STRUKTURSTATISTIK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUKTURSTATISTIK 2013"

Transkript

1 7. JULI 2014 STRUKTURSTATISTIK 2013 Revideret udgave STRUKTURSTATISTIK 2013 StrukturStatistik 2013 er baseret på lønoplysninger for ca lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca , hvoraf ca er funktionærer og ca er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca lønmodtagere. Nyheder og særlige forhold StrukturStatistik 2013 følger samme metode som tidligere års StrukturStatistik. Lønniveauerne afspejler den underliggende populations sammensætning. Sammenligning af lønniveauer mellem år skal derfor foretages med forsigtighed. Datagrundlaget for StrukturStatistik 2013 er i lighed med de forudgående år baseret på digitale indberetninger fra de administrative lønsystemer foretaget af virksomheder og lønservicebureauer. Som noget nyt har samtlige indberettende virksomheder modtaget tilbagemeldinger på egne data vedrørende 2013, og virksomhedernes muligheder for at rette eventuelle fejl og mangler er samlet set forbedret. Samtidig er de kvalitetsmæssige krav til data strammet, hvilket har betydet at flere mangelfulde og fejlbehæftede indberetninger er blevet afvist end tidligere. LØNFORDELING, ALLE LØNMODTAGERE Andel af lønninger, procent 10 NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL De strengere krav til kvaliteten af de indberettede data har betydet, at datagrundlaget for StrukturStatistik 2013 er reduceret i forhold til tidligere år. Hvor StrukturStatistik 2012 omfattede ca lønmodtagere, indgår der ca i grundlaget for Forskellen på ca lønmodtagere tilskrives primært introduktionen af tilbagemeldinger til samtlige virksomheder og skærpede krav til data. Forskellen kan således ikke benyttes som mål for i beskæftigelsen inden for DA-området. Fordelingen på lønmodtagergrupper og hovedbrancher ændrer sig ikke væsentligt fra 2012 til En gevinst ved at stille mere restriktive krav til de indberettede oplysninger er, at præcisionen på de enkelte lønkomponenter øges. Blandt andet er kravene til kvaliteten af oplysninger om løn under sygdom øget. De skærpede krav har medført, at fraværsbetalingerne udgør en større andel af den samlede fortjeneste. For voksne lønmodtagere udgør løn under sygdom 3,0 pct. af fortjenesten i 2013, hvor samme lønkomponent i 2012 udgjorde 2,4 pct. af fortjenesten. Stigningen i løn under sygdom afspejler ikke et højere underliggende sygefravær, men skyldes alene kvalitetsforbedringer. Revideret udgave Denne udgave af StrukturStatistik 2013 er en revideret udgave af publikationen som udkom 27. juni Rettelserne vedrører opgørelserne af erhvervserfaring og de tilhørende lønniveauer. Det vil sige, der er rettet på siderne 5 og 9 i de to afsnit, som omhandler erhvervserfaring. De tilhørende figurer er ligeledes rettet til tillæg, kroner pr. time Anm.: Fordelingen dækker 83,6 pct. af lønmodtagerne, som indgår i statistikken og resten har en højere timefortjeneste end 345,00 kr.

2 INDHOLD INDHOLD Strukturstatistik Statistikkens population... 3 Hovedresultater... 6 Udviklingen fra 2012 til Læsevejledning til detaljerede tabelafsnit Lønbegreber Statistiske mål Almindelige lønmodtagere Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Alm. kontor- og kundeservicearbejde Service- og salgsarbejde Arbejde i landbrug, gartneri mv Håndværkspræget arbejde Operatør-, monterings- og transportarbejde Andet manuelt arbejde Ikke-erhvervsrettede uddannelser Arbejdsmarkedsuddannelser Erhvervsuddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Ledere og medarbejdere med særligt ansvar Overordnet ledelse Ledelse i øvrigt Medarbejdere med særligt ansvar Elever og unge under 18 år Elever Unge under 18 år DA STATISTIK StrukturStatistik udkommer en gang årligt og er gratis for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. Virksomheder, der deltager i statistikken, har mulighed for at få adgang til NetStat Løn med egne statistikbearbejdede løntal, kønsopdelt lønstatistik og andre detaljerede udtræk fra StrukturStatistik Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation. Abonnement via DA Forlag StrukturStatistik, 1 nummer: 325 kr. ekskl. moms. Konjunktur- og StrukturStatistik, 5 numre: 495 kr. ekskl. moms. Redaktion: Lars Knudsen (ansv.), Bodil Thøgersen, Michael Eliasen, Martin Jeppesen, Henrik Lynge Hansen og Tina Lykke Pedersen. Grafisk produktion: Henriette A. R. Petersen

3 2. STATISTIKKENS POPULATION STATISTIKKENS POPULATION StrukturStatistik 2013 er baseret på lønoplysninger for lønmodtagere på DA-området. Virksomhederne på DA-området udgør ca. halvdelen af beskæftigelsen inden for den private sektor i Danmark. I statistikken for 2012 indgik lønmodtagere. Afsnittet Nyheder og særlige forhold beskrev forskellen på antallet for 2012 og Lønmodtagergrupper Lønmodtagerne bliver i statistikken opdelt i tre grupper, hhv. 1) almindelige lønmodtagere, 2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar og 3) elever og unge. Opdelingen har baggrund i, at lønforholdene grundlæggende er forskellige for de tre grupper. I statistikken er der almindelige lønmodtagere, jf. tabel 2.1. Det svarer til 78,6 pct. af det samlede antal lønmodtagere i statistikken. Ledere og medarbejdere med særligt ansvar udgør 11,7 pct., mens elever og unge står for 9,7 pct. Lønmodtagergruppe og ansættelsesvilkår Lønmodtagerne er opdelt i tre grupper efter ansættelsesvilkår, dvs. 1) funktionærer, 2) funktionærlignende arbejdere og 3) arbejdere i øvrigt. Opdelingen afhænger bl.a. af, om lønmodtagerne er omfattet af funktionærloven eller ej. Funktionærloven indeholder særlige bestemmelser om bl.a. fuld løn under sygdom, ferie og opsigelsesregler. Funktionærlignende vilkår kan være gældende for arbejdere via overenskomsternes bestemmelser og i kraft af lokale eller individuelle aftaler på virksomheden. Typisk er det for funktionærlignende arbejdere aftalt at anvende udvalgte regler fra funktionærloven så som opsigelsesvarsler eller fuld løn under sygdom. Nogle arbejdere har tillige lokalt aftalt samme vilkår som funktionærer uden at være omfattet af funktionærloven. Hovedparten af arbejdere findes i gruppen arbejdere i øvrigt. TABEL 2.1 LØNMODTAGERGRUPPER Efter ansættelsesvilkår Efter aflønningsform I alt Funktionærer Arbejdere, funktionærlignende Arbejdere i øvrigt Tidløn* Akkordløn, bonus mv.* Provisionsløn* Fast løn uden overtidsbetaling Fast løn med overtidsbetaling... ansættelsesforhold... Almindelige lønmodtagere Ledelse/særligt ansvar Ledelsesarbejde på højt niveau Ledelse i øvrigt Særligt ansvar Elever og unge Elever Unge I alt *Mindst halvdelen af aflønningen sker efter denne aflønningsform

4 2. STATISTIKKENS POPULATION SIDE 4 Det fremgår af tabel 2.1, at lønmodtagere er funktionærer svarende til 43,9 pct. af statistikkens population. 10,6 pct. er ansat på funktionærlignende vilkår, mens 45,6 pct. er arbejdere i øvrigt. Lønmodtagergruppe og aflønningsform Lønmodtagerne kan opdeles efter, hvordan hovedparten af aflønningen bestemmes. Der kan være tale om tidløn, akkordløn, akkord-/bonusløn, provisionsløn eller fast løn. Aflønningen af lønmodtagerne kan via aflønningsformen være knyttet til produktionsresultatet. I et akkordsystem afhænger lønnen således direkte af resultatet, eksempelvis antal producerede enheder eller færdiggørelsen af et nærmere defineret stykke arbejde. Aflønningen kan også være en bonus knyttet til resultater såsom kvalitet, leveringspræcision eller lignende. I et tidlønsystem afhænger aflønningen mere indirekte af resultatet og kun i den udstrækning, der er sammenhæng mellem arbejdet tid og resultat. Ved provisionsløn fastsættes aflønningen som en andel af omsætningen. I et system med fast løn er der ingen direkte sammenhæng mellem resultat og aflønning. Det fremgår af tabel 2.1, at aflønningsformen varierer fra lønmodtagergruppe til lønmodtagergruppe. I alt modtager lønmodtagere (50,9 pct.) mere end halvdelen af deres løn i form af tidløn. Fastlønnede med eller uden overtidsbetaling udgør 45,2 pct., 3,5 pct. er akkord- eller bonuslønnede, mens blot 0,5 pct. overvejende er provisionslønnede. Uddannelse Statistikkens uddannelsesoplysninger er baseret på individuelle uddannelsesoplysninger indhentet fra Danmarks Statistiks uddannelsesregistre. Der foreligger uddannelsesoplysninger for ca. 95 pct. af de voksne lønmodtagere i StrukturStatistik Lønmodtagernes uddannelser kategoriseres efter Dansk Uddannelses Nomenklatur (DUN). Inddeles de voksne lønmodtagere (almindelige lønmodtagere og ledelse/særligt ansvar) efter uddannelsesniveau, fremgår det af tabel 2.2, at 43,8 pct. af lønmodtagerne har en erhvervsuddannelse (f.eks. en håndværksuddannelse eller en kontoruddannelse). Der er 30,7 pct. uden en egentlig erhvervsrettet uddannelse, hvoraf godt tre ud af fem har deltaget på en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Andelen med korte-, mellemlange- eller lange videregående uddannelser udgør 19,6 pct. af de voksne lønmodtagere i Arbejdsfunktion og uddannelse Der er en logisk sammenhæng mellem lønmodtagernes arbejdsfunktion og uddannelsesniveau. Således har 61,0 pct. af de lønmodtagere, som udfører arbejde på højt kvalifikationsniveau (f.eks. ingeniørarbejde) en mellemlang eller lang videregående uddannelse, jf. tabel 2.2. Af de lønmodtagere, som udfører håndværkspræget arbejde, har 77,6 pct. en erhvervsuddannelse. TABEL 2.2 ARBEJDSFUNKTIONER OG UDDANNELSE VOKSNE I alt Ikke erhvervsrettede uddannelser Arbejdsmarkedsuddannelser Erhvervsuddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Uoplyst... ansættelsesforhold... Ledelsesarbejde Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Alm. kontor- og kundeservicearbejde Service- og salgsarbejde Arbejde inden for landbrug mv Håndværkspræget arbejde Operatør-, monterings- og transportarbejde Andet manuelt arbejde I alt

5 2. STATISTIKKENS POPULATION SIDE 5 Arbejdsfunktion og branche Af de ansatte inden for fremstillingsvirksomhed udfører en betydelig andel enten operatør-, monterings- og transportarbejde (28,7 pct.), eller håndværkspræget arbejde (17,1 pct.), jf. tabel 2.3. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er håndværkspræget arbejde med 56,7 pct. af de ansatte den dominerende arbejdsfunktion. Der er 20,0 pct. ansatte, som udfører andet manuelt arbejde (f.eks. murermedhjælpere). Lønmodtagere i serviceprægede erhverv udfører primært serviceog salgsarbejde (28,9 pct.) eller andet manuelt arbejde som f.eks. rengøring og køkkenmedhjælp (19,3 pct.), jf. tabel 2.3. Erhvervserfaring De voksne lønmodtageres erhvervserfaring beregnes ud fra oplysninger om datoen for afslutningen af lønmodtagerens højeste fuldførte uddannelse og vedkommendes alder. Fordelingen af lønmodtagere efter erhvervserfaring afspejler blandt andet lønmodtagernes aldersfordeling, uddannelsesmæssige forhold samt tilbagetrækningsmønstret på det danske arbejdsmarked. Det fremgår af figur 2.1, at antallet af lønmodtagere aftager i takt med erhvervserfaringen. 22,6 pct. har således en erhvervserfaring på 0-4 år, mens 5,1 pct. har mere end 40 års erfaring FIGUR 2.1 ERHVERVSERFARING Procent af voksne Erhvervserfaring, år Branche Af de voksne lønmodtagere er 26,6 pct. beskæftiget inden for fremstillingsvirksomhed, 61,8 pct. er beskæftiget inden for serviceprægede erhverv, mens 11,4 pct. er beskæftiget inden for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. tabel 2.3. TABEL 2.3 ARBEJDSFUNKTIONER OG BRANCHE VOKSNE I alt Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Serviceprægede erhverv Øvrige*... ansættelsesforhold... Ledelsesarbejde Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Alm. kontor- og kundeservicearbejde Service- og salgsarbejde Arbejde inden for landbrug mv Håndværkspræget arbejde Operatør-, monterings- og transportarbejde Andet manuelt arbejde Voksne i alt * Øvrige omfatter råstofudvinding og personer med uoplyst erhverv

6 3. HOVEDRESULTATER HOVEDRESULTATER Dette afsnit beskriver lønfordelingen for hele DA-området samt for delingen på statistikkens tre gennemgående lønmodtagergrupper. Det illustreres, hvordan timefortjenesten for voksne lønmodtagere varierer med branche, arbejdsfunktion, uddannelse, geografi og erhvervs erfaring. Endvidere er der foretaget beregninger af lønmodtagernes årsfortjeneste. Endelig beskrives medarbejderomkostningernes sammensætning herunder øvrige medarbejderomkostninger. Lønfordelingen I statistikken er det fordelingen af lønmodtagernes fortjeneste, der står i centrum. Herved får virksomheder, lønmodtagere og andre brugere af statistikken en mere detaljeret og brugbar beskrivelse af lønforholdene på arbejdsmarkedet end ved summariske mål som median og gennemsnit, der overser mangfoldigheden af forskelle virksomhederne og lønmodtagerne imellem. på 182,22 kr. og øvre kvartil på 295,37 kr. Figuren viser en lille gruppe med lønninger fra 60 kr. pr. time til 120 kr. pr. time, som omfatter elever og unge. For alle lønmodtagere under ét findes den hyppigst forekommende timefortjeneste ved 220 kr. Medianlønnen er 229,56 kr. pr. time (markeret med den røde streg), mens den gennemsnitlige timefortjeneste er 257,80 kr. (markeret med den gule trekant). Lønstrukturen Der kan være mange årsager til, at der er variation i lønningerne. I StrukturStatistikken er der mulighed for at sammenholde lønmodtagernes fortjeneste med en række oplysninger om lønmodtagerens, virksomhedens og jobbets karakteristika. Det er valgt først og fremmest at inddele efter lønmodtagergruppe og Det fremgår af figur 3.1, at halvdelen af alle lønmodtagere har en fortjeneste pr. time, som ligger i intervallet mellem nedre kvartil FIGUR 3.1 ALLE LØNMODTAGERE Andel af lønninger, procent 10 5 NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL BOKS 3.1 LØNFORDELING Lønfordelingsfiguren illustrerer, at gennemsnittet kan være vildledende, hvis det opfattes som udtryk for det "normale niveau". Gennemsnittet er meget påvirkeligt af selv få høje eller lave lønninger. Ved at anvende medianen undgår man noget af denne "forvridning", men kun ved at se på hele fordelingen får man et udtryk for variationen i lønforholdene. Figurerne er generelt skåret så ikke alle høje lønninger er med i figurerne. Udviklingen fortsætter således ud over den højest angivne værdi i det bagvedliggende data. Det vil altså sige, at figurerne viser det væsentlige, nemlig data omkring øvre og nedre kvartil tillæg, kroner pr. time Trekanten i figuren viser gennemsnitslønnens placering og symboliserer, at gennemsnitstallet angiver balancepunktet i fordelingen. Hvis søjlerne i figuren opfattes som lodder på en vippe, så er gennemsnittet placeret netop dér, hvor vippen holdes i balance.

7 3. HOVEDRESULTATER SIDE 7 arbejdsfunktion. Herudover er der kastet lys over uddannelsesforhold, regionale og branchevise lønforskelle samt betydning af erhvervserfaring. Tre lønmodtagergrupper Lønnens fordeling for statistikkens tre gennemgående lønmodtagergrupper fremgår af figurerne på denne side. Det ses, at både lønniveauet (fortjeneste tillæg) og lønstrukturen varierer ganske meget grupperne imellem. For almindelige lønmodtagere findes den hyppigst forekommende fortjeneste ved 220 kr. Medianlønnen er 226,48 kr., og den gennemsnitlige timefortjeneste er 246,18 kr, jf. figur 3.2. Ledere og medarbejdere med særligt ansvar har en gennemsnitlig timefortjeneste på 401,40 kr. Gruppen, som får kr. pr. time, udgøres fortrinsvist af ansatte med særligt ansvar inden for salgs- og servicearbejde, jf. figur 3.3. For elever og unge er den gennemsnitlige timefortjeneste 95,22 kr. pr. time. Praktikanter og trainees vejer tungt i gennemsnitslønnen, da de typisk er højere lønnede end andre elever og unge, jf. figur 3.4. Medarbejderomkostningernes sammensætning I tabel 3.1 er medarbejderomkostningernes sammensætning vist for de tre gennemgående lønmodtagergrupper. Det fremgår af disse gennemsnitstal, at den altovervejende del af virksomhedernes medarbejderomkostninger består af fortjeneste til lønmodtageren. FIGUR 3.3. LEDELSE/SÆRLIGT ANSVAR Andel af lønninger, procent NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL tillæg, kroner pr. time Når man kigger på de samlede medarbejderomkostninger for alle lønmodtagere på DA-området under ét, udgør de i gennemsnit 270,62 kr. pr. time. For ledere og medarbejdere med særligt ansvar udgør de 413,41 kr. pr. time, mens de for almindelige lønmodtagere udgør 260,95 kr. pr. time. For ledere og medarbejdere med særligt ansvar udgør personalegoder 12,08 kr. pr. time (herunder beskatning af fri telefon og arbejdsgiverbetalt sundshedsforsikring), genetillæg udgør 1,95 kr. pr. time, og uregelmæssige betalinger udgør 11,96 kr. pr. time. For almindelige lønmodtagere udgør personalegoder 1,25 kr. pr. time, genetillæg 7,03 kr. pr. time og uregelmæssige betalinger 4,17 kr. pr. time FIGUR 3.2 ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Andel af lønninger, procent NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL FIGUR 3.4 ELEVER OG UNGE Andel af voksne, procent NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL tillæg, kroner pr. time tillæg, kroner pr. time Anm.: Nedre kvartil ligger i intervallet kr. pr. time, som søljen ved 70 kr. pr. time illustrerer. Se side 24 for yderligere forklaring.

8 3. HOVEDRESULTATER SIDE 8 TABEL 3.1 MEDARBEJDEROMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING ALLE LØNMODTAGERE JOBSTATUS Medarbejderomkostninger Øvrige medarbejderomkostninger heraf Genetillæg ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. heraf Ferie-, fritvalgs og SHbetalinger Personalegoder Uregelmæssige betalinger Arbejdsgivers pen- sionsbidrag... heraf Lønmodtagers pensionsbidrag kr. pr. time Voksne i alt 283,70 8,09 6,27 269,33 7,95 35,50 2,87 5,33 20,56 197,01 11,71 Almindelige lønmodtagere 260,95 7,75 7,03 246,18 7,76 33,02 1,25 4,17 19,16 180,67 10,23 Ledere og medarbejdere med særligt ansvar 413,41 10,06 1,95 401,40 8,99 49,61 12,08 11,96 28,55 290,19 20,16 Elever og unge under 18 år i alt 86,16-13,82 4,75 95,22 2,25 11,55 0,12 0,68 3,19 77,46 1,59 Elever 85,48-33,02 1,93 116,57 4,33 13,16 0,20 1,38 5,75 91,79 2,86 Unge under 18 år 86,70 1,19 6,96 78,55 0,62 10,29 0,06 0,13 1,18 66,26 0,59 Hele DA 270,62 6,64 6,17 257,80 7,57 33,91 2,69 5,02 19,41 189,09 11,04 På grund af blandt andet refusioner fra offentlige kasser (AUB) udgør øvrige medarbejderomkostninger -33,02 kr. pr. time for elever. Medarbejderomkostningernes sammensætning for brancher, hovedarbejdsfunktioner, ansættelsesvilkår, regioner og uddannelser fremgår af tabel 3.3 på side Branche For voksne inden for fremstillingsvirksomhed er den gennemsnitlige timefortjeneste tillæg 289,49 kr., inden for byggeog anlægsvirksomhed er den 264,24 kr. og 259,27 kr. inden for serviceprægede erhverv. Ansættelsesvilkår Den gennemsnitlige timefortjeneste tillæg opgjort efter ansættelsesvilkår er størst for funktionærer med 321,80 kr. og mindst for øvrige arbejdere med 214,27 kr. FIGUR 3.5 REGIONALE LØNFORSKELLE, VOKSNE LØNMODTAGERE Procentvis afvigelse fra landsgennemsnit, fortjeneste tillæg pr. time -8,8 For fremstillingsvirksomhed er den gennemsnitlige timefortjeneste tillæg højest inden for medicinalindustrien, hvor den er 414,35 kr. pr. time. Træ- og papirindustri er lavest med 249,54 kr. Inden for hovedbranchen serviceprægede erhverv ligger detailhandel food lavest med 187,62 kr. pr. time, mens it-virksomhed ligger højest med 407,40 kr. pr. time. -3,6 8,7 Hovedarbejdsfunktion Opgjort efter ansættelsesvilkår er den gennemsnitlige timefortjeneste tillæg størst for ledelsesarbejde med 475,73 kr. og mindst for service- og salgsarbejde med 191,94 kr. pr. time. -3,1-5,4

9 3. HOVEDRESULTATER SIDE 9 Regionale lønforskelle Den gennemsnitlige timefortjeneste tillæg ligger væsentligt over landsgennemsnittet i Region Hovedstaden og under gennemsnittet i resten af landet, jf. figur 3.5. Lønforskellene varierer fra et niveau på 8,8 pct. under landsgennemsnittet i Region Nordjylland til et niveau på 8,7 pct. over landsgennemsnittet i Region Hovedstaden. De regionale lønforskelle dækker blandt andet over, at erhvervsstrukturen ikke er ensartet, og at sammensætningen af arbejdsstyrken derfor er forskellig. Inden for de enkelte hovedarbejdsfunktioner er der store forskelle regionerne imellem, og det varierer, hvilken region der ligger længst under landsgennemsnittet. Uddannelse Statistikkens uddannelsesafsnit er baseret på uddannelsesoplysninger indhentet fra Danmarks Statistiks uddannelsesregistre. Timefortjenesten stiger markant med uddannelsensniveauet. Lønmodtagere med ikke erhvervsrettede uddannelser har i gennemsnit en timefortjeneste tillæg på 192,74 kr., mens lønmodtagere med en lang videregående uddannelse i gennemsnit har en timefortjeneste tillæg på 442,45 kr. Erhvervserfaring Lønmodtagernes timefortjeneste stiger i takt med, at de opnår større viden, erfaring og produktivitet. Lønmodtagere med kort erhvervserfaring har den mest markante stigning i timefortjenesten. Det ses af figur 3.6, at den største stigning sker i intervallet 0-4 år og op til intervallet 5-9 år. Farverne i figur 3.6 illusterer lønspredningen. Den mørkegrå del af søjlerne illustrerer intervallet, hvor den midterste halvdel af lønningerne ligger. Den hvide streg angiver medianen. Den lysegrå del af søjlerne udvider fordelingen, så variationen i fortjenesten kan ses for 90 pct. af lønmodtagerne. FIGUR 3.6 ERHVERVSERFARING tillæg, kroner pr. time Erhvervserfaring, år FIGUR 3.7 FULDTIDS HELÅRSFORTJENESTE Andel af voksne, procent NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL FIGUR 3.8 FAKTISK HELÅRSFORTJENESTE kr. Lønmodtagere med 0-4 års erhvervserfaring har for eksempel en medianfortjeneste på 176,39 kr., og halvdelen har en fortjeneste mellem 142,80 kr. og 231,46 kr. Udvides intervallet til at dække 90 pct. af lønmodtagerne, så varierer fortjenesten mellem 127,73 kr. og 342,08 kr. I takt med at erhvervserfaringen stiger, så stiger variationen i timefortjenesten også indtil intervallet år, hvorefter variationen er aftagende. Andel af voksne, procent NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL kr.

10 3. HOVEDRESULTATER SIDE 10 Helårsfortjeneste Med udgangspunkt i timefortjenesten kan lønmodtagernes helårsfortjeneste beregnes. Der beregnes to typer af helårsfortjeneste, fuldtids og faktisk helårsfortjeneste. Fuldtids helårsfortjenesten er beregnet under forudsætning af, at alle lønmodtagere arbejder 37 timer om ugen i hele 2013 bortset fra på ferie- og søgnehelligdage. Fuldtids helårsfortjenesten er derfor ikke påvirket af, at nogle har deltidsarbejde, mens andre har arbejde mere end 37 timer pr. uge. Fuldtids helårsfortjeneste beregnes for arbejdsår uden tabte arbejdsdage som følge af sygefravær, arbejdskonflikter eller andet fravær. Helårsfortjenesterne for forskellige lønmodtagergrupper, arbejdsfunktioner og hovedbrancher fremgår af tabel 3.2. Fordelingen for voksne fremgår af figur 3.7 og 3.8 på side 9. Her ses det, at hver fjerde voksne lønmodtager har en fuldtids helårsfortjeneste over kr., mens en anden fjerdedel tjener mindre end kr. Medianen er kr., og den gennemsnitlige fuldtids helårsfortjeneste er kr. Tages der højde for deltidsarbejde, overarbejde, sygefravær fås faktisk helårsfortjeneste. Fordelingen af faktisk helårsfortjeneste viser et noget andet billede end fordelingen af fuldtids helårsfortjenesten. Lønmodtagere med en ugentlig arbejdstid under 37 timer har alt andet lige en lavere årsfortjeneste end heltidsbeskæftigede. Det afspejler sig blandt andet i nedre kvartil, der udgør kr. mod som nævnt kr. i fordelingen af fuldtids helårsfortjenesten for voksne. Der er desuden flere med en høj faktisk helårsfortjeneste, idet hver fjerde voksen har en faktisk helårsfortjeneste højere end kr. Den gennemsnitlige faktiske helårsfortjeneste udgør kr., og medianen er kr. TABEL 3.2 HELÅRSFORTJENESTE Fuldtids helårsfortjeneste Faktisk helårsfortjeneste VOKSNE Kr. pr. år LØNMODTAGERGRUPPER Almindelige lønmodtagere Ledere og medarbejdere med særligt ansvar Hele DA ANSÆTTELSESVILKÅR Funktionærer Arbejdere HOVEDARBEJDSFUNKTION Ledelsesarbejde Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Alm. kontor- og kundeservicearbejde Service- og salgsarbejde Arbejde inden for landbrug mv Håndværkspræget arbejde Operatør-,monterings- og transportarb Andet manuelt arbejde HOVEDBRANCHE Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Serviceprægede erhverv

11 3. HOVEDRESULTATER SIDE 11 Øvrige medarbejderomkostninger Øvrige medarbejderomkostninger er sammensat af flere delelementer. I tabel 3.4 på side 14 er de øvrige medarbejderomkostninger for voksne opdelt på seks hoved elementer, nemlig beløb til og fra offentlige kasser, lovpligtige bidrag, aftalebestemte omkostninger, uddannelsesomkostninger, fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale samt andre personaleomkostninger. Elementerne er beskrevet nærmere i boks 3.2. For voksne under ét udgør øvrige medarbejderomkostninger 8,09 kr. pr. præsteret arbejdstime. Det ses, at de største dele af de øvrige medarbejderomkostninger stammer fra udgifter til andre personaleomkostninger og lovpligtige udgifter. Offentlige kasser yder netto 2,47 kr. i tilskud pr. præsteret arbejdstime. Forskellene i branchernes bidrag til lovpligtige omkostninger af spejler bl.a. forskellene i bidragene til arbejdsulykke/arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomssikring f.eks. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, AES. Det højere bidrag til offentlige kasser fra virksomheder inden for persontransport samt inden for andre serviceprægede erhverv vedrører fortrinsvist lønsumsafgiften. it og Grafisk industri og forlagsvirksomhed havde de største udgifter til uddannelse. Bidrag til offentlige kasser er øget i 2013 som følge af stigninger i lønsumsafgiften og Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB), og samtidig er refusioner fra offentlige kasser steget som følge af større refusioner i forbindelse med sygdom mv., løntilskud og uddannelse. Arbejdsgivernes omkostningerne til andre personaleomkostninger er også steget. Standardberegnet timefortjeneste Lønbegrebet standardberegnet timefortjeneste blev indført med StrukturStatistik Det er et lønbegreb, der bruges til at belyse den aftalte løn uafhængigt af fravær, og det minder derfor om direkte løn inkl. pension. Den primære forskel er, at standardberegnet timefortjeneste inkluderer genetillæg og ferietillæg, mens de begge indeholder pension, uregelmæssige betalinger og personalegoder. I tabel 3.5 på side 15 ses, at den standardberegnede timefortjeneste for voksne lønmodtagere er 227,37 kr. Den højeste værdi findes inden for it-virksomhed (339,34 kr.) og lavest blandt lønmodtagere inden for detailhandel food (164,58 kr.) Virksomhederne brugte 1,53 kr. pr. præsteret time på at uddanne og videreuddanne medarbejderne, og også her er der variationer mellem brancherne. Ingeniør virksomhed, Engroshandel med BOKS 3.2 ØVRIGE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Offentlige kasser Beløb til offentlige kasser dækker hovedsageligt over arbejdsgivernes bidrag til AUB og lønsumsafgiften. Beløbet fra offentlige kasser dækker over refusioner for udgifter til løn under sygdom, barsel mv., løntilskud og kursusgodtgørelser (VEU og SVU). Lovpligtige omkostninger Lovpligtige omkostninger er arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomssikring, ATP-finansieringsbidrag samt bidrag til og refusioner fra barselsfonde. Aftalebestemte omkostninger De aftalebestemte omkostninger er bidrag til og refusioner fra sociale- og uddannelsesfonde samt eventuelle gruppelivsforsikringer, der indgår i de enkelte overenskomster. Uddannelsesomkostninger Uddannelsesomkostninger omfatter alene omkostninger til eksterne kurser, eksterne undervisere og materialeforbrug ved interne kurser, og således ikke løn til interne undervisere, intern oplæring mv. Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale (tidligere en del af andre personaleomkostninger). Andre personaleomkostninger Andre personaleomkostninger dækker over omkostninger såsom arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, firmaidræt, fester, gaver, kantinetilskud samt frivilligt tegnede medarbejderrelaterede forsikringer.

12 3. HOVEDRESULTATER SIDE 12 TABEL 3.3 MEDARBEJDEROMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING VOKSNE BRANCHER Medarbejderomkostninger heraf Genetillæg ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie-, fritvalgs- og SHbetalinger Kr. pr. time Personalegoder heraf Øvrige medarbejderomkostninger Uregelmæssige betalinger Fremstillingsvirksomhed 305,90 9,43 6,98 289,49 10,25 38,97 2,93 6,53 22,25 208,46 13,92 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 281,14 12,17 9,66 259,31 8,98 36,99 2,64 3,04 20,31 187,29 11,50 Slagterier 281,23 10,78 9,64 260,81 9,57 39,39 1,08 2,83 20,37 187,54 11,01 Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri 281,07 13,22 9,67 258,18 8,52 35,17 3,82 3,20 20,26 187,10 11,88 Tekstil- og beklædningsindustri 263,48 8,98 2,57 251,94 8,95 32,97 3,83 2,29 17,65 186,24 11,39 Træ- og papirindustri 265,49 7,77 8,19 249,54 10,21 34,08 2,18 3,83 19,31 179,72 11,09 Grafisk industri og forlagsvirksomhed 322,85 8,77 3,50 310,57 10,82 40,42 3,32 3,87 22,49 229,53 16,30 Kemisk, gummi- og plastindustri 344,41 8,64 7,44 328,34 12,01 42,66 3,63 7,41 27,23 235,30 15,33 Kemisk industri 346,44 10,87 10,17 325,40 10,32 41,73 3,32 4,79 27,87 236,90 16,27 Medicinalindustri 422,90 7,53 1,02 414,35 17,31 51,85 4,52 13,93 35,00 291,56 17,03 Plast- og gummiindustri 290,59 7,40 9,29 273,90 9,98 37,38 3,32 5,40 21,52 196,59 13,37 Sten-, ler- og glasindustri 284,00 10,87 10,65 262,47 7,28 35,85 2,49 4,55 21,01 191,24 12,40 Jern- og metalindustri 281,66 8,60 7,47 265,59 9,99 36,62 2,71 4,77 19,56 191,90 12,68 Maskin- og elektronikfremstilling 311,01 9,59 4,87 296,55 10,95 39,04 2,39 7,50 21,79 214,81 15,52 Elektronikfremstilling 318,68 10,46 3,00 305,22 12,78 39,73 2,49 6,28 21,36 222,53 16,38 Maskinfremstilling 307,40 9,18 5,75 292,47 10,10 38,71 2,34 8,07 21,99 211,18 15,11 Transportmiddelindustri 293,77 8,50 5,54 279,74 11,57 38,99 2,97 2,40 19,72 204,02 12,46 Anden fremstillingsvirksomhed 336,22 7,69 7,26 321,27 9,99 43,26 4,14 14,04 25,77 223,87 14,73 Fremstilling af møbler, legetøj 309,62 6,28 6,40 296,93 9,32 39,96 4,31 17,76 20,90 204,74 15,38 Forsyning 383,53 10,20 8,77 364,56 11,17 49,13 3,83 7,41 34,45 257,91 13,59 Bygge- og anlægsvirksomhed 277,93 9,12 4,57 264,24 7,14 35,74 2,77 6,72 20,38 191,52 11,48 Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. 272,57 9,38 3,77 259,42 6,65 34,90 2,46 7,43 19,76 188,29 11,31 Bygningsinstallation 289,59 8,58 6,32 274,69 8,21 37,55 3,44 5,16 21,73 198,52 11,85 Serviceprægede erhverv 272,63 7,15 6,22 259,27 6,86 33,53 2,85 4,38 19,66 191,81 10,55 Bilhandel og -værksteder 282,10 8,24 2,36 271,50 8,91 35,54 5,95 3,26 19,25 198,55 11,91 Engroshandel 326,67 9,44 3,30 313,93 8,56 39,83 7,09 6,51 23,30 228,47 15,32 Engroshandel med fødevarer 316,22 6,50 2,92 306,80 8,24 38,91 6,97 7,38 22,46 222,54 14,86 Engroshandel med it 363,70 12,94 4,73 346,02 9,54 44,11 6,88 9,18 25,19 251,04 17,09 Øvrig engroshandel 299,18 8,82 2,21 288,15 7,89 36,35 7,44 2,87 22,21 211,27 13,97 Detailhandel 206,88 1,78 8,51 196,60 5,67 24,88 1,53 2,67 13,62 148,15 7,15 Detailhandel food 198,74 0,10 11,01 187,62 5,71 23,92 1,40 2,21 12,60 141,71 6,78 Detailhandel nonfood 217,75 4,01 5,18 208,56 5,62 26,15 1,71 3,29 14,98 156,72 7,64 Hotel- og restaurationsvirksomhed 206,87 4,84 3,68 198,34 2,94 24,08 0,80 1,47 13,03 156,02 7,25 Transportvirksomhed 279,81 8,07 8,22 263,53 6,85 34,49 2,07 5,39 25,71 188,51 7,95 Godstransport 263,42 7,13 7,81 248,48 6,39 31,99 1,69 3,99 24,13 179,74 7,41 Persontransport 296,11 12,04 12,66 271,41 8,26 37,34 1,25 5,11 26,81 192,41 9,51 Telekommunikation 330,87 6,34 3,32 321,21 6,80 41,74 5,11 12,32 31,33 223,15 8,08... heraf Arbejdsgivers pensionsbidrag Lønmodtagers pensionsbidrag

13 3. HOVEDRESULTATER SIDE 13 TABEL 3.3 MEDARBEJDEROMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING FORTSAT VOKSNE BRANCHER FORTSAT Medarbejderomkostninger heraf Genetillæg ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie-, fritvalgs- og SHbetalinger Kr. pr. time Personalegoder heraf Øvrige medarbejderomkostninger Uregelmæssige betalinger Forretningsservice 298,23 6,84 5,28 286,11 6,92 37,47 2,32 4,92 19,31 215,11 13,01 It-virksomhed 415,92 7,95 0,58 407,40 11,28 52,28 2,78 11,21 32,13 297,33 21,26 Finansiel service 287,54 8,11 2,94 276,48 7,27 35,74 4,19 2,98 18,28 208,12 11,81 Liberale erhverv 376,03 6,39 2,98 366,65 11,18 47,74 3,71 12,81 21,55 269,51 17,93 Ingeniør virksomhed 390,67 11,52 1,14 378,00 9,15 48,29 3,04 4,68 28,07 284,81 20,00 Vikarbureauer og arbejdsformidling 207,08 3,87 14,53 188,68 2,00 25,84 0,19 0,79 9,09 150,77 4,75 Operationel service 219,85 5,39 6,21 208,25 4,47 27,97 1,58 1,53 14,86 157,81 8,62 Andre serviceprægede erhverv 268,56 16,53 7,69 244,33 7,60 32,68 0,95 2,53 17,60 182,94 9,87 HOVEDARBEJDSFUNKTION Ledelsesarbejde 487,16 10,54 0,88 475,73 8,91 58,27 19,09 15,85 32,33 341,31 24,61 Højt kvalifikationsniveau 406,11 9,73 2,85 393,53 11,24 49,92 4,01 11,46 29,02 287,80 20,72 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 325,49 9,55 3,31 312,64 9,07 39,93 5,25 5,97 24,61 227,57 14,03 Alm. kontor- og kundeservicearbejde 246,82 7,52 3,23 236,07 7,27 30,41 1,08 2,83 20,75 173,37 7,86 Service- og salgsarbejde 205,63 4,77 8,91 191,94 5,07 24,51 1,14 1,97 13,09 146,08 6,79 Arbejde inden for landbrug 233,93 8,66 3,90 221,37 7,89 30,60 0,99 2,79 17,53 161,59 8,77 Håndværkspræget arbejde 265,12 8,53 6,81 249,78 8,47 34,83 0,74 5,35 20,00 180,39 10,69 Operatør-, monterings- og transportarb. 250,48 8,99 12,44 229,06 9,17 32,75 0,28 3,32 18,81 164,62 9,55 Andet manuelt arbejde 216,14 6,91 7,54 201,70 5,62 28,30 0,24 2,47 14,54 150,42 7,82 ANSÆTTELSESVILKÅR Funktionærer 333,61 8,44 3,38 321,80 9,19 40,85 5,42 7,38 24,22 234,59 15,26 Arbejdere 234,36 7,75 9,14 217,47 6,71 30,20 0,34 3,31 16,95 159,86 8,20 Funktionærligende 247,97 7,91 10,35 229,71 7,38 29,45 0,74 3,02 20,03 168,66 7,07 Øvrige 230,80 7,71 8,82 214,27 6,54 30,40 0,24 3,39 16,14 157,57 8,50 REGIONALT Region Hovedstaden 306,66 8,08 5,74 292,84 8,35 37,92 3,42 6,20 22,77 214,01 12,40 Region Sjælland 268,96 8,13 6,16 254,67 7,60 33,72 2,69 3,92 19,06 187,58 10,41 Region Syddanmark 275,95 8,12 6,73 261,10 8,04 34,58 2,72 6,12 19,88 189,65 11,66 Region Midtjylland 274,47 8,01 6,81 259,65 7,64 34,66 2,64 4,35 19,52 190,74 11,74 Region Nordjylland 259,60 8,24 5,74 245,63 7,40 33,07 2,02 4,18 18,58 180,33 10,60 UDDANNELSE Ikke-erhvervsrettede uddannelser 206,80 4,81 9,24 192,74 4,09 24,99 1,04 2,33 11,58 148,64 6,10 Arbejdsmarkedsuddannelser 246,94 8,05 8,22 230,67 7,86 31,31 1,17 3,65 19,10 167,40 9,07 Erhvervsuddannelser 271,51 8,31 6,16 257,03 8,10 34,26 2,54 4,42 20,20 187,39 10,94 Korte videregående uddannelser 321,07 8,96 3,37 308,74 9,02 39,44 5,14 6,13 23,99 224,87 14,43 Mellemlange videregående uddannelser 379,74 9,29 3,86 366,60 9,20 46,24 6,41 9,27 26,22 269,16 19,16 Lange videregående uddannelser 453,43 9,43 1,56 442,45 11,11 55,75 7,56 16,11 31,83 320,08 23,24... heraf Arbejdsgivers pensionsbidrag Lønmodtagers pensionsbidrag

14 3. HOVEDRESULTATER SIDE 14 TABEL 3.4 SAMMENSÆTNING AF ØVRIGE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER VOKSNE Offentlige kasser Aftalebestemte Uddannelse Fratrædelsesgodtgørelse- og ninger Andre omkost- Indbetalt Refusion Lovpligtige Indbetalt Refusion jubilæumsgratiale BRANCHER kr. pr. time Råstofudvinding mv. 1,82 3,76 3,38 0,69 0,00 1,49 1,10 2,86 7,57 Slagterier 1,84 1,78 2,26 0,91 0,20 1,05 0,41 6,29 10,78 Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri 1,76 3,60 3,44 0,72 0,06 1,80 1,30 7,84 13,22 Tekstil- og beklædningsindustri 1,78 3,20 2,66 0,89 0,26 1,38 0,66 5,08 8,98 Træ- og papirindustri 1,82 4,84 3,11 1,36 0,34 0,90 0,40 5,36 7,77 Grafisk industri og forlagsvirksomhed 1,86 3,62 1,59 0,64 0,07 2,41 1,27 4,70 8,77 Kemisk industri 1,76 3,44 2,23 0,57 0,13 2,19 1,58 6,12 10,87 Medicinalindustri 1,85 3,82 2,42 0,18 0,01 0,52 1,33 5,06 7,53 Plast- og gummiindustri 1,68 3,39 2,82 1,06 0,08 0,83 0,54 3,95 7,40 Sten-, ler- og glasindustri 1,77 2,92 3,21 0,80 0,11 1,65 0,91 5,56 10,87 Jern- og metalindustri 1,83 3,63 3,22 0,85 0,12 0,81 0,43 5,21 8,60 Elektronikfremstilling 1,80 3,55 2,09 0,63 0,02 1,95 0,93 6,63 10,46 Maskinfremstilling 1,79 3,70 2,43 0,67 0,09 1,72 0,96 5,38 9,18 Fremstilling af transportmidler 1,79 4,24 2,74 0,75 0,16 0,64 0,46 6,51 8,50 Anden fremstillingsvirksomhed 1,81 3,36 2,08 0,51 0,04 0,63 0,85 3,81 6,28 Forsyning 2,01 3,84 0,83 0,77 0,38 1,21 2,10 7,50 10,20 Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. 1,78 3,38 3,31 0,82 0,10 1,03 0,17 5,75 9,38 Bygningsinstallation 1,78 2,75 3,50 0,81 0,10 1,28 0,28 3,79 8,58 Bilhandel og -værksteder 1,62 3,93 2,30 0,78 0,04 2,17 0,56 4,78 8,24 Engroshandel med fødevarer 1,78 4,28 1,58 0,54 0,03 1,51 1,28 4,12 6,50 Engroshandel med it 1,78 2,78 1,99 0,74 0,05 2,58 1,99 6,70 12,94 Øvrig engroshandel 1,84 3,80 1,93 0,57 0,11 1,61 1,23 5,56 8,82 Detailhandel food 0,98 3,93 0,72 0,31 0,02 0,75 0,56 0,73 0,10 Detailhandel nonfood 1,97 7,31 1,21 0,59 0,06 1,46 0,37 5,77 4,01 Hotel- og restaurationsvirksomhed 1,66 4,63 2,01 0,68 0,05 1,18 0,13 3,87 4,84 Godstransport 1,77 4,62 3,35 0,63 0,19 1,13 1,01 4,06 7,13 Persontransport 8,67 4,66 3,62 0,71 0,21 0,96 0,52 2,43 12,04 Telekommunikation 1,80 3,23 1,33 0,98 0,01 1,50 2,74 1,24 6,34 It-virksomhed 1,68 2,03 0,95 0,16 0,01 1,64 3,53 2,03 7,95 Finansiel service 1,81 4,35 1,62 0,46 0,05 2,12 0,84 5,67 8,11 Liberale erhverv 1,67 4,08 0,48 0,31 0,21 1,04 1,08 6,10 6,39 Ingeniør virksomhed 1,79 3,22 1,49 0,51 0,01 2,61 1,43 6,91 11,52 Vikarbureauer og arbejdsformidling 1,75 1,66 0,88 0,31 0,00 0,26 0,05 2,28 3,87 Operationel service 1,79 4,38 3,18 0,75 0,02 0,71 0,49 2,87 5,39 Andre serviceprægede erhverv 7,24 3,37 2,70 0,47 0,01 0,93 0,44 8,13 16,53 Alle 2,46 4,93 2,46 0,73 0,09 1,53 0,83 5,11 8,09 I alt

15 3. HOVEDRESULTATER SIDE 15 TABEL 3.5 STANDARDBEREGNET TIMEFORTJENESTE TABEL 3.5 STANDARDBEREGNET TIMEFORTJENESTE VOKSNE VOKSNE BRANCHER Kr. pr. time BRANCHER FORTSAT Kr. pr. time Fremstillingsvirksomhed 242,10 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 218,94 Slagterier 218,54 Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri 219,24 Tekstil- og beklædningsindustri 208,97 Træ- og papirindustri 208,09 Grafisk industri og forlagsvirksomhed 256,86 Kemisk, gummi- og plastindustri 274,50 Kemisk industri 276,27 Medicinalindustri 338,36 Plast- og gummiindustri 230,59 Sten-, ler- og glasindustri 222,86 Jern- og metalindustri 222,26 Maskin- og elektronikfremstilling 246,62 Elektronikfremstilling 250,82 Maskinfremstilling 244,64 Fremstilling af transportmidler 231,52 Anden fremstillingsvirksomhed 269,54 Fremstilling af møbler, legetøj 247,53 Forsyning 308,68 Bygge- og anlægsvirksomhed 221,82 Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. 217,56 Bygningsinstallation 231,06 Serviceprægede erhverv 220,35 Bilhandel og -værksteder 225,45 Engroshandel 263,50 Engroshandel med fødevarer 257,26 Engroshandel med it 291,31 Øvrig engroshandel 241,20 Detailhandel 170,27 Detailhandel food 164,58 Detailhandel nonfood 177,87 Hotel- og restaurationsvirksomhed 170,70 Transportvirksomhed 224,04 Godstransport 211,30 Persontransport 231,22 Telekommunikation 272,10 Forretningsservice 243,01 It-virksomhed 339,34 Finansiel service 231,72 Liberale erhverv 306,32 Ingeniør virksomhed 316,75 Vikarbureauer og arbejdsformidling 171,85 Operationel service 179,09 Andre serviceprægede erhverv 208,14 Hele DA 227,37 HOVEDARBEJDSFUNKTION Ledelsesarbejde 401,79 Højt kvalifikationsniveau 329,23 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 261,89 Alm. kontor- og kundeservicearbejde 198,08 Service- og salgsarbejde 166,92 Arbejde inden for landbrug 183,60 Håndværkspræget arbejde 209,14 Operatør-,monterings- og transportarb. 193,75 Andet manuelt arbejde 171,82

16 4. UDVIKLINGEN FRA 2012 TIL 2013 UDVIKLINGEN FRA 2012 TIL 2013 Voksne Den gennemsnitlige timefortjeneste tillæg steg med 1,4 pct. for voksne fra 2012 til 2013, jf. figur 4.1 og tabel 4.1 på næste side. Lønudviklingen afspejler er for lønmodtagere, som indgår i statistikken i både 2012 og 2013 samt eventuelle populationsforskydninger, jf. afsnit om metode i boks 4.1 på side 19. Virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger tillæg steg med 1,6 pct. for voksne fra 2012 til 2013, jf. tabel 4.3. Stigningen i medarbejderomkostningerne var dermed 0,2 pct.-point højere end stigningen i fortjenesten. Dette afspejler bl.a. stigning i virksomhedernes bidrag til AES, øget lønsumsafgift og andre personaleomkostninger, jf. side 11. Individuelle stigningstakter Lønudviklingen varierer meget fra den ene lønmodtager til den anden, jf. figur 4.2. En fjerdedel af lønmodtagerne havde således et fald på 0,9 pct. eller derunder (nedre kvartil), mens en anden fjerdel havde stigninger på 6,1 pct. eller mere (øvre kvartil). Den hyppigste stigning i fortjenesten var 1 pct. Fire stigningstakter Hvis antallet af ansættelsesforhold tillader det, er der i de detaljerede tabelafsnit vist fire stigningstakter for gennemsnitslønnen og medianlønnen for den enkelte arbejdsfunktion eller uddannelse. Ændringen i direkte løn inkl. pension var 1,5 pct. i 2013 for alle tid- og fastlønnede, hvilket er større end en i fortjenesten tillæg på 1,4 pct., jf. tabel 4.1. I de detaljerede tabelafsnit er det ofte tilfældet, at fortjenesten og den direkte løn inkl. pension ikke stiger lige meget. Det skyldes, at der er tale om to forskellige lønbegreber, og stigningstakterne bliver derfor forskellige. tillæg medregner alle betalinger til lønmodtageren, bortset fra genebetalinger. inkl. pension medregner derimod kun en del af betalingerne til lønmodtageren. Forskellen mellem de to stigninger kan henføres til enten løn under sygdom og/eller ferie-, fritvalg- og SH-betaling. Udover opgørelse pr. time er udviklingen i fortjenesten ekskl. genetillæg endvidere opgjort pr. måned. I lighed med fortjeneste pr. time er alle betalinger til lønmodtageren medregnet bortset fra FIGUR 4.1 VOKSNE pr. time, procent tillæg FIGUR 4.2 INDIVIDUELLE STIGNINGSTAKSTER Andel af voksne, procent Medarbejderomkostninger tillæg NEDRE KVARTIL ØVRE KVARTIL i fortjenste, pr. time, procent

17 4. UDVIKLINGEN FRA 2012 TIL 2013 SIDE 17 genebetalinger. Modsat opgørelsen pr. time påvirkes stigningstakterne opgjort pr. måned ikke af er i fraværs- eller ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger. For alle tid- og fastlønnede steg fortjenesten tillæg pr. måned med gennemsnitligt 1,4 pct. fra 2012 til For fastlønnede alene udgjorde stigningen 1,6 pct., jf. tabel 4.1. Detaljerede opdelinger Timefortjenesten tillæg steg med 1,7 pct. for funktionærer og med 1,1 pct. for arbejdere fra 2012 til Tilsvarende steg virksomhedernes medarbejderomkostninger tillæg med hhv. 1,8 pct. og 1,3 pct. Stigningen i den gennemsnitlige fortjeneste tillæg for alle medarbejdere var 0,6 pct.-point mindre i 2013 i forhold til 2012, jf. tabel 4.2. Ud af den årlige i den gennemsnitlige fortjeneste på 1,4 pct. i 2013 udgjorde stigningen ferie-, fritvalg- og SH-betalinger 0,2 pct.-point. Endvidere udgjorde betalinger til pension 0,2 pct.- point af stigningstakten, mens betalinger under sygdom kun ændrede sig marginalt i forhold til 2012 og bidrog dermed ikke til stigningen i fortjenesten. Stigningstakterne varierer betydeligt mellem brancher og hovedarbejdsfunktioner. Som anført i metodebeskrivelsen på side 19 afspejles er i populationens sammensætning i stigningstakterne. Blandt hovedbrancherne havde fremstillingsvirksomhed under ét den største stigning i fortjenesten tillæg med 1,6 pct. fra 2012 til Tilsvarende havde bygge- og anlægsvirksomhed og serviceprægede erhverv en stigning på 1,3 pct, jf. tabel 4.4 på næste side. TABEL 4.1 DE GENNEMGÅENDE STIGNINGSTAKTER 2013 ÅRLIG ÆNDRING, GENNEMSNIT, VOKSNE Procent, alle tid- og fastlønnede tillæg 1,4 inkl. pension 1,5, tid- og fastlønnede, fortj. tillæg 1,4, fastlønnede, fortjeneste tillæg 1,6 Blandt de mere detaljerede delbrancher oplevede ansatte inden for bl.a. medicinalindustrien, telekommunikation, transportmiddelindustrien og maskinfremstilling de højeste gennemsnitlige stigninger i fortjenesten tillæg i Inden for hovedarbejdsfunktionerne opnåede ansatte med mellemhøjt kvalifikationsniveau den højeste stigning i fortjenesten i 2013 (2,0 pct.), mens ansatte som beskæftigede sig med håndværkspræget arbejde opnåede den mindste stigning i fortjenesten i 2013 (0,9 pct.), jf. tabel 4.4. Arbejde inden for landbrug mv. oplevede en negativ udvikling i fortjenesten (-0,6 pct.). Opdelingen på regioner viser, at den højeste stigningstakt i 2013 var at finde i Region Syddanmark med 1,9 pct., mens ansatte i Region Sjælland oplevede den mindste stigning i fortjenesten i 2013 med 1,1 pct., jf. tabel 4.4. TABEL 4.2 ÅRLIG ÆNDRING PR. TIME I LØNMODTAGERNES FORTJENESTE EKSKL. GENETILLÆG, PROCENT VOKSNE Funktionærer 3,9 4,8 3,8 4,0 4,1 3,5 2,9 3,8 3,7 3,6 4,2 2,3 3,3 1,7 2,3 1,7 Arbejdere 3,9 4,2 3,4 4,0 4,0 3,3 2,8 3,4 3,5 4,4 4,2 2,9 1,3 1,1 1,4 1,1 Alle 4,0 4,8 3,6 4,2 4,2 3,7 2,8 3,6 3,6 4,1 4,6 3,0 2,7 1,2 2,0 1,4 TABEL 4.3 ÅRLIG ÆNDRING PR. TIME I VIRKSOMHEDERNES MEDARBEJDEROMKOSTNINGER EKSKL. GENETILLÆG, PROCENT VOKSNE Funktionærer 4,1 4,6 3,8 4,1 4,3 3,7 2,8 3,9 3,6 3,6 4,2 2,2 3,4 1,8 2,6 1,8 Arbejdere 3,9 4,1 3,9 4,2 4,4 3,5 2,6 3,5 3,4 4,5 4,2 2,2 1,3 1,2 1,8 1,3 Alle 4,1 4,7 3,9 4,3 4,5 3,9 2,6 3,7 3,6 4,1 4,5 2,7 2,8 1,3 2,3 1,6

18 4. UDVIKLINGEN FRA 2012 TIL 2013 SIDE 18 TABEL 4.4 DEN ÅRLIGE LØNUDVIKLING FORTJENESTE EKSKL. GENETILLÆG PR. TIME, VOKSNE BRANCHER Procent Fremstillingsvirksomhed 3,5 4,6 4,6 3,8 3,2 1,9 2,4 1,6 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 2,5 4,6 4,1 3,3 1,2 1,5 1,5 1,1 Slagterier 4,2 3,4 0,5 1,1 1,1 0,9 Øvrige nærings- og nydelsesmiddelindustri 4,0 3,3 1,8 1,7 1,8 1,2 Tekstil- og beklædningsindustri 3,6 5,4 5,7 4,4 3,7 1,9 2,7-0,5 Træ- og papirindustri 3,2 5,1 3,9 3,0 1,9 1,8 1,1 1,9 Grafisk industri 3,5 3,3 2,6 3,1-0,2 1,7 1,4 0,9 Kemisk-, gummi- og plastindustri 3,6 4,2 4,9 3,9 4,5 0,8 2,7 2,3 Kemisk industri 5,1 4,1 2,8 1,7 1,6 2,6 Medicinalindustri 3,6 1,8 7,8 0,7 4,4 5,6 Plast- og gummiindustri 4,9 3,1 1,7-0,1 1,9 1,6 Sten-, ler- og glasindustri 4,2 4,0 3,7 3,9 2,8 1,8 1,7 0,4 Jern- og metalindustri 3,7 4,3 4,3 4,0 2,5 1,6 2,3 1,1 Maskin- og elektronikindustri 3,6 4,8 5,3 3,6 5,2 2,6 3,3 2,5 Elektronikfremstilling 5,0 3,2 6,0 3,3 3,2 2,3 Maskinfremstilling 5,4 3,8 4,8 2,1 3,3 2,7 Transportmiddelindustri 3,1 3,6 3,5 3,1 1,5 1,4 3,3 2,7 Anden fremstillingsvirksomhed 5,2 6,7 5,5 4,2 4,2 2,2 2,8 2,0 Fremstilling af møbler, legetøj 5,9 4,2 4,1 1,3 2,4 1,2 Forsyning 2,1 3,5 5,7 3,2 2,4 2,0 Bygge- og anlægsvirksomhed 4,7 4,6 4,0 1,8 1,1 0,3 1,2 1,3 Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinstallation 3,8 1,4 0,8 0,2 1,2 1,4 Bygningsinstallation 4,7 2,6 1,8 0,4 1,2 1,2 Serviceprægede erhverv 3,3 3,2 4,7 2,6 2,9 0,9 1,8 1,3 Bilhandel og -værksteder 4,3 2,9 2,1 1,2 1,8 1,5 Engroshandel 3,0 2,5 4,7 2,6 4,0 1,7 2,2 1,1 Engroshandel med fødevarer 4,3 2,3 5,7 2,8 1,7 1,1 Engroshandel med it 4,5 2,0 2,5 1,3 2,4 0,7 Øvrig engroshandel 4,9 3,2 4,1 0,9 2,4 1,7 Detailhandel 3,4 4,4 4,1 2,8 2,8 0,2 1,4 1,1 Detailhandel food 4,3 2,8 2,8 0,5 2,3 1,2 Detailhandel nonfood 3,2 3,0 2,5 0,2 0,9 0,8 Hotel- og restaurationsvirksomhed 3,3 3,0 3,0 4,3 0,8 2,5 2,6 0,7 Transportvirksomhed 2,9 3,3 4,6 2,4 3,2 1,3 1,6 1,0 Godstransport 5,9 2,7 4,0 2,0 2,2 1,0 Persontransport -1,2 0,8 2,4 2,3 0,1 1,0 Telekommunikation 3,5 2,6 1,9 0,4 1,4 3,0 Forretningsservice mv. 3,7 3,0 5,2 2,6 4,0 0,8 1,9 1,8 It virksomhed 7,9 1,5 3,3 2,6 2,8 2,3 Finansiel service 4,5 1,7 1,1 1,8 3,2 1,4 Liberale erhverv 4,7 2,9 2,9 1,7 1,8 0,7 Ingeniørvirksomhed 3,3 2,5 2,6 2,6 2,3 1,5 Vikarbureauer og arbejdsformideling 4,3 2,3-0,1 0,8 2,3 2,6 Operationel service 3,9 2,6 2,0 0,9 1,2 1,9 Andre serviceprægede erhverv 4,2 2,8 2,7 1,3 1,4 0,3 Hele DA 3,6 4,1 4,6 3,0 2,7 1,2 2,0 1,4

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2012

STRUKTURSTATISTIK 2012 27. JUNI 2013 STRUKTURSTATISTIK 2012 STRUKTURSTATISTIK 2012 StrukturStatistik 2012 er baseret på lønoplysninger for ca. 650.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 588.000,

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Strukturstatistik 2009

Strukturstatistik 2009 strukturstatistik 2009 Strukturstatistik 2009 StrukturStatistik 2009 er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 262.000

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2008

STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 StrukturStatistik 2008 er baseret på lønoplysninger for ca. 693.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 624.000, hvoraf 278.000

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007 STRUKTUR 2006 STRUKTUR 2006 StrukturStatistik 2006 er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer,

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1.

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1. 1. september 2014 Arbejdsulykker 2013 FaldENDE ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 11. SEPTEMBER 2015 ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR I 2014 var der 12,9 arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer for alle medarbejdere

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2014

STRUKTURSTATISTIK 2014 25. JUNI 2015 STRUKTURSTATISTIK 2014 STRUKTURSTATISTIK 2014 StrukturStatistik 2014 er baseret på lønoplysninger for ca. 743.500 ansættelsesforhold. Af disse udgør voksne ca. 676.000, hvoraf knap 292.000

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013 30. august 2013 Arbejdsulykker 2012 Fald i ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det er

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015 ARBEJDSULYKKER Personale 2016 BASERET PÅ 2015 MINDRE STIGNING I ULYKKESFREKVENS OG FALD I ULYKKESFRAVÆR For alle medarbejdere inden for DA-området var der 13,2 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012 ARBEJDSULYKKER Personale 2013 BASERET PÅ 2012 FALD I ULYKKESFREKVENS OG ULYKKESFRAVÆR I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området.

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE PERSONALE ARBEJDSULYKKER 20 MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENSEN FOR ARBEJDERE I 20 var antallet af arbejdsulykker for arbejdere 21,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau lønstatistik 2012 Ingeniørarbejde December 2011, Baseret på august 2011 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 arbejdsfunktioner () Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau 31 uddannelsesbaggrund

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2015 Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 9 OPERATØR-, MONTERINGS-

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Forsikring 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere