KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr

2 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med opgaven er at sikre en ensartet, højt kvalificeret ekstern evaluering af regionale udviklingsprojekter på tværs af regioner og strategier. Evalueringerne skal være virkningsevalueringer med fokus på, om projekterne har virket eller ej og hvorfor. Evalueringerne skal supplere de registerbaserede effektmålinger, som de ordregivende myndigheder selv foretager, jf. afsnit 1.3. Begrebsmæssigt skal evalueringerne således have karakter af theory based impact evaluations, ikke counterfactual impact evaluations. 1 Evalueringerne skal vurdere projekternes resultatskabelse og bidrage til at styrke den systematiske læring på tværs af regioner med henblik på at skabe endnu mere effektfulde strategier og projekter fremover. Læringen skal være enkel, præcis og anvendelsesorienteret og tage højde for den kontekst, som projekterne er gennemført i, da konteksten ofte er afgørende for, om og hvordan et projekt har virket, og i hvor høj grad læringen kan overføres til andre projekter og regioner. Evalueringerne skal desuden kunne anvendes som ledelsesinformation til de regionale vækstfora og Erhvervsstyrelsen. 1.2 Baggrund for opgaven Danmark får i ca. 3 mia. kr. i alt fra EU s Regionalfond og Socialfond (strukturfondene). Midlerne er ligeligt fordelt på de to fonde og skal finansieres med mindst 50 pct. danske midler (fra stat, regioner, kommuner, virksomheder mv.). For hovedparten af midlerne (92,5 pct.) indstiller de seks regionale vækstfora til Erhvervsstyrelsen, hvilke projekter der skal have EU-medfinansiering (eller afslag). Erhvervsstyrelsen fungerer som forvaltningsmyndighed på samtlige strukturfondsmidler og afgør herudover for den såkaldt nationale pulje (7,5 pct. af midlerne), hvilke projekter der skal have EU-medfinansiering. Ud over strukturfondsprojekterne medfinansierer de regionale vækstfora en række erhvervsudviklingsprojekter med regionale erhvervsudviklingsmidler (de såkaldte REM-projekter). Hidtil er eksterne evalueringer af strukturfondsprojekter og REM-projekter sket ved, at hvert projekt eller region har valgt sin egen evaluator. Evalueringsmetoden har derfor typisk varieret fra projekt til projekt og fra region til region, hvilket i nogle tilfælde har gjort det vanskeligt at sammenligne projekter på tværs og uddrage systematisk læring af dem. Derfor har regionerne (inkl. Bornholms Regionskommune) og Erhvervsstyrelsen besluttet at udpege én fælles evaluator (evt. et konsortium) for Regionalfonden, Socialfonden og REM-projekterne. 1 Jf. ook.pdf

3 Kravspecifikation side 3/25 Den fælles evaluator skal evaluere alle større strukturfondsprojekter samt udvalgte mindre strukturfondsprojekter og REM-projekter. Desuden skal evaluator uddrage læring på tværs af projekter og regioner inden for samme indsatsområde i Regionalfonden og Socialfonden. Endelig skal evaluator foretage udvalgte temaevalueringer, som typisk vil gå på tværs af Regionalfonden, Socialfonden og REM-projekterne. Strukturfondsprojekter I evalueringen af strukturfondsprojekter tages udgangspunkt i strukturfondsprogrammerne for henholdsvis Regionalfonden og Socialfonden , som beskriver de overordnede rammer og mål for projekterne. Programmerne udgør en fælles referenceramme, som gør det muligt at sammenligne projekter inden for samme indsatsområde (prioritet), uanset hvilken region projektet er lokaliseret i, jf. tabel 1. Ud over at ligge inden for strukturfondsprogrammerne skal strukturfondsprojekterne også ligge inden for de regionale vækst- og udviklingsstrategier samt evt. tilhørende handlingsplaner. Det bemærkes, at de enkelte vækstfora er i gang med at udarbejde nye strategier og handlingsplaner. Regionalfondsprogrammet, socialfondsprogrammet samt regionale strategier og handlingsplaner (nogle i udkast) er inkluderet i udbudsmaterialet. Strukturfondsprojekterne varierer betydeligt i budget, antal deltagere og projektperiode. De fleste projekter, som er omfattet af udbuddet, vil modtage mindst 2 mio. kr. i EU-tilskud og dermed have et samlet budget på mindst 4 mio. kr., jf. nedenfor. De fleste projekter har en projektperiode på max tre år, men enkelte projekter kan vare længere tid. Antallet af deltagere (personer og virksomheder) kan variere fra ganske få deltagere til flere hundrede. Tabel 1. De fire indsatsområder i henholdsvis socialfonds- og regionalfondsprogrammet, Socialfonden Regionalfonden Indsatsområde 1: Indsatsområde 1: Iværksætteri og jobskabelse: Iværksætteri Styrket innovation i SMV er: Innovationssamarbejder Indsatsområde 2: Iværksætteri og jobskabelse: Vækstrettet kompetenceudvikling Indsatsområde 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Indsatsområde 4: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse Indsatsområde 2: Styrket innovation i SMV er: Klyngeorganisationer Indsatsområde 3: Flere vækstvirksomheder Indsatsområde 4: Energi- og ressourceeffektive SMV er Anm.: Indsatsområderne Bæredygtig grøn byudvikling (Regionalfonden) og EURES (Socialfonden) er ikke omfattet af udbuddet. REM-projekter Der findes ikke en fælles tværregional referenceramme i form af fælles programmer for REM-projekterne. Disse projekter kan derfor være meget forskellige med hensyn

4 Kravspecifikation side 4/25 til formål og indhold og dermed vanskeligere at sammenligne på tværs af regioner. Kategorien REM-projekter omfatter også vækstaftaler og udviklingskontrakter med erhvervsfremmeaktører, hvis disse omfangs- og metodemæssigt kan evalueres på samme måde som enkeltprojekter. REM-projekterne behøver ikke ligge inden for strukturfondsprogrammernes rammer, men skal ligge inden for de regionale vækst- og udviklingsstrategier samt evt. tilhørende handlingsplaner. 1.3 Leverancens omfang Den fælles evaluator skal udarbejde evaluerings- og læringsdesign for strukturfondsprojekter og REM-projekter. Med udgangspunkt i evaluerings- og læringsdesignet for det enkelte projekt skal evaluator senere foretage midtvejs- og/eller slutevaluering af projektet. Evalueringerne skal være virkningsevalueringer, dvs. have særlig fokus på projekternes årsagsvirknings-sammenhænge (forandringsteori eller effektkæde), dvs. har projekterne virket og skabt de forventede resultater og effekter og hvorfor/hvorfor ikke. Regionerne og Erhvervsstyrelsen foretager selv i samarbejde med Danmarks Statistik registerbaserede effektmålinger af indsatsen med kontrolgrupper. 2 Det er derfor ikke denne type evalueringer, den fælles evaluator skal foretage. De registerbaserede målinger foretages efter projekterne er afsluttede. Den fælles evaluators evalueringer skal derimod foretages cirka midtvejs i projektperioden og ved projektafslutning, hvor man er sikker på at kunne kontakte projektlederen, projektdeltagerne mv. Begrebsmæssigt skal den fælles evaluators evalueringer have karakter af theory based impact evaluations, ikke counterfactual impact evaluations. 3 For strukturfondsprojekter inden for samme indsatsområde, jf. tabel 1 ovenfor, skal evaluator ud over at evaluere de enkelte projekter også uddrage læring på tværs af projekter og regioner. Herudover skal evaluator foretage temaevalueringer, som kan gå på tværs af strukturfondsprojekter og REM-projekter. Læring er helt central for alle evalueringsopgaverne. Fokus skal især være på læring om virkemidler og kritiske succesfaktorer, herunder betydning af den kontekst som et projekt er gennemført i. Det er forventningen, at evaluator senest et år efter kontraktens underskrivelse har udarbejdet et anvendelsesorienteret hjælpeværktøj med relevante læringspunkter. Hjælpeværktøjet udarbejdes i samarbejde med vækstforumsekretariaterne og Erhvervsstyrelsen via eksempelvis læringsworkshops. I takt med, at der gennemføres midtvejs- og slutevalueringer opdateres hjælpe- 2 Typisk foretages de registerbaserede effektmålinger på hele indsatsområder (grupper af projekter), men eventuelt også på store enkeltstående projekter med mange deltagere. 3 Jf. ook.pdf

5 Kravspecifikation side 5/25 værktøjet, og den erhvervede læring akkumuleres og koges med tiden ind, så hjælpeværktøjet hviler på et større og større erfaringsgrundlag. Hjælpeværktøjet skal være til inspiration for nye projekter, men også anvendes i forbindelse med vækstforumsekretariaternes og Erhvervsstyrelsens dialog med og sagsbehandling af kommende projekter. Evaluator skal sikre en god balance mellem, at læringen ikke bliver for banal, og at den bliver mulig at anvende og generalisere til andre projekter og regioner. Projekter omfattet af udbuddet Opgaven omfatter evaluering af projekter, som får (eller har fået) tilsagn om strukturfondsmidler og/eller REM-midler i Selve evalueringsopgaverne vil strække sig længere end til Hvis et projekt fx får tilsagn i 2017 og afsluttes i 2020, skal evaluator foretage slutevalueringen af dette projekt i Forventeligt vil de sidste evalueringer af enkeltprojekter skulle ske i Alle strukturfondsprojekter, som får (tilsagn) på eller over 2 mio. kr. i , skal slutevalueres af den fælles evaluator. De regionale vækstforumsekretariater kan vælge også at få midtvejsevaluereret disse projekter af den fælles evaluator. For alle øvrige projekter (strukturfondsprojekter, som får et EU-tilsagn under 2 mio. kr., og REM-projekter uanset størrelse) afgør de regionale vækstforumsekretariater, om projektet skal evalueres af den fælles evaluator (det kan være midtvejs- og/eller slutevalueringer). Det er ikke muligt på forhånd at oplyse det præcise antal projekter, men tabel 2a indeholder en oversigt over det samlede forventede antal midtvejs- og slutevalueringer af henholdsvis regionalfondsprojekter og socialfondsprojekter, som er omfattet af udbuddet. Pr. 17. juni 2015 har 10 strukturfondsprojekter fået tilsagn om over 2 mio. kr., mens 3 strukturfondsprojekter har fået tilsagn om under 2 mio. kr. Tabel 2b viser det forventede antal REM-projekter, som er omfattet af udbuddet. I bilag 2 er oplysningerne i tabel 2a og 2b opgjort for hver region, Bornholm og Erhvervsstyrelsen. Tabel 2a. Forventet antal strukturfondsprojekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får tilsagn om ), fond, beløb og midtvejs-/slutevaluering Regionalfondsprojekter Socialfondsprojekter Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut I alt

6 Kravspecifikation side 6/25 Tabel 2b. Forventet antal REM-projekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får støtte om REM-midler) og midtvejs-/slutevaluering Midtvejs Slut I alt Datagrundlag Evaluator forventes selv at indsamle data til brug for evaluering af projekterne, bl.a. vha. interviews/surveys af projektaktørerne og deltagerne. Såfremt der skal laves midtvejs- og slutevaluering af et projekt, skal evaluator vægte indsamling af data til midtvejsevalueringen højt, således at disse kan bruges til eventuelle anbefalinger til justeringer af projektet. Det forventes, at evaluator gør sig overvejelser om, der fx skal foretages såvel interviews/surveys både ved midt- og slutevalueringer, hvilke typer interviews der gennemføres on site samt hvilken type survey-spørgsmål der primært tænkes anvendt (spørges der fx til ændringer i adfærd eller forventninger til fremtiden). Strukturfondsprojekter Derudover vil evaluator til brug for evalueringer af strukturfondsprojekter få adgang til eksisterende data i Erhvervsstyrelsens økonomistyrings- og projektrapporteringssystem. Oplysningerne omfatter ansøgningsmateriale, vækstforums sagsbehandling af projekterne, halvårlige statusrapporter inkl. økonomioplysninger og projektets indikatorer for aktiviteter, output og effekter/resultater. Følgende link indeholder en trin for trin guide til ansøgningsproces, opstart, afrapportering og afslutning for et strukturfondsprojekt: Alle strukturfondsprojekter inden for det samme indsatsområde bliver målt med de samme output- og resultat/effekt-indikatorer. Indikatorvejledningerne for henholdsvis Regionalfonden og Socialfonden indeholder en oversigt over programindikatorerne for hvert indsatsområde, inkl. definitioner og målemetoder. Indikatorvejledningerne indgår i udbudsmaterialet. Aktiviteterne i det enkelte projekt måles med indikatorer, som projekterne selv har fastlagt disse indikatorer vil typisk variere fra projekt til projekt. Nogle regioner har opstillet regionsspecifikke indikatorer (for output og resultater/effekter), som vil fremgå af materialet til det enkelte projekt. Til slutevalueringer (ikke midtvejsevalueringer) vil evaluator inden for rammerne af Danmarks Statistiks diskretionshensyn kunne få adgang til aggregerede registerbaserede baggrundsoplysninger om de virksomheder, der har deltaget i det enkelte projekt. De registerbaserede data, som evaluator kan få adgang til, vil udelukkende være til faktuel beskrivelse af virksomhederne, ikke til effektmåling med kontrolgrupper el. lign. Sådanne effektmålinger vil regionerne og Erhvervsstyrelsen selv foretage i sam-

7 Kravspecifikation side 7/25 arbejde med Danmarks Statistik efter projekterne er afsluttede, jf. ovenfor. Som nævnt skal den fælles evaluators evalueringer foretages cirka midtvejs i projektperioden og ved afslutning, hvor projektlederen, projektdeltagerne m.fl. fortsat kan kontaktes. De aggregerede registeroplysninger, som evaluator kan få adgang til om deltagervirksomhederne, omfatter: Virksomhedernes lokalisering (kommuner), alder, branche og størrelse (antal medarbejdere og omsætning). 4 REM-projekter Som for strukturfondsprojekterne forventes evaluator selv at indsamle supplerende data til brug for evaluering af REM-projekterne, bl.a. vha. interviews/surveys af projektaktørerne og deltagerne. Igen forventes det, at evaluator vægter indsamling af data højt i eventuelle midtvejsevalueringer. Det forventes endvidere, at evaluator gør sig overvejelser, om der fx skal foretages såvel interviews/surveys både ved midt- og slutevalueringer, hvilke typer interviews der gennemføres on site samt hvilken type survey-spørgsmål der primært tænkes anvendt (spørges der fx til ændringer i adfærd eller forventninger til fremtiden). Derudover vil evaluator til brug for evaluering af REM-projekter få oplysninger om projekterne fra vækstforumsekretariaterne. Oplysningerne kan variere fra region til region, men vil som minimum omfatte ansøgningsmateriale, vækstforums sagsbehandling og statusrapporter inkl. økonomioplysninger. Evaluerings- og læringsdesign Snarest muligt efter et projekt (regionalfonds-, socialfonds- eller REM-projekt) har fået tilsagn, skal evaluator mødes med projektaktørerne (projektleder m.fl.) og drøfte evalueringsdesign, jf. bilag 3. Det aftales nærmere mellem de ordregivende myndigheder og evaluator, hvor møderne skal finde sted, og om møder med flere projekter eventuelt kan afholdes samme dag. Evaluator udarbejder et konkret (skriftligt) evalueringsdesign, som kan danne grundlag for de efterfølgende midtvejs- og/eller slutevalueringer af projektet. Evalueringsdesignet skal have særlig fokus på, hvordan man kan vurdere projektets resultater/effekter, og hvilke virkemidler der er afgørende for, om projektet indfrier sine mål eller ej, herunder projektets kontekst. Det overordnede lærings- og evalueringsdesign skal være det samme for alle projekter, men designet skal tilpasses det enkelte projekt, så der tages højde for faktorer og hypoteser, som er særligt relevante for at evaluere og uddrage læring af projektet, herunder projektets kontekst. For strukturfondsprojekter skal evalueringsdesignet være tilpasset hvert enkelt indsatsområde i den fond, som evalueres, jf. tabel 1 ovenfor. Fx vil der for socialfonds- 4 For personer, som har deltaget i socialfondsprojekter, vil evaluator kunne få adgang til de oplysninger, som Erhvervsstyrelsen indsamler i de såkaldte start-slut-skemaer (se indikatorvejledningen for Socialfonden, som indgår i udbudsmaterialet).

8 Kravspecifikation side 8/25 projekter være problemstillinger, som er relevante at belyse i alle iværksætterprojekter, men ikke i uddannelsesprojekter (og omvendt). For projekter under den nationale pulje (Regionalfonden og Socialfonden) skal evaluerings- og læringsdesignet være godkendt af projektlederen og ERST senest fire uger efter evaluator er mødtes med projektaktørerne. For alle øvrige projekter (strukturfondsprojekter, som ikke tilhører den nationale pulje, og REM-projekter) skal evaluerings- og læringsdesignet være godkendt af projektlederen og det pågældende vækstforumsekretariat senest fire uger efter evaluator er mødtes med projektaktørerne (se nedenstående bilag 3). Udbudsmaterialet indeholder et udkast til emner og oplysninger, der som minimum skal indgå i det overordnede evaluerings- og læringsdesign (se nedenstående bilag 1). Evaluator forventes at forbedre dette design. Midtvejsevaluering af enkeltprojekter For alle projekter, som skal midtvejsevalueres, skal evaluator foretage evalueringen cirka midtvejs i projektperioden, jf. nedenstående bilag 3. Evalueringen skal baseres på projektets evalueringsdesign med særlig fokus på, om projektets effektkæde (inkl. kritiske succesfaktorer) hænger sammen som ventet. Midtvejsevalueringen skal kunne anvendes til styring af projektet og derfor indeholde konkrete anbefalinger til evt. justeringer i den resterende projektperiode. Ved projekter, der både skal midtvejs- og slutevalueres, er det således vigtigt, at evaluator vægter dataindsamling til midtvejsevalueringen højt for at kunne give anbefalinger til evt. justeringer af projektet. Midtvejsevalueringen skal afleveres i en standardiseret rapport på ca normalsider (ekskl. eventuelle bilag) og være godkendt af Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) eller vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) senest seks uger efter påbegyndelse af midtvejsevalueringen (se nedenstående bilag 3). Slutevaluering af enkeltprojekter For alle projekter, som skal slutevalueres, skal evaluator foretage evalueringen ved projektafslutning, jf. bilag 3. Evalueringen skal baseres på projektets evalueringsdesign med særlig fokus på, om projektet effektkæde (inkl. kritiske succesfaktorer) hang sammen som forventet og hvorfor/hvorfor ikke. Ofte vil projektets effekter ikke kunne måles ved projektafslutning, hvorfor det typisk vil være nødvendigt at evaluere på, om projektet har skabt forudsætninger for at skabe effekter (fx i form af en ændret adfærd hos deltagergruppen, som gør det sandsynligt at effekterne vil indtræffe på sigt). Slutevalueringen skal afdække og beskrive de vigtigste læringspunkter fra projektet. Hvad kan andre projekter og regioner lære af projektet vedr. anvendte virkemidler, organisering etc.? Eventuelle positive/negative bieffekter, der er identificeret i evalueringen, skal der også redegøres for.

9 Kravspecifikation side 9/25 Slutevalueringen skal afleveres i en standardiseret rapport på ca normalsider (ekskl. eventuelle bilag) og være godkendt af Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) eller det pågældende vækstforumsekretariat (alle øvrige projekter) senest ved projektperiodens afslutning, jf. bilag 3. Ud over at evaluere projekter enkeltvis skal evaluator uddrage læring og viden ved at se på tværs af projekter, regioner og indsatsområder: Uddrage læring på tværs af projekter inden for samme indsatsområde i strukturfondsprogrammerne Som nævnt er projekter inden for samme indsatsområde i strukturfondsprogrammerne sammenlignelige på tværs af regioner. Evaluator skal udarbejde et særskilt læringsdesign for strukturfondsprojekter inden for hvert af de otte indsatsområder i strukturfondsprogrammerne, jf. tabel 1 ovenfor. Fx må der forventes at være nogle problemstillinger eller forhold, som er meget relevante at belyse i samtlige iværksætterprojekter, men ikke i uddannelsesprojekter (og omvendt). På baggrund af evalueringerne af de enkelte projekter skal evaluator 1-2 gange årligt opsamle, afrapportere og formidle de vigtigste resultater og læringspunkter fra strukturfondsprojekter inden for samme indsatsområde. Evt. vigtige læringspunkter på tværs af indsatsområder skal også uddrages. Forankring af læring fra projekterne inkl. hjælpeværktøj Et meget vigtigt formål med evalueringerne er at uddrage læring og viden om, hvilke projekter og virkemidler der virker godt/mindre godt hvad er de kritiske succesfaktorer og hvilken betydning har den kontekst, som de forskellige projekter er gennemført i. Det er forventningen, at evaluator senest et år efter kontraktens underskrivelse har udarbejdet et første bud på et anvendelsesorienteret hjælpeværktøj med relevante læringspunkter, som kan være til inspiration for nye projektansøgere og kan anvendes i forbindelse med vækstforumsekretariaternes og Erhvervsstyrelsens dialog med og sagsbehandling af projekterne (både strukturfonds- og REM-projekter). Hjælpeværktøjet udarbejdes i samarbejde med vækstforumsekretariaterne og Erhvervsstyrelsen via eksempelvis læringsworkshops. I takt med, at der gennemføres konkrete midt- og slutevalueringer opdateres hjælpeværktøjet, og den erhvervede læring akkumuleres og koges med tiden ind, så hjælpeværktøjet hviler på et større og større erfaringsgrundlag. Evaluator skal sikre en god balance mellem, at læringen ikke bliver for banal, og at den bliver mulig at anvende og generalisere til andre projekter og regioner Tilbudsgiver forventes i sit tilbud at udarbejde et oplæg til, hvordan udvikling af et godt hjælpeværktøj kan sikres. Tilbudsgiver forventes også at give supplerende forslag til forankring af læring og viden fra evalueringerne. Tværgående temaevalueringer

10 Kravspecifikation side 10/25 Med udgangspunkt i de regionale vækstforas fokuseringer de kommende år forventes der at skulle foretages 2-3 temaevalueringer i alt inden for kontraktperioden. Temaevalueringerne kan ikke specificeres på nuværende tidspunkt, men vil typisk omfatte strukturfondsprojekter fra forskellige indsatsområder og REM-projekter. Temaerne kan fx være vækstforas klyngeindsatser eller bestemte virkemidler, som bruges på tværs af strukturfondsprioriteterne og den øvrige regionale indsats. Det kan også være evalueringer med særlig fokus på yderområderne. Samarbejde med opdragsgiver Ansvaret for at udføre evalueringerne og uddrage læring påhviler evaluator, men der lægges vægt på, at de regionale vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen løbende inddrages i arbejdet for at sikre, at den systematiske viden- og læringsopsamling på tværs af regionerne bliver anvendelsesorienteret og omsættes i praksis til at styre projekterne og til at udvikle og prioritere endnu bedre projekter i fremtiden. Evaluator skal mindst to gange årligt mødes med de regionale vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen for at drøfte forankring og læring og kvalitet i opgaveløsningen generelt. Tidspunkt for afholdelse af møderne og nærmere krav til forberedelse og indholdet af møderne aftales med den valgte leverandør efter opstart. 2. Kravspecifikationens opbygning 2.1 Kravmetodik De krav, som tilbudsgiver eksplicit skal besvare, fremgår af nedenstående tabel. Kravene ønskes besvaret i tilbuddet på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, hvilken opgaveløsningsbeskrivelse mv., der svarer til det enkelte krav. Dette kan fx ske ved at løsningsbeskrivelsen mv. refererer til kravnumrene i tabellen nedenfor under punkt Kravtyper De ordregivende myndigheders krav til den udbudte opgave er nærmere beskrevet i tabellen under punkt 3. I kolonnen Type er kravene angivet som enten mindstekrav (MK) eller evalueringskrav (EK) Mindstekrav (MK) Mindstekrav er krav til ydelsen, som skal indgå som en del af den samlede ydelse. Leverandøren skal således altid opfylde mindstekrav, og der kan ikke tages forbehold i tilbuddet for mindstekrav. Anføres det i tilbuddet, at et mindstekrav ikke vil blive opfyldt, eller der i øvrigt tages forbehold for opfyldelse af mindstekravet i tilbuddet, er de ordregivende myndigheder forpligtet til at afvise hele tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver indestår således ved afgivelse af sit tilbud for, at samtlige mindstekrav kan opfyldes.

11 Kravspecifikation side 11/ Evalueringskrav (EK) Evalueringskrav er at opfatte som de ordregivende myndigheders ønske om en bestemt egenskab eller et bestemt vilkår. Såfremt et tilbud ikke opfylder et evalueringskrav helt eller delvist, vil det blive tillagt vægt i forbindelse med den endelige evaluering. Det betyder, at det vil kunne trække ned i den samlede vurdering, såfremt et tilbud ikke eller kun i ringe grad opfylder et evalueringskrav. 2.3 Om det samlede udbudsmateriale Dette bilag er en del af det samlede udbudsmateriale og udgør en del af aftalegrundlaget for levering af den udbudte ydelse. En oversigt over det samlede udbudsmateriale findes i udbudsbetingelserne. Eventuelle forbehold til krav i dette bilag skal fremgå af det i udbudsbetingelserne omtalte skema over forbehold. Interesserede tilbudsgivere opfordres til at stille spørgsmål til Erhvervsstyrelsen, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne, såfremt der måtte være afklarende spørgsmål til kravspecifikationen. 3. Krav til leverancen Nr. Type Kravtekst 01. MK Der skal udarbejdes evalueringsdesign og foretages midtvejs- og/eller slutevaluering af alle projekter omfattet af denne kravspecifikation, jf. afsnit MK Der skal anvendes en standardiseret afrapportering for midtvejs- og slutevalueringer, som består af en rapport på sider for alle projekter, jf. bilag MK For strukturfondsprojekter skal der uddrages læring på tværs af projekter inden for samme indsatsområde, jf. afsnit EK Evaluators tilbud indeholder et konkret eksempel på, hvordan evaluator vil udarbejde et evalueringsdesign, jf. bilag 1 og afsnit Designet skal tilpasses hvert af indsatsområderne i strukturfondsprogrammerne. Eksemplet bør beskrive, hvilke data evaluator vil bruge, og hvordan evaluator vil sikre, at data indsamles, herunder hvilke data evaluator selv vil indsamle og hvordan. 05. EK Evaluators tilbud indeholder et eksempel på opbygning af en midtvejs- og en slutevalueringsrapport, jf. bilag 1. Det vurderes positivt, at evalueringsrapporterne er enkle og tydeligt kommunikerer projektets resultater og læringspunkter. Rapporterne skal have et kort resumé på én side, hvor hovedkonklusionerne fremgår, gerne visuelt, jf. bilag EK Evaluators tilbud indeholder et forslag til, hvordan den indsamlede viden og læring om projekter og virkemidler omsættes til et konkret anvendelsesorienteret hjælpeværktøj, jf. afsnit 1.3. Nedenstående punkter kan evt. inddrages. Hvad vil afrapporteringen af læring inden for hvert enkelt indsatsområde i strukturfondsprogrammerne indeholde? Hvordan tages højde for den kontekst, som projekterne er gennemført i?

12 Kravspecifikation side 12/25 Hvilke typer af læringspunkter skal uddrages, og hvad er processen for at koge læringspunkterne ind til et hjælpeværktøj? Hvordan understøttes det, at læringen bruges aktivt i vækstforumsekretariaterne og af ansøgerne med henblik på, at den nye viden og læring omsættes til endnu bedre projekter?

13 Kravspecifikation side 13/25 Bilag 1. Evalueringsfaser og udkast til overordnet lærings- og evalueringsdesign for enkeltprojekter For alle projekter omfattet af udbuddet skal evaluator i samarbejde med projektaktørerne snarest muligt efter projektet har fået tilsagn udarbejde et konkret (skriftligt) evaluerings- og læringsdesign, som kan danne grundlag for de efterfølgende midtvejsog/eller slutevalueringer af projektet. Evalueringen af et givet projekt sker altså i tre faser: 1) fastlæggelse af evaluerings- og læringsdesign tidligt i projektperioden, 2) midtvejsevaluering og 3) slutevaluering. De tre faser, inkl. tidsfrister, er illustreret i bilag 3. Som nævnt i kravspecifikationen afgør vækstforumsekretariaterne, hvilke projekter der skal både midtvejs- og slutevalueres. Nedenfor beskrives evalueringsfaserne og et udkast til det overordnede evaluerings- og læringsdesign. Oplysningerne i det overordnede design skal være inkluderet i evalueringerne, men evaluator forventes at forbedre evaluerings- og læringsdesignet. Projekternes forandringsteori (effektkæde) Strukturfondsprojekter bygger på en eksplicit forandringsteori. Det vil sige, at ansøger har opstillet en effektkæde, som beskriver projektets forventede årsagsvirkningssammenhænge som illustreret nedenfor. 5 En del af målsætningerne og virkemidlerne i effektkæden er forudbestemt i regional- og socialfondsprogrammerne, men selv inden for samme indsatsområde i programmerne kan der være betydelige variationer i projekternes kontekst, indhold, målgruppe (deltagere), organisering etc. Evalueringerne af projekterne skal være virkningsevalueringer, der har fokus på de kritiske antagelser i effektkæden. Altså hvorvidt og hvordan de aktiviteter/virkemidler, som anvendes i de enkelte projekter, rent faktisk har skabt de forventede umiddelbare resultater (inkl. adfærdsændringer mv.) og effekter, som fremgik af forandringsteorien. 5 Figuren vedrører regionalfondsprojekter. For socialfondsprojekter bruges betegnelsen resultater i stedet for effekter, og der skelnes mellem kort- og langsigtede resultater, jf. socialfondsprogrammet.

14 Kravspecifikation side 14/25 Slutevalueringerne skal foretages ved projektafslutning for at sikre, at projektaktørerne og -deltagerne kan kontaktes. Ofte er projekternes effekter ikke indtruffet ved projektafslutning, hvorfor det typisk vil være nødvendigt at evaluere på, om målgruppen har opnået ny indsigt (viden), ændret adfærd mv., som er en forudsætning for at realisere effekterne på længere sigt. Det kan dog også være relevant at måle på deltagernes forventning til fremtidige effekter, fx forventet øget omsætning som følge af deltagelse i et projekt. Dette kan være en ekstra indikator, som dog ikke kan stå alene. Regionerne og Erhvervsstyrelsen foretager selv i samarbejde med Danmarks Statistik registerbaserede effektmålinger af indsatsen med kontrolgrupper. 6 Det er derfor ikke denne type evalueringer, den fælles evaluator skal foretage. De registerbaserede målinger foretages efter projekterne er afsluttede. Den fælles evaluators evalueringer skal derimod foretages cirka midtvejs i projektperioden og ved projektafslutning, hvor man er sikker på at kunne kontakte projektlederen, projektdeltagerne mv. Begrebsmæssigt skal den fælles evaluators evalueringer således have karakter af theory based impact evaluations, ikke counterfactual impact evaluations. 7 Evalueringsfaser Arbejdet med evaluering og læring vedr. det enkelte projekt sker i følgende faser (se også bilag 3): Fase 1: Fastlæggelse af evaluerings- og læringsdesign for projektet Snarest muligt efter projektet har fået tilsagn skal evaluator i samarbejde med projektaktørerne (projektleder m.fl.) udarbejde et konkret (skriftligt) evaluerings- og læringsdesign, som kan danne grundlag for de efterfølgende midtvejs- og/eller slutevalueringer af projektet. Som nævnt ovenfor vil der for strukturfondsprojekter være opstillet en effektkæde i ansøgningsmaterialet, som evaluerings- og læringsdesignet kan tage udgangspunkt i. Evaluerings- og læringsdesignet for det enkelte projekt skal medvirke til: At de nødvendige data for at foretage midtvejs- og slutevalueringer indsamles At midtvejsevalueringerne kan bruges til evt. justeringer af projekterne i den resterende projektperiode At læring fra projekterne opsamles og formidles systematisk på tværs af regionerne og kan anvendes aktivt af sagsbehandlere, beslutningstagere og projektejere At evalueringer indeholder essentielle og sammenlignelige oplysninger på tværs af projekterne, herunder ledelsesinformation til vækstfora og Erhvervsstyrelsen i form af fx trafiklysskala 6 Typisk foretages de registerbaserede effektmåling på hele indsatsområder (grupper af projekter), men eventuelt også på store enkeltstående projekter med mange deltagere. 7 Jf. ook.pdf

15 Kravspecifikation side 15/25 Det overordnede lærings- og evalueringsdesign skal være det samme for alle projekter, men designet skal tilpasses det enkelte projekt, så der tages højde for faktorer og hypoteser, som er særligt relevante for at evaluere og uddrage læring af projektet, herunder projektets kontekst. For strukturfondsprojekter skal evaluator tilpasse evaluerings- og læringsdesignet til hvert enkelt af de fire indsatsområder i den fond, som evalueres. Fx vil der for socialfondsprojekter være problemstillinger, som er relevante at belyse i iværksætterprojekter, men ikke i uddannelsesprojekter (og omvendt). Fase 2: Midtvejsevaluering: Cirka midtvejs i projektperioden gennemfører evaluator midtvejsevaluering baseret på tilgængeligt datamateriale og egen dataindsamling, fx interview og spørgeskemaundersøgelse blandt projektaktører (projektleder, deltagende virksomheder og personer mv.). Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) og vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) får mulighed for at deltage på interviewdage. Efterfølgende udarbejder evaluator udkast til skriftlig midtvejsevaluering, som Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) eller vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) får lejlighed til at kommentere og godkende med fokus på faktuelle forhold. Indholdsmæssigt skal midtvejsevalueringen som minimum indeholde de oplysninger, som er beskrevet i det overordnede evaluerings- og læringsdesign nedenfor, idet midtvejsevalueringen dog skal have særlig fokus på projektets fremdrift og give konkrete anbefalinger til eventuelle justeringer i den resterende projektperiode. Fase 3: Slutevaluering: Kort før projektafslutning gennemfører evaluator slutevaluering baseret på tilgængeligt datamateriale og egen dataindsamling, fx interview og spørgeskemaundersøgelse blandt projektaktører (projektleder, deltagende virksomheder og personer mv.). Evaluators kontakt til projekterne skal indledes senest to måneder før projektafslutning for at sikre, at alle nøgleaktører kan kontaktes (se også bilag 3). Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) og vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) får mulighed for at deltage på interviewdage. Efterfølgende udarbejder evaluator udkast til skriftlig slutevaluering, som Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) eller vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) får lejlighed til at kommentere og godkende med fokus på faktuelle forhold. Indholdsmæssigt skal slutevalueringen som minimum indeholde de oplysninger, der er beskrevet i det overordnede evaluerings- og læringsdesign nedenfor. Udkast til overordnet lærings- og evalueringsdesign Følgende emner og oplysninger skal som minimum adresseres i evalueringerne: A. Resumé B. Fakta om projektet

16 Kravspecifikation side 16/25 C. Projektets effektkæde D. Organisering/gennemførelse E. Erfaring og læring A. Resumé Kort gengivelse af evalueringens hovedkonklusioner om projektet suppleret med grafiske/visuelle komponenter (herunder trafiklys), som skaber et samlet overblik over projektets score på relevante parametre som eksempelvis effekter og resultater, forankring og bæredygtighed, organisering, kvalitet i aktiviteter og sammenhæng mellem aktiviteter og mål. Resuméet skal være én side og kunne anvendes som oversigt til vækstforum samt være anvendeligt til ekstern kommunikation af projektets resultater. B. Fakta om projektet Kort beskrivelse af følgende: Projektets titel, journalnumre hos vækstforum og (for strukturfondsprojekter) Erhvervsstyrelsen, samlede udgifter, tidsperiode, vigtigste partnere mv. Projektets formål, herunder hvordan projektet har skullet bidrage til den regionale vækst- og udviklingsstrategi og (for strukturfondsprojekter) målene i strukturfondsprogrammerne. C. Evaluering af projektets effektkæde Beskrivelse af effektkæden: Projektets gennemførte aktiviteter og anvendte virkemidler samt skabte output og (forventede) effekter/resultater. Talmæssig opgørelse af de konkrete leverancer eller produkter, som projektets aktiviteter umiddelbart har skabt. Her skal der tages udgangspunkt i de indikatorer, som projekterne er målt med og i andre datakilder, hvis det er nødvendigt. Alle strukturfondsprojekter er målt med programindikatorer, som er tilpasset det enkelte indsatsområde i programmerne, jf. indikatorvejledningerne for henholdsvis regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet (indgår i udbudsmaterialet). Beskrivelse og evaluators vurdering af projektets resultater/effekter på kortere og længere sigt (forventede). Her kan der tages udgangspunkt i vækstforas egne mål og effekt-/resultatindikatorerne i strukturfondsprogrammerne. Evalueringen bør omfatte både planlagte og ikke-planlagte resultater/effekter. Som nævnt ovenfor vil det ofte være vanskeligt at måle projekternes (langsigtede) effekter ved projektafslutning, hvorfor det typisk vil være nødvendigt at evaluere på, om målgruppen har opnået ny indsigt (viden) og har ændret adfærd el. lign., som er en forudsætning for at realisere effekterne på længere sigt. Dvs. at der her typisk vil være fokus på forudsætningerne for at skabe effekter og ikke målinger på effekterne i sig selv, da de ofte indtræder efter projektets slutning. Det kan dog også være relevant at måle på deltagernes forventning til fremtidige effekter, fx forventet øget omsætning som følge af deltagelse i et projekt. Dette kan være en ekstra indikator, som dog ikke kan stå alene. Vurdering af om projektets effektkæde hang sammen som planlagt hvad var de vigtigste kritiske antagelser/hypoteser bag effektkæden, og hvilke af disse antagelser/hypoteser synes at være blevet bekræftet/afkræftet? Særlige fokuspunkter i for-

17 Kravspecifikation side 17/25 hold til læring skal som nævnt drøftes mellem projektaktørerne og evaluator tidligt i projektforløbet. D. Projektets organisering og gennemførelse (tilrettelæggelse) Vurdering af projektets organisering og gennemførelse. Hvis et projekt ikke har virket som ventet, skyldes det ikke nødvendigvis, at effektkæden var forkert. Det kan også skyldes implementeringsfejl. Vurderingen skal foretages på en række på forhånd definerede parametre. Det kan fx være: Organisering og projektledelse, herunder evnen til at skabe fremdrift Deltagere Interessenter Forankring og projektets evt. videreførelse E. Erfaring og læring Det er meget væsentligt, at der i evalueringerne uddrages centrale læringspunkter fra projekterne i forhold til virkemidler og kritiske succesfaktorer, og at læringen bliver anvendelsesorienteret og systematisk. Læringen skal blandt andet adressere, i hvilken grad virkemidlerne har givet de ønskede adfærdsændringer hos projektdeltagerne og komme med forklaringer herpå. Hvad var den positive læring fra projektet, hvad skal man gøre næste gang? Hvad gik galt? Hvordan undgår man gentagelser? Anbefalingerne skal tage højde for den kontekst, et projekt er gennemført i, og som kan have stor betydning for, om og hvordan læring fra projektet kan overføres til andre projekter og regioner (lokalområder). Ved midtvejsevalueringer skal konkrete anbefalinger til handlinger til forbedring af projektets fremdrift og effekter være beskrevet.

18 Kravspecifikation side 18/25 Bilag 2. Forventet antal projekter omfattet af udbuddet fordelt pa vækstfora og Erhvervsstyrelsen Region Nordjylland Tabel 1. Forventet antal strukturfondsprojekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får tilsagn om ), fond, beløb og midtvejs-/slutevaluering Regionalfondsprojekter Socialfondsprojekter Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut I alt Tabel 2. Forventet antal REM-projekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får støtte om REM-midler) og midtvejs-/slutevaluering Midtvejs Slut I alt

19 Kravspecifikation side 19/25 Region Midtjylland Tabel 1. Forventet antal strukturfondsprojekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får tilsagn om ), fond, beløb og midtvejs-/slutevaluering Regionalfondsprojekter Socialfondsprojekter Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut I alt Tabel 2. Forventet antal REM-projekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får støtte om REM-midler) og midtvejs-/slutevaluering Midtvejs Slut I alt 0 0

20 Kravspecifikation side 20/25 Region Syddanmark Tabel 1. Forventet antal strukturfondsprojekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får tilsagn om ), fond, beløb og midtvejs-/slutevaluering Regionalfondsprojekter Socialfondsprojekter Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut I alt Tabel 2. Forventet antal REM-projekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får støtte om REM-midler) og midtvejs-/slutevaluering Midtvejs Slut I alt 9 9

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Udbudsbetingelser Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Indholdsfortegnelse 1. OM DETTE UDBUD... 4 2. DEN

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 Mulighederne i Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 Regionalfonden, Danmark Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Socialfonden, Danmark Vækst via iværksætteri og uddannelse Regionalfonden Grænseregionalt

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Bilag 2 Accept af kravspecifikation

Bilag 2 Accept af kravspecifikation Bilag 2 Accept af kravspecifikation De i kravspecifikationen beskrevne krav er mindstekrav, der alle skal accepteres. Hvis et krav ikke accepteres, anses tilbuddet for at være ukonditionsmæssigt og vil

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere