Budget Indholdsfortegnelse: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger Noter til budget års budget 20-27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Indholdsfortegnelse: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger Noter til budget års budget 20-27"

Transkript

1 Budget 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger Noter til budget års budget 20-27

2 Budgetberetning Budgettet omfatter regnskabsåret 2015 og er udarbejdet som en del af den løbende planlægning og styring af virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens sædvanlige budgetprocedurer. Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsregnskabet for Budgettet er bygget op i ét budgetoplæg og indeholder kun selskaber med decideret driftsaktivitet, herunder: -Svendborg Vand A/S, -Svendborg Spildevand A/S, -Svendborg Affald A/S, -Svendborg Forsyningsservice A/S Det vil sige, at Svendborg VE A/S og Svendborg Forsyning A/S ikke er medtaget i nærværende budget. Målet med budgetlægningen i VA er, at sikre, at selskaberne ikke generer overskud, men skal "hvile i sig selv". VA arbejder konstant på at tilpasse de økonomiske udfordringer, så hele koncernen som helhed som for hvert enkelt selskab, styrer mod et 0-resultat. Implementering af intentionerne i ejerstrategien I budgetlægningen har der været stor fokus på, at understøtte Svendborg Kommunes vision og politikker, værdier og strategier, herunder: -Takstpolitik, -Strategi for effektiviseringer, -Strategi for miljørigtighed, herunder arbejdsmiljø, - Strategi for Sociale klausuler, -Strategi for klimapolitiske strategier og målsætninger Takster Pr. 1. januar 2011 blev vandsektoren og dermed også Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S underkastet et prisloft. Vi vurderer, at vi kan gennemføre budget 2015 uden at støde på prisloftet. vi har valgt ikke at gennemføre prisstigninger i det omfang, loven giver os mulighed for. For Svendborg Affald A/S er taksterne vedr. dagrenovation steget med ca. 3,6%, hvilket hovedsagligt skyldes en stigning i bortskaffelsesomkostningerne, hovedsagligt forbrændingstaksten, som stiger med 13% fra 2014 til I de seneste år har prisen (inkl. moms) på vand, kloak og affald udviklet sig som nedenfor: Budget Prisudvikling inkl. moms Sv. Vand A/S Vandafgift 10,42 12,03 12,28 12,28 Grøn afgift 7,38 7,67 7,67 8,16 Fast bidrag vand 784,00 600,00 612,50 612,50 Sv. SpildeV. A/S Vandafl. bidrag 36,23 35,51 39,00 39,00 Fast bidrag vandafl. 0,00 200,00 204,00 204,00 Sv. Affald A/S Tømningsbidrag (110 l) 846,00 891,00 907,00 940,00 Boligbidrag (parcelhus) 1.117,00 938,00 968,50 970,00 For en kunde der forbruger 100 m³ pr. år, er prisudviklingen i kr. og %, som nedenfor: Budget Prisudvikling inkl. moms Omkostninger for en "normalkunde" Prisudvikling ift. tidl. år i % 3,77% 0,00% 5,36% 0,98% Af de 0,98% i stigning udgør 0,58% en stigning i den grønne vandafgift, hvilket er lovbestemt. Ovenstående fastholdelse af taksterne skyldes en væsentlig effektivisering af den løbende drift. Nedenfor er udarbejdet en tabel, som indikerer en forventning til fortsat effektivisering af de løbende driftsomkostninger i VA. 2

3 Budgetberetning Regnskab Regnskab Estimat Budget FADO*, i kr Prisloft Svendborg Vand A/S Svendborg Vand A/S Prisloft Svendborg Spildevand A/S Svendborg Spildevand A/S Svendborg Affald A/S Samlet FADO , , , ,65 * FADO = Faktiske driftsomkostninger ekskl. Afskrivninger Svendborg Vand A/S FADO <> prisloft Svendborg Spildevand A/S FADO <> prisloft Prisloft Svendborg Svendborg Spildevand Spildevand A/S A/S Prisloft Svendborg Vand A/S Svendborg Vand A/S Svendborg Prisloft Svendborg Spildevand Spildevand A/S A/S For Svendborg Affald A/S er de samlede drifts og administrationsomkostninger steget igennem årene. Årsagen til dette er primært en stigning i bortskaffelsesomkostninger, hovedsagligt forbrænding, som Svendborg Affald A/S ikke har nogen indflydelse på. Investeringsprojekter Investeringsprojekter i Vand og Affald har følgende effekter på selskabets bundlinjer for økonomi, miljø, klima og sociale aktiviteter. Med disse bundlinjer mener vi: - Økonomi: Driftsforbedringer, effektiviseringer, omkostningsreduktion mv. - Miljø: Vandforsyningsplan, Spildevandsplan, Kommuneplan/Lokalplan + senere de nationale Vandplaner (vandløb og kystvande) - Klima: Klimasikring og reduktion klimamæssige påvirkninger - Social: Arbejdsmiljø, trivsel, undervisning m.v. Økonomi For at opnå langsigtede forbedringer af driften i alle selskaber - både henset til omkostningsreduktion, miljø-, og energioptimering samt risikominimering - er der indarbejdet øgede investeringer til strukturelle ændringer, som finansieres via effektiviseringer i driften samt låneoptag hos KommuneKredit. For investeringsprojekter udarbejdes årligt et budget for de kommende år, som anvendes som styringsparametre for anlægsafdelingens aktiviteter. Tillige indrapporteres hvert år budget for 2 år ad gangen til Forsyningssekretariatet, som anvendes i forbindelse med fastsættelse af takster for det kommende år. Miljø Investeringsprojekterne medvirker til forbedring af miljøtilstanden i vandløb og kystvande. Planer vedtaget af stat og kommune, foreskriver hvilke miljøforbedringer, selskabet skal iværksætte. Derudover har selskaberne vedtaget udbygnings- og renoveringsplaner med henblik på at sikre en miljømæssig forsvarlig renoveringstakt af anlæggene. Desuden stiller certificeringerne inden for miljø ISO samt fødevaresikkerhed ISO skærpede krav til standarden af selskabernes anlæg. 3

4 Budgetberetning Dette kan for Svendborg Vand A/S omhandle øgede aktiviteter indenfor grundvandsbeskyttelse, nyanlæg/ fornyelse af ledningsnettet, eller øgede krav inden for vandkvalitet. For Svendborg Spildevand A/S er miljøforbedringer nye kloakeringer, pumpestationer, bassiner samt anlæg på renseanlæg eller renovering af eksisterende. Herudover er Statens Vandplaner i høring, og forventes behandlet færdige ultimo 2015, hvilket kan generere nye kloakprojekter af hensyn til miljøsikring. Klima Vand og Affald har i samarbejde med kommunen vedtaget strategier og standarder for hvorledes selskabet skal forholde sig til klimaforandringer. Virkemidlerne står beskrevet i såvel de forskellige plangrundlag som i Vand og Affalds Strategiplan samt virksomhedsplanerne for de enkelte år. Vand og Affalds imødegåelse af klimaforandringer omhandler reduktion af drivhusgasser fra egne aktiviteter, klima- og energikrav til nyanlæg, samt klimasikring ved op-dimensionering af kloakker, pumpestationer og bassiner, så de kan håndtere mere regnvand i fremtiden eller adskillelse mellem regn og spildevand med andre metoder. Endvidere arbejdes der med forskellige forretningsmetoder for etablering af vedvarende energianlæg, herunder solcelleanlæg mv. Social Vand og Affald indbygger en række arbejdsmiljøkrav til såvel investeringsprojekters endelige funktioner, til udførelse af anlægsarbejder, samt til forbedringer af eksisterende arbejdsforhold for driften. Disse omhandler et sikkert arbejdsmiljø i alle faser af ethvert anlæg, som knytter sig til Vand og Affalds aktiviteter. I arbejdsmiljø indgår en række parametre, som handler om sikkerhed og sundhed for operatører, driftsfolk, brugere, samt andre interessenter. Anlægsarbejder skal støtte op om såvel fysiske arbejdsforhold som psykiske samt generel trivsel på arbejdspladsen. Ledelsessystem I budgettet for 2015 er endvidere financieret drift af et certificeret ledelsessystem, som er certificeret iht. standarderne for: - Kvalitetsledelse (ISO 9001) - Miljøledelse (ISO 14001) - Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18000) - Fødevaresikkerhed (ISO 22000) 4

5 Budgetberetning "Hvile i sig selv princippet"/indtægtsramme/prisloft/takster Svendborg Vand A/S Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til prisloft for Svendborg Vand A/S for 2015, der udmønter sig i en indtægtsramme på tkr. (fratrukket afgift for ledningsført vand). Budget Budget Prisloft 2014 Prisloft 2015 Driftsomkostninger :1 omkostninger Finansielle poster Investeringer Under-/overdækning Total * * Indtægsrammen for 2015 er overholdt i budgettet for Svendborg Spildevand A/S Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til prisloft for Svendborg Spildevand A/S for 2015, der udmønter sig i en indtægtsramme på tkr. Budget Budget Prisloft 2014 Prisloft 2015 Driftsomkostninger :1 omkostninger Finansielle poster Investeringer Under-/overdækning Total * * Indtægsrammen for 2015 er overholdt i budgettet for Svendborg Affald A/S Nedenstående affaldsordninger er alle underlagt "hvile i sig selv" princippet, hvorfor taksterne i budgettet er fastsat så alle ordninger giver et 0-resultat. Budget Budget Budget Affaldsordninger (1-6) Indtægter Udgifter 2015 Dagrenovation: 1 Dagrenovation Boligbidraget: Miljøstationer Storskraldsindsamlingen Genbrugsstationer Adminstration, privat Erhvervsordn.: 6 Administration erhverv, renoturen Resultat i alt * På baggrund af "ny" praksis fra Erhvervsstyrelsen, blev opsparet overskud fra 2011 og tidligere år omklassificeret til en overdækning (hensættelse) i regnskabet I alt blev tkr. opgjort til overdækning. Overdækningen bliver udlignet over boligbidraget over en treårig periode (2013, 2014 og 2015). I budgettet for 2015 er boligbidraget fastsat således, at overdækningen udlignes med tkr. *

6 Budget Svendborg Vand A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr. noter Omsætning Vandbidrag - variabel andel Vandbidrag - fast andel Tilslutningsbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Boringer / Indvindingsområder Vandværker Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Trykforøgere Ledningsnet og stik mv Afskrivninger Distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver

7 Budget Svendborg Vand A/S Investeringer I Svendborg Vand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer, at de store værdier på bundlinjerne sikres og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre højt serviceniveau og håndtering af klimatilpasninger mv. Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Budget Anlægsinvesteringer, i kr Bygninger og grunde - Ressource ved Sørup Strategi for Grundvandsbeskyttelse To nye boringer i Holmdrup Sørupværket DDS-investeringer 450 I alt Bygninger og grunde Renovering - Vestergade Odensevej Skovvej renovering af stik Øvrige koordinerede ledningsprojekter 500 I alt Renovering Nyanlæg - Ledningsanlæg til Sørupværket Sektionering - ledningsanlæg Sektion SV_centrum Sektion Centrum Nord Stik Målerudskiftning I alt Nyanlæg Samlede investeringer i Svendborg Vand A/S i Bygninger og grunde I opføres nyt vandværk - Sørupværket j.f. Masterplan for Fremtidens Vand. Formålet med etablering af det nye vandværk er effektivisering af driftsomkostninger - samt forøget sikkerhed af drikkevandskvaliteten. Projektet udføres som totalentreprise i partnering. Jf. Masterplanen udvides indvindingen ved Holmdrup Kildeplads, og der undersøges om der er en ekstra tilgængelig ressource ved Sørup. Der udarbejdes en Strategi for grundvandsbeskyttelse med henblik på at sikre ressourcen nu og i fremtiden. Der gennemføres DDS-investering til hygiejnesikring af eksisterende anlæg og ledningsanlæg. Renovering Renoveringsbudgettet er reduceret i 2015 grundet udgifter til nye transmissionsledninger til Sørupværket. I forbindelse med opførelse af Sørupværket, er det nødvendigt at opgradere transmissionsledninger i Vestergade og Odensevej. Nyanlæg Der etableres nye transmissionledninger fra Sørupværket til eksisterende ledningsnet. Målerudskiftning fortsættes iforb. stikprøvekontroller og opfølgning samt udskiftning af store målere. 7

8 Budget Svendborg Spildevand A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr. noter Omsætning Vandafledningsbidrag - variabel andel Vandafledningsbidrag - fast andel Vejafvandingsbidrag Tilslutningsbidrag og særbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Rens og slambehandling Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Ledningsnet og stik Pumpestationer og Bassiner mv Afskrivninger distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver

9 Budget Svendborg Spildevand A/S Investeringer I Svendborg Spildevand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer, at de store værdier på bundlinjerne sikres og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre højt serviceniveau og håndtering af klimatilpasninger mv. Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Budget Anlægsinvesteringer, i kr Ledningsnet ny investering - Gl spildevandsplan ( ) Pumpestationer i det åbne land Kloakering (by) I alt Ledningsnet ny investering Ledningsnet renovering - Renovering af ledninger Omlægning af ledninger Renovering af pumpestationer Separatkloakeringer Fornyelsesplaner Vandplansindsatser (LAR) Ledningsregistrering, MOUSE og Samba modeller 400 I alt Ledningsnet renovering Bassiner - Fælleskloakerede bassiner (renovering/udvidelse af eksisterende) Regnvandsbassiner (nye) Regnvandsbassiner (renovering/udvidelse af eksisterende) Vandplansindsatser (nye bassiner/udvidelse af eksisterende) Regnvandsregulering I alt Bassiner Byggemodninger - Stik (nye) Hovedledninger (nye) 850 I alt byggemodninger Øvrige projekter - Masterplaner, øvrige maskiner, energioptimering mv Øvrige projekter i alt Renseanlæg - Styringsoptimering (STAR) Materialer og bygningsdele (renovering) Solcelleanlæg mv Renovering af anlæg Renseanlæg i alt Samlede investeringer i Svendborg spildevand A/S i

10 Budget Svendborg Spildevand A/S Ledningsnet ny investering Alle projekter under ny investeringer i 2015 fremkommer fra Spildevandsplanen eller Vandplaner - enten den gamle fra inklusive tillæg, eller den nye De hører derfor også under bundlinjekategorierne Miljø og Klima, eftersom de udgør en miljøforbedring (færre udløb) og har indarbejdet sikkerhedsfaktorer til imødegåelse af klimaforandringer. Et nyt ledningsanlæg dimensioneres typisk med en overstørrelse på % for at forberede anlægget på større regnskyl. Samtidigt øger nyinvesteringerne forsyningens samlede ledningsnet og pumpesystem samt nye kontraktslige medlemskaber (små biorenseanlæg), og udgør derfor en merudgift til driften, hvor der etableres nye pumpestationer eller kontraktslige medlemskaber (biorenseanlæg). Ledningsnet renovering Projekter under renovering i 2015 vil give det eksisterende system forøget levetid og heraf færre driftsomkostninger. Renovering af ledningsnet hører derfor under kategorierne Miljø, Klima, og Sociale. De miljømæssige gevinster opstår i og med at risikoen for brud, ind- og udsivning af spildevand til miljøet minimeres. Imødegåelse af klimaforandringer opnås for nogle renoverings-typer ved, at et eksisterende ledningsanlæg gøres større for at imødegå større regnskyl i fremtiden. Andre renoveringsprojekters klimapotentiale opnås ved brugen af No Dig metoder, som i gennemsnit udleder 2,5 gange mindre CO2 end gravede projekter. I renoveringsprojekter er den sociale effektivitet stor for driften i form af et generelt forbedret arbejdsmiljø, og LAR projekterne bidrager til sociale positive effekter i nærområderne ved etablering af bæredygtige løsninger. Bassiner Bassiner, der renoveres eller nyanlægges vil give det eksisterende system forøget forøget levetid og mindske udledninger til vandmiljøet. Det hører derfor under kategorierne Miljø, Klima, og Sociale. De miljømæssige gevinster består i at mindre spildevand ledes ud til vandmiljøet for i stedet at blive sendt til rensning på renseanlæg. Imødegåelse af klimaforandringer opnås ved at øgningen af det samlede bassin volumen kan håndtere større regnskyl i fremtiden. Den sociale bundlinje består i forbedrede arbejdsforhold for driften. Driftsomkostninger vil mindskes hvor der sker renoveringer, men ved udvidelse af eksisterende bassin eller nyanlæg af bassin vil driften få øget omkostninger samlet set, da der bliver flere anlæg at drifte, men da de er nyere, mindre vedligehold per anlæg. Byggemodninger Byggemodninger opstår løbende, men er oftest planlagt i Spildevandsplanen eller Kommuneplanen. Stik og hovedledninger er derfor altid nye. Kategorien hører ind under Miljø, men de udgør også en merudgift til driften eftersom ledningsanlægget bliver forøget. Men det spiller positivt ind på miljøet, at Svendborg Kommune indarbejder LAR i kommende byggemodninger, hvor regnvand skal håndteres lokalt i stedet for at belaste det eksisterende kloaksystem. Øvrige projekter Øvrige projekter består af forskellige lokale tiltag til teknisk og energimæssig optimering af eksisterende anlæg. Kategorien lægger sig derfor indenfor Miljø, Klima, og Sociale. Miljøet forbedres i og med styring og pumper optimeres, udledning til klimaet reduceres ved udskiftning af gamle pumpe med nye, som arbejder mere effektivt og bruger mindre strøm per flyttet mængde spildevand, samt andre energioptimeringsprojekter til reduktion af energiforbruget, og det sociale betyder et bedre arbejdsmiljø og sikring mod risikoen for tilbagestrømning i vandsystemet. Renseanlæg Projekter på renseanlæg har en effekt på øget energioptimering (STAR), vedligehold til at kunne overholde udledningskrav (renoveringer), samt generelle arbejdsmiljømæssige forbedringer. Der arbejdes på, at etablere solcelleanlæg på eksisterende renseanlæg mv. 10

11 Budget Svendborg affald A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr. noter Omsætning Dagrenovation (tømninger) Boligbidrag Erhvervsordninger Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Omsætning i alt Produktionsomkostninger Genbrugsstationer Dagrenovation og andre affaldsordninger Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Anlægsinvesteringer, i kr Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - Containere og skilte 600 I alt andre anlæg, driftsmateriel og inventar

12 Budget Svendborg Forsyningsservice A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr Omsætning Salg Svendborg Spildevand A/S Salg Svendborg Vand A/S Salg Svendborg Affald A/S Omsætning i alt Produktionsomkostninger Løn og personaleomkostninger Ejendomsomkostninger Autodrift Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Afskrivninger administration Finansielle poster Årets resultat før skat Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver

13 Budgetforudsætninger - Svendborg Vand A/S Omsætning Variabelt bidrag Der er forudsat solgt m³ vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2013 tillagt udviklingstendens. Taksten for variabelt bidrag fastholdes ift og udgør 9,82 kr./m³ (ekskl. moms og afgift). Faste bidrag Der forudsættes at kunne opkræves faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2013 tillagt udviklingstendens. Taksten for fast bidrag fastholdes ift og udgør 490 kr. (ekskl. moms). Tilslutningsbidrag Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 40 tilslutninger i Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette har medført at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) stiger med 0,08%, fra kr. i 2014 til kr. i Omkostninger Drift og administration Drifts- og administrationsomkostningerne for 2015 er reduceret med 2,4 % i forhold til regnskab Ovenstående omkostningsreduktion er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Rente Nyt lån er indregnet med en rente på 2,5 %. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75 %. Investeringer Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i UR-planen (udbygnings-og renoveringsplanen) samt Masterplanen for fremtidens vand. Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2015 på tkr. og yderligere tkr. i overslagsårene. Låneoptagelse Der budgetteres med hjemtagelse af lån for tkr. i 2015 og yderligere tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst og investeringsniveauer vil langfristet gæld være øget med tkr. i 2024 set i forhold til

14 Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2013, tillagt udviklingstendens. Taksten for variabelt bidrag fastholdes ift og udgør 31,2 kr./m³ (ekskl. moms). Ovenstående m³ fordeler sig iht. trappemodellen som nedenfor: Takst 1: m³ Takst 2: m³ 8% lavere end trin 1 Takst 3: m³ 24% lavere end trin 1 Der henvises til takstblad 2015 for en uddybning af trappemodellen. Fast bidrag I budgettet er regnet med stik. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 580,97 kr. ekskl. moms. Taksten for fast bidrag fastholdes ift og udgør 163 kr. (ekskl. moms). Tilslutningsbidrag Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jordarbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand stiger i 2015 fra kr. til kr. i 2015 (ekskl. moms) Vejbidrag Vejbidrag udgør 8 % af anlægsomkostningerne (ekskl. investeringer på renseanlæg) Hertil kommer indtægter fra statsvejene. Særbidrag Indtægten fra det generelle særbidrag er indregnet til kr. i lighed med Det har ikke været muligt at indarbejde/udregne særbidrag ift. ny bekendtgørelse, som er trådt i kraft fra 1. oktober Præcis udregning vil foretages ultimo Omkostninger Drift og administration Drifts- og administrationsomkostningerne for 2015 er reduceret med 1,3 % i forhold til regnskab Ovenstående omkostningsreduktion er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Rente Nyt lån er indregnet med en rente på 2,5 %. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75 %. Investeringer Oversigten beskriver investeringsniveauet som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til 'Spildevandsplanen, kloakfornyelse, bassiner og klimatilpasning mv. Der henvises til investeringsoversigt. Låneoptagelse Der budgetteres med hjemtagelse af lån for tkr. i Der er ikke budgetteret med låneoptagelse i overslagsårene eftersom Masterplan for spildevand og regnvand ikke er godkendt endnu. 14

15 Budgetforudsætninger - Svendborg Affald A/S Omsætning Tømningsbidrag Beregnet ud fra nuværende antal tilmeldte beholdere (23.408) samt den indgåede kontrakt med renovatør og udmeldte takster fra Svendborg Kraftvarme A/S mv. Boligbidrag Beregnet ud fra helårsbeboelser, 531 værelser og 757 sommerhuse. Bidraget dækker de samlede udgifter til alle øvrige ordninger dvs. Storskrald (dog ikke sommerhuse), Genbrugsstationerne, Miljøstationer og Farlig affald Salg af genanvendelige materialer Priserne på genanvendelige materialer er stabile men generelt lavere end tidligere. Driftsgebyr, erhverv Abonnementsordningen har tre takster afhængig af køretøjets størrelse og virksomhederne skal købe et abonnement pr. bil/år. Der skal betales separat for farligt affald uanset ordning, hvilket er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Det samlede budget for erhverv forudsættes at være uændret. Administrationsgebyr, erhverv Der er forudsat at virksomheder indgår i ordningen, der finansierer erhvervsaffaldskonsulentordningen og administration vedr. erhvervsaffald. Omkostninger Drift og administration De samlede drifts- og administrationsomkostninger øges fra regnskab 2013 til budget 2015 med 8,5 % primært pga. stigning i bortskaffelsesomkostninger, hovedsagelig forbrændingstaksten. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Investeringer Der er budgetteret med i alt 600 tkr. til Containere og skiltning. 15

16 Budgetforudsætninger - Svendborg Forsyningsservice A/S Omsætning Koncernintern omsætning Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2013 og forventninger til regnskab Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser. Omkostninger Administrationsomkostninger Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2013 og 2014 og er på niveau med 2014 dog med forventede øgede omkostninger til Sam Aqua i form af indkøbs- og IT-ydelser, hvor disse er en forudsætning for de indregnede besparelser i driftsselskaberne. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Investeringer På IT-siden er der i 2015 planlagt videreførelse af investering i nyt ERP-system i samarbejde med Sam Aqua. Låneoptagelse Det er ikke vurderet nødvendigt at optage lån til finansiering af investeringerne. 16

17 Noter til budget Svendborg Vand A/S, i kr. Regnskab Budget Budget Note Boringer / Indvindingsområder Vedligeholdelse Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Boringer / indvindingsområder Vandværker Køb af materialer, vedligeholdelse mv El, vand og varme mv * Ejendomsskatter Filterskyllevand Analyser Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Vandværker Trykforøgere Køb af materialer, vedligeholdelse mv El, vand og varme mv * Ejendomsskatter Håndværksmæssig assistance I alt Trykforøgere Ledningsnet og stik mv. Køb af materialer, vedligeholdelse mv Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Ledningsnet og stik mv Administrationsomkostninger Administrative omkostninger * DANVA, KFST, erklæringer mv. (1:1) Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Drift SRO anlæg Andre driftsomkostninger Autodrift Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Andre driftsomkostninger

18 Noter til budget Svendborg Spildevand A/S, i kr. Regnskab Budget Budget Note Rens og slambehandling Køb af materialer, vedligeholdelse mv El, vand og varme mv * Ejendomsskatter (1:1) Analyser Slamudgifter Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Rens og slambehandling Ledningsnet og stik Køb af materialer, vedligeholdelse mv Spuling, rensning og tømning Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Ledningsnet og stik Pumpestationer og bassiner Køb af materialer, vedligeholdelse mv El, vand og varme mv Olieudskiller * Ejendomsskatter (1:1) Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Pumpestationer og bassiner Administrationsomkostninger Administrative omkostninger * DANVA, KFST, erklæringer mv. (1:1) Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Drift SRO anlæg Andre driftsomkostninger Autodrift I alt Andre driftsomkostninger

19 Noter til budget Svendborg Affald A/S, i kr. Regnskab Budget Budget Note Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Salg af genanvendelige materialer Salg af spande, sække mv Andet salg vedr. dagrenovation I alt Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Genbrugsstationer (gbs) Køb af materialer, vedligeholdelse mv Komposteringsanlæg Ejendomsudgifter Autodrift Afskrivninger Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Genbrugsstationer Dagrenovation og andre affaldsordninger Dagrenovation Storskrald Miljøstationer Øvrige ordninger og anlæg Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Dagrenovation og andre affaldsordninger Administrationsomkostninger Administrative omkostninger Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Administrationsomkostninger

20 10 års budget - Svendborg Vand A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Vandbidrag - variabel andel Vandbidrag - fast andel Tilslutningsbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Boringer / Indvindingsområder Vandværker Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Trykforøgere Ledningsnet og stik mv Afskrivninger Distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Periodens resultat før skat

21 10 års budget - Svendborg Vand A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Grunde og bygninger Renovering Nyanlæg - inkl. Byggemodninger Målerudskiftninger Investeringer i alt

22 10 års budget - Svendborg Spildevand A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Vandafledningsbidrag - variabel andel Vandafledningsbidrag - fast andel Vejafvandingsbidrag Tilslutningsbidrag og særbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Rens og slambehandling Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Ledningsnet og stik Pumpestationer og Bassiner mv Afskrivninger distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Periodens resultat før skat

23 10 års budget - Svendborg Spildevand A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Ledningsnet og nyinvestering Ledningsnet renovering Bassiner Byggemodninger Øvrige projekter Renseanlæg Investeringer i alt

24 10 års budget - Svendborg Affald A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Dagrenovation (tømninger) Boligbidrag Erhvervsordninger Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Omsætning i alt Produktionsomkostninger Genbrugsstationer Dagrenovation og andre affaldsordninger Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Finansielle poster Periodens resultat før skat

25 10 års budget - Svendborg Affald A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Investeringer i alt

26 10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Salg Svendborg Spildevand A/S Salg Svendborg Vand A/S Salg Svendborg Affald A/S Omsætning i alt Produktionsomkostninger Løn og personaleomkostninger Ejendomsomkostninger Autodrift Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Afskrivninger administration Finansielle poster Periodens resultat før skat

27 10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Investeringer i alt

Budget Indholdsfortegnelse: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger års budget 18-25

Budget Indholdsfortegnelse: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger års budget 18-25 Budget 2016 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Budgetberetning 2-5 Budget 2016 6-12 Budgetforudsætninger 13-17 10 års budget 18-25 Budgetberetning Budgettet omfatter regnskabsåret 2016 og er udarbejdet som

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Nøgletal Spildevandsforsyning

Nøgletal Spildevandsforsyning Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med?

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med? Ny årsregnskabslov - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen - - Hvad skal med? Årsregnskabsloven Større ændring af årsregnskabsloven. Lov 738 af 1. juni vedtaget af Folketinget d. 21. maj 2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt

Læs mere

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Budget 2016 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2016... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2015 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 34% Produktion 47% Distribution 19% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2017 Med overslagsåreme 2018-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Nettoomsætning Salg af vand 1 16.148.335 15.869.000 15.869.000 15.869.000 Fast afgift 2 9.199.771 9.138.000 9.138.000

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK 1 ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK Perioden 1/1 til 31/12-2015 2 ÅRSRAPPORT 2015 Stamoplysninger Soderup Vandværk Rosenvænget 2 4340 Tølløse Bestyrelse Formand Michael Wacker-Larsen Næstformand Hanne Palle

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Hestehave Vandværk a.m.b.a.

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Hestehave Vandværk a.m.b.a. ÅRSRAPPORT 2015 Stamoplysninger Hestehave Vandværk a.m.b.a. Bestyrelse Formand Flemming Bo Hansen Næstformand Jens Bergholdt Kasserer Birgit Olsen Sekretær Lykke Petersen Bestyrelsesmedlem Toni Andersen

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 51 28 46 15) Agnetevej 41 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Produktion 18% Anlæg 52% Distribution, målere og kundeservice 20% Administration 10% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober April Generalforsamling September Maj August Juli Juni Revideret 30/03-2011 Syddjurs Spildevand A/S 1. kvt. 2011 År til dato Årsbudget Realiseret

Læs mere

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Budget 2017 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2017... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 Febr. 2017 Horreby Vandværks driftsregnskab og balance for året 2016 samt budget 2017 ÅRSRAPPORT 2016 Stamoplysninger Andelsselskabet Horreby Vandværk, Midtvejen 1, Horreby,

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Budget for regnskabsåret 2017 CVR-nr. 37 94 90 19 Indholdsfortegnelse Budget 2017: Budgetforudsætninger 3 Budget 5 Grøn statistik 6 2 Budgetforudsætninger for 2015/2016

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Sevel Vandværk A.m.b.a. Bestyrelse. Bogføring Regnskabskontoret.net Holewasvej Brovst

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Sevel Vandværk A.m.b.a. Bestyrelse. Bogføring Regnskabskontoret.net Holewasvej Brovst ÅRSRAPPORT 2016 Stamoplysninger Sevel Vandværk A.m.b.a. Bestyrelse Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem: Frede Nørgaard Per Bjørnkjær Peder Nørgaard Niels Krogager Poul Erik Andersen

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015 Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Kruså Vandværk. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Læs mere

FORVENTET RESULTAT 2013

FORVENTET RESULTAT 2013 Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet FORVENTET RESULTAT 2013 14. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Resultatbemærkninger Nettoomsætning, andre driftsindtægter og prisloft 1 Afgifter, driftsmidler, personaleomkostninger,

Læs mere

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015 Regnskabslovgivning for mindre vandværker En introduktion til ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Overordnede linjer i Budget 2015 1. Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3. Varde Forsyningsservice A/S: 4. Varde Vandforsyning A/S: 8

Overordnede linjer i Budget 2015 1. Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3. Varde Forsyningsservice A/S: 4. Varde Vandforsyning A/S: 8 Budget 2015 Indholdsfortegnelse Side Overordnede linjer i Budget 2015 1 Forudsætninger indarbejdet i Budget 2015 3 Varde Forsyningsservice A/S: 4 Varde Vandforsyning A/S: 8 Varde Kloak og Spildevand A/S:

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie?

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Priser 2015 Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Overordnede linjer for Budget 2015 Pris- og lønregulering ifølge KL s budgetvejledning. Reinvesteringsniveau holdes på et snævert niveau. Alle

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 11 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. november 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 32 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 25. oktober 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (Afbud) Ole Frederiksen (deltog fra pkt. 2) Lars

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Strategi for Herning Vand A/S

Strategi for Herning Vand A/S Dato: 16. juni 2011 Udarbejdet af: Kontrol: Niels Møller Jensen Bestyrelsen Godkendt: Bestyrelsen 16. juni 2011 Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN. 5 790001 899202

Læs mere

Kruså Vandværk Kruså

Kruså Vandværk Kruså Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3 2010 Driftsregnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3 2010. 2009 Kroner Kroner Omsætning: 184.522 Opkrævet faste afgifter 184.291 576.760 Opkrævet

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr ) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr ) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse Bilag A Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Samlet prisloft Driftsomkostninger Historiske investeringer

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Budget for regnskabsåret 2016/2017 CVR-nr. 37 94 90 19 Indholdsfortegnelse Budget 1/6.2016-31/5.2017 Budgetforudsætninger Driftsbudget Side 3 5 Anlægsbudget og grøn

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for 01.04.2010-31.03.2011 Balance pr. 31.03.2011 1 Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 22 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. oktober 2014 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (afbud) Lars Hørsman Klaus Anker

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Prisloft 2014 for Vand og Afløb

Prisloft 2014 for Vand og Afløb Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Tlf.: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk 6. oktober 2013 NOTAT Kontakt: Klaus Ole Møgelvang Tlf. dir.: 44836010 Sagsnr.: s2013-0212 Dok.nr.: d2013-11883

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A.

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. afholder Ordinær generalforsamling tirsdag, den 23. oktober 2012 kl. 19.30 i Egtved Forsamlingshus, lille sal. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne regnskabsår.

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2017-31/3 2018 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2017/18 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 80 Miljø-, Teknik- og Flyvestations- udvalget 01 Forsyning 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 41.456.540-65.949.390 35 Spildevandsanlæg U 41.456.540-65.949.390 40

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5m³ 2,5m³ kr./måler/år 552,00 690,00 Fast bidrag for

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

::IH. RfVISIOn. Årsrapport for perioden (6. regnskabsår) Vadum Vandværk A.m.b.a. Ellehammersvej Vadum. CVR-nr.

::IH. RfVISIOn. Årsrapport for perioden (6. regnskabsår) Vadum Vandværk A.m.b.a. Ellehammersvej Vadum. CVR-nr. ::IH RfVISIOn Hobrovej 317 Postboks 7034 9200 Aalborg SV Tlf. 9811 3333 Fax 9811 3434 Mail: 3h@3h.dk www.3h.dk Årsrapport for perioden 01.01.13-31.12.13 (6. regnskabsår) Vadum Vandværk A.m.b.a. Ellehammersvej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere