FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering"

Transkript

1 FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Marts 2016

2 Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet... 4 Vigtige forhold Oplysninger om foreningens forhold Foreningens og afdelingens navn Foreningens adresse Foreningens og afdelingens registreringsnumre Dato for foreningens og afdelingens stiftelse Dato for prospektets offentliggørelse Finanstilsynets godkendelse Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor Bestyrelsen Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør Revision Depotselskab Rådgivere Markedsføring og formidling Andre delegerede opgaver vedrørende investeringsforvaltning Års- og halvårsrapport Årlige udbytter Årlige afkast Omkostningsprocent og ÅOP Foreningens formue Foreningens vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn Administrationsomkostninger ved indirekte investering Udlevering af årsrapport, halvårsrapport, vedtægter m.v Bevisudstedende Bevisudstedelse og registrering af beviser Akkumulerende Beskatning Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger Vedtægternes stemmeretsbestemmelser Vedtægternes bestemmelser om opløsning Investorers flytning af investeringen Oplysninger om foreningsandelene Tegningsperiode, tegningssted og løbende tegning Emissionspris Justering af indre værdi ved brug af modificeret enkeltprismetode Betaling for tegning og registrering Tegningens størrelse Andelenes størrelse Optagelse til handel ISIN Notering på navn Investorernes indløsningsret og udsættelse af indløsning Metode til fastsættelse af indløsningsprisen Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Omsættelighed Faciliteter til rådighed ved udbetaling til investorer eller ved indløsning Oplysninger om afdelingens investeringspolitik Anbringelse af afdelingens midler Investeringsmarkeder Investeringsmål og investeringsinstrumenter Supplerende oplysninger om afdelingen Andre finansielle instrumenter Indeks Andelsklasser Side 2 af 18

3 3.8. Performance for benchmark Anvendelse af finansielle instrumenter Risici ved anvendelsen af afledte finansielle instrumenter Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen Risici forbundet med afdelingens investeringer Stater m.v., hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen Bilag A: Vedtægter Side 3 af 18

4 Ansvar for Prospektet Undertegnede bestyrelsesmedlemmer i Investeringsforeningen Finansco erklærer herved: at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer som defineret ved punkt 1.7. Behandlet af bestyrelsen den 4. marts 2016 Dette dokument er tiltrådt med digital signatur, hvilket fremgår af sidste side i dokumentet i den danske version. Siden med digital signatur har intet sidenummer. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Finansco Hans Lindum Møller Formand Svend Erik Kriby Linda Sandris Larsen Niels Therkelsen næstformand Peter Christian Jørgensen Side 4 af 18

5 TEGNINGSPROSPEKT Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Finansco, afdeling Dynamisk Aktivaallokering ISIN DK Vigtige forhold De af prospektet omfattede afdelinger er godkendt til markedsføring i Danmark og Norge. Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, er oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske version gældende. Opmærksomheden henledes på: At dette prospekt er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark. De danske lovbestemmelser, der er gældende for foreningen, svarer til EF-direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 med senere ændringer, herunder direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 (UCITS IV-direktivet). Afdelingen er omfattet af EU-rentebeskatningsdirektivet. Afdelingen placerer mere end 25 % af formuen i rentebærende aktiver omfattet af EU-rentebeskatningsdirektivet. At bestyrelsen kan ændre indholdet af dette prospekt, herunder investeringspolitik og risikoprofil, indenfor lovgivningens og vedtægternes begrænsninger. Dette prospekt erstatter enhver tidligere udgave af prospektet og er gyldigt fra offentliggørelsen. At oplysningerne i dette prospekt ikke kan betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige, skattemæssige og dertil knyttede forhold. Prospektet er ikke et tilbud om køb eller en opfordring til at gøre tilbud. At udlevering af dette prospekt og udbud af andele i visse lande er begrænset af den dér gældende lovgivning. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, anmodes om at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i eller på lignende måde tilknyttet disse lande. At investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i en afdeling kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. At investering på udenlandske markeder kan være mere usikre end investering på det danske marked som følge af selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og/eller generelle økonomiske forhold. Desuden giver investeringer i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. At de forventninger som er omtalt under de enkelte afdelinger ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Side 5 af 18

6 1. Oplysninger om foreningens forhold 1.1. Foreningens og afdelingens navn Investeringsforeningen Finansco, afdeling Dynamisk Aktivaallokering 1.2. Foreningens adresse Investeringsforeningen Finansco c/o Sydinvest Administration A/S Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Tlf.: (+45) Fax: (+45) Hjemmeside: Foreningens og afdelingens registreringsnumre Finanstilsynet: Investeringsforeningen Finansco: FT nr Afdeling Dynamisk Aktivaallokering: FT-afdelingsnr. 01 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Investeringsforeningen Finansco: CVR-nummer Afdeling Dynamisk Aktivaallokering: SE-nummer Dato for foreningens og afdelingens stiftelse Investeringsforeningen Finansco er stiftet den 27. juni Afdeling Dynamisk Aktivaallokering er stiftet den 27. juni Dato for prospektets offentliggørelse Nærværende prospekt offentliggøres den 7. marts Side 6 af 18

7 1.6. Finanstilsynets godkendelse Foreningen og afdelingen er godkendt af Finanstilsynet jævnfør ovenfor. Finanstilsynet har givet foreningen en stående tilladelse, til at de enkelte afdelinger i foreningen kan optage kortfristede lån på indtil 10 % af afdelingens formue til midlertidig finansiering af indgåede handler Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor. Investeringsforeningen Finansco, Afdeling Dynamisk Aktivaallokering modtager midler fra offentligheden. Den typiske investor i afdelingen ønsker at opnå højst mulig risikojusteret afkast ved dynamisk aktiv allokering mellem aktier, obligationer og pengemarkedsindskud. Den typiske investor har en tidshorisont på minimum 3 år 1.8. Bestyrelsen Advokat Hans Lindum Møller (formand) Advokatfirmaet Hans Lindum Møller Mindevej 14, 6320 Egernsund Direktør Niels Therkelsen (næstformand) Business Leasing Danmark Aps Skovvej 20, 6340 Kruså Direktør Svend Erik Kriby Strandvejen Klampenborg Direktør Peter Christian Jørgensen Nørremølle ApS Nørremøllevej 17B, 6400 Sønderborg Lektor Linda Sandris Larsen Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Foreningens bestyrelse er identisk med bestyrelsen i øvrige foreninger administreret af Sydinvest Administration A/S. Det er ikke et krav, at foreningen har samme bestyrelse som de øvrige administrerede foreninger, men ved at benytte samme bestyrelse udnyttes erfaring og relevante kompetencer fra det øvrige bestyrelsesarbejde, og der kan være større omkostninger forbundet ved at vælge en alternativ bestyrelse Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør Investeringsforvaltningsselskab: Sydinvest Administration A/S CVR-nr Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Direktion: Eskild Bak Kristensen Side 7 af 18

8 1.10. Revision Revisionsvirksomhed: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade København S Revisorer: John Ladekarl Anders Gjelstrup Depotselskab Sydbank A/S CVR-nr Central Depot Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Investeringsforeningen Finansco har indgået aftale med Sydbank om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for Investeringsforeningen Finansco, afdeling Dynamisk Aktivaallokering Dette sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på seks måneder til en måneds udløb. Sydbank A/S ejer 100 pct. af aktierne i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Sydinvest Administration A/S. Som honorar for ydelserne betaler Investeringsforeningen Finansco, afdeling Dynamisk Aktivaallokering et depotgebyr på 0,08 % p.a. Depotgebyret beregnes af den gennemsnitlige formue Rådgivere Finansco Forvaltning AS Organisationsnr Karenslyst allé 9c 0278 Oslo, Norge Foreningen har indgået aftale med Finansco Forvaltning AS, om investeringsrådgivning. Dette indebærer, at Finansco Forvaltning AS udarbejder investeringsforslag, der anvendes som input, når Sydinvest Administration A/S udarbejder investeringsstrategien og efterfølgende fører den ud i livet. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på tre måneder til udgangen af den efterfølgende måned. Aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis det er i den administrerede forenings interesse. Finansco Forvaltning AS er hverken koncernforbundet med foreningens investeringsforvaltningsselskab eller depotselskab. Yderligere information om Finansco Forvaltning AS kan findes på Som honorar for ydelserne betaler afdeling Dynamisk Aktivaallokering til Finansco Forvaltning AS en fast provision på 1,00 % p.a., som beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue. Honoraret betales kvartalsvist. Endvidere betales et honorar, der, såfremt afkastet er større end afkastet på afdelingens benchmark, udgør 10 % af forskellen i det procentvise afkast af afdelingen og afdelingens benchmark, jf. punkt 0. Ved beregning af det afkastafhængige honorar benyttes et High Water-Mark (HWM), der ved afdelingens opstart sættes til 0 pct. HWM reguleres kvartalsvist op svarende til afdelingens største opnåede akkumulerede merafkast i forhold til afdelingens benchmark. High-water Mark justeres ekstraordinært, hvis afdelingens indre værdi ændres som følge af ikke-investeringsmæssige aktiviteter. Det gælder f.eks. ved ændring af stykstørrelsen på andelene. Det afkastafhængige honorar korrigeres løbende i den indre værdi. Det afkastafhængige honorar betales kvartalsvist. Side 8 af 18

9 Afdelingens samlede administrationsomkostninger kan dog ikke overstige begrænsningen i vedtægternes 23, jf. punkt 1.27 i dette prospekt Markedsføring og formidling Foreningens investeringsforvaltningsselskab er berettiget til at indgå aftaler om markedsføring og formidling af andele i afdelingen med tredjemand. Der er bl.a. indgået formidlingsaftale med Finansco Rådgivning AS, Organisationsnr , Karenslyst allé 9c, 0278 Oslo, Norge, således at afdelingen betaler 0,50 % af den gennemsnitlige værdi af beviser solgt af Finansco Rådgivning AS i markedsføringsprovision Andre delegerede opgaver vedrørende investeringsforvaltning Fordelingen har ikke delegeret andre opgaver vedrørende investeringsforvaltning end dem der er nævnt i dette prospekt Års- og halvårsrapport Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i øvrigt i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. Års- og halvårsrapporten aflægges i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. Investeringsforeningen Finansco, afdeling Dynamisk Aktivaallokerings regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode er fra 5. juli 2012 til 31. december Årlige udbytter Afdelingen er akkumulerende i overensstemmelse med vedtægternes Årlige afkast Afkast pr. 10 euro foreningsandel Afdeling Dynamisk Aktivaallokering 2,05 % 1 5,34 % 4,30 % 3,52 % 1) Første afkast er for perioden 5. juli 2012 til 31. december Investorer advares mod at drage slutninger om fremtidige afkast baseret på historiske afkast Omkostningsprocent og ÅOP Omkostningsprocent Afdeling Dynamisk Aktivaallokering 1,42 % 1 2,71 % 2,57 % 2,60 % 1 Første omkostningsprocent er for perioden 5. juli 2012 til 31. december ÅOP Afdeling Dynamisk Aktivaallokering. 3,31 % 3,40 % 3,19 % 3,25 % ÅOP er et branchetal for de samlede årlige omkostninger ved at eje andele i afdelingen. Side 9 af 18

10 I omkostningstallene ovenfor indgår omkostninger, som er afholdt i de fonde, afdelingen investerer i Foreningens formue Formue ultimo i euro Investeringsforeningen Finansco Foreningens vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn Vederlag til bestyrelsen og Finanstilsynet for 2015 udgjorde hhv euro og euro. Vederlag til investeringsforvaltningsselskabet (inklusive honorar til foreningens bestyrelse) er 0,30 % af afdelingens gennemsnitlige formue, dog mindst DKK p.a Administrationsomkostninger ved indirekte investering Afdelingen Dynamisk Aktivaallokering kan investere i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter. De samlede administrationsomkostninger, inklusive afkastafhængig honorering, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet må for afdelingen ikke overstige 10 % af den gennemsnitlige formue i afdelingen inden for regnskabsåret jf. punkt I det omfang der investeres i andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger korrigeres afdeling Dynamisk Aktivaallokerings administrationsomkostninger, således, at omkostninger hidrørende herfra lægges til afdelingens administrationsomkostninger. Afdelingen kan indgå aftaler med danske og udenlandske investeringsforeninger om at modtage formidlingsprovision i forbindelse med investering i disse investeringsforeningsbeviser. Formidlingsprovisionen herfra tilfalder afdelingen Udlevering af årsrapport, halvårsrapport, vedtægter m.v. Halvårsrapporten, den reviderede årsrapport og foreningens vedtægter, prospekt og central investorinformation udleveres gratis fra Sydinvest Administration A/S s kontor og kan endvidere ses og hentes på foreningens hjemmeside, som fremgår af punkt Bevisudstedende Investeringsforeningen Finansco, afdeling Dynamisk Aktivaallokering er bevisudstedende Bevisudstedelse og registrering af beviser Beviserne udstedes gennem værdipapircentralen VP SECURITIES A/S, hvorefter andelene vil blive registreret på investors VP-konto Akkumulerende Afdelingen Dynamisk Aktivaallokering er akkumulerende i overensstemmelse med vedtægternes 26. Side 10 af 18

11 1.26. Beskatning Foreningen er ikke selvstændigt skattepligtig. Eventuel beskatning i Danmark sker i henhold til gældende lovgivning udelukkende hos investorerne og kun såfremt investor er skattepligtigt til Danmark jf. nedenfor: Afdelingen er skattemæssigt omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Som udgangspunkt betales der ikke skat i afdelingen, dog beskattes udbytte fra danske aktier med 15 %. Udbytte fra udenlandske aktier er fratrukket udbytteskat med satsen jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten, som kan variere, men i mange tilfælde er 15 %. Lovpligtige indberetninger til skattemyndighederne sker gennem det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger Hver afdeling i Investeringsforeningen Finansco afholder sine egne omkostninger. Fællesomkostningerne ved Investeringsforeningen Finanscos virksomhed fordeles periodisk mellem afdelingerne i forhold til den enkelte afdelings formue. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Ved fællesomkostninger forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger. Vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og tilsyn er eksempler på fællesomkostninger. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet må for hver afdeling eller andelsklasse ikke overstige 4 % af den gennemsnitlige formue i afdelingen eller andelsklassen inden for regnskabsåret. De samlede administrationsomkostninger for afdeling Dynamisk Aktivaallokering må inklusive afkastafhængigt honorar ikke overstige 10 % af den gennemsnitlige formue i afdelingen inden for regnskabsåret Vedtægternes stemmeretsbestemmelser Enhver investor i foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen eller hos en af foreningen oplyst repræsentant senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Investor kan kun udøve stemmeret for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens bøger (eller deponeret hos depotselskabet). De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings investorer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens afvikling eller fusion samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Hver investor har en stemme for hver EUR 10 pålydende andel. Enhver investor har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i 18 nævnte tilfælde. Ingen investor kan for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele eller 1 % af det samlede pålydende i alle afdelingerne ved Side 11 af 18

12 afstemning om fælles anliggender Vedtægternes bestemmelser om opløsning Hvis en investor eller bestyrelsen stiller forslag om at opløse foreningen eller en afdeling, kan investorerne på en generalforsamling beslutte at opløse foreningen eller afdelingen. Det kræver et kvalificeret flertal jf. vedtægternes 18. Omstændigheder, som kan medføre opløsning af foreningen, kan være, at foreningens formue bliver så lav, at det omkostnings- og risikospredningsmæssigt bliver urentabelt at drive foreningen, eller at foreningens adgang til at investere sine midler bliver afskåret på et eller flere markeder eller lignende situationer Investorers flytning af investeringen Hvis en investor ønsker at sælge andele i en afdeling i Investeringsforeningen Finansco for at købe andele i en anden afdeling i foreningen, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af andele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Side 12 af 18

13 2. Oplysninger om foreningsandelene 2.1. Tegningsperiode, tegningssted og løbende tegning Oprindelig tegningsperiode for andele i Investeringsforeningen Finansco, afdeling Dynamisk Aktivaallokering var perioden fra juli 2012 begge dage inklusive. Tegningssted: Sydbank A/S Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Tlf Fax Køb af andele kan endvidere ske gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Efter den indledende tegningsperiode udbydes andelene i løbende emission uden fastsat højeste beløb Emissionspris Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode. Prisen beregnes ved tegning af andele til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Hvis den samlede nettoemission overstiger det antal andele, der svarer til 10 % af afdelingens samlede antal andele, tillægges et gebyr på 0,50 % af indre værdi til emissionsprisen til dækning af handelsomkostninger. Ved emission kan formidleren tillægge en tegningsprovision, som maksimalt kan udgøre 3 % af indre værdi Justering af indre værdi ved brug af modificeret enkeltprismetode Hvis den samlede nettoemission, jf. punkt 2.2 overstiger det antal andele, der svarer til 10 % af afdelingens samlede antal andele, tillægges et gebyr på 0,50 % af indre værdi til emissionsprisen til dækning af handelsomkostninger. Hvis den samlede nettoindløsning, jf. punkt 2.11 overstiger det antal andele, der svarer til 10 % af afdelingens samlede antal andele, fratrækkes et gebyr på 0,50 % af indre værdi fra indløsningsprisen til dækning af handelsomkostninger Betaling for tegning og registrering Andele, købt i løbende emission, afregnes kutymemæssigt samtidig med registrering af andelene i Værdipapircentralen på investors konto. Afregning sker normalt med tre dages afvikling. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot i danske pengeinstitutter. Ved beholdningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr Tegningens størrelse Sydbank A/S har stillet ubetinget tegningsgaranti svarende til DKK 10 mio. Side 13 af 18

14 2.6. Andelenes størrelse Andele i Investeringsforeningen Finansco, afdeling Dynamisk Aktivaallokering sælges i stykker a nominelt 10 EUR Optagelse til handel Andelene er ikke optaget til handel på en reguleret markedsplads ISIN ISIN DK Notering på navn Andelene udstedes lydende på ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut, hvor investor har sine andele i depot, noteres på navn i foreningens bøger. Investeringsforeningen Finansco fører sin egen ejerbog (fortegnelse over investorerne) Investorernes indløsningsret og udsættelse af indløsning Investorerne kan på forlangende dagligt indløse deres andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Ingen investor i Investeringsforeningen Finansco, afdeling Dynamisk Aktivaallokering er forpligtet til at lade sine andele indløse, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om afdelingens opløsning. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andele nødvendige aktiver. Foreningen skal straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele Metode til fastsættelse af indløsningsprisen Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode. Prisen beregnes ved indløsning af andele til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Hvis den samlede nettoindløsning overstiger det antal andele, der svarer til 10 % af afdelingens samlede antal andele, fratrækkes et gebyr på 0,50 % af indre værdi fra indløsningsprisen til dækning af handelsomkostninger Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Hvis du ønsker at købe eller sælge investeringsbeviser i foreningen, kan du henvende dig i dit pengeinstitut. Side 14 af 18

15 Til afregning af købs- og salgsanmodninger, som foreningen har modtaget inden opgørelsestidspunktet, fastsættes købs- og salgspriser til indre værdi på opgørelsestidspunktet. Se også pkt om køb (emission) og pkt om salg (indløsning). Foreningen opgør afdelingens indre værdi kl. 12 (opgørelsestidspunktet) dagligt til brug ved afregning af købs- og salgsanmodninger. Indre værdi (NAV) offentliggøres på Oslo Børs ASA på hjemmesiden Her offentliggøres endvidere det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Der er alene tale om offentliggørelse, idet afdelingen, jf. punkt 2.7 ikke er optaget til handel på en reguleret markedsplads Omsættelighed Andelene er omsætningspapirer, der er frit omsættelige. Der gælder ingen indskrænkninger i investorernes ret til videresalg af andele Faciliteter til rådighed ved udbetaling til investorer eller ved indløsning Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotselskabet mod betaling af handelsomkostninger. Andelene er registreret i en værdipapircentral, som formidler alle betalinger til investorerne. Side 15 af 18

16 3. Oplysninger om afdelingens investeringspolitik 3.1. Anbringelse af afdelingens midler Investeringsforeningen Finansco, afdeling Dynamisk Aktivaallokering har til formål efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af en princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende at indløse investors andel af formuen med midler, der hidrører fra denne Investeringsmarkeder Afdelingen investerer globalt i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, aktier og obligationer/rentepapirer, som er optaget til handel på et af følgende markeder: Markeder beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union. Markeder beliggende i stater, som Fællesskabet har indgået aftale med. Markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges. Markeder, der er full members eller associate members af FESE. Regulerede markeder, der er optaget på EU-kommissionens liste. Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i værdipapirer, der er noteret på et ikke godkendt marked eller ikke er noterede. Afdelingen kan uanset dens investeringsområde investere i aktier udstedt af Sydinvest Administration A/S. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Der er ikke opstillet rammer for i hvilket lande, regioner og sektorer afdelingen kan foretage investeringer Investeringsmål og investeringsinstrumenter Målsætningen er over en tre-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet af benchmark, jf. punkt3.8. Afdelingen investerer i aktier og obligationer og i andele i investeringsforeninger, jf. ovenfor. Strategien er at ændre vægtningen mellem aktiebaserede og rentebaserede investeringer i porteføljen med henblik på at udnytte de langsigtede skift i markedsforholdene i rentemarkederne og aktiemarkederne Supplerende oplysninger om afdelingen Foreningens investeringsforvaltningsselskab (eller foreningen) vil på en investors anmodning udlevere supplerende oplysninger for afdelingen om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet (eller foreningen) har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen. Side 16 af 18

17 3.5. Andre finansielle instrumenter Afdelingen investerer ikke primært i andre finansielle instrumenter end værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter Indeks Afdelingen kopierer ikke et aktie- eller obligationsindeks Andelsklasser Afdelingen er ikke inddelt i andelsklasser Performance for benchmark Afdelingens benchmark er et indeks bestående af 60 % MSCI ACWI (Global Standard Index) incl. net dividend omregnet til euro og 40 % ST1X omregnet til euro. Afkast (%) Benchmark -1,07 3,10 5,38 7,93 3,48 Standardafvigelse 1 3 år 9,61 % Standardafvigelse 1 5 år 8,68 % 1 Standardafvigelse på benchmarkafkast Anvendelse af finansielle instrumenter Afdelinger kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom Risici ved anvendelsen af afledte finansielle instrumenter Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens risikoprofil Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen Der må højst investeres 20 % i en enkelt afdeling af en investeringsforening. Afdelinger kan alene anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens risikoprofil. Afdelingen må ikke foretage udlån af værdipapirer (ingen short position). Maksimalt 10 % af formuen kan investeres i ikke noterede værdipapirer. Foreningen må maksimalt investere 10 % af formuen i enkeltaktier Risici forbundet med afdelingens investeringer Ved investering i aktiebaserede afdelinger er det vigtigt at være opmærksom på følgende risici: Side 17 af 18

18 Markedsrisiko. Markedsværdien af et værdipapir kan stige eller falde. Bevægelserne kan medføre, at et værdipapir bliver mindre værd end på anskaffelsestidspunktet. Markedsrisiko kan være papir- eller sektorspecifik, men kan også gælde for hele markedet. Risiko knyttet til investering i udenlandske værdipapirer. Investering i udenlandske værdipapirer indebærer nogle former for risiko, som man ikke oplever ved investering i indenlandske værdipapirer. Værdien af en beholdning af udenlandske aktier er påvirkelig af den økonomiske og politiske udvikling i de områder, hvor selskaberne i beholdningen opererer. Værdien kan ligeledes være påvirket af udenlandsk skattelovgivning og begrænsninger i, hvor stor en del af selskabernes udbyttebetalinger, som tilflyder afdelingen. Valutakursrisiko. Aktierne og andelene kan være udstedt i danske kroner eller fremmed valuta. Selvom andelene er udstedt i danske kroner, kan der være en valutarisiko på investeringen, da valutarisikoen på de underliggende aktier ikke nødvendigvis skal være afdækket til danske kroner. Afdelingens indre værdi bliver direkte påvirket af ændringer i de valutakurser, som selskaberne er noteret i, overfor EUR. Hertil kommer selskabsspecifikke risici. De indebærer, at værdien af de enkelte selskaber, som afdelingen har investeret i, kan udvikle sig anderledes end, hvad den generelle markedsudvikling tilsiger. Investor skal være opmærksom på, at udviklingen på aktie og obligationsmarkederne som følge af forholdene nævnt ovenfor varierer meget. Afdelingens midler placeres globalt med stor spredning såvel geografisk som på selskaber og brancher. Der er således tale om investeringer med en høj risikoprofil, det vil sige, at der kan forventes store udsving i afdelingens formue Stater m.v., hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen Afdelingen kan investere mere end 35 % af sin formue i Norge. Side 18 af 18

19 Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter Hans Lindum Møller Bestyrelsesformand Underskrevet med privat NemID Tidspunkt for underskrift: kl.: 14:23:19 Niels Therkelsen Bestyrelsesmedlem Underskrevet med privat NemID Tidspunkt for underskrift: kl.: 15:17:15 Linda Sandris Larsen Bestyrelsesmedlem Underskrevet med privat NemID Tidspunkt for underskrift: kl.: 14:21:37 Peter Christian Jørgensen Bestyrelsesmedlem Underskrevet med privat NemID Tidspunkt for underskrift: kl.: 14:20:05 Svend Erik Kriby Bestyrelsesmedlem Underskrevet med privat NemID Tidspunkt for underskrift: kl.: 14:20:50 Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid løftes som bevisførelse. Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignaturs OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer. Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering KL

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering KL FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering KL Juni 2016 Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet... 4 Vigtige forhold... 5 1. Oplysninger om foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Februar 2015 3T1.3T 3TOplysninger 3T2.3T 3TOplysninger 3T3.3T 3TOplysninger Indholdsfortegnelse 3TAnsvar for

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering KL

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering KL FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering KL August 2017 Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet... 4 Vigtige forhold... 5 1. Oplysninger om foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Marts 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling Indeksobligationer ISIN DK

TEGNINGSPROSPEKT. Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling Indeksobligationer ISIN DK Afdeling Indeksobligationer August 2012 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 2 1. Oplysninger om foreningens forhold... 3 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 3 1.2. Foreningens adresse... 3 1.3. Foreningens

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Alternativer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Alternativer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Alternativer September 2017 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 4 1.2. Foreningens

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Specialforeningen BLS Invest: Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtagen

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Specialforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 18. april 2013 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST SCANDI

TEGNINGSPROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST SCANDI TEGNINGSPROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST SCANDI Maj 2007 TEGNINGSPROSPEKT Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling SCANDI ISIN DK0060089332. 1. Navn og

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere