KATALOG. Projekter med fokus på arbejdsmarkedsintegration og fastholdelse af borgere med psykosociale handicap MAJ 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. Projekter med fokus på arbejdsmarkedsintegration og fastholdelse af borgere med psykosociale handicap MAJ 2008"

Transkript

1 DISCUS A/S KATALOG Projekter med fokus på arbejdsmarkedsintegration fastholdelse af borgere med psykosociale handicap MAJ 2008

2 INTRO Dette katal er et bilag til et arbejdsnotat udarbejdet i forbindelse med Undersøgelse af forbedret praksis mhp. forebyggelse af førtidspension til borgere med psykosociale handikap opnåelse af størst mulig selvforsørgelse. Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført i foråret/efteråret 2008 af DISCUS. Katalet indeholder 71 projekter forsøg med fokus på arbejdsmarkedsintegration/-fastholdelse af borgere med psykosociale handicap. Researchen, der ligger til grund for dette katal, har omfattet en søgning på projekter forsøg, der har fået støtte fra et af nedenstående 3 niveauer: Lokalt niveau: Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) de tidligere koordinationsudvalg Centralt niveau: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Servicestyrelsen, Integrationsministeriet Sundhedsministeriet EU-niveau: Den Europæiske Socialfond nationalt regionalt Søgningen har som nævnt fokuseret på projekter forsøg omfatter derfor ikke driftsinitiativer eller tilbud, der drives for private fondsmidler. Når kommuner, selvejende institutioner, private aktører mm. er nævnt som projektholder i katalet, er det på baggrund af projekter forsøg støttet fra ovennævnte tre niveauer, som rækker udover den almindelige drift. Oplysninger om beskrivelser af projekterne er baseret på projektbeskrivelser tilgængelige evalueringer. I udvalgte projekter er der indhentet supplerende oplysninger via samtaler med projektmedarbejdere/-ledere. Generelt er der meget få initiativer for målgruppen af personer med psykosociale handikap støttet af lokale midler. Erfaringen fra researchen er, at de projekter der er, primært skal findes i de større kommuner. Fra nærmere telefonbaseret research er det indtrykket, at der så i flere af de større kommuners LBR er meget lidt viden om målgruppen. Projekter, der har opnået lokal støtte, er ofte opstået på baggrund af initiativer fra lokale brugerorganisationer. Der er valgt 3 udvælgelseskriterier for de projekter forsøg, der er medtaget i denne kortlægning: Formål: Beskæftigelsesrettet sigte Aktualitet: Ikke ældre end 2003 Målgruppe: Personer med psykosociale handikap, psykiske lidelser/problemer/sårbarhed, socialt udsatte (men ikke mentalt handikappede) I Servicestyrelsen falder projekter forsøg for personer med psykosociale handikap ind under flere enheder, der er derfor søgt på enhederne for Handikap samt Udsatte. En række projekter arbejder således med en bred målgruppe betegnelse (handikappede el. socialt udsatte), men er udvalgt her, fordi psykiske problemstillinger spiller en væsentlig rolle for handikappet/den sociale eksklusion. De 71 projekter er fremstillet enkeltvis i skematisk form opdelt efter støttemidler. For hvert projekt fremgår en række oplysninger: projektnavn, projektholder, projektperiode, formål, målgruppe, samarbejdsflader, kontaktoplysninger evt. resultater. Ønskes en gennemgang på tværs af alle 2

3 projekter anbefales det at læse arbejdsnotatet de to øvrige bilag: Oversigtsskema metoder redskaber i indsatsen for personer med psykosociale handikap Oversigtsskema samarbejdsflader -former i indsatsen for personer med psykosociale handikap Indholdsfortegnelse Projekter forsøg støttet af AMS...6 MEP projektet: Metoder til Effektiv integration af Psykisk syge medarbejdere i SMV... 6 Projekt støtteperson til handicappede i erhverv... 6 Gallohuset oprettelse af skånejob for psykiatribrugere... 6 Psykiatrifondens erhvervsrådgivning erhvervspsykiatrisk center... 6 Psykiatrifondens erhvervsrådgivning et forebyggelses- integrationsprojekt... 7 Undersøgelse af beskæftigelsesmulighederne for personer med psykisk handicap... 8 Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund i psykiatrien socialpsykiatrien... 9 Projekt Revanche jobskabelse for personer med sindslidelse... 9 Fastholdelse integration på arbejdsmarkedet af personer med depression... 9 Et rummeligt arbejdsmarked så for sindslidende. Projekt med metodeudvikling Tilbage til arbejde. Forsøg ud fra internationale erfaringer med jobskabelse for sindslidende BAMUDA - etablering af kooperative virksomheder med ansættelse af sindslidende Medier mennesker et uddannelses- aktiveringsprojekt for psykiatribrugere Integration af sindslidende på arbejdsmarkedet Brobygning - erhvervsrettet forløb for sindslidende Projekt vidensnetværk om beskæftigelse af forskellige handicapgrupper Borgere med psykiske lidelser en udfordring for arbejdsmarkedet Projekt 18 % - opkvalificering af sygedagpengesagsbehandlere ifht. opfølgning på psykisk betinget sygefravær VITA erhvervsrettet forløb for F/I med psykiske problemer Metodeudvikling i sygedagpengesager mhp. at modvirke tilgang til FØP Arbejdsmarkedsrettet indsats for ledige med andre problemer Væk fra kanten ind på arbejdsmarkedet. Metodeudvikling ifht. kontanthjælpsmodtagere Udvikling af sociale kompetencer gennem længerevarende virksomhedstilknytning Beskæftigelsestilbud kombineret med misbrugsbehandling for kontanthjælpsmodtagere under 30 år

4 Kedlen - aktiveringsprojekt for misbrugere Behandling eller opkvalificering til arbejdsmarkedet. Et paradigmeskift i indsatsen for langtidsledige med misbrug Beskæftigelsesfremme for personer med ADHD i Randers området Forsøg med sociale mentorer til personer med midlertidig sindslidelse Projekter forsøg støttet af Servicestyrelsen Fra beskyttet til støttet beskæftigelse Handicappede i beskyttet beskæftigelse tættere på det ordinære arbejdsmarked Arbejdsprojekt Gårdbutik mhp. fastholdelse eller indslusning på arbejdsmarkedet Rehabilitering af socialt udsatte Fremskudt ambulant afklaring Fra livshistorie til job. Projekt for unge kontanthjælpsmodtagere med metodeudvikling Social Vækst Job Samarbejdsprojekt ml. væresteder botilbud for psykisk syge samt private virksomheder Next stop Job - uddannelses- praktikforløb for socialt udsatte Projekt Næring læring etablering af kantinearbejdsplads for sindslidende Job til alle jobskabelse for sindslidende udvikling af interne kommunale samarbejdsflader Udvikling af klubhus et arbejdsrettet tilbud til mennesker med sindslidelse (Næstved) Udvikling af klubhus et arbejdsrettet tilbud til mennesker med sindslidelse (Jelling) Uddannelsesklubben et projekt for unge psykisk syge på vej Jobbasen jobrettet forløb for sindslidende. Herunder unge med ondt i livet Op på hesten igen et uddannelsestilbud til unge sindslidende Styr på livet med person- centreret planlægning Projekter forsøg støttet af Integrationsministeriet Job rehabilitering TRIB - Traumatiserede i beskæftigelse Lokalt støttede projekter 31 Projekter forsøg støttet af LBR Forsøg med ekstraordinær psykolhjælp Projekt fodfæste for de svagest stillede årige Vejledningsforløb for sygemeldte med psykiske problemer

5 Kildehusets medlemmer ud på arbejdsmarkedet Arbejde med kvalitet et projekt for sindslidende i Nordjylland Proremus. Sindslidende som medarbejdere. Oplæring, ansættelse i fleks /skånejob Job-banken.nu erhvervsrettet forløb for førtidspensionister med sindslidelser Rummelighed i forhold til psykisk syge på arbejdsmarkedet Ny mesterlære for personer med autisme, spektrum forstyrrelser eller ADHD Landsindsatsen mod depression i Hovedstaden Projekt livskvalitet - kursusforløb for borgere med depression Socialfond støttede projekter 34 Regionale projekter forsøg støttet af socialfonden På livet Løs undervisning afklaring for personer med depression Erhvervsafklaring af borgere med psykisk lidelse Supported Employment nye indgange til arbejdsmarkedet for sindslidende Retur til arbejdsmarkedet et projekt for mennesker med depression, der skal coaches retur til beskæftigelse Vejen tilbage til arbejdsmarkedet for borgere med psykiske lidelser Job livsmestring for unge ml år Ønskejobbet. Projekt for unge piger med psykiske problemer Kernen - erhvervsrettet projekt for unge med DAMP Projekt erhvervsguide for unge år match Særlig indsats. Integration fastholdelse af sygedagpengemodt. m. psykiske problemer Nu Sydfynsk brobygning Projekt Guideline. Afklaring af psykisk sårbare borgere Columbus - undervisning afklaring for borgere med depression SMS (Sparring, modning, selvstændighed)

6 Centralt støttede projekter Projekter forsøg støttet af AMS nr Projekt Projektholder Hvornår 1 MEP projektet: Landsforeningen af for reel beskæftigelse i SMV. skole / behandlingstil- Emdrupvej 2003 Sikre psykisk syges muligheder Psykisk syge Aktører (bosteder, LOS Metoder til Effektiv integration af Opholdssteder, Botilbud netværk blandt aktører virk- Virksomheder 2400 Kbh. Opbygge praksisnær viden bud opholdssteder) 115 Skolebesomheder om integration af Kommunale støtte / NV Psykisk syge handlingstil- bud (LOS) beskrive metoder værktøjer 3400 psykisk syge i SMV, herunder kontaktordning Tlf medarbejdere i SMV k 2 Projekt støtteperson til handicappede i erhverv 3 Gallohuset oprettelse af skånejob for psykiatribrugere 4 Psykiatrifondens erhvervsrådgivning erhvervspsykiatrisk center DSI Gallohuset, Århus Psykiatri Fonden Fra maj 03 til dec. 07 AF regionerne: Århus, Frederiksborg Nordjylland Kbh. Indsamle erfaringer med integration af mnsk. med nedsat knitiv psykisk arbejdsevne ved at give dem en støtteperson på arbejdspladsen 2004 Landsdækkende? Personer med sindslidelse, hjerneskade, udviklingshæmmede Århus Styrke indsatsen for oprettelse af skånejob til sindslidende førtidspensionister. Metodeudv. der muliggør, at sindslidende selv deltager i arbejdet. Psykiatribrugere sindslidende førtidspensionister Udbredelse af viden om psykisk arbejdsmiljø mhp at sikre, at mennesker ikke mister arbejdet pga. psykiske problemer (tlf. rådg., virksomhedsbesøg, kurser) Virksomheder psykisk Virksomheder Projektet førte til lovforslag om udvidelse at støttepersonordningen. Lovændring trådte i kraft 1/7. 07 Gallohusets jobformidling eksisterer stadig. Abonnementsordning eksisterer fortsat DSI Gallojob, Nørre Alle th., 8000 Århus C Kamilla Kjær Nielsen eller Marianne Jahn 6

7 nr Projekt Projektholder Hvornår 5 Psykiatrifondens erhvervsden 31. Psykiatrifon rådgivning et Dec forebyggelses integrationsprojekt Landsdækkende? Bidrage til, at virksomheder får et sundt psykisk arbejdsmiljø Sikre psykisk sårbare mennesker en tilknytning til arbejdsmarkedet Private off. virksomheder. Aktører, der til daglig arbejder med det rummelige arbejdsmarked (sagsbehandlere jobkonsulenter) Indhent evt. evaluering eller andet materiale Mennesker med psykiske problemer Erhvervspsykiatrisk center rifonden.dk 7

8 nr Projekt Projektholder Hvornår 6 Undersøgelse af beskæftigelsesmulighederne for personer med psykisk handicap Personer med psykisk handicap (bredt defineret) udviklingshæmmede, hjerneskadede sindslidende. SFI 2004 Undersøge, hvilke betingelser, der skal være til stede på arbejdspladserne for at integrere fastholde personer der er psykisk sårbare. Undersøge muligheder barrierer i lovgivningen hos de professionelles forvaltning af loven i forhold til at understøtte integration af psykisk syges vej til arbejdsmarkedet Rapport: rammer for rummelighed ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning. Der peges på en række huller i lovgivningen, samt at en succesfuld integration afhænger af samspil mellem de offentlige systemer (i det tostrengede system) at arbejdsgiver belastes mindst muligt. 8

9 nr Projekt Projektholder Hvornår 7 Ansættelse af Videnscenter 2004 medarbejdere for socialpsykiatrien juni 30. med brugerbaggrund i 2007 psykiatrien socialpsykiatrien 8 Projekt Revanche jobskabelse for personer med sindslidelse 9 Fastholdelse integration på arbejdsmarkedet af personer med depression Psykiatrisk privatklinik april 2007 Ansættelse på særlige vilkår af Medarbejdere Den selv- medarbejdere med brugerbaggrund med bruejende insti- i psykiatrien gerbaggrund tution NET- TET i Lyngby udbyder i dag i samarbejde med proffessionshøjskolen, uddannelse som MB er Revalideringscenter Frederikshavn (så støttet af socialfonden) Frederikshavn Brønderslev Hjørring Læsø 2005 Landsdækkende? Afklaring jobrettede forløb for personer med sindslidelse Systematisk vidensindsamling om integration af personer med depression. Bidrage til udvikling af behandlingsprrammer særligt rettet mod arbejds-markedet. Sindslidende fx ADHD, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni Personer med depression med risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet. Kommunen (om visitation). Virksomheder (om etablering af praktik) Modellen indgår nu i Frederikshavns Kommunes tilbud. Indhent evt. evaluering Der foreligger endnu ikke resultater af projektet va-nja.dk Kontakt: Ole Schwarts. Frederikhavns kommunes projektafd. frederikshavn.dk Martin Ganderup ( ) 9

10 nr Projekt Projektholder Hvornår 10 Et rummeligt Fountain arbejdsmarked House 2007 så for sindslidende. Projekt med metodeudvikling. 11 Tilbage til arbejde. Forsøg ud fra internationale erfaringer med jobskabelse for sindslidende Psykiatrien i tidl. Storstrøms Amt Thisted Integration af ledige med sindslidelse Ledige, for 4 klubhuse i Thisted, Evaluering Kbh. i job eller uddannelse hvem psyki- Kbh, Tåstrup Ny- fra 2007 Fh- Tåstrup ske vanskeligheder købing Sj, der alle fon- Nykøbing Metodeudvikling til arbejdsmarkeds er arbejder efter Sj integration af sindslidende. en barriere tain House modellen ehuset.dk for arbejdsmarkedstilknytning. (kontanthjælp, sygedagpenge, FØP) 2005 Storstrøms Amt 12 BAMUDA - etablering af kooperative virksomheder med ansættelse af sindslidende Kooperationen (Den kooperative arbejdsgiver interesseorganisation i Danmark) Systematisering af internationale erfaringer om jobskabelse for sindslidende De udenlandske erfaringer afprøves i DK udmøntes i en praktisk håndb. København Etablering af kooperative virksomheder med ansættelse af sindslidende At flere virksomheder ser potentialet i at ansætte mennesker, der er psykisk sårbare Udvikling af samspil ml fagforeninger, komm, bosteder mm. Voksne sindslidende med fuld eller delvis arbejdsevne Psykisk sårbare ledige. Virksomheder, der ønsker at ansætte psykisk sårbare mennesker. Jobcentermedarb., der arbejder med integration af psykisk sårbare borgere Kommuner. Kooperative virksomheder. Fagforening. Bosteder Rapport udgivet 2007 Udarbejdet hæfte etableret netværksgruppe 10

11 nr Projekt Projektholder Hvornår 13 Medier Mediehuset 2005 mennesker 30. et uddannelses- akti- Juni 2007 veringsprojekt for psykiatribrugere 14 Integration af sindslidende på arbejdsmarkedet 15 Brobygning - erhvervsrettet forløb for sindslidende VUC Sønderjylland Igangværende. Konsulentfirmaet Markman Århus Uddannelses aktiveringsprojekt Psykiatribrugere for psykiatribrugere 2006 Sønderjylland 2006 Aalborg Vanløse Afklaring af sindslidende i forhold til hensyn i jobmæssige sammenhænge Afklaring af sindslidende ifht. arbejdsmarkedet gennem undervisning praktikforløb. Uddannelsesforløb for sindslidende med praktik i beskyttede rammer + Information rådgivning om målgruppen til virksomheder andre aktører på arbejdsmarkedet Sindslidende,virksomheder andre aktører på arbejdsmarkedet (sandsynligvis så sagsbeh. jobkons.) Sindslidende på føp eller andet forsørgelsesgrundlag, som har svært ved at finde eller fastholde en plads på arbejdsmarkedet En individuel tidkrævende tilgang er nødvendig for at skabe resultater for den enkelte Igangværende Mediehus Århus Tlf d.dk/projekte r/sind leder Jette Thomsen: k Børge Landgrebe, Sofiendal svej 70, 9200 Aalborg SV. Tlf.: eller Inger Madsen an.dk 11

12 nr Projekt Projektholder Hvornår 16 Projekt vidensnetværk om beskæftigelse af forskellige handicapgrupper DSI 2006 Landsdækkende 17 Borgere med psykiske lidelser en udfordring for arbejdsmarkedet Landforeningen af tidligere nuværende psykiatribrugere (LAP) Oprettelse af videns netværk om Handicappede Netværket forskellige handicapgrupper generelt, åbnede for netvaer- mulighederne for beskæftigelse men sindslidende rådgivning ket.dk af disse som 1. oktober primærmålgruppe Odense Fokus på den individuelle psykiske lidelses handicap ifht. arbejdsmarkedet. Virksomheders tilpasning til ansatte med psykisk lidelse Vidensnetværket er bl.a. tiltænkt jobcentrene Støtte kompensationsmuligheder Igangværende (den opnåede viden vil blive formidlet via hjemmesiden, pjece konference) 12

13 nr Projekt Projektholder Hvornår 18 Projekt 18 % - CABI opkvalificering af syge- Fjord Kom- Mariager dagpenge- mune sagsbehandle- re ifht. opfølgning på psykisk betinget sygefravær At kvalificere sagsbehandlere til Relationen Sagsbehandlere opfølgning på psykisk betinget mellem den Administrative medarbejdere. sygefravær mhp at afkorte sygefraværsforløbet sygemeldte sluse den sagsbe- Jobkonsulenter. sygemeldte tilbage i beskæftigelshandleren Ledelse 2006 Mariager Fjord Kommune Udvikling af samarbejde/erfaringsudveksling sparring internt Udvikling af eksterne samarbejdsflader til virksomheder, læger fagforeninger Eksternt: Læger virksomheder fagforeninger Evaluering fremhæver: Systemiske metoder har været vigtigt grundlag for en mere kvalificeret sdp opfølgning. Undervisning i psykiske lidelser har givet sagsbeh. et forbedret fagligt grundlag Samarbejdsflader til fagforeninger, læger, virksomheder er ikke udviklet. 13

14 nr Projekt Projektholder Hvornår 19 VITA Videnscenter Aug. erhvervsrettet for socialpsykiatri aug forløb for F/I med psykiske 2008 problemer 20 Metodeudvikling i sygedagpengesager mhp. at modvirke tilgang til FØP Satspuljemidler 2006 (ikke angivet, hvem der varetager initiativet) Ribe Bramming Kommuner Medio 2007 Odense, Udvikle afprøve metoder, der 4 Kommuner (netværk Projekt VITA Århus Haderslev skal styrke tilknytningen til ar- på tværs af de 4 bejdsmarkedet for F/I med risiko kommuner afprøv- Brøndby for udvikling af kronisk sindslidelsening af forløb for målgruppen) Afklaring af borgere, som videreformidles til kommunen Vidensformidling til virksomheder Fokus på den kommunale indsats omkring sdp sager. Udvikling af aktiveringsprojekt, der kan rumme langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere med manglende sociale kompetencer. Tilbuddet skal bidrage til at gøre gruppen selvforsørgende F/I med psykiske problemer, som samtidig er forsørgere (præventivt sigte). Sagsbehandlere jobkonsulenter (kompetenceudvikling) Virksomheder 21 Arbejdsmarkedsrettet indsats for ledige med andre problemer Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan rummes i traditionelle aktiveringstilbud pga. manglende sociale kompetencer Små mellemstore virksomheder Igangværende. Der er nedsat en konsulentgr.i Brøndby placeret i soc.- sundhedsforv. børneforv. med viden om indvandrere med psykiske problemer. Projektet blev opløst før tid pga. interne samarbejdsvanskeligheder. Det blev d afsluttet under AOF Esbjerg. Kontaktperson Mona Marie Rosenberg Nu AOF Esbjerg Ole Albertsen

15 nr Projekt Projektholder Hvornår 22 Væk fra kanten ind på arbejdsmarkedet. Metodeudvikling ifht. kontanthjælpsmodtagere 23 Udvikling af sociale kompetencer gennem længerevarende virksomhedstilknytning Ledige kon- Lena Vn tant- Petersen hjælpsmod- AOF Nyborg tagere med lpeter- manglende faglige danmark.dk sociale kompetencer AOF Nyborg Udvikle afprøve nye metoder til afklaring af gruppen af kontanthjælpsmodtagere med sociale problemer lille arbejdserfaring Herning Kommune Aug aug Herning Sikre personer med manglende sociale kompetencer fast tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en kombination af sociale tilbud længerevarende virksomhedstilknytning Kontanthjælpsmodtagere med manglende soc. kompetencer. I realiteten delmålgrupper på 4 forløb det sidste hold bestod af en del pers. m/ psykiske vanskeligheder (personlighedsforstyrrelser, borderline, depression) NB: oprettet sideprojekt for borgere med ondt i psyken (Chance for Revanche). Professionelle koordinerende netværksmøder(f.eks. virksomheder, støtte kontaktpersoner, misbrugsbehandler, psykol, familiebehandler, læge mm). Enkeltborgersamarbejde Metodehåndb ligger klar til aug Projektleder: Lis Frandsen Projektleder for Chance for Revanche: Conny Søgaard

16 nr Projekt Projektholder Hvornår 24 Beskæftigelsestilbud Kommune Esbjerg kombineret med misbrugsbehandling for kontanthjælpsmodtagere under 30 år 25 Kedlen - aktiveringsprojekt for misbrugere Ny Svendborg Kommune Juni 2006 juni 2008 Esbjerg Helhedsorienteret arbejdsmarkedsrettet Kommunalt alkohol- Rambøll har sammenhænambulatorium i sam- midtvejseva- gende indsats for misbrugere arbejde med jobcenterelueret under 30 år Svendborg Kvalitetsudvikling af indsatsen. Modeludvikling for fremtidigt samarbejde mellem Jobcenter Esbjerg kommunalt alkoholambulatorium om kombinerede tilbud Oprettelse udvikling af et aktiveringstilbud for misbrugere over 30 år. Modvirke tilbagefald til misbrug. Etablere sunde sociale netværk udsluse i virksomhedspraktik, uddannelse eller ordinært job. Kontanthjælpsmodtagere under 30 år med lettere misbrugsproblemer psykiske problemer. Ledige misbrugere over 30 år. Projektet ikke videreført. Intern evaluering ult. juni. Erfaringer med målgr. videreføres i ny beskæf. strategi i Svendborg kom. Coachkorps for matchgr. 4/5 med andre problemer end ledighed. Individuel coach til alle borgere koordinerer en individuel helhedsorienteret indsats. Niels Heinel kommune.dk Lone Kramer dborg.dk

17 nr Projekt Projektholder Hvornår 26 Behandling Ishøj Kommunes job- eller opkvalificering til center arbejdsmarkedet. Et paradigmeskift i indsatsen for langtidsledige med misbrug 27 Beskæftigelsesfremme for personer med ADHD i Randers området Randers Kommune ? Ishøj Udvikling afprøvning af en Ishøj kommunes helhedsorienteret model, som mis- skal hjælpe de svageste ledige brugsafde- med at komme ud af misbruget ling i gang på arbejdsmarkedet. Randers Kurser for sagsbehandlere, jobkonsulenter ledelse Udvikling af indikatorer til screening af konkrete sagsforløb på kontanthjælpsområdet for at finde personer der lider af ADHD. Udvikle metoder til beskæftigelsesfremme for målgruppen. Personer, for hvem misbrug udgør en væsentlig barriere for fastholdelse eller indslusing på arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagere med udiagnosticeret ADHD Projektet er afsluttet før tid. Der er ikke lavet en evaluering eller erfaringsopsamling

18 nr Projekt Projektholder Hvornår 28 Forsøg med DISCUS (i Sep. sociale mentorer til per- med 3 job- samarbejde 2007 soner med centre) Sep midlertidig sindslidelse Viborg Igangværende jobcenter Odense jobcenter Herlev jobcenter Forsøget skal afdække personernes behov for særlig støtte både i forbindelse med jobbet i forbindelse med opgaver, der kan være svære at tackle i det sociale liv. Samtidig indsamles der viden om behovet for støtte i relation til de eksisterende ordninger, såsom den almindelige mentorordning personlig assistance. Udvikling af 3 modeller for social mentorstøtte Personer med midlertidig sindslidelse (ledige beskæftigede) Herlev: projektet gennemførs i samarbejde ml jobcenter aktivitetsteamet der varetager socialpsykiatrien. Social mentor tilknyttet jobcenteret tovholder for projektet ifht. borgergruppen administrationen. DISCUS Peter Wolf dk Odense: der er nedsat en parallel sagsbehandlerenhed fra socialcenteret jobcenteret til at varetage projektet. Social mentor er tovholder for projektet ifht borgergrup- 18

19 pe administration. Social mentor tilknyttes Projekt Job til alle for at sikre sammenhængen ml indsatserne for målgruppen. Viborg: 2 grupper af sociale mentorer (på virksomheder på Nørremarken). Der kan visiteres til disse fra henholdsvis jobcenteret socialcenteret. 19

20 Projekter forsøg støttet af Servicestyrelsen Nr Projekt Projektholder Hvornår 29 Fra beskyttet til støttet beskæftigelse Socialt udviklingscenter (SUS) i samarbejde med 6 kommuner Jan 2008 dec Hvor Formål/målsætning Målgruppe Samarbejdsflader Resultat kontakter Ballerup Lyngby- Taarbæk, Odsherred, Skanderborg, Slagelse Vejle Tværkommunalt modeludviklingsprojekt om organisering af beskæftigelsesindsatsen for personer med funktionsnedsættelse. Modellerne skal udnytte de nye vilkår efter strukturreformen. Arbejde med snitflader mellem job- dagtilbud, ml. den sociale indsats beskæftigelsesindsatsen, med visitations- revisitationsprocedurer, udplaceringsstrategier, samarbejdsrelationer samspil med det private erhverv Borgere med psykiske funktionsnedsættelser, som har ønske om job/tilknytnin g til arbejdsmarkedet Centrale medarbejdere beslutningstagere på myndigheds- leverandørniveau. Socialforvaltning beskæftigelsesforvaltning i kommuneren. Virksomheder Igangværende (planer om udmøntning i konference idekatal) Socialt udviklingscenter Pernille Grünberger, Puk Draibye, 30 Handicappede i beskyttet beskæftigelse tættere på det ordinære arbejdsmarked Randers Kommune Jan dec Randers Optimering af organiseringen af den forvaltningsmæssige beskæftigelsesindsats mhp., at handicappede i højere grad tilknyttes det ordinære arbejdsmarked Bred handicapgruppe. Ledere medarbejdere i de relevante forvaltningsgrene samt politiske beslutningstagere i Randers Kommune Handicapforvaltningen, arbejdsmarkedsforvaltningen jobcentret i Randers Kommune. Eksterne samarbejdspartnere ifht. beskæftigelse af handicappede. 20

21 Nr Projekt Projektholder Hvornår 31 Arbejdsprojekt Støttecenteret Vasen 2007 Jun Gårdbutik mhp. fastholdelse eller under Lemvig Kommu nes socialindslusning på sundhedsafd. (psyki- arbejdsmarkedeatri handicap) Lemvig Afklaring, optræning jobetablering. Psykisk syge sårbare i Lemvig Kommune, som ønsker at fastholde ell. opnå tilknytning til arbejdsmarkedet Projektet planlægges forankret i Lemvig Kommunes organisering efter projektperiodens udløb. Bente Romby Steensen Støttecenteret Vasen Rehabilitering af socialt udsatte Holstebro Kommune afd. for sociale tilbud under arbejdsmarkedsforvaltningen Maj 2007 ultimo 2010 Holstebro Opbygning af sociale faglige kompetencer hos målgruppen, så de får mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Udsatte år (misbrug, sociale eller psykiske problemer) som er isoleret i eget hjem el. benytter væresteder. Arbejdsmarkedsforvatningen. Væresteder. Praktiserende læger regionshospitalet. Beboerrådgivere (Rambøll er evaluator) Igangværende Afdelingschef Chr. Bjerre olstebro.dk 21

22 Nr Projekt Projektholder Hvornår 33 Fremskudt ambulant afklaring 34 Fra livshistorie til job. Projekt for unge kontanthjælpsmodtagere med metodeudvikling Odense Kommune Social- arbejdsmarkedsforvaltningen Socialcentret Horsens Kommune Sundheds socialforvaltningen. Jobcenter Horsens Primo 2009 medio 2011 Aug juli 2009 Odense Udvikling af afklarings- visitationsmodeller, 5 væresteder mis- Igangværen- Søren der forsøger at brugsbehandlingstil- de Stoustrup nedbryde de systembarrierer, der bud Dalgaard opstår med borgergruppen i det (Rambøll er Socialcentret etablerede forvaltningssystem. evaluator) Horsens Konkrete anvisninger til sagsbehandling i fht. afklaring af målgruppens særlige problemstillinger. Afklaring, personlig udvikling, jobmatch, praktik beskæftigelse. Udvikling af nye modeller metoder i sagsbehandlingen (livshistoriefortælling). For en ny forbedret start på dialen mellem borger sagsbehandler. De dårligst stillede kontanthjælpsmodt. typisk med dobbeltdiagnoser multiple problemstillinger (sindslidende, personlighedsforstyrrede, udadreagerende, angst, borderline problemstillinger misbrugsproblemer) Kontanthjælpsmodt.,18-35 år med psykiske /ell. misbrugs- kriminalitetsproblemer. Manglende udd. kendskab til arbejdsmarkedet. Kom. sagsbeh. jobkons. Private virksomheder Jobcenter Marselisborg Igangværende (Rambøll er evaluator) Palle Hyldenbrandt Horsens Kommune ens.dk

23 Nr Projekt Projektholder Hvornår 35 Social Vækst Jobcenter Feb. Job Århus (virk somheds- konsulenter- marts ne), Århus 2011 Kommune 36 Samarbejdsprojekt ml. væresteder botilbud for psykisk syge samt private virksomheder Københavns Kommunes Socialforvaltning Århus Give deltagerne selvtillid CSSU - Center for Jørn Meldgård motivation til en fremtid på arbejdsmarkedet særligt socialt udsatte samt en oplevel- (ÅK) se af et forbedret hverdagsliv rhus.dk social situation. Jobvækst Især Nørrebro Udvikle modeller for samarbejde med private virksomheder Udvikle større faglighed hos forvaltningspersonale i CSSU Afprøve partnerskab ml. lokale interessenter. Herunder etablering af et selvstændigt aktieselskab (JobVækst A/S) til afklaring optræning af socialt udsatte. Udvikling af partnerskab ml. kommunen lokale interessenter Nedbryde strukturelle barrierer i de sociale tilbud for, at psykisk syge kan få beskæftigelseslignende tilbud i lokalområdet. Nedbryde fordomme om psykisk syge som arbejdskraft. Socialt udsatte i bred forstand (herunder psykisk syge): Personer, som har svært ved at begå sig i udd. systemet på arbejdsmarkedet. Forvaltningspersonale i CSSU Psykisk syge i Kbh. Kommune, der er beboere på et bocenter eller brugere af et aktivitetssted (primært FØP) Igangværende. (Rambøll er evaluator). Projektholderne forventer, at hjælpe 30 % af deltagerne i arbejde at Jobvækst A/S ved projektets afslutning selvstædigt fungerer som samarbejdspartner for Århus Kommune. Igangværende. (Rambøll er evaluator) Kontorchef Flemming Nielsen k.dk

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser December 2009 Indholdsfortegnelse Resumé... 5 Anbefalinger... 17 1. Indledning... 25 1.1 Baggrund... 25 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

mangfoldige talenter

mangfoldige talenter mangfoldige talenter Inspiration til større mangfoldighed MANGFOLDIGE TALENTER er titlen på dette magasin, fordi den mangfoldighed af mennesker, som lever i Danmark, rummer masser af talenter. De mange

Læs mere