UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13."

Transkript

1 UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK København K T: UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014 Bag kampagnen står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund

2 Rådgivere søges til SKOLE+ Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund udbyder hermed i henhold til udbudsdirektivet en rammeaftale for rådgivning af projekter under kampagnen SKOLE+. Rådgivningen skal benyttes af de udvalgte skoler i medfør af principperne om gavedisposition. Rådgivere i form af tegnestuer og sammensatte rådgiverteams opfordres til at søge om at bistå de valgte eksempelprojekter i udvikling og realisering af deres visioner. Både erfarne og nyetablerede rådgivere opfordres til at søge. Der er tale om 3-5 projekter uden økonomisk eller brugsmæssig sammenhæng. Pga. ønsket om diversitet og opgavernes forskellige karakter forventes det, at tilbudsgiver max kan tildeles én rådgivningskontrakt. Opgaven Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund har taget initiativ til i fælleskab at igangsætte kampagnen SKOLE+, som skal vise nye veje til, hvordan landets folkeskoler kan indrettes, så de i højere grad inviterer til fysisk aktivitet for både skolens brugere, lokale idrætsforeninger og lokalsamfundet generelt. Med reformen af folkeskoleloven bliver skoledagen længere, mere sammenhængende og eleverne skal i højere grad inddrages i aktiviteter med idræt og bevægelse. Samtidig skal skolen åbnes endnu mere op imod lokalsamfundet via samarbejde med idrætsforeninger og andre lokale aktører. Men mange folkeskoler har ikke faciliteterne til det og mangler inspiration til, hvordan netop deres skole kan opdateres. Opgaven er at vise, hvordan skolens eksisterende indendørsfaciliteter kan indrettes og gentænkes, så de inviterer til idræt og bevægelse, og så skolens faciliteter understøtter skolen som et lokalt samlingssted for mange forskellige målgrupper, både i skoletid, såvel som fritid. Der er i marts 2014 udsendt en invitation til alle landets kommuner og folkeskoler om - sammen med lokale idrætsforeninger og lokalsamfundet generelt - at byde ind med en konkret skole og en vision for den fremtidige brug. I oktober 2014 udvælges 3-5 skoler, som får støtte af kampagnen til at udvikle og realisere projekter. Det er til disse projekter, der søges rådgivere. Der forventes udvalgt 3-5 projekter, men der kan blive tale om flere projekter afhængigt af de enkelte projekters økonomi. Bygherre på projekterne er de enkelte skoler/kommuner. Det er en betingelse for tildeling af støtte fra kampagnen, at den pågældende skole benytter en af rådgiverne på rammeaftalen. Der er for hvert eksempelprojekt tale om en totalrådgivningsopgave. Totalrådgivningen indeholder følgende ydelser jf. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012 udgivet af FRI og Danske ARK: / Indledende rådgivning, herunder idéoplæg og program (afsnit 1.1 og 1.2) / Projekteringsledelse (afsnit 2.1) / Projektering (afsnit 3.) / Udførelse (afsnit 4.1 og 4.2) Som inspiration ift. opgavens karakter henvises til inspirationskataloget, der kan downloades på På hjemmesiden findes også mere information om kampagnen SKOLE+ i sin helhed. 2 / 6

3 Indhold i tilbud Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers personlige forhold: A. Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, CVR-nummer, kontakt- og personoplysninger. B. Beskrivelse af eventuelle underrådgivere C. Firmapræsentation med kort beskrivelse af virksomhedens organisation og faglighed. D. Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj E. Tro- og loverklæring om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de af udbudsdirektivets artikel 45 anførte udelukkelsesgrunde. F. Såfremt tilbuddet indleveres af et konsortium, skal de i punkt A-J krævede oplysninger vedlægges for samtlige konsortiedeltagere. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil tilbuddet ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne kan have indflydelse på egnethedsvurderingen. G. I det omfang tilbudsgiver ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgivers økonomiske eller tekniske kapacitet ved egnethedsvurderingen, skal tilbuddet vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine økonomiske eller tekniske kompetencer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med projektets udførelse. Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers økonomiske egnethed: H. Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring. I. Oplysning om økonomiske nøgletal (omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital) for de seneste tre regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver som følge af gyldig grund ikke kan fremlægge dokumentation, kan en tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 5. Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers teknisk-faglige egnethed: J. Relevante referencer fra tidligere udførte projekter (max 5). Referencerne bør være udført i løbet af de sidste 3 år. Referencerne skal kunne dokumentere tilbudsgivers adgang til opgaven og erfaring med håndtering af lignende opgaver og totalrådgivning. Referencerne bør derfor indeholde en angivelse af, hvem opgaverne er udført for samt en nærmere beskrivelse af rådgivningens omfang og karakter. Til brug for vurdering af tilbuddet skal tilbuddet desuden indeholde følgende oplysninger: K. Motivationsbeskrivelse indeholdende en beskrivelse af tilbudsgivers tilgang, forståelse og motivation for at byde ind på opgaven (1-2 sider). L. CV er på medarbejdere, der tilknyttes opgaven. CV erne skal beskrive de involverede medarbejderes uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Desuden skal der beskrives den tiltænkte rollefordeling mellem de tilbudte medarbejdere. Der må max leveres 6 CV er. 3 / 6

4 Tilbudsgiver er i tilfælde af tildeling af en opgave under rammeaftalen forpligtet til at løse opgaven med de tilbudte medarbejdere. Tilbud skal være på dansk. Tilbudsgiver opfordres til at formulere sig så kortfattet som muligt og til kun at vedlægge det relevante materiale. Vurdering af tilbudsgivers egnethed Det er en forudsætning for optagelse på rammeaftalen, at tilbudsgiver har den nødvendige økonomiske og teknisk-faglige egnethed. Indledningsvist vil der derfor blive foretaget en vurdering af tilbudsgivers økonomiske egnethed og tilbudsgivers teknisk-faglige egnethed. Tildelingskriterier for rammeaftale Der vil blive indgået rammeaftale med 8 rådgiverteams. Såfremt der fra kampagnen tildeles støtte til mere end 5 projekter, vil antallet af rådgiverteams, der optages på rammeaftalen, dog kunne øges tilsvarende. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af følgende underkriterier: / Kvaliteten af tilbudsgivers tilbudte kompetencer 60 %. Ved vurdering af underkriteriet lægges der vægt på, at de af tilbudsgiver tilbudte medarbejdere kan dokumentere erfaring med løsning af lignende opgaver, samt generelt har kompetencer til at løfte opgaven med faglig sikkerhed. / Kvaliteten af tilbudsgivers motivationsbeskrivelse 40 % Ved vurdering af kvaliteten af tilbudsgivers motivationsbeskrivelse lægges der vægt på, at tilbudsgiver kan synliggøre forståelse og begejstring for opgavens særlige karakter og således kompetencer til at håndtere opgaven kreativt, nytænkende og innovativt. Tildelingskriterier for tildeling af projekter under rammeaftaler Af hensyn til opnåelsen af formålet med kampagnen kan de enkelte rådgiverteams optaget på rammeaftalen kun tildeles ét konkret projekt under rammeaftalen. Tildelingskriteriet for tildeling af projekter under rammeaftalerne er det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet i henhold til følgende underkriterier: / Kvaliteten af tilbudsgivers kompetencer i forhold til det konkrete projekt 50 % Ved vurdering af underkriteriet lægges der vægt på, at de af tilbudsgiver tilbudte medarbejdere kan dokumentere erfaring med løsning af lignende opgaver, samt generelt har kompetencer til at løfte opgaven med faglig sikkerhed. / Kvaliteten af tilbudsgivers motivationsbeskrivelse i forhold til det konkrete projekt 50%. Ved vurdering af kvaliteten af tilbudsgivers motivationsbeskrivelse lægges der vægt på, at tilbudsgiver kan synliggøre forståelse og begejstring for opgavens særlige karakter og således kompetencer til at håndtere opgaven kreativt, nytænkende og innovativt. I forbindelse med tildeling af de konkrete projekter vurderer den enkelte skole/kommune kvaliteten af rådgivers tilbud i forhold til det konkrete projekt, som den pågældende skole/kommune er tildelt støtte til. Af hensyn til opnåelsen af formålet med kampagnen kan de enkelte rådgiverteams optaget på rammeaftalen kun tildeles ét konkret projekt under rammeaftalen. Dette indebæ- 4 / 6

5 rer tillige, at uanset at et rådgiverteam er optaget på rammeaftalen, kan rådgiverteamet ikke nødvendigvis forvente at få tildelt en opgave, da antallet af opgaver er færre end antallet af rådgiverteams optaget på rammeaftalen. I tilfælde af at flere skoler/kommuner vurderer den samme tilbudsgiver til at være den økonomisk mest egnede i forhold til et projekt, tildeles projekterne efter et først-til-mølleprincip. Dette indebærer, at når et rådgiverteam er tildelt et projekt under rammeaftalen, vil efterfølgende skoler/kommuner ikke kunne tildele et projekt til det pågældende rådgiverteam. Tidsplan Tilbuddene skal være sekretariatet i hænde senest d. 23. september kl. 12. Det forventes, at rådgivere, der tildeles en rammeaftale, får svar medio oktober Endelig accept af tilbudsgiverens tilbud på rammeaftalen og dermed indgåelse af rammeaftale fremsendes efter en 10-dages stand still periode. Det forventes, at tildeling af projekter under rammeaftalen sker ultimo oktober 2014/primo november 2014, og at kontrakter mellem det enkelte rådgiverteam og den enkelte skole/kommune som en konsekvens heraf indgås primo november 2014/medio november 2014 efter en 10 dages stand still periode. Projektudviklingen er inddelt i følgende faser: / Programmering (12. nov-18. dec. 2014): rådgiver og skoler udarbejder programmer for hvert sted, der i ord, billeder og diagrammer definerer funktioner og behov. Programmeringsfasen indledes med fælles opstartsworkshop d. 12. november 2014 for alle projekter. Fasen afsluttes med aflevering af program 18. december 2014 kl. 16. Der holdes et sparringsmøde pr. projekt d. 8. januar / Skitseprojekt (januar-marts 2015): udvikling og godkendelse af skitseforslag. Midtvejs i fasen, d. 4. februar 2015, afholdes en fælles workshop for alle projekter. Fasen afsluttes med aflevering af skitseforslag d. 16. marts Der holdes et sparringsmøde pr. projekt d. 23. marts / Projektforslag (april-juni 2015): udvikling og godkendelse af projektforslag. Projektforslag afleveres den 12. juni 2015 kl. 16. Der afholdes evt. et sparringsmøde pr. projekt d. 23. juni / Realisering (juni ): projekterne realiseres i de enkelte kommuner. Projekterne giver status hver 3. måned til sekretariatet. Økonomi Kampagnen har et samlet budget 20 mio. kr. til realisering af eksempelprojekter, inkl. rådgivning. Det forventes, at der er en kommunal medfinansiering på minimum 20 mio. kr. Projekterne støttes med op til 50 procent af anlægssummen, dog med max. 5 mio. kr. pr. projekt. Honorar for de enkelte opgaver vil udgøre 15 % af anlægssummen. Organisation Initiativet udføres som et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund. På vegne af de udvalgte skoler og kommuner udbydes en rammeaftale for rådgivning til projekter under Skole+. 5 / 6

6 Vurdering af tilbudsgivers egnethed samt optagelse på rammeaftalen foretages af Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund med støtte fra kampagnens sekretariat. 6 / 6 Den endelige tildeling af projekter foretages af den enkelte skole/kommune, og endelig aftale om udførelse af en opgave indgås således med den enkelte skole/kommune. Som sekretariat for initiativet er tilknyttet Dansk Bygningsarv A/S. Indleveringsfrist og format Deadline for indlevering af tilbud er den 23. september 2014 kl. 12. Tilbuddet skal sendes i 8 hard-copy eksemplarer i A4 format samt som pdf-fil på USBstik til: SKOLE+ C/O Dansk Bygningsarv Borgergade København K Yderligere oplysninger Tilbudsgiverne kan til brug for deres tilbud skriftligt stille spørgsmål om udbudsmaterialet. Det er muligt at stille afklarende spørgsmål skriftligt ved henvendelse til Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan afgives senest seks dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end seks dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort i anonymiseret form på Svar vil således ikke blive tilsendt den enkelte spørger/tilbudsgiver. Kontraktgrundlag Alle tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidig få skriftligt underretning om, hvorvidt de er optaget på rammeaftalen. Efter udløbet af stand still perioden vil de tilbudsgivere, der er optaget på rammeaftalen få fremsendt en endelig accept af, at tilbudsgivers tilbud er accepteret, og at tilbudsgiver som en konsekvens heraf er optaget på rammeaftalen. Kontrakt for det enkelte projekt indgås på grundlag af vedlagte aftaleudkast, se bilag A. 6 / 6

7 BILAG A UDKAST, Aftaleformular - rådgivningsaftaler vedrørende rådgivning for projekter under kampagnen SKOLE+

8 Indholdsfortegnelse 1. Parterne Opgaven Aftalegrundlag Samarbejde og organisation Rådgiverens ydelser Bygherrens ydelser Tidsfrister Økonomisk ramme [hvis relevant] Honorar Udlæg Udbetaling af honorar og udlæg Ansvar og forsikring Kontaktpersoner Tvister Underskrift og ikrafttræden Bilag Bilag 1: Bilag 2: Opgave- og ydelsesbeskrivelse af [ ] Ansvarsforsikring (police) 2

9 1. Parterne 1.1 Mellem [ ] (i det følgende benævnt Bygherren ) og [ ] (i det følgende benævnt "Rådgiveren") er dags dato indgået aftale om totalrådgivning (i det følgende benævnt Aftalen). 1.2 Rådgiveren har til opgavens løsning tilknyttet følgende underrådgivere: [ ]. 2. Opgaven 2.1 Aftalen omfatter totalrådgivning i forbindelse med [kort beskrivelse af den konkrete opgave]. Projektet og rådgivningens omfang er nærmere beskrevet i opgave- og ydelsesbeskrivelsen (bilag 1). 2.2 Projektet er tildelt støtte under den af Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund i fællesskab igangsatte kampagne SKOLE+. Rådgiveren er derfor i sin rådgivning forpligtet til at opfylde de retningslinjer og betingelser, der gælder for den tildelte støtte. 3. Aftalegrundlag 3.1 For Aftalen gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter gælder det højest prioriterede forud for det lavere prioriterede. 3

10 Et lavere prioriteret dokument kan dog udfylde, uddybe eller supplere et højere prioriteret Nærværende Aftale Opgave- og ydelsesbeskrivelse af [ ] (bilag 1) Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 udgivet af FRI og DANSKE ARK Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og Bistand, ABR Rådgiverens tilbud af [datoen for tilbuddet på rammeaftalen]. 3.2 Opgaven skal i øvrigt udføres og samtlige ydelser skal leveres i overensstemmelse med de på tidspunktet for underskrivelse af Aftalen gældende love og forordninger, standardnormer, myndighedspraksis mv. Hvis sådanne måtte blive ændret i perioden frem til opgavens afslutning, er Rådgiveren forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med sådanne ændrede love og normer mv. 3.3 Enhver ændring i Aftalen og aftalegrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af begge parter for at være bindende. 4. Samarbejde og organisation 4.1 Til at varetage projektets overordnede koordinering og styring nedsættes der en projektledelse bestående af følgende personer: [minimum 1 repræsentant for Bygherren] [minimum 1 repræsentant for Rådgiveren] Projektledelsen mødes efter behov, dog minimum [ ] for at drøfte projektets stade og fremdrift med særlig fokus på tid, økonomi og kvalitet. Projektledelsen udarbejder i øvrigt en mødeplan, som regulerer den forventede mødeaktivitet under projektet, herunder hvem der skal deltage i hvilke møder, og hvem der udarbejder referater fra de enkelte møder. 4

11 Rådgiveren medvirker herudover i det nødvendige omfang i møder med Bygherren og alle øvrige aktører tilknyttet projektet i såvel projekterings- som udførelsesfasen. 4.2 Bygherren skal inddrages i alle væsentlige beslutninger vedrørende det samlede materialevalg, ligesom alt materiale skal fremsendes til Bygherren til løbende gennemsyn og så betids, at eventuelle projektkoordinationer kan indarbejdes. Umiddelbart efter indgåelse af Aftalen udarbejder Rådgiveren derfor en overordnet designbeslutningsplan angivende de beslutninger, som Bygherren skal inddrages i, herunder det materiale som Bygherren skal have til gennemsyn med frist for fremsendelse af materialet til Bygherren til gennemsyn samt frist for Bygherrens kommentering og gennemgang af materialet. 4.3 Bygherren fastlægger i øvrigt retningslinjer for indstillingsprocedure, bilagsekspedition, regnskabsopstilling mv., som Rådgiveren er forpligtet til at følge. 4.4 Rådgiveren er forpligtet til at anvende de medarbejderressourcer, som er beskrevet i Rådgiverens tilbud af [ ], og som dermed har indgået i Bygherrens beslutning om at tildele rådgivningsopgaven til Rådgiveren. Udskiftning af Rådgiverens medarbejdere på projektet kan således alene finde sted, når den pågældende medarbejder har lovligt forfald i en længere periode, er afskediget som følge af misligholdelse af sit ansættelsesforhold hos Rådgiveren eller efter eget ønske ophører sin ansættelse hos Rådgiveren. I tilfælde af udskiftning af en medarbejder skal Bygherren orienteres herom samt om årsagen til udskiftningen. Nye medarbejdere skal skriftligt godkendes af Bygherren efter forevisning af CV er. Nye medarbejdere til erstatning for udskiftede medarbejdere skal som minimum have samme kvalifikationer som den medarbejder, de erstatter. Rådgiverens bevidste fjernelse af medarbejdere fra projektet uden Bygherrens forudgående accept vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af Aftalen. Rådgiveren og Bygherren skal i øvrigt samarbejde om at afdække eventuelle svagheder i bemandingen hos både Rådgiveren og Byg- 5

12 herren. Med henblik på at sikre projektets succes kan Bygherren i særlige tilfælde kræve, at en medarbejder hos Rådgiveren udskiftes, eller at Rådgiverens bemanding på projektet forøges og/eller forstærkes. 4.5 Hvis arbejdsforholdene af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken Rådgiveren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. Der henvises i den forbindelse til ILO konvention nr. 94. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underrådgivere mv. I så fald påhviler det Rådgiveren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstageren lever op til forpligtelsen i ILO konvention nr. 94. Rådgiveren skal efter skriftligt påkrav fremskaffe relevant dokumentation for såvel egne som eventuelle underrådgiveres arbejdstagere. Dokumentationen skal være Bygherren i hænde senest 2 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Det påhviler Rådgiveren at sørge for, at dokumenterede løn- og arbejdsvilkår er sammenlignelige med danske løn- og arbejdsvilkår. Hvis Rådgiveren ikke efter påkrav eller forhandling lever op til forpligtelserne i henhold til nærværende pkt. 4.5, herunder har fremsendt relevant dokumentation, kan Bygherren kræve en dagbod på kr. pr. arbejdsdag, indtil dokumentationen for, at Rådgiveren lever op til forpligtelserne i henhold til nærværende pkt. 4.5 er modtaget. Bygherren er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til Rådgiveren, efter at boden er forfalden. Undlader Rådgiveren inden for rimelig tid at dokumentere, at Rådgiveren lever op til forpligtelserne i henhold til nærværende pkt. 4.5, herunder at fremsende den krævede dokumentation, er det at betragte som væsentlig misligholdelse af Aftalen. 5. Rådgiverens ydelser 6

13 5.1 Rådgiverens ydelser omfatter følgende: Indledende rådgivning, herunder idéoplæg og program Projekteringsledelse Projektering Udførelse [Nærmere angivelse af de konkrete ydelser, der efterspørges i forbindelse med opgavens varetagelse med henvisning til FRI og DANSKE ARKs ydelsesbeskrivelse.] 5.2 De i punkt 5.1 anførte ydelser udføres i det omfang ikke andet fremgår af opgave- og ydelsesbeskrivelsen (bilag 1) i henhold til ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012, udgivet af FRI og DANSKE ARK. 5.3 Aftalen kan ved Bygherrens skriftlige bestilling udvides til at omfatte særlige opgaver efter nærmere aftale. 6. Bygherrens ydelser 6.1 Ved Bygherrens foranstaltning udføres følgende ydelser: [ ] [ ] 7. Tidsfrister 7.1 Følgende tidsplan er gældende for opgavens udførelse: [Angivelse af tidsplan indeholdende minimum forventet opstart og afslutning af opgaven]. 7.2 Det påhviler Rådgiveren at følge de til enhver tid aftalte tidsfrister og uopholdeligt give skriftlig meddelelse, hvis tidsplanen ikke kan overholdes med angivelse af årsager hertil samt forslag til indhentning af eventuelle forsinkelser. 8. Økonomisk ramme [hvis relevant] 7

14 8.1 Den økonomiske ramme for det samlede projekt er på [ ] kr. ekskl. moms. [Den økonomiske ramme er fast og reguleres ikke, eller den økonomiske ramme reguleres i henhold til [ ].] 8.2 Såfremt den økonomiske ramme overskrides ved tilbudsindhentningen, er Rådgiveren forpligtet til straks og uden særskilt honorering evt. i samarbejde med Bygherren at foretage de projektændringer, som er nødvendige for at bringe projektet i overensstemmelse med den fastlagte økonomiske ramme. Overskrides den økonomiske ramme efter tilbudsindhentningen som følge af ekstraydelser og uforudsete forhold, er Rådgiveren i samarbejde med Bygherren forpligtet til om muligt at finde besparelser, som modsvarer overskridelsen af den økonomiske ramme inkl. eventuelle omkostninger som følge af en forsinkelse forårsaget af omprojekteringen. Rådgiverens udgifter til en sådan omprojektering afholdes som ekstraydelser og skal være indeholdt i den fundne besparelse. Såfremt overskridelsen af den økonomiske ramme efter tilbudsindhentningen kan henføres til Rådgiverens ansvarspådragende forhold, er omprojekteringen vederlagsfri for Bygherren. [Pkt. 8.2, 2. og 3. afsnit, skal kun medtages, hvor rådgivningen relaterer sig til en opgave, der udbydes til entreprenører eller leverandører.] 9. Honorar 9.1 For rådgivningen er aftalt et honorar på 15% af anlægssummen. Anlægssummen opgøres som de faktiske byggeudgifter ekskl. moms for det afsluttende byggeregnskab. 10. Udlæg Udlæg som ABR89, punkt 3.2, dog med følgende præciseringer/undtagelser: 8

15 10.1 Udlæg i forbindelse med rådgivningen dokumenteres med underbilag og refunderes uden administrationstillæg Udlæg i forbindelse med trykning og reproduktion, dog ekskl. interne tryk hos Rådgiveren og Rådgiverens underrådgivere refunderes efter nærmere aftale med Bygherren Udgifter i forbindelse med rejser til og fra [Bygherrens] kommune, herunder udgifter til transport for Rådgiverens medarbejdere til og fra byggepladsen og Bygherrens kontor er Bygherren uvedkommende og refunderes ikke (herunder kørsel i egen bil, fortæring, ophold mv.). Udgifter til møder og besigtigelser, ekspeditioner mv. uden for [Bygherrens] kommune, som sker efter aftale med Bygherren, refunderes efter forudgående skriftlig aftale og efter de for ansatte i staten til enhver tid gældende regler uden tillæg Rådgiveren skal som led i den økonomiske styring af projektet løbende udarbejde budget for udlæg til Bygherrens godkendelse. 11. Udbetaling af honorar og udlæg 11.1 Udbetaling af honorar finder sted i henhold til en mellem parterne aftalt betalingsplan. 12. Ansvar og forsikring 12.1 Rådgiveren er ansvarlig i forhold til reglerne i ABR89 med de præciseringer/undtagelser, der følger af nærværende Aftale. Parterne er altid uanset ansvar forpligtet til at bidrage til at finde den mest optimale løsning for at rette og neutralisere eventuelle fejl og mangler Det forhold, at Bygherren i samarbejde med Rådgiveren repræsenteres af medarbejdere eller en bygherrerådgiver med ekspertise inden for de aktuelle fagområder, fritager på intet tidspunkt Rådgiveren for rådgivningsansvaret. 9

16 12.3 For Rådgiverens ansvar for ydelser i henhold til nærværende Aftale er aftalt en ansvarsbegrænsning på kr. [5 x Rådgiverens samlede honorar i henhold til Aftalen] Forsikring Rådgiveren har tegnet ansvarsforsikring i [forsikringsselskab] dækkende Rådgiverens ansvar (bilag 2). 13. Kontaktpersoner 13.1 Bygherrens kontaktperson er [ ] Rådgiverens kontaktperson er [ ]. Rådgiverens kontaktperson er på Rådgiverens vegne bemyndiget til at indgå samtlige fornødne aftaler med Bygherren. Rådgiveren er forpligtet til at drage omsorg for, at Rådgiverens repræsentant i hele kontraktperioden frem til aflevering er i stand til at være til stede på pladsen hvor rådgivningsydelsen skal leveres i overensstemmelse med Bygherrens rimelige anmodning herom Rådgiveren er ikke bemyndiget til at indgå aftaler på Bygherrens vegne. 14. Tvister 14.1 Hvis der opstår tvist mellem parterne, som det ikke er muligt at løse ved drøftelse mellem de direkte involverede, er den part, som har rejst et krav eller indsigelse, berettiget til at indbringe sagen for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i overensstemmelse med de i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92), 47, indeholdte regler, jf. ABR 89, pkt. 9. Voldgiftsretten sættes i [Bygherrens kommune] Såfremt Bygherren i forbindelse med projektet bliver sagsøgt ved de almindelige domstole, er Bygherren uanset pkt berettiget til at medinddrage Rådgiveren under et sådant søgsmål. I kontrakter, som Rådgiveren indgår med underrådgivere, skal 10

17 Rådgiveren desuden foranledige, at der indsættes en bestemmelse, hvorefter underrådgiveren ligeledes accepterer at kunne medinddrages i sager ved de ordinære domstole efter ovennævnte bestemmelse. 15. Underskrift og ikrafttræden 15.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter Aftalen underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf hver part opbevarer et eksemplar. [ ], den / [ ], den / f. Bygherren f. Rådgiveren [ ] [ ] 11

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Udkast Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr. 038144-0071 TBR/HAI 25. juni 2012 Kontrakt vedrørende konsulentydelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Holst, Advokater Hans Broges

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Totalrådgivningsaftale, udkast december 2014

Totalrådgivningsaftale, udkast december 2014 Totalrådgivningsaftale, udkast december 2014 Mellem VIA University College Skejbyvej 1 DK 8240 Risskov og [ ] [ ] [ ] vedrørende Totalrådgivning for: Nyt byggeri på Campus Århus Nord 1. Parterne 1.1 Mellem

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Prækvalifikationsgrundlag Juli 2015 VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Revision 0 Dato 2015-07-17 Udarbejdet af LER Kontrolleret

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere