KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr

2 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med opgaven er at sikre en ensartet, højt kvalificeret ekstern evaluering af regionale udviklingsprojekter på tværs af regioner og strategier. Evalueringerne skal være virkningsevalueringer med fokus på, om projekterne har virket eller ej og hvorfor. Evalueringerne skal supplere de registerbaserede effektmålinger, som de ordregivende myndigheder selv foretager, jf. afsnit 1.3. Begrebsmæssigt skal evalueringerne således have karakter af theory based impact evaluations, ikke counterfactual impact evaluations. 1 Evalueringerne skal vurdere projekternes resultatskabelse og bidrage til at styrke den systematiske læring på tværs af regioner med henblik på at skabe endnu mere effektfulde strategier og projekter fremover. Læringen skal være enkel, præcis og anvendelsesorienteret og tage højde for den kontekst, som projekterne er gennemført i, da konteksten ofte er afgørende for, om og hvordan et projekt har virket, og i hvor høj grad læringen kan overføres til andre projekter og regioner. Evalueringerne skal desuden kunne anvendes som ledelsesinformation til de regionale vækstfora og Erhvervsstyrelsen. 1.2 Baggrund for opgaven Danmark får i ca. 3 mia. kr. i alt fra EU s Regionalfond og Socialfond (strukturfondene). Midlerne er ligeligt fordelt på de to fonde og skal finansieres med mindst 50 pct. danske midler (fra stat, regioner, kommuner, virksomheder mv.). For hovedparten af midlerne (92,5 pct.) indstiller de seks regionale vækstfora til Erhvervsstyrelsen, hvilke projekter der skal have EU-medfinansiering (eller afslag). Erhvervsstyrelsen fungerer som forvaltningsmyndighed på samtlige strukturfondsmidler og afgør herudover for den såkaldt nationale pulje (7,5 pct. af midlerne), hvilke projekter der skal have EU-medfinansiering. Ud over strukturfondsprojekterne medfinansierer de regionale vækstfora en række erhvervsudviklingsprojekter med regionale erhvervsudviklingsmidler (de såkaldte REM-projekter). Hidtil er eksterne evalueringer af strukturfondsprojekter og REM-projekter sket ved, at hvert projekt eller region har valgt sin egen evaluator. Evalueringsmetoden har derfor typisk varieret fra projekt til projekt og fra region til region, hvilket i nogle tilfælde har gjort det vanskeligt at sammenligne projekter på tværs og uddrage systematisk læring af dem. Derfor har regionerne (inkl. Bornholms Regionskommune) og Erhvervsstyrelsen besluttet at udpege én fælles evaluator (evt. et konsortium) for Regionalfonden, Socialfonden og REM-projekterne. 1 Jf. ook.pdf

3 Kravspecifikation side 3/25 Den fælles evaluator skal evaluere alle større strukturfondsprojekter samt udvalgte mindre strukturfondsprojekter og REM-projekter. Desuden skal evaluator uddrage læring på tværs af projekter og regioner inden for samme indsatsområde i Regionalfonden og Socialfonden. Endelig skal evaluator foretage udvalgte temaevalueringer, som typisk vil gå på tværs af Regionalfonden, Socialfonden og REM-projekterne. Strukturfondsprojekter I evalueringen af strukturfondsprojekter tages udgangspunkt i strukturfondsprogrammerne for henholdsvis Regionalfonden og Socialfonden , som beskriver de overordnede rammer og mål for projekterne. Programmerne udgør en fælles referenceramme, som gør det muligt at sammenligne projekter inden for samme indsatsområde (prioritet), uanset hvilken region projektet er lokaliseret i, jf. tabel 1. Ud over at ligge inden for strukturfondsprogrammerne skal strukturfondsprojekterne også ligge inden for de regionale vækst- og udviklingsstrategier samt evt. tilhørende handlingsplaner. Det bemærkes, at de enkelte vækstfora er i gang med at udarbejde nye strategier og handlingsplaner. Regionalfondsprogrammet, socialfondsprogrammet samt regionale strategier og handlingsplaner (nogle i udkast) er inkluderet i udbudsmaterialet. Strukturfondsprojekterne varierer betydeligt i budget, antal deltagere og projektperiode. De fleste projekter, som er omfattet af udbuddet, vil modtage mindst 2 mio. kr. i EU-tilskud og dermed have et samlet budget på mindst 4 mio. kr., jf. nedenfor. De fleste projekter har en projektperiode på max tre år, men enkelte projekter kan vare længere tid. Antallet af deltagere (personer og virksomheder) kan variere fra ganske få deltagere til flere hundrede. Tabel 1. De fire indsatsområder i henholdsvis socialfonds- og regionalfondsprogrammet, Socialfonden Regionalfonden Indsatsområde 1: Indsatsområde 1: Iværksætteri og jobskabelse: Iværksætteri Styrket innovation i SMV er: Innovationssamarbejder Indsatsområde 2: Iværksætteri og jobskabelse: Vækstrettet kompetenceudvikling Indsatsområde 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Indsatsområde 4: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse Indsatsområde 2: Styrket innovation i SMV er: Klyngeorganisationer Indsatsområde 3: Flere vækstvirksomheder Indsatsområde 4: Energi- og ressourceeffektive SMV er Anm.: Indsatsområderne Bæredygtig grøn byudvikling (Regionalfonden) og EURES (Socialfonden) er ikke omfattet af udbuddet. REM-projekter Der findes ikke en fælles tværregional referenceramme i form af fælles programmer for REM-projekterne. Disse projekter kan derfor være meget forskellige med hensyn

4 Kravspecifikation side 4/25 til formål og indhold og dermed vanskeligere at sammenligne på tværs af regioner. Kategorien REM-projekter omfatter også vækstaftaler og udviklingskontrakter med erhvervsfremmeaktører, hvis disse omfangs- og metodemæssigt kan evalueres på samme måde som enkeltprojekter. REM-projekterne behøver ikke ligge inden for strukturfondsprogrammernes rammer, men skal ligge inden for de regionale vækst- og udviklingsstrategier samt evt. tilhørende handlingsplaner. 1.3 Leverancens omfang Den fælles evaluator skal udarbejde evaluerings- og læringsdesign for strukturfondsprojekter og REM-projekter. Med udgangspunkt i evaluerings- og læringsdesignet for det enkelte projekt skal evaluator senere foretage midtvejs- og/eller slutevaluering af projektet. Evalueringerne skal være virkningsevalueringer, dvs. have særlig fokus på projekternes årsagsvirknings-sammenhænge (forandringsteori eller effektkæde), dvs. har projekterne virket og skabt de forventede resultater og effekter og hvorfor/hvorfor ikke. Regionerne og Erhvervsstyrelsen foretager selv i samarbejde med Danmarks Statistik registerbaserede effektmålinger af indsatsen med kontrolgrupper. 2 Det er derfor ikke denne type evalueringer, den fælles evaluator skal foretage. De registerbaserede målinger foretages efter projekterne er afsluttede. Den fælles evaluators evalueringer skal derimod foretages cirka midtvejs i projektperioden og ved projektafslutning, hvor man er sikker på at kunne kontakte projektlederen, projektdeltagerne mv. Begrebsmæssigt skal den fælles evaluators evalueringer have karakter af theory based impact evaluations, ikke counterfactual impact evaluations. 3 For strukturfondsprojekter inden for samme indsatsområde, jf. tabel 1 ovenfor, skal evaluator ud over at evaluere de enkelte projekter også uddrage læring på tværs af projekter og regioner. Herudover skal evaluator foretage temaevalueringer, som kan gå på tværs af strukturfondsprojekter og REM-projekter. Læring er helt central for alle evalueringsopgaverne. Fokus skal især være på læring om virkemidler og kritiske succesfaktorer, herunder betydning af den kontekst som et projekt er gennemført i. Det er forventningen, at evaluator senest et år efter kontraktens underskrivelse har udarbejdet et anvendelsesorienteret hjælpeværktøj med relevante læringspunkter. Hjælpeværktøjet udarbejdes i samarbejde med vækstforumsekretariaterne og Erhvervsstyrelsen via eksempelvis læringsworkshops. I takt med, at der gennemføres midtvejs- og slutevalueringer opdateres hjælpe- 2 Typisk foretages de registerbaserede effektmålinger på hele indsatsområder (grupper af projekter), men eventuelt også på store enkeltstående projekter med mange deltagere. 3 Jf. ook.pdf

5 Kravspecifikation side 5/25 værktøjet, og den erhvervede læring akkumuleres og koges med tiden ind, så hjælpeværktøjet hviler på et større og større erfaringsgrundlag. Hjælpeværktøjet skal være til inspiration for nye projekter, men også anvendes i forbindelse med vækstforumsekretariaternes og Erhvervsstyrelsens dialog med og sagsbehandling af kommende projekter. Evaluator skal sikre en god balance mellem, at læringen ikke bliver for banal, og at den bliver mulig at anvende og generalisere til andre projekter og regioner. Projekter omfattet af udbuddet Opgaven omfatter evaluering af projekter, som får (eller har fået) tilsagn om strukturfondsmidler og/eller REM-midler i Selve evalueringsopgaverne vil strække sig længere end til Hvis et projekt fx får tilsagn i 2017 og afsluttes i 2020, skal evaluator foretage slutevalueringen af dette projekt i Forventeligt vil de sidste evalueringer af enkeltprojekter skulle ske i Alle strukturfondsprojekter, som får (tilsagn) på eller over 2 mio. kr. i , skal slutevalueres af den fælles evaluator. De regionale vækstforumsekretariater kan vælge også at få midtvejsevaluereret disse projekter af den fælles evaluator. For alle øvrige projekter (strukturfondsprojekter, som får et EU-tilsagn under 2 mio. kr., og REM-projekter uanset størrelse) afgør de regionale vækstforumsekretariater, om projektet skal evalueres af den fælles evaluator (det kan være midtvejs- og/eller slutevalueringer). Det er ikke muligt på forhånd at oplyse det præcise antal projekter, men tabel 2a indeholder en oversigt over det samlede forventede antal midtvejs- og slutevalueringer af henholdsvis regionalfondsprojekter og socialfondsprojekter, som er omfattet af udbuddet. Pr. 17. juni 2015 har 10 strukturfondsprojekter fået tilsagn om over 2 mio. kr., mens 3 strukturfondsprojekter har fået tilsagn om under 2 mio. kr. Tabel 2b viser det forventede antal REM-projekter, som er omfattet af udbuddet. I bilag 2 er oplysningerne i tabel 2a og 2b opgjort for hver region, Bornholm og Erhvervsstyrelsen. Tabel 2a. Forventet antal strukturfondsprojekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får tilsagn om ), fond, beløb og midtvejs-/slutevaluering Regionalfondsprojekter Socialfondsprojekter Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut I alt

6 Kravspecifikation side 6/25 Tabel 2b. Forventet antal REM-projekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får støtte om REM-midler) og midtvejs-/slutevaluering Midtvejs Slut I alt Datagrundlag Evaluator forventes selv at indsamle data til brug for evaluering af projekterne, bl.a. vha. interviews/surveys af projektaktørerne og deltagerne. Såfremt der skal laves midtvejs- og slutevaluering af et projekt, skal evaluator vægte indsamling af data til midtvejsevalueringen højt, således at disse kan bruges til eventuelle anbefalinger til justeringer af projektet. Det forventes, at evaluator gør sig overvejelser om, der fx skal foretages såvel interviews/surveys både ved midt- og slutevalueringer, hvilke typer interviews der gennemføres on site samt hvilken type survey-spørgsmål der primært tænkes anvendt (spørges der fx til ændringer i adfærd eller forventninger til fremtiden). Strukturfondsprojekter Derudover vil evaluator til brug for evalueringer af strukturfondsprojekter få adgang til eksisterende data i Erhvervsstyrelsens økonomistyrings- og projektrapporteringssystem. Oplysningerne omfatter ansøgningsmateriale, vækstforums sagsbehandling af projekterne, halvårlige statusrapporter inkl. økonomioplysninger og projektets indikatorer for aktiviteter, output og effekter/resultater. Følgende link indeholder en trin for trin guide til ansøgningsproces, opstart, afrapportering og afslutning for et strukturfondsprojekt: Alle strukturfondsprojekter inden for det samme indsatsområde bliver målt med de samme output- og resultat/effekt-indikatorer. Indikatorvejledningerne for henholdsvis Regionalfonden og Socialfonden indeholder en oversigt over programindikatorerne for hvert indsatsområde, inkl. definitioner og målemetoder. Indikatorvejledningerne indgår i udbudsmaterialet. Aktiviteterne i det enkelte projekt måles med indikatorer, som projekterne selv har fastlagt disse indikatorer vil typisk variere fra projekt til projekt. Nogle regioner har opstillet regionsspecifikke indikatorer (for output og resultater/effekter), som vil fremgå af materialet til det enkelte projekt. Til slutevalueringer (ikke midtvejsevalueringer) vil evaluator inden for rammerne af Danmarks Statistiks diskretionshensyn kunne få adgang til aggregerede registerbaserede baggrundsoplysninger om de virksomheder, der har deltaget i det enkelte projekt. De registerbaserede data, som evaluator kan få adgang til, vil udelukkende være til faktuel beskrivelse af virksomhederne, ikke til effektmåling med kontrolgrupper el. lign. Sådanne effektmålinger vil regionerne og Erhvervsstyrelsen selv foretage i sam-

7 Kravspecifikation side 7/25 arbejde med Danmarks Statistik efter projekterne er afsluttede, jf. ovenfor. Som nævnt skal den fælles evaluators evalueringer foretages cirka midtvejs i projektperioden og ved afslutning, hvor projektlederen, projektdeltagerne m.fl. fortsat kan kontaktes. De aggregerede registeroplysninger, som evaluator kan få adgang til om deltagervirksomhederne, omfatter: Virksomhedernes lokalisering (kommuner), alder, branche og størrelse (antal medarbejdere og omsætning). 4 REM-projekter Som for strukturfondsprojekterne forventes evaluator selv at indsamle supplerende data til brug for evaluering af REM-projekterne, bl.a. vha. interviews/surveys af projektaktørerne og deltagerne. Igen forventes det, at evaluator vægter indsamling af data højt i eventuelle midtvejsevalueringer. Det forventes endvidere, at evaluator gør sig overvejelser, om der fx skal foretages såvel interviews/surveys både ved midt- og slutevalueringer, hvilke typer interviews der gennemføres on site samt hvilken type survey-spørgsmål der primært tænkes anvendt (spørges der fx til ændringer i adfærd eller forventninger til fremtiden). Derudover vil evaluator til brug for evaluering af REM-projekter få oplysninger om projekterne fra vækstforumsekretariaterne. Oplysningerne kan variere fra region til region, men vil som minimum omfatte ansøgningsmateriale, vækstforums sagsbehandling og statusrapporter inkl. økonomioplysninger. Evaluerings- og læringsdesign Snarest muligt efter et projekt (regionalfonds-, socialfonds- eller REM-projekt) har fået tilsagn, skal evaluator mødes med projektaktørerne (projektleder m.fl.) og drøfte evalueringsdesign, jf. bilag 3. Det aftales nærmere mellem de ordregivende myndigheder og evaluator, hvor møderne skal finde sted, og om møder med flere projekter eventuelt kan afholdes samme dag. Evaluator udarbejder et konkret (skriftligt) evalueringsdesign, som kan danne grundlag for de efterfølgende midtvejs- og/eller slutevalueringer af projektet. Evalueringsdesignet skal have særlig fokus på, hvordan man kan vurdere projektets resultater/effekter, og hvilke virkemidler der er afgørende for, om projektet indfrier sine mål eller ej, herunder projektets kontekst. Det overordnede lærings- og evalueringsdesign skal være det samme for alle projekter, men designet skal tilpasses det enkelte projekt, så der tages højde for faktorer og hypoteser, som er særligt relevante for at evaluere og uddrage læring af projektet, herunder projektets kontekst. For strukturfondsprojekter skal evalueringsdesignet være tilpasset hvert enkelt indsatsområde i den fond, som evalueres, jf. tabel 1 ovenfor. Fx vil der for socialfonds- 4 For personer, som har deltaget i socialfondsprojekter, vil evaluator kunne få adgang til de oplysninger, som Erhvervsstyrelsen indsamler i de såkaldte start-slut-skemaer (se indikatorvejledningen for Socialfonden, som indgår i udbudsmaterialet).

8 Kravspecifikation side 8/25 projekter være problemstillinger, som er relevante at belyse i alle iværksætterprojekter, men ikke i uddannelsesprojekter (og omvendt). For projekter under den nationale pulje (Regionalfonden og Socialfonden) skal evaluerings- og læringsdesignet være godkendt af projektlederen og ERST senest fire uger efter evaluator er mødtes med projektaktørerne. For alle øvrige projekter (strukturfondsprojekter, som ikke tilhører den nationale pulje, og REM-projekter) skal evaluerings- og læringsdesignet være godkendt af projektlederen og det pågældende vækstforumsekretariat senest fire uger efter evaluator er mødtes med projektaktørerne (se nedenstående bilag 3). Udbudsmaterialet indeholder et udkast til emner og oplysninger, der som minimum skal indgå i det overordnede evaluerings- og læringsdesign (se nedenstående bilag 1). Evaluator forventes at forbedre dette design. Midtvejsevaluering af enkeltprojekter For alle projekter, som skal midtvejsevalueres, skal evaluator foretage evalueringen cirka midtvejs i projektperioden, jf. nedenstående bilag 3. Evalueringen skal baseres på projektets evalueringsdesign med særlig fokus på, om projektets effektkæde (inkl. kritiske succesfaktorer) hænger sammen som ventet. Midtvejsevalueringen skal kunne anvendes til styring af projektet og derfor indeholde konkrete anbefalinger til evt. justeringer i den resterende projektperiode. Ved projekter, der både skal midtvejs- og slutevalueres, er det således vigtigt, at evaluator vægter dataindsamling til midtvejsevalueringen højt for at kunne give anbefalinger til evt. justeringer af projektet. Midtvejsevalueringen skal afleveres i en standardiseret rapport på ca normalsider (ekskl. eventuelle bilag) og være godkendt af Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) eller vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) senest seks uger efter påbegyndelse af midtvejsevalueringen (se nedenstående bilag 3). Slutevaluering af enkeltprojekter For alle projekter, som skal slutevalueres, skal evaluator foretage evalueringen ved projektafslutning, jf. bilag 3. Evalueringen skal baseres på projektets evalueringsdesign med særlig fokus på, om projektet effektkæde (inkl. kritiske succesfaktorer) hang sammen som forventet og hvorfor/hvorfor ikke. Ofte vil projektets effekter ikke kunne måles ved projektafslutning, hvorfor det typisk vil være nødvendigt at evaluere på, om projektet har skabt forudsætninger for at skabe effekter (fx i form af en ændret adfærd hos deltagergruppen, som gør det sandsynligt at effekterne vil indtræffe på sigt). Slutevalueringen skal afdække og beskrive de vigtigste læringspunkter fra projektet. Hvad kan andre projekter og regioner lære af projektet vedr. anvendte virkemidler, organisering etc.? Eventuelle positive/negative bieffekter, der er identificeret i evalueringen, skal der også redegøres for.

9 Kravspecifikation side 9/25 Slutevalueringen skal afleveres i en standardiseret rapport på ca normalsider (ekskl. eventuelle bilag) og være godkendt af Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) eller det pågældende vækstforumsekretariat (alle øvrige projekter) senest ved projektperiodens afslutning, jf. bilag 3. Ud over at evaluere projekter enkeltvis skal evaluator uddrage læring og viden ved at se på tværs af projekter, regioner og indsatsområder: Uddrage læring på tværs af projekter inden for samme indsatsområde i strukturfondsprogrammerne Som nævnt er projekter inden for samme indsatsområde i strukturfondsprogrammerne sammenlignelige på tværs af regioner. Evaluator skal udarbejde et særskilt læringsdesign for strukturfondsprojekter inden for hvert af de otte indsatsområder i strukturfondsprogrammerne, jf. tabel 1 ovenfor. Fx må der forventes at være nogle problemstillinger eller forhold, som er meget relevante at belyse i samtlige iværksætterprojekter, men ikke i uddannelsesprojekter (og omvendt). På baggrund af evalueringerne af de enkelte projekter skal evaluator 1-2 gange årligt opsamle, afrapportere og formidle de vigtigste resultater og læringspunkter fra strukturfondsprojekter inden for samme indsatsområde. Evt. vigtige læringspunkter på tværs af indsatsområder skal også uddrages. Forankring af læring fra projekterne inkl. hjælpeværktøj Et meget vigtigt formål med evalueringerne er at uddrage læring og viden om, hvilke projekter og virkemidler der virker godt/mindre godt hvad er de kritiske succesfaktorer og hvilken betydning har den kontekst, som de forskellige projekter er gennemført i. Det er forventningen, at evaluator senest et år efter kontraktens underskrivelse har udarbejdet et første bud på et anvendelsesorienteret hjælpeværktøj med relevante læringspunkter, som kan være til inspiration for nye projektansøgere og kan anvendes i forbindelse med vækstforumsekretariaternes og Erhvervsstyrelsens dialog med og sagsbehandling af projekterne (både strukturfonds- og REM-projekter). Hjælpeværktøjet udarbejdes i samarbejde med vækstforumsekretariaterne og Erhvervsstyrelsen via eksempelvis læringsworkshops. I takt med, at der gennemføres konkrete midt- og slutevalueringer opdateres hjælpeværktøjet, og den erhvervede læring akkumuleres og koges med tiden ind, så hjælpeværktøjet hviler på et større og større erfaringsgrundlag. Evaluator skal sikre en god balance mellem, at læringen ikke bliver for banal, og at den bliver mulig at anvende og generalisere til andre projekter og regioner Tilbudsgiver forventes i sit tilbud at udarbejde et oplæg til, hvordan udvikling af et godt hjælpeværktøj kan sikres. Tilbudsgiver forventes også at give supplerende forslag til forankring af læring og viden fra evalueringerne. Tværgående temaevalueringer

10 Kravspecifikation side 10/25 Med udgangspunkt i de regionale vækstforas fokuseringer de kommende år forventes der at skulle foretages 2-3 temaevalueringer i alt inden for kontraktperioden. Temaevalueringerne kan ikke specificeres på nuværende tidspunkt, men vil typisk omfatte strukturfondsprojekter fra forskellige indsatsområder og REM-projekter. Temaerne kan fx være vækstforas klyngeindsatser eller bestemte virkemidler, som bruges på tværs af strukturfondsprioriteterne og den øvrige regionale indsats. Det kan også være evalueringer med særlig fokus på yderområderne. Samarbejde med opdragsgiver Ansvaret for at udføre evalueringerne og uddrage læring påhviler evaluator, men der lægges vægt på, at de regionale vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen løbende inddrages i arbejdet for at sikre, at den systematiske viden- og læringsopsamling på tværs af regionerne bliver anvendelsesorienteret og omsættes i praksis til at styre projekterne og til at udvikle og prioritere endnu bedre projekter i fremtiden. Evaluator skal mindst to gange årligt mødes med de regionale vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen for at drøfte forankring og læring og kvalitet i opgaveløsningen generelt. Tidspunkt for afholdelse af møderne og nærmere krav til forberedelse og indholdet af møderne aftales med den valgte leverandør efter opstart. 2. Kravspecifikationens opbygning 2.1 Kravmetodik De krav, som tilbudsgiver eksplicit skal besvare, fremgår af nedenstående tabel. Kravene ønskes besvaret i tilbuddet på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, hvilken opgaveløsningsbeskrivelse mv., der svarer til det enkelte krav. Dette kan fx ske ved at løsningsbeskrivelsen mv. refererer til kravnumrene i tabellen nedenfor under punkt Kravtyper De ordregivende myndigheders krav til den udbudte opgave er nærmere beskrevet i tabellen under punkt 3. I kolonnen Type er kravene angivet som enten mindstekrav (MK) eller evalueringskrav (EK) Mindstekrav (MK) Mindstekrav er krav til ydelsen, som skal indgå som en del af den samlede ydelse. Leverandøren skal således altid opfylde mindstekrav, og der kan ikke tages forbehold i tilbuddet for mindstekrav. Anføres det i tilbuddet, at et mindstekrav ikke vil blive opfyldt, eller der i øvrigt tages forbehold for opfyldelse af mindstekravet i tilbuddet, er de ordregivende myndigheder forpligtet til at afvise hele tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver indestår således ved afgivelse af sit tilbud for, at samtlige mindstekrav kan opfyldes.

11 Kravspecifikation side 11/ Evalueringskrav (EK) Evalueringskrav er at opfatte som de ordregivende myndigheders ønske om en bestemt egenskab eller et bestemt vilkår. Såfremt et tilbud ikke opfylder et evalueringskrav helt eller delvist, vil det blive tillagt vægt i forbindelse med den endelige evaluering. Det betyder, at det vil kunne trække ned i den samlede vurdering, såfremt et tilbud ikke eller kun i ringe grad opfylder et evalueringskrav. 2.3 Om det samlede udbudsmateriale Dette bilag er en del af det samlede udbudsmateriale og udgør en del af aftalegrundlaget for levering af den udbudte ydelse. En oversigt over det samlede udbudsmateriale findes i udbudsbetingelserne. Eventuelle forbehold til krav i dette bilag skal fremgå af det i udbudsbetingelserne omtalte skema over forbehold. Interesserede tilbudsgivere opfordres til at stille spørgsmål til Erhvervsstyrelsen, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne, såfremt der måtte være afklarende spørgsmål til kravspecifikationen. 3. Krav til leverancen Nr. Type Kravtekst 01. MK Der skal udarbejdes evalueringsdesign og foretages midtvejs- og/eller slutevaluering af alle projekter omfattet af denne kravspecifikation, jf. afsnit MK Der skal anvendes en standardiseret afrapportering for midtvejs- og slutevalueringer, som består af en rapport på sider for alle projekter, jf. bilag MK For strukturfondsprojekter skal der uddrages læring på tværs af projekter inden for samme indsatsområde, jf. afsnit EK Evaluators tilbud indeholder et konkret eksempel på, hvordan evaluator vil udarbejde et evalueringsdesign, jf. bilag 1 og afsnit Designet skal tilpasses hvert af indsatsområderne i strukturfondsprogrammerne. Eksemplet bør beskrive, hvilke data evaluator vil bruge, og hvordan evaluator vil sikre, at data indsamles, herunder hvilke data evaluator selv vil indsamle og hvordan. 05. EK Evaluators tilbud indeholder et eksempel på opbygning af en midtvejs- og en slutevalueringsrapport, jf. bilag 1. Det vurderes positivt, at evalueringsrapporterne er enkle og tydeligt kommunikerer projektets resultater og læringspunkter. Rapporterne skal have et kort resumé på én side, hvor hovedkonklusionerne fremgår, gerne visuelt, jf. bilag EK Evaluators tilbud indeholder et forslag til, hvordan den indsamlede viden og læring om projekter og virkemidler omsættes til et konkret anvendelsesorienteret hjælpeværktøj, jf. afsnit 1.3. Nedenstående punkter kan evt. inddrages. Hvad vil afrapporteringen af læring inden for hvert enkelt indsatsområde i strukturfondsprogrammerne indeholde? Hvordan tages højde for den kontekst, som projekterne er gennemført i?

12 Kravspecifikation side 12/25 Hvilke typer af læringspunkter skal uddrages, og hvad er processen for at koge læringspunkterne ind til et hjælpeværktøj? Hvordan understøttes det, at læringen bruges aktivt i vækstforumsekretariaterne og af ansøgerne med henblik på, at den nye viden og læring omsættes til endnu bedre projekter?

13 Kravspecifikation side 13/25 Bilag 1. Evalueringsfaser og udkast til overordnet lærings- og evalueringsdesign for enkeltprojekter For alle projekter omfattet af udbuddet skal evaluator i samarbejde med projektaktørerne snarest muligt efter projektet har fået tilsagn udarbejde et konkret (skriftligt) evaluerings- og læringsdesign, som kan danne grundlag for de efterfølgende midtvejsog/eller slutevalueringer af projektet. Evalueringen af et givet projekt sker altså i tre faser: 1) fastlæggelse af evaluerings- og læringsdesign tidligt i projektperioden, 2) midtvejsevaluering og 3) slutevaluering. De tre faser, inkl. tidsfrister, er illustreret i bilag 3. Som nævnt i kravspecifikationen afgør vækstforumsekretariaterne, hvilke projekter der skal både midtvejs- og slutevalueres. Nedenfor beskrives evalueringsfaserne og et udkast til det overordnede evaluerings- og læringsdesign. Oplysningerne i det overordnede design skal være inkluderet i evalueringerne, men evaluator forventes at forbedre evaluerings- og læringsdesignet. Projekternes forandringsteori (effektkæde) Strukturfondsprojekter bygger på en eksplicit forandringsteori. Det vil sige, at ansøger har opstillet en effektkæde, som beskriver projektets forventede årsagsvirkningssammenhænge som illustreret nedenfor. 5 En del af målsætningerne og virkemidlerne i effektkæden er forudbestemt i regional- og socialfondsprogrammerne, men selv inden for samme indsatsområde i programmerne kan der være betydelige variationer i projekternes kontekst, indhold, målgruppe (deltagere), organisering etc. Evalueringerne af projekterne skal være virkningsevalueringer, der har fokus på de kritiske antagelser i effektkæden. Altså hvorvidt og hvordan de aktiviteter/virkemidler, som anvendes i de enkelte projekter, rent faktisk har skabt de forventede umiddelbare resultater (inkl. adfærdsændringer mv.) og effekter, som fremgik af forandringsteorien. 5 Figuren vedrører regionalfondsprojekter. For socialfondsprojekter bruges betegnelsen resultater i stedet for effekter, og der skelnes mellem kort- og langsigtede resultater, jf. socialfondsprogrammet.

14 Kravspecifikation side 14/25 Slutevalueringerne skal foretages ved projektafslutning for at sikre, at projektaktørerne og -deltagerne kan kontaktes. Ofte er projekternes effekter ikke indtruffet ved projektafslutning, hvorfor det typisk vil være nødvendigt at evaluere på, om målgruppen har opnået ny indsigt (viden), ændret adfærd mv., som er en forudsætning for at realisere effekterne på længere sigt. Det kan dog også være relevant at måle på deltagernes forventning til fremtidige effekter, fx forventet øget omsætning som følge af deltagelse i et projekt. Dette kan være en ekstra indikator, som dog ikke kan stå alene. Regionerne og Erhvervsstyrelsen foretager selv i samarbejde med Danmarks Statistik registerbaserede effektmålinger af indsatsen med kontrolgrupper. 6 Det er derfor ikke denne type evalueringer, den fælles evaluator skal foretage. De registerbaserede målinger foretages efter projekterne er afsluttede. Den fælles evaluators evalueringer skal derimod foretages cirka midtvejs i projektperioden og ved projektafslutning, hvor man er sikker på at kunne kontakte projektlederen, projektdeltagerne mv. Begrebsmæssigt skal den fælles evaluators evalueringer således have karakter af theory based impact evaluations, ikke counterfactual impact evaluations. 7 Evalueringsfaser Arbejdet med evaluering og læring vedr. det enkelte projekt sker i følgende faser (se også bilag 3): Fase 1: Fastlæggelse af evaluerings- og læringsdesign for projektet Snarest muligt efter projektet har fået tilsagn skal evaluator i samarbejde med projektaktørerne (projektleder m.fl.) udarbejde et konkret (skriftligt) evaluerings- og læringsdesign, som kan danne grundlag for de efterfølgende midtvejs- og/eller slutevalueringer af projektet. Som nævnt ovenfor vil der for strukturfondsprojekter være opstillet en effektkæde i ansøgningsmaterialet, som evaluerings- og læringsdesignet kan tage udgangspunkt i. Evaluerings- og læringsdesignet for det enkelte projekt skal medvirke til: At de nødvendige data for at foretage midtvejs- og slutevalueringer indsamles At midtvejsevalueringerne kan bruges til evt. justeringer af projekterne i den resterende projektperiode At læring fra projekterne opsamles og formidles systematisk på tværs af regionerne og kan anvendes aktivt af sagsbehandlere, beslutningstagere og projektejere At evalueringer indeholder essentielle og sammenlignelige oplysninger på tværs af projekterne, herunder ledelsesinformation til vækstfora og Erhvervsstyrelsen i form af fx trafiklysskala 6 Typisk foretages de registerbaserede effektmåling på hele indsatsområder (grupper af projekter), men eventuelt også på store enkeltstående projekter med mange deltagere. 7 Jf. ook.pdf

15 Kravspecifikation side 15/25 Det overordnede lærings- og evalueringsdesign skal være det samme for alle projekter, men designet skal tilpasses det enkelte projekt, så der tages højde for faktorer og hypoteser, som er særligt relevante for at evaluere og uddrage læring af projektet, herunder projektets kontekst. For strukturfondsprojekter skal evaluator tilpasse evaluerings- og læringsdesignet til hvert enkelt af de fire indsatsområder i den fond, som evalueres. Fx vil der for socialfondsprojekter være problemstillinger, som er relevante at belyse i iværksætterprojekter, men ikke i uddannelsesprojekter (og omvendt). Fase 2: Midtvejsevaluering: Cirka midtvejs i projektperioden gennemfører evaluator midtvejsevaluering baseret på tilgængeligt datamateriale og egen dataindsamling, fx interview og spørgeskemaundersøgelse blandt projektaktører (projektleder, deltagende virksomheder og personer mv.). Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) og vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) får mulighed for at deltage på interviewdage. Efterfølgende udarbejder evaluator udkast til skriftlig midtvejsevaluering, som Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) eller vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) får lejlighed til at kommentere og godkende med fokus på faktuelle forhold. Indholdsmæssigt skal midtvejsevalueringen som minimum indeholde de oplysninger, som er beskrevet i det overordnede evaluerings- og læringsdesign nedenfor, idet midtvejsevalueringen dog skal have særlig fokus på projektets fremdrift og give konkrete anbefalinger til eventuelle justeringer i den resterende projektperiode. Fase 3: Slutevaluering: Kort før projektafslutning gennemfører evaluator slutevaluering baseret på tilgængeligt datamateriale og egen dataindsamling, fx interview og spørgeskemaundersøgelse blandt projektaktører (projektleder, deltagende virksomheder og personer mv.). Evaluators kontakt til projekterne skal indledes senest to måneder før projektafslutning for at sikre, at alle nøgleaktører kan kontaktes (se også bilag 3). Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) og vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) får mulighed for at deltage på interviewdage. Efterfølgende udarbejder evaluator udkast til skriftlig slutevaluering, som Erhvervsstyrelsen (projekter tilhørende den nationale pulje) eller vækstforumsekretariatet (alle øvrige projekter) får lejlighed til at kommentere og godkende med fokus på faktuelle forhold. Indholdsmæssigt skal slutevalueringen som minimum indeholde de oplysninger, der er beskrevet i det overordnede evaluerings- og læringsdesign nedenfor. Udkast til overordnet lærings- og evalueringsdesign Følgende emner og oplysninger skal som minimum adresseres i evalueringerne: A. Resumé B. Fakta om projektet

16 Kravspecifikation side 16/25 C. Projektets effektkæde D. Organisering/gennemførelse E. Erfaring og læring A. Resumé Kort gengivelse af evalueringens hovedkonklusioner om projektet suppleret med grafiske/visuelle komponenter (herunder trafiklys), som skaber et samlet overblik over projektets score på relevante parametre som eksempelvis effekter og resultater, forankring og bæredygtighed, organisering, kvalitet i aktiviteter og sammenhæng mellem aktiviteter og mål. Resuméet skal være én side og kunne anvendes som oversigt til vækstforum samt være anvendeligt til ekstern kommunikation af projektets resultater. B. Fakta om projektet Kort beskrivelse af følgende: Projektets titel, journalnumre hos vækstforum og (for strukturfondsprojekter) Erhvervsstyrelsen, samlede udgifter, tidsperiode, vigtigste partnere mv. Projektets formål, herunder hvordan projektet har skullet bidrage til den regionale vækst- og udviklingsstrategi og (for strukturfondsprojekter) målene i strukturfondsprogrammerne. C. Evaluering af projektets effektkæde Beskrivelse af effektkæden: Projektets gennemførte aktiviteter og anvendte virkemidler samt skabte output og (forventede) effekter/resultater. Talmæssig opgørelse af de konkrete leverancer eller produkter, som projektets aktiviteter umiddelbart har skabt. Her skal der tages udgangspunkt i de indikatorer, som projekterne er målt med og i andre datakilder, hvis det er nødvendigt. Alle strukturfondsprojekter er målt med programindikatorer, som er tilpasset det enkelte indsatsområde i programmerne, jf. indikatorvejledningerne for henholdsvis regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet (indgår i udbudsmaterialet). Beskrivelse og evaluators vurdering af projektets resultater/effekter på kortere og længere sigt (forventede). Her kan der tages udgangspunkt i vækstforas egne mål og effekt-/resultatindikatorerne i strukturfondsprogrammerne. Evalueringen bør omfatte både planlagte og ikke-planlagte resultater/effekter. Som nævnt ovenfor vil det ofte være vanskeligt at måle projekternes (langsigtede) effekter ved projektafslutning, hvorfor det typisk vil være nødvendigt at evaluere på, om målgruppen har opnået ny indsigt (viden) og har ændret adfærd el. lign., som er en forudsætning for at realisere effekterne på længere sigt. Dvs. at der her typisk vil være fokus på forudsætningerne for at skabe effekter og ikke målinger på effekterne i sig selv, da de ofte indtræder efter projektets slutning. Det kan dog også være relevant at måle på deltagernes forventning til fremtidige effekter, fx forventet øget omsætning som følge af deltagelse i et projekt. Dette kan være en ekstra indikator, som dog ikke kan stå alene. Vurdering af om projektets effektkæde hang sammen som planlagt hvad var de vigtigste kritiske antagelser/hypoteser bag effektkæden, og hvilke af disse antagelser/hypoteser synes at være blevet bekræftet/afkræftet? Særlige fokuspunkter i for-

17 Kravspecifikation side 17/25 hold til læring skal som nævnt drøftes mellem projektaktørerne og evaluator tidligt i projektforløbet. D. Projektets organisering og gennemførelse (tilrettelæggelse) Vurdering af projektets organisering og gennemførelse. Hvis et projekt ikke har virket som ventet, skyldes det ikke nødvendigvis, at effektkæden var forkert. Det kan også skyldes implementeringsfejl. Vurderingen skal foretages på en række på forhånd definerede parametre. Det kan fx være: Organisering og projektledelse, herunder evnen til at skabe fremdrift Deltagere Interessenter Forankring og projektets evt. videreførelse E. Erfaring og læring Det er meget væsentligt, at der i evalueringerne uddrages centrale læringspunkter fra projekterne i forhold til virkemidler og kritiske succesfaktorer, og at læringen bliver anvendelsesorienteret og systematisk. Læringen skal blandt andet adressere, i hvilken grad virkemidlerne har givet de ønskede adfærdsændringer hos projektdeltagerne og komme med forklaringer herpå. Hvad var den positive læring fra projektet, hvad skal man gøre næste gang? Hvad gik galt? Hvordan undgår man gentagelser? Anbefalingerne skal tage højde for den kontekst, et projekt er gennemført i, og som kan have stor betydning for, om og hvordan læring fra projektet kan overføres til andre projekter og regioner (lokalområder). Ved midtvejsevalueringer skal konkrete anbefalinger til handlinger til forbedring af projektets fremdrift og effekter være beskrevet.

18 Kravspecifikation side 18/25 Bilag 2. Forventet antal projekter omfattet af udbuddet fordelt pa vækstfora og Erhvervsstyrelsen Region Nordjylland Tabel 1. Forventet antal strukturfondsprojekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får tilsagn om ), fond, beløb og midtvejs-/slutevaluering Regionalfondsprojekter Socialfondsprojekter Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut I alt Tabel 2. Forventet antal REM-projekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får støtte om REM-midler) og midtvejs-/slutevaluering Midtvejs Slut I alt

19 Kravspecifikation side 19/25 Region Midtjylland Tabel 1. Forventet antal strukturfondsprojekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får tilsagn om ), fond, beløb og midtvejs-/slutevaluering Regionalfondsprojekter Socialfondsprojekter Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut I alt Tabel 2. Forventet antal REM-projekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får støtte om REM-midler) og midtvejs-/slutevaluering Midtvejs Slut I alt 0 0

20 Kravspecifikation side 20/25 Region Syddanmark Tabel 1. Forventet antal strukturfondsprojekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får tilsagn om ), fond, beløb og midtvejs-/slutevaluering Regionalfondsprojekter Socialfondsprojekter Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut Midtvejs Slut I alt Tabel 2. Forventet antal REM-projekter fordelt efter projekternes startår (det år projektet får støtte om REM-midler) og midtvejs-/slutevaluering Midtvejs Slut I alt 9 9

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Evalueringsplan for Regionalfonden og Socialfonden i Danmark

Evalueringsplan for Regionalfonden og Socialfonden i Danmark Evalueringsplan for Regionalfonden og Socialfonden i Danmark 2014-2020 Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål, omfang og koordination... 5 3. Rammer for evalueringer... 6 4. Planlagte evalueringer...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 9. marts 2016 Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 1. Indledning Hovedparten af de regionale erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler fra

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 23. november 2015 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 2007-2013 Hovedparten af de erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler(regionalfonden

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Udbudsbetingelser side 2/21 Indhold 1. Overordnede rammer for udbuddet... 4 1.1 De ordregivende

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

National pulje 2014. Træningsforløb for ressourceeffektivitet. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

National pulje 2014. Træningsforløb for ressourceeffektivitet. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder National pulje 2014 Træningsforløb for ressourceeffektivitet Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Program Introduktion til de to temaer

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 2 Effektkæder - Hvordan... 2 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

BILAG september 2016 /ERST. Sag. Vejlsøvej Silkeborg

BILAG september 2016 /ERST. Sag. Vejlsøvej Silkeborg BILAG 3 22. september 2016 /ERST Sag Metodenotat: Registerbaseret effektmåling af den regionale virksomhedsrettede erhvervsfremmeindsats Danmarks Statistik har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, de fem

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Udvikling og udbredelse af et sikkerhedstjek. 28. september 2015 Sagsnr.

KRAVSPECIFIKATION Udvikling og udbredelse af et sikkerhedstjek. 28. september 2015 Sagsnr. KRAVSPECIFIKATION Udvikling og udbredelse af et sikkerhedstjek 28. september 2015 Sagsnr. Kravspecifikation side 2/12 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen igangsætter et

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

Udbudsmateriale: Evaluering af kommunalreformen på erhvervsområdet

Udbudsmateriale: Evaluering af kommunalreformen på erhvervsområdet Udbudsmateriale: Evaluering af kommunalreformen på erhvervsområdet 1. Baggrund Det fremgår af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen, at regeringen vil foretage en evaluering af kommunalreformen

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Effekter af fondsprojekter og regionale mål af Karin Jørgensen, KRU, Region Hovedstaden og Maria Rye Dahl, DAMVAD

Effekter af fondsprojekter og regionale mål af Karin Jørgensen, KRU, Region Hovedstaden og Maria Rye Dahl, DAMVAD Effekter af fondsprojekter og regionale mål af Karin Jørgensen, KRU, Region Hovedstaden og Maria Rye Dahl, DAMVAD Sessionens program Præsentation og formål Stigende fokus på evaluering af resultater og

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering?

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? 13.09.2014 Af Maria Rye Dahl, Chefkonsulent i DAMVAD Sessionens program 1) Værktøjet og dets brugbarhed 2) Gruppesummen med udg.pkt.

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

R a m m e a f t a l e

R a m m e a f t a l e R a m m e a f t a l e Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg CVR-nr.: 10150817 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr.: 29190909 Region Nordjylland

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Oversigt over VF sekretariatets inds llinger vedr. strukturfondene 2014 2020 l Væks orums møde den 29. september 2014 Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Regionalfonden Afsæ es nu Afsæ es

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Social inklusion; forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter:

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter: Projektredegørelse I projektredegørelsen skal den kontraktansvarlige partner give Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstforumsekretariater en kortfattet og præcis beskrivelse af, om projektet gennemføres

Læs mere

Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser

Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser 1 Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft 1. Baggrund og formål Syddansk Vækstforum har vedtaget Strategi 2012 2020, en erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 2. april 2014 J.nr.: 13/03872 /lonros Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 Udkast til nationalt program for EU s Socialfond og udkast til nationalt

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf:

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf: Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre - en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune. Projektejer

Læs mere

Page 1 of 5 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv projekt Generel definition: enkeltstående arbejdsopgave, der har et klart mål, kræver planlægning og

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM Resultatkontrakt Vedrørende Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området [1.1.2008 31.8.2013] Journalnummer: 1-33-76-124-07 ESFM-07-0005 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere