruddannelse, -netværk og -koordination JCH 450 Forsikrede ledige mv. Inhouse Consulting 328 Koordinering af virksomhedsindsats i Holbæk Kommune JCH 38 Beskæftigelse i et lokalsamfundsperspektiv Landliv A/S 305 Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 8.1 Samlebilag - ansøgninger til mulig behandling Fremsendes vedhæftet Beslutning: Sekretariatet har efter dagsordens fremsendelse modtaget endelig bevillingsskrivelse med en yderligere reduktion i den statslige bevillingsramme til i alt ,00. Dette er tilrettet i det vedlagte budgetforslag. LBR tiltrådte det reviderede budget. Alle udbud er annulleret og ansøgninger afvist i lyset af de nye rammer for LBR s virke i Eventuelt nye udbud af projekter, vil blive taget op til fornyet overvejelse efter seminaret den 19. marts. Side 16 af 23

17 NYT Projektbudget for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Holbæk 2012 Indtægter Bevilling 2012 fra Beskæftigelsesministeriet ,00 Overførsel fra ,75 Budget 2012 Overførte projekter EUC - Logos ,00 Operation Ordinært Arbejde ,00 Forbrugt 2012 Uforbrugt 2012 I alt projekter ,00 0, ,00 Øvrige LBR-aktiviteter Konference ,00 Andre aktiviteter rådet arrangerer ,00 I alt øvrige LBR-aktiviteter ,00 0, ,00 Totaler , ,00 0, ,00 Indtægter ,75 Disponeret ,00 Udisponeret ,75 Uforbrugt Årets resultat Overførselsgrænse 25% af hovedbevilling ,50 Overføres til 2013 Side 17 af 23

18 9. Orientering fra Arbejdsmarkedscenteret/sekretariatet Resumé: LBR holdes løbende orienteret om arbejdsmarkedscenterets arbejde Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: Arbejdsmarkedscenteret/sekretariatet orienterer løbende LBR om sager af særlig interesse. Ved mødet orienteres blandt andet om: - Opfølgning på Projekt Værftet - Ny repræsentation i LBR fra DA - seminar om BeskæftigelsesPlan 2013 Projekt Værftet LBR vedtog på møde 21. november 2011 som en del af projektopfølgningen, at: LBR tager orienteringen til efterretning, men finder den samlede manglende afrapportering fra projekt Værftet særdeles utilfredsstillende, og pålægger sekretariatet at tilskrive Projekt Værftet ift. at betragte LBR s bevilling af støtte til Projekt Værftet og konditionerne herfor som misligholdte, og at sekretariatet herefter forventer at modtage faktura for faktisk afholdte udgifter år til dato under projekt Værftet som ansøgt og bevilget af LBR ved udbud Sekretariatet har i forlængelse heraf tilskrevet Projekt Værftet og udbedt sig afrapportering samt forbrug år-til-dato for projektet. Sekretariatet har ikke modtaget hverken kvittering for modtagelse af henvendelse og følgelig ej heller den udbedte afrapportering samt økonomisk opgørelse. Ny repræsentation fra DA Der er fra årsskiftet ingen repræsentation i LBR fra DA. DA har ret til at udpege 3 faste medlemmer af LBR og sekretariatet har ultimo november tilskrevet DA med ønske om at modtage information om ny repræsentation. Samtidig har sekretariatet tilbudt DA at assistere i arbejdet med at finde lokale repræsentanter, ved at formidle kontakt til Holbæk Erhvervsforum. Der er ikke modtaget svar fra DA. På den baggrund har sekretariatet efter samråd med formandskabet valgt at udskyde behandlingen af ny konstituering til udpegning fra DA er fundet sted. Seminar om BeskæftigelsesPlan 2013 Der er udarbejdet forslag til program for seminar med deltagelse af LBR, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse samt Arbejdsmarkedscenterets ledelse. Programforslaget vedlægges til orientering. Bilag: Bilag 9.1 Udkast til program for seminar Beslutning: Taget til efterretning med bemærkning om at sætte yderligere fokus på at sikre udpegning af LBR-medlemmer fra DA. Ny konstituering behandles på næste ordinære LBR-møde. Program tiltrådt med ønsket om at skærpe programmet til at sætte særligt fokus på langtidsledighed og unge, uddannelse og opkvalificering. Side 18 af 23

19 Bilag 9.1 Udkast til program for seminar 16. januar 2012 Forslag til program for seminar om beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesplan 2013 i Holbæk Kommune Den 19. marts 2012 afholdes et seminar for Det lokale Beskæftigelsesråd og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Holbæk Kommune. Formålet med seminaret er, at give deltagerne mulighed for at drøfte og give input til Beskæftigelsesplanen for 2013 for Holbæk Kommune samt at drøfte centrale temaer i den aktuelle beskæftigelsesindsats. Holbæk Kommune har bedt mploy om at udarbejde et første udkast/forslag til et program for seminaret. I nedenstående er derfor udarbejdet et forslag til program. Mploy foreslår seminaret veksler mellem oplæg og drøftelser i plenum og grupper. Mploy a/s kan varetage rollen som oplægsholder og processtyrer på seminaret. Seminaret afvikles af adm. direktør Niels Kristoffersen, mploy a/s. Side 19 af 23

20 Program for den 19. marts Velkomst v./ formand for LBR og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Kenny Jensby Den aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet oplæg v / Niels Kristoffersen Pause Hvad virker i indsatsen for de ledige? udfordringer, mål og indsats for de ledige oplæg v/ Niels Kristoffersen, mploy og Kasper Kyed arbejdsmarkedscentret Kaffepause Summedrøftelser og plenumdebat Udfordringer, mål og indsats overfor de unge oplæg v/ Niels Kristoffersen, mploy og Unni Mathiasson - arbejdsmarkedscentret Kaffepause Summedrøftelser og plenumdebat Udfordringer, mål og indsats overfor de svage grupper oplæg v/ Niels Kristoffersen, mploy og Tine Adrian - arbejdsmarkedscentret Summedrøftelser og plenumdebat Afrunding af seminaret ved Kenny Jensby Side 20 af 23

21 10. Orientering fra udvalget Resumé: LBR holdes løbende orienteret om fagudvalgets arbejde Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: LBR holdes løbende orienteret om udvalgets arbejde og sager af særlig interesse. LBR orienteres bl.a. om: - Styrkelse af seniorjobområdet - Arbejdet med indarbejdelsen af sociale klausuler i den kommunale indkøbs- og udbudsstrategi - Det politisk fremsatte forslag om etablering af haveservice for pensionister som beskæftigelsestilbud for ledige Seniorjob Udvalget har på møde af 11. januar besluttet at styrke indsatsen på seniorjobområdet. Det betyder, at indsatsen for at undgå at personer får seniorjob styrkes gennem direkte jobformidling, hyppige samtaler og relevant opkvalificering af borgere, der er i risiko for at miste dagpengeretten og dermed være berettiget til seniorjob. Indsats tænkes sammen med den indsats som LBR har givet penge til i 2012 og 2013, og som dækker alle borgere, der risikerer at miste dagpengeretten. Der iværksættes endvidere en indsats for at formidle ordinære job til de personer, som allerede har fået et seniorjob. Denne indsats består af jobsamtaler, direkte jobformidling og opkvalificering gennem relevante kurser. Sociale klausuler Der arbejdes med at afsøge mulighederne for at indarbejde sociale klausuler i Holbæk Kommunes indkøbs- og udbudsstrategi. Arbejdet er forankret i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, og processen er nu så langt, at der er indgået aftale om møderække med deltagelse fra LO, Dansk Byggeri, udvalget samt direktør og chefer. Haveservice Der er på baggrund af erfaringer fra Aalborg Kommune, indgivet et politisk ønske om at udvikle et tilbud om kommunal haveservice til pensionister i Holbæk Kommune. Forslaget kan medføre et markant skift i tilgangen til beskæftigelsesindsatsen, og derfor orienteres LBR om sagen. For nærmere beskrivelse, henvises til dagsorden for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses møde af 1. februar Lovgrundlag: Intet Bilag: Ingen Beslutning: Side 21 af 23

22 Seniorjob og sociale klausuler taget til efterretning Orientering om ny repræsentation i EBU (Sine Agerholm afløser Finn Martensen 1. februar) Mulig indsats ift. haveservice for pensionister drøftet. LBR udtaler i den forbindelse: Det er LBR s opfattelse, at beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i de lediges behov. Derfor kan LBR ikke anbefale at etablere haveservice, hvis denne skal udføres af a- dagpengemodtager og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Det bør, ved etablering af haveservice der udføres af indsatsklare kontakthjælpsmodtagere, undersøges, om servicen skal/kan konkurrenceudsættes med anvendelse af sociale klausuler, og/eller indgå som en del af en opkvalificeringsindsats. Side 22 af 23

23 11. Eventuelt/meddelelser Jytte Brouer gjorde opmærksom på Sekretariatet rundsender information om initiativet. Kasper Kyed inviterede LBR i teatret den 21. marts i Holbæk Teater for at se forestillingen Dagpengeland. Underskriftsblad Formandskabet kvitterer ved underskrift for mødets beslutninger Kenny Jensby Birgit Jørgensen John Hvass formand 1. næstformand 2. næstformand Side 23 af 23

Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 18. juni 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 18. juni 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 18. juni 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Yderligere høring af ResultatRevision 2011

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Temadrøftelse - Erhvervs- og turismestrategi...

Læs mere

Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 29. august kl. 16.00 20.00 (Bemærk udvidet møde pga. dagsordens udstrækning) Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. maj kl Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. maj kl Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. maj 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Høring af ResultatRevision 2011 (RR2011)... 5

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. november kl. 16.00 21.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Resultatopfølgning...

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 25. oktober 2010 kl. 15.30 17.00 (i umiddelbar forlængelse af dialogmødet med RBR) Hotel Scandic i Ringsted Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 19. marts 2012 - kl. 16.30 18.30 - Hotel Strandparken, Kalundborgvej 41, 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 19. marts 2012 - kl. 16.30 18.30 - Hotel Strandparken, Kalundborgvej 41, 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 19. marts 2012 - kl. 16.30 18.30 - Hotel Strandparken, Kalundborgvej 41, 4300 Holbæk Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af ny

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr.30 Tirsdag den 8.5 2012 kl. 16.30-18.30

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 10. december kl Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 10. december kl Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 10. december 2012- kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Konstituering og orientering om repræsentation...

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. juni 2010 kl. 16.00 18.15 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 24. januar 2011 kl. 14.00 21.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Nyt medlem

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 23. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 23. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 23 Tirsdag den 8.2 2011 kl. 16.30-18.00

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere