RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER"

Transkript

1 DIPD RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013

2 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli Retningslinjerne vil løbende blive revideret og opdateret for at afspejle gældende regelsæt for bevilling og forvaltning af bistandsmidler under Udenrigsministeriet, eller hvis det har vist sig at der er uklarheder i teksten. KONTAKTOPLYSNINGER Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte DIPD s sekretariat på eller sende et almindeligt brev til adressen: Jemtelandsgade 1, DK-2300 Copenhagen S. For yderligere information besøg FORKORTELSER Retningslinjerne benytter sig af en række forkortelser og faste udtryk: Ansøger DIPD DANIDA Modtager UM Eksempelvis det danske politiske parti, som søger om midler hos DIPD, for at etablere et partnerskab med et parti i et udviklingsland. Danish Institute for Parties and Democracy på dansk Institut for Flerpartisamarbejde. Betegnelse for den del af udenrigsministeriet, som tager sig af administrationen af Danmarks udviklingspolitik. Eksempelvis et politisk parti i et udviklingsland, som modtager den støtte til kapacitetsudvikling, som et dansk parti har fået penge til. Udenrigsministeriet 2

3 FORORD Institut for flerpartisamarbejde (DIPD) er, hvad vi i Danmark kalder en offentlig uafhængig selvejende institution, hvilket betyder, at det er en institution, der følger love og regler, der er oprettet af og for den offentlige sektor, men alle beslutninger vedrørende anvendelsen af ressourcer allokeret til instituttet af Folketinget tages af bestyrelsen, som er helt uafhængig. DIPD blev oprettet ved lov i maj 2010 af Folketinget. Instituttets formål er at støtte udviklingen af velfungerende, demokratiske politiske partier og velfungerende, demokratiske flerpartisystemer i udviklingslande gennem bilaterale politiske partipartnerskaber og flerpartipartnerskaber og -aktiviteter. Formålet med disse retningslinjer er at sikre, at ansøgere til DIPD s puljer og modtagere af DIPD s bevillinger får den nødvendige vejledning i forhold til den ansøgningsmæssige proces og den forvaltningsmæssige forpligtelse, der påhviler dem i forbindelse med modtagelse af DIPD-midler til projekter. DIPD er som en offentlig selvejende institution underlagt de juridiske principper, som gælder for den offentlige sektor, og forvaltningen af DIPD s midler skal overordnet set ske i overensstemmelse med god forvaltningsskik. I forhold til den forholdsvis begrænsede bevillingsstørrelse, som der i mange tilfælde er tale om, kan retningslinjernes detaljerede krav sikkert virke overdrevent omfattende. Men det er ikke DIPD s eget valg, hvordan vi vil forvalte de offentlige bevillinger, som er grundlaget for instituttets arbejde. Vi følger de regler og retningslinjer, som tilsvarende institutter og danske organisationer er underlagt. Til gengæld håber vi, at gennemgangen på de følgende sider er klar og forståelig, og vi står altid til rådighed, hvis der er spørgsmål og uklarhed. Med venlig hilsen Bjørn Førde Direktør 3

4 Indhold RETNINGSLINJERNES GRUNDLAG... 6 TO PULJER... 6 FORMÅLET MED RETNINGSLINJERNE ANSØGNINGSPROCEDURE PARTNERUDVÆLGELSE OG KRAV HVILKE LANDE? LANDE PÅ OECD-DAC LISTEN ELEMENTER, SOM KAN STØTTES RETNINGSLINJER UNDER VALG FORBEREDENDE AKTIVITETER FINANSIERINGSNIVEAUER PARTI-TIL-PARTISTØTTE: ANSØGNINGSPROCEDURE FLERPARTISTØTTE: ANSØGNINGSPROCEDURE DIPD S VURDERINGSKRITERIER EFTER GODKENDELSE AF ANSØGNINGEN DIPD BUDGETFORMAT OG REGLER Generelt om DIPD projektbudgetter Krav til DIPD projektbudget DIPD budgetformat Vejledning til brug af DIPD Excel-budget RAPPORTERING, MONITORERING OG REVIEW INDLEDNING KRAV OG ANSVAR VEDR. FORVALTNING AF MIDLER PRINCIPPER OM ANTI-KORRUPTION MISLIGHOLDELSE AF BEVILLINGEN PROCES VEDR. BEVILLING OG UDBETALING AF MIDLER Korrespondance om bestyrelsens beslutning vedr. ansøgningen Plan og aftale om afrapportering og udbetalinger Bevillingsbrev Indgåelse af samarbejdsaftale ADMINISTRATIVE PROCEDURER Bankaftaler og oprettelse af separat bankkonto Bogholderi og regnskabsfunktion Valutahåndtering og afregning

5 Registrering af optjente renter og kursgevinster Investeringer Narrativ og finansiel afrapportering FORVALTNING AF MIDLERNE Krav til projektregnskaber Den anvendte regnskabspraksis Budgetændringer Krav til revision INDBERETNING AF UREGELMÆSSIGHEDER PROJEKTAFSLUTNING BILAG & FORMATER

6 INDLEDNING RETNINGSLINJERNES GRUNDLAG DIPD s Retningslinjer for projektansøgning og forvaltning af bevilgede midler bygger på det regelværk, som er udarbejdet af Udenrigsministeriet (herefter UM) vedrørende Retningslinjer for tilskudsforvaltning af juni Det er angivet i såvel lovbemærkningerne vedr. Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) som i samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og DIPD, at DIPD s bevillinger skal følge UM s regelsæt. DIPD s retningslinjer for projekter er udarbejdet i forlængelse af DIPD s strategi for Politiske partier i en demokratisk kultur, og indeholder en række betragtninger om DIPD s arbejde og mandat til på den ene side at sikre økonomisk støtte til partnerskaber mellem danske politiske partier og politiske partier eller bevægelser i udviklingslande, og på den anden side at støtte udviklingen af flerpartiplatforme i udviklingslande. Retningslinjerne består af tre hovedafsnit, der [1] beskriver ansøgningsprocedurerne, [2] redegør for kravene til forvaltningen af bevilgede midler, og [3] giver en oversigt over de tekniske bilag og formater. Alle ansøgere af midler forventes at have læst og være bekendt med indholdet i retningslinjerne, samt de tilhørende bilag og formater, inden de indsender en ansøgning til DIPD. Ligeledes forventes det at modtagere af midler konsulterer og anvender denne vejledning løbende under projektets samlede livscyklus til og med aflæggelse af afsluttende rapport og regnskab. TO PULJER Loven om DIPD præciserer, at instituttets midler skal fordeles ligeligt mellem to typer af bevillinger og aktører: Parti-til-Partistøtte er forbeholdt danske politiske partier i Folketinger til partnerskaber med politiske partier eller partilignende organisationer i udvalgte udviklingslande. Flerpartistøtte er forbeholdt flerpartisystempartnerskaber og -aktiviteter i udvalgte udviklingslande, som kan bidrage til udviklingen af pluralistiske partisystemer i en demokratisk kultur. FORMÅLET MED RETNINGSLINJERNE Formålet med retningslinjerne er at sikre ansøgere til DIPD s puljer og modtagere af DIPD s bevillinger en detaljeret vejledning i forhold til den ansøgningsmæssige proces og den forvaltningsmæssige forpligtelse, der påhviler dem i forbindelse med modtagelse af DIPD-midler til projekter. DIPD er som en offentlig selvejende institution underlagt flere juridiske principper, og forvaltningen af DIPD s midler skal overordnet set ske i overensstem- 6

7 melse med god forvaltningsskik. Forvaltningen af DIPD s midler er omfattet af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven. Modtagere af DIPD s midler har ansvaret for at sikre, at deres organisation arbejder med den seneste version af retningslinjerne, dens bilag og tilhørende formater. Den seneste gældende version ligger altid på DIPD s hjemmeside. 7

8 1 PROJEKT ANSØGNING 1.1. ANSØGNINGSPROCEDURE Ansøgninger kan indsendes til DIPD løbende, og ansøgere har mulighed for at drøfte udkastet til ansøgninger med sekretariatet løbende. Når en ansøgning er indsendt, gennemgår DIPD s sekretariatet den for at se, om de formelle krav er overholdt, om projektets kvalitet og ansøgningen som helhed er i tråd med DIPD s mandat og principper. Endelige beslutninger om godkendelse af ansøgninger foretages af DIPD s bestyrelse. Ansøgerne får svar kort efter et bestyrelsesmøde. Se venligst afsnit 1.10 og 1.11 for en oversigt over ansøgningsprocessen. Se for ansøgningsformater, tidsfrister og datoer for DIPD s bestyrelsesmøder PARTNERUDVÆLGELSE OG KRAV Midler forbeholdt parti-til-parti støtte skal anvendes i partnerskaber mellem et dansk politisk parti og et politisk parti eller en parti-lignende organisation i et udviklingsland. Midler forbeholdt flerparti-støtte kan bruges til politiske partier og partiplatforme, samt ikke-statslige organisationer, medier og tænketanke, der arbejder for at opbygge eller styrke pluralistiske flerpartisystemer og en demokratisk kultur. I tråd med strategien DIPD søger aktivt strategisk samarbejde med både danske og internationale organisationer. DIPD søger også aktivt at inddrage de danske politiske partier i flerparti-aktiviteter. Bemærk venligst at partneren under normale omstændigheder ikke kan være en individuel eller en privat virksomhed. Undtagelser kan gøres af bestyrelsen. Ansøgningen skal dokumentere partneres politiske profil, dvs. hvilke grupper partneren repræsenterer og potentielt vil repræsentere i fremtiden. Desuden skal ansøgningen dokumentere at partnerne er demokratiske og respekterer menneskerettighederne, de demokratiske værdier og principper (som frie valg og ytringsfrihed og adgang til information) og principperne for god regeringsførelse. Partnerne skal endvidere basere deres arbejde på principperne om ikke-vold. Organisationer registreret på FN eller EU-listen over terrororganisationer kan ikke komme i betragtning til finansiering. Endelig skal den danske partner sørge for, at partneren i Syd har udviklet eller vil udvikle den administrative kapacitet til at forvalte det tildelte tilskud på en ansvarlig og fyldestgørende måde. Se mere i del 2 om disse retningslinjer (DIPD Bevillingsadministration). 8

9 1.3. HVILKE LANDE? Der kan ydes støtte til partnerskaber i lande støttet af dansk udviklingsbistand. Undtagelser kan gøres i særlige tilfælde, f.eks. til parti-til-partipartnerskaber for at give de danske partier mulighed for at udnytte eksisterende viden og netværk i specifikke lande. Med hensyn til flerpartisystemstøtte har bestyrelsen udvalgt en række lande til at være fokuslande for DIPD initiativer. Bestyrelsen træffer de konkrete afgørelser om støtte (mere om dette i afsnit 1.11 om vurderingskriterier) LANDE PÅ OECD-DAC LISTEN Midlerne til DIPD kommer fra Udenrigsministeriets ramme for menneskerettigheder og demokrati (ikke ramme for fattigdomsorienteret bistand som det tidligere var tilfældet). Det betyder, at alle lande der optræder på OECD-DAC s liste, som opererer med 4 types af udviklingslande, kan komme i betragtning. I øjeblikket optræder de lande, DIPD arbejder i, sig således på listen: Least Developed Countries Other Low Income Countries [mindre end USD i 2010] Lower Middle Income Countries [USD USD i 2010] Upper Middle Income Countries [from USD to USD ] Bhutan Malawi Myanmar Nepal Tanzania Zambia Kenya Zimbabwe Bolivia Egypten Ghana Honduras Swaziland Mere information om Danidas retningslinjer er tilgængelig på hjemmesiden: ELEMENTER, SOM KAN STØTTES DIPD tilbyder demokratistøtte til politiske partier og partiplatforme og søger at kombinere arbejdet med partisystemer, der på systemisk niveau bidrager til demokratiske reformer gennem flerpartidialog og initiativer på tværs af partierne, samtidigt med at man gennem bilateralt partisamarbejde støtter politiske partier i kapacitetsudvikling for styrke deres demokratiske funktion. DIPD s fokus er dermed støtte til at styrke de demokratiske processer og partier som centrale institutioner i demokratiet ikke at støtte politiske partier "til at vinde valg". Midlerne fra DIPD må således ikke anvendes til at støtte aktiviteter under valgkampagner (se også afsnit 1.6 Retningslinjer under valg ). Med hensyn til den generelle målsætning om at styrke et flerpartisystem og en flerpartidialog er støtten generelt målrettet mod men ikke begrænset til at forbedre partisystemsnormer, flerpartisystemdialog, platforme, og koalitioner, samt at forbedre forholdet mellem de politiske partier, civilsamfundet og medier. 9

10 Med hensyn til den generelle målsætning om at styrke de politiske partier i at udføre deres demokratiske funktioner, er støtten generelt målrettet mod men ikke begrænset til partiorganisationsudvikling på både nationalt og lokalt plan, partiinstitutionel udvikling, som forbedring af eksterne forbindelser, herunder dialog med andre partier, samfund og medier samt demokratisering af partierne i forhold til integration af unge, kvinder og andre underrepræsenterede grupper. DIPD s strategi lægger vægt på at arbejde med en kapacitetsudviklingstilgang, som for DIPD er baseret på forudsætningen af ideer, der inspirerer. Ved opbygningen af kapacitet i de politiske partier til at udføre demokratiske funktioner bedre, kan DIPD og danske politiske partier tilbyde ideer og erfaringer, men den bedste tilpasning vil altid skulle bestemmes lokalt. DIPD favoriserer en kapacitetsudviklingsstrategi, der kombinerer både en styrkelse af kompetencer og færdigheder samt organisationsudvikling RETNINGSLINJER UNDER VALG Den danske partner skal altid overholde de nationale regler og retningslinjer, som er fastsat af valgkommissionen eller andre nationale institutioner i de lande, hvor de har partnerskaber, og den generelle regel fastsat af DIPD er, at den danske partner samt instituttet selv ikke må deltage i valgkampe, og at DIPDmidler ikke kan anvendes til at understøtte valgkampagner eller andre valgrelaterede aktiviteter. Støtte til politiske partier i forbindelse med et kommende valg vil under normale omstændigheder blive suspenderet og bør i alle tilfælde overholde regler og retningslinjer fastsat af den nationale valgkommission. Undtagelser kan gøres i situationer, hvor aktiviteterne er relateret til valgprocessen og er acceptable i henhold til nationale regler. Den danske partner kan rådføre sig med DIPD om hvorvidt og hvornår, man suspenderer aktiviteter i et valgår FORBEREDENDE AKTIVITETER For parti-til-partistøtte opererer DIPD med to former for støtte: finansiering til forberedende aktiviteter med henblik på at identificere en potentiel partner og fokus for samarbejdet; og finansiering af langsigtede partnerskaber. De politiske partier vil ofte være nødt til at foretage en række forberedende aktiviteter, inden de er klar til at præsentere et projektforslag for DIPD s bestyrelse, og de danske partier har derfor mulighed for at søge om støtte til de indledende faser for oprettelsen af et partnerskab. DIPD opererer med to faser, som kan kort beskrives som: Fase 1: Identifikation af og vurdering af projekter / samarbejdspartnere. Fase 2: Udvikling og udfærdigelse af projektforslag. Igennem de forberedende aktiviteter har de politiske partier mulighed for at gennemføre undersøgelser, foretage indledende besøg hos projektets partner og mindre konsulentopgaver som en del af processen med at etablere et partnerskab, udarbejde en ansøgning, osv. Retningslinjer for forberedende aktiviteter er blevet formuleret og vedtaget af DIPD s bestyrelse i juni Retningslinjerne giver detaljerede oplysninger 10

11 med hensyn til, hvad det er muligt at ansøge om at få støtte til, og hvilke typer af omkostninger der kan dækkes. Der er desuden udarbejdet et ansøgningsformat til forberedende aktiviteter (Bilag 1) FINANSIERINGSNIVEAUER Finansiering af parti-til-parti partnerskaber er forbeholdt de danske politiske partier i Folketinget. Partierne får tildelt midler i henhold til en bestemt formel. Midler kan kun frigives af sekretariatet, når bestyrelsen har godkendt en konkret projektansøgning. Inden for rammerne af den pulje, der er afsat til parti-til-partipartnerskaber, vil det være muligt for partiet at bruge det samlede årlige beløb på et eller flere projekter. I hvert enkelt tilfælde afgør bestyrelsen om det ansøgte beløb er rimeligt i forhold til de mål og aktiviteter, der er beskrevet. For forberedende aktiviteter kan der anvendes DKK For flerpartiaktiviteter kan der maksimalt tilvejebringes DKK 2 mio. årligt til de enkelte projekter per bevillingsperiode. Bestyrelsen kan gøre undtagelser under særlige omstændigheder PARTI-TIL-PARTISTØTTE: ANSØGNINGSPROCEDURE Den samme ansøgningsproces gælder både for forberedende aktiviteter og for ansøgning til et projektpartnerskab. Forberedende aktiviteter kan være relevante og nødvendige i tilfælde af forberedelse af samarbejdet med en ny partner eller udarbejdelse af et mere kompleks langsigtet projekt. Ansøgningens format for både forberedelses- og projektansøgninger er bilag til disse retningslinjer sammen med DIPD s mandat for vurdering (Bilag nr. 1 og 2). 1. Ansøgning forberedes af det danske parti (og partner) 2. Feedback fra DIPD baseret på DIPD s principper 3. Endelig ansøgning sendt til sekretariatet 4. Gennemgang og beslutning i DIPD s bestyrelse 5. Svar til ansøger vedr. bestyrelsens beslutning 11

12 Trin 1 udkast til ansøgning udarbejdet af det danske parti (og partner): Partiet forbereder (alene eller i samarbejde med partneren, når en sådan er identificeret) et udkast til ansøgning om forberedende aktiviteter eller et partnerskab til sekretariatet sammen med et specificeret budget (for mere information om budgetposterne se afsnit 1.13). Ansøgningsformater til forberedende aktiviteter og parti-til-partistøtte kan findes på Trin 2 Feedback fra DIPD til udkast til ansøgning: Sekretariatet vurderer, om de formelle krav i henhold til retningslinjerne er overholdt, og om ansøgningen er i overensstemmelse med DIPD-mandatet og principper, samt giver feedback til valg af strategi, budget osv. Trin 3 Endelig ansøgning til DIPD s sekretariat: Partiet fremsender den endelige ansøgning og det specificerede budget til sekretariatet, der udarbejder en liste over observationer og anbefalinger og videresender ansøgningen til DIPD s bestyrelse. Trin 4 Gennemgang ved DIPD s bestyrelse: DIPD s bestyrelse gennemgår ansøgningen og træffer endelig beslutning om hvorvidt DIPD kan støtte finansieringen af projektet. Ansøgningen gennemgås i overensstemmelse med vurderingskriterierne nedenfor (afsnit 1.11). Trin 5 Svar på ansøgningen: Et svar på ansøgningen kan forventes kort efter et DIPD-bestyrelsesmøde (fra DIPD s sekretariat). Hvis ansøgningen godkendes, vil sekretariatet fremsende et godkendelsesbrev (bevillingsbrev). For mere information om proceduren vedr. overførsel og anvendelse af midler, se afsnit 2 i disse retningslinjer (DIPD bevillingsadministration) FLERPARTISTØTTE: ANSØGNINGSPROCEDURE Flerpartipartnerskaber og initiativer, der støttes af DIPD, omfatter en bred vifte af partnere og initiativer: partnerskaber med etablerede organisationer, støtte til nyetablerede initiativer og støtte til specifikke projekter. I alle flerpartitilfælde er DIPD (instituttet repræsenteres ved sekretariatet) den danske partner. Graden af involvering fra DIPD i udviklingen af projektforslaget samt i konkrete projektaktiviteter har dog varieret afhængigt af typen af partnerskab og initiativ. 12

13 1. Bestyrelsen fastlægger landevalg 2. Sekretariatet vælger partnere og udarbejder projektet 3. Bestyrelsen drøfter og tager beslutning 4. Aftaler med partnere i landet udarbejdes Trin 1 Partneridentifikation Relevans af den etablerede støtte fra DIPD: Den indledende proces varierer afhængig af typen af partnerskabet / aktivitet. For flere partnere er et partnerskab med DIPD blevet etableret på baggrund af en DIPD-mission til det pågældende land på grundlag af det strategiske valg af fokuslande besluttet af DIPD s bestyrelse. For allerede etablerede organisationer har en vurdering af disse som potentielle partnere da været institutioner på linje med DIPD s mandat, principper og de relevante vurderingskriterier. I de tilfælde, hvor der ikke er blevet identificeret en egnet partner, eller hvor der har været et behov for at styrke et bestemt område, har DIPD støttet oprettelsen af nye platforme, fora og eksisterende flerpartiinitiativer. DIPD modtager også anmodninger om støtte fra forskellige organisationer. I sådanne tilfælde kontakter de potentielle partnerorganisationer DIPD s sekretariat med henblik på at få vurderet om den pågældende organisation er berettiget til DIPD-støtte. Sekretariatet gennemgår organisationens berettigelse og relevans i forhold til DIPD s mandat og det strategiske valg af fokuslande, som er besluttet af DIPD s bestyrelse. Hvis et flerpartipartnerskab med DIPD anses for berettiget og relevant, udarbejdes der efterfølgende en projektansøgning i overensstemmelse med trin 2. Trin 2 Ansøgning udarbejdet af DIPD s sekretariat (og partner): DIPD s sekretariat udarbejder i samarbejde med partneren en ansøgning om et flerpartipartnerskab / støtte til flerpartiaktiviteter, der skal præsenteres for DIPD s bestyrelse. I tilfælde af allerede etablerede organisationer vil partneren udarbejde en ansøgning (udkast) og generelt være i førersædet i udviklingen af ansøgningen. For nye flerpartiinitiativer vil DIPD være tættere involveret i udarbejdelsen af ansøgningen. Trin 3 Gennemgang ved DIPD s bestyrelse: DIPD s bestyrelse gennemgår ansøgningerne og træffer de endelige beslutninger om bevilling af DIPD midler. Ansøgningerne gennemgås i overensstemmelse med vurderingskriterierne nævnt nedenfor i afsnit

14 Trin 4 Svar på ansøgning: Et svar på ansøgningen kan forventes kort efter et DIPD bestyrelsesmøde (fra DIPD s sekretariat). Hvis ansøgningen godkendes, vil sekretariatet fremsende et (udkast) til en partneraftale, inkl. krav i form af rapportering, brug af midler osv. For mere information se kapitel 2 om Administration af bevillinger DIPD S VURDERINGSKRITERIER Beslutningen om at bevilge støtte til et projekt baseres på en samlet vurdering af ansøgningen med udgangspunkt i de principper, der er grundlaget for initiativer, der finansieres af DIPD (som beskrives nærmere i Strategi , side 11-15). De overordnede parametre vil være en evaluering af: om partnerskabet og det konkrete projekt er relevant for at nå instituttets overordnede formål og strategi for udviklingen af flerpartisystem og demokrati; om projektet har den kvalitet og sammensætning, der er nødvendig for at opfylde målene; om projektet forventes at have en varig effekt på målgruppen og dermed bidrager til udviklingen af flerpartisystem og demokrati. Vurderingen af projektansøgningen vil mere specifikt have følgende parametre og principper som udgangspunkt: Landesammenhæng kan DIPD-støtte retfærdiggøres i den pågældende landesammenhæng? Giver forfatningen og lovene i det pågældende land mulighed for støtte til politiske partier? Er landets valgcyklus taget i betragtning? Projektrelevans er fokus relevant i forhold til landets situation? Virkning er der taget højde for, om projektet har potentiale til at bidrage til den demokratiske udvikling i landet? Projektstrategi og sammenhæng er projektet konstrueret på en sådan måde, at aktiviteterne kan nå målene for projektet? Værdi tilført af den danske partner hvad kan den danske partner bidrage med til partnerskabet? Efterspørgselsstyret og lokalt ejerskab er projektet baseret på udtrykkelige behov hos partneren og forankret hos lokale interessenter? Komplementaritet er der en forståelse for andre interessenters aktiviteter, så de eksisterende initiativer suppleres og ikke kopieres? Erfaringer er de eksisterende erfaringer fra en tidligere fase eller partnerens samarbejde med andre organisationer, taget i betragtning? Bæredygtighed kan partneren fastholde og bygge videre på projektresultaterne efter at projektet er afsluttet? Risikobevidsthed og afbødende foranstaltninger er der en forståelse af det politiske miljø og de involverede risici? 14

15 Projektorganisation og administration har partneren tilstrækkelig kapacitet i forhold til projektets tekniske indhold, størrelse og mål og eksisterende finansielle systemer til at håndtere budgetter? Omkostningseffektivitet er budgettet rimeligt i forhold til aktiviteter? EFTER GODKENDELSE AF ANSØGNINGEN Når bestyrelsen har godkendt en bevilling, fremsender DIPD et bevillingsbrev indeholdende de krav og regler, der gælder for støtte (se 2. del af disse retningslinjer vedr. regler for bevillingsadministration). Såfremt bestyrelsen har kommentarer, som kræver justering af ansøgningen og/eller budgettet, skal disse foretages i samråd med sekretariatet, før midlerne kan overføres DIPD BUDGETFORMAT OG REGLER I dette afsnit gennemgås ikke blot de overordnede rammer for udarbejdelsen af et budget, men også retningslinjerne for hver enkelt post på budgettet Generelt om DIPD projektbudgetter I vurderingen af ansøgninger til DIPD bliver der lagt vægt på at budgettet hænger tæt sammen med projektbeskrivelse og strategi. Der lægges også vægt på, at projektets omkostninger er rimelige og velbegrundede i forhold til de aktiviteter, som man ønsker at gennemføre, og de resultater man forventer at opnå. Når man udarbejder en ansøgning skal man være opmærksom på, at alle poster i budgettet er beskrevet og begrundet i selve ansøgningsteksten. Hvis der er udgiftsposter, som vil kunne vække opmærksomhed grundet deres omfang eller relevans, så er det godt at begrunde nødvendigheden af omkostningerne i henhold til projektformål og strategi. Særlige kritiske områder kan være aflønning af dansk personale (intern konsulentbistand), større investeringer eller international rejseaktivitet. Det er derfor vigtigt at beskrive sådanne omkostninger i noterne både i det bagvedliggende budget og i selve ansøgningen. Det påhviler den danske organisation at holde større projektudstyr og inventar samt projektpersonale forsikret i det omfang, det er relevant og muligt. Hvis der inkluderes løn eller honoraromkostninger i budgettet til dansk personale, så skal ansøger have relevant registrering ved SKAT. NB: Alle budgetter skal udarbejdes i danske kroner, og man skal angive de vekselkurser, som benyttes til at beregne det samlede lokale budget Krav til DIPD projektbudget I den beskrivende del af projektansøgningen opsummeres alle udgifter i en oversigt i DIPD budgetformat (se nedenfor), og som bilag til projektansøgningen udfyldes det detaljerede DIPD Excel Budget (Bilag nr. 8). Dette format for budget og tilhørende budgetnoter udarbejdes som en integreret del af projektplanlægningen, og hver projektaktivitet skal have et underliggende budget. 15

16 DIPD budgetformat Denne budgetopstilling skal følges: 1a. Aktiviteter i Danmark DKK 1b. Aktiviteter i partnerland DKK 2. Investeringer, der ikke vedrører en bestemt aktivitet DKK 3. Udgifter til intern konsulentbistand DKK 4. Udgifter til ekstern konsulentbistand DKK 5. Lokale medarbejdere DKK 6. Lokal administration DKK 7. Internationale rejseudgifter DKK 8. Monitorering & Reviews DKK 9. Information og Kommunikation (max. 2 % af 1-8) DKK 10. Budgetmargin (5 % 10 % af 1-9) DKK 11. Projektomkostninger (1-10) DKK 12. Revision DKK 13. Subtotal (11-12) DKK 14. Administration i Danmark (max. 7 % af Subtotal) DKK 15. Total (13-14) DKK Vejledning til brug af DIPD Excel-budget DIPD Excel-budget (Bilag 8), består af 10 faner opdelt i 4 grupperinger: 1. Indledning (3 røde) 2. Budgetdelen (3 gule) 3. Partners budget (1 grøn) 4. Bilagsdelen: Inventarliste, Overførsel & Rapporteringsplan og Finansiel Rapportering (3 blå) De tre røde faner er Indledning (som skal læses inden budgettet indtastes), Budgetforklaring og Godkendt Budget. Fanen Indledning indeholder en række generelle oplysninger om. Her indtastes projektets titel, omkostning til revision i Danmark, den valgte budgetmargin i % samt den officielle betegnelse for den eventuelle lokale valuta og kurs til 1 DKK. Hvis der ikke budgetteres med hhv. aktiviteter, lokalt ansatte og lokale administrationsomkostninger i partnerland, kan man se bort fra dette. Fanen Budgetforklaring beskriver de enkelte poster, der indgår i budgettet. Disse poster står desuden også beskrevet under de respektive poster herunder. Der skal ikke indtastes nogen information i denne side. Fanen Samlet budget er det totale budget, som automatisk opsummerer den information, der er indtastet i de gule faneblade, nemlig budget 1.år , 2.år og 3.år

17 De næste 3 faneblade (gule) hhv. 1.år , 2.år og 3.år skal udfyldes, dog kun i de gule felter. Aktiviteterne skal nummereres, typen af komponent skal vælges på rullelisten og beskrives kort med f.eks. navn, leje af hal mm. I de 3 års budget ark må der kun indtastes information i gule felter, idet der er lagt koder ind, som sikrer korrekt beregning. Faner der indeholder gule felter er samtidigt markeret gult i faneoversigten nederst i vinduet, og det er fra disse ark, at der genereres tal til det samlede budget Samlet budget. Fanen Partner Budget (grøn fane) er beregnet til at blive udfyldt af partneren i lokal valuta. De lokale aktiviteter skal nummereres, typen af aktivitet/komponent SKAL vælges fra rullelisten og komponenterne skal beskrives kort. Ansøgeren skal inkorporere dette budget i lokal valuta, i de relevante års budgetter og sikre at også det lokale budget overholder kravene beskrevet nedenfor under de respektive budgetposter. De sidste 3 faner (blå) Finansiel Rapportering, Overførsel og Rapporteringsplan samt Inventarliste er til brug ved registrering og dokumentering til bevillingsproceduren. Disse ark gør det nemt at monitorere projektet, både med hensyn til købt inventar og status rapporter, men også i forbindelse med overholdelse af budgettet. Nedenfor gives en detaljeret gennemgang af, hvilke typer af udgifter, der kan budgetteres under hvilken budgetpost, hvordan dette håndteres og hvilke regler der gælder for området. Post 1: Aktiviteter Alle udgifter direkte relateret til gennemførelse af projektaktiviteter skal budgetteres under denne budgetpost (opdelt i hhv. udgifter i DK og udgifter i partnerland). Dette gælder alle typer af projektaktiviteter såsom studier, udarbejdelse af studier eller træningsmateriale, Training of Trainers (TOT) og andre former for træning, workshops, konferencer, etc. De forskellige aktiviteter specificeres derfor så vidt muligt i separate budgetposter og struktureres efter de opstillede projektmål. Omkostninger forbundet med brug af frivillige f.eks. transport, overnatning etc. budgetteres under de enkelte aktiviteter. Omkostninger forbundet med mindre indkøb f.eks. videokamera, mobiltelefon eller laptop placeres også under den enkelte aktivitet. Aktivitetsspecifikke konsulenthonorarer budgetteres under budgetpost 3 og/eller 4 med henvisning til den specifikke aktivitet. Omkostninger til lokalt ansatte budgetteres under budgetpost 5 med henvisning til specifik aktivitet. Internationale rejser budgetteres altid under budgetpost 7 med henvisning til specifik aktivitet eller formål (f.eks. planlægning m. partner, monitorering, møde med partner etc.). Post 2: Investeringer der ikke vedrører en bestemt aktivitet Denne post dækker over alle indkøb af materiel (investeringer) til støtte for aktiviteternes gennemførelse. Dette gælder dog kun for større indkøb (over kr.), der ikke indgår som direkte input til gennemførelse af aktiviteter. 17

18 DIPD anbefaler at der ikke opereres med store investeringer (over en værdi på kr.). Det vil sige, at en ansøger ikke skal forvente at DIPD godkender budgetter, der inkluderer store summer til køb af kørertøjer, investeringer i bygninger eller andet materiel, IT-udstyr eller store maskiner. Post 3: Udgifter til interne konsulenter Under denne budgetpost skal ansøger anføre de samlede udgifter til de aktivitetsspecifikke timer, som de såkaldte interne konsulenter udfører for ansøger. Det er ansøgerorganisationens egne medarbejdere, der kan frikøbes til projektarbejde under denne budgetpost. Alle timer skal registreres i et tidsregistreringssystem, således at en aktivitetsspecifik timeanvendelse kan dokumenteres i regnskabet. Der kan inkluderes følgende arbejdsområder indenfor budgetposten Interne konsulentydelser : Koordinering af projektaktiviteter med eksterne aktører Udvikling af projektspecifikke policies, strategier og retningslinjer Faglig rådgivning, støtte og kapacitetsopbygning ved partner Faglig støtte til partners administration og regnskabsførelse Rekruttering af aktivitetsspecifikt personale, herunder konsulenter Monitorering af projektaktiviteter Oplysningsaktiviteter De samlede udgifter, der kan søges om støtte til, udgøres af: De faktiske lønudgifter for den enkelte medarbejder (dog maksimalt Udenrigsministeriets anciennitetsbaserede maksimumsatser). Maks. 80 pct. af lønnen i overhead til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger ved stillingen. Der skelnes principielt ikke mellem fastansatte, midlertidigt ansatte eller frivilliges timeanvendelse i forbindelse med en bevilling. Ansøger skal dog være opmærksom på følgende forhold: Der kan ikke opstilles faste regler for hvor stor en andel af en bevilling, der kan gå til aflønning eller honorering af interne konsulenter, men i vurderingen af ansøgningen vil DIPD lægge vægt på følgende aspekter: At behovet for aktivitetsspecifik konsulentbistand er begrundet i behov fra partner eller projektets målgruppe; At lokale konsulenter ikke med fordel kunne have udført opgaven; At ansøgers medarbejdere eller frivillige ikke skaber afhængighed af ansøger ved partner. Der kan ikke inkluderes opgaver relateret til den løbende monitorering og generelle administration af projektet under denne budgetlinje. Dette kan dækkes under budgetpost 14 (Administration). Der skal generelt set tages hensyn til omkostningseffektivitet og relevans, når der tænkes dansk konsulentbistand i projektet. Ansøger skal henholde sig til Udenrigsministeriets satser for aktivitetsspecifik konsulentbistand ved budgettering af udgifter til danske interne konsulenter. Satserne følger Udenrigsministe- 18

19 riets såkaldte Anciennitetsbaserede maksimumsatser for konsulenter (for yderligere information se bilag nr. 9 DIPD Notat vedr. konsulentrater). Post 4: Udgifter til eksterne konsulenter Under denne budgetpost budgetteres alle de eksterne konsulenter, som knyttes til projektet, både danske og udenlandske. Denne type af konsulentopgave udbetales som et honorar (lumpsum), som inkluderer alle de udgifter, der er forbundet med opgaven, undtagen evt. rejseomkostninger som lægges under budgetpost 7. Der skal udarbejdes en kontrakt, som henviser dels til opgaven (projektaktivitet som opgaven er knyttet til), selve time- eller dagsprisen, antal timer eller dage, der skal udføres. Udgifter til den eksterne konsulents rejser skal indtastes separat under budgetpost 7. Disse udgifter skal forklares yderligere i ansøgningen i en budgetnote vedr. udgifter til konsulenter (både de interne og de eksterne). Dette er gjort for at sikre et stadigt fokus på ansøgers brug af konsulenter samt at alle konsulenttimer er aktivitetsspecifikke og hægtet op på en reel opgave under aktivitetsbudgettet. Der er ikke faste rater dikteret af Udenrigsministeriet for dette område. I stedet er der et EU-direktiv fra 2011 vedr. fri konkurrence, som skal følges. Tilbudsloven fastsætter reglerne på dette område, som siger at konsulentopgaver op til en værdi af kr. kan tildeles en konsulent eller et firma uden udbud (men i en fair og åben proces, som inkluderer god dokumentation af både opgave og tilbud). Alle opgaver over kr. op til kr. skal som minimum i begrænset udbud (3 tilbud indhentes), og over kr. skal opgaverne i åbent udbud. For yderligere information se Bilag nr. 9 DIPD s Notat om konsulentrater. Post 5: Lokale medarbejdere Der kan inkluderes udgifter til lokalt personale hos partner i projektbudgettet. Dette gælder både fastansat og midlertidigt personale. Partner skal dog beskrive hver stilling, som de ønsker at søge om lønmidler til med en stillingsbeskrivelse, mandemåneder og lønsum samt andre personaleudgifter. Det bør fremgå tydeligt, hvor stor en del af medarbejdernes løn er rettet mod styringen af projektet for de i projektet involverede medarbejdere, som DIPD s bidrag skal dække. Ansøger skal være opmærksom på de lokale regler vedr. ansættelse, aflønning, opsigelse, obligatoriske sundhedsudgifter etc. i partnerlandet. Dette skal diskuteres med partner, men ansøger kan rådføre sig med den danske ambassade eller en stedkendt konsulent i landet. For lokalt personale og konsulenter gælder, at lønniveauet ikke må overstige det gennemsnitlige lønniveau for tilsvarende organisationer/konsulenter i landet. Post 6: Lokal administration Denne post dækker partners omkostninger til at administrere de projektaktiviteter, der er inkluderet i ansøgningen. Beløbet skal inkludere alle de samme typer af driftsomkostninger, som også dækkes for ansøger under budgetpost 14 (Administration i Danmark), såsom lønudgifter til support staff, lønudgifter vedr. 19

20 administration og monitorering af projektet, almindelige driftsudgifter til husleje. For partnerens vedkommende skal udgifter til lokal revisionsomkostninger vedr. projektet også indregnes herunder. I særligt tilfælde af uplanlagt revision kan budgetmargin komme i anvendelse. Post 7: Internationale rejseudgifter Under denne budgetpost skal ansøger budgettere alle internationale rejser, som afholdes som del af projektet. I ansøgningsskemaet skal ansøger uddybe formålet med disse rejser i en specifik note, og her forventes det at ansøger redegør for relevansen og behovet for de forskellige internationale rejser. Dette er både rejser, der involverer konsulenter og egne medarbejdere og frivillige, samt rejser forbundet med monitorering af og generel fremdrift af projektet, men også reviews. Budgetnoten i ansøgningsformatet har til formål at sikre at alle rejser er nært knyttet til projektets formål og aktiviteter Når man beregner den samlede rejseudgift forbundet med en international rejse inkluderer man følgende: flybilletter, anden transport, forplejning, dagpenge (per diem), overnatning, forsikringer og udgifter forbundet med vaccination og nødvendig medicinering. I en dansk kontekst er det Finansministeriet cirkulære vedr. tjenesterejser (version 2013), der er gældende for fastsættelse af time- og dagpenge under rejser. Man kan maksimalt udbetale de summer, som knyttes til satserne angivet i cirkulæret (for yderligere information se link). Man kan maksimalt få dagpenge i to uger. Man anvender den regnemodel, som der henvises til i cirkulæret, hvor måltider trækkes fra, hvis de ikke er afholdt separat. Deltager man i en workshop eller konference, hvor der er inkluderet fuld forplejning såsom frokost, middag og mellemmåltider, og man også får morgenmad med i hotelopholdet, så skal alle disse måltider trækkes fra den dagrate, som man anvender. Maksimumrater for hotel er også at finde i Finansministeriets cirkulære, men i henhold til Udenrigsministeriets regelsæt hedder det, at udgifterne til overnatning normalt ikke skal overstige økonomiklasse. Der kan dog være særlige omstændigheder i visse byer, hvor priserne ligger meget højt sammenlignet med andre steder, og hvor selv økonomiklassehoteller er dyrere end den anbefalede pris. Det samme princip gælder vedrørende rejseform, hvor man også altid skal vælge økonomiklasse eller billigste rejseform med mindre der er tale om særlige forhold såsom sygdom, specielle behov, handicaps ol. Lokal transport forbundet med en international rejse (både ved af- og hjemrejse) kan også inkluderes i beregningen af den samlede rejseudgift. Udgifter vedr. rejseforsikring og vaccinationer kan også medtages under den samlede rejseudgift. Post 8: Monitorering og Review Som et led i modtagers løbende tilsyn med projektets gennemførelse og fremdrift i samarbejdet med partner, kan det være relevant at indbygge en midtvejsstatus eller afsluttende resultat- og erfaringsopsamling (review). DIPD forventer ikke at ansøger afholder en decideret evaluering af sit projekt. Midler til dette review skal budgetteres under denne budgetpost. Der kan søges om støtte til løn (til medarbejder) eller honorar (til frivillig) i ansøgers organisati- 20

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen 14. oktober 2013 Sag 21-2013-00715 Dok. 125463/swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om misbrug af bistandsmidler under programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma (kanaliseret via Den Danske Burma Komité) Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF CENTER FOR IT-FORSKNING (CIT) Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 Status: Endelig Ansvarlig: Niels Damgaard Hansen

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Revideret den 31. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Danida Fellowship Centre Januar 2009 Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere