Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange."

Transkript

1 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

2 Indhold Formål og afgrænsning... 3 Målgruppe... 3 Definitioner... 3 Fremgangsmåde... 4 Generelle forhold... 5 Ansvar og pligter for alle parter... 5 Hvilke ordinationer skal registreres på FMK?... 5 Ajourføring... 5 Tvivl om ordinationerne på FMK... 6 Delegering... 6 Recepter... 6 Bevarelse af ordinationshistorik... 7 Særligt om dosisdispenseret medicin... 7 Særligt om datoer på FMK... 7 Specielt for almen praksis... 8 Borgere med kommunal medicinordning... 8 Specielt for lægevagten, 1813 og privatpraktiserende speciallæger... 8 Specielt for apoteker... 8 Specielt for kommuner... 8 Ved manglende ajourføring af FMK... 8 Bestilling af medicin på apoteket eller af ny recept... 8 Specielt for Hospitaler... 9 Indlæggelse... 9 Udskrivelse... 9 Ambulant behandling og kontrol... 9 Patienter med kommunal medicinordning... 9 Gyldighed Referencer

3 Formål og afgrænsning Formålet med Fælles Medicinkort (FMK) er at sikre, at borgere og relevante personer, som har borgeren i behandling, har adgang til korrekte og opdaterede medicinoplysninger. Anvendelsen af FMK som obligatorisk platform for kommunikation af medicinoplysninger for alle borgere, stiller krav til struktureret dokumentation og entydige arbejdsgange. Kun ved konsekvent anvendelse af FMK kan der opnås en større sikkerhed i forbindelse med medicinsk behandling på tværs af sektorer. Denne vejlednings formål er derfor at: sikre konsensus om fælles arbejdsgange ved anvendelsen af FMK i alle sektorer bidrage til overensstemmelse, sammenhæng, kontinuitet og sikkerhed i forbindelse med medicinsk behandling i det samlede patientforløb på tværs af sektorer sikre alle behandlere og patienter de nødvendige og bedst mulige oplysninger om en patients medicinske behandling. Vejledningen er udformet som en handlingsorienteret udmøntning af de bekendtgørelser og de vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, som vedrører medicinering ved sektorovergange. Vejledningen omfatter ikke aftaler om medicingennemgang eller andre tilgrænsende dele af den medicinske behandling. Målgruppe Alle ansatte i hovedstadsregionen der har ansvar for lægemiddelordination eller som dispenserer og administrerer medicin. Dvs. ansatte inden for regionens hospitaler, i kommunerne, private hospitaler på hospitalsapoteker, praktiserende læger, praktiserende speciallæger samt apotekspersonale på private apoteker. Definitioner I nedenstående tabel listes begreber, som har relation til det kliniske arbejde med FMK. Begreberne mærket med * er taget fra Det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NBS) og suppleret med yderligere begreber, hvor det er nødvendigt. Begreber Definitioner Medicinsk behandling Behandling med lægemidler og kosttilskud, som er ordineret af en læge eller tandlæge. Lægemidler omfatter markedsførte lægemidler, tilladelsespræparater, stærke vitaminer og mineraler, naturlægemidler, projektmedicin og magistrelle lægemidler. Aktuel medicinering* Oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Medicinanamnese Medicingennemgang * En proces, hvor der udarbejdes en oversigt over en patients aktuelle medicinske behandling baseret på oplysninger fra tilgængelige kilder, såsom FMK, patient, pårørende, hjemmesygeplejen eller andre læger. Medicinanamnesen omfatter al medicinsk behandling, inkl. præparater som gives efter behov, og præparater som er pauserede. Kritisk lægefaglig gennemgang af en patients aktuelle medicinering og forbrug af ikke-ordinerede præparater med henblik på kvalificering af den kliniske relevans ud fra kendskab til patient, sygdom, symptomer og præparat. 3

4 Begreber Ajourføring af FMK* Definitioner Lægens bekræftelse af at de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK afspejler den aktuelle og planlagte medicinering på ajourføringstidspunktet. (Har tidligere været benævnt medicinafstemning på FMK ). Ikke-ajourført FMK* Aktiv markering af at FMK ikke er ajourført i en situation, hvor ajourføring er påkrævet, f.eks. i forbindelse med udskrivelse fra et hospital. Bemærkning: Et FMK uden markeringer for ajourføring er også at betragte som ikke-ajourført. (Har tidligere været benævnt ikke afstemt FMK ). Ajourført FMK Aktiv markering af, at der er foretaget ajourføring af FMK på ajourføringstidspunktet. (Har tidligere været benævnt afstemt FMK ). Sammenknytning Effektuering* Relation mellem ordination på FMK og i lokalt system, der sikrer sammenhæng på tværs af sektorer og lokal historik. Sammenknytning er kun relevant for systemer, hvor oplysningerne fra FMK overføres og sidestilles med de lokale oplysninger. Den del af medicineringen der omfatter den faktiske udførelse af det i ordinationen anviste. Bemærkning: Omfatter udlevering af medicin f.eks. på apotek eller i et ambulatorium, samt dispensering og lægemiddeladministration. Løse recepter Åben recept En recept, der ikke er tilknyttet en lægemiddelordination på FMK. En recept, som borgeren kan få udleveret medicin på apoteket. Borger med kommunal medicinordning *Begreber fra begrebsbasen. Borger for hvem den kommunale hjemmesygepleje administrerer medicineringen. Fremgangsmåde De følgende sektioner beskriver fremgangsmåden for FMK-arbejdet. Efter et indledende afsnit om de generelle forhold, der gælder for alle sundhedspersoner, som tilgår FMK, beskrives de specielle forhold for aktørerne i almen praksis, apotekere, hospitaler og kommuner. Der er i alle sektorer to parallelle systemer til dokumentation og kommunikation af medicinoplysninger, det lokale medicinmodul og FMK. Integrationen mellem FMK og det lokale medicinmodul er i nogle systemer så tæt, at brugeren oplever det som ét system. FMK kan ikke anvendes som journaliseringssystem, da data på FMK kun gemmes i to år (FMK-bekendtgørelsen) og journalføringspligten kræver 10 år (Journaliseringsbekendtgørelsen). Ordinationerne dokumenteres derfor i det lokale medicinmodul. Det lokale medicinmodul anvendes til dokumentation af medicineringen. FMK anvendes til kommunikation af medicinoplysninger mellem aktører med forskellige medicinsystemer og mellem sundhedsprofessionelle og borgeren/patienten. 4

5 Generelle forhold Læger har pligt til at indberette alle lægemiddelordinationer i FMK som led i aktuel behandling af en borger (FMK-bekendtgørelsen). Lægen har pligt til at dokumentere sine ordinationer i sit lokale medicinmodul/journalsystem (Journalføringsbekendtgørelsen). Med henvisning til Sundhedsstyrelsen, så er der intet særskilt juridisk ansvar forbundet med at markere FMK ajourført, når dette er gjort med omhu og samvittighedsfuldhed (Autorisationsloven). Markeringen af FMK som ajourført er alene et signal til den næste bruger om, at FMK afspejler patientens aktuelle medicinering og ikke indeholder åbenlyse fejl. Ansvar og pligter for alle parter Der henvises til Sundhedsstyrelsens Medicineringsvejledning samt til Sundhedsstyrelsens linje i øvrigt vedr. ansvar og pligter ved brug af FMK. En læge, tandlæge, jordemoder, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, disse gruppers medhjælp samt plejehjemsassistenter må tilgå FMK på patienter, som vedkommende har i aktuel behandling, og hvor opslaget er relevant for den konkrete behandling. Praktiserende læger må herudover foretage opslag på egne patienter med henblik på at sikre korrekt medicinsk behandling (FMK-bekendtgørelsen). Lægens ansvar i forhold til patientens medicinering har ikke ændret sig i forbindelse med indførelsen af FMK (Medicineringsvejledningen). Når lægen åbner FMK, har han ansvar for at opdage åbenlyse fejl. En åbenlys fejl kan f.eks. være, at Methotrexat står til at skulle gives dagligt, hvor det burde stå til at gives ugentligt. Lægen har pligt til at sikre, at åbenlyse fejl rettes. Hvad der vil blive betragtet som en åbenlys fejl er individuelt og vil bero på en konkret vurdering. Hvilke ordinationer skal registreres på FMK? Alle ordinationer, som er en del af patientens aktuelle medicinering, skal registreres på FMK ved afslutningen af en ambulant kontakt i primær- eller sekundær-sektoren samt i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om en afsluttet behandling med et præparat (fx lokalbedøvelse og røntgenkontrast), som ikke har en langvarig effekt, og som ikke vil kunne forårsage interaktioner med eventuelle andre præparater, som patienten er i behandling med (Medicineringsvejledningen). Præparater, som patienten tager, selv om lægen fraråder dette, skal ikke registreres på FMK. Lægemidler, der er ordineret af en læge, men som patienten ikke tager, bør seponeres, og begrundelsen anføres i journalen. Ajourføring Ajourføring er lægens bekræftelse overfor næste behandler og borger af, at de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK afspejler borgerens aktuelle medicinering på ajourføringstidspunktet. Ajourføring af FMK er ikke en medicingennemgang, men indebærer et ansvar i forhold til at identificere åbenlyse fejl. For hver enkelt ordination og for ajourføring af de samlede ordinationer er de involverede sundhedspersoners navn og institution samt dato synlig på FMK. Hospitaler ajourfører FMK i følgende situationer ved alle udskrivelser, hvor der under indlæggelsen er foretaget ændringer i medicinstatus ved alle ambulante besøg, herunder også besøg i akut modtagelsen, hvor der foretages ændringer i medicinstatus. 5

6 Den fulde fortolkning af praktiserende lægers ajourføringsforpligtigelse, herunder hvorvidt almen praksis skal ajourføre FMK hver gang de ændrer i en borgers medicinstatus, er under afklaring mellem de centrale parter Almen praktiserende læger ajourfører derfor indtil videre FMK i følgende situationer: Medicingennemgang Årskontroller af patienter med kroniske medicinske sygdomme Opsøgende hjemmebesøg Elektive henvisninger til hospitalet Desuden ajourføres så vidt muligt ved akutte indlæggelser. Øvrige speciallæger ajourfører FMK i følgende situationer: ved alle besøg, hvor der foretages ændringer i medicinstatus. I forbindelse med ajourføring undersøges det om der er løse recepter. Løse recepter skal som udgangspunkt annulleres, eller knyttes op til en ordination, medmindre særlige forhold taler for at bevare dem. Tvivl om ordinationerne på FMK Tvivl om andre lægers ordination Hvis lægen opdager fejl i ordinationerne på FMK, skal han/hun sikre, at de bliver rettet (Medicineringsvejledningen). Det vil sige, at lægen enten selv skal rette fejlene eller rette henvendelse til den læge eller hospitalsafdeling, som har lavet fejlene, med henblik på at få dem rettet. Den kommunale hjemmesygepleje Ved tvivl om konkrete ordinationer sender kommunen en korrespondancemeddelelse til den ordinerende læge, fx hospitalslægen, borgerens egen læge, eller en praktiserende speciallæge. I akutte situationer kan henvendelsen ske telefonisk. Delegering Hvis ajourføring af FMK delegeres til andre faggrupper (f.eks. sygeplejersker, kliniske farmaceuter, farmakonomer, medicinstuderende eller andre), skal lægen (den autoriserede sundhedsperson) sikre sig, at medhjælpen har de fornødne kvalifikationer og instruktioner til at kunne udføre opgaven. På hospitaler, klinikker, og andre lignende behandlingssteder skal de faglige forudsætninger for delegeringen være beskrevet i vejledninger (Jf. Delegeringsbekendtgørelsen). Recepter Recepter udstedes elektronisk fra FMK bortset fra magistrelle lægemidler og tilladelsespræparater 1. Magistrelle lægemidler og tilladelsespræparater vil fremstå som "løse recepter" i FMK. Ved ændring i en lægemiddelordination, skal det overvejes, om ændringen medfører et behov for at ændre i en tilhørende recept. Da det ikke er muligt at ændre i en eksisterende recept, kan det være relevant at 1 Magistrelle lægemidler er jf. lægemiddellovens 11, stk. 1, nr. 1 defineret ved at være lægemidler, der tilberedes på et apotek til den enkelte patient eller det enkelte dyr efter recept fra en læge eller en dyrlæge. ( ). Lægemidler med udleveringstilladelse i daglig tale kaldet Tilladelseslægemidler er lægemidler som ikke er godkendt og markedsført i Danmark. 6

7 annullere den oprindelige og udstede en ny. Ved seponering af en ordination skal eventuelle tilknyttede recepter annulleres (Medicineringsvejledningen). Hvis der er åbne, løse recepter, skal det overvejes, om de skal annulleres. Papirrecepter og telefonrecepter kan først ses på FMK, når de er indløst på apoteket, hvorefter de vil stå som løse recepter på FMK. Anvendelsen af disse recepttyper bør derfor i videst muligt omfang begrænses. Hvis en læge kontaktes af apoteket, fordi et ordineret lægemiddel ikke kan udleveres, f.eks. hvis lægemidlet ikke kan fremskaffes, eller hvis der er fejl i recepten og dermed sandsynligvis også i den tilgrundliggende lægemiddelordination, skal korrektioner altid foretages ved, at lægen tilretter lægemiddelordinationen på FMK og udsteder en ny recept. Bevarelse af ordinationshistorik Eksisterende ordinationer på FMK skal i videst muligt omfang bevares og eventuelt ændres (f.eks. ved ændring af dosis), frem for at seponere dem og oprette nye tilsvarende. Hvis den enkelte ordinationshistorik ikke bevares, ødelægges overblikket i de andre lokale systemer, og kommunikationen mellem sektorerne besværliggøres. På FMK kan ordinationen bevares, selv om det ordinerede præparat skiftes ud. Hvis det ordinerede præparat skal ændres til et lægemiddel, som ikke er synonymt med det eksisterende, bør der oprettes en ny ordination frem for at ændre den nuværende. Særligt om dosisdispenseret medicin Der henvises til Sundhedsstyrelsens Medicineringsvejledning og til de regionale vejledninger om dosisdispensering. Der bør udvises særlig opmærksomhed i forbindelse med dosisdispenseret medicin, idet oplysninger om eventuelt dosisdispenseret medicin ikke fremgår på oversigten over aktuelle ordinationer, men alene fremgår af receptoversigten på FMK. I forbindelse med indlæggelse er hospitalslægen forpligtiget til at undersøge, hvorvidt patienten modtager dosisdispenseret medicin. Hvis det er tilfældet, og hvis det vurderes, at indlæggelsen vil blive af længere varighed eller vil medføre varige ændringer i medicineringen, skal hospitalslægen seponere dosisdispenseringen på det apotek, hvorfra den dosisdispenserede medicin udleveres. Særligt om datoer på FMK På FMK kan der ved oprettelse af en ordination og tilhørende recept angives en ordinations-periode hvilket er det samme som behandlings periode med start- og slutdato. Der skal skelnes mellem fast-, og temporær medicin. Det er vigtigt at være opmærksom på at temporær medicin (tidsbegrænset medicin som eksempelvis en antibiotika kur) skal have behandlingsslutdato ellers afsluttes behandlingen ikke på korrekt dato. Fast medicin (eksempelvis insulin og hjertemagnyl) skal ikke have en behandlings slutdato, da der er tale om et løbende behandlingsforløb. For Dosisdispenseret medicin er det vigtig at skelne mellem doserings-slutdato og behandlings-slutdato. For dosisdispenseret medicin skal der altid indsættes en doseringsperiode med doserings-slutdato. Hvis der ved en fejl indsættes en behandlings slutdato, så seponeres dosisordinationen når behandlingsslutdatoen overskrides og man skal derfor oprette alle ordinationer på ny. Ligeledes vil den dosisdispenserede medicin forsvinde fra de kommunalt administrerede medicinkort. Det er kommunens ansvar at holde øje med slutdatoer på dosisdispenseret medicin. Når slutdatoen oprinder, er det ligeledes kommunes ansvar at kontakte den praktiserende læge. 7

8 Specielt for almen praksis Den fulde fortolkning af praktiserende lægers ajourføringsforpligtigelse, herunder hvorvidt almen praksis skal ajourføre FMK hver gang de ændrer i en borgers medicinstatus, er under afklaring mellem decentrale parter. Almen praksis er juridisk (FMK-bekendtgørelsen) og overenskomstmæssigt forpligtet til at anvende FMK. I almen- og speciallægepraksis har lægen fuldt ansvar for egne ordinationer inkl. ordinationer, som lægen selv ændrer eller skriver recept på. For patientens øvrige ordinationer har lægen alene ansvar for interaktioner med egne ordinationer og for at sikre, at åbenlyse fejl rettes. Borgere med kommunal medicinordning For at gøre det muligt for kommunerne at basere deres medicinadministration på oplysningerne i FMK, er det nødvendigt, at FMK ajourføres i følge de beskrevne aftaler. Den praktiserende læge er forpligtet til at besvare kommunens spørgsmål i relation til konkret tvivl om ordinationer, fx ved diskrepans mellem kommunens egen medicinliste og FMK. Arbejdsgangen er følgende: Ved tvivl om konkrete ajourførte ordinationer sender kommunen en korrespondancemeddelelse til den læge som sidst har ordineret det pågældende præparat til borgeren. I akutte situationer kan dette ske telefonisk. Lægen tilretter medicinkortet. Der tilgår automatisk kommunen et advis, når kortet er tilrettet. Ved start/stop/ændring af medicin, uden forudgående kommunikation mellem almen praksis og den kommunale hjemmepleje, ledsages start/stop/ændring af medicin af kommunikation i form af korrespondancemeddelelse eller telefonopringning med oplysning om indikation for ændringen. Specielt for lægevagten, 1813 og privatpraktiserende speciallæger For lægevagten og de privatpraktiserende speciallæger gælder de generelle regler som beskrevet. Specielt for apoteker Apoteket har ikke adgang til FMK og ordinationer, men kan udelukkende se recepterne. Apoteket kan på nuværende tidspunkt tilgå FMK-online under forudsætning af modtaget samtykke fra patienten. Frem til apotekerne overgår til fuld FMK, er der indgået en aftale mellem Sundhedsdatastyrelsen og apotekerne om, at deres tekniske systemer skal være i stand til at tjekke om, hvorvidt en recept er gyldig i FMK eller ej. Hermed mindskes risikoen for fejlmedicinering. Har apoteket ikke en gyldig recept, er apoteket nødt til at få afklaret om det skyldes en forsætlig ændring i borgerens medicin. Specielt for kommuner Ved manglende ajourføring af FMK Ved tvivl om konkrete ordinationer sender kommunen en korrespondancemeddelelse til den ordinerende læge, fx hospitalslægen, borgerens egen læge, eller en praktiserende speciallæge. I akutte tilfælde kan henvendelsen ske telefonisk. Bestilling af medicin på apoteket eller af ny recept Kommunernes genbestilling af medicin til borgerne sker igennem FMK. Såfremt kommunen genbestiller medicin, hvor der IKKE findes en åben (gyldig) recept, vil der i stedet blive 8

9 sendt en receptfornyelsesanmodning til lægen. Lægen vil herefter forny recepten og sende den videre til apoteket, såfremt vedkommende finder indikation for videre behandling. Specielt for Hospitaler Indlæggelse Under en indlæggelse ordineres og administreres den medicinske behandling i hospitalets lokale medicinmodul. Af FMK vil det fremgå at borgeren er indlagt. Under indlæggelse har modtagende læge på hospitalet og de efterfølgende behandlende læger fuldt ansvar for alle patientens lægemiddelordinationer (Medicineringsvejledningen). Udskrivelse Som led i udskrivelsen ajourføres FMK og den aktuelle medicinliste skal indgå i epikrisen. Den udskrivende hospitalslæge sammenholder i dialog med patienten og evt. pårørende den aktuelle medicinliste i det lokale system med medicinen på FMK fra før indlæggelsen, og der tages stilling til, i hvilket omfang behandlingen skal tilbageføres til synonyme eller analoge lægemidler, som patienten måtte have hjemme. Eventuelle recepter sendes via FMK. Recepter, som ikke længere er relevante, annulleres. Patienten medgives en oversigt over aktuel og planlagt medicin ved udskrivelsen. Medicinliste til patienten udskrives fra FMK og suppleres med yderligere oplysninger, som fx AK skema og lignende, såfremt dette måtte være nødvendigt. Forud for udskrivning af medicinliste til borgerne skal det sikres at der ikke er løse recepter. Dette sikres ved, at medicinlisten først udskrives efter at FMK er ajourført. En oversigt over aktuel og planlagt medicinsk behandling indsættes i epikrisen (Epikrisevejledningen). Den hentes fra FMK, idet der i forbindelse med udskrivelsen kan forekomme ændringer af ordinationer til analoge præparater. Hvis patienten udskrives uden at FMK er ajourført, vil medicinkortet blive markeret som udskrevet uden ajourføring, og det vil fremgå af FMK hvilken afdeling, der ikke har ajourført FMK. Ambulant behandling og kontrol Ambulant virksomhed inkluderer skadestuer. Ændres der i patientens medicin ved et ambulant besøg, er lægen forpligtet til at ajourføre FMK. I ambulatoriet har lægen ansvar for egne ordinationer inkl. ordinationer, som lægen selv ændrer eller skriver recept på. For patientens øvrige ordinationer har lægen alene ansvar for interaktioner med egne ordinationer og for at sikre, at åbenlyse fejl rettes. For ambulante kontakter gælder de generelle regler som beskrevet indledningsvis i afsnittet om generelle forhold. Patienter med kommunal medicinordning Foretages der i forbindelse med udskrivelse og ved ambulante besøg ændringer i medicineringen, skal der være særlig opmærksomhed på, at kommunen varetager medicineringen ud fra det ajourførte FMK. Kommunens personale modtager automatisk et FMK-advis, når FMK bliver ajourført. Hvis der er ændret på medicineringen uden at FMK er blevet ajourført, kan kommunen henvende sig til lægen i ambulatoriet eller afdelingen, hvor borgeren har været indlagt. I disse tilfælde er ambulatorielægen 9

10 eller udskrivende læge forpligtet til at ajourføre medicinkortet og markere det ajourført uden unødig forsinkelse. Hospitalet skal sikre, at kommunen kan komme i kontakt med en læge, som kan ajourføre et medicinkort. Gyldighed Vejledningen skal revideres senest to år efter ikrafttrædelse. Referencer Lov nr af 12. december 2005 om lægemidler (Lægemiddelloven). Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 12. februar (Medicineringsvejledningen) Opsamling på spørgsmål og svar til håndtering af medicin, herunder ansvar ved brug af FMK. Styrelsen for Patientsikkerhed, 2.november 2015 Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Autorisationsloven) Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (Journalføringsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (Delegeringsbekendtgørelsen) Vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv (Epikrisevejledningen) Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger (FMKbekendtgørelsen) Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan. Sundhedsstyrelsen, 30. maj 2011 Begrebsbasen.sst.dk 10

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 22. maj 2018 Best Pratice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 Indhold Forord 3 Henvisning...3 Kontakt...3 Arbejdsgange i forbindelse med ordinationer... 4 Hvilke ordinationer

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler BILAG 3 Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen beskriver

Læs mere

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 031-14 (genfremsendes tidligere ved fejl udsendt som 033-14)

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system MedCom Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system Anbefalinger til hvordan medarbejdere på fx sociale bosteder, institutioner og misbrugsområdet kan anvende medicinoplysninger baseret på

Læs mere

Indsatser til forbedring af medicineringskvalitet

Indsatser til forbedring af medicineringskvalitet Hospitalsapoteket Region Midtjylland Administrationen Nørrebrogade 44 bygning 14b 8000 Aarhus C Hospitalsapoteket@auh.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Indsatser til forbedring af medicineringskvalitet En

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse VEJLEDNING OM EPIKRISER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Krav til epikrisens indhold... 2 2.1 Stamdata... 2 2.2. Anbefaling om opfølgning hos egen læge... 2 2.3 Patientinformation og -aftale...

Læs mere

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to:

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to: Fælles Medicinkort Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden National status på FMK KL v/ Ken Wacker, MedCom PLO-aftalen v/ Poul

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Dato: 10.06.2013 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Helle Balle og Thomas Sonne Olesen Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Baggrund Under implementeringen af FMK i regionerne,

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK)

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) 2019 Udgiver Team for fælles medicinkort, Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Version 1 Versionsdato 30. august

Læs mere

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

FYRAFTENSMØDE FMK OG FORLØBSPLANER

FYRAFTENSMØDE FMK OG FORLØBSPLANER Velkommen FYRAFTENSMØDE med fokus på FMK OG FORLØBSPLANER XMO 11.10.18 Præsentation Kirsten Wengler, Læge Kjeld Gandrup, XMO Lenike Gilhøj Vemmelund, Datakonsulent Vi hjælper praksis med IT og data Vejleder

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 7 Inddragelse af praksispersonalet 9 Målsætning og evaluering

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Kommenteret høringsnotat. Et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Kommenteret høringsnotat. Et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Dato 16. marts 2018 Sagsnr. 2018011476 MRU Kommenteret høringsnotat Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1. Hørte myndigheder og organisationer

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 9 Inddragelse af praksispersonalet 10 Målsætning og evaluering

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dato 11. september 2013 HJO 7222 7522 Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsens bemærkninger til det fremsendte

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

FMK og andre tips WinPLC (A-Data)

FMK og andre tips WinPLC (A-Data) Velkommen FMK og andre tips WinPLC (A-Data) Fyraftensmøde 23.01.18 Præsentation Birthe Daugaard, Læge Ulla Frederiksen, A-Data Lenike Gilhøj Vemmelund, Datakonsulent Bo Christensen, Datakonsulent. Program

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Netværksmøde Region Nordjylland FMK

Netværksmøde Region Nordjylland FMK Netværksmøde Region Nordjylland FMK Torsdag d. 23. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og samtidig indebære en serviceforbedring for patienterne i form af forbedret tilgængelighed.

for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og samtidig indebære en serviceforbedring for patienterne i form af forbedret tilgængelighed. Formanden Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 13-08-2018 BIS/TAN/412/00061 Svar på høring om udkast

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Vejledning FMK-online

Vejledning FMK-online VEJLEDNING 2019 Vejledning FMK-online 1 / 45 Udgiver FMK programmet Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design [Tekst] Copyright [Tekst] Version [#] Versionsdato 7. februar 2019 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Godkendt: September 2018

Godkendt: September 2018 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2018 Revideres: September 2019

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Plejehotel Stenhusvej 21 4300 Holbæk Afgørelse om påbud til Plejehotel Stenhusbakken Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-1118/2. Styrelsen har den

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Side 1 af 10 VEJ nr 9429 af 30/06/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession C20060942960 Entydig dokumentidentifikation AI002273 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

FMK Ven eller fjende? (Session 10)

FMK Ven eller fjende? (Session 10) FMK Ven eller fjende? (Session 10) Præsentation Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent i Region Syddanmark Palle Mark Christensen Speciallæge i alm medicin, klinisk farmakologi, ph.d. Lægerne Lærkevej,

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5 Indhold Oprette og opdatere FMK...2 Tilretning af medarbejder fejl ved FMK-opdatering...2 Lokal ordination...3 Dispensering...3 Flytning af ordinationer mellem Anden medicin og Medicin dispenseret til

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland FMK som instrument til medicingennemgang Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland Emner Fælles Medicin Kort Begreber Kontinuitet Kommunikation Effekt versus Fortrolighed

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

AFGØRELSE. Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

AFGØRELSE. Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. +45 7228 6600 Email stps@stps.dk Helsingør Rehabiliterings - og træningscenter Nørrevej 95 www.stps.dk 3070 Snekkersten AFGØRELSE

Læs mere

Medicin uden skade. Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers. 1 Regionshospitalet Randers

Medicin uden skade. Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers. 1 Regionshospitalet Randers Medicin uden skade Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers 1 Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers 2 Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FMK-Tilknytning... 2 MEDICININFORMATION... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater allerede eksisterende:... 5 REGISTRER AT

Læs mere

Instruks for kompetencer, ansvar, opgavefordeling og delegation

Instruks for kompetencer, ansvar, opgavefordeling og delegation Instruks for kompetencer, ansvar, opgavefordeling og delegation Ansvarlig: Forstander Målgruppe: Alle medarbejdere, der udfører sundhedsfaglige opgaver og behandling Udarbejdet af: Ad hoc arbejdsgruppe

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. DRAGØR KOMMUNE Kirkevej 7 2791 Dragør Att. Ledelsen af hjemmesygeplejen Afgørelse om påbud til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark Onsdag den 27. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Kl. 10.10-10.30 Kl. 10.30-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-12.45 Kl.

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Identificerede problemer Lægernes og sygeplejerskernes medicineringsarbejdsgange er blevet observeret og analyseret hver for sig.

Identificerede problemer Lægernes og sygeplejerskernes medicineringsarbejdsgange er blevet observeret og analyseret hver for sig. Dato: 12. februar 2018 Optimering af medicinering i Sundhedsplatformen Sundhedsplatformen er pr 1. januar 2018 overgået til den varige driftsorganisation og der er i henhold til samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen, Christians Torv 124, Solrød Kommune

Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen, Christians Torv 124, Solrød Kommune Hjemmeplejen Christians Torv 124 Solrød Kommune Att. Ledelsen 14. november 2017 Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen, Christians Torv 124, Solrød Kommune Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere