Budget Indholdsfortegnelse: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger års budget 18-25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Indholdsfortegnelse: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger års budget 18-25"

Transkript

1 Budget 2016 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger års budget 18-25

2 Budgetberetning Budgettet omfatter regnskabsåret 2016 og er udarbejdet som en del af den løbende planlægning og styring af virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens sædvanlige budgetprocedurer. Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsregnskabet for Budgettet er bygget op i ét budgetoplæg og indeholder kun selskaber med decideret driftsaktivitet, herunder: -Svendborg Vand A/S, -Svendborg Spildevand A/S, -Svendborg Affald A/S, -Svendborg Forsyningsservice A/S. Det vil sige, at Svendborg VE A/S og Svendborg Forsyning A/S ikke er medtaget i nærværende budget. Målet med budgetlægningen i VA er, at sikre, at selskaberne ikke generer overskud, men skal "hvile i sig selv". VA arbejder konstant på at tilpasse de økonomiske udfordringer, så hele koncernen som helhed som for hvert enkelt selskab, styrer mod et 0-resultat. Implementering af intentionerne i ejerstrategien I budgetlægningen har der været stor fokus på, at understøtte Svendborg Kommunes vision og politikker, værdier og strategier, herunder: -Takstpolitik, -Strategi for effektiviseringer, -Strategi for miljørigtighed (herunder arbejdsmiljø), -Strategi for Sociale klausuler, -Strategi for klimapolitiske strategier og målsætninger Takster Pr. 1. januar 2011 blev vandsektoren og dermed også Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S underkastet et prisloft. Vi vurderer, at vi kan gennemføre budget 2016 uden at støde på prisloftet. Vi har valgt at gennemføre takstreguleringer, så de forventede indtægter modsvarer udgifterne i VA, samt holder sig indenfor lovgivningens rammer. Der er fra 2016 ændret på takststrukturen i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, så den fastlagte takststruktur, er mere i overensstemmelse med fordelingen mellem de faste og variable omkostninger i de respektive selskaber, samt tendenser i markedet fra sammenlignelige forsyninger. I de seneste år har prisen (inkl. moms) på vand, kloak og affald udviklet sig som nedenfor: Budget Prisudvikling inkl. moms Sv. Vand A/S Vandafgift 12,03 12,28 12,28 11,75 Grøn afgift 7,67 7,67 8,16 7,81 Fast bidrag vand 600,00 612,50 612,50 787,50 Sv. SpildeV. A/S Vandafl. bidrag 35,51 39,00 39,00 37,50 Fast bidrag vandafl. 200,00 204,00 204,00 717,50 Sv. Affald A/S Tømningsbidrag (110 l) 891,00 907,00 940,00 850,00 Boligbidrag (parcelhus) 938,00 968,50 970, ,00 For en gennemsnitsfamilie der forbruger 150 m³ pr. år, er prisudviklingen i kr. og %, som nedenfor: Budget Prisudvikling inkl. moms Omkostninger for en gns. Familie Prisudvikling ift. tidl. år i % 0,54% 5,72% 0,94% 2,98% Side 2

3 Budgetberetning Ovenstående udvikling er primært afledt af en stigning i spildevandstaksten på grund af ekstraordinære udgifter, samt reduktion i indtægtsgrundlaget for 2016 som konsekvens af Østre Landsrets dom af 13. februar 2015 i sagen om vejbidrag mellem Slagelse Kommune og Forsyningssekretariatet. For budget 2016 betyder dette ca. 10,5 mio. kr. mindre i likviditet. Endvidere har den lovbestemte trappemodel siden indførelsen medført en generel stigning på ca. 2%. Investeringsprojekter Investeringsprojekter i Vand og Affald har følgende effekter på selskabets bundlinjer for økonomi, miljø, klima og sociale aktiviteter. Med disse bundlinjer mener vi: - Økonomi: Driftsforbedringer, effektiviseringer, omkostningsreduktion mv. - Miljø: Vandforsyningsplan, Spildevandsplan, Kommuneplan/Lokalplan + senere de nationale Vandplaner (vandløb og kystvande) - Klima: Klimasikring og reduktion klimamæssige påvirkninger - Social: Arbejdsmiljø, trivsel, undervisning m.v. Økonomi For at opnå langsigtede forbedringer af driften i alle selskaber - både henset til omkostningsreduktion, miljø-, og energioptimering samt risikominimering - er der indarbejdet øgede investeringer til strukturelle ændringer, som finansieres via effektiviseringer i driften samt låneoptag hos KommuneKredit. For investeringsprojekter udarbejdes årligt et budget for de kommende år, som anvendes som styringsparametre for anlægsafdelingens aktiviteter. Tillige indrapporteres hvert år budget for 2 år ad gangen til Forsyningssekretariatet, som anvendes i forbindelse med fastsættelse af takster for det kommende år. Miljø Investeringsprojekterne medvirker til forbedring af miljøtilstanden i vandløb og kystvande. Planer vedtaget af stat og kommune, foreskriver hvilke miljøforbedringer, selskabet skal iværksætte. Derudover har selskaberne vedtaget udbygnings- og renoveringsplaner med henblik på at sikre en miljømæssig forsvarlig renoveringstakt af anlæggene. Desuden stiller certificeringerne inden for miljø ISO samt fødevaresikkerhed ISO skærpede krav til standarden af selskabernes anlæg. Dette kan for Svendborg Vand A/S omhandle øgede aktiviteter indenfor grundvandsbeskyttelse, nyanlæg/ fornyelse af ledningsnettet, eller øgede krav inden for vandkvalitet. For Svendborg Spildevand A/S er miljøforbedringer nye kloakeringer, pumpestationer, bassiner samt anlæg på renseanlæg eller renovering af eksisterende. Klima Vand og Affald har i samarbejde med kommunen vedtaget strategier og standarder for hvorledes selskabet skal forholde sig til klimaforandringer. Virkemidlerne står beskrevet i såvel de forskellige plangrundlag som i Vand og Affalds Strategiplan samt virksomhedsplanerne for de enkelte år. Vand og Affalds imødegåelse af klimaforandringer omhandler reduktion af drivhusgasser fra egne aktiviteter, klima- og energikrav til nyanlæg, samt klimasikring ved op-dimensionering af kloakker, pumpestationer og bassiner, så de kan håndtere mere regnvand i fremtiden eller adskillelse mellem regn og spildevand med andre metoder. Endvidere arbejdes der med forskellige forretningsmetoder for etablering af vedvarende energianlæg, herunder solcelleanlæg mv. Side 3

4 Budgetberetning Social Vand og Affald indbygger en række arbejdsmiljøkrav til såvel investeringsprojekters endelige funktioner, til udførelse af anlægsarbejder, samt til forbedringer af eksisterende arbejdsforhold for driften. Disse omhandler et sikkert arbejdsmiljø i alle faser af ethvert anlæg, som knytter sig til Vand og Affalds aktiviteter. I arbejdsmiljø indgår en række parametre, som handler om sikkerhed og sundhed for operatører, driftsfolk, brugere, samt andre interessenter. Anlægsarbejder skal støtte op om såvel fysiske arbejdsforhold som psykiske samt generel trivsel på arbejdspladsen. Vand og Affald har endvidere indført politikker indeholdende interne retningslinjer, målsætninger og strategier, hvorefter der målrettet arbejdes med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og således at miljø og klimamæssige forhold tænkes ind i selskabets processer. Selskabet omsætter sine politikker til handling gennem indførelse af et ledelsessystem, som opfølgning på arbejdsprocessen. Selskabet har certificeret sine ledelsessystemer og foretager løbende en evaluering, der systematisk gennemgår implementeringen af politikkerne. Ledelsessystem I budgettet for 2016 er endvidere financieret drift af et certificeret ledelsessystem, som er certificeret iht. standarderne for: - Kvalitetsledelse (ISO 9001) - Miljøledelse (ISO 14001) - Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18000) - Fødevaresikkerhed (ISO 22000) Side 4

5 Budgetberetning "Hvile i sig selv princippet"/indtægtsramme/prisloft/takster Svendborg Vand A/S Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til prisloft for Svendborg Vand A/S for 2016, der udmønter sig i en indtægtsramme på tkr. (fratrukket afgift for ledningsført vand). Prisloft Budget Prisloft Budget Driftsomkostninger :1 omkostninger Finansielle poster Investeringer Under-/overdækning Total * * Indtægsrammen for 2016 er overholdt i budgettet for Svendborg Spildevand A/S Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til prisloft for Svendborg Spildevand A/S for 2016, der udmønter sig i en indtægtsramme på tkr. Prisloft Budget Prisloft Budget Driftsomkostninger :1 omkostninger Finansielle poster Investeringer Under-/overdækning Total * * Indtægsrammen for 2016 er overholdt i budgettet for Svendborg Affald A/S Nedenstående affaldsordninger er alle underlagt "hvile i sig selv" princippet, hvorfor taksterne i budgettet bør fastsættes så alle ordninger giver et 0-resultat. Grundet tidligere års overdækning på ordningerne, så er der budgetteret med et underskud i Budget Budget Budget Affaldsordninger (1-6) Indtægter Udgifter 2016 Dagrenovation: 1 Dagrenovation Boligbidraget: Genbrugsstationer Storskrald Miljøstationer Øvrige ordninger og anlæg Erhvervsordn.: 6 Erhvervsordning Resultat i alt OK Side 5

6 Budget Svendborg Vand A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr Omsætning Vandbidrag - variabel andel Vandbidrag - fast andel Tilslutningsbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Boringer / Indvindingsområder Vandværker Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Trykforøgere Ledningsnet og stik mv Afskrivninger Distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat og regulering Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Side 6

7 Budget Svendborg Vand A/S Investeringer I Svendborg Vand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer, at de store værdier på bundlinjerne sikres og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre et højt service- og sikkerhedsniveau for vandkvalitet og forsyning mv. Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Budget Anlægsinvesteringer, i kr Bygninger og grunde - Strategi for Grundvandsbeskyttelse To nye boringer i Holmdrup Renovering pejleboringer samt indvindingsboring Vestergade Sørupværket Skovmølleværket I alt Bygninger og grunde Renovering - Ledningsnet renovering I alt Renovering Nyanlæg - Ledningsnet nyanlæg I alt Nyanlæg Samlede investeringer i Svendborg Vand A/S i budgetåret Bygninger og grunde I opføres nyt vandværk - Sørupværket j.f. Masterplan for Fremtidens Vand. Formålet med etablering af det nye vandværk er effektivisering af driftsomkostninger - samt forøget sikkerhed af drikkevandskvaliteten. Projektet udføres som totalentreprise i partnering. Jf. Masterplanen udvides indvindingen ved Holmdrup Kildeplads. Der udarbejdes en Strategi for grundvandsbeskyttelse med henblik på at sikre ressourcen nu og i fremtiden. Jf. masterplanen skal Skovmølleværket renoveres eller der skal bygges nyt, så processen igangsættes i Jf. DDS renoveres pejleboringer og indvindingsboring Vestergade. Renovering Renoveringsbudgettet er reduceret i 2016 ift grundet udgifter til nye transmissionsledninger til Sørupværket. I forbindelse med opførelse af Sørupværket, er det nødvendigt at opgradere transmissionsledningen i Odensevej. Nyanlæg Der etableres nye transmissionledninger fra Sørupværket til eksisterende ledningsnet. Målerudskiftning fortsættes i forb. med stikprøvekontroller og opfølgning samt udskiftning af store målere. Side 7

8 Budget Svendborg Spildevand A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr Omsætning Vandafledningsbidrag - variabel andel Vandafledningsbidrag - fast andel Vejafvandingsbidrag Tilslutningsbidrag og særbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Rens og slambehandling Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Ledningsnet og stik Pumpestationer og Bassiner mv Afskrivninger distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat og regulering Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Side 8

9 Budget Svendborg Spildevand A/S Investeringer I Svendborg Spildevand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer, at de store værdier på bundlinjerne sikres og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre højt serviceniveau og håndtering af klimatilpasninger mv. Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Budget Anlægsinvesteringer, i kr Ledningsnet ny investering - Gl. spildevandsplan ( ) Spildevandsplan ( ) I alt Ledningsnet ny investering Ledningsnet renovering - Renovering af ledninger Renovering af pumpestationer Fornyelsesplaner Ledningsregistrering, mouse- og sambamodeller LAR (lokal nedsivning af regnvand) I alt Ledningsnet renovering Bassiner Fælleskloakerede bassiner (renovering/udvidelse af eksisterende) Vandplansindsatser (nye bassiner/udvidelse af eksisterende) I alt Bassiner Byggemodninger - Byggemodninger Nye stik I alt Byggemodninger Øvrige projekter - Masterplaner, energioptimering pumpestationer mv Øvrige projekter i alt Renseanlæg - Materiale og bygningsdele (renovering) Solcelleanlæg (projektering) 100 Renseanlæg i alt Samlede investeringer i Svendborg spildevand A/S i budgetåret Side 9

10 Budget Svendborg Spildevand A/S Ledningsnet ny-investering og renovering Projekter under ny-investeringer i 2016 fremkommer fra Spildevandsplanen - enten den gamle fra med tillæg eller den nye Renoveringsprojekter på ledningsnettet er med til at give det eksisterende system forøget levetid, minimering af de løbende driftsomkostninger, minimere risikoen for akutte sammenfald, samt for ind og udsivning af spildevand til miljøet. Endvidere er det ofte ved renovering nødvendigt, at gøre enkelte ledningsanlæg større, så vi minimerer risikoen for oversvømmelser ved massive regnskyl. Bassiner Flere af de eksisterende bassiner trænger til renovering. I forbindelse med renovering tilføres de eksisterende bassiner et forbedringsløft, som medfører forøget levetid, minimering af løbende driftsomkostninger, samt evnen til at kunne håndtere klimaforandringer ved en større bassinvolumen. Investeringer i bassiner er i høj grad betinget af krav i vandplanerne. Byggemodninger og øvrige projekter Investering i byggemodninger er oftest planlagt i Spildevandsplanen eller kommuneplanen. Under øvrige anlæg investeres i renovering af eksisterende anlæg, f.eks. pumpestationer, hvor der samtidigt sker en energi og styringsoptimering, samt forbedring af arbejdsmiljøet. Der er endvidere i 2016 afsat midler til renovering af el-tavler på Egsmade renseanlæg, så en fortsat stabil drift kan opretholdes. Side 10

11 Budget Svendborg Affald A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr Omsætning Dagrenovation (tømninger) Boligbidrag Erhvervsordninger Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Omsætning i alt Produktionsomkostninger Dagrenovation Genbrugsstationer Andre affaldsordninger Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat og regulering Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Anlægsinvesteringer, i kr Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - Forsøgsordninger (frontløberordninger) Containere og skilte Andre anlæg og driftsmateriel I alt andre anlæg, driftsmateriel og inventar Side 11

12 Budget Svendborg Forsyningsservice A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr Omsætning Svendborg Spildevand A/S Svendborg Vand A/S Svendborg Affald A/S Omsætning i alt Produktionsomkostninger Løn og personaleomkostninger Ejendomsomkostninger Autodrift Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Afskrivninger administration Finansielle poster Årets resultat før skat Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Anlægsinvesteringer, i kr Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - Software og programmel I alt andre anlæg, driftsmateriel og inventar Side 12

13 Budget Vand og affald Budgetforudsætninger - Svendborg Vand A/S Omsætning Variabelt bidrag Der er forudsat solgt m³ vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2014 ( m³) tillagt udviklingstendens. Taksten for variabelt bidrag er faldet fra 2015 til 2016 grundet ny takststruktur i selskabet Variabelt bidrag 15,65 16,36 (kr. ekskl. moms) Fast bidrag Der forudsættes at kunne opkræves faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2014 tillagt udviklingstendens. Taksten for fast bidrag er steget fra 2015 til 2016 grundet ny takststruktur i selskabet Fast bidrag 630,00 490,00 (kr. ekskl. moms) Takststrukturen er fastsat i overensstemmelse med de generelle tendenser i markedet. Tilslutningsbidrag Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 20 tilslutninger i Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette har medført at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) falder med 0,38%, fra kr. i 2015 til kr. i Omkostninger Drift og administration De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2016 er reduceret med ca. 5 % i forhold til realiseret FADO i Ovenstående omkostningsreduktion er inkl. hensyn til den generelle prisudvikling i markedet. FADO: Faktiske driftsomkostninger ekskl. afskrivninger og "upåvirkelige udgifter" (1:1 omkostninger) Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Rente Nyt lån er indregnet med en rente på 1,5 %. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75 %. Investeringer Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i UR-planen (udbygnings- og renoveringsplanen) samt Masterplanen for fremtidens vand. Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2016 på tkr. og yderligere tkr. i overslagsårene. Låneoptagelse Der budgetteres med hjemtagelse af lån for tkr. i 2016 og yderligere tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være øget med tkr. i 2025, set i forhold til Side 13

14 Budget Vand og affald Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S Omsætning Variabelt bidrag Der er forudsat solgt m³ vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2014 ( m³) tillagt udviklingstendens. Taksten for variabelt bidrag er faldet fra 2015 til 2016 grundet ny takststruktur i selskabet Variabelt bidrag 30,00 31,20 (kr. ekskl. moms) Fast bidrag Der forudsættes at kunne opkræves faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2014 tillagt udviklingstendens. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 574 kr. Taksten for fast bidrag er steget fra 2015 til 2016 grundet ny takststruktur i selskabet Fast bidrag 574,00 163,20 (kr. ekskl. moms) Takststrukturen er fastsat i overensstemmelse med de generelle tendenser i markedet. Andre driftsindtægter Under andre driftsindtægter er budgetteret med ekstraordinær tilbagebetaling (udgift) af vejafvandingsbidrag fra Beløbet udgør tkr. og skal konteres under omsætning iht. konteringsvejledningen. Tilslutningsbidrag Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jordarbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand falder i 2015 fra kr. til kr. i 2016 (ekskl. moms) Vejbidrag Der er i budget 2016 indregnet kommunalt vejbidrag med tkr. Herudover er der indregnet bidrag fra statsveje. Der er på landsplan tvivl omkring hvilken model der skal anvendes ift. beregning af kommunalt vejbidrag, hvorfor der kan komme ændringer til det indregnede bidrag for Særbidrag Indtægten fra det generelle særbidrag er indregnet efter en kostægte opgørelse, hvilket har medført en stigning i det forventede særbidrag. For en nærmere uddybning af beregning af særbidrag, henvises til notat på Vand og Affalds hjemmeside, under takstblad. Omkostninger Drift og administration De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2016 er reduceret med ca. 7 % i forhold til realiseret FADO i Ovenstående omkostningsreduktion er inkl. hensyn til den generelle prisudvikling i markedet. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Rente Nyt lån er indregnet med en rente på 1,5 %. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75 %. Side 14

15 Budget Vand og affald Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S Investeringer Oversigten beskriver investeringsniveauet som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til 'Spildevandsplanen, kloakfornyelse, bassiner og klimatilpasning mv. Der henvises til investeringsoversigt. Låneoptagelse Der budgetteres med hjemtagelse af lån for tkr. i 2016 og yderligere tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være øget med tkr. i 2025, set i forhold til Side 15

16 Budget Vand og affald Budgetforudsætninger - Svendborg Affald A/S Omsætning Tømningsbidrag Tømningsbidraget er beregnet ud fra nuværende antal tilmeldte beholdere (23.410) samt den indgåede kontrakt med renovatør og udmeldte "forventede" takster fra Svendborg Kraftvarme A/S mv. Boligbidrag Beregnet ud fra helårsbeboelser, 528 værelser og 760 sommerhuse. Bidraget dækker de samlede udgifter til alle øvrige ordninger dvs. Storskrald (dog ikke sommerhuse), Genbrugsstationerne, Miljøstationer og Farlig affald Salg af genanvendelige materialer Priserne på genanvendelige materialer har været faldende i 2015, specielt jern, hvorfor priserne forventes faldene fra budget 2015 til Driftsgebyr, erhverv Abonnementsordningen har tre takster afhængig af køretøjets størrelse og virksomhederne skal købe et abonnement pr. bil/år. Der skal betales separat for farligt affald uanset ordning, hvilket er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Det samlede budget for erhverv forudsættes at være uændret. Administrationsgebyr, erhverv Der er forudsat at virksomheder indgår i ordningen, der finansierer erhvervsaffaldskonsulentordningen og administration vedr. erhvervsaffald. Taksten for erhvervsordningen er uændret fra 2015 til Omkostninger Drift og administration De samlede drifts- og administrationsomkostninger øges fra regnskab 2014 til budget 2016 med 2,7 % primært pga. en forventning om stigning i bortskaffelsesomkostninger, hovedsageligt forbrændingstaksten, som er forudsat at stige fra 885 kr./ton i 2015 til kr./ton i Det har pt. ikke været muligt at få en nøjagtig prisfastsættelse på forbrændingsafgiften. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Investeringer Der er budgetteret med i alt tkr. til investeringer i 2016, som udgør nedenstående: - Forsøgsordninger Gummiged Containere og diverse Side 16

17 Budget Vand og affald Budgetforudsætninger - Svendborg Forsyningsservice A/S Omsætning Koncernintern omsætning Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2014 og forventninger til regnskab Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser. Omkostninger Administrationsomkostninger Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2014 og 2015 og er på niveau med Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Investeringer På IT-siden er der i 2016 planlagt videreførelse af investering i nyt ERP-system i samarbejde med Sam Aqua. Låneoptagelse Det er ikke vurderet nødvendigt at optage lån til finansiering af investeringerne. Side 17

18 10 års budget - Svendborg Vand A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Vandbidrag - variabel andel Vandbidrag - fast andel Tilslutningsbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Boringer / Indvindingsområder Vandværker Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Trykforøgere Ledningsnet og stik mv Afskrivninger Distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat og regulering

19 10 års budget - Svendborg Vand A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Grunde og bygninger Ledningsnet renovering Ledningsnet nyanlæg Målere Investeringer i alt

20 10 års budget - Svendborg Spildevand A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Vandafledningsbidrag - variabel andel Vandafledningsbidrag - fast andel Vejafvandingsbidrag Tilslutningsbidrag og særbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Rens og slambehandling Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Ledningsnet og stik Pumpestationer og Bassiner mv Afskrivninger distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat og regulering

21 10 års budget - Svendborg Spildevand A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Ledningsnet nyinvestering Ledningsnet renovering Bassiner Byggemodninger Øvrige projekter Renseanlæg Investeringer i alt

22 10 års budget - Svendborg Affald A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Dagrenovation (tømninger) Boligbidrag Erhvervsordninger Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Omsætning i alt Produktionsomkostninger Dagrenovation Genbrugsstationer Andre affaldsordninger Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat og regulering

23 10 års budget - Svendborg Affald A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Investeringer i alt

24 10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Salg Svendborg Spildevand A/S Salg Svendborg Vand A/S Salg Svendborg Affald A/S Omsætning i alt Produktionsomkostninger Løn og personaleomkostninger Ejendomsomkostninger Autodrift Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Afskrivninger administration Finansielle poster Periodens resultat før skat

25 10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Investeringer i alt

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Budget Indholdsfortegnelse: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger Noter til budget års budget 20-27

Budget Indholdsfortegnelse: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger Noter til budget års budget 20-27 Budget 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Budgetberetning 2-5 Budget 2015 6-12 Budgetforudsætninger 13-16 Noter til budget 17-19 10 års budget 20-27 Budgetberetning Budgettet omfatter regnskabsåret 2015

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Nøgletal Spildevandsforsyning

Nøgletal Spildevandsforsyning Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med?

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med? Ny årsregnskabslov - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen - - Hvad skal med? Årsregnskabsloven Større ændring af årsregnskabsloven. Lov 738 af 1. juni vedtaget af Folketinget d. 21. maj 2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2015 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 34% Produktion 47% Distribution 19% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Nettoomsætning Salg af vand 1 16.148.335 15.869.000 15.869.000 15.869.000 Fast afgift 2 9.199.771 9.138.000 9.138.000

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Budget 2016 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2016... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2017 Med overslagsåreme 2018-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK 1 ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK Perioden 1/1 til 31/12-2015 2 ÅRSRAPPORT 2015 Stamoplysninger Soderup Vandværk Rosenvænget 2 4340 Tølløse Bestyrelse Formand Michael Wacker-Larsen Næstformand Hanne Palle

Læs mere

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Hestehave Vandværk a.m.b.a.

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Hestehave Vandværk a.m.b.a. ÅRSRAPPORT 2015 Stamoplysninger Hestehave Vandværk a.m.b.a. Bestyrelse Formand Flemming Bo Hansen Næstformand Jens Bergholdt Kasserer Birgit Olsen Sekretær Lykke Petersen Bestyrelsesmedlem Toni Andersen

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 51 28 46 15) Agnetevej 41 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Sevel Vandværk A.m.b.a. Bestyrelse. Bogføring Regnskabskontoret.net Holewasvej Brovst

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Sevel Vandværk A.m.b.a. Bestyrelse. Bogføring Regnskabskontoret.net Holewasvej Brovst ÅRSRAPPORT 2016 Stamoplysninger Sevel Vandværk A.m.b.a. Bestyrelse Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem: Frede Nørgaard Per Bjørnkjær Peder Nørgaard Niels Krogager Poul Erik Andersen

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 Febr. 2017 Horreby Vandværks driftsregnskab og balance for året 2016 samt budget 2017 ÅRSRAPPORT 2016 Stamoplysninger Andelsselskabet Horreby Vandværk, Midtvejen 1, Horreby,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Budget 2017 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2017... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015 Regnskabslovgivning for mindre vandværker En introduktion til ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober April Generalforsamling September Maj August Juli Juni Revideret 30/03-2011 Syddjurs Spildevand A/S 1. kvt. 2011 År til dato Årsbudget Realiseret

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Strategi for Herning Vand A/S

Strategi for Herning Vand A/S Dato: 16. juni 2011 Udarbejdet af: Kontrol: Niels Møller Jensen Bestyrelsen Godkendt: Bestyrelsen 16. juni 2011 Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN. 5 790001 899202

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2014

Bestyrelsesmøde 26. august 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2014 14. august 2014 Pkt. 10. Forudsætninger for

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Overordnede linjer i Budget 2015 1. Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3. Varde Forsyningsservice A/S: 4. Varde Vandforsyning A/S: 8

Overordnede linjer i Budget 2015 1. Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3. Varde Forsyningsservice A/S: 4. Varde Vandforsyning A/S: 8 Budget 2015 Indholdsfortegnelse Side Overordnede linjer i Budget 2015 1 Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3 Varde Forsyningsservice A/S: 4 Varde Vandforsyning A/S: 8 Varde Kloak og Spildevand A/S:

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015 Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Kruså Vandværk. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 11 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. november 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr ) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr ) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt

Læs mere

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S 31.03.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Selskabets redegørelse for prioritering af værditilvækst... 1 1.1 Definition af værditilvækst... 1 1.2 Selskabets

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Budget for regnskabsåret 2017 CVR-nr. 37 94 90 19 Indholdsfortegnelse Budget 2017: Budgetforudsætninger 3 Budget 5 Grøn statistik 6 2 Budgetforudsætninger for 2015/2016

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Produktion 18% Anlæg 52% Distribution, målere og kundeservice 20% Administration 10% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Prisloft 2014 for Vand og Afløb

Prisloft 2014 for Vand og Afløb Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Tlf.: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk 6. oktober 2013 NOTAT Kontakt: Klaus Ole Møgelvang Tlf. dir.: 44836010 Sagsnr.: s2013-0212 Dok.nr.: d2013-11883

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 32 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 25. oktober 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (Afbud) Ole Frederiksen (deltog fra pkt. 2) Lars

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3 2010 Driftsregnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3 2010. 2009 Kroner Kroner Omsætning: 184.522 Opkrævet faste afgifter 184.291 576.760 Opkrævet

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for 01.04.2010-31.03.2011 Balance pr. 31.03.2011 1 Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 22 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. oktober 2014 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (afbud) Lars Hørsman Klaus Anker

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2015

Bestyrelsesmøde 26. august 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2015 18. august 2015 Pkt. 7. Forudsætninger for budget

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Odder Vandværk a.m.b.a. Vandsektorlovens regulering af vandværkernes økonomi Ordinær generalforsamling den 27. marts 2014 Præsentation Kompetencecenter Energi & Forsyning Peter Søndergaard økonomikonsulent

Læs mere

Feldballe Vandværk I/S

Feldballe Vandværk I/S Feldballe Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Feldballe Vandværk I/S Bestyrelse Peter Friis Rasmussen, formand Michael Frederiksen, næstformand René Lundø Jakobsen, kasserer Arne

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere