Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering"

Transkript

1 Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen i projekteringen mere nuanceret. Det er både her at byggeprojektets værdier fastlægges, men også her hvor værdierne skal omsættes til et konkret projekt, der giver bygherre og brugere mest værdi for pengene, og som er opbygget af bygbare løsninger til de udførende på byggepladsen vel at mærke uden at bruge for meget af byggeprojektets kostbare tid. Trimmet Projektering Trimmet projektering er et område, der de seneste år har fået en del opmærksomhed i Danmark. De gode erfaringer fra brugen af Lean Construction på byggepladsen har længe været kendt og der har været en nysgerrighed efter at bringe ideer og principper ind tidligere i byggeprocessen både i projekteringen og i den tidlige værdiskabelse i feltet mellem bygherre, brugere og projekterende rådgivere. Men området er forholdsvis nyt og der er ikke én endelig opskrift på Trimmet Projektering. I Håndbog for Trimmet Byggeri gives en introduktion til den teori og de ideer, der ligger bag, men her vil vi prøve at vise, hvordan ideerne i praksis kan bringes i spil i projekteringen. Denne vejledning er derfor et idékatalog for Trimmet Projektering, der viser nogle forskellige ideer og værktøjer og kan inspirere til selv at udfordre og optimere projekteringsprocessen. Indhold I vejledningen kommer vi igennem følgende emner i relation til Trimmet Projektering: Workshops, Værdier, Fotosafari, Target Costing, Brug af Last Planner System, Planlægningsmøder, Dialogen med de udførende samt hvordan man kommer i gang. 1

2 Workshops Noget af det første der skal ske i et byggeprojekt er, at man skal finde ud af, hvad man vil have. Bygherren skal her træde i karakter og fortælle leveranceteamet om sine krav, behov, ønsker og værdier. Det er ikke altid, at det er en erfaren/professionel bygherre, og de brugere, bygherren repræsenterer, har sjældent erfaring med byggeprocessen. Fælles workshops mellem bygherre, brugere og leveranceteam (rådgivere og udførende) har vist sig som et godt værktøj, til at få bygherre og brugeres værdier frem og præsenteret for det leveranceteam, der skal sørge for at de indarbejdes i projektet. Ud over at hjælpe brugerne med at formulere, hvad de ønsker, har workshoppen også det formål, at alle på projektet får den samme oplevelse af, hvad der lægges vægt på i projektet. Endvidere er det interne kendskab til hinanden i leveranceteamet (og med brugere og bygherre) med til at styrke samarbejdet i resten af projektet og øge forståelsen for projektet. Her vil vi give ideer til workshops med forskellige temaer, som kan indlægges undervejs i projektforløbet. Man kan sagtens bruge alle workshops i samme projekt, men man kan også sagtens nøjes med enkelte, hvor man synes det giver mest værdi. Workshop 0: Samarbejde Sommetider indlægges en særskilt workshop 0 med fokus på teambuilding, procesværdier og metoder. Resultatet er en samarbejdsaftale (typisk partnering). Endvidere bruges workshoppen til at fastlægge den videre proces og fungerer også som teambuilding for brugere og professionelle byggefolk. Hvem: Vigtigst er de professionelle parter (bygherre, rådgivere og de vigtigste entreprenører), men det kan også være nyttigt for processen, at brugerne deltager. Hvornår: Først i processen/så tidligt som muligt Workshop 1: Vision Er samarbejdet afklaret på workshop 0, kan workshop 1 fokusere alene på produktværdier. På denne workshop skal bygherre og ikke mindst slutbrugere bringes i tale. Deres drømme og visioner skal på bordet for at give designerne (arkitekter og ingeniører) et indblik i, hvilke værdier projektet skal opfylde. Det er vigtigt (altid) at tænke værdi før pris, og behov og værdier fastlægges før mulige løsninger diskuteres (på workshop 2). Fotosafari kan være et godt værktøj for at sætte ord og billeder på værdierne. Hvem: Alle fokus er på overleveringen af brugere og bygherres værdier til hele leveranceteamet. Hvornår: Tidligt/i programmeringen. Efter workshoppen begynder rådgiverne at konkretisere behov og værdier i (en række) skitseforslag. Workshop 2: Realisme Der arbejdes videre med drømme og visioner fra den første workshop. Men her melder virkeligheden sig, da forslagene samtidig vurderes i forhold til ressourcer og de muligheder, rammerne giver. Det sikres, at man får mest/bedst mulige værdi for pengene. Man begynder at prioritere sine ønsker og lægger op til fordeling af budgetter. Alternative løsninger fremlægges og diskuteres. Hvem: Rådgivere, bygherre og brugere er i centrum, men entreprenører kan have en vigtig rolle i at vurdere forslagene ift. udførelsen. Hvornår: Inden den egentlige projektering starter. Efter workshop 2 udarbejdes et første projektforslag. Workshop 3: Kritik Her skærpes fokus på at tilvejebringe et egentligt projekt - løsninger godkendes, og der tages beslutninger på de områder, hvor det er nødvendigt for at rådgiverne kan komme i gang med detailprojektet. Endvidere vurderes projektet på dette stadie op mod de værdier, der blev formuleret på den første workshop (med respekt for, at disse kan have ændret sig) og der skabes enighed om at prioriteterne er rigtige, inden man går videre med projektet. Hvem: Specielt rådgivere og bygherre, der skal være klar til at tage beslutninger. Hvornår: Ved overgangen til detailprojekteringen. 2

3 Workshop 4: Projekteringsforløb I forlængelse af workshop 3, hvor projektet afklares, er formålet på denne workshop at klarlægge, hvordan projekteringen skal forløbe. Procesplanlægning kan være et godt værktøj til at afklare opgaver og ikke mindst grænseflader mellem de forskellige discipliner. Endvidere planlægges det, hvordan de udførendes erfaringer inddrages undervejs i projekteringen. Hvem: Specielt rådgiverne, men også bygherre og udførende for at afklare grænser og overleveringer. Hvornår: Inden/ved starten af detailprojekteringsperioden. Workshop 5: Bygbarhed I denne workshop diskuteres forskellige løsninger med de udførende i forhold til om de er bygbare 1. Der vælges mellem alternativer, og de udførende kan evt byde ind med bedre løsninger, der både opfylder kravene og er mere bygbare i praksis. Hvem: Rådgivere og udførende Hvornår: Under detailprojekteringen før løsningerne er endeligt låst fast. Workshop 6: Udførelse Ved overgangen til udførelsen gennemføres projektgennemgang mellem de udførende sammen med de projekterende. Workshoppen kan evt. kombineres med procesplanlægning som udgangspunkt for planlægning af udførelsen. Hvis der ikke er projekteret færdigt er det godt, hvis rådgiverne deltager og for fornemmelse for udførelsesplanen og dermed rækkefølgen for projektmaterialets færdiggørelse. Hvem: Udførende og rådgivere. Det er vigtigt at entreprenørerne stiller med de folk, der skal udføre arbejdet. Hvornår: Inden opstart af udførelsen. Workshops kan med fordel faciliteres af en ekstern procesleder, der ikke har part i projektet, men alene fokuserer på opfyldelse af bygherrens værdier. En sådan facilitator bør have viden om kommunikation og gruppedynamik, men også erfaring med byggeri for at kunne gennemskue indholdet af samtalen. En vigtig erkendelse er, at man i den tidlige fase arbejder i en løbende kreativ proces, der ikke nødvendigvis kan strømlines og sættes i system. Til gengæld er det afgørende at den rigtige viden bringes i spil på rette tidspunkt. De vigtigste resultater af workshops er naturligvis, at brugernes værdier kommer frem og bliver ledestjerner for byggeprocessen samtidig med, at de virker som teambuilding for parterne, der gør at samarbejdet kommer til at forløbe smidigere. Skal dette opnås, stiller det naturligvis krav til tilrettelæggelsen og ikke mindst gennemførelsen/faciliteringen af workshops, som også i sig selv må anerkendes som en disciplin, der kræver en ganske særlig ekspertise. Læs mere her: Thyssen, M. H. Emmitt, S. Bonke, S. Christoffersen, A. K. The Toyota product development system applied to a design management workshop model. Paper fra IGLC conference 16, Effektfulde workshops Dette er bare nogle eksempler på workshops. Man kan lægge flere eller færre ind alt efter projektets karakter. På et mindre, veldefineret projekt er det måske ikke nødvendigt at diskutere sig igennem alle faserne. 1 Hvis dette er muligt ift. om der er skrevet kontrakt med de udførende. Ellers kan der med fordel bruges en entreprenør som rådgiver til at sikre løsningernes bygbarhed. 3

4 Værdier I byggeprojektets tidlige faser er det vigtigt at få fastlagt bygherre og brugeres krav, ønsker og værdier for projektet. Workshops kan være et godt middel til at få bygherre og brugere i gang med at tænke over behov. Og ikke mindst sætte ord og billeder på, der gør det muligt for rådgiverne at omsætte det til konkrete projektforslag. Det er vigtigt at have de rigtige folk med i processen, da bygherre, forskellige brugere (beboere, personale, driftsfolk) og interessenter (naboer m.v.) har hver deres værdisæt. Herefter bliver det vigtigt at få disse værdier overført fra workshops til selve projektet, og de fastlagte værdier skal være ledestjerne for alle i det videre arbejde mod det færdige byggeri. Fotosafari Et simpelt værktøj til at få værdierne frem i projektet er ved at lave en fotosafari, der eksempelvis kan være en del af en af de tidlige workshops. Ideen er at sende brugere, bygherre, rådgivere og udførende ud i grupper udstyret med et kamera for at tage billeder af ting, de mener, giver værdi til det konkrete projekt. Det kan være en god idé at blande grupperne for at skabe dialog og forståelse mellem parterne. For at kunne holde fokus på værdierne kan det være nyttigt at formulere et værdisæt i starten af projektet med de vigtigste værdimæssige ledestjerner for projektet. Dette værdisæt kan være resultatet af en af de første workshops. Men værdier er ikke statiske og det kan være en god idé at bygherre og brugere i samspil med leveranceteamet drøfter værdisættet senere i processen, hvor alle ved mere om projektet. Det skal naturligvis ikke resultere i større projektændringer og det skal gøres klart, hvilke konsekvenser ændringer i værdier eller projekt har. I de senere faser i byggeriet er den største udfordring at fastholde værdierne gennem projektet og særligt i byggeprocessens faseskift, hvor projektet skifter hænder mellem bygherre, projekterende, udførende og endeligt tilbage til bygherren, brugerne og driftsfolk. Har de tidlige workshops fungeret efter hensigten vil der være flere personer på projektet, der kan bære værdierne igennem projektet. Er der stor personudskiftning fra først til sidst i projektet er det vigtigt at eksempelvis bygherren tager rollen som bærer af værdierne og sørger for at få dem overleveret i de forskellige faseskift. Men først og fremmest gælder det om at få sat ord på værdierne! Resultatet bliver en serie af billeder som deltagerne sætter ord på for at kunne forklare værdien for de øvrige deltagere/grupper. Øvelsen har mange styrker. Den er med til at skabe forståelse og teamånd mellem de forskellige parter. Den synliggør værdierne i projektet og sætter ord på. Den viser, at der i et projekt er mange forskellige værdier, og at disse skal balanceres. 4

5 Target costing Et værktøj, der specifikt arbejder med at øge værdien for bygherren i projektet, er metoden design to target cost (eller Target Value Design), der kan ses som en form for omvendt udbud. Tanken er at udbyde et rammebeløb (target cost) og så lade leveranceteamet byde ind med løsninger og ideer, der giver bedst mulig værdi for pengene. Det er bygherren, der skal initiere brugen af target costing-metodikken i projekteringen, men det er i høj grad leveranceteamet, der skal kunne levere en samlet og koordineret indsats, hvor der fokuseres på at levere bygherrens værdier. For at lave gode løsninger kræves at leveranceteamet kan samarbejde, da én part alene ikke kan løfte værdien. Metoden påberåber et integreret produktionssystem, der samtidig håndterer produkt, proces og omkostning. Hvordan? Efter bygherren har valgt et leveranceteam/projekt, går processen for alvor i gang. Leveranceteamet arbejder systematisk med at finde besparelser, der ikke forringer kvaliteten, eller forbedringer, der ikke betyder, at targetprisen overskrides. Hvis estimatet går under target, vil det typisk udløse en bonus til de implicerede parter, og eventuelle nye ønsker fra bygherren kan indarbejdes i projektet. Undervejs i projekteringsprocessen (op til hver eller hver anden uge) foretages løbende prisestimering. Formålet er at kunne give hurtig feedback til de projekterende mht. økonomiske konsekvenser, så det kan nås at korrigere for eventuelle utilsigtede fordyrelser og de projekterende motiveres til at finde omkostningseffektive løsninger. Disse små innovationsloops i projektet gør det ekstremt vigtigt, at hele leveranceteamet kan samarbejde, da alle løsninger og alternativer hurtigt skal gennemtænkes, prissættes og vurderes af alle parter. Det gør naturligvis også selve processen dyr, men til gengæld arbejdes der målrettet for at øge værdien i projektet uden at den samlede targetpris overskrides! Hvis bygherren i øvrigt udvider programmet undervejs justeres target tilsvarende. Ændringer bliver således kortlagt og estimeret løbende. For at stimulere innovation sættes target cost ofte lavere end det egentlige budget eller benchmark for lignende byggerier. To vigtige forudsætninger for metoden er: 1. åben kalkulation/regnskab 2. at både rådgivere og udførende har fordel af at finde besparelser i projektet på tværs af fagligheder. Hvor? Metoden er anvendelig for alle bygherrer, men kræver nok større projekter for at den ekstra indsats med estimering og projektering kan betale sig. Metoden har været prøvet med succes i USA bl.a. på enorme hospitalsbyggerier for Sutter Health i Californien. Læs mere her: Ballard, G. (2008) The Lean Project Delivery System: An Update, Lean Construction Journal, pp

6 Last Planner System i projektering Last Planner System (LPS) er egentlig udviklet som en metode til at skabe flow i aktiviteterne på byggepladsen ved at lade fagene koordinere deres arbejde indbyrdes. Men LPS-metoden har også vist sig brugbar i mange andre sammenhænge herunder også i projekteringsprocessen. Problematikkerne er de samme som ude på byggepladsen: Der er en række forskellige aktiviteter, der skal udføres parallelt af forskellige fag, der skal koordineres indbyrdes. LPS planlægger processen ved at opdele tidsplanerne i forskellige niveauer; Procesplan, Periodeplan og Ugeplan, hvor planlægningen detaljeres jo tættere man kommer på opgaven. Procesplan Ved procesplanlægningen samles de forskellige faggrupper og aftaler, hvordan projekteringen gennemføres. Det er vigtigt, at alle fag deltager og gennem procesplanen afsløres områder, hvor flere fag skal koordinere indsatsen. Eksempelvis kan det være, at ventilationsanlægget skal være dimensioneret, før konstruktionerne kan dimensioneres, eller at føringsveje skal bestemmes inden vvs en kan projekteres. Endvidere identificeres materiale/ komponent-leverancer med lang leveringstid, således at disse bliver prioriteret højt allerede i projekteringen Hvem: Rådgivere både arkitekter og ingeniører skal deltage. Hvornår: Typisk inden detailprojekteringen, men det kan også have værdi at gennemføre procesplanlægning undervejs. Periodeplan I periodeplanen ser man eksempelvis 6 uger frem og diskuterer de ting, der skal projekteres i denne periode. Man ser særligt på, om der er hindringer for at kunne færdiggøre detailprojekteringen af en bestemt komponent eller for et bestemt område i byggeriet. På byggepladsen analyseres kommende aktiviteter efter de 7 strømme, og i projekteringen kan man ligeledes bruge 7 strømme som tjekliste ved periodeplanlægningen: 1. De foregående aktiviteter skal være afsluttet 2. De nødvendige beslutninger skal være truffet 3. Den nødvendige viden skal være til stede 4. De nødvendige ressourcer skal være til stede 5. Den nødvendige tid skal være til stede 6. Modstridende krav skal være afklaret 7. Tilladelser m.v. fra myndigheder skal være givet Hvem: De projekterende og bygherren Hvornår: Løbende under projekteringen hver eller hver anden uge. Ugeplan På byggepladsen detailplanlægges arbejdet en uge frem i tiden for at sikre, at man har overblik over en ellers kompleks situation, hvor mange uforudsete parametre kan dukke op. I projekteringen kommer vejret sjældent i vejen for arbejdet, men løbende projektændringer m.v. kan godt give anledning til, at det kan være nyttigt løbende at holde projektteamet opdateret på regelmæssige møder. Hvis der eksempelvis bygges samtidig med projekteringen, giver det god mening at koordinere løbende med hinanden og med de udførende. Hvem: De projekterende rådgivere og evt. de udførende Hvornår: Løbende. Evt. samtidig med periodeplanlægningen. Effekt Brugen af Last Planner System i projekteringen ligger lige til højrebenet, og erfaringerne viser da også, at det giver gode resultater, hvor de projekterende og bygherren har bedre overblik over processen. Der sker en bedre koordinering mellem fagene, og der laves færre fejl i projektmaterialet. Endvidere undgås at arbejdet hober sig op ét sted, da der hele tiden er fokus på flow af informationer mellem de projekterende. Periodeplanen er med til at synliggøre, hvornår der skal tages beslutninger, der ellers typisk bliver til barrierer i processen. Endvidere bidrager det tætte samarbejde mellem rådgiverne også til motivationen og ejerskabet til projektet. 6

7 6 gode råd til planlægningsmøder Brug ikke for meget tid på status. Se frem ikke tilbage. Mål ikke på hvor langt man er med en tegning eller beskrivelse den kan først bruges, når den er helt færdig! Mål på om deadlines er overholdt! PPU (Procent Planlagt Udført) måler på aftaler og viser aftalernes/planlægningens pålidelighed start med at måle fælles. Synliggør bindinger mellem opgaverne for at iværksætte pull, hvor deltagerne efterspørger informationer. Forbered hvilke aktiviteter du vil lave og brug mødet til at efterspørge arbejde eller informationer fra de øvrige deltagere. Pres jer selv og udfordr jeres processer! Hvad kan jeg gå i gang med, og hvad kan jeg nå i den kommende periode?. Vær mere progressive planlæg egen tid, lav aftaler og hold dem! Læs mere om LPS i Lean Construction- DK s vejledning til Last Planner System. 7

8 Dialog med de udførende Det er bygherren, der bestiller byggeprojektet, men det er de udførende, der reelt er kunderne, der skal bruge projektmaterialet. De projekterende er derfor nødt til at have udførelsen for øje og projektere gode, bygbare løsninger for at understøtte byggeproduktionen bedst muligt. Bygbarhed betyder, at de projekterede løsninger også kan udføres i praksis af de udførende på byggepladsen. Det kræver naturligvis en dialog med dem, der skal bygge projektet, så de rigtige løsninger kan projekteres med glæde af de udførendes viden om udførelse og bygbarhed. Fælles forståelse Inddragelse allerede i de tidlige workshops, hvor værdierne fastsættes og kravene formuleres, er med til at give entreprenørerne ejerskab til projektet. Tidlige workshops med alle aktører giver fælles forståelse og referencegrundlag, der er med til at forbedre kommunikationen på projektet. Endvidere betyder en udvidet forståelse for projektet, at det ikke er alt, der behøver at blive tegnet og beskrevet i detaljer. Det er dog vigtig at understrege den væsensforskel der er på den tidlige værdiafklarende fase og den senere leverance-orienterede fase. Dette bør især de udførende parter have for øje, når de inddrages tidligt. I udførelsen er det vigtigt, at rådgiverne er klar til at træffe hurtige beslutninger i forhold til eventuelt uklart projektmateriale, så det ikke bliver nødvendigt at stoppe produktionen. Dette kan evt. gøres ved, at rådgiveren deltager i de ugentlige periodeplansmøder, hvor kommende forhindringer identificeres. Efterspørgslen efter projektmaterialet må gerne foregå som et pull fra byggepladsen, men ikke i sidste øjeblik som brandslukning. Projektmaterialets formater En øget kontakt i projekteringsfasen er med til at afklare, hvilket materiale, der er nødvendigt for, at entreprenørerne og håndværkerne kan udføre byggeriet. Det aftales hvilke tegninger og formater, der er brug for, og det er så kun de tegninger der produceres. Ofte er det kun nødvendigt med tegninger af mindre udsnit, som så til gengæld er i et læsbart målestoksforhold som f.eks. 1:20. Bygningstegninger til hvert fag bør være i håndterbar A3-størrelse eller mindre. Tegningerne skal indeholde de nødvendige informationer for det fag, der skal bruge tegningen. Tegningerne indeholder beskrivende tekst, så de ikke skal suppleres af beskrivelser, som typisk findes andetsteds. Endvidere skal de tegninger, der bygges efter være renset for unødig støj. Tegninger skal endvidere passe til arbejdsoperationer frem for bygningsområder. Ved at investere tid i en øget dialog med håndværkerne, kan der spares megen tid på ikke at lave tegninger, der alligevel ikke bruges det er bedre og billigere for alle, hvis det er de rigtige tegninger, der laves i første omgang men det kræver en dialog om projektmaterialet. Projektgennemgang som en proces Udbudsregler kan betyde, at det er svært at inddrage de udførende tidligt i processen. Er dette tilfældet, er der to ting der bliver vigtige for at opnå et godt og bygbart projekt: De udførendes kompetencer skal ind i projektet på anden vis eksempelvis ved at bruge en entreprenør som rådgiver i processen frem til udbuddet. Det andet er, at overleveringen af projektet til de udførende skal tilrettelægges som en proces. Projektgennemgang er ikke bare ét møde, men en proces, hvor parterne sammen gennemgår og optimerer projektet. Efterspørgsel og takt Projekteres der samtidig med udførelsen, er det naturligvis afgørende, at tegningsmaterialet bliver klar i den rette takt. Arbejder de udførende med en periodeplan, er det muligt at skabe efterspørgslen dér, og de projekterende kan lave præcis det materiale, der efterspørges på byggepladsen. Projekteringen skal understøtte byggeproduktionen bedst muligt, men det kræver også, at de udførende spiller aktivt med i projekteringen! 8

9 Kom godt i gang Som nævnt i indledningen har vi her skitseret nogle af de muligheder, der er for at optimere projekteringsprocessen for at skabe værdi og minimere spild. En række af ideerne er testet i praksis i Danmark med succes, mens andre skal afprøves og evt. videreudvikles færdig. Opfordringen herfra er at kaste sig ud i det. Det første man skal gøre er at åbne øjnene og se mulighederne for en bedre proces. Og alt for mange sidder fast i, hvordan man plejer at gøre, at de ikke når dertil. Det er vigtigt, at man evner at fokusere på helheden og tænker igennem, hvad der produceres og til hvem! Forudsætninger For en succesfuld Trimmet Projektering er det afgørende, at alle parter deltager, så alle værdier, kompetencer og vidensområder er med i processen. Der skal etableres en fast værdistruktur for byggeriet og brugere og interessenter skal guides gennem faserne. Det kræver derfor at der er nogen, der faciliterer processen igennem hele forløbet. Deltagerne skal være indstillet på at tænke værdi før pris for at kunne maksimere værdi i både produkt og proces gennem hele processen. Barrierer Men der er ingen der siger, at det er let! Der er mange ting, man skal passe på undervejs. De projekterende arbejder ofte på flere projekter samtidig, og det kan blive svært at koordinere de enkelte ressourcer. Derfor skal man passe på tiden. På den ene side skal man tillade tidsforbrug til overvejelse og beslutningstagning for ikke at tage forhastede beslutninger, men samtidig skal man passe på drilske problemer, der pludselig kan tage for megen tid uden at kunne føre til en god løsning. LPS og target costing betyder desuden flere møder, hvilket projektdeltagerne ofte klager over. Det er således vigtigt at møderne er effektive her er forberedelse afgørende! Endvidere kan eksempelvis udbudsreglerne være i vejen for, at man kan inddrage de udførendes kompetencer tidligt i projektet, hvis projektets entreprenører ikke er fundet under projekteringen. I det tilfælde kan det være en god ide at entrere med en rådgiver, der er entreprenør og som kan give indspil om udførelsen, bygbarhed m.v. 3D, BIM og IT De IT-baserede værktøjer til projekteringen er blevet bedre og mere udbredte, og der ligger her uden tvivl mange gode muligheder for at lave bedre projekter og bygbart byggeri. Potentialet i brugen af 3D-modeller og BIM (Building Information Modeling) som et værktøj både i projekteringen og i arbejdet på byggepladsen synes stort, men det er stadig nyt og mulighederne skal udforskes. 9

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Værdier.. (produktværdier) Inddrag alle sagens parter i processen Workshops

Læs mere

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS Medlemsmøde LCDK og DFM Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS I:\sag\25\302.20\lci\ 1 Hvad handler det hele om? Mennesket max Værdi Produktivitet

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 12 December 2009

Nyhedsbrev Nr. 12 December 2009 Nyhedsbrev Nr. 12 Indhold: Inspiration til bedre byggeprocesser 2 Finland tur-retur 3 Mod skal forvandle drøm til virkelighed 4 Håndbogen opdateres 6 Kalender 7 Inspiration til bedre byggeprocesser Praktiske

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Værdiskabende Byggeproces

Værdiskabende Byggeproces Værdiskabende Byggeproces BABELs generalforsamling 8. december 2011 Christian Lerche Fælles indsats Tager fat i problemer alle kæmper med, og hvor hele byggesektoren har del i både problemer og løsninger

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

INNOVATION PRAKTISK TALT

INNOVATION PRAKTISK TALT INNOVATION PRAKTISK TALT Læringsprocesser i den danske byggebranche Ph.d., Civilingeniør med speciale i byggeledelse Institut for Produktion, Aalborg Universitet Fibigerstræde 16 9220 Aalbrog Ø Denmark

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case. Pernille Walløe, Bygherrerådgivning og projektledelse pewa@cowi.dk

At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case. Pernille Walløe, Bygherrerådgivning og projektledelse pewa@cowi.dk At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case Min baggrund :o) Hvorfor fik jeg opgaven? Ing, B Ing, B Logistikteknolog.DK Logistikteknolog.DK Byggelogistik Byggelogistik Lean Lean Construction

Læs mere

Projektledelse 6. semester

Projektledelse 6. semester Projektledelse 6. semester Trimmet Byggeproduktion Randi Muff Ebbesen Agenda Baggrund for forandring Aktuelle udviklingsinitiativer BYGiNORD BYGSOL Trimmet byggeproduktion Last planner Proceslederen Kollektivcentret

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Nicolaj Hvid BIM konsulent Uddannet arkitekt/designer CEO Archiwise Aps Modelbaseret bygherrerådgivning Formål: At

Læs mere

Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006

Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 226 Offentligt Bilag 1 25.9.2006 Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006 DR Byens ledelse har foretaget en gennemgang af projektet og estimerer i en slutprognose,

Læs mere

Erfaringsudveksling USA 2014

Erfaringsudveksling USA 2014 Erfaringsudveksling USA 2014 Indhold Baggrund og formål Det faglige indhold United Brotherhood Of Carpenters Fleksibelt indhold i undervisningen 1:1 modeller Renovering af sygeafsnit Boldt på Cathedral

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 VIA U.C. Campus Horsens Speciale 7. Semester - Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 Vejleder: Birte Lyng Vestergaard TITELBLAD SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Birte Lyng Vestergaard FORFATTER: Benjamin Gjettermann

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Last Planner System i teori og praksis

Last Planner System i teori og praksis Last Planner System i teori og praksis Cathrine Engstrøm Afgangsprojekt 2011 Byggeledelse, 4. semester ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet Titel: Last Planner System i teori og

Læs mere

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Med BIM kan du spå om fremtiden, og forudse problemer på din byggesag En skarp pris og en vunden opgave, er langt fra ensbetydende

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere