Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adviser. FAQ for hændelser på FMK"

Transkript

1 Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen eller i styrken på lægemidlet. Kommunerne vil, når de abonnerer på advis ved ændringer af en ordination, opleve at de modtager advis om ændringer, trods der f.eks. blot er tilføjet en tilskudsmarkering på den pågældende ordination. Der modtages ikke kun advis, når der er sket ændringer i styrke, dosering og lign. men ved ENHVER ændring af en ordination. Side 1 af 20

2 Andet Kan andre sundhedsfaglige se, at en borger er tilknyttet medicinhåndtering i fx en kommune? Det er et systemkrav, at alle systemer med opkobling til FMK pr , kan vise hvorvidt en borger er tilknyttet medicinadministration i en kommune. Når fx hjemmepleje får henvist en borger til medicinhåndtering, tilknyttes borgeren til FMK i kommunens omsorgssystem. Derved kan andre organisationer se, at borgeren får hjælp til medicinhåndtering. Det er vigtigt manuelt at fjerne tilknytning af borger til FMK i kommunens omsorgssystem, hvis borgeren ikke længere skal have hjælp til medicinhåndtering. Andre organisationer vil ved en fejl tro, at borgeren stadig får hjælp til medicinadministration, hvis kommunen ved en forglemmelse ikke manuelt fjerner tilknytning. Fjernes tilknytning til FMK automatisk på død borger? Flere kommuner spørger til, om tilknytning til FMK på en borger automatisk fjernes efter en periode, hvis borger dør. Tilknytningen skal aktivt fjernes fra borgerens medicinkort i eget EOJsystem. Der er ingen automatik, der fjerner borger efter en tidsfrist. Ved død vil en borgers medicinkort kunne slås op 2 år efter død. FMK tjekker for, at der ikke oprettes recepter til en person, der er død. Kan borgere uden CPR-nr registreres på FMK? Det er i øjeblikket ikke muligt at registrere personer uden CPR-nr på FMK. Sundhedsdatastyrelsen er i dialog med Regionerne omkring dette, men der ligger ikke en løsning i nær fremtid. Borgere uden dansk CPR-nr må håndteres som før FMK, dvs. der modtages en medicinliste pr. korrespondance og så selvstændig oprettelse af ordinationer i det lokale EOJ-system. Det skal tydeligt fremgå, at borgeren IKKE er tilknyttet FMK, og der derfor ikke løbende modtages opdateringer. Hvorfor kan Cave ikke registreres på FMK? Cave er ikke en integreret del i FMK. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er der ikke indgået aftaler i forhold til integration af Cave i FMK. Det er derfor endnu uvist, hvornår det bliver muligt. Hvorfor står lægemiddelordination uden styrke? Der er meldt sager ind, hvor kommunen oplever, at en lægemiddelordination står uden styrke eller en helt anden dosering end både i kommunens EOJ og på FMK-online. I lægens system fremgår Side 2 af 20

3 styrken og doseringen på lægemiddelordinationen. Der kan være tale om en lægemiddelordination oprettet før FMK. Lægen skal kontakte sin support hos Lægepraksisleverandør for hjælp til at opdatere lægemiddelordination. Kan der være divergens mellem data fra det ene system til det andet? Der er meldt en sag ind om, at Emthexate stod til daglig dosering på FMK-online.dk og i kommunens EOJ-system, men i lægens system stod dosering til 1 gang ugentlig. Hvis lignede tilfælde opleves, er det vigtigt at tage fat i sin leverandør for at få fulgt op på, hvor og om der er en teknisk fejl i eget system. Side 3 af 20

4 Dobbeltordination Må øjenlægen oprette 2 lægemiddelordinationer på øjendråber til hhv. højre øje og venstre øje? Øjenlæger får henvendelser fra kommuner, hvor personalet ikke vil dryppe en borgers øjne, da ordinationen ikke tydeligt fremgår af FMK. Øjenlægen kan oprette en lægemiddelordination på øjendråber med behandlingsstart/-slut og doseringsstart/-slut for hele behandlingen (både højre og venstre øje), selvom begge øjne ikke dryppes samtidigt. Kommunen får derved oplysning om lægemiddelordinationen for hele perioden og kan i lokalt doseringsskema/bemærkning beskrive, hvornår højre øje skal dryppes og hvornår venstre øje skal. Det er ikke forbudt at oprette dobbeltordinationer, hvor det giver klinisk mening. Det ovennævnte eksempel kan betragtes som 2 behandlinger - en i højre øje og en i venstre øje. Så øjenlægen må gerne oprette en lægemiddelordination dobbelt på øjnedråber, hvis der i doseringen angives, at det er til højre øje på den første og på den næste lægemiddelordination angives til venstre øje. Det anbefales at oprette 2 lægemiddelordinationer, når drypning af begge øjne ikke foregår samtidigt. Dette fordi der kan være risiko for, at øjenlægen ikke får sendt yderligere besked til kommunen om, hvornår drypningen i det enkelte øje skal foregå. Hvis der oprettes en lægemiddelordination med en doseringsstart- og slut for hele perioden, kan det risikere, at kommunen drypper begge øjne samtidigt. Hvis behandlingen skal foregå samtidigt med begge øjne, vil det være fint at oprette 1 lægemiddelordination. Hvorfor oprettes dobbeltordinationer? Der bliver jævnligt indberettet fra både hjemmepleje, ambulatorier og almen praksis, at der er oprettet dobbeltordinationer på borgernes medicinkort. Lægepraksisleverandørerne er spurgt til, om deres systemer kommer med en advarsel ved forsøg på oprettelse af lægemiddelordination med samme ATC-kode, som tidligere oprettet lægemiddelordination. Alle 10 lægesystemer meddeler, at brugeren bliver advaret ved oprettelsen. Det må formodes, at grunden til de mange dobbeltordinationer er, at lægen overser advarslen og opretter ny ordination alligevel. Hvis der er tale om åbenlyse fejl, har den læge. som opdager fejlen, pligt til at reagere. Skal der oprettes to ordinationer med samme præparat og styrke for at vise Side 4 af 20

5 PN og fast dosering? Lægen har ikke mulighed for at angive doseringstype "PN" eller "fast dosering". Det er en mulighed i kommunernes EOJ, da de er på FMK-snitflade Kommunerne kan ikke forlange, at lægen opretter 2 ens lægemiddelordinationer med hver sin dosering for at angive en PNdosering særskilt. Lægen skal ikke oprette to ordinationer med hver sin dosering, medmindre han/hun mener, at det giver mening. Det kan således give mening at angive en fast ordination af et lægemiddel i en ordination og den ekstra/afvigende ordination i en anden, fx ved vekslende doser af lægemidler på lige/ulige datoer og pn ved ekstra doser efter behov. Må en lægemiddelordination med samme ATC-kode oprettes to gange? En kommune spørger til, om det er teknisk muligt at oprette en lægemiddelordination med samme ATC-kode to gange. Almen praktiserende læge mener ikke, at det muligt/lovligt. Det er ikke "ulovligt" at oprette en lægemiddelordination med samme ATCkode to gange, hvis det giver klinisk mening eller at borgeren skal have samme præparat med to forskellige styrker fx. Eltroxin. Alle lægepraksissystemer og sygehussystemer (EPJ) skal ved oprettelse af en lægemiddelordination advare lægen, hvis han er ved at oprette et præparat med samme ATC-kode som allerede er oprettet som aktuel medicin på FMK. Netop for at undgå, at der oprettes dobbeltordinationer ved en fejl. Side 5 af 20

6 Dosisdispensering Hvorfor mangler tilknyttet udlevering på dosisdispenseret lægemiddelordination? Der er indberettet tilfælde, hvor kommuner og praktiserende læger undrer sig over, at der kommer løse recepter på dosisdispenseret medicin, selvom der findes recepter, tilknyttet lægemiddelordinationen på samme lægemiddel. Det skyldes, at apotekets system automatisk tjekker op imod FMK og kontrollerer gyldigheden af nyeste recept, som dosisdispensering er ekspederet udfra. Hvis nyeste recept er afsluttet/annulleret eller perioden for dosisdispensering er udløbet, vil der således blive oprettet en løs recept. Der kan altså være åbne recepter med DD-markering på lægemiddelordinationen, men den nyeste af disse er afsluttet, annulleret eller udløbet. Lægen, som opstarter dosisdispensering skal derfor sikre sig, at der altid kun findes én gyldig recept pr. lægemiddelordination. Det vil reducere mængden af løse recepter. Apoteket advares i forbindelse med ekspedition om manglen på en gyldig recept. De kontakter i de tilfælde lægen for at få en ny elektronisk recept, såfremt lægemidlet fortsat skal dosispakkes. Alternativt at stoppe dosispakningen, hvis behandlingen ikke skal fortsætte. Hvorfor er der tilknyttet forkert dosisdispenseringsudlevering til en dosisdispenseret lægemiddelordination? Der er indberettet tilfælde, hvor kommunen undrer sig over tilknyttet udlevering af andet præparat end den oprettede lægemiddelordination. Fx at der på en lægemiddelordination med Unikalk, er tilknyttet både udlevering af Multivitamin og Unikalk. Det kan skyldes, at nogle apotekers system automatisk på baggrund af lægemidlets ATC-kode tilknytter en recept til en dosislinje på et dosiskort. Nogle frihandelsvarer har også ATC-kode og andre har ikke. I de tilfælde, hvor der ikke er en ATC-kode, har apotekets system svært ved at håndtere disse frihandelsvarer fx Multivitamin og Unikalk, som begge er uden ATC-kode, kan derfor automatisk blive sidestillet som hørende til samme elektronisk recept og på FMK vil det se ud, som at der er udleveret forkert i forhold til lægemiddelordination. Apoteket har ikke mulighed for at se denne sammenknytning i deres system. I de indberettede sager, har der ikke været fejl i indholdet i den fysiske dosispose. Men i kommunens EOJ og i andre systemer, vil det se ud som om, at der er fejludleveret. I lignende sager må apoteket kontaktes, som efterfølgende kan tage fat i egen support for udredning af denne problemstilling. Hvem har ansvaret for, at dosisrecepter fornyes hos den praktiserende læge? Sundheds- og ældreministeriet skriver : "Varetager den kommunale hjemme(syge)pleje efter henvisning fra lægen medicinhåndtering for borgeren, er det plejepersonalets ansvar at bistå med, at den ordinerede lægemiddelbehandling Side 6 af 20

7 imødekommes. Dette indbefatter, at plejepersonalet er opmærksomt på lægemiddelbehandling, som forventes at skulle fortsætte, hvor der ikke længere er den fornødne recept for imødekommelse af behandlingen, ved at kontakte borgerens praktiserende læge. Herved kan lægen tage stilling til, om behandlingen skal ophøre eller fortsætte, og udstede en recept såfremt behandlingen skal fortsætte. Dette gælder også for lægemidler, som dosisdispenseres. Det afgørende er således ikke, om en borger får sin medicin dosisdispenseret fra apoteket eller ej, men om den kommunale hjemme(syge)pleje af lægen har fået til opgave at bistå borgeren med medicinhåndteringen. Varetages medicinhåndteringen for borgeren, gælder denne også for dosisdispenserede lægemidler". For yderligere information se brev fra Sundheds- og ældreministeriet af på Kan udleveringen på en dosisdispenseret lægemiddelordination registreres med decimaltal? Dosisdispenserede lægemiddelordinationer, hvor doseringen er ½ tablet og der pakkes en ½ tablet i dosisposen. Dette registreres på FMK som at der er udleveret 1 stk. Udleveringer på dosisdispensering kan ikke tælles med decimaltal og vil som minimum tælles med 1 stk. Hvorfor får sygehus ikke stoppet dosisdispenseret medicin på apoteket? Der ses en del UTH-er i forbindelse med sektorovergange og dosisdispenseret medicin, hvor sygehus ikke har stoppet dosispakket medicin på apotek og samtidig har udskrevet recepter på ny medicin. I øjeblikket er det ikke muligt på patientens oversigt over aktuelt medicin at se, at denne får dosisdispenseret medicin andet end på receptniveau. Med udgangen af 2016 er det et systemkrav fra Sundhedsdatastyrelsen, at alle systemer med FMK integreret kan vise, om borgeren har modtaget dosisdispenseret medicin igennem de sidste 2 år. Enkelte systemer har ikke implementeret denne funktion, men det forventes medio-ultimo Kan apoteket se ændringer på fx en dosisdispenseret lægemiddelordination? Der har været en generel opfattelse blandt almen praksis om, at apotekerne kan se ændringer vedrørende dosisdispensering ved at se dem på FMK i forbindelse pakkeapotekets håndtering af pakningen. Men apotekerne kan ikke se medicinoplysninger fra FMK. Apoteket har kun recepter fra FMK-server at forholde sig til og udlevere medicin ud fra. Derfor skal apoteket altid informeres vedrørende ændringer til dosisdispenseret medicin. Se evt dosisdispenseringsvejledning for mulig arbejdsgang på Side 7 af 20

8 Der er indgået økonomiaftale i forhold til apotekerne og det forventes, at alle apotekere med udgangen af 2017 har FMK integreret med dosisdispensering i eget apoteksystem. Side 8 af 20

9 Ernæringspræparater m.m. Vil udleveringer af ernæringspræparater fremgå af FMK? Proteindrik eller andet ernæringspræparat udleveres via en grøn ernæringsblanket, som har gyldighed i 6 måneder fra udstedelsesdato. Der er ikke tale om én udlevering på recept og derfor hellere ikke en udlevering, som registreres på FMK. Det samme gælder præparater som sonder m.m., som hellere ikke registreres på FMK. Må ernæringsblanketter (grønne recepter) og magistrelle recepter sendes elektronisk? Almen praktiserende læger har mulighed for i eget lægepraksissystem at sende magistrelle recepter og ernæringsblanketter elektronisk via FMK. Sundhedsstyrelsen har påpeget overfor apotekerforeningen, at det ikke er lovligt. Apotekerne må ikke udlevere medicin eller ernæringspræparater, hvis recept er sendt elektronisk ifølge gældende receptbekendtgørelsen. Side 9 af 20

10 Manglende ajourføring Hvorfor svarer medicinkort i EOJ ikke til lægens eller FMK-online? Der er indberettet sager, hvor medarbejder fra kommunen kontakter lægen med ønske om en korrespondance på medicinændring. Lægen har ændret dosis i eget system, men ændringen kan ikke ses i kommunens system. Kommunen skal huske at hente opdateringer fra FMK ind og opdatere medicinkort lokalt i EOJ. Det anbefales, at kommunen minimum en gang dagligt henter adviser/ændringer ind i EOJ. Lægen skal ikke sende en korrespondance på dosisændring, med mindre han har yderligere kommentarer til behandlingen. Hvorfor ligger der åbne recepter på en seponeret lægemiddelordination? Ved seponering af en lægemiddelordination skal lægen sikre sig, at en eventuel tilhørende recept bliver annulleret på FMK. Hvis ikke dette sker, vil borgeren stadig kunne få udleveret medicin fra recepten på apoteket. Med udgangen af 2016 er det et systemkrav fra Sundhedsdatastyrelsen, at alle systemer med integration til FMK kan vise udløbet og seponerede lægemiddelordinationer. Dermed får lægen bedre mulighed for at se åbne recepter, som er tilknyttet en seponeret lægemiddelordination. Det forventes, at alle systemer med integration til FMK har implementeret denne funktion i løbet af foråret Hvorfor er der forskel mellem dosering på lægemiddelordination og recepten? Recepten skal oprettes på baggrund af en lægemiddelordination og lægen bør derfor som hovedregel ikke rette på receptteksten, men i stedet ændre i lægmiddelordinationen. Problemet er, at der i nogen situationer skal rettes på receptteksten, da doseringen er for lang til en doseringslabel (70 tegn) på apoteket. Kan kommunerne kræve, at privathospitaler ajourfører medicinkort på FMK med ordineret medicinen fx øjendråber? Hvis der er en aftale mellem de private sygehuse og den enkelte region, kan regionen påtale, når der ikke sker en ajourføring. Alle, uanset aftale med regionen eller ej, skal anvende FMK, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 460 "Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger" af 15. maj Side 10 af 20

11 Skal en kortvarig behandling registreres på FMK? Tilbagemelding fra en almen praktiserende læge til kommunen lød på, at en kortvarig behandling som fx Brentan creme mod svamp ikke skal registreres på FMK. Derfor kunne kommunen ikke forvente, at det blev registreret på FMK. Al aktuel og lægeordineret medicin, skal registreres på FMK. Det gælder både varig medicin og en midlertidig behandling som fx antibiotikakur, kur mod svamp osv. Ordinerende læge kontaktes med henblik på indberetning til FMK, hvis ikke det er sket. Jf. Sundhedsstyrelsens bekendgørelse nr. 460 "Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel. og vaccinationsoplysninger af 15. maj har lægen pligt til at indberette følgende, som led i aktuel behandling af en borger: 1) lægemiddelordinationer 2) recepter 3) udleverede lægemidler 4) givne vacciner 5) om borgeren er indlagt på sygehus, hvor relevant 6) rette egne fejlindberetninger, herunder efter anmodning fra Statens Serum Institut Skal kemoterapi registreres på FMK? Iflg Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 460 af Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger 4 stk. 9 I forbindelse med udskrivelse fra sygehus, skal der ske indberetning i medfør af 10 af indgivne vacciner og den lægemiddelbehandling, som er aktuel ved udskrivelsen. Iflg Sundhedsstyrelsens vejl. nr 9079 af Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler afsnit journalføring og indberetning til FMK står der: - Som led i en aktuel behandling af en patient har læger, men ikke tandlæger, pligt til at indberette alle lægemiddelordinationer, herunder telefoniske ordinationer, ordinationer på papirrecepter, ved telefax samt eventuelle justeringer/ændringer i lægemiddelordinationer, fx seponering, pausering, op- eller nedjustering af dosis, til FMK. Det gælder dog ikke, hvis det i FMK er angivet, at oplysningerne om lægemiddelbehandlingen ikke bliver indberettet, dvs. at FMK aktuelt ikke bliver ajourført fx under en indlæggelse på hospital. - En læge skal derfor umiddelbart efter en ambulant konsultation (både på og uden for hospital) sikre, at ordinationerne til patienten fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer i FMK. Dette skal ske, medmindre der er tale om en afsluttet behandling med et lægemiddel (fx lokalbedøvelse og røntgenkontrast), som ikke har en langvarig effekt, og som ikke vil kunne forårsage interaktioner med eventuelle andre lægemidler, patienten er i behandling med. - Ilfg Sundhedsstyrelsens vej. nr 9079 af Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler afsnit epikriser og indberetning til FMK står der: - Ved ændringer i behandlingen med lægemidler, herunder ved justering af den igangværende lægemiddelbehandling, skal lægen i relevant omfang anføre begrundelsen i epikrisen, jf. vejledning om epikriser. Relevante informationer vedrørende dosisdispensering skal Side 11 af 20

12 også fremgå af epikrisen. Lægen skal i forbindelse med udskrivelsen indberette den komplette og aktuelle behandling med lægemidler efter udskrivelsen til FMK. Aktuel medicin skal fremgå af FMK og dermed også kemoterapi, hvis borgeren skal fortsætte med medicinen efter udskrivelse fra sygehus. Skal ambulatorierne fx diabetes ambulatoriet opdatere lægemiddelordination med seneste dosisændring? Flere kommuner oplever, at sygeplejersker/læger på fx diabetes-ambulatorier ikke opdaterer lægemiddelordination med seneste dosisændring oplyst pr. telefon. Det er vigtigt, at lægen får registreret dosisændringerne. Der er indmeldt flere UTHér, hvor borger har fået doseret forkert mængde medicin pga et ikke retvisende FMK. Iflg Sundhedsstyrelsens vej. nr 9079 af Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler afsnit journalføring og indberetning til FMK står der: - Som led i en aktuel behandling af en patient har læger, men ikke tandlæger, pligt til at indberette alle lægemiddelordinationer, herunder telefoniske ordinationer, ordinationer på papirrecepter, ved telefax samt eventuelle justeringer/ændringer i lægemiddelordinationer, fx seponering, pausering, op- eller nedjustering af dosis, til FMK. Det gælder dog ikke, hvis det i FMK er angivet, at oplysningerne om lægemiddelbehandlingen ikke bliver indberettet, dvs. at FMK aktuelt ikke bliver ajourført fx under en indlæggelse på hospital. Side 12 af 20

13 Masseseponering Hvorfor seponerer sygehuset lægemiddelordinationer og genopretter nye lægemiddelordinationer på samme behandling? Desværre har sygehusene ikke mulighed for at ændre i en eksisterende lægemiddelordination, hvis det oprindelige præparat, som ordinationen er oprettet ud fra, er udgået af taksten. Sygehusene kan ikke ændre et præparat til et andet i eksisterende lægemiddelordination og er tvunget til at seponere lægemiddelordinationen, for herefter at oprette en ny lægemiddelordination med tilsvarende indikation. Hvis dette er nødvendigt, skal de dog samtidig huske at anullere recepter tilknyttet den seponerede lægemiddelordination. Ifølge "Vejledningen om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange" fra Danske Regioner dateret : "En eksisterende ordination på FMK kan være koblet til en ordination i et andet system. Desuden har mange af ordinationerne på FMK recepter tilknyttet. Eksisterende ordinationer på FMK skal derfor i videst muligt omfang bevares og eventuelt ændres (f.eks. ved ændring af dosis), frem for at seponere dem og oprette nye tilsvarende. Hvis den enkelte ordinations historik ikke bevares, ødelægges overblikket i de andres lokale systemer, og kommunikationen mellem sektorerne besværliggøres". Side 13 af 20

14 Medicinbestilling m.m. Hvorfor udleveres medicin med anden styrke end lægemiddelordination er oprettet med? Eksisterende lægemiddelordinationer på FMK skal i videst muligt omfang bevares og ændres ved behov. Lægen skal derfor ændre doseringen/styrken på eksisterende lægemiddelordination, når der er behov for øgning/nedtrapning af dosis på præparat med samme substitutionsgruppe. Når lægen ændrer i doseringen/styrken, skal han samtidig annullere åbne recepter med tidligere dosering/styrke og udstede nye med gældende dosering/styrke. Hvis ikke dette sker, vil apoteket stadig have mulighed for at kunne udlevere på "gamle" recepter. Hvem skal forny recepter til borgere, der er tilknyttet et hospitalsambulatorie? Styrelsen for Patientsikkerhed skriver i deres "spørgsmål og svar om ansvaret ved brug af FMK mht. ordination og håndtering af medicin" senest opdateret 2. november 2015: " Den praktiserende læge er tovholder for de patienter, der er tilknyttet lægens praksis. Lægen har derfor overblikket over den samlede sundhedsfaglige indsats i forhold til den enkelte patient. Den praktiserende læge har ikke altid pligt til at forny recepter på en lægemiddelbehandling, som er iværksat af andre læger. Den praktiserende læge skal afstå fra at forny en recept, hvis lægen ikke har den fornødne faglige viden til at ordinere lægemidlet (eksempelvis hvis lægen mangler kendskab til lægemidlet, behandlings-planen eller nødvendige parakliniske undersøgelser). Lægen skal også afstå fra at forny en recept, hvis den konkrete aftale, som er nødvendig, for at den praktiserende læge må ordinere lægemidlet, ikke er på plads - eksempelvis forud for ordination af centralstimulerende lægemidler til et barn." For yderligere information se Styrelsen for Patientsikkerheds spørgsmål og svar på - Hvorfor bliver medicinen ikke bragt ud til borgeren? Der kan være forskellige årsager til, at genbestilling/receptanmodning ikke er ekspederet på apoteket eller hos lægen. Se evt vejledning "Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK" for mulig arbejdsgang ved genbestilling og receptfornyelse på Hvorfor bliver leveringsoplysninger fra kommunen ikke videreført til recept? Ved anmodning om receptfornyelse, er det et systemkrav, at hjemmeplejen sender oplysning om udleveringsapotek og leveringsoplysninger med i bestillingen til lægen. Men det har ikke været et systemkrav, at lægepraksisleverandørerne kunne overføre disse oplysninger direkte til recepten. Side 14 af 20

15 Indtil videre er det lægen, som skal huske at videreføre disse oplysninger manuelt til recepten. Dog kun hvis leveringsoplysningerne er anderledes end de oplysninger, lægen har i sit eget system i forvejen. I en af de indmeldte sager kom besked om udlevering ikke videre til apotek og der blev ved en fejl udleveret medicin til patienten selv, istedet for til depotet hos hjemmeplejen. Flere af lægepraksissystemerne er certificeret til version (se her hvilke lægepraksissystemer, som er certificeret - og vil i den version videreføre oplysning fra kommunen om leveringsoplysningerne direkte til recepten. Ultimo juni 2016 tjekker FMK om lægen, når han tilføjer leveringsoplysninger, angiver et modtagerapotek. Hvis ikke lægen husker det, vil han få fejlbesked om, at der skal angives et modtagerapotek. Tidligere blev recepten bare lagt på receptserveren. Hvorfor sendes anmodning om receptfornyelse flere gange på samme præparat? Der har tidligere været en teknisk fejl i KMD-Care (er rettet i Care version 15.01), hvor receptfornyelsesanmodning er sendt flere gange på samme præparat. Grunden til dette var, at medarbejder fik fejlmeddelse om, at bestillingen på flere forskellige præparater ikke var gået igennem via FMK.. Medarbejderen kan ikke efterfølgende se, hvilke der er gået igennem eller ikke. Derfor sender medarbejderen endnu en gang anmodningen til lægen. Det anbefales, at medarbejderen i kommunen altid henter nyeste version af medicinkort, inden der bestilles medicin til borger via FMK. Skal læge udskrive recepter på håndkøbsmedicin? Lægen er forpligtiget til at registrere håndkøbsmedicin/kosttilskud/naturprodukter på FMK, hvis der er lægefaglig indikation og lægen har ordineret det. Lægen er kun forpligtiget til at udskrive recepter, hvis det er lægeordineret og der evt med fordel kan gives recept med tilskud. Hvorfor svarer bestilt medicin ikke overens med det udleverede medicin? Kommunen har genbestilt medicin ud fra en lægemiddelordination med en åben recept. Kommunen undrer sig over, at det udleverede medicin ikke svarer til lægemiddelordinationen. Grunden til dette var en forkert tilknyttet løs recept til lægemiddelordination. Der er i øjeblikket ikke en spærring i FMK, hvor der tjekkes om ATC-kode på præparat fra recept og fra lægemiddelordination stemmer overens. Sundhedsdatastyrelsen har ikke i øjeblikket en teknisk løsning på dette, men vil se på, om det er muligt at udvikle det. Side 15 af 20

16 Printet medicinliste Må sygehuset sende en printet medicinliste fra EPJ og ikke fra FMK med borgeren hjem? I Region Sjælland gælder dette for den printede medicinliste: Sygehusene i Region Sjælland arbejder kontinuerligt på at få afdelingerne til at afstemme FMK og printe medicinlister fra FMK ved udskrivelse af patienter til primær sektor jf. vores retningslinje. Dog skal det tilføjes, at såfremt ordinationerne på FMK-printet ikke har den tilstrækkelige detaljeringsgrad OG FMK er afstemt, kan i stedet undtagelsesvist printes medicinoversigt fra OPUS Medicin. Sygehusene skal ikke have en printet FMK-medicinliste fra kommunerne ved indlæggelse, og sådanne forespørgsler kan kommunerne derfor afvise med henvisning til, at sygehuset selv kan lave opslag i FMK. Dertil kommer, at medicinoplysninger fra kommunen fremgår af indlæggelsesrapporten i TSM, som sendes automatisk fra kommune til sygehus ved registrering af indlæggelsen i OPUS. Ifølge Danske Regioners "Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation af medicinsk behandling og sektorovergange" dateret : "Patienten kan se sin medicinliste på og medgives en oversigt over aktuel og planlagt medicin. Medicinliste til patienten udskrives fra FMK og suppleres med yderligere oplysninger, såfremt dette måtte være nødvendigt, for eksempel med nedtrapningsplaner". Skal den printede medicinliste printes fra FMK? Sygehusene har både mulighed for at printe medicinlisten fra lokal medicinoversigt og fra FMK. I nogle tilfælde er der set uoverensstemmelse mellem lokal medicinoversigt og FMK. Ved udskrivelse af patient skal FMK ajourføres og medicinliste printes fra FMK. Side 16 af 20

17 Udskrevet uden ajourføring/suspenderet Kan der bestilles medicin på et medicinkort, som er suspenderet/udskrevet uden ajourføring? "udskrevet uden ajourføring" eller "suspenderet" indikerer kun, at medicinkortet ikke nødvendigvis er retvisende. Både det kommunale personale og den almen praktiserende læge kan arbejde på medicinkortet Medicinkortet er ikke låst og der kan bestilles medicin samt udstedes recepter trods status. Skal sygehus opdatere medicinkort med aktuel medicin ved udskrivelse? Mange henvendelser om manglende ajourføring drejer som om borgere, der har været indlagt. Efterfølgende er medicinkortet ikke opdateret med aktuel medicin. Iflg Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 460 af Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger 4 stk. 9 I forbindelse med udskrivelse fra sygehus, skal der ske indberetning i medfør af 10 af indgivne vacciner og den lægemiddelbehandling, som er aktuel ved udskrivelsen. Iflg Sundhedsstyrelsens vejledning nr af Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler afsnit journalføring og indberetning til FMK står der: - Som led i en aktuel behandling af en patient har læger, men ikke tandlæger, pligt til at indberette alle lægemiddelordinationer, herunder telefoniske ordinationer, ordinationer på papirrecepter, ved telefax samt eventuelle justeringer/ændringer i lægemiddelordinationer, fx seponering, pausering, op- eller nedjustering af dosis, til FMK. Det gælder dog ikke, hvis det i FMK er angivet, at oplysningerne om lægemiddelbehandlingen ikke bliver indberettet, dvs. at FMK aktuelt ikke bliver ajourført fx under en indlæggelse på hospital. - En læge skal derfor umiddelbart efter en ambulant konsultation (både på og uden for hospital) sikre, at ordinationerne til patienten fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer i FMK. Dette skal ske, medmindre der er tale om en afsluttet behandling med et lægemiddel (fx lokalbedøvelse og røntgenkontrast), som ikke har en langvarig effekt, og som ikke vil kunne forårsage interaktioner med eventuelle andre lægemidler, patienten er i behandling med. - Ilfg Sundhedsstyrelsens vejledning nr af Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler afsnit epikriser og indberetning til FMK står der: - Ved ændringer i behandlingen med lægemidler, herunder ved justering af den igangværende lægemiddelbehandling, skal lægen i Side 17 af 20

18 relevant omfang anføre begrundelsen i epikrisen, jf. vejledning om epikriser. Relevante informationer vedrørende dosisdispensering skal også fremgå af epikrisen. Lægen skal i forbindelse med udskrivelsen indberette den komplette og aktuelle behandling med lægemidler efter udskrivelsen til FMK. Side 18 af 20

19 Ukorrekt brug af ordinations- eller doseringsslutdato Hvorfor er der sat behandlingsslutdato, når behandling forventes at være varig? På grund af ukorrekt brug af datoer på FMK fejlseponeres en lægemiddelordination. Det resulterer i UTHér, hvor kommunen, som står for medicinadministration ikke tror, at borger skal have medicin længere og dosere derfor ikke medicinen til borgeren. "Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange" fra Danske Regioner af beskriver om "datoer på FMK": "På FMK har både en ordination og dosering en start- og slutdato. Det er vigtigt at skelne mellem disse og at anvende dem korrekt. Ordinationsdatoen angiver, hvornår en ordination starter og seponeres. Fra FMK version kan en dosering indeholde flere doseringsperioder, f.eks. i forbindelse med op- eller nedtrapning. En doseringsperiode er den sammenhængende periode, hvori én bestemt dosis er ordineret. Doseringsdatoen anvendes til at angive, hvornår den pågældende doseringsperiode starter og slutter. Doseringsslutdatoen må derimod ikke anvendes til at markere, hvornår patientens medicinbeholdning, forventes at slippe op, dvs som receptslutdato." For yderligere information se Danske Regioners tværsektorielle vejledning her maj2015.pdf Hvordan oprettes lægemiddelordination, som enten varig/ikke varig lægemiddelordination på FMK? Iflg. "Vejledningen om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange" fra Danske Regioner af står omkring datoer på FMK: "På FMK har både ordination og dosering en start- og slutdato. Det er vigtigt at skelne mellem disse og at anvende dem korrekt. Ordinationsdatoen angiver, hvornår ordinationen starter og seponeres. Fra FMK version kan en ordination indeholde flere doseringsperioder, f.eks. i forbindelse med op- og nedtrapning. En doseringsperiode er den sammenhængende periode, hvori én bestemt dosis er ordineret. Doseringsdatoen anvendes til at angive, hvornår den pågældende doseringsperiode starter og slutter. Doseringsslutdatoen må derimod ikke anvendes til at markere, hvornår patientens medicinbeholdning forventes at slippe op, dvs. som receptslutdato." FMK skal afspejle borgerens aktuelle medicinering, både i forhold til, hvad borgeren får af medicin, som er en midlertidig kur eller medicin, hvor behandlingsslutdato ikke kendes. Hvis der er tale om en varig behandling, hvor lægen ikke kender behandlingsslutdato, er det vigtigt ikke at sætte en slutdato i ordinationsslutdato. Derimod hvis der er tale om en behandling med fx Side 19 af 20

20 antibiotika i 10 dage, er det vigtigt, at lægen får sat en slutdato på ordinationen. Der er mange indberetninger på, at datoerne ikke bliver brugt korrekt. Det betyder, at varige lægemiddelordinationer forsvinder fra aktuel medicinkort, idet lægen ved en fejl har sat slutdato på lægemiddelordinationen og omvendt. Side 20 af 20

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 22. maj 2018 Best Pratice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 Indhold Forord 3 Henvisning...3 Kontakt...3 Arbejdsgange i forbindelse med ordinationer... 4 Hvilke ordinationer

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Tirsdag den 15. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system MedCom Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system Anbefalinger til hvordan medarbejdere på fx sociale bosteder, institutioner og misbrugsområdet kan anvende medicinoplysninger baseret på

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark Onsdag den 27. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Kl. 10.10-10.30 Kl. 10.30-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-12.45 Kl.

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 031-14 (genfremsendes tidligere ved fejl udsendt som 033-14)

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Dato: 10.06.2013 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Helle Balle og Thomas Sonne Olesen Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Baggrund Under implementeringen af FMK i regionerne,

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 4 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 29-6-2016 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to:

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to: Fælles Medicinkort Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden National status på FMK KL v/ Ken Wacker, MedCom PLO-aftalen v/ Poul

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Syddanmark

FMK netværksmøde i Region Syddanmark FMK netværksmøde i Region Syddanmark Tirsdag den 15. december 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-11.00

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler BILAG 3 Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen beskriver

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Onsdag den 25. november 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-10.15

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

FMK ERFA-møde. Onsdag den 15. marts Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-møde. Onsdag den 15. marts Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-møde Onsdag den 15. marts 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom Agenda 1. Velkomst 2. Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? 3. Orientering fra de

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5 Indhold Oprette og opdatere FMK...2 Tilretning af medarbejder fejl ved FMK-opdatering...2 Lokal ordination...3 Dispensering...3 Flytning af ordinationer mellem Anden medicin og Medicin dispenseret til

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

FMK EOJ-leverandørmøde

FMK EOJ-leverandørmøde FMK EOJ-leverandørmøde Tirsdag den 4. oktober 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda 1. Velkomst 2. Udestående fra sidste møde 3. Nyt fra SDS 4. Overgang til version 1.4.4 5. End2end-test 6. Nyt

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

2. Supportforummøde Alice Kristensen MedCom

2. Supportforummøde Alice Kristensen MedCom 2. Supportforummøde 07.03.2017 Alice Kristensen MedCom alk@medcom.dk 2 Dagsorden Velkomst og beskeder v. Alice Datosæt i FMK v. Marianne Behandling start og slut Dosering start og slut LPS-vejledninger

Læs mere

FMK Ven eller fjende? (Session 10)

FMK Ven eller fjende? (Session 10) FMK Ven eller fjende? (Session 10) Præsentation Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent i Region Syddanmark Palle Mark Christensen Speciallæge i alm medicin, klinisk farmakologi, ph.d. Lægerne Lærkevej,

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

Generelt om UTH i speciallægepraksis

Generelt om UTH i speciallægepraksis Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Årsrapport 2016 Arbejdet med utilsigtede hændelser i speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 FMK Overgang fra projekt til drift Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 1 Overgang fra projekt til drift Målsætning øget tillid til medicinoplysninger og FMK fuld anvendelse af FMK korrekt anvendelse

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Identificerede problemer Lægernes og sygeplejerskernes medicineringsarbejdsgange er blevet observeret og analyseret hver for sig.

Identificerede problemer Lægernes og sygeplejerskernes medicineringsarbejdsgange er blevet observeret og analyseret hver for sig. Dato: 12. februar 2018 Optimering af medicinering i Sundhedsplatformen Sundhedsplatformen er pr 1. januar 2018 overgået til den varige driftsorganisation og der er i henhold til samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse VEJLEDNING OM EPIKRISER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Krav til epikrisens indhold... 2 2.1 Stamdata... 2 2.2. Anbefaling om opfølgning hos egen læge... 2 2.3 Patientinformation og -aftale...

Læs mere

Netværksmøde Region Nordjylland FMK

Netværksmøde Region Nordjylland FMK Netværksmøde Region Nordjylland FMK Torsdag d. 23. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens 17 forpligtiget til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 7 Inddragelse af praksispersonalet 9 Målsætning og evaluering

Læs mere

Netværksmøde FMK i kommunerne

Netværksmøde FMK i kommunerne Netværksmøde FMK i kommunerne 10. marts 2016 Andrea Welzel Status fra sygehusene v. Andrea Welzel, Region Nordjylland Status Udfordringer samt gode råd i samarbejdet mellem kommunerne & sygehusene Status

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPENS Koordineret med: Sagsnr.: 1807386 Dok. nr.: 695935 Dato: 22-10-2018 Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Mandag den 15. juni 2015 Projektleder Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere