REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl , Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A"

Transkript

1 REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl , Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A Fremmødte med stemmeret: Kenny Jensby, formand Hans Kristian Jensen Hanne Ulendorf Mogens Hansen Jytte Brouer Nils Lomholdt Irene Askengren Byrådet LO LO DH DH FTF LO Fremmødte faste repræsentanter uden stemmeret: Casper Christensen Holbæk Erhvervsforum Frank Tonsberg EUC Nordvestsjælland Deltagere fra administrationen: Kasper Kyed, arbejdsmarkedschef Ole Søbæk, afdelingsleder Rasmus Petersen Afbud: Birgit Jørgensen, 1. næstfmd. Henrik Wøhlk Erik Kjærgaard Andersen, direktør Mahad Ali Hasan Klaus Madsen Arbejdsmarkedscenteret LBR s sekretariat Kontorelev, AMC LO PLO Holbæk Kommune Styregruppen for integrationsindsatsen AC Side 1 af 23

2 Resume: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 Tiltrådt Finanslov og BeskæftigelsesPlan Taget til efterretning Resultatopfølgning... 8 Taget til efterretning Opfølgning på den virksomhedsrettede indsats Tiltrådt med ønsket om, at der udvikles på bilagets form, således at de bliver mere informative ift. den enkelte placerings længde, arbejdsstedets adresse mv Projektopfølgning & Økonomiopfølgning Taget til efterretning Social arv i Østdanmark på uddannelsesområdet Taget til efterretning med bemærkning om at sikre et fortsat fokus på indsatsen i grundskolen ugers selvvalgt uddannelse Taget til efterretning med bemærkning om, at en mere præcis anvendelse af 6-ugers selvvalgt uddannelse kan udvikles i samarbejde med bl.a. a-kasserne Budget 2012 og udbud Sekretariatet har efter dagsordens fremsendelse modtaget endelig bevillingsskrivelse med en yderligere reduktion i den statslige bevillingsramme til i alt ,00. Dette er tilrettet i det vedlagte budgetforslag. LBR tiltrådte det reviderede budget Alle udbud er annulleret og ansøgninger afvist i lyset af de nye rammer for LBR s virke i Eventuelt nye udbud af projekter, vil blive taget op til fornyet overvejelse efter seminaret den 19. marts Orientering fra Arbejdsmarkedscenteret/sekretariatet Taget til efterretning med bemærkning om at sætte yderligere fokus på at sikre udpegning af LBR-medlemmer fra DA. Ny konstituering behandles på næste ordinære LBR-møde. Program tiltrådt med ønsket om at skærpe programmet til at sætte særligt fokus på langtidsledighed og unge, uddannelse og opkvalificering. 10. Orientering fra udvalget Seniorjob og sociale klausuler taget til efterretning. Orientering om ny repræsentation i EBU (Sine Agerholm afløser Finn Martensen 1. februar). Mulig indsats ift. haveservice for pensionister drøftet. LBR udtaler i den forbindelse: Det er LBR s opfattelse, at beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i de lediges behov. Derfor kan LBR ikke anbefale at etablere haveservice, hvis denne skal udføres af a-dagpengemodtager og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Det bør, ved etablering af haveservice der udføres af indsatsklare kontakthjælpsmodtagere, undersøges, om servicen skal/kan konkurrenceudsættes med anvendelse af sociale klausuler, og/eller indgå som en del af en opkvalificeringsindsats. 11. Eventuelt/meddelelser Jytte Brouer gjorde opmærksom på Sekretariatet rundsender information om initiativet. Kasper Kyed inviterede LBR i teatret den 21. marts i Holbæk Teater for at se forestillingen Dagpengeland Side 2 af 23

3 1. Godkendelse af dagsorden Resumé: LBR godkender dagsorden Det indstilles: at LBR godkender dagsorden Sagsbeskrivelse: Dagsorden til møder i LBR udarbejdes af sekretariatet efter formandskabets anvisninger. LBR har dog mulighed for ved mødets start at udskyde behandlingen af punkter eller tilføje punkter efter nærmere bestemmelser fastsat i forretningsordenen. Lovgrundlag: Forretningsordenens 6 Bilag: Ingen Beslutning: Tiltrådt Side 3 af 23

4 2. Finanslov og BeskæftigelsesPlan 2012 Resumé: Nyt punkt Det indstilles: at LBR drøfter finanslovens konsekvenser på beskæftigelsesområdet og tager orienteringen til efterretning at LBR drøfter den forventede ledighedsudvikling at LBR fastholder ambitiøse målsætninger for ministermålene i BeskæftigelsesPlan 2012 at LBR anbefaler de ændrede måltal for arbejdskraftreserven til i alt 1313 helårspersoner og for ungeledigheden til i alt 1230 helårspersoner Sagsbeskrivelse: Regeringen har som følge af regeringsgrundlaget og Finanslov 2012 gennemført en række lovændringer på beskæftigelsesområdet. Samtidig har ministeren bebudet et omfattende reformprogram af hele beskæftigelsesområdet, herunder kontanthjælp, førtidspension og ungeindsatsen. Administrationen vil løbende orientere udvalget og LBR om det lovforberedende arbejde og give oplæg til drøftelse af, hvilken betydning dette kan have for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedschefen vil på mødet orientere om de politiske tendenser i finansloven, lovændringerne og det bebudede reformprogram. For nuværende er der på baggrund af finansloven og lovændringerne foretaget ændringer for tilbud på LVU-området (ledige med Lang Videregående Uddannelse) da lovændringerne trådte i kraft 1. januar. Øvrige ændringer af lignende karakter er sat i værk. Afskaffelse af fattigdomsydelserne Med finansloven afskaffes de såkaldte fattigdomsydelser starthjælp, 500-kronersnedsættelsen, loft over kontanthjælpen, 225-timers-reglen og introduktionsydelsen. Følgerne af afskaffelsen er at beskæftigelsesfradrag til starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere afskaffes samt at det høje timefradrag nedsættes til lavt niveau. For Holbæk Kommune forventes det at medfører en merudgift på kroner i Ophævelsen af lovkrav om ret og pligt i aktiveringsindsatsen En gennemgående tråd i lovændringerne er de sænkede minimumskrav til indsatsen for så vidt angår ret og pligt til tilbud på mindst 6 måneder for unge under 30 og ophævelsen af ret og pligt til intensiv fuldtidsaktivering af langtidsledige a-dagpengemodtagere. Byrådet har i Beskæftigelsesplanen 2012 beskrevet en strategi og indsats for borgere omfattet af lovændringerne. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har på møde af 11. januar fastholdt indsatsen for begge målgrupper som beskrevet nedenfor. Side 4 af 23

5 Ophævelse af ret og pligt tilbud på mindst 6 måneder for unge under 30 år. De nuværende regler indebærer, at alle unge under 30 år skal aktiveres efter 3 måneders ledighed, og at denne aktivering skal have en varighed på mindst 26 ugers sammenhængende aktivering. Fra 2012 ændres loven så der ikke længere er krav om et sammenhængende forløb på 26 uger, men at reglerne bliver de samme for ledige over 30 år. Det indebærer, at de unge som ret og pligt alene skal tilbydes 2 ugers aktivering. Den enkelte kommune har dog fortsat mulighed for selv at tilrettelægge en mere intensiv indsats end lovens minimumskrav. I Beskæftigelsesplanen for 2012 og i den tilhørende aktiveringsstrategi har Holbæk Kommune besluttet, at alle indsatser skal være tidlige, aktive og virksomhedsnære, og at de værktøjer der bruges skal have effekt. En direkte implementering af lovændringen vil derfor medføre betydelige ændringer af Beskæftigelsesplanen. I Beskæftigelsesplanen for 2012 er ungeområdet den største udfordring i Holbæk Kommune. I Danmark er antallet af unge på offentlig forsørgelse det samme, når man sammenligner oktober 2011 med oktober 2010, mens antallet af unge i Holbæk er faldet med 1,5% i samme periode, så der i oktober 2011 var 1237 borgere under 30 år på offentlig forsørgelse i Holbæk Kommune. Det er administrationens vurdering, at en direkte implementering af lovændringen vil indebære, at antallet af unge på offentlig forsørgelse vil stige. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har følgelig besluttet at fastholde, at unge under 30 år aktiveres i sammenhængende forløb over 26 uger, men fleksibelt tilrettelagt så ingen elementer i aktiveringen alene tjener til formål at gøre aktiveringen sammenhængende. Ophævelse af ret og pligt til intensiv fuldtidsaktivering af langtidsledige a- dagpengemodtagere og nedsættelse af dagpengeretten til 2 år De nuværende regler indebærer, at a-dagpengemodtagere efter 123 ugers sammenlagt ledighed har ret og pligt til tilbud i resten af ledighedsperioden. Tilbuddene skal så vidt muligt være virksomhedsrettede og være på mindst 6 timer i gennemsnit om dagen. Fra 2012 ophæves denne regel. Den enkelte kommune kan dog fortsat vælge en mere intensiv indsats end lovens minimumskrav. I Beskæftigelsesplanen for 2012 og i den tilhørende aktiveringsstrategi har Holbæk Kommune besluttet, at alle indsatser skal være tidlige, intensive og virksomhedsnære og at de værktøjer, der bruges, skal have effekt. En direkte implementering af lovændringen vil betyde betydelige ændringer af Beskæftigelsesplanen. Kommunerne i Danmark har administreret ordningen om intensiv aktivering vidt forskelligt. Gennemsnitligt er det 25,7 % af borgerne, der hidtil ikke har fået intensiv aktivering som foreskrevet i loven. Holbæk Kommune er den kommune, der har klaret indsatsen bedst, og i september var det kun 8,1 % af borgerne, der ikke fik en intensiv indsats. Det er administrationens vurdering, at lovforslaget især skal ses i lyset af, at flertallet af kommuner ikke kan administrere ordningen. Administrationen vurderer, at fuldtidsaktivering af langtidsledige er et væsentligt element i at undgå, at borgere falder for varigheden, når a-dagpengeperioden halveres fra 1. januar Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har følgelig besluttet at fortsætte den intensive indsats for borgere, der er langtidsledige. Side 5 af 23

6 Justeret skøn for ledighedsudviklingen. Finansministeriet har opjusteret sit skøn for ledigheden i Den nye prognose forventer nu en stigende ledighed, hvor den tidligere forventede et fald. Samlet forventer Finansministeriet en stigning i ledigheden i Østdanmark på 4,3 % fra 4 kvartal 2010 til 4. kvartal 2012, hvor man tidligere forventede et fald på 10,4 %. På baggrund heraf har Beskæftigelsesregionen opfordret til at se på måltallene i Beskæftigelsesplan Herunder ses, hvor mange personer der var indenfor de forskellige ministermål i 2009, 2010 og i Dernæst står det nuværende måltal i Beskæftigelsesplanen, den nye prognose for ledigheden i december 2012 og slutteligt administrationens forslag til revideret måltal i Beskæftigelsesplane for Ministermål 2012 dec-09 dec-10 nov-11 Mål i Beskæftigelsesplan dec-12 Ny prognose for ledighed dec-12 Nyt forslag til måltal Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesydelser Unge under 30 år på offentlige ydelser Nydanskere fra ikke vestlige lande på offentlig forsørgelse Arbejdskraftreserven Der har været en positiv udvikling i Holbæk fra 2010 til Det oprindelige mål i beskæftigelsesplanen for 2012 har fastsat med udgangspunkt i et fald på 9% fra december 2010 til december Dette fald er formentlig realiseret allerede i Med en stigende ledighed peger Beskæftigelsesregionens tekniske prognose på et måltal på Administrationen vurderer, at det er realistisk kun at hæve måltallet fra 1271 personer til 1313 personer ud fra en betragtning om, at Holbæk Kommune i 2011 havde en lavere andel i arbejdskraftreserven end i Østdanmark og at dette fortsat bør være muligt. Tilgang til permanente forsørgelsesydelser Stigningen i ledigheden får ikke betydning for ændringer af måltallet. Unge under 30 år på offentlige ydelser Der har været en negativ udvikling i Holbæk fra 2010 til Det oprindelige mål i beskæftigelsesplanen for 2012 har fastsat med udgangspunkt i et fald på 6,5 % fra december 2010 til december Med en stigende ledighed peger Beskæftigelsesregionens tekniske prognose på et måltal på 1316 Administrationen tror at det er realistisk kun at hæve måltallet fra 1200 personer til 1230 personer ud fra en Side 6 af 23

7 betragtning om, at Holbæk Kommune i 2011 har en større andel af unge på offentlig forsørgelse og dermed gode muligheder for at præstere bedre end gennemsnitskommunen. Nydanskere fra ikke vestlige lande på offentlig forsørgelse Stigningen i ledigheden får ikke betydning for ændringer af måltallet. Holbæk Kommune har i 2011 præsteret bedre end sammenlignelige kommuner og forventer fortsat at gøre dette. Lovgrundlag: Finanslov 2012 Lov L36 (afskaffelse af fattigdomsydelser mv.) Bilag: Beslutning: Taget til efterretning Side 7 af 23

8 3. Resultatopfølgning Resumé: LBR holdes løbende orienteret om udviklingen i og resultaterne på det lokale arbejdsmarked Det indstilles: at LBR drøfter udviklingen og tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Jobcenteret, offentlige myndigheder, faglige organisationer og interessegrupper måler løbende på udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark og i Holbæk Kommune. Holbæk Arbejdsmarkedscenter måler: hver uge på ledighedens udvikling i Holbæk - med særligt fokus på den virksomhedsrettede indsats. hver måned på 1 og 3 måneders beskæftigelseseffekt af aktive tilbud hos anden aktør. hvert halve år på tilfredsheden blandt borgere i et aktivt tilbud hos anden aktør. Arbejdsmarkedscenteret modtager løbende eksterne målinger om resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet, som ligeledes forelægges LBR. Baggrundsmaterialet til resultatopfølgningen i februar består af Arbejdsmarkedscenterets ugentlige ledelsesinformation opdateret indtil uge 2. Ledelsesinformationen samt andre aktuelle og tidligere analyser og målinger er tilgængelige på Holbæk Kommunes hjemmeside via "stien": Arbejde & ledighed > Min Sag / FAQ > Om Jobcenteret > Jobcenterresultater. Ledelsesinformationen viser, at: antallet af ledige på a-dagpenge er steget markant til over 1700, hvilket dog er en forventet stigning som følge af sæsonudsving. Niveauet er dog lavere end forventet og lavere end sidste år, hvor der ved årsskiftet var over 1900 forsikrede ledige. Andelen af virksomhedsrettet aktivering, inkl. ordinær uddannelse er 26 %, hvilket er over budgetmålet for 2012 på 24 %. antallet af borgere på kontanthjælp er stabilt omkring Andelen af virksomhedsrettet aktivering/uddannelse er faldet henover årsskiftet til 23 %, hvilket er under budgetmål for 2012 på 24 %. antallet af borgere på sygedagpenge stiger som forventet til omkring 900 borgere, hvilket dog er 100 borgere færre end sidste år ved samme tid. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger er 119 og har fortsat høj bevågenhed. Andelen af virksomhedsvendt aktivering (delvise raskmeldinger og virksomhedspraktikker) er dykket over årsskiftet men er allerede stigende og aktuelt på 21 %. Målsætningen for 2012 er 25%. antallet af borgere på revalidering er stabilt omkring 110, hvoraf 31 % er i virksomhedsrettet revalidering. Målet for 2012 er, at borgerne i revalidering skal være i virksomhedsrettede forløb i 46 % af tiden. Antallet af forløb er under budget Side 8 af 23

9 og den lave andel af virksomhedsrettede forløb medfører således samlet set ikke en budgetoverskridelse. det samlede antal virksomhedsrettede placeringer på tværs af ydelser er faldet henover årsskiftet, men er allerede markant stigende til aktuelt 817. Der er fortsat både behov og mulighed for en øget virksomhedsrettet indsats. på førtidspensionsområdet er mål for antal tilkendelser og budgettal opnået endda med fin margin. Reduktionen i tilgangen er som forventet sket på kontanthjælpsområdet, hvor tilgangen til ydelsen fra andre forsørgelsesgrundlag er stabilt. Det forventes at den positive udvikling kan fastholdes i antallet af borgere på ledighedsydelse er marginalt stigende til 169 borgere. Den samlede aktiveringsprocent er 53 %, hvoraf 17 % er i virksomhedsrettet aktivering. Samtidig er antallet af borgere på ledighedsydelse med mere end hhv. 9 og 18 måneders anciennitet svagt stigende. Det forhøjede niveau i antallet og varigheden medfører et merforbrug på ydelsen for 2011, og området vil have stor ledelses- og indsatsmæssig bevågenhed i Bilag: Ingen Beslutning: Taget til efterretning Side 9 af 23

10 4. Opfølgning på den virksomhedsrettede indsats Resumé: LBR orienteres om status på virksomhedsrettede placeringer Det indstilles: At LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: Virksomhedsrettede placeringer er det beskæftigelsesredskab der har størst beskæftigelseseffekt. Derfor anvendes redskabet meget aktivt i bestræbelserne på at reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Det er dog også et redskab der skal anvendes både målrettet den enkelte ledige eller sygemeldte og i et godt og bredt samarbejde med de faglige organisationer. LBR orienteres på den baggrund om anvendelsen af virksomhedsrettede placeringer i indsatsen. En øjeblikkelig fortegnelse over disse er vedlagt som bilag. Fortegnelsen over aktuelle voksenlærlingekontrakter er gengivet. LBR udbad sig på møde af 21. november, at opgørelse suppleres med en fortegnelse over hhv. offentlig og privat løntilskud og praktikker. Sekretariatet har undersøgt mulighederne herfor og kan konstatere, at en sådan fortegnelse ville kræve opslag i samtlige placeringer, da praktikker ikke registreres på denne parameter i Workbase og da en stor del af løntilskud og praktikker iværksættes via anden aktør, hvorfor dette vil kræve opslag i jobplaner. Sekretariatet kan derfor ikke tilvejebringe denne oversigt, men henviser til Beskæftigelsesregionens hjemmeside samt Jobindsats.dk, hvor de generelle redskabseffekter er beskrevet hhv. verificeret. Lovgrundlag: Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) 42 m.fl. Bilag: Bilag 4.1 Samlebilag over virksomhedsrettede placeringer Fremsendes vedhæftet Beslutning: Tiltrådt med ønsket om, at der udvikles på bilagets form, således at de bliver mere informative ift. den enkelte placerings længde, arbejdsstedets adresse mv. Side 10 af 23

11 5. Projektopfølgning & Økonomiopfølgning Resumé: LBR holdes løbende orienteret om udviklingen i de projekter LBR finansierer Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: LBR finansierer beskæftigelsesrettede initiativer og udviklingsprojekter. LBR holdes løbende orienteret om projekternes resultater, økonomiske styring og udvikling i øvrigt. LBR har følgende aktuelle projekter: Projekt Logos - Klargøring til Ungdomsuddannelse (EUC) Projekt Operation Ordinært Arbejde Sekretariatet modtager slutrapportering fra Logos ved udgangen af 1. kvartal 2012, hvorfor der ikke er bedt om løbende orientering. Projekt Operation Ordinært Arbejde er idriftsættes 1. februar. Punktet projektopfølgning og økonomiopfølgning kan derfor de facto ikke behandles Bilag: Ingen Beslutning: Taget til efterretning Side 11 af 23

12 6. Social arv i Østdanmark på uddannelsesområdet Resumé: Ny sag Det indstilles: At LBR drøfter social arv på uddannelsesområdet Sagsbeskrivelse: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har udarbejdet notat, som belyser social arv på uddannelsesområdet i Østdanmark. Analysen viser, hvor stor en andel af unge (25-29 år) fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Opdelingen på kommuner er baseret på forældrenes bopæl 10 år tidligere (dvs. da de unge var mellem år). Analysen er foretaget på baggrund af data stillet til rådighed af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har fået foretaget en særkørsel ved Danmarks Statistik. Notatet er vedlagt sagen i sin fulde længde. Sagsfremstillingen beskriver hovedkonklusionerne for Østdanmark og udviklingen i Holbæk Kommune. Faktorer for social arv på uddannelsesområdet For at vurdere i hvor høj grad forældrenes uddannelsesniveau påvirker de unges tilbøjelighed til at tage en ungdomsuddannelse, sammenlignes andelen af ufaglærte unge fra ufaglærte hjem med den forældreuafhængige andel, dvs. den gennemsnitlige andel af ufaglærte unge i Østdanmark. Unge fra ufaglærte hjem er i markant højere grad ufaglærte som årige end gennemsnittet, og tallene indikerer dermed, at forældres uddannelsesniveau har betydning for unges tilbøjelighed til at tage en ungdomsuddannelse. Der ses en tydelig sammenhæng mellem kommuner, hvor en stor andel af befolkningen generelt ikke har en ungdomsuddannelse, og hvor der er en stor andel ufaglærte børn af ufaglærte forældre. Det peger på, at der generelt er færre mønsterbrydere i kommuner med stor andel uden en ungdomsuddannelse. Dette formentlig fordi der i disse kommuner ikke er tradition for uddannelse, ligesom erhvervsstrukturen kan have betydning. Udviklingen i Østdanmark og Holbæk I perioden fra 1990 til 2009 er der i Østdanmark sket et generelt fald i andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse. I Østdanmark er andelen således faldet fra 40,6 pct. i 1990 til 36,5 pct. i I Holbæk er andelen faldet markant fra I 1990 var andelen ca. 40 % og Holbæk lå på gennemsnittet som nr. 31 blandt kommunerne i Østdanmark. I 2009 var andelen faldet til 32 % og Holbæk ligger på en 11. plads blandt alle kommuner i Østdanmark og som den bedst placerede kommune i Vest- og Sydsjælland. Holbæk er i perioden blandt de 5 kommuner der har udviklet sig mest positivt. Bilag: Bilag 6.1 Notat fra BRHS om social arv i Østdanmark på uddannelsesområdet Vedhæftet dagsorden Beslutning: Taget til efterretning med bemærkning om at sikre et fortsat fokus på indsatsen i grundskolen. Side 12 af 23

13 7. 6-ugers selvvalgt uddannelse Resumé: Ny sag Det indstilles: At LBR drøfter brug og effekt af 6-ugers selvvalgt uddannelse Sagsbeskrivelse: Personer der modtager a-dagpenge har mulighed for i starten af deres ledighedsperiode at vælge 6 ugers selvvalgt uddannelse. Typiske uddannelser er svejsekurser, kørekort eller edb kurser, men mulighederne spænder vidt. Det er a-kassen, der i samarbejde med den ledige, vælger 6 ugers uddannelse, men det er jobcentret, der betaler for 6 ugers selvvalgt uddannelse. I 2011 har der været indført et såkaldt prisloft, hvor det kun har været uddannelser, der har kostet under 3500 kr. pr uge, der har kunnet bevilliges. Dette prisloft erstattes i 2012 af et nyt prisloft, hvor uddannelser, der retter sig mod borgere med faglærte uddannelser (mindre uddannelse) frit kan vælges, mens der fortsat gælder et prisloft på 3500 kr. pr uge for f.eks. ledige skolelærere og akademikere. Evaluering af 6 ugers selvvalgt uddannelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har for første gang evalueret brugen af 6 ugers selvvalgt uddannelse og effekterne af uddannelsen. Den samlede rapport er vedlagt som bilag. Nedenfor er de væsentligste pointer beskrevet. I 2010 var der danskere, som deltog i selvvalgt uddannelse. Af den samlede andel af dagpengemodtagere svarer det til, at ca. 13 pct. af alle ledighedsberørte har været i selvvalgt uddannelse i Der har været en stigende efterspørgsel på ordningen blandt de ledige, a- kasserne og jobcentre. Evalueringen peger på, at efterspørgslen især skyldes fraværet af alternative muligheder for uddannelse og opkvalificering i første ledighedsperiode. A-kasserne påpeger selv, at de har intensiveret deres vejledning om ordningen og aktivt anbefaler, at de ledige bruger selvvalgt uddannelse. I Holbæk har jobcentret især i 2010 markedsført 6 ugers selvvalgt uddannelse massivt overfor ledige og brugt det systematisk som første tilbud til alle borgere. Efter indførsel af prisloftet i 2011 er denne praksis stoppet. Negativ effekt af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der er gennemført en registerbaseret analyse af deltagernes overgang til selvforsørgelse sammenlignet med en sammenlignelig kontrolgruppe. Den registerbaserede analyse viser ikke nogen samlet positiv beskæftigelseseffekt af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Tværtimod tyder analysen på, at der er en samlet negativ effekt, når man sammenligner deltager- og kontrolgruppe over hele den observerede periode på godt et år. Denne manglende positive effekt er særlig iøjnefaldende i og med, at 6 ugers selvvalgt uddannelse er en ordning, som er meget brugt blandt de ledige og forbundet med meget betydelige driftsomkostninger for staten og kommunerne. Der er en stor naturlig afgang fra ledighed i de første 9 mdr. af ledighedsforløbene og særligt i den helt tidlige del af ledigheden. Analysen tyder på, at der er et element af fastholdelse på baggrund af selvvalgt uddannelse, hvor deltagergruppen i mindre grad end kontrolgruppen afgår til selvforsørgelse. Der er betydelige a-kasse-forskelle i effekten af selvvalgt uddannelse. For gruppen af 3F/NNF, Metal, El og byggefagene indhenter deltagergruppen den lavere selvforsørgelse, de har tidligt i ledighedsperioden, og ligger efter den undersøgte periode på 56 uger med en højere Side 13 af 23

14 gennemsnitlig selvforsørgelsesgrad end den opstillede kontrolgruppe, hvilket tyder på en opkvalificeringseffekt. For andre a-kassegrupper, primært akademikere, de mellemlange uddannelser, funktionærer og HK sker dette ikke. I disse a-kasser har deltagergruppen en lavere selvforsørgelsesgrad end kontrolgruppen igennem hele den undersøgte periode. Konklusioner 6 ugers selvvalgt uddannelse adskiller sig fra de fleste andre former for aktivering ved dels at være frivilligt, og dels ved at ligge forholdsvis tidligt i ledighedsforløbet. Disse forhold påvirker sandsynligvis effekterne. For det første ligger uddannelsen i starten af ledighedsforløbene, hvor der er en generel stor afgang til selvforsørgelse blandt de ledige, hvilket betyder, at fastlåsningseffekten kan bidrage betydeligt til en samlet negativ effekt. Analysen viser, at der er en lavere afgang til beskæftigelse blandt deltagerne i kursusperioden, end blandt andre ledige i samme ledighedsperiode. For det andet betyder det frivillige element, at motivationseffekten kan tænkes at være negativ, da den ledige gerne vil deltage i uddannelse, og derfor er mindre tilbøjelig til at finde job umiddelbart forud for kurset. Den negative effekt der kan observeres tidligt i forløbene, passer således godt sammen med ordningens karakteristika og den eksisterende viden om effekter af aktivering. Samtidig kan det konstateres at det kun er de ikke-faglærte og en del af de faglærte deltagere, som realiserer en opkvalificeringseffekt af kurset i form af bedre beskæftigelseschancer på sigt. Lovgrundlag: Ingen Bilag: Bilag 7.1 Rapport fra Rambøll om evaluering af 6-ugers selvvalgt uddannelse. Vedhæftet dagsorden Bilaget er også tilgængeligt via nedenstående link: Pga. bilagets omfang (65 sider), vil bilaget kun blive fremsendt fysisk ved henvendelse til sekretariatet. Beslutning: Taget til efterretning med bemærkning om, at en mere præcis anvendelse af 6-ugers selvvalgt uddannelse kan udvikles i samarbejde med bl.a. a-kasserne. Side 14 af 23

15 8. Budget 2012 og udbud Resumé: LBR vedtager budget for 2012 og behandler projektansøgninger fra supplerende udbud på baggrund heraf Det indstilles: at LBR vedtager budget for 2012 at LBR drøfter de indkomne ansøgninger at LBR imødekommer eller giver afslag på disse Sagsbeskrivelse: Budget 2012 Sekretariatet modtog i december skrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om henstand af endelig bevillingsskrivelse idet Finansloven for 2012 på daværende tidspunkt ikke var vedtaget. Finansloven er nu vedtaget og i denne er bevillingsreduktionen der blev vedtaget i 2011 fastholdt. Endelig bevillingsskrivelse er endnu ikke modtaget, men det betyder, at LBR i sit budget bør forholde sig til en bevilling i samme niveau som Bevillingen for 2011 var DKK LBR vedtog på møde af 21. november 2011 at tiltræde ansøgning vedr. Projekt Operation Ordinært Arbejde og denne er indført i budgettet med i Projekt Logos er i budget 2012 anført med (2/6-dele af ). Der er indtil videre fastholdt til konferencer og øvrige aktiviteter. LBR har derfor samlet i udisponerede midler for Budget 2012 er vedlagt sagen som bilag. Udbud 2012 LBR har gennemført udbud for 2012 og inviteret til at mod tage ansøgninger på baggrund af følgende Plan for Virksomhedsrettet Indsats: LBR i Holbæk prioriterer, at LBR's bevilling i 2012 anvendes til følgende virksomhedsrettede initiativer: 1. Styrket samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, a-kasser og jobcenteret. Herunder samarbejde om jobplaner, overgangsproblematikker mellem a-dagpenge og sygedagpenge og formidling af best practise. 2. Projekter for ufaglærte forsikrede ledige og forsikrede ledige med forældede uddannelser mellem 30 og 55 år, der kan: a. udvikle metoder til tidlig screening af risiko for langtidsledighed b. udvikle de lediges arbejdsmarkedsperspektiv c. motivere til såvel kortere som længere uddannelses- og opkvalificeringsforløb, der efter individuel vurdering eventuelt kan gennemføres med brug af mentorer. 3. Projekter der forebygger kortvarig ledighed og sygefravær gennem oplysning om mulighederne for opkvalificering ift. arbejdsmarkedsbalancen, med særligt fokus på brancher med højt sygefravær og brancher med store sæsonudsving. 4. Projekter, der fx gennem en koordineret faglig-, branche- eller foreningsindsats, arbejder med virksomhedernes sociale ansvar, og fastholdelse af medarbejdere på det rummelige arbejdsmarked 5. Formidling, seminarer og konferencer, der kan styrke det brede samarbejde på arbejdsmarkedet og som i særlig grad evner at inddrage virksomhederne Side 15 af 23

16 På møde af 21. november blev det besluttet, at imødekomme Projekt Operation Ordinært Arbejde samt at genbehandle ansøgninger vedr. projekterne Mentoruddannelse, -netværk og koordination (Jobcenterets Kompetencecenter) samt Forsikrede ledige (InHouse Consulting). På samme møde vedtog LBR at gennemføre et udbud med fokus på innovation, ungeområdet og det frivillige foreningsliv/kulturlivet. Pga. den økonomiske usikkerhed forbundet med LBRs bevilling, er dette udbud administrativt annulleret indtil LBR har truffet beslutning på baggrund af de nye rammebetingelser for Der er i mellemtiden tilgået sekretariatet 2 ansøgninger, hvoraf den ene forholder sig til det annullerede udbud, og såvel de 2 ansøgninger der er besluttet genbehandlet, samt de 2 nye ansøgninger er gengivet i overskriftsform nedenfor. Et samlet bilag med alle ansøgninger er vedlagt sagen. Projekt Aktør 2012 tkr. Mentoruddannelse, -netværk og -koordination JCH 450 Forsikrede ledige mv. Inhouse Consulting 328 Koordinering af virksomhedsindsats i Holbæk Kommune JCH 38 Beskæftigelse i et lokalsamfundsperspektiv Landliv A/S 305 Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 8.1 Samlebilag - ansøgninger til mulig behandling Fremsendes vedhæftet Beslutning: Sekretariatet har efter dagsordens fremsendelse modtaget endelig bevillingsskrivelse med en yderligere reduktion i den statslige bevillingsramme til i alt ,00. Dette er tilrettet i det vedlagte budgetforslag. LBR tiltrådte det reviderede budget. Alle udbud er annulleret og ansøgninger afvist i lyset af de nye rammer for LBR s virke i Eventuelt nye udbud af projekter, vil blive taget op til fornyet overvejelse efter seminaret den 19. marts. Side 16 af 23

17 NYT Projektbudget for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Holbæk 2012 Indtægter Bevilling 2012 fra Beskæftigelsesministeriet ,00 Overførsel fra ,75 Budget 2012 Overførte projekter EUC - Logos ,00 Operation Ordinært Arbejde ,00 Forbrugt 2012 Uforbrugt 2012 I alt projekter ,00 0, ,00 Øvrige LBR-aktiviteter Konference ,00 Andre aktiviteter rådet arrangerer ,00 I alt øvrige LBR-aktiviteter ,00 0, ,00 Totaler , ,00 0, ,00 Indtægter ,75 Disponeret ,00 Udisponeret ,75 Uforbrugt Årets resultat Overførselsgrænse 25% af hovedbevilling ,50 Overføres til 2013 Side 17 af 23

18 9. Orientering fra Arbejdsmarkedscenteret/sekretariatet Resumé: LBR holdes løbende orienteret om arbejdsmarkedscenterets arbejde Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: Arbejdsmarkedscenteret/sekretariatet orienterer løbende LBR om sager af særlig interesse. Ved mødet orienteres blandt andet om: - Opfølgning på Projekt Værftet - Ny repræsentation i LBR fra DA - seminar om BeskæftigelsesPlan 2013 Projekt Værftet LBR vedtog på møde 21. november 2011 som en del af projektopfølgningen, at: LBR tager orienteringen til efterretning, men finder den samlede manglende afrapportering fra projekt Værftet særdeles utilfredsstillende, og pålægger sekretariatet at tilskrive Projekt Værftet ift. at betragte LBR s bevilling af støtte til Projekt Værftet og konditionerne herfor som misligholdte, og at sekretariatet herefter forventer at modtage faktura for faktisk afholdte udgifter år til dato under projekt Værftet som ansøgt og bevilget af LBR ved udbud Sekretariatet har i forlængelse heraf tilskrevet Projekt Værftet og udbedt sig afrapportering samt forbrug år-til-dato for projektet. Sekretariatet har ikke modtaget hverken kvittering for modtagelse af henvendelse og følgelig ej heller den udbedte afrapportering samt økonomisk opgørelse. Ny repræsentation fra DA Der er fra årsskiftet ingen repræsentation i LBR fra DA. DA har ret til at udpege 3 faste medlemmer af LBR og sekretariatet har ultimo november tilskrevet DA med ønske om at modtage information om ny repræsentation. Samtidig har sekretariatet tilbudt DA at assistere i arbejdet med at finde lokale repræsentanter, ved at formidle kontakt til Holbæk Erhvervsforum. Der er ikke modtaget svar fra DA. På den baggrund har sekretariatet efter samråd med formandskabet valgt at udskyde behandlingen af ny konstituering til udpegning fra DA er fundet sted. Seminar om BeskæftigelsesPlan 2013 Der er udarbejdet forslag til program for seminar med deltagelse af LBR, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse samt Arbejdsmarkedscenterets ledelse. Programforslaget vedlægges til orientering. Bilag: Bilag 9.1 Udkast til program for seminar Beslutning: Taget til efterretning med bemærkning om at sætte yderligere fokus på at sikre udpegning af LBR-medlemmer fra DA. Ny konstituering behandles på næste ordinære LBR-møde. Program tiltrådt med ønsket om at skærpe programmet til at sætte særligt fokus på langtidsledighed og unge, uddannelse og opkvalificering. Side 18 af 23

19 Bilag 9.1 Udkast til program for seminar 16. januar 2012 Forslag til program for seminar om beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesplan 2013 i Holbæk Kommune Den 19. marts 2012 afholdes et seminar for Det lokale Beskæftigelsesråd og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Holbæk Kommune. Formålet med seminaret er, at give deltagerne mulighed for at drøfte og give input til Beskæftigelsesplanen for 2013 for Holbæk Kommune samt at drøfte centrale temaer i den aktuelle beskæftigelsesindsats. Holbæk Kommune har bedt mploy om at udarbejde et første udkast/forslag til et program for seminaret. I nedenstående er derfor udarbejdet et forslag til program. Mploy foreslår seminaret veksler mellem oplæg og drøftelser i plenum og grupper. Mploy a/s kan varetage rollen som oplægsholder og processtyrer på seminaret. Seminaret afvikles af adm. direktør Niels Kristoffersen, mploy a/s. Side 19 af 23

20 Program for den 19. marts Velkomst v./ formand for LBR og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Kenny Jensby Den aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet oplæg v / Niels Kristoffersen Pause Hvad virker i indsatsen for de ledige? udfordringer, mål og indsats for de ledige oplæg v/ Niels Kristoffersen, mploy og Kasper Kyed arbejdsmarkedscentret Kaffepause Summedrøftelser og plenumdebat Udfordringer, mål og indsats overfor de unge oplæg v/ Niels Kristoffersen, mploy og Unni Mathiasson - arbejdsmarkedscentret Kaffepause Summedrøftelser og plenumdebat Udfordringer, mål og indsats overfor de svage grupper oplæg v/ Niels Kristoffersen, mploy og Tine Adrian - arbejdsmarkedscentret Summedrøftelser og plenumdebat Afrunding af seminaret ved Kenny Jensby Side 20 af 23

21 10. Orientering fra udvalget Resumé: LBR holdes løbende orienteret om fagudvalgets arbejde Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: LBR holdes løbende orienteret om udvalgets arbejde og sager af særlig interesse. LBR orienteres bl.a. om: - Styrkelse af seniorjobområdet - Arbejdet med indarbejdelsen af sociale klausuler i den kommunale indkøbs- og udbudsstrategi - Det politisk fremsatte forslag om etablering af haveservice for pensionister som beskæftigelsestilbud for ledige Seniorjob Udvalget har på møde af 11. januar besluttet at styrke indsatsen på seniorjobområdet. Det betyder, at indsatsen for at undgå at personer får seniorjob styrkes gennem direkte jobformidling, hyppige samtaler og relevant opkvalificering af borgere, der er i risiko for at miste dagpengeretten og dermed være berettiget til seniorjob. Indsats tænkes sammen med den indsats som LBR har givet penge til i 2012 og 2013, og som dækker alle borgere, der risikerer at miste dagpengeretten. Der iværksættes endvidere en indsats for at formidle ordinære job til de personer, som allerede har fået et seniorjob. Denne indsats består af jobsamtaler, direkte jobformidling og opkvalificering gennem relevante kurser. Sociale klausuler Der arbejdes med at afsøge mulighederne for at indarbejde sociale klausuler i Holbæk Kommunes indkøbs- og udbudsstrategi. Arbejdet er forankret i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, og processen er nu så langt, at der er indgået aftale om møderække med deltagelse fra LO, Dansk Byggeri, udvalget samt direktør og chefer. Haveservice Der er på baggrund af erfaringer fra Aalborg Kommune, indgivet et politisk ønske om at udvikle et tilbud om kommunal haveservice til pensionister i Holbæk Kommune. Forslaget kan medføre et markant skift i tilgangen til beskæftigelsesindsatsen, og derfor orienteres LBR om sagen. For nærmere beskrivelse, henvises til dagsorden for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses møde af 1. februar Lovgrundlag: Intet Bilag: Ingen Beslutning: Side 21 af 23

22 Seniorjob og sociale klausuler taget til efterretning Orientering om ny repræsentation i EBU (Sine Agerholm afløser Finn Martensen 1. februar) Mulig indsats ift. haveservice for pensionister drøftet. LBR udtaler i den forbindelse: Det er LBR s opfattelse, at beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i de lediges behov. Derfor kan LBR ikke anbefale at etablere haveservice, hvis denne skal udføres af a- dagpengemodtager og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Det bør, ved etablering af haveservice der udføres af indsatsklare kontakthjælpsmodtagere, undersøges, om servicen skal/kan konkurrenceudsættes med anvendelse af sociale klausuler, og/eller indgå som en del af en opkvalificeringsindsats. Side 22 af 23

23 11. Eventuelt/meddelelser Jytte Brouer gjorde opmærksom på Sekretariatet rundsender information om initiativet. Kasper Kyed inviterede LBR i teatret den 21. marts i Holbæk Teater for at se forestillingen Dagpengeland. Underskriftsblad Formandskabet kvitterer ved underskrift for mødets beslutninger Kenny Jensby Birgit Jørgensen John Hvass formand 1. næstformand 2. næstformand Side 23 af 23

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere