KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr

2 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med opgaven er at sikre en ensartet, højt kvalificeret ekstern evaluering af regionale udviklingsprojekter på tværs af regioner og strategier. Evalueringerne skal være virkningsevalueringer med fokus på, om projekterne har virket eller ej og hvorfor. Evalueringerne skal supplere de registerbaserede effektmålinger, som de ordregivende myndigheder selv foretager, jf. afsnit 1.3. Begrebsmæssigt skal evalueringerne således have karakter af theory based impact evaluations, ikke counterfactual impact evaluations. 1 Evalueringerne skal vurdere projekternes resultatskabelse og bidrage til at styrke den systematiske læring på tværs af regioner med henblik på at skabe endnu mere effektfulde strategier og projekter fremover. Læringen skal være enkel, præcis og anvendelsesorienteret og tage højde for den kontekst, som projekterne er gennemført i, da konteksten ofte er afgørende for, om og hvordan et projekt har virket, og i hvor høj grad læringen kan overføres til andre projekter og regioner. Evalueringerne skal desuden kunne anvendes som ledelsesinformation til de regionale vækstfora og Erhvervsstyrelsen. 1.2 Baggrund for opgaven Danmark får i ca. 3 mia. kr. i alt fra EU s Regionalfond og Socialfond (strukturfondene). Midlerne er ligeligt fordelt på de to fonde og skal finansieres med mindst 50 pct. danske midler (fra stat, regioner, kommuner, virksomheder mv.). For hovedparten af midlerne (92,5 pct.) indstiller de seks regionale vækstfora til Erhvervsstyrelsen, hvilke projekter der skal have EU-medfinansiering (eller afslag). Erhvervsstyrelsen fungerer som forvaltningsmyndighed på samtlige strukturfondsmidler og afgør herudover for den såkaldt nationale pulje (7,5 pct. af midlerne), hvilke projekter der skal have EU-medfinansiering. Ud over strukturfondsprojekterne medfinansierer de regionale vækstfora en række erhvervsudviklingsprojekter med regionale erhvervsudviklingsmidler (de såkaldte REM-projekter). Hidtil er eksterne evalueringer af strukturfondsprojekter og REM-projekter sket ved, at hvert projekt eller region har valgt sin egen evaluator. Evalueringsmetoden har derfor typisk varieret fra projekt til projekt og fra region til region, hvilket i nogle tilfælde har gjort det vanskeligt at sammenligne projekter på tværs og uddrage systematisk læring af dem. Derfor har regionerne (inkl. Bornholms Regionskommune) og Erhvervsstyrelsen besluttet at udpege én fælles evaluator (evt. et konsortium) for Regionalfonden, Socialfonden og REM-projekterne. 1 Jf. ook.pdf

3 Kravspecifikation side 3/25 Den fælles evaluator skal evaluere alle større strukturfondsprojekter samt udvalgte mindre strukturfondsprojekter og REM-projekter. Desuden skal evaluator uddrage læring på tværs af projekter og regioner inden for samme indsatsområde i Regionalfonden og Socialfonden. Endelig skal evaluator foretage udvalgte temaevalueringer, som typisk vil gå på tværs af Regionalfonden, Socialfonden og REM-projekterne. Strukturfondsprojekter I evalueringen af strukturfondsprojekter tages udgangspunkt i strukturfondsprogrammerne for henholdsvis Regionalfonden og Socialfonden , som beskriver de overordnede rammer og mål for projekterne. Programmerne udgør en fælles referenceramme, som gør det muligt at sammenligne projekter inden for samme indsatsområde (prioritet), uanset hvilken region projektet er lokaliseret i, jf. tabel 1. Ud over at ligge inden for strukturfondsprogrammerne skal strukturfondsprojekterne også ligge inden for de regionale vækst- og udviklingsstrategier samt evt. tilhørende handlingsplaner. Det bemærkes, at de enkelte vækstfora er i gang med at udarbejde nye strategier og handlingsplaner. Regionalfondsprogrammet, socialfondsprogrammet samt regionale strategier og handlingsplaner (nogle i udkast) er inkluderet i udbudsmaterialet. Strukturfondsprojekterne varierer betydeligt i budget, antal deltagere og projektperiode. De fleste projekter, som er omfattet af udbuddet, vil modtage mindst 2 mio. kr. i EU-tilskud og dermed have et samlet budget på mindst 4 mio. kr., jf. nedenfor. De fleste projekter har en projektperiode på max tre år, men enkelte projekter kan vare længere tid. Antallet af deltagere (personer og virksomheder) kan variere fra ganske få deltagere til flere hundrede. Tabel 1. De fire indsatsområder i henholdsvis socialfonds- og regionalfondsprogrammet, Socialfonden Regionalfonden Indsatsområde 1: Indsatsområde 1: Iværksætteri og jobskabelse: Iværksætteri Styrket innovation i SMV er: Innovationssamarbejder Indsatsområde 2: Iværksætteri og jobskabelse: Vækstrettet kompetenceudvikling Indsatsområde 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Indsatsområde 4: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse Indsatsområde 2: Styrket innovation i SMV er: Klyngeorganisationer Indsatsområde 3: Flere vækstvirksomheder Indsatsområde 4: Energi- og ressourceeffektive SMV er Anm.: Indsatsområderne Bæredygtig grøn byudvikling (Regionalfonden) og EURES (Socialfonden) er ikke omfattet af udbuddet. REM-projekter Der findes ikke en fælles tværregional referenceramme i form af fælles programmer for REM-projekterne. Disse projekter kan derfor være meget forskellige med hensyn

4 Kravspecifikation side 4/25 til formål og indhold og dermed vanskeligere at sammenligne på tværs af regioner. Kategorien REM-projekter omfatter også vækstaftaler og udviklingskontrakter med erhvervsfremmeaktører, hvis disse omfangs- og metodemæssigt kan evalueres på samme måde som enkeltprojekter. REM-projekterne behøver ikke ligge inden for strukturfondsprogrammernes rammer, men skal ligge inden for de regionale vækst- og udviklingsstrategier samt evt. tilhørende handlingsplaner. 1.3 Leverancens omfang Den fælles evaluator skal udarbejde evaluerings- og læringsdesign for strukturfondsprojekter og REM-projekter. Med udgangspunkt i evaluerings- og læringsdesignet for det enkelte projekt skal evaluator senere foretage midtvejs- og/eller slutevaluering af projektet. Evalueringerne skal være virkningsevalueringer, dvs. have særlig fokus på projekternes årsagsvirknings-sammenhænge (forandringsteori eller effektkæde), dvs. har projekterne virket og skabt de forventede resultater og effekter og hvorfor/hvorfor ikke. Regionerne og Erhvervsstyrelsen foretager selv i samarbejde med Danmarks Statistik registerbaserede effektmålinger af indsatsen med kontrolgrupper. 2 Det er derfor ikke denne type evalueringer, den fælles evaluator skal foretage. De registerbaserede målinger foretages efter projekterne er afsluttede. Den fælles evaluators evalueringer skal derimod foretages cirka midtvejs i projektperioden og ved projektafslutning, hvor man er sikker på at kunne kontakte projektlederen, projektdeltagerne mv. Begrebsmæssigt skal den fælles evaluators evalueringer have karakter af theory based impact evaluations, ikke counterfactual impact evaluations. 3 For strukturfondsprojekter inden for samme indsatsområde, jf. tabel 1 ovenfor, skal evaluator ud over at evaluere de enkelte projekter også uddrage læring på tværs af projekter og regioner. Herudover skal evaluator foretage temaevalueringer, som kan gå på tværs af strukturfondsprojekter og REM-projekter. Læring er helt central for alle evalueringsopgaverne. Fokus skal især være på læring om virkemidler og kritiske succesfaktorer, herunder betydning af den kontekst som et projekt er gennemført i. Det er forventningen, at evaluator senest et år efter kontraktens underskrivelse har udarbejdet et anvendelsesorienteret hjælpeværktøj med relevante læringspunkter. Hjælpeværktøjet udarbejdes i samarbejde med vækstforumsekretariaterne og Erhvervsstyrelsen via eksempelvis læringsworkshops. I takt med, at der gennemføres midtvejs- og slutevalueringer opdateres hjælpe- 2 Typisk foretages de registerbaserede effektmålinger på hele indsatsområder (grupper af projekter), men eventuelt også på store enkeltstående projekter med mange deltagere. 3 Jf. ook.pdf

5 Kravspecifikation side 5/25 værktøjet, og den erhvervede læring akkumuleres og koges med tiden ind, så hjælpeværktøjet hviler på et større og større erfaringsgrundlag. Hjælpeværktøjet skal være til inspiration for nye projekter, men også anvendes i forbindelse med vækstforumsekretariaternes og Erhvervsstyrelsens dialog med og sagsbehandling af kommende projekter. Evaluator skal sikre en god balance mellem, at læringen ikke bliver for banal, og at den bliver mulig at anvende og generalisere til andre projekter og regioner. Projekter omfattet af udbuddet Opgaven omfatter evaluering af projekter, som får (eller har fået) tilsagn om strukturfondsmidler og/eller REM-midler i Selve evalueringsopgaverne vil strække sig længere end til Hvis et projekt fx får tilsagn i 2017 og afsluttes i 2020, skal evaluator foretage slutevalueringen af dette projekt i Forventeligt vil de sidste evalueringer af enkeltprojekter skulle ske i Alle strukturfondsprojekter, som får (tilsagn) på eller over 2 mio. kr. i , skal slutevalueres af den fælles evaluator. De regionale vækstforumsekretariater kan vælge også at få midtvejsevaluereret disse projekter af den fælles evaluator. For alle øvrige projekter (strukturfondsprojekter, som får et EU-tilsagn under 2 mio. kr., og REM-projekter uanset størrelse) afgør de regionale vækstforumsekretariater, om projektet skal evalueres af den fælles evaluator (det kan være midtvejs- og/eller slutevalueringer). Det er ikke muligt på forhånd at oplyse det præcise antal projekter, men tabel 2a indeholder en oversigt over det samlede forventede antal midtvejs- og slutevalueringer af henholdsvis regionalfondsprojekter og socialfondsprojekter, som er omfattet af udbuddet. Pr. 17. juni 2015 har 10 strukturfondsprojekter fået tilsagn om over 2 mio. kr., mens 3 strukturfondsprojekter har fået tilsagn om under 2 mio. kr. Tabel 2b viser det forventede antal REM-projekter, som er omfattet af udbuddet. I bilag 2 er oplysningerne i tabel 2a og 2b opgjort for hver region, Bornholm og Erhvervsstyrelsen. Tabel 2a. Forventet antal strukturfondsprojekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får tilsagn om ), fond, beløb og midtvejs-/slutevaluering Regionalfondsprojekter Socialfondsprojekter Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut I alt

6 Kravspecifikation side 6/25 Tabel 2b. Forventet antal REM-projekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får støtte om REM-midler) og midtvejs-/slutevaluering Midtvejs Slut I alt Datagrundlag Evaluator forventes selv at indsamle data til brug for evaluering af projekterne, bl.a. vha. interviews/surveys af projektaktørerne og deltagerne. Såfremt der skal laves midtvejs- og slutevaluering af et projekt, skal evaluator vægte indsamling af data til midtvejsevalueringen højt, således at disse kan bruges til eventuelle anbefalinger til justeringer af projektet. Det forventes, at evaluator gør sig overvejelser om, der fx skal foretages såvel interviews/surveys både ved midt- og slutevalueringer, hvilke typer interviews der gennemføres on site samt hvilken type survey-spørgsmål der primært tænkes anvendt (spørges der fx til ændringer i adfærd eller forventninger til fremtiden). Strukturfondsprojekter Derudover vil evaluator til brug for evalueringer af strukturfondsprojekter få adgang til eksisterende data i Erhvervsstyrelsens økonomistyrings- og projektrapporteringssystem. Oplysningerne omfatter ansøgningsmateriale, vækstforums sagsbehandling af projekterne, halvårlige statusrapporter inkl. økonomioplysninger og projektets indikatorer for aktiviteter, output og effekter/resultater. Følgende link indeholder en trin for trin guide til ansøgningsproces, opstart, afrapportering og afslutning for et strukturfondsprojekt: Alle strukturfondsprojekter inden for det samme indsatsområde bliver målt med de samme output- og resultat/effekt-indikatorer. Indikatorvejledningerne for henholdsvis Regionalfonden og Socialfonden indeholder en oversigt over programindikatorerne for hvert indsatsområde, inkl. definitioner og målemetoder. Indikatorvejledningerne indgår i udbudsmaterialet. Aktiviteterne i det enkelte projekt måles med indikatorer, som projekterne selv har fastlagt disse indikatorer vil typisk variere fra projekt til projekt. Nogle regioner har opstillet regionsspecifikke indikatorer (for output og resultater/effekter), som vil fremgå af materialet til det enkelte projekt. Til slutevalueringer (ikke midtvejsevalueringer) vil evaluator inden for rammerne af Danmarks Statistiks diskretionshensyn kunne få adgang til aggregerede registerbaserede baggrundsoplysninger om de virksomheder, der har deltaget i det enkelte projekt. De registerbaserede data, som evaluator kan få adgang til, vil udelukkende være til faktuel beskrivelse af virksomhederne, ikke til effektmåling med kontrolgrupper el. lign. Sådanne effektmålinger vil regionerne og Erhvervsstyrelsen selv foretage i sam-

7 Kravspecifikation side 7/25 arbejde med Danmarks Statistik efter projekterne er afsluttede, jf. ovenfor. Som nævnt skal den fælles evaluators evalueringer foretages cirka midtvejs i projektperioden og ved afslutning, hvor projektlederen, projektdeltagerne m.fl. fortsat kan kontaktes. De aggregerede registeroplysninger, som evaluator kan få adgang til om deltagervirksomhederne, omfatter: Virksomhedernes lokalisering (kommuner), alder, branche og størrelse (antal medarbejdere og omsætning). 4 REM-projekter Som for strukturfondsprojekterne forventes evaluator selv at indsamle supplerende data til brug for evaluering af REM-projekterne, bl.a. vha. interviews/surveys af projektaktørerne og deltagerne. Igen forventes det, at evaluator vægter indsamling af data højt i eventuelle midtvejsevalueringer. Det forventes endvidere, at evaluator gør sig overvejelser, om der fx skal foretages såvel interviews/surveys både ved midt- og slutevalueringer, hvilke typer interviews der gennemføres on site samt hvilken type survey-spørgsmål der primært tænkes anvendt (spørges der fx til ændringer i adfærd eller forventninger til fremtiden). Derudover vil evaluator til brug for evaluering af REM-projekter få oplysninger om projekterne fra vækstforumsekretariaterne. Oplysningerne kan variere fra region til region, men vil som minimum omfatte ansøgningsmateriale, vækstforums sagsbehandling og statusrapporter inkl. økonomioplysninger. Evaluerings- og læringsdesign Snarest muligt efter et projekt (regionalfonds-, socialfonds- eller REM-projekt) har fået tilsagn, skal evaluator mødes med projektaktørerne (projektleder m.fl.) og drøfte evalueringsdesign, jf. bilag 3. Det aftales nærmere mellem de ordregivende myndigheder og evaluator, hvor møderne skal finde sted, og om møder med flere projekter eventuelt kan afholdes samme dag. Evaluator udarbejder et konkret (skriftligt) evalueringsdesign, som kan danne grundlag for de efterfølgende midtvejs- og/eller slutevalueringer af projektet. Evalueringsdesignet skal have særlig fokus på, hvordan man kan vurdere projektets resultater/effekter, og hvilke virkemidler der er afgørende for, om projektet indfrier sine mål eller ej, herunder projektets kontekst. Det overordnede lærings- og evalueringsdesign skal være det samme for alle projekter, men designet skal tilpasses det enkelte projekt, så der tages højde for faktorer og hypoteser, som er særligt relevante for at evaluere og uddrage læring af projektet, herunder projektets kontekst. For strukturfondsprojekter skal evalueringsdesignet være tilpasset hvert enkelt indsatsområde i den fond, som evalueres, jf. tabel 1 ovenfor. Fx vil der for socialfonds- 4 For personer, som har deltaget i socialfondsprojekter, vil evaluator kunne få adgang til de oplysninger, som Erhvervsstyrelsen indsamler i de såkaldte start-slut-skemaer (se indikatorvejledningen for Socialfonden, som indgår i udbudsmaterialet).

8 Kravspecifikation side 8/25 projekter være problemstillinger, som er relevante at belyse i alle iværksætterprojekter, men ikke i uddannelsesprojekter (og omvendt). For projekter under den nationale pulje (Regionalfonden og Socialfonden) skal evaluerings- og læringsdesignet være godkendt af projektlederen og ERST senest fire uger efter evaluator er mødtes med projektaktørerne. For alle øvrige projekter (strukturfondsprojekter, som ikke tilhører den nationale pulje, og REM-projekter) skal evaluerings- og læringsdesignet være godkendt af projektlederen og det pågældende vækstforumsekretariat senest fire uger efter evaluator er mødtes med projektaktørerne (se nedenstående bilag 3). Udbudsmaterialet indeholder et udkast til emner og oplysninger, der som minimum skal indgå i det overordnede evaluerings- og læringsdesign (se nedenstående bilag 1). Evaluator forventes at forbedre dette design. Midtvejsevaluering af enkeltprojekter For alle projekter, som skal midtvejsevalueres, skal evaluator foretage evalueringen cirka midtvejs i projektperioden, jf. nedenstående bilag 3. Evalueringen skal baseres på projektets evalueringsdesign med særlig fokus på, om projektets effektkæde (inkl. kritiske succesfaktorer) hænger sammen som ventet. Midtvejsevalueringen skal kunne anvendes til styring af projektet og derfor indeholde konkrete anbefalinger til evt. justeringer i den resterende projektperiode. Ved projekter, der både skal midtvejs- og slutevalueres, er det således vigtigt, at evaluator vægter dataindsamling til midtvejsevalueringen højt for at kunne give anbefalinger til evt. justeringer af projektet. Midtvejsevalueringen skal afleveres i en standardiseret rapport på ca normalsider (ekskl. eventuelle bilag) og være godkendt af Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) eller vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) senest seks uger efter påbegyndelse af midtvejsevalueringen (se nedenstående bilag 3). Slutevaluering af enkeltprojekter For alle projekter, som skal slutevalueres, skal evaluator foretage evalueringen ved projektafslutning, jf. bilag 3. Evalueringen skal baseres på projektets evalueringsdesign med særlig fokus på, om projektet effektkæde (inkl. kritiske succesfaktorer) hang sammen som forventet og hvorfor/hvorfor ikke. Ofte vil projektets effekter ikke kunne måles ved projektafslutning, hvorfor det typisk vil være nødvendigt at evaluere på, om projektet har skabt forudsætninger for at skabe effekter (fx i form af en ændret adfærd hos deltagergruppen, som gør det sandsynligt at effekterne vil indtræffe på sigt). Slutevalueringen skal afdække og beskrive de vigtigste læringspunkter fra projektet. Hvad kan andre projekter og regioner lære af projektet vedr. anvendte virkemidler, organisering etc.? Eventuelle positive/negative bieffekter, der er identificeret i evalueringen, skal der også redegøres for.

9 Kravspecifikation side 9/25 Slutevalueringen skal afleveres i en standardiseret rapport på ca normalsider (ekskl. eventuelle bilag) og være godkendt af Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) eller det pågældende vækstforumsekretariat (alle øvrige projekter) senest ved projektperiodens afslutning, jf. bilag 3. Ud over at evaluere projekter enkeltvis skal evaluator uddrage læring og viden ved at se på tværs af projekter, regioner og indsatsområder: Uddrage læring på tværs af projekter inden for samme indsatsområde i strukturfondsprogrammerne Som nævnt er projekter inden for samme indsatsområde i strukturfondsprogrammerne sammenlignelige på tværs af regioner. Evaluator skal udarbejde et særskilt læringsdesign for strukturfondsprojekter inden for hvert af de otte indsatsområder i strukturfondsprogrammerne, jf. tabel 1 ovenfor. Fx må der forventes at være nogle problemstillinger eller forhold, som er meget relevante at belyse i samtlige iværksætterprojekter, men ikke i uddannelsesprojekter (og omvendt). På baggrund af evalueringerne af de enkelte projekter skal evaluator 1-2 gange årligt opsamle, afrapportere og formidle de vigtigste resultater og læringspunkter fra strukturfondsprojekter inden for samme indsatsområde. Evt. vigtige læringspunkter på tværs af indsatsområder skal også uddrages. Forankring af læring fra projekterne inkl. hjælpeværktøj Et meget vigtigt formål med evalueringerne er at uddrage læring og viden om, hvilke projekter og virkemidler der virker godt/mindre godt hvad er de kritiske succesfaktorer og hvilken betydning har den kontekst, som de forskellige projekter er gennemført i. Det er forventningen, at evaluator senest et år efter kontraktens underskrivelse har udarbejdet et første bud på et anvendelsesorienteret hjælpeværktøj med relevante læringspunkter, som kan være til inspiration for nye projektansøgere og kan anvendes i forbindelse med vækstforumsekretariaternes og Erhvervsstyrelsens dialog med og sagsbehandling af projekterne (både strukturfonds- og REM-projekter). Hjælpeværktøjet udarbejdes i samarbejde med vækstforumsekretariaterne og Erhvervsstyrelsen via eksempelvis læringsworkshops. I takt med, at der gennemføres konkrete midt- og slutevalueringer opdateres hjælpeværktøjet, og den erhvervede læring akkumuleres og koges med tiden ind, så hjælpeværktøjet hviler på et større og større erfaringsgrundlag. Evaluator skal sikre en god balance mellem, at læringen ikke bliver for banal, og at den bliver mulig at anvende og generalisere til andre projekter og regioner Tilbudsgiver forventes i sit tilbud at udarbejde et oplæg til, hvordan udvikling af et godt hjælpeværktøj kan sikres. Tilbudsgiver forventes også at give supplerende forslag til forankring af læring og viden fra evalueringerne. Tværgående temaevalueringer

10 Kravspecifikation side 10/25 Med udgangspunkt i de regionale vækstforas fokuseringer de kommende år forventes der at skulle foretages 2-3 temaevalueringer i alt inden for kontraktperioden. Temaevalueringerne kan ikke specificeres på nuværende tidspunkt, men vil typisk omfatte strukturfondsprojekter fra forskellige indsatsområder og REM-projekter. Temaerne kan fx være vækstforas klyngeindsatser eller bestemte virkemidler, som bruges på tværs af strukturfondsprioriteterne og den øvrige regionale indsats. Det kan også være evalueringer med særlig fokus på yderområderne. Samarbejde med opdragsgiver Ansvaret for at udføre evalueringerne og uddrage læring påhviler evaluator, men der lægges vægt på, at de regionale vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen løbende inddrages i arbejdet for at sikre, at den systematiske viden- og læringsopsamling på tværs af regionerne bliver anvendelsesorienteret og omsættes i praksis til at styre projekterne og til at udvikle og prioritere endnu bedre projekter i fremtiden. Evaluator skal mindst to gange årligt mødes med de regionale vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen for at drøfte forankring og læring og kvalitet i opgaveløsningen generelt. Tidspunkt for afholdelse af møderne og nærmere krav til forberedelse og indholdet af møderne aftales med den valgte leverandør efter opstart. 2. Kravspecifikationens opbygning 2.1 Kravmetodik De krav, som tilbudsgiver eksplicit skal besvare, fremgår af nedenstående tabel. Kravene ønskes besvaret i tilbuddet på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, hvilken opgaveløsningsbeskrivelse mv., der svarer til det enkelte krav. Dette kan fx ske ved at løsningsbeskrivelsen mv. refererer til kravnumrene i tabellen nedenfor under punkt Kravtyper De ordregivende myndigheders krav til den udbudte opgave er nærmere beskrevet i tabellen under punkt 3. I kolonnen Type er kravene angivet som enten mindstekrav (MK) eller evalueringskrav (EK) Mindstekrav (MK) Mindstekrav er krav til ydelsen, som skal indgå som en del af den samlede ydelse. Leverandøren skal således altid opfylde mindstekrav, og der kan ikke tages forbehold i tilbuddet for mindstekrav. Anføres det i tilbuddet, at et mindstekrav ikke vil blive opfyldt, eller der i øvrigt tages forbehold for opfyldelse af mindstekravet i tilbuddet, er de ordregivende myndigheder forpligtet til at afvise hele tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver indestår således ved afgivelse af sit tilbud for, at samtlige mindstekrav kan opfyldes.

11 Kravspecifikation side 11/ Evalueringskrav (EK) Evalueringskrav er at opfatte som de ordregivende myndigheders ønske om en bestemt egenskab eller et bestemt vilkår. Såfremt et tilbud ikke opfylder et evalueringskrav helt eller delvist, vil det blive tillagt vægt i forbindelse med den endelige evaluering. Det betyder, at det vil kunne trække ned i den samlede vurdering, såfremt et tilbud ikke eller kun i ringe grad opfylder et evalueringskrav. 2.3 Om det samlede udbudsmateriale Dette bilag er en del af det samlede udbudsmateriale og udgør en del af aftalegrundlaget for levering af den udbudte ydelse. En oversigt over det samlede udbudsmateriale findes i udbudsbetingelserne. Eventuelle forbehold til krav i dette bilag skal fremgå af det i udbudsbetingelserne omtalte skema over forbehold. Interesserede tilbudsgivere opfordres til at stille spørgsmål til Erhvervsstyrelsen, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne, såfremt der måtte være afklarende spørgsmål til kravspecifikationen. 3. Krav til leverancen Nr. Type Kravtekst 01. MK Der skal udarbejdes evalueringsdesign og foretages midtvejs- og/eller slutevaluering af alle projekter omfattet af denne kravspecifikation, jf. afsnit MK Der skal anvendes en standardiseret afrapportering for midtvejs- og slutevalueringer, som består af en rapport på sider for alle projekter, jf. bilag MK For strukturfondsprojekter skal der uddrages læring på tværs af projekter inden for samme indsatsområde, jf. afsnit EK Evaluators tilbud indeholder et konkret eksempel på, hvordan evaluator vil udarbejde et evalueringsdesign, jf. bilag 1 og afsnit Designet skal tilpasses hvert af indsatsområderne i strukturfondsprogrammerne. Eksemplet bør beskrive, hvilke data evaluator vil bruge, og hvordan evaluator vil sikre, at data indsamles, herunder hvilke data evaluator selv vil indsamle og hvordan. 05. EK Evaluators tilbud indeholder et eksempel på opbygning af en midtvejs- og en slutevalueringsrapport, jf. bilag 1. Det vurderes positivt, at evalueringsrapporterne er enkle og tydeligt kommunikerer projektets resultater og læringspunkter. Rapporterne skal have et kort resumé på én side, hvor hovedkonklusionerne fremgår, gerne visuelt, jf. bilag EK Evaluators tilbud indeholder et forslag til, hvordan den indsamlede viden og læring om projekter og virkemidler omsættes til et konkret anvendelsesorienteret hjælpeværktøj, jf. afsnit 1.3. Nedenstående punkter kan evt. inddrages. Hvad vil afrapporteringen af læring inden for hvert enkelt indsatsområde i strukturfondsprogrammerne indeholde? Hvordan tages højde for den kontekst, som projekterne er gennemført i?

12 Kravspecifikation side 12/25 Hvilke typer af læringspunkter skal uddrages, og hvad er processen for at koge læringspunkterne ind til et hjælpeværktøj? Hvordan understøttes det, at læringen bruges aktivt i vækstforumsekretariaterne og af ansøgerne med henblik på, at den nye viden og læring omsættes til endnu bedre projekter?

13 Kravspecifikation side 13/25 Bilag 1. Evalueringsfaser og udkast til overordnet lærings- og evalueringsdesign for enkeltprojekter For alle projekter omfattet af udbuddet skal evaluator i samarbejde med projektaktørerne snarest muligt efter projektet har fået tilsagn udarbejde et konkret (skriftligt) evaluerings- og læringsdesign, som kan danne grundlag for de efterfølgende midtvejsog/eller slutevalueringer af projektet. Evalueringen af et givet projekt sker altså i tre faser: 1) fastlæggelse af evaluerings- og læringsdesign tidligt i projektperioden, 2) midtvejsevaluering og 3) slutevaluering. De tre faser, inkl. tidsfrister, er illustreret i bilag 3. Som nævnt i kravspecifikationen afgør vækstforumsekretariaterne, hvilke projekter der skal både midtvejs- og slutevalueres. Nedenfor beskrives evalueringsfaserne og et udkast til det overordnede evaluerings- og læringsdesign. Oplysningerne i det overordnede design skal være inkluderet i evalueringerne, men evaluator forventes at forbedre evaluerings- og læringsdesignet. Projekternes forandringsteori (effektkæde) Strukturfondsprojekter bygger på en eksplicit forandringsteori. Det vil sige, at ansøger har opstillet en effektkæde, som beskriver projektets forventede årsagsvirkningssammenhænge som illustreret nedenfor. 5 En del af målsætningerne og virkemidlerne i effektkæden er forudbestemt i regional- og socialfondsprogrammerne, men selv inden for samme indsatsområde i programmerne kan der være betydelige variationer i projekternes kontekst, indhold, målgruppe (deltagere), organisering etc. Evalueringerne af projekterne skal være virkningsevalueringer, der har fokus på de kritiske antagelser i effektkæden. Altså hvorvidt og hvordan de aktiviteter/virkemidler, som anvendes i de enkelte projekter, rent faktisk har skabt de forventede umiddelbare resultater (inkl. adfærdsændringer mv.) og effekter, som fremgik af forandringsteorien. 5 Figuren vedrører regionalfondsprojekter. For socialfondsprojekter bruges betegnelsen resultater i stedet for effekter, og der skelnes mellem kort- og langsigtede resultater, jf. socialfondsprogrammet.

14 Kravspecifikation side 14/25 Slutevalueringerne skal foretages ved projektafslutning for at sikre, at projektaktørerne og -deltagerne kan kontaktes. Ofte er projekternes effekter ikke indtruffet ved projektafslutning, hvorfor det typisk vil være nødvendigt at evaluere på, om målgruppen har opnået ny indsigt (viden), ændret adfærd mv., som er en forudsætning for at realisere effekterne på længere sigt. Det kan dog også være relevant at måle på deltagernes forventning til fremtidige effekter, fx forventet øget omsætning som følge af deltagelse i et projekt. Dette kan være en ekstra indikator, som dog ikke kan stå alene. Regionerne og Erhvervsstyrelsen foretager selv i samarbejde med Danmarks Statistik registerbaserede effektmålinger af indsatsen med kontrolgrupper. 6 Det er derfor ikke denne type evalueringer, den fælles evaluator skal foretage. De registerbaserede målinger foretages efter projekterne er afsluttede. Den fælles evaluators evalueringer skal derimod foretages cirka midtvejs i projektperioden og ved projektafslutning, hvor man er sikker på at kunne kontakte projektlederen, projektdeltagerne mv. Begrebsmæssigt skal den fælles evaluators evalueringer således have karakter af theory based impact evaluations, ikke counterfactual impact evaluations. 7 Evalueringsfaser Arbejdet med evaluering og læring vedr. det enkelte projekt sker i følgende faser (se også bilag 3): Fase 1: Fastlæggelse af evaluerings- og læringsdesign for projektet Snarest muligt efter projektet har fået tilsagn skal evaluator i samarbejde med projektaktørerne (projektleder m.fl.) udarbejde et konkret (skriftligt) evaluerings- og læringsdesign, som kan danne grundlag for de efterfølgende midtvejs- og/eller slutevalueringer af projektet. Som nævnt ovenfor vil der for strukturfondsprojekter være opstillet en effektkæde i ansøgningsmaterialet, som evaluerings- og læringsdesignet kan tage udgangspunkt i. Evaluerings- og læringsdesignet for det enkelte projekt skal medvirke til: At de nødvendige data for at foretage midtvejs- og slutevalueringer indsamles At midtvejsevalueringerne kan bruges til evt. justeringer af projekterne i den resterende projektperiode At læring fra projekterne opsamles og formidles systematisk på tværs af regionerne og kan anvendes aktivt af sagsbehandlere, beslutningstagere og projektejere At evalueringer indeholder essentielle og sammenlignelige oplysninger på tværs af projekterne, herunder ledelsesinformation til vækstfora og Erhvervsstyrelsen i form af fx trafiklysskala 6 Typisk foretages de registerbaserede effektmåling på hele indsatsområder (grupper af projekter), men eventuelt også på store enkeltstående projekter med mange deltagere. 7 Jf. ook.pdf

15 Kravspecifikation side 15/25 Det overordnede lærings- og evalueringsdesign skal være det samme for alle projekter, men designet skal tilpasses det enkelte projekt, så der tages højde for faktorer og hypoteser, som er særligt relevante for at evaluere og uddrage læring af projektet, herunder projektets kontekst. For strukturfondsprojekter skal evaluator tilpasse evaluerings- og læringsdesignet til hvert enkelt af de fire indsatsområder i den fond, som evalueres. Fx vil der for socialfondsprojekter være problemstillinger, som er relevante at belyse i iværksætterprojekter, men ikke i uddannelsesprojekter (og omvendt). Fase 2: Midtvejsevaluering: Cirka midtvejs i projektperioden gennemfører evaluator midtvejsevaluering baseret på tilgængeligt datamateriale og egen dataindsamling, fx interview og spørgeskemaundersøgelse blandt projektaktører (projektleder, deltagende virksomheder og personer mv.). Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) og vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) får mulighed for at deltage på interviewdage. Efterfølgende udarbejder evaluator udkast til skriftlig midtvejsevaluering, som Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) eller vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) får lejlighed til at kommentere og godkende med fokus på faktuelle forhold. Indholdsmæssigt skal midtvejsevalueringen som minimum indeholde de oplysninger, som er beskrevet i det overordnede evaluerings- og læringsdesign nedenfor, idet midtvejsevalueringen dog skal have særlig fokus på projektets fremdrift og give konkrete anbefalinger til eventuelle justeringer i den resterende projektperiode. Fase 3: Slutevaluering: Kort før projektafslutning gennemfører evaluator slutevaluering baseret på tilgængeligt datamateriale og egen dataindsamling, fx interview og spørgeskemaundersøgelse blandt projektaktører (projektleder, deltagende virksomheder og personer mv.). Evaluators kontakt til projekterne skal indledes senest to måneder før projektafslutning for at sikre, at alle nøgleaktører kan kontaktes (se også bilag 3). Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) og vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) får mulighed for at deltage på interviewdage. Efterfølgende udarbejder evaluator udkast til skriftlig slutevaluering, som Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) eller vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) får lejlighed til at kommentere og godkende med fokus på faktuelle forhold. Indholdsmæssigt skal slutevalueringen som minimum indeholde de oplysninger, der er beskrevet i det overordnede evaluerings- og læringsdesign nedenfor. Udkast til overordnet lærings- og evalueringsdesign Følgende emner og oplysninger skal som minimum adresseres i evalueringerne: A. Resumé B. Fakta om projektet

16 Kravspecifikation side 16/25 C. Projektets effektkæde D. Organisering/gennemførelse E. Erfaring og læring A. Resumé Kort gengivelse af evalueringens hovedkonklusioner om projektet suppleret med grafiske/visuelle komponenter (herunder trafiklys), som skaber et samlet overblik over projektets score på relevante parametre som eksempelvis effekter og resultater, forankring og bæredygtighed, organisering, kvalitet i aktiviteter og sammenhæng mellem aktiviteter og mål. Resuméet skal være én side og kunne anvendes som oversigt til vækstforum samt være anvendeligt til ekstern kommunikation af projektets resultater. B. Fakta om projektet Kort beskrivelse af følgende: Projektets titel, journalnumre hos vækstforum og (for strukturfondsprojekter) Erhvervsstyrelsen, samlede udgifter, tidsperiode, vigtigste partnere mv. Projektets formål, herunder hvordan projektet har skullet bidrage til den regionale vækst- og udviklingsstrategi og (for strukturfondsprojekter) målene i strukturfondsprogrammerne. C. Evaluering af projektets effektkæde Beskrivelse af effektkæden: Projektets gennemførte aktiviteter og anvendte virkemidler samt skabte output og (forventede) effekter/resultater. Talmæssig opgørelse af de konkrete leverancer eller produkter, som projektets aktiviteter umiddelbart har skabt. Her skal der tages udgangspunkt i de indikatorer, som projekterne er målt med og i andre datakilder, hvis det er nødvendigt. Alle strukturfondsprojekter er målt med programindikatorer, som er tilpasset det enkelte indsatsområde i programmerne, jf. indikatorvejledningerne for henholdsvis regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet (indgår i udbudsmaterialet). Beskrivelse og evaluators vurdering af projektets resultater/effekter på kortere og længere sigt (forventede). Her kan der tages udgangspunkt i vækstforas egne mål og effekt-/resultatindikatorerne i strukturfondsprogrammerne. Evalueringen bør omfatte både planlagte og ikke-planlagte resultater/effekter. Som nævnt ovenfor vil det ofte være vanskeligt at måle projekternes (langsigtede) effekter ved projektafslutning, hvorfor det typisk vil være nødvendigt at evaluere på, om målgruppen har opnået ny indsigt (viden) og har ændret adfærd el. lign., som er en forudsætning for at realisere effekterne på længere sigt. Dvs. at der her typisk vil være fokus på forudsætningerne for at skabe effekter og ikke målinger på effekterne i sig selv, da de ofte indtræder efter projektets slutning. Det kan dog også være relevant at måle på deltagernes forventning til fremtidige effekter, fx forventet øget omsætning som følge af deltagelse i et projekt. Dette kan være en ekstra indikator, som dog ikke kan stå alene. Vurdering af om projektets effektkæde hang sammen som planlagt hvad var de vigtigste kritiske antagelser/hypoteser bag effektkæden, og hvilke af disse antagelser/hypoteser synes at være blevet bekræftet/afkræftet? Særlige fokuspunkter i for-

17 Kravspecifikation side 17/25 hold til læring skal som nævnt drøftes mellem projektaktørerne og evaluator tidligt i projektforløbet. D. Projektets organisering og gennemførelse (tilrettelæggelse) Vurdering af projektets organisering og gennemførelse. Hvis et projekt ikke har virket som ventet, skyldes det ikke nødvendigvis, at effektkæden var forkert. Det kan også skyldes implementeringsfejl. Vurderingen skal foretages på en række på forhånd definerede parametre. Det kan fx være: Organisering og projektledelse, herunder evnen til at skabe fremdrift Deltagere Interessenter Forankring og projektets evt. videreførelse E. Erfaring og læring Det er meget væsentligt, at der i evalueringerne uddrages centrale læringspunkter fra projekterne i forhold til virkemidler og kritiske succesfaktorer, og at læringen bliver anvendelsesorienteret og systematisk. Læringen skal blandt andet adressere, i hvilken grad virkemidlerne har givet de ønskede adfærdsændringer hos projektdeltagerne og komme med forklaringer herpå. Hvad var den positive læring fra projektet, hvad skal man gøre næste gang? Hvad gik galt? Hvordan undgår man gentagelser? Anbefalingerne skal tage højde for den kontekst, et projekt er gennemført i, og som kan have stor betydning for, om og hvordan læring fra projektet kan overføres til andre projekter og regioner (lokalområder). Ved midtvejsevalueringer skal konkrete anbefalinger til handlinger til forbedring af projektets fremdrift og effekter være beskrevet.

18 Kravspecifikation side 18/25 Bilag 2. Forventet antal projekter omfattet af udbuddet fordelt pa vækstfora og Erhvervsstyrelsen Region Nordjylland Tabel 1. Forventet antal strukturfondsprojekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får tilsagn om ), fond, beløb og midtvejs-/slutevaluering Regionalfondsprojekter Socialfondsprojekter Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut I alt Tabel 2. Forventet antal REM-projekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får støtte om REM-midler) og midtvejs-/slutevaluering Midtvejs Slut I alt

19 Kravspecifikation side 19/25 Region Midtjylland Tabel 1. Forventet antal strukturfondsprojekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får tilsagn om ), fond, beløb og midtvejs-/slutevaluering Regionalfondsprojekter Socialfondsprojekter Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut I alt Tabel 2. Forventet antal REM-projekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får støtte om REM-midler) og midtvejs-/slutevaluering Midtvejs Slut I alt 0 0

20 Kravspecifikation side 20/25 Region Syddanmark Tabel 1. Forventet antal strukturfondsprojekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får tilsagn om ), fond, beløb og midtvejs-/slutevaluering Regionalfondsprojekter Socialfondsprojekter Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut I alt Tabel 2. Forventet antal REM-projekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får støtte om REM-midler) og midtvejs-/slutevaluering Midtvejs Slut I alt 9 9

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere