Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni Forfatter: Christina Zeeberg Anne Marie B.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B."

Transkript

1 Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni Forfatter: Christina Zeeberg Anne Marie B. Madsen Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University Collage Lillebælt. Antal tegn:

2 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metode... 4 Love og paragraffer... 5 Kreativitet hvad er det?... 7 Habitus og kapitaler Symbolsk Kapital Kulturel og økonomisk kapital Flow og fordybelse Pædagogens kompetencer Analyse Lovgivning Kreativitet som tankegang Spiller habitus og kapitalerne ind i kreativitet? Kan vi være med til at skabe flow hos andre Hvad kan vi som pædagoger gøre anderledes Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger Tidskrifter Forskning

3 Indledning Er kreativitet ikke bare perler, syning og maling? Nej det er det ikke, kreativitet er meget mere, og der er mange fordele ved at være kreativ. Man ved fra forskning gennem de senere år, at kreativitet er vejen frem, den er med til at udvikle os, både børn og voksne, men den er samtidig med til at vi lærer at begå os i livet, hvad enten det er i samspil mellem børn, kollegaer, venner eller familie. Forskere mener at det at være kreativ kan læres 1, det er ikke bare en medfødt egenskab, men noget vi lærer igennem hele livet og jo flere kreativiteter man deltager i, hvad enten det er leg, eller kunsthåndværk, jo flere færdigheder vil barnet udvikle. Der udover kan kreativitet være med til at højne ens selvværdsfølelse, fordi man oplever noget positivt i processen og man finder ud af at man rent faktisk godt kan. Kreativitet er også med til at man tænker uden for boksen når man skal være problemløsende. Børn der er opvokset med kreativitet som en del af deres hverdag, vil ofte møde deres omgivelser og den ukendte verden med et langt mere positivt syn og opfattelse 2. Men hvem siger det? Her kunne det være fristende at skrive at det er noget vi har fundet på gennem vores arbejde og forskning, men sådan er det desværre ikke. Forskere såsom Lene Tanggård (Professor ved humanistisk fakultet) har blandt andet forsket i hvad kreativitet gør ved børn, men ikke mindst hvordan vi som pædagoger kan gøre for at støtte barnet bedst muligt og samtidigt vise børn hvilke muligheder der er i det kreative, så de har mulighed for at udfolde sig og ikke mindst udvikle sig til de individer de er 3. Vi har på baggrund af vores praksis erfaring fra dels vores praktikker og ikke mindst studierelateret arbejde på døgninstitutioner og specialgrupper i børnehaver, valgt at målgruppen for netop denne opgave er udsatte børn. Dette er valgt på baggrund af vores oplevelser og undren over manglende kreativitet med disse børn. Når vi skriver kreativitet, er det ord forbundet med rigtig mange ting, da der er mange måder at være kreativ på, dette vil blive beskrevet i afsnittet Kreativitet hvad er det?. Samtidigt vil vi ligge stor vægt på pædagogens rolle i de kreative processor og ikke mindst i de sociale aspekter i arbejdet med det kreative og udsatte børn. 1 Den kreative pædagogiske organisation Frans Ørsted 3 Den kreative pædagogiske organisation d

4 Problemformulering Vi har på baggrund af den forskning der allerede eksisterer inden for normalområdet, undret os over hvorfor der ikke er forsket i det kreative hos udsatte børn og det har fået os til at stille os selv nogle spørgsmål:. Hvad er kreativitet? Hænger kreativitet sammen med flow, positiv psykologi og ikke mindst de sociale kapitaler og arenaer børn befinder sig i? Hvilke kompetencer skal vi som pædagoger besidde for at kunne arbejde kreativt? Vi vil forsøge at besvare disse spørgsmål, dermed ikke sagt at vi kommer med et endegyldigt svar, men det er vores hensigt at vi vil sætte fokus på hvor vigtig kreativiteten er i praksis, og ikke mindst hvor stor betydning det har for barnets og ikke mindst pædagogens selvværd og selvopfattelse. Metode Det er vores hensigt, at denne opgave skal sætte fokus på hvad kreativitet er og hvad den gør for os som mennesker, og det er et bevidst valg at vi ikke har læringsrum/stil med i denne opgave, selvom vi er klar over at læring hænger tæt sammen med kreativitet. Men vi har valgt at ligge vores fokus på vigtigheden af hvad kreativiteten gør ved os som individer, ved vores selvværdsfølelse og ikke mindst hvilken betydning den har i de arenaer vi befinder os i. Når vi vælger at ligge os fast på hvorfor kreativiteten er vigtig for os mennesker som individer, og hvad den gør ved os og vores følelser, og samtidigt udforske om det har betydning for os i forhold til de arenaer vi befinder os blandt andre mennesker, er det forskere og teretikere som Lene Tanggaard (professor ved humanistisk fakultet i Aalborg), Chikzentmyhaily der har forsket flow og ikke mindst Pierre Bourdieu og hans kapitalbegreber der gør sig gældende. Vi er bekendt med at både Arne Trageton, Hans Henrik Knoop, Howard Gardner og ikke mindst Sven Lindstrøm arbejder og forsker i kreativitet, men da vi ligger vægt på hvad kreativitet gør for os som individer og de arenaer vi befinder os i, har vi altså valgt at ligge vores fokus på Lene 4

5 Tanggaard og Chikzentmihayli og Pierre Bourdieu, da deres forskning og teorier i vores optik hænger godt sammen med kreativitet. Det er netop denne optik vi vil forsøge at fremhæve i denne opgave, således at det kommer til udtryk hvor vigtigt det er som pædagog at have fokus på disse ting, da kreativitet kan være mange ting, hvilket vi vil belyse i afsnittet Kreativitet hvad er det? Da det er udsatte børn vi primært arbejder med i denne opgave, har vi valgt at definere hvornår et barn er udsat i forhold til lovgivningen. Da vi er bevidste om at et udsat barn er et vidt begreb og at man som barn godt kan være udsat og stadig hjemmeboende, har vi her i opgaven valgt at ligge vores fokus på de børn der er anbragt uden for hjemmet på døgninstitutioner, da det er der vi i praksis har oplevet manglende kultur omkring kreativitet og vigtigheden af den. Love og paragraffer Hvornår er et barn udsat? Det er ofte en individuel vurdering, hvornår man synes et barn er udsat, men der ligger nogle klare retningslinjer for hvornår vi som pædagoger skal reagere når vi møder et udsat barn. Disse retningslinjer er beskrevet i Barnets reform, en bog som servicestyrelsen har udgivet og det er hensigten at den skal bruges som opslagsværk og hjælpeværktøj, i arbejdet med de udsatte barn. Barnets reform erstatter anbringelsesreformen der blev udgivet af selvsamme styrelse i Formålet med Barnets reform er klart at øge indsatsen og hjælpen til det udsatte barn og barnets familie, da man ved fra undersøgelser og forskning at tidlig indsats gør en forskel for det enkelte barn. Vi skal som pædagoger reagere, når vi ser et barn blive udsat for vanrøgt, her er tale om når barnet udsættes for manglende omsorg både fysisk og psykisk, mad, seksuelt misbrug, vold, og når barnet lever under forhold der er med til at bringe barnets liv, udvikling og ikke mindst sundhed i fare 4. Oplever vi noget af ovenstående har vi som pædagoger, jævnfør servicelovens 153, en skærpet underretningspligt til, at underrette myndigheder om vores mistanke om barnets mistrivsel. 153 lyder som følger Personer der udøver offentligt tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn eller ung under 18 kan have behov for særlig støtte efter kapitel 4 Barnets reform s. 73 5

6 11, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordendes forældres forhold eller 3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb Underretning: Formålet med en underretning er at orientere socialafdelingen, om at et barn har brug for hjælp, og at der er behov for at en socialrådgiver indgår i et samarbejde med familien. 5 I serviceloven 154 står der at: den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette. 6 Når kommunen modtager en underretning, er det kommunens pligt, jævnfør servicelovens 19 7 at undersøge om barnets udvikling og trivsel er i fare. Hvis kommunen finder at barnet er i fare, vil man som oftest sørge for, at familien får den fornødne støtte, det være sig aflastningsfamilie til barnet, særlige støtteforanstaltninger i hjemmet eller daginstitution jævnfør 52 i serviceloven som skriver følgende: Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte 8 Før et barn anbringes uden for hjemmet, skal der dels foreligge flere underretninger til kommunen, og ud fra disse underretninger skal der være iværksat støtte i hjemmet, med mindre at underretningen er af sådan en grov karakter at fjernelse af barnet er påkrævet med det samme, her er der tale om grov vold og seksuelt misbrug. Den pågældende instans der underretter barnets hjemkommune, det være sig daginstitution, læge, skole eller sågar politiet, så skal de give udtryk for at barnets trivsel og udvikling er i fare. Barnets hjemkommune er forpligtiget til at reagere på en sådan underretning, og i den forbindelse skal kommunen kontakte barnets forældre eller værger for en uddybelse af den indsendte underretning. Såfremt kommunen fortsat modtager underretninger fra de forskellige instanser som tidligere nævnt, iværksætter familiens socialrådgiver en 50 undersøgelse jævnfør serviceloven. En 5 https://nyborgkommune,dk, Tværfaglige samarbejde omkring børn og unge med særlige behov, s 4 6 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Overgreb mod børn, det kriminalpræventive råd, s Overgreb mod Børn, det kriminalpræventive råd, s

7 50 undersøgelse laves i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren til barnet og den skal afdække barnets trivsel, udvikling, familieforhold, sundhedsforhold, skoleforhold, fritidsforhold og venner og andre relevante forhold. Denne grundige undersøgelse skal danne grundlag for at beslutte, om der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger og eventuelt hvilke 9. Typisk vil der foreligge 5 15 underretninger på et barn før en anbringelse kommer på tale. Dog kan der iværksættes en 50 undersøgelse på baggrund af 1 underretning, hvis underretningen er af særlig grov karakter, for eksempel hvis barnet bliver udsat for grov vold, lever under direkte sundhedsskadelige forhold eller udsættes for seksuelt misbrug. I 2011 var børn og unge anbragt uden for hjemmet 10, i dette tal er det både børn i plejefamilier og på døgninstitutioner. Vi har valgt at ligge vægt på de børn der er anbragt på døgninstitution, da disse børn ofte er dem der er dårligst fungerende i forhold til færdigheder og de sociale aspekter, og vi vil her beskrive hvor vigtigt det er at være kreativ med netop disse børn. Kreativitet hvad er det? Mange tror at når man er kreativ så er man god til at tegne eller male, men det er ikke helt sådan det hænger sammen. Ordet kreativitet kommer af latin creatio, cre are at skabe, det hentyder til evnen til nyskabelse, idérigdom og evne til at realisere ideerne 11. Det betyder i bund og grund, at man er kreativ på mange måder, blandt andet når du laver mad, eller hvis du skal lave en urtehave, der tænker du kreativt. Du tænker over hvordan maden skal smage eller hvordan urtehaven skal se ud og hvilke produkter du gerne vil have i urtehaven, når du gør dette tænker du ud af kontekst, især hvis urtehaven bliver rund eller stjerneformet og ikke bare den gængse firkant i et hjørne af haven. At være kreativ handler altså om at du formår at tænke uden for boksen og ikke gøre som man plejer. Kreativitet kan også defineres som social kreativitet, her handler det om at man i en større social sammenhæng får anerkendt det man har lavet, her skal der gerne være tale om noget nyt, altså nytænkning, noget der er anderledes og skille sig ud fra mængden. Foreksempel, det er påsketid og derfor klippeklistretid på døgninstitutionen, på bordet ligger der silkepapir, pustet æg, maling, 9 Overgreb mod børn, det kriminalpræventive råd, s d Kreativitet skal læres, Lene Tanggaard 7

8 glimmer m.m. Peter er kommet til at spilde lidt vand på silkepapiret, her opdager han at silkepapiret afgiver farve på ægget, han tager derfor de farver silkepapir han godt kan lide og gør dem våde og vikler silkepapiret om ægget. 10 min senere fjerner han silkepapiret og ægget er farvet. Her har Peter skabt noget nyt, ikke at det at puste æg er nyt, men måden han har farvet ægget på. Peter bliver anerkendt for nytænkningen og ikke selve produktet der er kommet ud af hans nytænkning 12. Socialt kreativitet handler også om at skabe og udvikle ens sociale egenskaber, og om hvordan man begår sig blandt andre mennesker, kreativiteten kan altså være med til at skabe nye sociale relationer, da man gennem processen opnår et fælles 3. og derved også en relation. For at tænke kreativt, er det vigtigt at man også lærer det. Forskere som Lene Tanggård mener at kreativitet kan tillæres, hun skriver i sin bog Kreativitet skal læres Man kan lære at være kreativ, hvis det fastholdes, at kreativitet ikke er et resultat af guddommelig inspiration eller pludselige indfald, men tværtimod er et fænomen, som kan beskrives og forstås som et led i udvikling og forandring af menneskelige praksisser. Læring bliver vigtigt for kreativitet i den forstand, at kreativitet forudsætter viden og færdigheder inden for eksisterende praksis man skal have lært at kende disse praksis for at kunne transformere dem. En form for mesterlære forstået som det at lære i og af en praksis er en nødvendig forudsætning for kreativitet. Man kan også bruge kreativiteten til at give udtryk for følelser og oplevelser. For eksempel så er Ingrid blevet udsat for overgreb som barn, i hendes teenageår er der en pædagog der opdager hendes talent inden for den keramiske verden, en verden hun i dag bruger til at give udtryk for hendes følelser omkring hendes oplevelser som barn. Det har den betydning for Ingrid at hun får bearbejdet sine oplevelser og lærer at leve med dem. 13 Kreativitet opfattes oftes som kunst og æstetik, men i virkeligheden er kreativitet også en stor del af dagligdagen, og kan beskrives som løsningsorienteret knyttet til hverdagspraksis hvilket også ses i nedenstående figur Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen, Lene Tanggaard m.fl. 13 Kreativitet skal læres Lene Tanggaard 14 8

9 FRA Kreativitet er kunst og æstetik TIL Kreativitet er løsningsorienteret og knyttet til videnskab og hverdagspraksis Kreativitet er en medfødt individuel egenskab Kreativitet opstår spontant, den er som sendt fra himlen eller opstået ud af indre psykologiske/intellektuelle egenskaber Kreativitet er en almen forudsætning og/eller kompetence, der kan læres Kreativitet opstår i sociale sammenhænge, i kontekstuelle og materielle betingelser, som kan Figur fra Bupl artikel Hvad er kreativtet i pædagogisk regi tilrettelægges og kontrolleres Det ovenstående skema er et der er udviklet i forbindelse med BUPL s forskningsprojekt, hvor projektleder Vicki June Sieling har forsket i hvad der er relevant i pædagogisk praksis. Modellen viser en pædagogisk forståelse for kreativitet og der er ikke tale om at man kun bevæger sig venstre til højre i modellen, men at man som pædagog bevæger sig rundt i alle felterne, og at man som pædagog har forståelsen for at kreativitet er noget der opstår spontant, og ikke mindst noget der opstår i socialt sammenhænge 15. Man kan også kalde dem nye kreativitetsforståelser. Disse forståelser kan ses som et resultat af samfundets udvikling, hvor alle helst skal besidde en kreativ kompetence, og samtidigt bliver kreativitet i langt større grad knyttet til produktudvikling og innovation. Der er altså tale om, at kreativitet kan ses som noget kunstnerisk, hverdagsbetinget og ikke mindst noget socialt. Med andre ord, kan man sige at uanset hvor og hvordan du bevæger dig i livet, vil kreativitet være en stor del af det

10 Vi skal som individer helst stilles overfor en udfordring, for at det sætter skub i vores kreative tankegang, det skal være en udfordring der hiver os ud af vores vante tankegang og gerne en som pirrer vores nysgerrighed 16. Når vi står over for denne udfordring, kan vi vælge at anskue den ud fra 2 perspektiver, den ene med en positiv tilgang den anden med en negativ tilgang. Hvis vi benytter os af den positive tilgang, vil opgaven virke langt mere overskuelig og at opgaven virker spændende og udfordrende for os, og vi går til opgaven med et åben sind og er klar til at være nytænkende. Finder man derimod opgaven for værende svær og uoverskuelig vil man som udgangspunkt have en negativ tilgang til den og det vil i den grad hæmme opgaveløsningen. Man kan således opdele kreativitet som værende negativ og positiv. Habitus og kapitaler Kreativitet kan også ligge i ens habitus, habitus begrebet er oprindeligt et begreb sociologen Pierre Bourdieu ( ) har opfundet, og habitus er efter Bourdieus teori et system af dispositioner som tillader os som mennesker at tænke og orientere og ikke mindst handle i sociale arenaer. Dette system er et resultat af erfaringer, hukommelse og måden vi tænker og bevæger os på i forhold til andre mennesker. Vores habitus vil i relationen til andre mennesker spille ind, for eksempel i måden vi møder andre mennesker og i måden vi omgås dem. For eksempel Hasse anbragt på en døgninstitution og det bliver hurtigt klart for pædagogerne at Hasse er rigtig dygtig til at spille pædagogerne ud mod hinanden (i fagsprog kaldet splitting), for eksempel ved at sige, at nu har en af de andre pædagoger sagt noget, også selvom det ikke passer, men ved at Hasse gør det, skaber han en konflikt i personalegruppen. Det gør personalegruppen sårbar at blive splittet ud mod hinanden, fordi den ikke længere vil være loyal mod hinanden. Da det går op for personalegruppen, opdager de at Hasses mor, faktisk gør det samme når hun ringer til institutionen. Hasses mor er rigtig god til at sætte mange pædagoger i gang med at undersøge den samme ting og da alle ikke svarer ens, bruger hun de svar hun får, til at spille personalet ud mod hinanden. Det blev efterfølgende vedtaget på et personalemøde, at al kontakt til Hasses mor udelukkende blev varetaget af hans kontaktpædagoger

11 I ovenstående eksempel kan man se, at Hasse der er opvokset hos sin mor, og har set hende agere og navigere igennem livet som manipulerende og splitte for at opnå det hun gerne vil. Hasse har tillært sig samme tilgang til andre mennesker og han kan kun bruge de personer han omgås hvis det giver mening for ham at de er hans liv. Hasse opnår en succes ved at splitte og manipulere de voksne, for det ses gang på gang at han slipper af sted med sin splitting, for eksempel hvis den ene voksen siger nej til at Hasse må spille playstation, Hasse spørger så en anden pædagog om han må, og han får lov. Her kunne man også kigge på personalets indbyrdes kommunikation, men det har vi valgt ikke at gøre, selvom vi er bevidste om at i arbejdet med udsatte børn på døgninstitution er det vigtigt at personalet kommunikerer indbyrdes, men det er altså ikke noget vi ligger vægt på i denne opgave. Hvis man kigger på eksemplet med Hasse som er beskrevet ovenover, vil man ved at kigge på Bourdieus teori omkring habitus og hans kapitaler, kunne se, at der er tale om at Hasses opførsel og hans måde at agere på er nedarvet i hans habitus. Ligeledes vil man kunne drage paralleller i forhold til Bourdieus teori omkring kapitaler. Symbolsk Kapital Hvis vi igen tager udgangspunkt i Hasse, kan vi fortælle at Hasse er 17 år gammel og anbragt udenfor hjemmet i surrogat da han er sigtet for grov vold. Hasses omgangskreds er en kreds hvor brug af stoffer og tilegnelse af ting der ikke tilhører dem er en del af hverdagen. For at opnå disse ting manipulerer Hasse ofte sine ofre til at udlevere tingene til ham 17. Det Hasse gør er i hans omgangskreds, ifølge Bourdieu, symbolsk kapital, dette skyldes, at Hasses adfærd anses som værende anerkendende og tillægges en værdi i hans omgangskreds. Symbolsk kapital er når noget anerkendes og tillægges en værdi af de sociale grupper man eksisterer i. Hasses omgangskreds anerkender og tillægger altså Hasses adfærd værdi og anerkender at det er okay at han tilegner sig noget der ikke er hans. Hvis det forholdte sig sådan at Hasses omgangskreds tog afstand fra hans måde at agere på, ville der ikke være et grundlag for symbolsk kapital. Symbolsk kapital kræver altså at der er et såkaldt marked for det, for at det kan eksistere, man kan med andre ord sige, at der skal være nogle ligesindede med Hasse, er der ikke det, ville Hasse ikke tilegne sig 17 Praksis erfaring fra praktik på Egely 11

12 symbolsk kapital, men derimod blive set som en person med få ressourcer og uden kapital i forhold til det symbolske. 18 I Hasses tilfælde kunne der godt være tale om teknisk kompetence frem for symbolsk kapital. Teknisk kompetence er når vi har tillært os noget og er blevet gode til det, og får anerkendelsen fordi vi i samme moment formår at tilegne os et register af gestus og ikke mindst en måde at tale på, der gør at det Hasse laver bliver værdifuldt 19, det vil dog kun være i den arena Hasse befinder sig, der vil finde hans ageren værdifuld, fordi de selv er af samme type. Kulturel og økonomisk kapital Kulturel kapital handler om uddannelse, kultur og dannelse, men i den grad også omkring hvilken social arv du har med dig fra fødslen. Det har betydning om du er født ind i fattigdom eller født ind i en velhavende familie, da en velhavende familie som udgangspunkt vil have langt flere ressourcer i forhold til skolevalg, museumsbesøg, koncerter med mere, hvor en fattig familie vil vælge den nærmeste folkeskole, og måske fravælge museums besøg og koncerter på grund af økonomien 20. Skolevalg og kulturelle indslag i opvæksten har betydning for din voksentilværelse, dette skyldes at jo bedre skolevalg og flere kulturelle indtryk man får, jo stærkere vil man stå rent uddannelsesmæssigt, og jo bedre uddannelse jo bedre økonomi, og det er her den økonomiske kapital kommer ind. Økonomisk kapital giver lidt sig selv, økonomi er lig med penge, og jo flere penge man har, jo mere kapital har man. Dog kan man også have økonomisk kapital ved at eje ting der er dyre såsom iphone, fladskærms tv og en ny bil 21. Sidst men ikke mindst er der den sociale kapital, den handler i bund og grund om hvilke relationer og forbindelser man har som individ. Har man en god relation til familien og har man vedligeholdt de forbindelser man har skabt sig gennem skole og videregående uddannelser, vil man som udgangspunkt også stå stærkere 18 Pædagogik en grundbog til et fag s Pædagogik en grundbog til et fag s Pædagogik en grundbog til et fag s Pædagogik en grundbog til et fag s

13 Bourdieus kapitaler og habitus hænger altså sammen i sådan grad at det er med til at forme os som de individer vi er. 22 Samtidigt spiller det dog ind hvilken social arv vi har, med social arv menes der hvilke kapitaler ens forældre har været i besiddelse af under ens opvækst. Har forældrene haft økonomisk kapital har det betydning for deres valg af skole til barnet, og samtidigt har det betydning for hvilke arenaer man befærder sig i, da man ofte vælger at omgås ligesindet og ligedannet 23. Hvis man er opvokset i en kultur hvor skolegang og uddannelse er i fokus vil man være mere kreativ og nytænkende i sin tankegang, og man har mere mod på at udforske og tilegne sig viden. Flow og fordybelse Hvad er flow? Flowbegrebet er oprindeligt udtænkt af teoretikeren Mihaly Csiksentmihalyi, og det handler om at man i en proces hvad enten det er i arbejdet med træ eller om det er ved at skrive, opnår en tilstand i ens sind, hvor man er 100 procent koncentreret omkring den opgave man har gang i, ens bekymringer er ikke længere til stede i tankerne, og tiden går uden at man registrerer at tiden flyver af sted. Flow handler altså om at man i processen opnår en indre ro/fordybelse, en virkelyst og glæde og ikke mindst en læring og indre motivation. Positiv psykologi hænger sammen med flow. Positiv psykologi handler i bund og grund om, at fokusere på menneskets positive, kommunikative, egenskaber, potentialer og ikke mindst deres kreative sider 24. Positiv psykologi handler også om at have fokus på det gode liv, hvordan man får et godt liv hvor man er lykkeligt men også hvad der skal til for at få det. Blandt andet ved at ændre vaner, handlinger og de kognitive processer man som mennesker gennemgår. Den positive psykologi kan være en metodisk eller teoretisk formålet med dem begge er at de skal være med til at fremme vores trivsels, lykke og læring. Målet for den positive psykologi er at opnå 22 Pædagogik en grundborg til et fag s Pædagogik en grundbog til et fag s Frans Ørsted Andersen 13

14 lykke og trivsel i tilværelsen, i dette sammenhæng til vores positive følelser til glæde og afklaretheden og tilstande flow. Man går kognitivt ind for at se hvad det er der måske hæmmer følelserne, og samtidigt hvad der kan fremme vores følelser så vi har mulighed for styre udefrakommende faktorer hvad enten de er positive eller negative. Udefrakommende faktorer kan være modsætningen til flow, når noget virker uoverskueligt, man bliver stresset og der er en ydre styring, hvilket i bund og grund betyder at det er noget vi ikke kan styre 25. Csiksentmihalyi opstiller flow i to overkategorier, nemlig Negentropi og Entropi, begreberne er inspireret af naturvidenskaben, da entropi i fysikkens verden betyder uorden i systemet. Csiksentmihalyi bruger dog adjektivet psykisk entropi, da det er en sindstilstand han referer til, for eksempel at man som individ har en tendens til at opbygge negative tankemønstre og forstærke dem ved at fastholde man ikke kan. Dette tankemønster kan være med til at udløse en psykisk lidelse og det er det Csiksentmihalyi kalder psykisk entropi 26. Vi forsøger altså at fastholde os selv i at vi ikke kan, vi forstærker følelsen af stress, frygt og ikke mindst sorg, fordi vi bruger vores psykiske energi på at forsøge at genoprette en slags indre orden. Flow, håb, optimisme og ikke mindst kreativitet hører hjemme i Negentropi, da disse oplevelser giver os positive følelser og vi behøver ikke bekymre os om de ting vi ikke formår. Ved at rette fokus på en given opgave, så har man sat sig et mål, hvor intenst og hvor længe vi så kan fortsætte mod målet er et spørgsmål om evne og ikke mindst motivation 27. De ovenstående begreber er med til at man etablerer prioriteter i ens hjerne, man skaber altså en orden i bevidstheden. Har man ikke denne orden kan man tendere til at skabe kaos og uorden. Hos de mennesker der har ringe selvværd vil deres tilstand af psykisk entropi hurtigt forringes hvis de har oplevelsen af, at det er deres egen fejl. For eksempel hvis det går dårligt til en eksamen, så skyldes det i deres verden, at de ikke har forberedt sig nok, også selvom det måske skyldes at de har 25 Frans Ørsted Andersen 26 Frans Ørsted Andersen 27 Frans Ørsted Andersen 14

15 været så nervøse at de ikke har kunne fremstamme et ord, og at det er nervøsiteten der er skyld i den lave karakter og ikke at de ikke har forberedt sig 28. Flow hos børn er ofte eksisterende, man vil ofte opleve at Pers leg i sandkassen bliver til flow for ham, han lever sig fuldstændigt ind i legen og glemmer alt og alle omkring ham. Per oplever det Csiksentmihalyi referer til som psykisk negentropi, han indgår i en leg hvor forglemmelse koncentration, fokus, hengivelse og ikke mindst glæde. Per oplever altså mentale processer i denne leg der gør at han samler sine sanser og tanker om en bestemt ting/aktivitet. Nogle forskere mener at vi er født med flow evnen, men at vi jo ældre vi bliver taber noget af den igen, hvilket skyldes samfundsmæssige og ikke mindst kulturelle forhold. Flow er altså medfødt og vi har evnen til at udvikle den igennem hele livet, hvis de rette betingelser er til stede for udviklingen 29 Det har altså betydning at vi som pædagoger formår at skabe rum, lyst og ikke mindst motivation og tid til at børn igennem hele deres opvækst, hvad enten det er børnehave eller gymnasiet formår at udvikle evnen flow. Flow er en tilstand der i den grad er af stor betydning og måske også afgørende for vores velvære, udvikling og motivation og ikke mindst læring. 30 Forskere mener dog at vores flow-evne er stærkt truet af samfundets stress og jag, De konstante krav der hele tiden eksisterer om at vi skal skabe bedre resultater, vi skal være mere fleksible og langt mere effektive. Ved at have så travlt har vi som individer sjældent tid og ikke mindst ro til at fordybe os i de ting der nu engang optager os, og vi vil derfor ikke opleve flow. Det samme gør sig gældende hos børn, hvad enten de er anbragt uden for hjemmet eller blot er i en almindelig daginstitution. 31 Flow forbindes især med ordet kreativitet, da det ofte er i kreative processor, hvor man er nytænkende og nyskabende og hvor man indlever sig i projektet, at man opnår flow følelsen. Derfor er det af stor betydning, hvis vi skal fastholde flow-evnen, at vi som pædagoger er nytænkende og at vi er med til at skabe nogle forhold der gør at børnene oplever flow. 28 Frans Ørsted Andersen 29 Frans Ørsted Andersen 30 Frans Ørsted Andersen 31 Frans Ørsted Andersen 15

16 Pædagogens kompetencer. I forhold til flow som i den grad forbindes med kreativitet kan vi altså konstatere at pædagogens kompetencer i stor grad også spiller ind, det er altså vigtigt at vi formår at skabe de nødvendige rum, tid, og ikke mindst være leveringsdygtige i materialeudvalg, så børnene kan skabe en proces og i processen opnå en flowtilstand. Vi skal samtidigt være rammesættende så børnene kan skabe relationer og udvikle relationerne så de i relationen kan skabe og kreere 32 I de senere år, er man blevet mere bevidst om at kreativiteten er vigtig for børns udvikling og forskere som Lene Tanggaard beskriver også, at børn i den kreative proces foregår i et bestemt domæne og at det bidrager med noget der er værdifuldt og som kan anerkendes. Deres relationsdannelse i den kreative proces skaber et fællesskab, et fællesskab hvor man ikke nødvendigvis behøver at være enig om processen, men man har et fælles mål, for eksempel at male billeder til gangen. Tanggaard referer disse relationer til praksisfælleskaber og skriver følgende i et praksisfællesskab vil man i det mindste på et overordnet plan være enig om de hensigter og mål der arbejdes med 33. I praksisfællesskaber indgår både børn og pædagoger, og det er en selvfølge at det er pædagogens ansvar at skabe rammerne for at børnene på institutionen kan opnå praksisfælleskaber. Vi skal altså sørge for at de dels har tiden til at fordybe sig og ikke mindst materiale, men især tiden er vigtig, da kreativitet ikke kan forceres, hvilket vil sige at tvinge kreativiteten frem 34. Det som kan fremme kreativiteten er at have et bredt materialevalg, så børnene bliver udfordret i deres tankegang, og samtidigt støtte og opmuntring fra pædagogens side af 35. Når vi sætter børnene i disse rammer, er det vigtigt at vi som pædagoger trækker os i forhold til skabelsen af produktet, vi har alle hver vores opfattelse af hvordan en elefant ser ud, og det er vigtigt at det er barnets ide der kommer til udtryk i produktet og ikke vores ide om hvordan en elefant ser ud. Vi kan også dræbe kreativiteten hos det enkelte barn, hvis vi overvåger dem eller hvis barnet har følelsen af at blive overvåget. Barnet kan få følelsen af at han ikke er god nok (Psykisk entropi) og det er her vigtigt at vi formår at give barnet følelsen af at han rent faktisk godt kan. For eksempel så 32 Taanggaard, kreativitet skal læres! 33 Tanggaard, kreativitet skal læres! S Tanggaard, kreativitet skal læres! 35 Tanggaard, kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen. 16

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 Ryvang 2 Børnehaveplan 2009-2010 KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 1 Forord Flow, Gyldne øjeblikke og pædagogisk idræt Denne børnehaveplan er en fortsættelse af vores tidligere børnehaveplaner og har

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere