Forskning, praksis og politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning, praksis og politik"

Transkript

1 Steen Bengtsson Seniorforsker MSc, SocialForskningsInstituttet Forskning, praksis og politik Hvad er vores viden om hvordan børn med funktionsnedsættelse lever og udvikler sig i det danske samfund, om mennesker med funktionsnedsættelse generelt, om forskellige undergrupper af børn og voksne mennesker med funktionsnedsættelse? Og hvad er tilgangen til disse emner, socialpolitikkens, vælgernes, forældrenes, de professionelles tilgange og forskningens? Hvad betyder kravet om evidensbasering for indsatsen og for forskningen? Udsigten til en offentlig vækst på højst 10 pct. af det tilvante har givetvis også en betydning. Og endelig betydningen af Handicapkonventionen, som på forskellige måder understreger det centrale mål, at sikre børn og voksne med handicap deltagelse i samfundslivet, derunder ikke mindst deltagelse i eget liv. Side 1 af 8

2 Niels Illum Læge, Odense Universitetshospital Helle Cort Loran Fysioterapeut, Specialbørnehaven Karlebo Laurine Christensen Pædagog, Specialbørnehaven Karlebo Session A Vurdering af børn med funktionsnedsættelse: ICF-CY, psykometriske metoder og Rasch-analyser Undersøgelsen fokuserer på: 1. Anvendelse af ICF-CY til samlet vurdering af funktionsevnenedsættelse som tillægsinformation til ICD-10 koderne hos det enkelte barn og hos børnegrupper 2. Anvendelse af ICF-CY som fælles sprog sektorerne imellem og hvor forældrene udgør en ligeværdig part. Metode: 367 forældre til børn med funktionsevnenedsættelse inden for områderne rygmarvsbrok, spinal muskel atrofi, muskelsygdomme, cerebral parese, døvhed, blindhed, mental retardering og følger efter behandling for hjernetumor blev kontaktet og interview i eget hjem. Resultater: Dataanalyser har vist gode psykometriske egenskaber af kode og gradientværdier. Efterfølgende Rasch analyser dokumenterede at der var vanskeligheder med forståelsen af koderne hvis disse var dobbelttydige eller ikke blev forstået efter hensigten. Konklusion: ICF-CY kan indføres som fælles sprog men fortsat udvikling af konceptet er nødvendig, herunder løbende dataanalyser og anvendelse af Rasch statistik for at undgå at funktionsevnenedsættelse i grupper af børn bliver undervurderet ved beregning af index for funktionsevnenedsættelse på basis af de anvendte kvalitative 5-gradient ICF-CY kode data. Session A Sæt viden i bevægelse og kvalificér træningsindsatsen til børn og unge med svære handicap" Tre faggruppers tætte samarbejde i hverdagen, tværfaglig rapportskrivning, tværfaglig målsætning - i samarbejde med forældre - giver bedste stimulations- og træningsmuligheder for børnene i Specialbørnehaven i Karlebo, og det giver dermed børnene bedste chance for aktiv deltagelse i eget liv. Den tværfaglige rapportskrivning giver vidensdeling internt i huset, og rapporten giver vidensdeling eksternt med forældre samt til kommune og hospital. Side 2 af 8

3 Susanne H. Sørensen Ergoterapeut, CPOP, Region Syddanmark Kirsten Nordbye- Nielsen projektleder, CPOP, Aarhus Universitetshospital Pia Zink Drivsholm Fysioterapeut, Institut for kommunikation og Handicap, Region Midtjylland Tina Rudebeck Holm Fysioterapeut, Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland Session B "Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats til børn med cerebral parese" Session B Styrketræning til børn med cerebral parese (CP) Oplægget tager udgangspunkt i satspuljeprojektet: Opfølgningsprogram og indsatser for cerebral parese, CPOP-I. Det overordnede mål med CPOP-I var, at undersøge om det var muligt, at kvalificere træningsindsatserne til børn med cerebral parese, givet af ergoterapeuter og fysioterapeuter. Projektet viste at der aktuelt er store regionale og lokale forskelle i de tilbud der leveres. Stor forskel på hvilke tilbud børnene får og i hvilket omfang den terapeutiske indsats tilbydes, organiseringen af den, og om det er ergoterapeuter, fysioterapeuter eller forældre og andre i barnets nærmiljø, der varetager indsatserne. En præsentation af projektet, hvilke oplevelser og resultater projektet viste. Hvordan er det lykkedes at implementere styrketræning i den daglige praksis i arbejdet med børn med særlige behov? Eksempel på hvordan træningen konkret er implementeret i det fysioterapeutiske arbejde på Institut for kommunikation og Handicap. Side 3 af 8

4 Mogens Wiederholt Direktør, Spastikerforeningen Berit Landbo Ide og tovholder bag bogen "Brudsikkert Livsmod" samt forældre til et barn med OI. Session C En organisations tilgang til at være barnets stemme Session C "Brudsikkert Livsmod"- 12 livshistorier fortalt af forældre til børn og af voksne med medfødt knogleskørhed (Osteogenesis Imperfecta) For de fleste børn er træning og behandling et nødvendigt onde. Et valg mellem pest og kolera. En balance mellem tid og helbred. Derfor skal vi være ekstremt påpasselige med, hvad vi gør, når vi pålægger børn et trænings og behandlings imperativ. Er indsatsen forældrenes eller barnets ønske/tarv? Er der dokumentation og evidens for den effekten af den behandling vi pålægger barnet at bruge sin barndom på? Er der en rimelig sammenhæng mellem den tid der bruges på indsatsen og effekten af træningen? Kunne en større del af træningsindsatsen finde sted som leg eller hverdagsaktiviteter, så barnet ikke unødigt segregeres fra kammerater og familie? Er barnets tid i fokus, så vi ikke spilder barnets tid med transport, ventetid, overbehandling og dårlig koordination? Med udgangspunkt i disse dilemmaer diskuterer vi om den praksis børnene udsættes for er rimelig og forsvarlig ud fra barnets tarv, livskvalitet og inklusion. Med udgangspunkt i bogen med 12 forskellige livshistorier søges beskrevet, hvordan livet med OI kan forme sig forskelligt med de udfordringer, som dette handicap giver. Et fællestræk ved bogens deltagere er at alle har brud, men alligevel lever livet til kanten med stærkt livsmod. Berit Landbo har skabt ideen til bogen og vil uddybe baggrunden og formålet med denne via eksempler fra fortællingerne. Side 4 af 8

5 Ingeborg Lysdal Områdeleder Institut for Kommunikatio n og Handicap, Region Midtjylland Lene Busk Pedersen Fysioterapeut Institut for Kommunikatio n og Handicap, Region Midtjylland Henny Holmsgaard Skolekonsulent, hjerneskadekoordinator for børn og unge, Herning Kommune Session D Erfaringer fra Institut for Kommunikation og Handicap omkring forældresamarbejde I re/habiliteringsarbejdet omkring børn og unge med funktionsevnenedsættelse, er det tværfaglige teams samarbejde med familien af stor betydning. Det er af stor værdi, hvordan forældrene føler sig mødt og hørt af fagpersonerne omkring dem og deres barn, og at samarbejdet omkring re/habiliteringsindsatsen kommer i fokus. IKH s praksis tager udgangspunkt i en familiecentreret tilgang, hvor barnets/den unges og familiens aktuelle behov, samt deres værdier og normer er i centrum. Det er forældrene, der har bedst kendskab til og vil det bedste for deres børn, og familierne ses som unikke og forskellig. Det søges at skabe partnerskab mellem forældre og fagfolk, i en målrettet og koordineret indsats, hvor fagpersonernes viden og erfaringer stilles til rådighed og sættes i spil, og hvor familien tager aktiv del i at sætte fokusområder og mål for en given periode med formål at fremme barnets livsduelighed og muligheder for deltagelse i forskellige livssammenhænge. Session D Kommunikation og koordinering i samarbejdet mellem forældre og kommune omkring børn og unge med erhvervet hjerneskade Familier med børn og unge, der får en erhvervet hjerneskade, er i en særlig vanskelig situation. Ud over den svære krise familien er i, fordi barnet/den unge er blevet ramt af et traume, hjernetumor eller andet, skal familien også vænne sig til en hverdag med et barn, der er forandret i forhold til før skaden opstod. I den situation er det vigtigt, at kommunens indsats vedrørende barnet sker i et tæt samarbejde og dialog med forældrene. Det medfører nogle udfordringer, da der som regel er tale om komplicerede problematikker, der kræver indsats fra mange forskellige fagområder. Side 5 af 8

6 Kirsten Nordbye-Nielsen projektleder,cpop, Aarhus Universitetshospital Helle Poulsen Ergoterapeut, cand.scient.san, Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge Helle Mätzke Rasmussen ph.d-stud., SDU/Odense Universitetshospital Session E Kvalitetsudvikling i habilitering - erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med Cerebral Parese Oplægget tager udgangspunkt i implementering af CPOP. Der gives eksempler på muligheder, udfordringer og løsninger for at sikre kvaliteten i den tværsektorielle opfølgning og de faglige indsatser. Udvikling af en Regional Sundhedsaftale der skal sikre forankringen af det tværfaglige og tværsektorielle opfølgningsprogram og implementering af en klinisk kvalitetsdatabase. Perspektiver på muligheder for kvalitetsudvikling og forskning. Session E Udvikling af fagligt vejledningsog inspirationsmateriale Præsentation af baggrund og status for projektet, der har til formål at udarbejde fagligt vejlednings- og inspirationsmateriale, som uddyber de indsatser, som anbefales i Sundhedsstyrelsens kommende nationale kliniske retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese. Projektet gennemføres af Fagforum for Børnefysioterapi i samarbejde med Ergoterapifagligt selskab børn og unge. Side 6 af 8

7 Grethe Schöler Pedersen Idrætskonsulent, Dansk Handicapidrætsforbund Lykke Guldbrandt Fysioterapeut, Idrætskonsulent DHIF-team syd Session F Skolesport Leg, liv og læring Session F Sammenhæng mellem træning, behandling og den frivillige idræt Skolesport Leg, Liv & Læring giver børn med særlige behov større livskvalitet: Drengen løber rundt og spiller fodbold, ligesom de fleste andre 10-årige. Han har fodboldtøj på og er en del af et hold. Her betyder det ikke noget, at han har en autismeforstyrrelse og derfor ikke har så udviklet et talesprog. Her er han bare fodboldspiller. Præsentation af modeller og erfaringer med projekt Skolesport Leg, Liv & Læring, der har til formål at udvide adgangen til det frivillige foreningsliv for børn og unge, der går i specialskoleregi. Projektets ide er, at koble det pædagogiske personale med nogle af idrætsforeningernes dedikerede instruktører. Hvilken betydning har idræt og fritidsaktiviteter for børn med handicap? Kan man som børnefysio- eller ergoterapeut forsvare at opfordre til handicapidræt? Hvordan kan vi lave brobygning fra træning og behandling til den frivillige idræt? Projekt Skolesport Leg, Liv & Læring har givet omkring 400 børn/unge fra specialskoleregi mulighed for at dyrke idræt i fritiden. Evalueringen viser at deltagerne får bedre kondition, større selvtillid og selvværd. Deres motorik og koncentrationsevne styrkes, og de får bedre sociale kompetencer. Side 7 af 8

8 Ulla Werlauff Fysioterapeut, Ph.d., RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Hvordan evaluerer vi fysisk funktion og rehabilitering? Oplægget tager udgangspunkt i projekter om og med personer med muskelsvind. Hvordan og på hvilket niveau måler vi fysisk funktion, og hvordan kan vi sikre at vores metoder afspejler det, brugeren synes, er vigtigt. Side 8 af 8

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP [FORSIDE H2] EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP EVALUERING AF SATSPULJE-PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere

Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation

Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation En systemteoretisk analyse af betydningen af forældres, fysioterapeuters, læreres og socialrådgiveres selvforståelse af deres rolleudøvelse i forhold til tværfagligt

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Mennesker med sjældne handicap. Indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med sjældne handicap. Indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med sjældne handicap Indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune

Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune Indhold Indledning... 3 Introduktion til samarbejde med borgeren... 4 Kerneopgaven... 4 Rehabilitering... 5 Borgerens

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Familier. med handicappede børn sådan sikres en optimal indsats. Anette Graungaard og Bente Hansen

Familier. med handicappede børn sådan sikres en optimal indsats. Anette Graungaard og Bente Hansen Familier med handicappede børn sådan sikres en optimal indsats Anette Graungaard og Bente Hansen Lægeforeningen Sundhedskomitéen København 2007 Familier med handicappede børn sådan sikres en optimal indsats

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

På vej videre udvikling i indsatsen for børn med hjerneskade

På vej videre udvikling i indsatsen for børn med hjerneskade På vej videre udvikling i indsatsen for børn med hjerneskade På vej videre udvikling i indsatsen for børn med hjerneskade På vej videre Udvikling i indsatsen for børn med hjerneskade Udgiver: MarselisborgCentret

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten.

Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. ICF anvendt til funktionsevnevurdering af borgere ved udskrivelse fra hospital til fortsat rehabilitering. Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. ICF anvendt

Læs mere