Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune"

Transkript

1 Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål... 2 Fremtidens ældre... 3 Formål med forebyggende hjemmebesøg... 5 Lovgrundlag... 7 Forslag til lovændring... 7 Indhold i et forebyggende hjemmebesøg?... 8 Metode... 8 Interview... 9 Pilotprojekt Fejlkilder Databehandling Metodiske overvejelser Resultater Bor du alene? Er du tilfreds med dit samvær med andre mennesker? Er du tilfreds med dit helbred for tiden? Kan du huske, at du har modtaget et brev, med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg? Har du set Lemvig Kommunes annonce i ugeavisen om forebyggende hjemmebesøg? Vil det betyde noget for dig, at datoen for dit besøg står i brevet? Kender du til de aktiviteter, der er i dit lokalområde? Fx klub, foreninger, kirke, motionscenter osv.? Deltager du i aktiviteterne i dit lokalområde? Fx klub, foreningsaktiviteter, motionscenter, kirke osv.?.. 27 Hvilke aktiviteter deltager du i? Hvad synes du samlet set om de tilbud der er i Lemvig Kommune? Har du nogle ønsker til tilbud? Må jeg bede en kollega kontakte dig, på baggrund af noget af det, du har fortalt mig i dag? Jeg vurderer, at der er brug for yderligere hjælp/kontakt. Må jeg gå videre med oplysningerne? Hvad gør man på nationalt plan? Konklusion Scenarier og anbefalinger Hvilken økonomisk betydning vil det have, hvis 50% siger ja til besøg Økonomiske beregninger 75 årige Økonomiske beregninger 80 årige Afslutning Litteraturliste Side 1 af 41

3 Indledning Sundhedsafdelingen i Lemvig Kommune har fra Ældremilliarden i 2014 startet et projekt op omkring forebyggende hjemmebesøg. Projektet løber fra 1. april 31. december 2014 og afsluttes med en rapport ved udgangen af Lemvig Kommune sender i dag brev til de borgere, der fylder 75 år. I brevet bliver der orienteret om muligheden for et forebyggende hjemmebesøg. Samtidig annonceres der 2 gange årligt i Lokalavisen, i marts og september, med opfordring til at borgeren kan henvende sig til det hjemmeplejeområde de bor i, hvis de har behov for et forebyggende hjemmebesøg. Borgerne vil få besøg af en sygeplejerske eller en ergoterapeut fra hjemmepleje området de bor i. I Lemvig kommune har man valgt, at undtage de borgere, der får personlig pleje og praktisk hjælp, jævnfør Lov om Social Service, Der er i 2012 og 2013 sendt brev ud til 378 borgere, hvori der stod, at de kunne henvende sig, hvis de havde behov for et besøg. Ud af de 378 borgere har kun 15 benyttet sig af muligheden for at få et forebyggende hjemmebesøg, svarende til 4,0 %. Lemvig Kommunes sundhedspolitiske værdigrundlag lægger op til, at der skal være lighed i sundhed. Der skal være overskud til at tage sig af de svageste borgere i samfundet. Der er forskel på menneskers ressourcer og de kan variere gennem livet. De borgere, der har brug for særlig hjælp af fysiske, psykiske, sociale eller kulturelle årsager, skal tilbydes hjælp, så deres handlekompetence styrkes, så egen sundhed understøttes (Lemvig Kommune, Sundhedspolitik ). Projektets formål Projektets formål er, at undersøge, om der er aspekter, der ikke opfanges og lader borgerne tilbage med ønsker og behov, der kunne have været ændret/tilgodeset ved, at ændre proceduren fra borgers ansvar til at bede om besøg, fremfor at blive tilbudt et besøg med dato, som aktivt skal frameldes. Samtidig ønskes der svar på, om der er særlige ønsker og behov, der ikke opfanges, ved den nuværende procedure. Formålet er derudover, at opnå indsigt i borgernes sundhedstilstand samt de aktiviteter, de deltager i. Der ønskes ligeledes indsigt i, om der er forskel i borgernes handlemønstre, alt efter hvilket hjemmeplejeområde de bor i. De borgere, der er i målgruppen for kortlægningen, er afgrænset til ældre mellem 75 år og 78 år og som ikke har henvendt sig for at få et forebyggende hjemmebesøg. En borger i målgruppen kan godt have visse skavanker eller sygdomme, men samtidig have et funktionsniveau, der muliggør at borgeren i høj grad klarer sig selv i hverdagen. Side 2 af 41

4 Fremtidens ældre Ifølge tal fra Danmarks Statistik er befolkningen i Danmark vokset fra 2.44 mio. i starten af 1900 tallet til mio. i dag. Stigningen forventes at fortsætte, så der i 2050 vil være 6,16 mio. borgere i Danmark. Vi lever længere og antallet af ældre borgere i befolkningen vokser. Mere end en million danskere har nu rundet de 65 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Antallet af danskere på 65 år og derover tæller nu personer (www.kl.dk, 2013). Antallet af danskere over 65 år forventes at stige fra knap 1 mio. i dag til 1,5 mio. i 2050, hvilket er svarende til en stigning på 55 %. Antallet af danskere over 65 år forventes at toppe omkring 2044, hvorefter tallet ligger stabilt på godt 1,5 mio. borgere i aldersgruppen. I 2050 forventes andelen af borgere over 65 år at udgøre 24 % af befolkningen, hvor denne aldersgruppe i dag udgør 17 %. Samtidig forventes antallet af borgere over 80 år at stige i hele perioden frem mod 2050, fra i dag til knap i 2050, svarende til en stigning på 159%. Andelen af danskere over 80 år forventes at stige fra 4% af befolkningen i dag til 10 % i 2050 (Det kommunale sundhedsvæsen, 2014). I dag er mennesker i Danmark 80 år eller mere. Hvis ældredødelighedens fald fortsætter med samme hast, kan vi forvente op mod ½ million 80 +årige i år 2050, som vil udgøre op mod en tredjedel af befolkningen (Ældreforum, 2004). Den nye ældregeneration forventes at have et bedre helbred og være mindre nedslidte end tidligere. Alligevel peger sundhedsprofilen på, at der især blandt de ældste ældre og blandt lavt uddannede og enlige, er behov for social- og sundhedsmæssige indsatser. Ældre, der lever alene, er mere udsatte. Det at have en samlever synes at være en beskyttende faktor i forhold til sundheden også et tæt netværk med andre end lige ægtefællen kan virke sundhedsfremmende, og at det derfor kan være en vigtig indsats at styrke netværket omkring de ældre (CFK, 2014). De fleste undersøgelser tyder på, at vi forbliver raske og funktionsduelige i længere tid dvs. at den såkaldte raske levetid forøges (Ældreforum, 2004). Side 3 af 41

5 Fremtidens ældre i Lemvig Kommune Antal 75 årige i og forventet antal fordelt på sogne. Iflg. prognose udarbejdet af Demografix og Lemvig Kommune i foråret Samme fordelt på sogne Data SOGN Bøvling Dybe Engbjerg Fabjerg Ferring Fjaltring Flynder Gudum Harboøre Heldum Hove Hygum Lemvig Lomborg Møborg Nees Nørlem Nørre Nissum Ramme Rom Thyborøn Trans Tørring Vandborg Hovedtotal Side 4 af 41

6 80 årige i og forventet antal fordelt på sogne. Iflg. prognose udarbejdet af Demografix og Lemvig Kommune i foråret Samme fordelt på sogne Data SOGN Bøvling Dybe Engbjerg Fabjerg Ferring Fjaltring Flynder Gudum Harboøre Heldum Hove Hygum Lemvig Lomborg Møborg Nees Nørlem Nørre Nissum Ramme Rom Thyborøn Trans Tørring Ukendte adresser Vandborg Hovedtotal Der ses en stigning i antallet af ældre borgere i Lemvig Kommune. Dette stemmer overens med de tal, der ses på landsplan. Formål med forebyggende hjemmebesøg Formålet med tilbud om forebyggende hjemmebesøg er, at opprioritere den sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for ældre ved at skabe tryghed og trivsel samt yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder (Ministeriet for Børn, ligestilling, Integration og Sociale forhold, 2014). Forskning viser, at de forebyggende hjemmebesøg ikke alene har en sundhedsfremmende effekt, men at de samtidig er forebyggende i forhold til funktionsnedsættelse og sygdom (Vass, M. et. al., 2002). Det forebyggende hjemmebesøg (jf. Servicelovens 79 a) er ifølge kilden kommunernes eneste lovpligtige opsporingskanal, hvorfor det forebyggende hjemmebesøg vurderes at være helt centralt i forhold til målgruppen. Side 5 af 41

7 I litteraturen påvises evidens for, at det forebyggende hjemmebesøg har en positiv forebyggende effekt i forhold til ældres funktionsevne, herunder fastholdelse af evnen til, at kunne varetage almindelige daglige gøremål og aktiviteter (Socialstyrelsen, 2012). Der er evidens for, at forebyggende hjemmebesøg kan forbedre funktionsevnen og reducere funktionsevnetab hos ældre, som har en relativ god funktionsevne og kan klare store dele af hverdagen selv uden hjælp fra andre (Socialstyrelsen, 2013). Gennem de seneste 20 år har forskningsprojekter vist, at det har en gavnlig effekt på ældre menneskers funktionsevne at gennemføre forebyggende hjemmebesøg, hvis besøget omfatter en bred social, psykologisk og helbredsmæssig vurdering og hvis der er opfølgning (Gerontologi, 2008). Forskning peger desuden på, at effektive opsporingsstrategier kan øge antallet af ældre, der takker ja til det forebyggende hjemmebesøg. For eksempel viser et dansk studie, at ældre, der er inviteret via et brev med dato for besøget, har større tilbøjelighed til at takke ja til et forebyggende hjemmebesøg (Socialstyrelsen, 2013). Samme forebyggende medarbejder samt god kontakt mellem medarbejderen og besøgsmodtageren, har betydning for om indsatsen. En del tyder på, at de forebyggende hjemmebesøg har særlig indvirkning på styrkelse af mestring og handlekompetence (Ældreforum, 2005). Antal modtagere af forebyggende hjemmebesøg på landsplan og i Region Midtjylland Modtagere af forebyggende hjemmebesøg, efter køn, alder, tid, område og hjemmebesøg år. Personer der har modtaget Gennemførte besøg et eller flere hjemmebesøg Hele landet Side 6 af 41

8 Personer der har modtaget Gennemførte besøg et eller flere hjemmebesøg Region Midtjylland 2013 Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø 9 9 Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig 3 3 Ringkøbing-Skjern Skive Struer Viborg I 2013 har 87 kommuner indberettet. For at finde landstotal anvendes årets indberettede data samt sidste års data for de manglende kommuner, hvis data haves, og ellers anvendes kommunens befolkningstal gange beregnet andel. (Statistikbanken) Det bemærkes, at forskellen i tallene opstår, fordi nogle borgere har fået 2 besøg. Lovgrundlag Ideen om, at etablere en national forebyggende indsats, i form af hjemmebesøg til ældre mennesker, baseret på lovgivning og placeret i danske kommunale administrationer, er dansk (Ældreforum, 2005). Ideen blev lovfæstet i 1996, da Folketinget vedtog en lov om, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle, der er fyldt 75 år. I 2005 ændredes loven, så Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp efter Lov om Social Service. I maj 2010 vedtages endeligt, at forebyggende hjemmebesøg overgår til Servicelovens 79 a (Socialstyrelsen, 2012). Kommunerne skal med virkning fra 1. juli 2010 tilbyde mindst et forebyggende hjemmebesøg indenfor en 12 måneders periode til alle der er fyldt 75 år (Ankestyrelsen 2010). Forslag til lovændring Aldersgrænsen for obligatoriske tilbud om forebyggende hjemmebesøg, bør efter Hjemmehjælps- Side 7 af 41

9 kommisionens opfattelse hæves fra 75 år til 80 år. Man ved, at effekten af de forebyggende hjemmebesøg er større for de 80 årige end for de 75 årige. Derfor skal de tilbagevendende besøg målrettes de 80 årige (Rapport fra Hjemmehjælpskommisionen, 2013). Borgere mellem år i særlige risikogrupper skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Man ved, at tidlig forebyggelse kan være afgørende for at undgå, at problemerne vokser sig store. Derfor skal borgere i vanskelige livssituationer tilbydes et hjemmebesøg fx hvis de lige har mistet deres ægtefælle eller er særligt isolerede. Besøget hos de 75 årige skal bruges til afklaring af behovet. Der anbefales endvidere, at der i øget omfang anvendes screeningsværktøjer til vurdering af borgernes behov for forebyggende indsatser og at der åbnes op for gruppebaserede tilbud fremfor udelukkende individuelle besøg i borgerens eget hjem (Rapport fra Hjemmehjælpskommisionen, 2013). Lovforslaget er endnu ikke behandlet i Folketinget. Indhold i et forebyggende hjemmebesøg? Et forebyggende hjemmebesøg er en struktureret, helhedsorienteret samtale, med fokus på hvordan den ældre mestrer tilværelsen. Det kan dreje sig om dagligdagen, socialt netværk, bolig og nærmiljø, sundhedstilstand, funktionsevne, aktiviteter og interesser. Det kan også berøre eksistentielle emner, som sorg, tab, identitet, isolation og død. Livshistorien er det bærende tema i den forebyggende samtale. Det er ikke tanken at sygeliggøre de ældre ved at fokusere på sygdom, symptomer m.v. under hjemmebesøgene. Hovedvægten ligger på sociale forhold. (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, 2014). For mange ældre er det netop det sociale aspekt, som er vigtigt i de forebyggende hjemmebesøg (Ankestyrelsen, 2010). På baggrund af samtalen kan der informeres om forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud og den ældre kan ydes råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder i kommunen. Hjemmebesøget skal støtte den ældre i fortsat har have ansvar for eget liv gennem selviagttagelse, så den ældre bliver i stand til at se sig selv og sit liv på nye måder. De forebyggende hjemmebesøg kan give kommunen vigtige informationer om de ældres behov, ønsker og ressourcer og dermed være et værdifuldt redskab, når tilbuddene til ældre skal planlægges (Ældresagen, Metode Der gennemføres ca. 160 besøg hos borgere, der fyldte 75 år i 2012 og I forbindelse med projektet, skal der udarbejdes en rapport med anbefalinger og dertil knyttede beregninger, af ressourcemæssig og økonomisk art. De borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp er fravalgt i projektet i henhold til lovændringen i Side 8 af 41

10 Interview For at få flere perspektiver på undersøgelsen, er der anvendt metodetriangulering. Der er udarbejdet et semistruktureret spørgeskema, med både kvantitative og kvalitative svarmuligheder. De kvalitative svarmuligheder har gjort det muligt at uddybe spørgsmålene, hvilket underbygger svarerne. Spørgeskemaet er blevet brugt som interviewguide hos borgerne. Der er 378 borgere, der er blevet 75 år i 2012 og Ud af de 378 borgere er der udvalgt 160 borgere der er fordelt forholdsmæssigt i områderne, da besøgene skal kunne nås inden udgangen af Borgerne er udvalgt efter fødselsdato, således at der tælles igennem listen med borgere, startende med dem der har fødselsdag 1. januar, 1. februar og så fremdeles. Borgere der får hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp er fravalgt i projektet, da disse borgere heller ikke er inkluderet i de nuværende forebyggende hjemmebesøg i kommunen. For at få et overblik over, om der er forskellige tendenser i de forskellige hjemmeplejeområder, er borgerne inddelt og udvalgt efter hjemmepleje områder. Der er udarbejdet et nyt brev og en pjece, som sendes samlet til borgerne. I brevet er der fastsat en dato for besøget, med mulighed for at melde fra. Hvis en borger ikke er hjemme, bliver vedkommende ringet op med forslag om nyt besøg. Spørgeskemaet indeholder følgende spørgsmål: køn? alder? hvilken uddannelse har du? bor du alene? er du tilfreds med dit samvær med andre mennesker? er du tilfreds med dit helbred for tiden? kan du klare dig selv i hverdagen? kan du huske, at du har modtaget et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg? hvad tænkte du da du modtog brevet? har du set Lemvig Kommunes annonce i ugeavisen, om forebyggende hjemmebesøg? hvorfor har du ikke henvendt dig? vil det betyde noget for dig, at datoen for dit besøg står i brevet? hvorfor? ved du, hvor dagcenteret i dit lokalområde er? deltager du i aktiviteterne i dit dagcenter? hvorfor ikke? kender du til de aktiviteter, der er i dit lokalområde? Fx klub, foreninger, kirke, motionscenter osv.? deltager du i aktiviteterne, i dit lokalområde? Fx klub, foreningsaktiviteter, motionscenter, kirke osv. Side 9 af 41

11 hvilke aktiviteter deltager du i? hvad synes du samlet set om de tilbud, der er i Lemvig Kommune? har du nogle ønsker til tilbud? må jeg bede en kollega om at kontakte dig, på baggrund af noget af det du har fortalt mig i dag? Der er mulighed for at tilføje i spørgeskemaet, at jeg vurderer, at der er brug for yderligere kontakt. Og jeg kan spørge til, om jeg må gå videre med oplysningerne. Derudover kan der være tilfælde, hvor der er brug for hjælp i en sådan grad at det er omfattet oplysningspligten. Derfor kan der være behov for, gå videre med oplysningerne. Spørgeskemaet er anonymt, der registreres kun om det er en mand/kvinde, hvilken alder borger har, og hvilket område man bor i. På trods af, at der er viden om ensomhed er dette ikke medtaget i spørgeskemaet. Ensomhed er et tabubelagt emne for de ældre, og det er svært håndtérbart. Ønskes der mere viden om ensomhed kunne dette være et særligt fokusområde fremadrettet. Hovedparten af kommunerne (80%) siger, at de har social ensomhed og isolation som et særligt fokusområde (Socialstyrelsen, 2012). I projektet deltager 77 mænd og 67 kvinder. Fordeling af borgere efter hjemmeplejeområder Vest Øst Syd Lemvig 29 borgere 18 borgere 36 borgere 62 borgere Aldersfordeling i hjemmeplejeområder Syd Øst Vest Lemvig Der har været sendt brev ud til i alt 222 borgere. Der har været 77 afbud i alt. Se nedenstående tabel vedr. fordelingen af afbud i de forskellige hjemmeplejeområder. Der er udført 145 besøg i alt. Side 10 af 41

12 Udsendte breve i alt Antal besøg Antal afbud Lemvig (33 %) Syd (32 %) Øst (28 %) Vest (43 %) I alt (34 %) Pilotprojekt Ældrerådet er blevet brugt som pilotprojekt, idet 11 ældrerådsmedlemmer er blevet interviewet inden opstart på projektet. Alle ældrerådsmedlemmer har haft mulighed for at komme med kommentarer til spørgsmålene og den udarbejdede pjece. Fejlkilder På grund af manglende registrering af angivet svar, er der i to spørgsmål registreret færre respondenter. Det drejer sig om spørgsmålet er du tilfreds med dit samvær med andre mennesker, hvor der kun er registreret 140 svar. Der er dog registreret 144 uddybende kommentarer. Ved spørgsmålet deltager du i aktiviteterne i dit dagcenter er der kun registreret 128 svar og 106 uddybende kommentarer. Der er to spørgeskemaer, der kun er delvist udfyldte, da borgerene har haft svært ved at besvare spørgsmålene pga. demens og talebesvær efter en hjerneblødning. Derfor er der ved flere spørgsmål kun registreret 144 og 143 svar. Der er opstået fejl i registreringen af borgere i forhold til hvilke hjemmeplejeområder de bor i. Det drejer sig om 1 borger i Lemvig, 3 borgere i øst, 2 borgere i vest og 2 borgere i syd. Dette giver problemer i forhold til, at få antallet af borgere der er repræsenteret fra de forskellige områder til at passe helt præcist. Dette gør, at de tal der er indsat i tabellen med aldersfordelingen i hjemmeplejeområderne ikke passer helt præcist, men betydningen heraf er minimal. Databehandling Ud fra fordelingsnøglen, der er brugt til udvælgelse af borgerne i de forskellige hjemmeplejeområder, er den forventede fordeling af borgere opnået. Der er således tale om et repræsentativt antal borgere fra de forskellige områder. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe af borgere, der deltager i projektet. Dette kan give skæve procenter og der er derfor valgt, at der ikke bruges procenter i rapporten. Side 11 af 41

13 Der er mange borgere, der har haft svært ved at svare på spørgsmålet hvad synes du samlet set om de tilbud der er i Lemvig kommune? Vi har i spørgeskemaet stillet spørgsmålet er du tilfreds med dit samvær med andre mennesker. Dette spørgsmål giver et indblik i, om man har samvær med andre mennesker. Det giver ikke et indblik i, om borgerne oplever ensomhed, når de er alene eller sammen med andre. Spørgsmålet skulle have været formuleret anderledes, hvis vi ville vide om borgerne oplever ensomhed. Der har været mulighed for at komme med uddybende kommentarer til, nogle af spørgsmålene. De udvalgte kommentarer er de kommentarer, der træder tydeligst frem og som kommer til udtryk hos flere borgere. En borger har ikke ønsket besøg, men ville gerne besvare spørgeskemaet pr. telefon. Denne borger syntes, at det var noget pjat at bruge tid på undersøgelsen fra kommunens side. Spørgeskemaet et besvaret over telefonen, men tæller ikke med i den kvantitative del af undersøgelsen. De kvalitative udsagn er dog beskrevet i rapporten. For at fremhæve nogle af de svar borgerne er kommet med, er der sat talebobler ind i rapporten. Taleboblerne er hhv. blå, røde og grønne. De blå talebobler bruges til de svar, hvor borgerne giver udtryk for svære problematikker. De røde talebobler bruges, når borgerne kommer med negative udtalelser omkring det forebyggende hjemmebesøg. De grønne talebobler bruges, når borgerne kommer med glade og positive udtalelser. Nedenstående tabel giver et overblik over, hvilke spørgsmål der kun kan besvares med ja/nej/ved ikke. Spørgsmål Kan du huske, at du har modtaget et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg? Har du set Lemvig Kommunes annonce i ugeavisen, om forebyggende hjemmebesøg Ved du, hvor dagcenteret i dit lokalområde er? Deltager du i aktiviteterne i dit dagcenter? Kender du til de aktiviteter, der er i dit lokalområde? Deltager du i aktiviteter i dit lokalområde? Ja/nej/ved ikke X X X X X X Metodiske overvejelser Der er en tendens til, at mange borgere først slapper af når spørgeskemaet er ved at være slut. Det er oplevet flere gange, at borgerne for alvor lukker op for alvorlige problemstillinger når ipad en er lukket, der er stort behov for at snakke om fx angst for at dø alene, uhelbredelig sygdom som kræft og ønske om planlægning af sin død, tab af ægtefælle, børn og søskende, Side 12 af 41

14 problemer med- og bekymring for børn og ægtefælle, manglende kontakt med børn og børnebørn, bolig, økonomi, ægtefælles begyndende symptomer på demens m.m. Jeg har mistet to ægtefæller og har for nyligt mistet min lillesøster. Det har næsten været det værste at miste min lillesøster. Jeg kan næsten ikke komme over det! Jeg har mistet min søn for ikke så længe siden. Jeg synes ikke der er mere at leve for! De fleste borgere har taget i mod besøget med en positiv indstilling. De har været overraskede over tanken bag det forebyggende hjemmebesøg og har, når samtalen var slut, udtrykt taknemmelighed og glæde over den gode snak vi har haft. Nogle borgere har sagt du må gerne komme igen. Mange er glade og overvældede over besøget. De synes, at de har fået mere ud af det end de havde forventet. Få borgere oplever det som grænseoverskridende, at vi vil aflægge besøg i deres hjem. Nogle borgere har sagt har I ikke andet at bruge jeres tid og penge på. Nogle borgere er vrede på kommunen og giver udtryk for, at man ikke kan få hjælp, hvis man har brug for det. Hos disse borgere, er der brugt tid på, at tale om projektets formål og hvordan bevilling af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp foregår. Mange borgere giver udtryk for, at de ikke ved hvad et forebyggende hjemmebesøg er. De tror det drejer sig om, at kommunen vil tilbyde hjemmehjælp. Der er brugt rigtigt meget tid på, at forklare hvad tanken bag et forebyggende hjemmebesøg er og hvad projektet handler om. Dette på trods af, at der er medsendt pjece som netop forklarer hvad projektet handler om, og hvad et forebyggende hjemmebesøg er. Mange af de borgere, der har meldt afbud i forhold til at deltage i spørgeskema undersøgelsen, giver udtryk for at de ikke har brug for hjælp. Når nogle borgere har fået fortalt, at det ikke var bevilling af hjemmehjælp det drejede sig om, ville de alligevel godt have besøg. Det er grænseoverskridende at I (kommunen) kommer i mit hjem. Tak for dit besøg det var vel nok dejligt. Jeg vidste nok ikke helt hvad det var. Side 13 af 41

15 Nogle borgere kan ikke give slip når besøget afsluttes og det svært at komme fra borgeren igen. Det opleves, at nogle borgere mangler nogen at tale med. At der er behov for at kunne fortælle om sine problemer til et andet menneske. Der snakkes meget netværk, også i forbindelse med at kunne snakke om problemer i familien. Det drejer sig bl.a. om skilsmisser og sygdom blandt børn. Der snakkes rigtig meget digital post og mange er frustrerede. Det er svært at huske, når man lærer edb. Mange er bekymrede for, at kontakten til andre mennesker bliver mindre pga. digitaliseringsprocessen. Resultater Der er en signifikant større andel ældre med dårligt selvvurderet helbred blandt lavt uddannede, mens der er en mindre andel med dårligt selvvurderet helbred blandt ældre med middelhøjt eller højt uddannelsesniveau ( Hvordan har du det?, 2013). Andelen af borgere med dårligt selvvurderet helbred falder således i forbindelse med stigende uddannelsesniveau. Hvilken uddannelse har du? Grundskole (den højest gennemførte uddannelse) 46 Erhvervsfaglig uddannelse/faglært (f.eks. Kontor eller butiksassistent, frisør, murer, lægesekretær, social-og sundhedsassistent, landmand) Kort videregående uddannelse, 2-3 år (f.eks. markedsøkonom, politibetjent, laborant, maskintekniker, datamatiker, multimediedesigner, økonoma, tandplejer) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. folkeskolelærer, socialrådgiver, bygningskonstruktør, sygeplejerske, fysioterapeut, diplomingeniør, pædagog, bachelor) Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (f.eks. civilingeniør, cand.mag., læge, psykolog) Anden uddannelse 1 Side 14 af 41

16 Ud af 144 registrerede besvarelser har 46 borgere ingen uddannelse udover grundskolen og 69 borgere har en erhvervsfaglig uddannelse. Størstedelen af de borgere der bor i Lemvig kommune tilhører derfor gruppen af lavt uddannede. Der er en klar tendens til, at de borgere der bor i Lemvig området, er højere uddannede end i de øvrige områder i kommunen. Mange borgere har været beskæftiget med fiskeri og landbrug. Nogle borgere har været selvstændige, men har kun en erhvervsfaglig uddannelse eller ingen uddannelse. Mange borgere i Lemvig kommune er lavt uddannede, men vurderer deres helbred som godt i forhold til deres alder. I Lemvig Kommune er der siden 2006 sket en udvikling i borgernes selvvurderede helbred, således at lavt uddannede borgere vurderer deres helbred som bedre end tidligere. Dette er anderledes end det billede der ellers tegner sig i Region Midtjylland, hvor de lavt uddannede borgere har et dårligt selvvurderet helbred. Dette kan hænge sammen med, at man i Vestjylland er vant til at klare sig selv og ikke vil ligge andre til besvær. Der er en del borgere, der netop giver udtryk for, at de ikke vil være til besvær og at de gerne vil klare sig selv længst muligt. Bor du alene? Ud af de besøgte borgere bor 57 borgere alene og 88 borgere bor sammen med ægtefælle eller samlever. Ud af de 57 borgere der lever alene, har få borgere aldrig været gift. Ud af de 88 borgere, der bor sammen med ægtefælle eller samlever, har nogle (ægtefælle/samlever) kroniske sygdomme som fx hjerteproblemer, KOL, sklerose, begyndende demens og kræft. Størstedelen af de borgere, der bor alene, bor i Lemvig området. Der er lige stor fordeling af mænd og kvinder, blandt de borgere, der bor alene. Der er flere borgere, der bor sammen med deres ægtefælle/samlever, der udtrykker tilfredshed med deres helbred i høj grad eller i nogen grad end der er blandt de borgere, der bor alene. I nogle dele af kommunen opleves det, at der er et godt netværk blandt borgerne. Man holder øje med hinanden og er gode til at hjælpe hinanden. Der er dog nogle borgere, der giver udtryk for at de føler sig uden for fællesskabet. Dette kan være på grund af religiøse holdninger, men også fordi man ikke har børn og børnebørn. Mange borgere giver udtryk for, at det er svært at miste venner, søskende og børn. Nogle græder over det. Nogle borgere har ingen børn og føler dermed, at de har mindre netværk. Enkelte borgere giver udtryk for, at de har det godt med at bo alene. Side 15 af 41

17 Er du tilfreds med dit samvær med andre mennesker? Det kan være svært at tale med andre mennesker om ensomhed. Noget tyder på, at ensomhed er et tabubelagt emne for de ældre. At være uønsket alene er det, der ofte forstås ved ensomhed. Men ensomhed kan også være at føle sig alene, selvom man er sammen med andre. Hver 4 ældre oplever ofte, eller af og til, ensomhed. Hver tredje af dem der oplever ensomhed, oplever begge typer at ensomhed (Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden, 2012). Ensomhed hænger sammen med forhold, som man er mere udsat for som ældre, især et svigtende helbred og det at blive alene. Der er dog også en social slagside. Er du marginaliseret på arbejdsmarkedet inden pensionen og er det svært at få økonomien til at hænge sammen, er der større risiko for at opleve ensomhed. Nøglen til at mindske ensomhed ligger i samtalen, dialogen og fortroligheden. Det handler om nærvær i relationerne. Hos ældre der oplever ensomhed, er der markant større efterspørgsel efter flere aktiviteter med socialt samvær og mulighed for at lære nye mennesker at kende. Men tvivlen om hvad de møder, kan gøre det svært at komme ud af døren. De mangler nogen at følges med og synes det er svært at komme ind i fællesskabet. Ud af de adspurgte 145 borgere, er der kun registreret 140 svar. Der er 134 borgere ud af de 140 svar, der er tilfredse med deres samvær med andre mennesker. Der er 6 borgere, der ikke er tilfredse med deres samvær med andre mennesker. Der er en tendens til, at de borgere der bor i Lemvig området og i Syd området, er mere tilfredse med samværet med andre mennesker end i de øvrige områder. Der er ingen forskel på tilfredsheden med samværet med andre mennesker, i forhold til, om man er mand eller kvinde. Tilfredsheden med helbredet spiller ikke ind på tilfredsheden med samværet med andre mennesker. Der er ikke statistiske holdepunkter for, at sammenholde tilfredsheden med samværet med andre mennesker med, om man bor alene eller sammen med en anden. Jeg føler mig udenfor som tilflytter. Jeg har boet her i mange år, men det er svært at blive accepteret. Jeg føler mig alene! Søndagene er lange jeg kan næsten ikke få dagen til at gå. Spørgsmålet er du tilfreds med dit samvær med andre mennesker er meget bredt formuleret og ligger ikke umiddelbart op til at tale om emnet ensomhed. Spørgsmålet kunne godt have været formuleret anderledes, så der blev spurgt mere direkte til ensomhed. Side 16 af 41

18 Alligevel giver enkelte borgere udtryk for, at det har været rigtig svært at blive alene. Nogle siger, at de bliver væk fra aktiviteter fordi ensomheden er meget mere tydelig, når de kommer hjem igen. Huset opleves gabende tomt! Enkelte borgere føler sig udenfor i lokalsamfundet, da de ikke bliver lukket ind i fællesskabet. Dette er pga. religiøse forskelle. Enkelte borgere fortæller, at de gerne vil have en at følges med, at det er svært at komme alene. Nogle giver udtryk for, at det er svært at komme hjemmefra. Dette kan være pga. problemer med at huske, problemer med hørelsen, manglende kræfter efter sygdomsforløb eller på grund af alder. I nogle tilfælde er det pga. ægtefælles sygdom. Mange borgere fortæller, at flere gode venner, børn og søskende er gået bort. Få borgere græder over disse tab. Nogle er kommet på plejehjem og har man ikke kørekort mere, bliver det svært at ses. Nogle har ingen kontakt med deres naboer. En del har børn, der bor langt væk. De ses ikke så ofte, men de har dog god kontakt med børnene. Mange borgere har 3-4 børn og der er mange børnebørn. Det gør, at de har et godt netværk gennem børnene. Der gives i mange tilfælde udtryk for, at børnene ofte hjælper fx med havearbejde og reparationer i hjemmet. Få borgere har ingen børn og dermed ingen børnebørn. Nogle borgere giver udtryk for, at de har et stort og enestående netværk i byen og at de har gode naboer, der holder øje med- og hjælper hinanden. Mange borgere er tilfredse med deres samvær med andre mennesker og har mange gode venner. Vi har masser af venner! Jeg har haft et spændende arbejdsliv. Jeg savner kontakten til samarbejdspartnere rigtig meget. Jeg synes dagen er lang. Vi har fantastisk gode børn, der er rigtig gode til at hjælpe! Få borgere giver udtryk for at de er hjemmemennesker, at de har det bedst når de er hjemme. Få fortæller, at de ikke er så udad farende og at de ikke har behov for at se andre. En del borgere fortæller, at det er rigtig svært at sælge huse i deres område. Dette skaber bekymringer og nogle borgere er økonomisk trængte. De oplever at, der er mange der flytter ind til Lemvig by. En del borgere giver udtryk for, at så længe man har bil går det, men uden bliver det besværligt. Selvom der ikke direkte spørges til ensomhed fortæller nogle borgere, at de føler sig ensomme. De synes, at det er svært at blive alene og at de mangler nogen at følges med til aktiviteter. Side 17 af 41

19 Enkelte borgere har fået en besøgsven tildelt, som følge af det forebyggende hjemmebesøg. En enkelt borger, der har meget lidt familie, har fået tildelt både besøgsven og er kommet med i en telefonkæde. Borgeren var bange for at dø, uden nogen opdagede det. Der blev ligeledes formidlet kontakt til meditations hold pga. kronisk depression. Er du tilfreds med dit helbred for tiden? Selvvurderet helbred er en persons egen vurdering af sin helbredstilstand. Undersøgelser har dokumenteret, at ældre med dårligt selvvurderet helbred er i øget risiko for institutionalisering, hospitalisering, sygdom og tidlig død. Ældres egen vurdering af deres helbred er derfor et værdifuldt redskab til at beskrive ældregruppens sundhedstilstand ( Hvordan har det det, 2013). I høj grad 50 I nogen grad 76 I mindre grad 15 Slet ikke borgere ud af 143 registrerede besvarelser svarer, at de er tilfredse med deres helbred i høj grad eller i nogen grad. Det er således de fleste borgere, der vurderer deres helbredstilstand som god. Disse svar, er ikke analyseret med den faktiske sundhedstilstand, men er alene udtryk for, hvordan borgerne opfatter helbredstilstanden. Der er ingen forskel på tilfredsheden med helbredet, i forhold til det område af kommunen man bor i. Der er ingen forskel på, om man er mand eller kvinde i forhold til tilfredsheden med sit helbred. Mange borgere udtrykker, at de er tilfredse med helbredet i forhold til deres alder. De udtrykker taknemlighed over, at de stadig kan klare sig. En del mænd giver udtryk for, at de er afhængige af deres ægtefælle. En del borgere giver udtryk for, at de godt ved, at tingene hurtigt kan ændre sig. Der ses en generel tilfredshed med helbredet, uanset hvilket område man tilhører i Lemvig Kommune. en del borgere har mere end en kronisk sygdom såsom KOL, diabetes, hjerteproblemer, kræft mange borgere får medicin mod forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol en del borgere er blevet opereret for stær en del borgere, døjer med muskel-skelet sygdomme såsom slidgigt, osteoporose, diskusprolaps en del borgere er blevet opereret og har fået nye knæ og hofter Side 18 af 41

20 få døjer med træthed nogle udtrykker, at de ikke kan holde til det de har kunnet Borgerne har trods deres gode selvvurderede helbred, flere forskellige sygdomme og har været igennem flere operationer. Flere borgere har i forbindelse med det forebyggende hjemmebesøg fået tilbudt deltagelse på hold i Lemvig Kommunes Sundhedsfremme afdeling. I nogle tilfælde er kontakten foregået gennem borger selv andre gange gennem projektmedarbejderen. Det drejer sig om KOL hold, KOL sangkor, kræft hold, hjerte-kar hold, diabetes hold og ryg hold. Der er endvidere formidlet kontakt til Lemvig Kommunes kostvejleder. Der er blevet henvist til Gigtforeningen, da nogle borgere har slidgigt eller leddegigt. Der er formidlet kontakt til Visitationen, da nogle borgere har forespurgt om hjælp til rengøring. Der er formidlet kontakt til Dagcenter, både i Lemvig og i de øvrige områder. Der er formidlet kontakt til sagsbehandler i Handicap og Psykiatri. Der er henvist til Ældresagen vedrørende arrangementer, men også vedrørende støtte i forhold til køb af briller og tandlægebesøg. Få gange er der formidlet kontakt til Lemvig Kommunes ergoterapeuter vedrørende vurdering af behov for- og afhentning af hjælpemider. En borger er blevet oplyst om mulighed for ophold på Hospice pga. uhelbredelig kræft. Borgeren har ligeledes fået hjælp til afklaring af ægtefælles pligt til at udføre personlig pleje og praktisk hjælp i forbindelse med udviklingen af sygdommen. Der er også ydet hjælp til kontakt til psykolog og brug af Kræftlinjen. Der er formidlet kontakt til Lemvig Kommunes sundhedschef, da en dialysepatient har haft brug for afklaring af forskellige forhold i forbindelse med sygdommen. Kan du klare dig selv i hverdagen? Ifølge Aaron Antonovsky s studier, er følelsen af sammenhæng vigtig for at kunne trives godt både fysisk og psykisk. Antonovsky beskriver begreberne begribelighed, håndtérbarhed og meningsfuldhed. Begribelighed er tanken om, at man oplever indre og ydre stimuli som fornuftsmæssigt begribelige, dvs. som ordnede og sammenhængende. Håndtérbarhed vedrører, i hvilken udstrækning man oplever, at man har ressourcer til at møde de krav man stilles overfor. Meningsfuldhed omhandler, i hvilken udtrækning man finder, at livet og de problemer og krav det stiller én overfor, er værd at engagere sig i. Problemerne opleves som udfordringer og ikke som Side 19 af 41

Projekt forebyggende hjemmebesøg

Projekt forebyggende hjemmebesøg Projekt forebyggende hjemmebesøg Del 1: Kort sammenfatning af rapporten Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Sundhedsafdelingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune Indhold 1.0 Hvad er formålet med indsatsen?... 2 2.0 Hvad er indsatsens lovgrundlag?... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilket behov dækker

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015 KVALITETSSTANDARD Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service 79 om Forebyggende Hjemmebesøg Lov nr. 1894 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM Ændringer i sygdomsmønsteret har betydning såvel for borgerne som for sundhedsvæsenet og det øvrige samfund. Det er derfor

Læs mere

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Horsens kommunes sundhedsprofil Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad er sundhed? WHO s definition af sundhed - Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og social trivsel og ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 1 Indhold Baggrund og formål... 3 Implementering af ny lovændring om de forebyggende hjemmebesøg pr. 1. januar 2016... 3 Kvalitetsstandard for tilbud

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016 Forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for forebyggende hjemmebesøg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2012 side - 2 - Årsrapport 2012 Lovgrundlag Målsætning

Læs mere

Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader. SUFO årsmøde 2015

Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader. SUFO årsmøde 2015 Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader SUFO årsmøde 2015 1 stevns kommune Lovgrundlag forebyggende hjemmebesøg (uddrag) Det faglige indhold Serviceloven Sundhedsloven samt vejledning

Læs mere

Bilag 1: Forslag til nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg

Bilag 1: Forslag til nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Bilag 1: Forslag til nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg Baggrund Med udgangspunkt i den nye lovgivning om forebyggende

Læs mere

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Datagrundlag I 2012 gennemførte Marselisborg i samarbejde med Socialministeriet og 25 kommuner på landsplan en omfattende undersøgelse om ældres sociale liv Omfattende og

Læs mere

Fysisk inaktivitet kan defineres som manglende efterlevelse af de officielle anbefalinger for fysisk aktivitet (3, 6) (se boks 4.2).

Fysisk inaktivitet kan defineres som manglende efterlevelse af de officielle anbefalinger for fysisk aktivitet (3, 6) (se boks 4.2). SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 1 4. FYSISK AKTIVITET Formålet med dette kapitel er at give en beskrivelse af befolkningens fysiske aktivitetsniveau med særligt fokus på den mindst aktive del

Læs mere

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune EFTERÅR 2012 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune Kommunerapport: Rebild 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Denne delrapport indgår som en del

Læs mere

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÅRSRAPPORT 2015

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÅRSRAPPORT 2015 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÅRSRAPPORT 2015 Forebyggende hjemmebesøg i Hjørring Kommune Lovgrundlaget I henhold til Servicelovens 79 a 1 skal kommunen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kommuneprojektet. Efterladte år, Forældreskema 1

Kommuneprojektet. Efterladte år, Forældreskema 1 Tak fordi du udfylder spørgeskemaet. Det er frivilligt, om du vil udfylde skemaet, og du kan til enhver tid fortryde din deltagelse. Dine svar er dog vigtige for os. Skemaet består af en række spørgsmål,

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune Indledning Gennem de sidste 30 år er der i Danmark sket en rivende udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. I 1980 trådte loven om et forebyggelsesråd på nationalt niveau i kraft. Ideen var at

Læs mere

Forebyggende besøg til ældre over 75 år. - lovgrundlag - ordningens indhold, omfang m.v. - administrative retningslinier m.v.

Forebyggende besøg til ældre over 75 år. - lovgrundlag - ordningens indhold, omfang m.v. - administrative retningslinier m.v. Forebyggende besøg til ældre over 75 år. - lovgrundlag - ordningens indhold, omfang m.v. - administrative retningslinier m.v. - bilag 10 den 16. oktober 2007 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Lovgrundlag...6

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

EVALUERING AF ÅRSPLAN FOR DE FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG 2013 OG MÅL FOR 2014

EVALUERING AF ÅRSPLAN FOR DE FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG 2013 OG MÅL FOR 2014 EVALUERING AF ÅRSPLAN FOR DE FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG 2013 OG MÅL FOR 2014 Center for ældre og handicap Februar 2014. 1 Evaluering af årsplan for de forebyggende hjemmebesøg 2013 Lovgrundlag: Serviceloven

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Årsrapport 2015 Forebyggende Hjemmebesøg

Årsrapport 2015 Forebyggende Hjemmebesøg Årsrapport 2015 Forebyggende Hjemmebesøg Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 1.1 Lovpligtige forebyggende hjemmebesøg 1 1.2 Praksis i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015 1 1.3 Effekten af de forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet Tilfredse ældre Danskerne på 65 år og derover har en højere oplevet livskvalitet end resten af befolkningen. Særligt ældre med børn og et godt helbred er tilfredse med deres tilværelse. Ældre på 65 år

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2016

ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2016 Gentofte Rådhus Fra ældrebyrde til seniorstyrke, 7. november 2016 ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2016 11-11-2016 1 Hvor gamle bliver de nyfødte? 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 Mænd Kvinder 64 1971 1973

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Formålet Hvem kan få besøg? Formålet med

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Fokusgruppe om ensomhed

Fokusgruppe om ensomhed "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om ensomhed En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Seniorsamtaler

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Seniorsamtaler Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Seniorsamtaler 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 79 a. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hvidovre Kommune tilbyder ældre borgere forebyggende

Læs mere

Behovsanalyse omkring ældre og ensomhed

Behovsanalyse omkring ældre og ensomhed Behovsanalyse omkring ældre og ensomhed Esbjerg Kommune 2015 1 Indhold Indledning... 3 Hvad betyder det at være ensom?... 3 Omfang af ensomhed... 4 Baggrund for behovsanalysen... 4 Risikofaktorer der kan

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Formålet Hvem kan få besøg? Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er at mindske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg 5-02-10 Lov om Forebyggende hjemmebesøg: I lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre står: Formålet med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD Ældrepolitisk konference, 12. november 2014 ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2014

DANSKE ÆLDRERÅD Ældrepolitisk konference, 12. november 2014 ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2014 DANSKE ÆLDRERÅD Ældrepolitisk konference, 12. november 2014 ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2014 1 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning 1 Forebyggende Hjemmebesøg Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning Baggrund Forebyggende hjemmebesøg har været en del af MSO s indsats, siden

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan?

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Ældrepolitisk konference 29. april 2014 Lise Skov Pedersen, Projektleder, Socialstyrelsen Iben Stephensen, Programleder, Socialstyrelsen

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere