UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13."

Transkript

1 UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK København K T: UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014 Bag kampagnen står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund

2 Rådgivere søges til SKOLE+ Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund udbyder hermed i henhold til udbudsdirektivet en rammeaftale for rådgivning af projekter under kampagnen SKOLE+. Rådgivningen skal benyttes af de udvalgte skoler i medfør af principperne om gavedisposition. Rådgivere i form af tegnestuer og sammensatte rådgiverteams opfordres til at søge om at bistå de valgte eksempelprojekter i udvikling og realisering af deres visioner. Både erfarne og nyetablerede rådgivere opfordres til at søge. Der er tale om 3-5 projekter uden økonomisk eller brugsmæssig sammenhæng. Pga. ønsket om diversitet og opgavernes forskellige karakter forventes det, at tilbudsgiver max kan tildeles én rådgivningskontrakt. Opgaven Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund har taget initiativ til i fælleskab at igangsætte kampagnen SKOLE+, som skal vise nye veje til, hvordan landets folkeskoler kan indrettes, så de i højere grad inviterer til fysisk aktivitet for både skolens brugere, lokale idrætsforeninger og lokalsamfundet generelt. Med reformen af folkeskoleloven bliver skoledagen længere, mere sammenhængende og eleverne skal i højere grad inddrages i aktiviteter med idræt og bevægelse. Samtidig skal skolen åbnes endnu mere op imod lokalsamfundet via samarbejde med idrætsforeninger og andre lokale aktører. Men mange folkeskoler har ikke faciliteterne til det og mangler inspiration til, hvordan netop deres skole kan opdateres. Opgaven er at vise, hvordan skolens eksisterende indendørsfaciliteter kan indrettes og gentænkes, så de inviterer til idræt og bevægelse, og så skolens faciliteter understøtter skolen som et lokalt samlingssted for mange forskellige målgrupper, både i skoletid, såvel som fritid. Der er i marts 2014 udsendt en invitation til alle landets kommuner og folkeskoler om - sammen med lokale idrætsforeninger og lokalsamfundet generelt - at byde ind med en konkret skole og en vision for den fremtidige brug. I oktober 2014 udvælges 3-5 skoler, som får støtte af kampagnen til at udvikle og realisere projekter. Det er til disse projekter, der søges rådgivere. Der forventes udvalgt 3-5 projekter, men der kan blive tale om flere projekter afhængigt af de enkelte projekters økonomi. Bygherre på projekterne er de enkelte skoler/kommuner. Det er en betingelse for tildeling af støtte fra kampagnen, at den pågældende skole benytter en af rådgiverne på rammeaftalen. Der er for hvert eksempelprojekt tale om en totalrådgivningsopgave. Totalrådgivningen indeholder følgende ydelser jf. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012 udgivet af FRI og Danske ARK: / Indledende rådgivning, herunder idéoplæg og program (afsnit 1.1 og 1.2) / Projekteringsledelse (afsnit 2.1) / Projektering (afsnit 3.) / Udførelse (afsnit 4.1 og 4.2) Som inspiration ift. opgavens karakter henvises til inspirationskataloget, der kan downloades på På hjemmesiden findes også mere information om kampagnen SKOLE+ i sin helhed. 2 / 6

3 Indhold i tilbud Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers personlige forhold: A. Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, CVR-nummer, kontakt- og personoplysninger. B. Beskrivelse af eventuelle underrådgivere C. Firmapræsentation med kort beskrivelse af virksomhedens organisation og faglighed. D. Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj E. Tro- og loverklæring om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de af udbudsdirektivets artikel 45 anførte udelukkelsesgrunde. F. Såfremt tilbuddet indleveres af et konsortium, skal de i punkt A-J krævede oplysninger vedlægges for samtlige konsortiedeltagere. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil tilbuddet ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne kan have indflydelse på egnethedsvurderingen. G. I det omfang tilbudsgiver ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgivers økonomiske eller tekniske kapacitet ved egnethedsvurderingen, skal tilbuddet vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine økonomiske eller tekniske kompetencer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med projektets udførelse. Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers økonomiske egnethed: H. Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring. I. Oplysning om økonomiske nøgletal (omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital) for de seneste tre regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver som følge af gyldig grund ikke kan fremlægge dokumentation, kan en tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 5. Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers teknisk-faglige egnethed: J. Relevante referencer fra tidligere udførte projekter (max 5). Referencerne bør være udført i løbet af de sidste 3 år. Referencerne skal kunne dokumentere tilbudsgivers adgang til opgaven og erfaring med håndtering af lignende opgaver og totalrådgivning. Referencerne bør derfor indeholde en angivelse af, hvem opgaverne er udført for samt en nærmere beskrivelse af rådgivningens omfang og karakter. Til brug for vurdering af tilbuddet skal tilbuddet desuden indeholde følgende oplysninger: K. Motivationsbeskrivelse indeholdende en beskrivelse af tilbudsgivers tilgang, forståelse og motivation for at byde ind på opgaven (1-2 sider). L. CV er på medarbejdere, der tilknyttes opgaven. CV erne skal beskrive de involverede medarbejderes uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Desuden skal der beskrives den tiltænkte rollefordeling mellem de tilbudte medarbejdere. Der må max leveres 6 CV er. 3 / 6

4 Tilbudsgiver er i tilfælde af tildeling af en opgave under rammeaftalen forpligtet til at løse opgaven med de tilbudte medarbejdere. Tilbud skal være på dansk. Tilbudsgiver opfordres til at formulere sig så kortfattet som muligt og til kun at vedlægge det relevante materiale. Vurdering af tilbudsgivers egnethed Det er en forudsætning for optagelse på rammeaftalen, at tilbudsgiver har den nødvendige økonomiske og teknisk-faglige egnethed. Indledningsvist vil der derfor blive foretaget en vurdering af tilbudsgivers økonomiske egnethed og tilbudsgivers teknisk-faglige egnethed. Tildelingskriterier for rammeaftale Der vil blive indgået rammeaftale med 8 rådgiverteams. Såfremt der fra kampagnen tildeles støtte til mere end 5 projekter, vil antallet af rådgiverteams, der optages på rammeaftalen, dog kunne øges tilsvarende. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af følgende underkriterier: / Kvaliteten af tilbudsgivers tilbudte kompetencer 60 %. Ved vurdering af underkriteriet lægges der vægt på, at de af tilbudsgiver tilbudte medarbejdere kan dokumentere erfaring med løsning af lignende opgaver, samt generelt har kompetencer til at løfte opgaven med faglig sikkerhed. / Kvaliteten af tilbudsgivers motivationsbeskrivelse 40 % Ved vurdering af kvaliteten af tilbudsgivers motivationsbeskrivelse lægges der vægt på, at tilbudsgiver kan synliggøre forståelse og begejstring for opgavens særlige karakter og således kompetencer til at håndtere opgaven kreativt, nytænkende og innovativt. Tildelingskriterier for tildeling af projekter under rammeaftaler Af hensyn til opnåelsen af formålet med kampagnen kan de enkelte rådgiverteams optaget på rammeaftalen kun tildeles ét konkret projekt under rammeaftalen. Tildelingskriteriet for tildeling af projekter under rammeaftalerne er det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet i henhold til følgende underkriterier: / Kvaliteten af tilbudsgivers kompetencer i forhold til det konkrete projekt 50 % Ved vurdering af underkriteriet lægges der vægt på, at de af tilbudsgiver tilbudte medarbejdere kan dokumentere erfaring med løsning af lignende opgaver, samt generelt har kompetencer til at løfte opgaven med faglig sikkerhed. / Kvaliteten af tilbudsgivers motivationsbeskrivelse i forhold til det konkrete projekt 50%. Ved vurdering af kvaliteten af tilbudsgivers motivationsbeskrivelse lægges der vægt på, at tilbudsgiver kan synliggøre forståelse og begejstring for opgavens særlige karakter og således kompetencer til at håndtere opgaven kreativt, nytænkende og innovativt. I forbindelse med tildeling af de konkrete projekter vurderer den enkelte skole/kommune kvaliteten af rådgivers tilbud i forhold til det konkrete projekt, som den pågældende skole/kommune er tildelt støtte til. Af hensyn til opnåelsen af formålet med kampagnen kan de enkelte rådgiverteams optaget på rammeaftalen kun tildeles ét konkret projekt under rammeaftalen. Dette indebæ- 4 / 6

5 rer tillige, at uanset at et rådgiverteam er optaget på rammeaftalen, kan rådgiverteamet ikke nødvendigvis forvente at få tildelt en opgave, da antallet af opgaver er færre end antallet af rådgiverteams optaget på rammeaftalen. I tilfælde af at flere skoler/kommuner vurderer den samme tilbudsgiver til at være den økonomisk mest egnede i forhold til et projekt, tildeles projekterne efter et først-til-mølleprincip. Dette indebærer, at når et rådgiverteam er tildelt et projekt under rammeaftalen, vil efterfølgende skoler/kommuner ikke kunne tildele et projekt til det pågældende rådgiverteam. Tidsplan Tilbuddene skal være sekretariatet i hænde senest d. 23. september kl. 12. Det forventes, at rådgivere, der tildeles en rammeaftale, får svar medio oktober Endelig accept af tilbudsgiverens tilbud på rammeaftalen og dermed indgåelse af rammeaftale fremsendes efter en 10-dages stand still periode. Det forventes, at tildeling af projekter under rammeaftalen sker ultimo oktober 2014/primo november 2014, og at kontrakter mellem det enkelte rådgiverteam og den enkelte skole/kommune som en konsekvens heraf indgås primo november 2014/medio november 2014 efter en 10 dages stand still periode. Projektudviklingen er inddelt i følgende faser: / Programmering (12. nov-18. dec. 2014): rådgiver og skoler udarbejder programmer for hvert sted, der i ord, billeder og diagrammer definerer funktioner og behov. Programmeringsfasen indledes med fælles opstartsworkshop d. 12. november 2014 for alle projekter. Fasen afsluttes med aflevering af program 18. december 2014 kl. 16. Der holdes et sparringsmøde pr. projekt d. 8. januar / Skitseprojekt (januar-marts 2015): udvikling og godkendelse af skitseforslag. Midtvejs i fasen, d. 4. februar 2015, afholdes en fælles workshop for alle projekter. Fasen afsluttes med aflevering af skitseforslag d. 16. marts Der holdes et sparringsmøde pr. projekt d. 23. marts / Projektforslag (april-juni 2015): udvikling og godkendelse af projektforslag. Projektforslag afleveres den 12. juni 2015 kl. 16. Der afholdes evt. et sparringsmøde pr. projekt d. 23. juni / Realisering (juni ): projekterne realiseres i de enkelte kommuner. Projekterne giver status hver 3. måned til sekretariatet. Økonomi Kampagnen har et samlet budget 20 mio. kr. til realisering af eksempelprojekter, inkl. rådgivning. Det forventes, at der er en kommunal medfinansiering på minimum 20 mio. kr. Projekterne støttes med op til 50 procent af anlægssummen, dog med max. 5 mio. kr. pr. projekt. Honorar for de enkelte opgaver vil udgøre 15 % af anlægssummen. Organisation Initiativet udføres som et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund. På vegne af de udvalgte skoler og kommuner udbydes en rammeaftale for rådgivning til projekter under Skole+. 5 / 6

6 Vurdering af tilbudsgivers egnethed samt optagelse på rammeaftalen foretages af Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund med støtte fra kampagnens sekretariat. 6 / 6 Den endelige tildeling af projekter foretages af den enkelte skole/kommune, og endelig aftale om udførelse af en opgave indgås således med den enkelte skole/kommune. Som sekretariat for initiativet er tilknyttet Dansk Bygningsarv A/S. Indleveringsfrist og format Deadline for indlevering af tilbud er den 23. september 2014 kl. 12. Tilbuddet skal sendes i 8 hard-copy eksemplarer i A4 format samt som pdf-fil på USBstik til: SKOLE+ C/O Dansk Bygningsarv Borgergade København K Yderligere oplysninger Tilbudsgiverne kan til brug for deres tilbud skriftligt stille spørgsmål om udbudsmaterialet. Det er muligt at stille afklarende spørgsmål skriftligt ved henvendelse til Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan afgives senest seks dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end seks dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort i anonymiseret form på Svar vil således ikke blive tilsendt den enkelte spørger/tilbudsgiver. Kontraktgrundlag Alle tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidig få skriftligt underretning om, hvorvidt de er optaget på rammeaftalen. Efter udløbet af stand still perioden vil de tilbudsgivere, der er optaget på rammeaftalen få fremsendt en endelig accept af, at tilbudsgivers tilbud er accepteret, og at tilbudsgiver som en konsekvens heraf er optaget på rammeaftalen. Kontrakt for det enkelte projekt indgås på grundlag af vedlagte aftaleudkast, se bilag A. 6 / 6

7 BILAG A UDKAST, Aftaleformular - rådgivningsaftaler vedrørende rådgivning for projekter under kampagnen SKOLE+

8 Indholdsfortegnelse 1. Parterne Opgaven Aftalegrundlag Samarbejde og organisation Rådgiverens ydelser Bygherrens ydelser Tidsfrister Økonomisk ramme [hvis relevant] Honorar Udlæg Udbetaling af honorar og udlæg Ansvar og forsikring Kontaktpersoner Tvister Underskrift og ikrafttræden Bilag Bilag 1: Bilag 2: Opgave- og ydelsesbeskrivelse af [ ] Ansvarsforsikring (police) 2

9 1. Parterne 1.1 Mellem [ ] (i det følgende benævnt Bygherren ) og [ ] (i det følgende benævnt "Rådgiveren") er dags dato indgået aftale om totalrådgivning (i det følgende benævnt Aftalen). 1.2 Rådgiveren har til opgavens løsning tilknyttet følgende underrådgivere: [ ]. 2. Opgaven 2.1 Aftalen omfatter totalrådgivning i forbindelse med [kort beskrivelse af den konkrete opgave]. Projektet og rådgivningens omfang er nærmere beskrevet i opgave- og ydelsesbeskrivelsen (bilag 1). 2.2 Projektet er tildelt støtte under den af Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund i fællesskab igangsatte kampagne SKOLE+. Rådgiveren er derfor i sin rådgivning forpligtet til at opfylde de retningslinjer og betingelser, der gælder for den tildelte støtte. 3. Aftalegrundlag 3.1 For Aftalen gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter gælder det højest prioriterede forud for det lavere prioriterede. 3

10 Et lavere prioriteret dokument kan dog udfylde, uddybe eller supplere et højere prioriteret Nærværende Aftale Opgave- og ydelsesbeskrivelse af [ ] (bilag 1) Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 udgivet af FRI og DANSKE ARK Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og Bistand, ABR Rådgiverens tilbud af [datoen for tilbuddet på rammeaftalen]. 3.2 Opgaven skal i øvrigt udføres og samtlige ydelser skal leveres i overensstemmelse med de på tidspunktet for underskrivelse af Aftalen gældende love og forordninger, standardnormer, myndighedspraksis mv. Hvis sådanne måtte blive ændret i perioden frem til opgavens afslutning, er Rådgiveren forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med sådanne ændrede love og normer mv. 3.3 Enhver ændring i Aftalen og aftalegrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af begge parter for at være bindende. 4. Samarbejde og organisation 4.1 Til at varetage projektets overordnede koordinering og styring nedsættes der en projektledelse bestående af følgende personer: [minimum 1 repræsentant for Bygherren] [minimum 1 repræsentant for Rådgiveren] Projektledelsen mødes efter behov, dog minimum [ ] for at drøfte projektets stade og fremdrift med særlig fokus på tid, økonomi og kvalitet. Projektledelsen udarbejder i øvrigt en mødeplan, som regulerer den forventede mødeaktivitet under projektet, herunder hvem der skal deltage i hvilke møder, og hvem der udarbejder referater fra de enkelte møder. 4

11 Rådgiveren medvirker herudover i det nødvendige omfang i møder med Bygherren og alle øvrige aktører tilknyttet projektet i såvel projekterings- som udførelsesfasen. 4.2 Bygherren skal inddrages i alle væsentlige beslutninger vedrørende det samlede materialevalg, ligesom alt materiale skal fremsendes til Bygherren til løbende gennemsyn og så betids, at eventuelle projektkoordinationer kan indarbejdes. Umiddelbart efter indgåelse af Aftalen udarbejder Rådgiveren derfor en overordnet designbeslutningsplan angivende de beslutninger, som Bygherren skal inddrages i, herunder det materiale som Bygherren skal have til gennemsyn med frist for fremsendelse af materialet til Bygherren til gennemsyn samt frist for Bygherrens kommentering og gennemgang af materialet. 4.3 Bygherren fastlægger i øvrigt retningslinjer for indstillingsprocedure, bilagsekspedition, regnskabsopstilling mv., som Rådgiveren er forpligtet til at følge. 4.4 Rådgiveren er forpligtet til at anvende de medarbejderressourcer, som er beskrevet i Rådgiverens tilbud af [ ], og som dermed har indgået i Bygherrens beslutning om at tildele rådgivningsopgaven til Rådgiveren. Udskiftning af Rådgiverens medarbejdere på projektet kan således alene finde sted, når den pågældende medarbejder har lovligt forfald i en længere periode, er afskediget som følge af misligholdelse af sit ansættelsesforhold hos Rådgiveren eller efter eget ønske ophører sin ansættelse hos Rådgiveren. I tilfælde af udskiftning af en medarbejder skal Bygherren orienteres herom samt om årsagen til udskiftningen. Nye medarbejdere skal skriftligt godkendes af Bygherren efter forevisning af CV er. Nye medarbejdere til erstatning for udskiftede medarbejdere skal som minimum have samme kvalifikationer som den medarbejder, de erstatter. Rådgiverens bevidste fjernelse af medarbejdere fra projektet uden Bygherrens forudgående accept vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af Aftalen. Rådgiveren og Bygherren skal i øvrigt samarbejde om at afdække eventuelle svagheder i bemandingen hos både Rådgiveren og Byg- 5

12 herren. Med henblik på at sikre projektets succes kan Bygherren i særlige tilfælde kræve, at en medarbejder hos Rådgiveren udskiftes, eller at Rådgiverens bemanding på projektet forøges og/eller forstærkes. 4.5 Hvis arbejdsforholdene af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken Rådgiveren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. Der henvises i den forbindelse til ILO konvention nr. 94. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underrådgivere mv. I så fald påhviler det Rådgiveren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstageren lever op til forpligtelsen i ILO konvention nr. 94. Rådgiveren skal efter skriftligt påkrav fremskaffe relevant dokumentation for såvel egne som eventuelle underrådgiveres arbejdstagere. Dokumentationen skal være Bygherren i hænde senest 2 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Det påhviler Rådgiveren at sørge for, at dokumenterede løn- og arbejdsvilkår er sammenlignelige med danske løn- og arbejdsvilkår. Hvis Rådgiveren ikke efter påkrav eller forhandling lever op til forpligtelserne i henhold til nærværende pkt. 4.5, herunder har fremsendt relevant dokumentation, kan Bygherren kræve en dagbod på kr. pr. arbejdsdag, indtil dokumentationen for, at Rådgiveren lever op til forpligtelserne i henhold til nærværende pkt. 4.5 er modtaget. Bygherren er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til Rådgiveren, efter at boden er forfalden. Undlader Rådgiveren inden for rimelig tid at dokumentere, at Rådgiveren lever op til forpligtelserne i henhold til nærværende pkt. 4.5, herunder at fremsende den krævede dokumentation, er det at betragte som væsentlig misligholdelse af Aftalen. 5. Rådgiverens ydelser 6

13 5.1 Rådgiverens ydelser omfatter følgende: Indledende rådgivning, herunder idéoplæg og program Projekteringsledelse Projektering Udførelse [Nærmere angivelse af de konkrete ydelser, der efterspørges i forbindelse med opgavens varetagelse med henvisning til FRI og DANSKE ARKs ydelsesbeskrivelse.] 5.2 De i punkt 5.1 anførte ydelser udføres i det omfang ikke andet fremgår af opgave- og ydelsesbeskrivelsen (bilag 1) i henhold til ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012, udgivet af FRI og DANSKE ARK. 5.3 Aftalen kan ved Bygherrens skriftlige bestilling udvides til at omfatte særlige opgaver efter nærmere aftale. 6. Bygherrens ydelser 6.1 Ved Bygherrens foranstaltning udføres følgende ydelser: [ ] [ ] 7. Tidsfrister 7.1 Følgende tidsplan er gældende for opgavens udførelse: [Angivelse af tidsplan indeholdende minimum forventet opstart og afslutning af opgaven]. 7.2 Det påhviler Rådgiveren at følge de til enhver tid aftalte tidsfrister og uopholdeligt give skriftlig meddelelse, hvis tidsplanen ikke kan overholdes med angivelse af årsager hertil samt forslag til indhentning af eventuelle forsinkelser. 8. Økonomisk ramme [hvis relevant] 7

14 8.1 Den økonomiske ramme for det samlede projekt er på [ ] kr. ekskl. moms. [Den økonomiske ramme er fast og reguleres ikke, eller den økonomiske ramme reguleres i henhold til [ ].] 8.2 Såfremt den økonomiske ramme overskrides ved tilbudsindhentningen, er Rådgiveren forpligtet til straks og uden særskilt honorering evt. i samarbejde med Bygherren at foretage de projektændringer, som er nødvendige for at bringe projektet i overensstemmelse med den fastlagte økonomiske ramme. Overskrides den økonomiske ramme efter tilbudsindhentningen som følge af ekstraydelser og uforudsete forhold, er Rådgiveren i samarbejde med Bygherren forpligtet til om muligt at finde besparelser, som modsvarer overskridelsen af den økonomiske ramme inkl. eventuelle omkostninger som følge af en forsinkelse forårsaget af omprojekteringen. Rådgiverens udgifter til en sådan omprojektering afholdes som ekstraydelser og skal være indeholdt i den fundne besparelse. Såfremt overskridelsen af den økonomiske ramme efter tilbudsindhentningen kan henføres til Rådgiverens ansvarspådragende forhold, er omprojekteringen vederlagsfri for Bygherren. [Pkt. 8.2, 2. og 3. afsnit, skal kun medtages, hvor rådgivningen relaterer sig til en opgave, der udbydes til entreprenører eller leverandører.] 9. Honorar 9.1 For rådgivningen er aftalt et honorar på 15% af anlægssummen. Anlægssummen opgøres som de faktiske byggeudgifter ekskl. moms for det afsluttende byggeregnskab. 10. Udlæg Udlæg som ABR89, punkt 3.2, dog med følgende præciseringer/undtagelser: 8

15 10.1 Udlæg i forbindelse med rådgivningen dokumenteres med underbilag og refunderes uden administrationstillæg Udlæg i forbindelse med trykning og reproduktion, dog ekskl. interne tryk hos Rådgiveren og Rådgiverens underrådgivere refunderes efter nærmere aftale med Bygherren Udgifter i forbindelse med rejser til og fra [Bygherrens] kommune, herunder udgifter til transport for Rådgiverens medarbejdere til og fra byggepladsen og Bygherrens kontor er Bygherren uvedkommende og refunderes ikke (herunder kørsel i egen bil, fortæring, ophold mv.). Udgifter til møder og besigtigelser, ekspeditioner mv. uden for [Bygherrens] kommune, som sker efter aftale med Bygherren, refunderes efter forudgående skriftlig aftale og efter de for ansatte i staten til enhver tid gældende regler uden tillæg Rådgiveren skal som led i den økonomiske styring af projektet løbende udarbejde budget for udlæg til Bygherrens godkendelse. 11. Udbetaling af honorar og udlæg 11.1 Udbetaling af honorar finder sted i henhold til en mellem parterne aftalt betalingsplan. 12. Ansvar og forsikring 12.1 Rådgiveren er ansvarlig i forhold til reglerne i ABR89 med de præciseringer/undtagelser, der følger af nærværende Aftale. Parterne er altid uanset ansvar forpligtet til at bidrage til at finde den mest optimale løsning for at rette og neutralisere eventuelle fejl og mangler Det forhold, at Bygherren i samarbejde med Rådgiveren repræsenteres af medarbejdere eller en bygherrerådgiver med ekspertise inden for de aktuelle fagområder, fritager på intet tidspunkt Rådgiveren for rådgivningsansvaret. 9

16 12.3 For Rådgiverens ansvar for ydelser i henhold til nærværende Aftale er aftalt en ansvarsbegrænsning på kr. [5 x Rådgiverens samlede honorar i henhold til Aftalen] Forsikring Rådgiveren har tegnet ansvarsforsikring i [forsikringsselskab] dækkende Rådgiverens ansvar (bilag 2). 13. Kontaktpersoner 13.1 Bygherrens kontaktperson er [ ] Rådgiverens kontaktperson er [ ]. Rådgiverens kontaktperson er på Rådgiverens vegne bemyndiget til at indgå samtlige fornødne aftaler med Bygherren. Rådgiveren er forpligtet til at drage omsorg for, at Rådgiverens repræsentant i hele kontraktperioden frem til aflevering er i stand til at være til stede på pladsen hvor rådgivningsydelsen skal leveres i overensstemmelse med Bygherrens rimelige anmodning herom Rådgiveren er ikke bemyndiget til at indgå aftaler på Bygherrens vegne. 14. Tvister 14.1 Hvis der opstår tvist mellem parterne, som det ikke er muligt at løse ved drøftelse mellem de direkte involverede, er den part, som har rejst et krav eller indsigelse, berettiget til at indbringe sagen for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i overensstemmelse med de i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92), 47, indeholdte regler, jf. ABR 89, pkt. 9. Voldgiftsretten sættes i [Bygherrens kommune] Såfremt Bygherren i forbindelse med projektet bliver sagsøgt ved de almindelige domstole, er Bygherren uanset pkt berettiget til at medinddrage Rådgiveren under et sådant søgsmål. I kontrakter, som Rådgiveren indgår med underrådgivere, skal 10

17 Rådgiveren desuden foranledige, at der indsættes en bestemmelse, hvorefter underrådgiveren ligeledes accepterer at kunne medinddrages i sager ved de ordinære domstole efter ovennævnte bestemmelse. 15. Underskrift og ikrafttræden 15.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter Aftalen underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf hver part opbevarer et eksemplar. [ ], den / [ ], den / f. Bygherren f. Rådgiveren [ ] [ ] 11

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Det er kun kommuner, der har tilvejebragt egenfinansiering, der kan søge. SKOLE+ er en invitation til landets kommuner om i samarbejde med folkeskoler og

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Kan man gå med på flere teams som underrådgiver? Da udbudsbetingelserne foreskriver, at et rådgiverteam kun kan tildeles én opgave, er det ikke muligt for en virksomhed at være

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Boligselskabet Sjælland. Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning. 1. Parterne. 2. Opgaverne. CVR nr Sjællandsvænget Roskilde

Boligselskabet Sjælland. Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning. 1. Parterne. 2. Opgaverne. CVR nr Sjællandsvænget Roskilde Boligselskabet Sjælland Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning 1. Parterne 1.1 Boligselskabet Sjælland CVR nr. 4200 8419 Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde i det efterfølgende kaldet Bygherren og 1.2

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Udkast Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr. 038144-0071 TBR/HAI 25. juni 2012 Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Holst, Advokater Hans Broges

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant

Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant København, d. 14. januar 2016 På forkant c/o Borgergade 111 DK - 1300 København K info@paaforkant.dk www.paaforkant.dk Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast til rammeaftale 02.august 2016

Udkast til rammeaftale 02.august 2016 Udkast til rammeaftale 02.august 2016 Alabu Bolig Rammeaftale, Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning 1. Parterne 1.1 Undertegnede Alabu Bolig Brohusgade 2B 9000 Aalborg i det følgende kaldet Bygherren

Læs mere

Udkast til rammeaftale

Udkast til rammeaftale Rammeaftale, Totalrådgivning 22. August 2016 FællesBo, Herning Udkast til rammeaftale Side 2 af 12 1. Parterne 1.1 Undertegnede FællesBo Nygade 20 7400 Herning i det følgende kaldet Bygherren som kontaktperson

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Dato: 23. oktober 2013 J. nr.: 102794 TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Rettelsesblad 03 til udbudsbetingelser af 24. september 2013 Spørgsmål 1: Hvordan hænger 1.4 og 3.2 sammen? I 1.4 anføres,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 mellem Aarhus Kommune v/arealudvikling Aarhus Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C v/kontaktperson

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten 1 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten EU-udbudsnummer Referencenummer 2013-050435 Region

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

vedrørende skibsteknisk rådgivning i forbindelse med indkøb af ny færge

vedrørende skibsteknisk rådgivning i forbindelse med indkøb af ny færge Aarhus Marts 2017 Sagsnr. 023987-0008 tbr/tbr/dla Rådgivningsaftale Mellem Færgeselskabet Læsø K/S og CVR-nr. vedrørende skibsteknisk rådgivning i forbindelse med indkøb af ny færge København Langelinie

Læs mere

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkurrencebetingelser nov. 2012 1. Generel information... 2 2. Udbudsmaterialet... 2 3. Regler for afgivelse af tilbud... 3 4. Vurdering

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

SKABELON FOR OPFORDRINGSSKRIVELSE IFM. GENÅBNING AF KONKURREN- CEN (MINIUDBUD)

SKABELON FOR OPFORDRINGSSKRIVELSE IFM. GENÅBNING AF KONKURREN- CEN (MINIUDBUD) SKABELON FOR OPFORDRINGSSKRIVELSE IFM. GENÅBNING AF KONKURREN- CEN (MINIUDBUD) Bygherren afholder miniudbud i overensstemmelse med punkt 5.1 i den indgåede rammeaftale af dato 2017 mellem Rådgiveren og

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Microsimulering af cyklister i myldretid

Microsimulering af cyklister i myldretid Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om rådgivning og bistand til Microsimulering af cyklister i myldretid Dato: 18.04.2012 Sagsnr.: 2011- Dok.nr.: 2012- CVR nr. Københavns Kommune: 64942212 CVR nr. Rådgiver:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

Annonceringsmateriale

Annonceringsmateriale Juni 2013 Sagsnr. 035514-0002 psj/abd/afj Annonceringsmateriale Udbud af byggeforretningsførerydelse i forbindelse med om- og tilbygning af Plejecentret Birgittehjemmet 2/7 1. Generelle udbudsbetingelser

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Rådgivningskontrakt. UDKAST Aarhus Juni 2016. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

Rådgivningskontrakt. UDKAST Aarhus Juni 2016. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 UDKAST Aarhus Juni 2016 Rådgivningskontrakt København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere