UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13."

Transkript

1 UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK København K T: UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014 Bag kampagnen står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund

2 Rådgivere søges til SKOLE+ Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund udbyder hermed i henhold til udbudsdirektivet en rammeaftale for rådgivning af projekter under kampagnen SKOLE+. Rådgivningen skal benyttes af de udvalgte skoler i medfør af principperne om gavedisposition. Rådgivere i form af tegnestuer og sammensatte rådgiverteams opfordres til at søge om at bistå de valgte eksempelprojekter i udvikling og realisering af deres visioner. Både erfarne og nyetablerede rådgivere opfordres til at søge. Der er tale om 3-5 projekter uden økonomisk eller brugsmæssig sammenhæng. Pga. ønsket om diversitet og opgavernes forskellige karakter forventes det, at tilbudsgiver max kan tildeles én rådgivningskontrakt. Opgaven Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund har taget initiativ til i fælleskab at igangsætte kampagnen SKOLE+, som skal vise nye veje til, hvordan landets folkeskoler kan indrettes, så de i højere grad inviterer til fysisk aktivitet for både skolens brugere, lokale idrætsforeninger og lokalsamfundet generelt. Med reformen af folkeskoleloven bliver skoledagen længere, mere sammenhængende og eleverne skal i højere grad inddrages i aktiviteter med idræt og bevægelse. Samtidig skal skolen åbnes endnu mere op imod lokalsamfundet via samarbejde med idrætsforeninger og andre lokale aktører. Men mange folkeskoler har ikke faciliteterne til det og mangler inspiration til, hvordan netop deres skole kan opdateres. Opgaven er at vise, hvordan skolens eksisterende indendørsfaciliteter kan indrettes og gentænkes, så de inviterer til idræt og bevægelse, og så skolens faciliteter understøtter skolen som et lokalt samlingssted for mange forskellige målgrupper, både i skoletid, såvel som fritid. Der er i marts 2014 udsendt en invitation til alle landets kommuner og folkeskoler om - sammen med lokale idrætsforeninger og lokalsamfundet generelt - at byde ind med en konkret skole og en vision for den fremtidige brug. I oktober 2014 udvælges 3-5 skoler, som får støtte af kampagnen til at udvikle og realisere projekter. Det er til disse projekter, der søges rådgivere. Der forventes udvalgt 3-5 projekter, men der kan blive tale om flere projekter afhængigt af de enkelte projekters økonomi. Bygherre på projekterne er de enkelte skoler/kommuner. Det er en betingelse for tildeling af støtte fra kampagnen, at den pågældende skole benytter en af rådgiverne på rammeaftalen. Der er for hvert eksempelprojekt tale om en totalrådgivningsopgave. Totalrådgivningen indeholder følgende ydelser jf. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012 udgivet af FRI og Danske ARK: / Indledende rådgivning, herunder idéoplæg og program (afsnit 1.1 og 1.2) / Projekteringsledelse (afsnit 2.1) / Projektering (afsnit 3.) / Udførelse (afsnit 4.1 og 4.2) Som inspiration ift. opgavens karakter henvises til inspirationskataloget, der kan downloades på På hjemmesiden findes også mere information om kampagnen SKOLE+ i sin helhed. 2 / 6

3 Indhold i tilbud Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers personlige forhold: A. Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, CVR-nummer, kontakt- og personoplysninger. B. Beskrivelse af eventuelle underrådgivere C. Firmapræsentation med kort beskrivelse af virksomhedens organisation og faglighed. D. Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj E. Tro- og loverklæring om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de af udbudsdirektivets artikel 45 anførte udelukkelsesgrunde. F. Såfremt tilbuddet indleveres af et konsortium, skal de i punkt A-J krævede oplysninger vedlægges for samtlige konsortiedeltagere. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil tilbuddet ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne kan have indflydelse på egnethedsvurderingen. G. I det omfang tilbudsgiver ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgivers økonomiske eller tekniske kapacitet ved egnethedsvurderingen, skal tilbuddet vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine økonomiske eller tekniske kompetencer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med projektets udførelse. Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers økonomiske egnethed: H. Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring. I. Oplysning om økonomiske nøgletal (omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital) for de seneste tre regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver som følge af gyldig grund ikke kan fremlægge dokumentation, kan en tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 5. Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers teknisk-faglige egnethed: J. Relevante referencer fra tidligere udførte projekter (max 5). Referencerne bør være udført i løbet af de sidste 3 år. Referencerne skal kunne dokumentere tilbudsgivers adgang til opgaven og erfaring med håndtering af lignende opgaver og totalrådgivning. Referencerne bør derfor indeholde en angivelse af, hvem opgaverne er udført for samt en nærmere beskrivelse af rådgivningens omfang og karakter. Til brug for vurdering af tilbuddet skal tilbuddet desuden indeholde følgende oplysninger: K. Motivationsbeskrivelse indeholdende en beskrivelse af tilbudsgivers tilgang, forståelse og motivation for at byde ind på opgaven (1-2 sider). L. CV er på medarbejdere, der tilknyttes opgaven. CV erne skal beskrive de involverede medarbejderes uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Desuden skal der beskrives den tiltænkte rollefordeling mellem de tilbudte medarbejdere. Der må max leveres 6 CV er. 3 / 6

4 Tilbudsgiver er i tilfælde af tildeling af en opgave under rammeaftalen forpligtet til at løse opgaven med de tilbudte medarbejdere. Tilbud skal være på dansk. Tilbudsgiver opfordres til at formulere sig så kortfattet som muligt og til kun at vedlægge det relevante materiale. Vurdering af tilbudsgivers egnethed Det er en forudsætning for optagelse på rammeaftalen, at tilbudsgiver har den nødvendige økonomiske og teknisk-faglige egnethed. Indledningsvist vil der derfor blive foretaget en vurdering af tilbudsgivers økonomiske egnethed og tilbudsgivers teknisk-faglige egnethed. Tildelingskriterier for rammeaftale Der vil blive indgået rammeaftale med 8 rådgiverteams. Såfremt der fra kampagnen tildeles støtte til mere end 5 projekter, vil antallet af rådgiverteams, der optages på rammeaftalen, dog kunne øges tilsvarende. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af følgende underkriterier: / Kvaliteten af tilbudsgivers tilbudte kompetencer 60 %. Ved vurdering af underkriteriet lægges der vægt på, at de af tilbudsgiver tilbudte medarbejdere kan dokumentere erfaring med løsning af lignende opgaver, samt generelt har kompetencer til at løfte opgaven med faglig sikkerhed. / Kvaliteten af tilbudsgivers motivationsbeskrivelse 40 % Ved vurdering af kvaliteten af tilbudsgivers motivationsbeskrivelse lægges der vægt på, at tilbudsgiver kan synliggøre forståelse og begejstring for opgavens særlige karakter og således kompetencer til at håndtere opgaven kreativt, nytænkende og innovativt. Tildelingskriterier for tildeling af projekter under rammeaftaler Af hensyn til opnåelsen af formålet med kampagnen kan de enkelte rådgiverteams optaget på rammeaftalen kun tildeles ét konkret projekt under rammeaftalen. Tildelingskriteriet for tildeling af projekter under rammeaftalerne er det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet i henhold til følgende underkriterier: / Kvaliteten af tilbudsgivers kompetencer i forhold til det konkrete projekt 50 % Ved vurdering af underkriteriet lægges der vægt på, at de af tilbudsgiver tilbudte medarbejdere kan dokumentere erfaring med løsning af lignende opgaver, samt generelt har kompetencer til at løfte opgaven med faglig sikkerhed. / Kvaliteten af tilbudsgivers motivationsbeskrivelse i forhold til det konkrete projekt 50%. Ved vurdering af kvaliteten af tilbudsgivers motivationsbeskrivelse lægges der vægt på, at tilbudsgiver kan synliggøre forståelse og begejstring for opgavens særlige karakter og således kompetencer til at håndtere opgaven kreativt, nytænkende og innovativt. I forbindelse med tildeling af de konkrete projekter vurderer den enkelte skole/kommune kvaliteten af rådgivers tilbud i forhold til det konkrete projekt, som den pågældende skole/kommune er tildelt støtte til. Af hensyn til opnåelsen af formålet med kampagnen kan de enkelte rådgiverteams optaget på rammeaftalen kun tildeles ét konkret projekt under rammeaftalen. Dette indebæ- 4 / 6

5 rer tillige, at uanset at et rådgiverteam er optaget på rammeaftalen, kan rådgiverteamet ikke nødvendigvis forvente at få tildelt en opgave, da antallet af opgaver er færre end antallet af rådgiverteams optaget på rammeaftalen. I tilfælde af at flere skoler/kommuner vurderer den samme tilbudsgiver til at være den økonomisk mest egnede i forhold til et projekt, tildeles projekterne efter et først-til-mølleprincip. Dette indebærer, at når et rådgiverteam er tildelt et projekt under rammeaftalen, vil efterfølgende skoler/kommuner ikke kunne tildele et projekt til det pågældende rådgiverteam. Tidsplan Tilbuddene skal være sekretariatet i hænde senest d. 23. september kl. 12. Det forventes, at rådgivere, der tildeles en rammeaftale, får svar medio oktober Endelig accept af tilbudsgiverens tilbud på rammeaftalen og dermed indgåelse af rammeaftale fremsendes efter en 10-dages stand still periode. Det forventes, at tildeling af projekter under rammeaftalen sker ultimo oktober 2014/primo november 2014, og at kontrakter mellem det enkelte rådgiverteam og den enkelte skole/kommune som en konsekvens heraf indgås primo november 2014/medio november 2014 efter en 10 dages stand still periode. Projektudviklingen er inddelt i følgende faser: / Programmering (12. nov-18. dec. 2014): rådgiver og skoler udarbejder programmer for hvert sted, der i ord, billeder og diagrammer definerer funktioner og behov. Programmeringsfasen indledes med fælles opstartsworkshop d. 12. november 2014 for alle projekter. Fasen afsluttes med aflevering af program 18. december 2014 kl. 16. Der holdes et sparringsmøde pr. projekt d. 8. januar / Skitseprojekt (januar-marts 2015): udvikling og godkendelse af skitseforslag. Midtvejs i fasen, d. 4. februar 2015, afholdes en fælles workshop for alle projekter. Fasen afsluttes med aflevering af skitseforslag d. 16. marts Der holdes et sparringsmøde pr. projekt d. 23. marts / Projektforslag (april-juni 2015): udvikling og godkendelse af projektforslag. Projektforslag afleveres den 12. juni 2015 kl. 16. Der afholdes evt. et sparringsmøde pr. projekt d. 23. juni / Realisering (juni ): projekterne realiseres i de enkelte kommuner. Projekterne giver status hver 3. måned til sekretariatet. Økonomi Kampagnen har et samlet budget 20 mio. kr. til realisering af eksempelprojekter, inkl. rådgivning. Det forventes, at der er en kommunal medfinansiering på minimum 20 mio. kr. Projekterne støttes med op til 50 procent af anlægssummen, dog med max. 5 mio. kr. pr. projekt. Honorar for de enkelte opgaver vil udgøre 15 % af anlægssummen. Organisation Initiativet udføres som et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund. På vegne af de udvalgte skoler og kommuner udbydes en rammeaftale for rådgivning til projekter under Skole+. 5 / 6

6 Vurdering af tilbudsgivers egnethed samt optagelse på rammeaftalen foretages af Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund med støtte fra kampagnens sekretariat. 6 / 6 Den endelige tildeling af projekter foretages af den enkelte skole/kommune, og endelig aftale om udførelse af en opgave indgås således med den enkelte skole/kommune. Som sekretariat for initiativet er tilknyttet Dansk Bygningsarv A/S. Indleveringsfrist og format Deadline for indlevering af tilbud er den 23. september 2014 kl. 12. Tilbuddet skal sendes i 8 hard-copy eksemplarer i A4 format samt som pdf-fil på USBstik til: SKOLE+ C/O Dansk Bygningsarv Borgergade København K Yderligere oplysninger Tilbudsgiverne kan til brug for deres tilbud skriftligt stille spørgsmål om udbudsmaterialet. Det er muligt at stille afklarende spørgsmål skriftligt ved henvendelse til Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan afgives senest seks dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end seks dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort i anonymiseret form på Svar vil således ikke blive tilsendt den enkelte spørger/tilbudsgiver. Kontraktgrundlag Alle tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidig få skriftligt underretning om, hvorvidt de er optaget på rammeaftalen. Efter udløbet af stand still perioden vil de tilbudsgivere, der er optaget på rammeaftalen få fremsendt en endelig accept af, at tilbudsgivers tilbud er accepteret, og at tilbudsgiver som en konsekvens heraf er optaget på rammeaftalen. Kontrakt for det enkelte projekt indgås på grundlag af vedlagte aftaleudkast, se bilag A. 6 / 6

7 BILAG A UDKAST, Aftaleformular - rådgivningsaftaler vedrørende rådgivning for projekter under kampagnen SKOLE+

8 Indholdsfortegnelse 1. Parterne Opgaven Aftalegrundlag Samarbejde og organisation Rådgiverens ydelser Bygherrens ydelser Tidsfrister Økonomisk ramme [hvis relevant] Honorar Udlæg Udbetaling af honorar og udlæg Ansvar og forsikring Kontaktpersoner Tvister Underskrift og ikrafttræden Bilag Bilag 1: Bilag 2: Opgave- og ydelsesbeskrivelse af [ ] Ansvarsforsikring (police) 2

9 1. Parterne 1.1 Mellem [ ] (i det følgende benævnt Bygherren ) og [ ] (i det følgende benævnt "Rådgiveren") er dags dato indgået aftale om totalrådgivning (i det følgende benævnt Aftalen). 1.2 Rådgiveren har til opgavens løsning tilknyttet følgende underrådgivere: [ ]. 2. Opgaven 2.1 Aftalen omfatter totalrådgivning i forbindelse med [kort beskrivelse af den konkrete opgave]. Projektet og rådgivningens omfang er nærmere beskrevet i opgave- og ydelsesbeskrivelsen (bilag 1). 2.2 Projektet er tildelt støtte under den af Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund i fællesskab igangsatte kampagne SKOLE+. Rådgiveren er derfor i sin rådgivning forpligtet til at opfylde de retningslinjer og betingelser, der gælder for den tildelte støtte. 3. Aftalegrundlag 3.1 For Aftalen gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter gælder det højest prioriterede forud for det lavere prioriterede. 3

10 Et lavere prioriteret dokument kan dog udfylde, uddybe eller supplere et højere prioriteret Nærværende Aftale Opgave- og ydelsesbeskrivelse af [ ] (bilag 1) Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 udgivet af FRI og DANSKE ARK Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og Bistand, ABR Rådgiverens tilbud af [datoen for tilbuddet på rammeaftalen]. 3.2 Opgaven skal i øvrigt udføres og samtlige ydelser skal leveres i overensstemmelse med de på tidspunktet for underskrivelse af Aftalen gældende love og forordninger, standardnormer, myndighedspraksis mv. Hvis sådanne måtte blive ændret i perioden frem til opgavens afslutning, er Rådgiveren forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med sådanne ændrede love og normer mv. 3.3 Enhver ændring i Aftalen og aftalegrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af begge parter for at være bindende. 4. Samarbejde og organisation 4.1 Til at varetage projektets overordnede koordinering og styring nedsættes der en projektledelse bestående af følgende personer: [minimum 1 repræsentant for Bygherren] [minimum 1 repræsentant for Rådgiveren] Projektledelsen mødes efter behov, dog minimum [ ] for at drøfte projektets stade og fremdrift med særlig fokus på tid, økonomi og kvalitet. Projektledelsen udarbejder i øvrigt en mødeplan, som regulerer den forventede mødeaktivitet under projektet, herunder hvem der skal deltage i hvilke møder, og hvem der udarbejder referater fra de enkelte møder. 4

11 Rådgiveren medvirker herudover i det nødvendige omfang i møder med Bygherren og alle øvrige aktører tilknyttet projektet i såvel projekterings- som udførelsesfasen. 4.2 Bygherren skal inddrages i alle væsentlige beslutninger vedrørende det samlede materialevalg, ligesom alt materiale skal fremsendes til Bygherren til løbende gennemsyn og så betids, at eventuelle projektkoordinationer kan indarbejdes. Umiddelbart efter indgåelse af Aftalen udarbejder Rådgiveren derfor en overordnet designbeslutningsplan angivende de beslutninger, som Bygherren skal inddrages i, herunder det materiale som Bygherren skal have til gennemsyn med frist for fremsendelse af materialet til Bygherren til gennemsyn samt frist for Bygherrens kommentering og gennemgang af materialet. 4.3 Bygherren fastlægger i øvrigt retningslinjer for indstillingsprocedure, bilagsekspedition, regnskabsopstilling mv., som Rådgiveren er forpligtet til at følge. 4.4 Rådgiveren er forpligtet til at anvende de medarbejderressourcer, som er beskrevet i Rådgiverens tilbud af [ ], og som dermed har indgået i Bygherrens beslutning om at tildele rådgivningsopgaven til Rådgiveren. Udskiftning af Rådgiverens medarbejdere på projektet kan således alene finde sted, når den pågældende medarbejder har lovligt forfald i en længere periode, er afskediget som følge af misligholdelse af sit ansættelsesforhold hos Rådgiveren eller efter eget ønske ophører sin ansættelse hos Rådgiveren. I tilfælde af udskiftning af en medarbejder skal Bygherren orienteres herom samt om årsagen til udskiftningen. Nye medarbejdere skal skriftligt godkendes af Bygherren efter forevisning af CV er. Nye medarbejdere til erstatning for udskiftede medarbejdere skal som minimum have samme kvalifikationer som den medarbejder, de erstatter. Rådgiverens bevidste fjernelse af medarbejdere fra projektet uden Bygherrens forudgående accept vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af Aftalen. Rådgiveren og Bygherren skal i øvrigt samarbejde om at afdække eventuelle svagheder i bemandingen hos både Rådgiveren og Byg- 5

12 herren. Med henblik på at sikre projektets succes kan Bygherren i særlige tilfælde kræve, at en medarbejder hos Rådgiveren udskiftes, eller at Rådgiverens bemanding på projektet forøges og/eller forstærkes. 4.5 Hvis arbejdsforholdene af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken Rådgiveren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. Der henvises i den forbindelse til ILO konvention nr. 94. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underrådgivere mv. I så fald påhviler det Rådgiveren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstageren lever op til forpligtelsen i ILO konvention nr. 94. Rådgiveren skal efter skriftligt påkrav fremskaffe relevant dokumentation for såvel egne som eventuelle underrådgiveres arbejdstagere. Dokumentationen skal være Bygherren i hænde senest 2 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Det påhviler Rådgiveren at sørge for, at dokumenterede løn- og arbejdsvilkår er sammenlignelige med danske løn- og arbejdsvilkår. Hvis Rådgiveren ikke efter påkrav eller forhandling lever op til forpligtelserne i henhold til nærværende pkt. 4.5, herunder har fremsendt relevant dokumentation, kan Bygherren kræve en dagbod på kr. pr. arbejdsdag, indtil dokumentationen for, at Rådgiveren lever op til forpligtelserne i henhold til nærværende pkt. 4.5 er modtaget. Bygherren er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til Rådgiveren, efter at boden er forfalden. Undlader Rådgiveren inden for rimelig tid at dokumentere, at Rådgiveren lever op til forpligtelserne i henhold til nærværende pkt. 4.5, herunder at fremsende den krævede dokumentation, er det at betragte som væsentlig misligholdelse af Aftalen. 5. Rådgiverens ydelser 6

13 5.1 Rådgiverens ydelser omfatter følgende: Indledende rådgivning, herunder idéoplæg og program Projekteringsledelse Projektering Udførelse [Nærmere angivelse af de konkrete ydelser, der efterspørges i forbindelse med opgavens varetagelse med henvisning til FRI og DANSKE ARKs ydelsesbeskrivelse.] 5.2 De i punkt 5.1 anførte ydelser udføres i det omfang ikke andet fremgår af opgave- og ydelsesbeskrivelsen (bilag 1) i henhold til ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012, udgivet af FRI og DANSKE ARK. 5.3 Aftalen kan ved Bygherrens skriftlige bestilling udvides til at omfatte særlige opgaver efter nærmere aftale. 6. Bygherrens ydelser 6.1 Ved Bygherrens foranstaltning udføres følgende ydelser: [ ] [ ] 7. Tidsfrister 7.1 Følgende tidsplan er gældende for opgavens udførelse: [Angivelse af tidsplan indeholdende minimum forventet opstart og afslutning af opgaven]. 7.2 Det påhviler Rådgiveren at følge de til enhver tid aftalte tidsfrister og uopholdeligt give skriftlig meddelelse, hvis tidsplanen ikke kan overholdes med angivelse af årsager hertil samt forslag til indhentning af eventuelle forsinkelser. 8. Økonomisk ramme [hvis relevant] 7

14 8.1 Den økonomiske ramme for det samlede projekt er på [ ] kr. ekskl. moms. [Den økonomiske ramme er fast og reguleres ikke, eller den økonomiske ramme reguleres i henhold til [ ].] 8.2 Såfremt den økonomiske ramme overskrides ved tilbudsindhentningen, er Rådgiveren forpligtet til straks og uden særskilt honorering evt. i samarbejde med Bygherren at foretage de projektændringer, som er nødvendige for at bringe projektet i overensstemmelse med den fastlagte økonomiske ramme. Overskrides den økonomiske ramme efter tilbudsindhentningen som følge af ekstraydelser og uforudsete forhold, er Rådgiveren i samarbejde med Bygherren forpligtet til om muligt at finde besparelser, som modsvarer overskridelsen af den økonomiske ramme inkl. eventuelle omkostninger som følge af en forsinkelse forårsaget af omprojekteringen. Rådgiverens udgifter til en sådan omprojektering afholdes som ekstraydelser og skal være indeholdt i den fundne besparelse. Såfremt overskridelsen af den økonomiske ramme efter tilbudsindhentningen kan henføres til Rådgiverens ansvarspådragende forhold, er omprojekteringen vederlagsfri for Bygherren. [Pkt. 8.2, 2. og 3. afsnit, skal kun medtages, hvor rådgivningen relaterer sig til en opgave, der udbydes til entreprenører eller leverandører.] 9. Honorar 9.1 For rådgivningen er aftalt et honorar på 15% af anlægssummen. Anlægssummen opgøres som de faktiske byggeudgifter ekskl. moms for det afsluttende byggeregnskab. 10. Udlæg Udlæg som ABR89, punkt 3.2, dog med følgende præciseringer/undtagelser: 8

15 10.1 Udlæg i forbindelse med rådgivningen dokumenteres med underbilag og refunderes uden administrationstillæg Udlæg i forbindelse med trykning og reproduktion, dog ekskl. interne tryk hos Rådgiveren og Rådgiverens underrådgivere refunderes efter nærmere aftale med Bygherren Udgifter i forbindelse med rejser til og fra [Bygherrens] kommune, herunder udgifter til transport for Rådgiverens medarbejdere til og fra byggepladsen og Bygherrens kontor er Bygherren uvedkommende og refunderes ikke (herunder kørsel i egen bil, fortæring, ophold mv.). Udgifter til møder og besigtigelser, ekspeditioner mv. uden for [Bygherrens] kommune, som sker efter aftale med Bygherren, refunderes efter forudgående skriftlig aftale og efter de for ansatte i staten til enhver tid gældende regler uden tillæg Rådgiveren skal som led i den økonomiske styring af projektet løbende udarbejde budget for udlæg til Bygherrens godkendelse. 11. Udbetaling af honorar og udlæg 11.1 Udbetaling af honorar finder sted i henhold til en mellem parterne aftalt betalingsplan. 12. Ansvar og forsikring 12.1 Rådgiveren er ansvarlig i forhold til reglerne i ABR89 med de præciseringer/undtagelser, der følger af nærværende Aftale. Parterne er altid uanset ansvar forpligtet til at bidrage til at finde den mest optimale løsning for at rette og neutralisere eventuelle fejl og mangler Det forhold, at Bygherren i samarbejde med Rådgiveren repræsenteres af medarbejdere eller en bygherrerådgiver med ekspertise inden for de aktuelle fagområder, fritager på intet tidspunkt Rådgiveren for rådgivningsansvaret. 9

16 12.3 For Rådgiverens ansvar for ydelser i henhold til nærværende Aftale er aftalt en ansvarsbegrænsning på kr. [5 x Rådgiverens samlede honorar i henhold til Aftalen] Forsikring Rådgiveren har tegnet ansvarsforsikring i [forsikringsselskab] dækkende Rådgiverens ansvar (bilag 2). 13. Kontaktpersoner 13.1 Bygherrens kontaktperson er [ ] Rådgiverens kontaktperson er [ ]. Rådgiverens kontaktperson er på Rådgiverens vegne bemyndiget til at indgå samtlige fornødne aftaler med Bygherren. Rådgiveren er forpligtet til at drage omsorg for, at Rådgiverens repræsentant i hele kontraktperioden frem til aflevering er i stand til at være til stede på pladsen hvor rådgivningsydelsen skal leveres i overensstemmelse med Bygherrens rimelige anmodning herom Rådgiveren er ikke bemyndiget til at indgå aftaler på Bygherrens vegne. 14. Tvister 14.1 Hvis der opstår tvist mellem parterne, som det ikke er muligt at løse ved drøftelse mellem de direkte involverede, er den part, som har rejst et krav eller indsigelse, berettiget til at indbringe sagen for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i overensstemmelse med de i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92), 47, indeholdte regler, jf. ABR 89, pkt. 9. Voldgiftsretten sættes i [Bygherrens kommune] Såfremt Bygherren i forbindelse med projektet bliver sagsøgt ved de almindelige domstole, er Bygherren uanset pkt berettiget til at medinddrage Rådgiveren under et sådant søgsmål. I kontrakter, som Rådgiveren indgår med underrådgivere, skal 10

17 Rådgiveren desuden foranledige, at der indsættes en bestemmelse, hvorefter underrådgiveren ligeledes accepterer at kunne medinddrages i sager ved de ordinære domstole efter ovennævnte bestemmelse. 15. Underskrift og ikrafttræden 15.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter Aftalen underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf hver part opbevarer et eksemplar. [ ], den / [ ], den / f. Bygherren f. Rådgiveren [ ] [ ] 11

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere