KATALOG. Projekter med fokus på arbejdsmarkedsintegration og fastholdelse af borgere med psykosociale handicap MAJ 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. Projekter med fokus på arbejdsmarkedsintegration og fastholdelse af borgere med psykosociale handicap MAJ 2008"

Transkript

1 DISCUS A/S KATALOG Projekter med fokus på arbejdsmarkedsintegration fastholdelse af borgere med psykosociale handicap MAJ 2008

2 INTRO Dette katal er et bilag til et arbejdsnotat udarbejdet i forbindelse med Undersøgelse af forbedret praksis mhp. forebyggelse af førtidspension til borgere med psykosociale handikap opnåelse af størst mulig selvforsørgelse. Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført i foråret/efteråret 2008 af DISCUS. Katalet indeholder 71 projekter forsøg med fokus på arbejdsmarkedsintegration/-fastholdelse af borgere med psykosociale handicap. Researchen, der ligger til grund for dette katal, har omfattet en søgning på projekter forsøg, der har fået støtte fra et af nedenstående 3 niveauer: Lokalt niveau: Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) de tidligere koordinationsudvalg Centralt niveau: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Servicestyrelsen, Integrationsministeriet Sundhedsministeriet EU-niveau: Den Europæiske Socialfond nationalt regionalt Søgningen har som nævnt fokuseret på projekter forsøg omfatter derfor ikke driftsinitiativer eller tilbud, der drives for private fondsmidler. Når kommuner, selvejende institutioner, private aktører mm. er nævnt som projektholder i katalet, er det på baggrund af projekter forsøg støttet fra ovennævnte tre niveauer, som rækker udover den almindelige drift. Oplysninger om beskrivelser af projekterne er baseret på projektbeskrivelser tilgængelige evalueringer. I udvalgte projekter er der indhentet supplerende oplysninger via samtaler med projektmedarbejdere/-ledere. Generelt er der meget få initiativer for målgruppen af personer med psykosociale handikap støttet af lokale midler. Erfaringen fra researchen er, at de projekter der er, primært skal findes i de større kommuner. Fra nærmere telefonbaseret research er det indtrykket, at der så i flere af de større kommuners LBR er meget lidt viden om målgruppen. Projekter, der har opnået lokal støtte, er ofte opstået på baggrund af initiativer fra lokale brugerorganisationer. Der er valgt 3 udvælgelseskriterier for de projekter forsøg, der er medtaget i denne kortlægning: Formål: Beskæftigelsesrettet sigte Aktualitet: Ikke ældre end 2003 Målgruppe: Personer med psykosociale handikap, psykiske lidelser/problemer/sårbarhed, socialt udsatte (men ikke mentalt handikappede) I Servicestyrelsen falder projekter forsøg for personer med psykosociale handikap ind under flere enheder, der er derfor søgt på enhederne for Handikap samt Udsatte. En række projekter arbejder således med en bred målgruppe betegnelse (handikappede el. socialt udsatte), men er udvalgt her, fordi psykiske problemstillinger spiller en væsentlig rolle for handikappet/den sociale eksklusion. De 71 projekter er fremstillet enkeltvis i skematisk form opdelt efter støttemidler. For hvert projekt fremgår en række oplysninger: projektnavn, projektholder, projektperiode, formål, målgruppe, samarbejdsflader, kontaktoplysninger evt. resultater. Ønskes en gennemgang på tværs af alle 2

3 projekter anbefales det at læse arbejdsnotatet de to øvrige bilag: Oversigtsskema metoder redskaber i indsatsen for personer med psykosociale handikap Oversigtsskema samarbejdsflader -former i indsatsen for personer med psykosociale handikap Indholdsfortegnelse Projekter forsøg støttet af AMS...6 MEP projektet: Metoder til Effektiv integration af Psykisk syge medarbejdere i SMV... 6 Projekt støtteperson til handicappede i erhverv... 6 Gallohuset oprettelse af skånejob for psykiatribrugere... 6 Psykiatrifondens erhvervsrådgivning erhvervspsykiatrisk center... 6 Psykiatrifondens erhvervsrådgivning et forebyggelses- integrationsprojekt... 7 Undersøgelse af beskæftigelsesmulighederne for personer med psykisk handicap... 8 Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund i psykiatrien socialpsykiatrien... 9 Projekt Revanche jobskabelse for personer med sindslidelse... 9 Fastholdelse integration på arbejdsmarkedet af personer med depression... 9 Et rummeligt arbejdsmarked så for sindslidende. Projekt med metodeudvikling Tilbage til arbejde. Forsøg ud fra internationale erfaringer med jobskabelse for sindslidende BAMUDA - etablering af kooperative virksomheder med ansættelse af sindslidende Medier mennesker et uddannelses- aktiveringsprojekt for psykiatribrugere Integration af sindslidende på arbejdsmarkedet Brobygning - erhvervsrettet forløb for sindslidende Projekt vidensnetværk om beskæftigelse af forskellige handicapgrupper Borgere med psykiske lidelser en udfordring for arbejdsmarkedet Projekt 18 % - opkvalificering af sygedagpengesagsbehandlere ifht. opfølgning på psykisk betinget sygefravær VITA erhvervsrettet forløb for F/I med psykiske problemer Metodeudvikling i sygedagpengesager mhp. at modvirke tilgang til FØP Arbejdsmarkedsrettet indsats for ledige med andre problemer Væk fra kanten ind på arbejdsmarkedet. Metodeudvikling ifht. kontanthjælpsmodtagere Udvikling af sociale kompetencer gennem længerevarende virksomhedstilknytning Beskæftigelsestilbud kombineret med misbrugsbehandling for kontanthjælpsmodtagere under 30 år

4 Kedlen - aktiveringsprojekt for misbrugere Behandling eller opkvalificering til arbejdsmarkedet. Et paradigmeskift i indsatsen for langtidsledige med misbrug Beskæftigelsesfremme for personer med ADHD i Randers området Forsøg med sociale mentorer til personer med midlertidig sindslidelse Projekter forsøg støttet af Servicestyrelsen Fra beskyttet til støttet beskæftigelse Handicappede i beskyttet beskæftigelse tættere på det ordinære arbejdsmarked Arbejdsprojekt Gårdbutik mhp. fastholdelse eller indslusning på arbejdsmarkedet Rehabilitering af socialt udsatte Fremskudt ambulant afklaring Fra livshistorie til job. Projekt for unge kontanthjælpsmodtagere med metodeudvikling Social Vækst Job Samarbejdsprojekt ml. væresteder botilbud for psykisk syge samt private virksomheder Next stop Job - uddannelses- praktikforløb for socialt udsatte Projekt Næring læring etablering af kantinearbejdsplads for sindslidende Job til alle jobskabelse for sindslidende udvikling af interne kommunale samarbejdsflader Udvikling af klubhus et arbejdsrettet tilbud til mennesker med sindslidelse (Næstved) Udvikling af klubhus et arbejdsrettet tilbud til mennesker med sindslidelse (Jelling) Uddannelsesklubben et projekt for unge psykisk syge på vej Jobbasen jobrettet forløb for sindslidende. Herunder unge med ondt i livet Op på hesten igen et uddannelsestilbud til unge sindslidende Styr på livet med person- centreret planlægning Projekter forsøg støttet af Integrationsministeriet Job rehabilitering TRIB - Traumatiserede i beskæftigelse Lokalt støttede projekter 31 Projekter forsøg støttet af LBR Forsøg med ekstraordinær psykolhjælp Projekt fodfæste for de svagest stillede årige Vejledningsforløb for sygemeldte med psykiske problemer

5 Kildehusets medlemmer ud på arbejdsmarkedet Arbejde med kvalitet et projekt for sindslidende i Nordjylland Proremus. Sindslidende som medarbejdere. Oplæring, ansættelse i fleks /skånejob Job-banken.nu erhvervsrettet forløb for førtidspensionister med sindslidelser Rummelighed i forhold til psykisk syge på arbejdsmarkedet Ny mesterlære for personer med autisme, spektrum forstyrrelser eller ADHD Landsindsatsen mod depression i Hovedstaden Projekt livskvalitet - kursusforløb for borgere med depression Socialfond støttede projekter 34 Regionale projekter forsøg støttet af socialfonden På livet Løs undervisning afklaring for personer med depression Erhvervsafklaring af borgere med psykisk lidelse Supported Employment nye indgange til arbejdsmarkedet for sindslidende Retur til arbejdsmarkedet et projekt for mennesker med depression, der skal coaches retur til beskæftigelse Vejen tilbage til arbejdsmarkedet for borgere med psykiske lidelser Job livsmestring for unge ml år Ønskejobbet. Projekt for unge piger med psykiske problemer Kernen - erhvervsrettet projekt for unge med DAMP Projekt erhvervsguide for unge år match Særlig indsats. Integration fastholdelse af sygedagpengemodt. m. psykiske problemer Nu Sydfynsk brobygning Projekt Guideline. Afklaring af psykisk sårbare borgere Columbus - undervisning afklaring for borgere med depression SMS (Sparring, modning, selvstændighed)

6 Centralt støttede projekter Projekter forsøg støttet af AMS nr Projekt Projektholder Hvornår 1 MEP projektet: Landsforeningen af for reel beskæftigelse i SMV. skole / behandlingstil- Emdrupvej 2003 Sikre psykisk syges muligheder Psykisk syge Aktører (bosteder, LOS Metoder til Effektiv integration af Opholdssteder, Botilbud netværk blandt aktører virk- Virksomheder 2400 Kbh. Opbygge praksisnær viden bud opholdssteder) 115 Skolebesomheder om integration af Kommunale støtte / NV Psykisk syge handlingstil- bud (LOS) beskrive metoder værktøjer 3400 psykisk syge i SMV, herunder kontaktordning Tlf medarbejdere i SMV k 2 Projekt støtteperson til handicappede i erhverv 3 Gallohuset oprettelse af skånejob for psykiatribrugere 4 Psykiatrifondens erhvervsrådgivning erhvervspsykiatrisk center DSI Gallohuset, Århus Psykiatri Fonden Fra maj 03 til dec. 07 AF regionerne: Århus, Frederiksborg Nordjylland Kbh. Indsamle erfaringer med integration af mnsk. med nedsat knitiv psykisk arbejdsevne ved at give dem en støtteperson på arbejdspladsen 2004 Landsdækkende? Personer med sindslidelse, hjerneskade, udviklingshæmmede Århus Styrke indsatsen for oprettelse af skånejob til sindslidende førtidspensionister. Metodeudv. der muliggør, at sindslidende selv deltager i arbejdet. Psykiatribrugere sindslidende førtidspensionister Udbredelse af viden om psykisk arbejdsmiljø mhp at sikre, at mennesker ikke mister arbejdet pga. psykiske problemer (tlf. rådg., virksomhedsbesøg, kurser) Virksomheder psykisk Virksomheder Projektet førte til lovforslag om udvidelse at støttepersonordningen. Lovændring trådte i kraft 1/7. 07 Gallohusets jobformidling eksisterer stadig. Abonnementsordning eksisterer fortsat DSI Gallojob, Nørre Alle th., 8000 Århus C Kamilla Kjær Nielsen eller Marianne Jahn 6

7 nr Projekt Projektholder Hvornår 5 Psykiatrifondens erhvervsden 31. Psykiatrifon rådgivning et Dec forebyggelses integrationsprojekt Landsdækkende? Bidrage til, at virksomheder får et sundt psykisk arbejdsmiljø Sikre psykisk sårbare mennesker en tilknytning til arbejdsmarkedet Private off. virksomheder. Aktører, der til daglig arbejder med det rummelige arbejdsmarked (sagsbehandlere jobkonsulenter) Indhent evt. evaluering eller andet materiale Mennesker med psykiske problemer Erhvervspsykiatrisk center rifonden.dk 7

8 nr Projekt Projektholder Hvornår 6 Undersøgelse af beskæftigelsesmulighederne for personer med psykisk handicap Personer med psykisk handicap (bredt defineret) udviklingshæmmede, hjerneskadede sindslidende. SFI 2004 Undersøge, hvilke betingelser, der skal være til stede på arbejdspladserne for at integrere fastholde personer der er psykisk sårbare. Undersøge muligheder barrierer i lovgivningen hos de professionelles forvaltning af loven i forhold til at understøtte integration af psykisk syges vej til arbejdsmarkedet Rapport: rammer for rummelighed ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning. Der peges på en række huller i lovgivningen, samt at en succesfuld integration afhænger af samspil mellem de offentlige systemer (i det tostrengede system) at arbejdsgiver belastes mindst muligt. 8

9 nr Projekt Projektholder Hvornår 7 Ansættelse af Videnscenter 2004 medarbejdere for socialpsykiatrien juni 30. med brugerbaggrund i 2007 psykiatrien socialpsykiatrien 8 Projekt Revanche jobskabelse for personer med sindslidelse 9 Fastholdelse integration på arbejdsmarkedet af personer med depression Psykiatrisk privatklinik april 2007 Ansættelse på særlige vilkår af Medarbejdere Den selv- medarbejdere med brugerbaggrund med bruejende insti- i psykiatrien gerbaggrund tution NET- TET i Lyngby udbyder i dag i samarbejde med proffessionshøjskolen, uddannelse som MB er Revalideringscenter Frederikshavn (så støttet af socialfonden) Frederikshavn Brønderslev Hjørring Læsø 2005 Landsdækkende? Afklaring jobrettede forløb for personer med sindslidelse Systematisk vidensindsamling om integration af personer med depression. Bidrage til udvikling af behandlingsprrammer særligt rettet mod arbejds-markedet. Sindslidende fx ADHD, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni Personer med depression med risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet. Kommunen (om visitation). Virksomheder (om etablering af praktik) Modellen indgår nu i Frederikshavns Kommunes tilbud. Indhent evt. evaluering Der foreligger endnu ikke resultater af projektet va-nja.dk Kontakt: Ole Schwarts. Frederikhavns kommunes projektafd. frederikshavn.dk Martin Ganderup ( ) 9

10 nr Projekt Projektholder Hvornår 10 Et rummeligt Fountain arbejdsmarked House 2007 så for sindslidende. Projekt med metodeudvikling. 11 Tilbage til arbejde. Forsøg ud fra internationale erfaringer med jobskabelse for sindslidende Psykiatrien i tidl. Storstrøms Amt Thisted Integration af ledige med sindslidelse Ledige, for 4 klubhuse i Thisted, Evaluering Kbh. i job eller uddannelse hvem psyki- Kbh, Tåstrup Ny- fra 2007 Fh- Tåstrup ske vanskeligheder købing Sj, der alle fon- Nykøbing Metodeudvikling til arbejdsmarkeds er arbejder efter Sj integration af sindslidende. en barriere tain House modellen ehuset.dk for arbejdsmarkedstilknytning. (kontanthjælp, sygedagpenge, FØP) 2005 Storstrøms Amt 12 BAMUDA - etablering af kooperative virksomheder med ansættelse af sindslidende Kooperationen (Den kooperative arbejdsgiver interesseorganisation i Danmark) Systematisering af internationale erfaringer om jobskabelse for sindslidende De udenlandske erfaringer afprøves i DK udmøntes i en praktisk håndb. København Etablering af kooperative virksomheder med ansættelse af sindslidende At flere virksomheder ser potentialet i at ansætte mennesker, der er psykisk sårbare Udvikling af samspil ml fagforeninger, komm, bosteder mm. Voksne sindslidende med fuld eller delvis arbejdsevne Psykisk sårbare ledige. Virksomheder, der ønsker at ansætte psykisk sårbare mennesker. Jobcentermedarb., der arbejder med integration af psykisk sårbare borgere Kommuner. Kooperative virksomheder. Fagforening. Bosteder Rapport udgivet 2007 Udarbejdet hæfte etableret netværksgruppe 10

11 nr Projekt Projektholder Hvornår 13 Medier Mediehuset 2005 mennesker 30. et uddannelses- akti- Juni 2007 veringsprojekt for psykiatribrugere 14 Integration af sindslidende på arbejdsmarkedet 15 Brobygning - erhvervsrettet forløb for sindslidende VUC Sønderjylland Igangværende. Konsulentfirmaet Markman Århus Uddannelses aktiveringsprojekt Psykiatribrugere for psykiatribrugere 2006 Sønderjylland 2006 Aalborg Vanløse Afklaring af sindslidende i forhold til hensyn i jobmæssige sammenhænge Afklaring af sindslidende ifht. arbejdsmarkedet gennem undervisning praktikforløb. Uddannelsesforløb for sindslidende med praktik i beskyttede rammer + Information rådgivning om målgruppen til virksomheder andre aktører på arbejdsmarkedet Sindslidende,virksomheder andre aktører på arbejdsmarkedet (sandsynligvis så sagsbeh. jobkons.) Sindslidende på føp eller andet forsørgelsesgrundlag, som har svært ved at finde eller fastholde en plads på arbejdsmarkedet En individuel tidkrævende tilgang er nødvendig for at skabe resultater for den enkelte Igangværende Mediehus Århus Tlf d.dk/projekte r/sind leder Jette Thomsen: k Børge Landgrebe, Sofiendal svej 70, 9200 Aalborg SV. Tlf.: eller Inger Madsen an.dk 11

12 nr Projekt Projektholder Hvornår 16 Projekt vidensnetværk om beskæftigelse af forskellige handicapgrupper DSI 2006 Landsdækkende 17 Borgere med psykiske lidelser en udfordring for arbejdsmarkedet Landforeningen af tidligere nuværende psykiatribrugere (LAP) Oprettelse af videns netværk om Handicappede Netværket forskellige handicapgrupper generelt, åbnede for netvaer- mulighederne for beskæftigelse men sindslidende rådgivning ket.dk af disse som 1. oktober primærmålgruppe Odense Fokus på den individuelle psykiske lidelses handicap ifht. arbejdsmarkedet. Virksomheders tilpasning til ansatte med psykisk lidelse Vidensnetværket er bl.a. tiltænkt jobcentrene Støtte kompensationsmuligheder Igangværende (den opnåede viden vil blive formidlet via hjemmesiden, pjece konference) 12

13 nr Projekt Projektholder Hvornår 18 Projekt 18 % - CABI opkvalificering af syge- Fjord Kom- Mariager dagpenge- mune sagsbehandle- re ifht. opfølgning på psykisk betinget sygefravær At kvalificere sagsbehandlere til Relationen Sagsbehandlere opfølgning på psykisk betinget mellem den Administrative medarbejdere. sygefravær mhp at afkorte sygefraværsforløbet sygemeldte sluse den sagsbe- Jobkonsulenter. sygemeldte tilbage i beskæftigelshandleren Ledelse 2006 Mariager Fjord Kommune Udvikling af samarbejde/erfaringsudveksling sparring internt Udvikling af eksterne samarbejdsflader til virksomheder, læger fagforeninger Eksternt: Læger virksomheder fagforeninger Evaluering fremhæver: Systemiske metoder har været vigtigt grundlag for en mere kvalificeret sdp opfølgning. Undervisning i psykiske lidelser har givet sagsbeh. et forbedret fagligt grundlag Samarbejdsflader til fagforeninger, læger, virksomheder er ikke udviklet. 13

14 nr Projekt Projektholder Hvornår 19 VITA Videnscenter Aug. erhvervsrettet for socialpsykiatri aug forløb for F/I med psykiske 2008 problemer 20 Metodeudvikling i sygedagpengesager mhp. at modvirke tilgang til FØP Satspuljemidler 2006 (ikke angivet, hvem der varetager initiativet) Ribe Bramming Kommuner Medio 2007 Odense, Udvikle afprøve metoder, der 4 Kommuner (netværk Projekt VITA Århus Haderslev skal styrke tilknytningen til ar- på tværs af de 4 bejdsmarkedet for F/I med risiko kommuner afprøv- Brøndby for udvikling af kronisk sindslidelsening af forløb for målgruppen) Afklaring af borgere, som videreformidles til kommunen Vidensformidling til virksomheder Fokus på den kommunale indsats omkring sdp sager. Udvikling af aktiveringsprojekt, der kan rumme langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere med manglende sociale kompetencer. Tilbuddet skal bidrage til at gøre gruppen selvforsørgende F/I med psykiske problemer, som samtidig er forsørgere (præventivt sigte). Sagsbehandlere jobkonsulenter (kompetenceudvikling) Virksomheder 21 Arbejdsmarkedsrettet indsats for ledige med andre problemer Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan rummes i traditionelle aktiveringstilbud pga. manglende sociale kompetencer Små mellemstore virksomheder Igangværende. Der er nedsat en konsulentgr.i Brøndby placeret i soc.- sundhedsforv. børneforv. med viden om indvandrere med psykiske problemer. Projektet blev opløst før tid pga. interne samarbejdsvanskeligheder. Det blev d afsluttet under AOF Esbjerg. Kontaktperson Mona Marie Rosenberg Nu AOF Esbjerg Ole Albertsen

15 nr Projekt Projektholder Hvornår 22 Væk fra kanten ind på arbejdsmarkedet. Metodeudvikling ifht. kontanthjælpsmodtagere 23 Udvikling af sociale kompetencer gennem længerevarende virksomhedstilknytning Ledige kon- Lena Vn tant- Petersen hjælpsmod- AOF Nyborg tagere med lpeter- manglende faglige danmark.dk sociale kompetencer AOF Nyborg Udvikle afprøve nye metoder til afklaring af gruppen af kontanthjælpsmodtagere med sociale problemer lille arbejdserfaring Herning Kommune Aug aug Herning Sikre personer med manglende sociale kompetencer fast tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en kombination af sociale tilbud længerevarende virksomhedstilknytning Kontanthjælpsmodtagere med manglende soc. kompetencer. I realiteten delmålgrupper på 4 forløb det sidste hold bestod af en del pers. m/ psykiske vanskeligheder (personlighedsforstyrrelser, borderline, depression) NB: oprettet sideprojekt for borgere med ondt i psyken (Chance for Revanche). Professionelle koordinerende netværksmøder(f.eks. virksomheder, støtte kontaktpersoner, misbrugsbehandler, psykol, familiebehandler, læge mm). Enkeltborgersamarbejde Metodehåndb ligger klar til aug Projektleder: Lis Frandsen Projektleder for Chance for Revanche: Conny Søgaard

16 nr Projekt Projektholder Hvornår 24 Beskæftigelsestilbud Kommune Esbjerg kombineret med misbrugsbehandling for kontanthjælpsmodtagere under 30 år 25 Kedlen - aktiveringsprojekt for misbrugere Ny Svendborg Kommune Juni 2006 juni 2008 Esbjerg Helhedsorienteret arbejdsmarkedsrettet Kommunalt alkohol- Rambøll har sammenhænambulatorium i sam- midtvejseva- gende indsats for misbrugere arbejde med jobcenterelueret under 30 år Svendborg Kvalitetsudvikling af indsatsen. Modeludvikling for fremtidigt samarbejde mellem Jobcenter Esbjerg kommunalt alkoholambulatorium om kombinerede tilbud Oprettelse udvikling af et aktiveringstilbud for misbrugere over 30 år. Modvirke tilbagefald til misbrug. Etablere sunde sociale netværk udsluse i virksomhedspraktik, uddannelse eller ordinært job. Kontanthjælpsmodtagere under 30 år med lettere misbrugsproblemer psykiske problemer. Ledige misbrugere over 30 år. Projektet ikke videreført. Intern evaluering ult. juni. Erfaringer med målgr. videreføres i ny beskæf. strategi i Svendborg kom. Coachkorps for matchgr. 4/5 med andre problemer end ledighed. Individuel coach til alle borgere koordinerer en individuel helhedsorienteret indsats. Niels Heinel kommune.dk Lone Kramer dborg.dk

17 nr Projekt Projektholder Hvornår 26 Behandling Ishøj Kommunes job- eller opkvalificering til center arbejdsmarkedet. Et paradigmeskift i indsatsen for langtidsledige med misbrug 27 Beskæftigelsesfremme for personer med ADHD i Randers området Randers Kommune ? Ishøj Udvikling afprøvning af en Ishøj kommunes helhedsorienteret model, som mis- skal hjælpe de svageste ledige brugsafde- med at komme ud af misbruget ling i gang på arbejdsmarkedet. Randers Kurser for sagsbehandlere, jobkonsulenter ledelse Udvikling af indikatorer til screening af konkrete sagsforløb på kontanthjælpsområdet for at finde personer der lider af ADHD. Udvikle metoder til beskæftigelsesfremme for målgruppen. Personer, for hvem misbrug udgør en væsentlig barriere for fastholdelse eller indslusing på arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagere med udiagnosticeret ADHD Projektet er afsluttet før tid. Der er ikke lavet en evaluering eller erfaringsopsamling

18 nr Projekt Projektholder Hvornår 28 Forsøg med DISCUS (i Sep. sociale mentorer til per- med 3 job- samarbejde 2007 soner med centre) Sep midlertidig sindslidelse Viborg Igangværende jobcenter Odense jobcenter Herlev jobcenter Forsøget skal afdække personernes behov for særlig støtte både i forbindelse med jobbet i forbindelse med opgaver, der kan være svære at tackle i det sociale liv. Samtidig indsamles der viden om behovet for støtte i relation til de eksisterende ordninger, såsom den almindelige mentorordning personlig assistance. Udvikling af 3 modeller for social mentorstøtte Personer med midlertidig sindslidelse (ledige beskæftigede) Herlev: projektet gennemførs i samarbejde ml jobcenter aktivitetsteamet der varetager socialpsykiatrien. Social mentor tilknyttet jobcenteret tovholder for projektet ifht. borgergruppen administrationen. DISCUS Peter Wolf dk Odense: der er nedsat en parallel sagsbehandlerenhed fra socialcenteret jobcenteret til at varetage projektet. Social mentor er tovholder for projektet ifht borgergrup- 18

19 pe administration. Social mentor tilknyttes Projekt Job til alle for at sikre sammenhængen ml indsatserne for målgruppen. Viborg: 2 grupper af sociale mentorer (på virksomheder på Nørremarken). Der kan visiteres til disse fra henholdsvis jobcenteret socialcenteret. 19

20 Projekter forsøg støttet af Servicestyrelsen Nr Projekt Projektholder Hvornår 29 Fra beskyttet til støttet beskæftigelse Socialt udviklingscenter (SUS) i samarbejde med 6 kommuner Jan 2008 dec Hvor Formål/målsætning Målgruppe Samarbejdsflader Resultat kontakter Ballerup Lyngby- Taarbæk, Odsherred, Skanderborg, Slagelse Vejle Tværkommunalt modeludviklingsprojekt om organisering af beskæftigelsesindsatsen for personer med funktionsnedsættelse. Modellerne skal udnytte de nye vilkår efter strukturreformen. Arbejde med snitflader mellem job- dagtilbud, ml. den sociale indsats beskæftigelsesindsatsen, med visitations- revisitationsprocedurer, udplaceringsstrategier, samarbejdsrelationer samspil med det private erhverv Borgere med psykiske funktionsnedsættelser, som har ønske om job/tilknytnin g til arbejdsmarkedet Centrale medarbejdere beslutningstagere på myndigheds- leverandørniveau. Socialforvaltning beskæftigelsesforvaltning i kommuneren. Virksomheder Igangværende (planer om udmøntning i konference idekatal) Socialt udviklingscenter Pernille Grünberger, Puk Draibye, 30 Handicappede i beskyttet beskæftigelse tættere på det ordinære arbejdsmarked Randers Kommune Jan dec Randers Optimering af organiseringen af den forvaltningsmæssige beskæftigelsesindsats mhp., at handicappede i højere grad tilknyttes det ordinære arbejdsmarked Bred handicapgruppe. Ledere medarbejdere i de relevante forvaltningsgrene samt politiske beslutningstagere i Randers Kommune Handicapforvaltningen, arbejdsmarkedsforvaltningen jobcentret i Randers Kommune. Eksterne samarbejdspartnere ifht. beskæftigelse af handicappede. 20

21 Nr Projekt Projektholder Hvornår 31 Arbejdsprojekt Støttecenteret Vasen 2007 Jun Gårdbutik mhp. fastholdelse eller under Lemvig Kommu nes socialindslusning på sundhedsafd. (psyki- arbejdsmarkedeatri handicap) Lemvig Afklaring, optræning jobetablering. Psykisk syge sårbare i Lemvig Kommune, som ønsker at fastholde ell. opnå tilknytning til arbejdsmarkedet Projektet planlægges forankret i Lemvig Kommunes organisering efter projektperiodens udløb. Bente Romby Steensen Støttecenteret Vasen Rehabilitering af socialt udsatte Holstebro Kommune afd. for sociale tilbud under arbejdsmarkedsforvaltningen Maj 2007 ultimo 2010 Holstebro Opbygning af sociale faglige kompetencer hos målgruppen, så de får mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Udsatte år (misbrug, sociale eller psykiske problemer) som er isoleret i eget hjem el. benytter væresteder. Arbejdsmarkedsforvatningen. Væresteder. Praktiserende læger regionshospitalet. Beboerrådgivere (Rambøll er evaluator) Igangværende Afdelingschef Chr. Bjerre olstebro.dk 21

22 Nr Projekt Projektholder Hvornår 33 Fremskudt ambulant afklaring 34 Fra livshistorie til job. Projekt for unge kontanthjælpsmodtagere med metodeudvikling Odense Kommune Social- arbejdsmarkedsforvaltningen Socialcentret Horsens Kommune Sundheds socialforvaltningen. Jobcenter Horsens Primo 2009 medio 2011 Aug juli 2009 Odense Udvikling af afklarings- visitationsmodeller, 5 væresteder mis- Igangværen- Søren der forsøger at brugsbehandlingstil- de Stoustrup nedbryde de systembarrierer, der bud Dalgaard opstår med borgergruppen i det (Rambøll er Socialcentret etablerede forvaltningssystem. evaluator) Horsens Konkrete anvisninger til sagsbehandling i fht. afklaring af målgruppens særlige problemstillinger. Afklaring, personlig udvikling, jobmatch, praktik beskæftigelse. Udvikling af nye modeller metoder i sagsbehandlingen (livshistoriefortælling). For en ny forbedret start på dialen mellem borger sagsbehandler. De dårligst stillede kontanthjælpsmodt. typisk med dobbeltdiagnoser multiple problemstillinger (sindslidende, personlighedsforstyrrede, udadreagerende, angst, borderline problemstillinger misbrugsproblemer) Kontanthjælpsmodt.,18-35 år med psykiske /ell. misbrugs- kriminalitetsproblemer. Manglende udd. kendskab til arbejdsmarkedet. Kom. sagsbeh. jobkons. Private virksomheder Jobcenter Marselisborg Igangværende (Rambøll er evaluator) Palle Hyldenbrandt Horsens Kommune ens.dk

23 Nr Projekt Projektholder Hvornår 35 Social Vækst Jobcenter Feb. Job Århus (virk somheds- konsulenter- marts ne), Århus 2011 Kommune 36 Samarbejdsprojekt ml. væresteder botilbud for psykisk syge samt private virksomheder Københavns Kommunes Socialforvaltning Århus Give deltagerne selvtillid CSSU - Center for Jørn Meldgård motivation til en fremtid på arbejdsmarkedet særligt socialt udsatte samt en oplevel- (ÅK) se af et forbedret hverdagsliv rhus.dk social situation. Jobvækst Især Nørrebro Udvikle modeller for samarbejde med private virksomheder Udvikle større faglighed hos forvaltningspersonale i CSSU Afprøve partnerskab ml. lokale interessenter. Herunder etablering af et selvstændigt aktieselskab (JobVækst A/S) til afklaring optræning af socialt udsatte. Udvikling af partnerskab ml. kommunen lokale interessenter Nedbryde strukturelle barrierer i de sociale tilbud for, at psykisk syge kan få beskæftigelseslignende tilbud i lokalområdet. Nedbryde fordomme om psykisk syge som arbejdskraft. Socialt udsatte i bred forstand (herunder psykisk syge): Personer, som har svært ved at begå sig i udd. systemet på arbejdsmarkedet. Forvaltningspersonale i CSSU Psykisk syge i Kbh. Kommune, der er beboere på et bocenter eller brugere af et aktivitetssted (primært FØP) Igangværende. (Rambøll er evaluator). Projektholderne forventer, at hjælpe 30 % af deltagerne i arbejde at Jobvækst A/S ved projektets afslutning selvstædigt fungerer som samarbejdspartner for Århus Kommune. Igangværende. (Rambøll er evaluator) Kontorchef Flemming Nielsen k.dk

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: sommer 2009 Jobcenter: Silkeborg Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Susanne Thorstensen, 89 70 57 76, sht@silkeborg.dk

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013 Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere match 1 Udbyder Tilbud Kontrakt Pladser Enkeltpladskøb Køb af uddannelsesforløb til den ledige, f.eks. AMU-kurser m.m. Erstatter i de fleste tilfælde ret & pligt

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension Fra 1. januar 2013 er der nye regler om førtids pension Er du syg og overvejer førtidspension efter 1. januar 2013, gælder de nye regler Du er under 40 år Du kan som hovedregel ikke få førtidspension,

Læs mere

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats Den nære psykiatri en styrket kommunal indsats Den kommunale socialpsykiatri skal opprioriteres! Hvis vi gerne vil: At unge med sindslidelse ikke ender på førtidspension, men kommer i uddannelse og job

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede

Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede Inden for pædagog/sosu-området Baggrund/Om projektet På nuværende tidspunkt står borgere med udviklingshæmning uden mulighed for at uddanne sig, når de

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet Side 1 af 10 DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet (Rehabiliteringsforløb svarer til det, som regeringen kalder ressourceforløb i udspillet til en førtidspensionsreform

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere