FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg"

Transkript

1 FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes specifikt til funktionen. Ved nyansættelse vurderes ansøgeren med særlig vægt på medicinsk pædagogisk teoretisk og praktisk viden og erfaring. Under alle omstændigheder er denne funktionsbeskrivelse gældende. Den uddannelsesansvarlige overlæge er sammen med afdelingsledelsen ansvarlig for afdelingens videreuddannelse af yngre læger. KVALIFIKATIONER Erfaring i klinisk vejledning, formidling og undervisning Gennemført vejlederkursus eller villighed til at gennemføre dette indenfor et år efter tiltrædelse i funktionen, både basale kursus og videregående kursus Gennemført medicinsk pædagogisk uddannelse i form af Kursus for uddannelsesansvarlige overlæger, Region Nord eller tilsvarende kursus - og deltagelse i evt. årlige opfølgningsdage. Er uddannelsen ikke gennemført ved tiltrædelse i funktionen, skal denne gennemføres inden for to år efter tiltrædelse i funktionen FUNKTIONER Den uddannelsesansvarlige overlæge skal udover varetagelse af den uddannelsesmæssige funktion have klinisk funktion i afdelingen. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal medvirke til udvikling af en positiv uddannelseskultur i afdelingen, således at uddannelse betragtes som en nødvendig del af kvalificeret patientbehandling. Den uddannelsesansvarlige overlæge forventes at: ajourføre og vedligeholde egen faglig medicinske viden i takt med specialets udvikling ajourføre og vedligeholde egen medicinsk pædagogiske viden i takt med udviklingen og ændringer på området, herunder deltage i regionale vejlederkurser og opfølgningsdage inden for medicinsk pædagogisk vejlederuddannelse deltage aktivt i Regionshospitalet Viborgs Uddannelsesråd for Læger (mødepligt) deltage i relevante regionale/nationale møder for uddannelsesansvarlige overlæger såvel tværfagligt som inden for eget speciale holde sig orienteret om de ændringer og tiltag der udspringer af arbejdet i såvel det amtslige, de regionale som det nationale råd for lægelig videreuddannelse, såvel som samme fra Sundhedsstyrelsen. holde sig ajour med viden om vedtagne love og betænkninger indenfor videreuddannelsen af læger. 1

2 Den uddannelsesansvarlige overlæge har arbejdsopgaver i relation til: 1. Introduktion af nyansatte 2. Uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner 3. Klinisk vejledning 4. Kompetencevurdering 5. Arbejdstilrettelæggelse 6. Registrering og evaluering 7. Kvalitetssikring 8. Undervisning og forskning 9. Uddannelseskultur I de evt. afsnit af afdelingen, hvor den uddannelsesansvarlige overlæge ikke selv har daglige funktioner, skal den uddannelsesansvarlige overlæge sikre, at der i fornødent omfang er uddelegeret ansvar for uddannelsen i det pågældende afsnit til andre speciallæger med vejlederfunktion. 1) Introduktion af nyansatte At formidle afdelingens uddannelsesprofil i forbindelse med introduktion af nyansatte At introduktionsprogrammer udarbejdes, evalueres og revideres samt tilpasses individuelt, påse at disse gennemføres At introduktionsmateriale og arbejdstilrettelæggelsesskema tilsendes til alle nyansatte læger forud for tiltrædelse At de uddannelsessøgende indføres i relevante kollegiale sammenhænge 2) Uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sammen med afdelingsledelsen sikre At videreuddannelsen som minimum opfylder målbeskrivelsen for det pågældende uddannelseselement At samtlige læger i uddannelsesstilling får tildelt en hovedvejleder at uddannelsesprogrammer udarbejdes, evalueres og regelmæssigt revideres At de uddannelsessøgende yngre læger, kliniske vejledere samt afdelingens øvrige læger er bekendt med det relevante uddannelsesprogram At vejleder og den uddannelsessøgende udarbejder individuelle uddannelsesplaner At der foregår løbende uddannelsesevaluering af den uddannelsessøgendes kompetencer og forløb At der foregår karrierevejledning for den enkelte læge i speciallægeuddannelse 2

3 3+4) Klinisk vejledning og kompetencevurdering Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sammen med den administrerende overlæge sikre At klinisk vejledning og kompetencevurdering foregår på en kvalificeret måde i det daglige arbejde At de kliniske vejledere superviseres i fornødent omfang At de kliniske vejledere tilbydes relevante kurser/undervisning i klinisk vejledning At de kliniske vejledere tilbydes relevante kurser/undervisning i kompetencevurdering 5) Arbejdstilrettelæggelse Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sammen med afdelingsledelsen sikre grundlaget for uddannelsesplanernes gennemførelse. Dette kan blandt andet nødvendiggøre ændringer af arbejdstilrettelæggelsen og omstrukturering til sikring af kontinuiteten i den uddannelsessøgendes arbejde. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sammen med afdelingsledelsen sikre At den kliniske vejledning indarbejdes i arbejdstilrettelæggelsen At kliniske opgaver med uddannelsesmæssig værdi fordeles til alle uddannelsessøgende læger At evalueringssamtalerne indarbejdes i arbejdsplanen 6) Registrering og evaluering Den uddannelsesansvarlige overlæge er forpligtet til at holde sig orienteret om de uddannelsesmæssige forløb, herunder Sikre at de bestemte uddannelsessamtaler finder sted. Den uddannelsesansvarlige overlæge er ikke forpligtet til at deltage i samtalerne, medmindre den uddannelsessøgende læge eller dennes hovedvejleder anmoder herom eller medmindre uddannelsesforløbet er utilfredsstillende Ved utilfredsstillende uddannelsesforløb skal den uddannelsesansvarlige overlæge medvirke ved udarbejdelsen af en uddannelsesplan med anvisninger for, hvorledes de manglende kompetencer kan opnås. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal inddrages tidligst muligt i alle forløb, hvor der er sandsynlighed for, at forløbet ikke kan godkendes. Den uddannelsesansvarlige overlæge og afdelingsledelsen er ansvarlige for hurtig udarbejdelse af plan for korrigering af uhensigtsmæssige forløb, samt for at have kendskab til de formelle regler vedr. dette. Sikre at der foreligger en plan for hvilke kliniske vejledere, der har kompetence til at godkende enkeltkompetencer og hele uddannelseselementer i den yngre lægers logbog Sikre, at yngre læger ved afrejse udfylder evaluering (evaluer.dk). Sikre en årlig opsamling og kommentering af evalueringerne og indsendelse af dette til hospitalssygehusledelsen og at resultatet af denne evaluering formidles til afdelingen Holde sig ajour med udviklingen i videreuddannelsen i afdelingens speciale(r) og formidle 3

4 denne viden i afdelingen Rådgive afdelingens læger i relation til videreuddannelsen samt karriereplanlægning for yngre læger Foretage løbende evaluering af uddannelsesfunktionen Sikre at der følges op på evalueringer af afdelingen såvel fra de yngre læger som fra inspektorordningen 7) Kvalitetssikring Den uddannelsesansvarlige overlæge er sammen med afdelingsledelsen ansvarlig for at der foretages kvalitetssikring af uddannelsen i afdelingen f. eks gennem opfølgning på de af uddannelsessøgende læger indleverede evalueringer og de udarbejdede inspektorrapporter 8) Undervisning og forskning Implementering af relevante lærings- og evalueringsstrategier Iværksættelse af relevante uddannelsesaktiviteter i afdelingen, herunder færdighedstræning At der findes et relevant teoretisk undervisningstilbud til de yngre læger Formidling af undervisningstilbud internt og eksternt (møder, kurser, kongresser) i samarbejde med den administrerende overlæge At inspirere til relevante videnskabelige aktiviteter, i samarbejde med forskningsansvarlige overlæger Rådgivning af afdelingens personale i lægelige uddannelsesspørgsmål At opsøge og formidle viden om relevante undervisnings- og evalueringsmetoder 9) Uddannelseskultur Den uddannelsesansvarlige overlæge har sammen med afdelingsledelsen ansvaret for at der i afdelingen opbygges en kultur hvor uddannelse til stadighed er på dagsordenen. Han er ansvarlig for at Uddannelsen integreres i hverdagen Uddannelsen er på dagsordenen i alle møder, i al planlægning og i dagligdagen At der etableres en kultur, hvor vidensdeling gennem feedback og supervision bliver en naturlig del af arbejdet Uddannelsen tænkes ind i alle strukturændringer RESSOURCER Tidsforbruget til funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge vil afhænge af antallet af uddannelsessøgende læger samt afdelingens karakter. Desuden vil der være perioder, hvor arbejdsbelastningen er større eks i perioder med omstruktureringer eller uddannelsesreformer, hvor der skal afsættes yderligere tid til funktionen. 4

5 Der afsættes passende og fast tid til funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge: Torsdag er uddannelsesdag for hospitalets uddannelsesansvarlige overlæger, og den dag er der på alle afdelinger afsat tid til funktionen inkl. uddannelsesrelaterede møder. Afdelinger med 1-9 læger i videreuddannelsesstillinger: minimum 4 timer per uge Afdelinger med 10 læger eller mere i videreuddannelsesstilling: minimum 1 dag/uge Der skal være sekretærbistand indenfor afdelingens rammer til løsning af opgaven som uddannelsesansvarlig overlæge, herunder til papirarbejdet i forbindelse med start i afdelingen og slutevaluering. Der er mulighed for udpegelse af en uddannelseskoordinerende yngre læge i alle afdelinger, som kan bistå den uddannelsesansvarlige overlæge i dennes funktioner (se funktionsbeskrivelse) Stillingen er forbundet med funktionstillæg. Uddannelsesrådet for læger, Regionshospitalet Viborg,

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi.

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Arbejds- og

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Målbeskrivelser og logbøger;

Målbeskrivelser og logbøger; ISBN nr. 87-9109-7-6 Retningslinier for udfærdigelse af: Målbeskrivelser og logbøger; Den lægelige videreuddannelses kompetencemål, lærings- og evalueringsstrategier Sundhedsstyrelsen 2001 Forord Anbefalingerne

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af specialet... 4 2. Uddannelsens

Læs mere

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering December 2014 inspektorordning Status og perspektivering Inspektorordning status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune 2010 Version 1.2 1 1. Indledning Dette uddannelsesprogram dækker

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Specialet Klinisk Biokemi...3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Februar 2004 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål rammer... 4 1.1. Formål 4 1.2. Overordnede rammer

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere