Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering"

Transkript

1 Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen i projekteringen mere nuanceret. Det er både her at byggeprojektets værdier fastlægges, men også her hvor værdierne skal omsættes til et konkret projekt, der giver bygherre og brugere mest værdi for pengene, og som er opbygget af bygbare løsninger til de udførende på byggepladsen vel at mærke uden at bruge for meget af byggeprojektets kostbare tid. Trimmet Projektering Trimmet projektering er et område, der de seneste år har fået en del opmærksomhed i Danmark. De gode erfaringer fra brugen af Lean Construction på byggepladsen har længe været kendt og der har været en nysgerrighed efter at bringe ideer og principper ind tidligere i byggeprocessen både i projekteringen og i den tidlige værdiskabelse i feltet mellem bygherre, brugere og projekterende rådgivere. Men området er forholdsvis nyt og der er ikke én endelig opskrift på Trimmet Projektering. I Håndbog for Trimmet Byggeri gives en introduktion til den teori og de ideer, der ligger bag, men her vil vi prøve at vise, hvordan ideerne i praksis kan bringes i spil i projekteringen. Denne vejledning er derfor et idékatalog for Trimmet Projektering, der viser nogle forskellige ideer og værktøjer og kan inspirere til selv at udfordre og optimere projekteringsprocessen. Indhold I vejledningen kommer vi igennem følgende emner i relation til Trimmet Projektering: Workshops, Værdier, Fotosafari, Target Costing, Brug af Last Planner System, Planlægningsmøder, Dialogen med de udførende samt hvordan man kommer i gang. 1

2 Workshops Noget af det første der skal ske i et byggeprojekt er, at man skal finde ud af, hvad man vil have. Bygherren skal her træde i karakter og fortælle leveranceteamet om sine krav, behov, ønsker og værdier. Det er ikke altid, at det er en erfaren/professionel bygherre, og de brugere, bygherren repræsenterer, har sjældent erfaring med byggeprocessen. Fælles workshops mellem bygherre, brugere og leveranceteam (rådgivere og udførende) har vist sig som et godt værktøj, til at få bygherre og brugeres værdier frem og præsenteret for det leveranceteam, der skal sørge for at de indarbejdes i projektet. Ud over at hjælpe brugerne med at formulere, hvad de ønsker, har workshoppen også det formål, at alle på projektet får den samme oplevelse af, hvad der lægges vægt på i projektet. Endvidere er det interne kendskab til hinanden i leveranceteamet (og med brugere og bygherre) med til at styrke samarbejdet i resten af projektet og øge forståelsen for projektet. Her vil vi give ideer til workshops med forskellige temaer, som kan indlægges undervejs i projektforløbet. Man kan sagtens bruge alle workshops i samme projekt, men man kan også sagtens nøjes med enkelte, hvor man synes det giver mest værdi. Workshop 0: Samarbejde Sommetider indlægges en særskilt workshop 0 med fokus på teambuilding, procesværdier og metoder. Resultatet er en samarbejdsaftale (typisk partnering). Endvidere bruges workshoppen til at fastlægge den videre proces og fungerer også som teambuilding for brugere og professionelle byggefolk. Hvem: Vigtigst er de professionelle parter (bygherre, rådgivere og de vigtigste entreprenører), men det kan også være nyttigt for processen, at brugerne deltager. Hvornår: Først i processen/så tidligt som muligt Workshop 1: Vision Er samarbejdet afklaret på workshop 0, kan workshop 1 fokusere alene på produktværdier. På denne workshop skal bygherre og ikke mindst slutbrugere bringes i tale. Deres drømme og visioner skal på bordet for at give designerne (arkitekter og ingeniører) et indblik i, hvilke værdier projektet skal opfylde. Det er vigtigt (altid) at tænke værdi før pris, og behov og værdier fastlægges før mulige løsninger diskuteres (på workshop 2). Fotosafari kan være et godt værktøj for at sætte ord og billeder på værdierne. Hvem: Alle fokus er på overleveringen af brugere og bygherres værdier til hele leveranceteamet. Hvornår: Tidligt/i programmeringen. Efter workshoppen begynder rådgiverne at konkretisere behov og værdier i (en række) skitseforslag. Workshop 2: Realisme Der arbejdes videre med drømme og visioner fra den første workshop. Men her melder virkeligheden sig, da forslagene samtidig vurderes i forhold til ressourcer og de muligheder, rammerne giver. Det sikres, at man får mest/bedst mulige værdi for pengene. Man begynder at prioritere sine ønsker og lægger op til fordeling af budgetter. Alternative løsninger fremlægges og diskuteres. Hvem: Rådgivere, bygherre og brugere er i centrum, men entreprenører kan have en vigtig rolle i at vurdere forslagene ift. udførelsen. Hvornår: Inden den egentlige projektering starter. Efter workshop 2 udarbejdes et første projektforslag. Workshop 3: Kritik Her skærpes fokus på at tilvejebringe et egentligt projekt - løsninger godkendes, og der tages beslutninger på de områder, hvor det er nødvendigt for at rådgiverne kan komme i gang med detailprojektet. Endvidere vurderes projektet på dette stadie op mod de værdier, der blev formuleret på den første workshop (med respekt for, at disse kan have ændret sig) og der skabes enighed om at prioriteterne er rigtige, inden man går videre med projektet. Hvem: Specielt rådgivere og bygherre, der skal være klar til at tage beslutninger. Hvornår: Ved overgangen til detailprojekteringen. 2

3 Workshop 4: Projekteringsforløb I forlængelse af workshop 3, hvor projektet afklares, er formålet på denne workshop at klarlægge, hvordan projekteringen skal forløbe. Procesplanlægning kan være et godt værktøj til at afklare opgaver og ikke mindst grænseflader mellem de forskellige discipliner. Endvidere planlægges det, hvordan de udførendes erfaringer inddrages undervejs i projekteringen. Hvem: Specielt rådgiverne, men også bygherre og udførende for at afklare grænser og overleveringer. Hvornår: Inden/ved starten af detailprojekteringsperioden. Workshop 5: Bygbarhed I denne workshop diskuteres forskellige løsninger med de udførende i forhold til om de er bygbare 1. Der vælges mellem alternativer, og de udførende kan evt byde ind med bedre løsninger, der både opfylder kravene og er mere bygbare i praksis. Hvem: Rådgivere og udførende Hvornår: Under detailprojekteringen før løsningerne er endeligt låst fast. Workshop 6: Udførelse Ved overgangen til udførelsen gennemføres projektgennemgang mellem de udførende sammen med de projekterende. Workshoppen kan evt. kombineres med procesplanlægning som udgangspunkt for planlægning af udførelsen. Hvis der ikke er projekteret færdigt er det godt, hvis rådgiverne deltager og for fornemmelse for udførelsesplanen og dermed rækkefølgen for projektmaterialets færdiggørelse. Hvem: Udførende og rådgivere. Det er vigtigt at entreprenørerne stiller med de folk, der skal udføre arbejdet. Hvornår: Inden opstart af udførelsen. Workshops kan med fordel faciliteres af en ekstern procesleder, der ikke har part i projektet, men alene fokuserer på opfyldelse af bygherrens værdier. En sådan facilitator bør have viden om kommunikation og gruppedynamik, men også erfaring med byggeri for at kunne gennemskue indholdet af samtalen. En vigtig erkendelse er, at man i den tidlige fase arbejder i en løbende kreativ proces, der ikke nødvendigvis kan strømlines og sættes i system. Til gengæld er det afgørende at den rigtige viden bringes i spil på rette tidspunkt. De vigtigste resultater af workshops er naturligvis, at brugernes værdier kommer frem og bliver ledestjerner for byggeprocessen samtidig med, at de virker som teambuilding for parterne, der gør at samarbejdet kommer til at forløbe smidigere. Skal dette opnås, stiller det naturligvis krav til tilrettelæggelsen og ikke mindst gennemførelsen/faciliteringen af workshops, som også i sig selv må anerkendes som en disciplin, der kræver en ganske særlig ekspertise. Læs mere her: Thyssen, M. H. Emmitt, S. Bonke, S. Christoffersen, A. K. The Toyota product development system applied to a design management workshop model. Paper fra IGLC conference 16, Effektfulde workshops Dette er bare nogle eksempler på workshops. Man kan lægge flere eller færre ind alt efter projektets karakter. På et mindre, veldefineret projekt er det måske ikke nødvendigt at diskutere sig igennem alle faserne. 1 Hvis dette er muligt ift. om der er skrevet kontrakt med de udførende. Ellers kan der med fordel bruges en entreprenør som rådgiver til at sikre løsningernes bygbarhed. 3

4 Værdier I byggeprojektets tidlige faser er det vigtigt at få fastlagt bygherre og brugeres krav, ønsker og værdier for projektet. Workshops kan være et godt middel til at få bygherre og brugere i gang med at tænke over behov. Og ikke mindst sætte ord og billeder på, der gør det muligt for rådgiverne at omsætte det til konkrete projektforslag. Det er vigtigt at have de rigtige folk med i processen, da bygherre, forskellige brugere (beboere, personale, driftsfolk) og interessenter (naboer m.v.) har hver deres værdisæt. Herefter bliver det vigtigt at få disse værdier overført fra workshops til selve projektet, og de fastlagte værdier skal være ledestjerne for alle i det videre arbejde mod det færdige byggeri. Fotosafari Et simpelt værktøj til at få værdierne frem i projektet er ved at lave en fotosafari, der eksempelvis kan være en del af en af de tidlige workshops. Ideen er at sende brugere, bygherre, rådgivere og udførende ud i grupper udstyret med et kamera for at tage billeder af ting, de mener, giver værdi til det konkrete projekt. Det kan være en god idé at blande grupperne for at skabe dialog og forståelse mellem parterne. For at kunne holde fokus på værdierne kan det være nyttigt at formulere et værdisæt i starten af projektet med de vigtigste værdimæssige ledestjerner for projektet. Dette værdisæt kan være resultatet af en af de første workshops. Men værdier er ikke statiske og det kan være en god idé at bygherre og brugere i samspil med leveranceteamet drøfter værdisættet senere i processen, hvor alle ved mere om projektet. Det skal naturligvis ikke resultere i større projektændringer og det skal gøres klart, hvilke konsekvenser ændringer i værdier eller projekt har. I de senere faser i byggeriet er den største udfordring at fastholde værdierne gennem projektet og særligt i byggeprocessens faseskift, hvor projektet skifter hænder mellem bygherre, projekterende, udførende og endeligt tilbage til bygherren, brugerne og driftsfolk. Har de tidlige workshops fungeret efter hensigten vil der være flere personer på projektet, der kan bære værdierne igennem projektet. Er der stor personudskiftning fra først til sidst i projektet er det vigtigt at eksempelvis bygherren tager rollen som bærer af værdierne og sørger for at få dem overleveret i de forskellige faseskift. Men først og fremmest gælder det om at få sat ord på værdierne! Resultatet bliver en serie af billeder som deltagerne sætter ord på for at kunne forklare værdien for de øvrige deltagere/grupper. Øvelsen har mange styrker. Den er med til at skabe forståelse og teamånd mellem de forskellige parter. Den synliggør værdierne i projektet og sætter ord på. Den viser, at der i et projekt er mange forskellige værdier, og at disse skal balanceres. 4

5 Target costing Et værktøj, der specifikt arbejder med at øge værdien for bygherren i projektet, er metoden design to target cost (eller Target Value Design), der kan ses som en form for omvendt udbud. Tanken er at udbyde et rammebeløb (target cost) og så lade leveranceteamet byde ind med løsninger og ideer, der giver bedst mulig værdi for pengene. Det er bygherren, der skal initiere brugen af target costing-metodikken i projekteringen, men det er i høj grad leveranceteamet, der skal kunne levere en samlet og koordineret indsats, hvor der fokuseres på at levere bygherrens værdier. For at lave gode løsninger kræves at leveranceteamet kan samarbejde, da én part alene ikke kan løfte værdien. Metoden påberåber et integreret produktionssystem, der samtidig håndterer produkt, proces og omkostning. Hvordan? Efter bygherren har valgt et leveranceteam/projekt, går processen for alvor i gang. Leveranceteamet arbejder systematisk med at finde besparelser, der ikke forringer kvaliteten, eller forbedringer, der ikke betyder, at targetprisen overskrides. Hvis estimatet går under target, vil det typisk udløse en bonus til de implicerede parter, og eventuelle nye ønsker fra bygherren kan indarbejdes i projektet. Undervejs i projekteringsprocessen (op til hver eller hver anden uge) foretages løbende prisestimering. Formålet er at kunne give hurtig feedback til de projekterende mht. økonomiske konsekvenser, så det kan nås at korrigere for eventuelle utilsigtede fordyrelser og de projekterende motiveres til at finde omkostningseffektive løsninger. Disse små innovationsloops i projektet gør det ekstremt vigtigt, at hele leveranceteamet kan samarbejde, da alle løsninger og alternativer hurtigt skal gennemtænkes, prissættes og vurderes af alle parter. Det gør naturligvis også selve processen dyr, men til gengæld arbejdes der målrettet for at øge værdien i projektet uden at den samlede targetpris overskrides! Hvis bygherren i øvrigt udvider programmet undervejs justeres target tilsvarende. Ændringer bliver således kortlagt og estimeret løbende. For at stimulere innovation sættes target cost ofte lavere end det egentlige budget eller benchmark for lignende byggerier. To vigtige forudsætninger for metoden er: 1. åben kalkulation/regnskab 2. at både rådgivere og udførende har fordel af at finde besparelser i projektet på tværs af fagligheder. Hvor? Metoden er anvendelig for alle bygherrer, men kræver nok større projekter for at den ekstra indsats med estimering og projektering kan betale sig. Metoden har været prøvet med succes i USA bl.a. på enorme hospitalsbyggerier for Sutter Health i Californien. Læs mere her: Ballard, G. (2008) The Lean Project Delivery System: An Update, Lean Construction Journal, pp

6 Last Planner System i projektering Last Planner System (LPS) er egentlig udviklet som en metode til at skabe flow i aktiviteterne på byggepladsen ved at lade fagene koordinere deres arbejde indbyrdes. Men LPS-metoden har også vist sig brugbar i mange andre sammenhænge herunder også i projekteringsprocessen. Problematikkerne er de samme som ude på byggepladsen: Der er en række forskellige aktiviteter, der skal udføres parallelt af forskellige fag, der skal koordineres indbyrdes. LPS planlægger processen ved at opdele tidsplanerne i forskellige niveauer; Procesplan, Periodeplan og Ugeplan, hvor planlægningen detaljeres jo tættere man kommer på opgaven. Procesplan Ved procesplanlægningen samles de forskellige faggrupper og aftaler, hvordan projekteringen gennemføres. Det er vigtigt, at alle fag deltager og gennem procesplanen afsløres områder, hvor flere fag skal koordinere indsatsen. Eksempelvis kan det være, at ventilationsanlægget skal være dimensioneret, før konstruktionerne kan dimensioneres, eller at føringsveje skal bestemmes inden vvs en kan projekteres. Endvidere identificeres materiale/ komponent-leverancer med lang leveringstid, således at disse bliver prioriteret højt allerede i projekteringen Hvem: Rådgivere både arkitekter og ingeniører skal deltage. Hvornår: Typisk inden detailprojekteringen, men det kan også have værdi at gennemføre procesplanlægning undervejs. Periodeplan I periodeplanen ser man eksempelvis 6 uger frem og diskuterer de ting, der skal projekteres i denne periode. Man ser særligt på, om der er hindringer for at kunne færdiggøre detailprojekteringen af en bestemt komponent eller for et bestemt område i byggeriet. På byggepladsen analyseres kommende aktiviteter efter de 7 strømme, og i projekteringen kan man ligeledes bruge 7 strømme som tjekliste ved periodeplanlægningen: 1. De foregående aktiviteter skal være afsluttet 2. De nødvendige beslutninger skal være truffet 3. Den nødvendige viden skal være til stede 4. De nødvendige ressourcer skal være til stede 5. Den nødvendige tid skal være til stede 6. Modstridende krav skal være afklaret 7. Tilladelser m.v. fra myndigheder skal være givet Hvem: De projekterende og bygherren Hvornår: Løbende under projekteringen hver eller hver anden uge. Ugeplan På byggepladsen detailplanlægges arbejdet en uge frem i tiden for at sikre, at man har overblik over en ellers kompleks situation, hvor mange uforudsete parametre kan dukke op. I projekteringen kommer vejret sjældent i vejen for arbejdet, men løbende projektændringer m.v. kan godt give anledning til, at det kan være nyttigt løbende at holde projektteamet opdateret på regelmæssige møder. Hvis der eksempelvis bygges samtidig med projekteringen, giver det god mening at koordinere løbende med hinanden og med de udførende. Hvem: De projekterende rådgivere og evt. de udførende Hvornår: Løbende. Evt. samtidig med periodeplanlægningen. Effekt Brugen af Last Planner System i projekteringen ligger lige til højrebenet, og erfaringerne viser da også, at det giver gode resultater, hvor de projekterende og bygherren har bedre overblik over processen. Der sker en bedre koordinering mellem fagene, og der laves færre fejl i projektmaterialet. Endvidere undgås at arbejdet hober sig op ét sted, da der hele tiden er fokus på flow af informationer mellem de projekterende. Periodeplanen er med til at synliggøre, hvornår der skal tages beslutninger, der ellers typisk bliver til barrierer i processen. Endvidere bidrager det tætte samarbejde mellem rådgiverne også til motivationen og ejerskabet til projektet. 6

7 6 gode råd til planlægningsmøder Brug ikke for meget tid på status. Se frem ikke tilbage. Mål ikke på hvor langt man er med en tegning eller beskrivelse den kan først bruges, når den er helt færdig! Mål på om deadlines er overholdt! PPU (Procent Planlagt Udført) måler på aftaler og viser aftalernes/planlægningens pålidelighed start med at måle fælles. Synliggør bindinger mellem opgaverne for at iværksætte pull, hvor deltagerne efterspørger informationer. Forbered hvilke aktiviteter du vil lave og brug mødet til at efterspørge arbejde eller informationer fra de øvrige deltagere. Pres jer selv og udfordr jeres processer! Hvad kan jeg gå i gang med, og hvad kan jeg nå i den kommende periode?. Vær mere progressive planlæg egen tid, lav aftaler og hold dem! Læs mere om LPS i Lean Construction- DK s vejledning til Last Planner System. 7

8 Dialog med de udførende Det er bygherren, der bestiller byggeprojektet, men det er de udførende, der reelt er kunderne, der skal bruge projektmaterialet. De projekterende er derfor nødt til at have udførelsen for øje og projektere gode, bygbare løsninger for at understøtte byggeproduktionen bedst muligt. Bygbarhed betyder, at de projekterede løsninger også kan udføres i praksis af de udførende på byggepladsen. Det kræver naturligvis en dialog med dem, der skal bygge projektet, så de rigtige løsninger kan projekteres med glæde af de udførendes viden om udførelse og bygbarhed. Fælles forståelse Inddragelse allerede i de tidlige workshops, hvor værdierne fastsættes og kravene formuleres, er med til at give entreprenørerne ejerskab til projektet. Tidlige workshops med alle aktører giver fælles forståelse og referencegrundlag, der er med til at forbedre kommunikationen på projektet. Endvidere betyder en udvidet forståelse for projektet, at det ikke er alt, der behøver at blive tegnet og beskrevet i detaljer. Det er dog vigtig at understrege den væsensforskel der er på den tidlige værdiafklarende fase og den senere leverance-orienterede fase. Dette bør især de udførende parter have for øje, når de inddrages tidligt. I udførelsen er det vigtigt, at rådgiverne er klar til at træffe hurtige beslutninger i forhold til eventuelt uklart projektmateriale, så det ikke bliver nødvendigt at stoppe produktionen. Dette kan evt. gøres ved, at rådgiveren deltager i de ugentlige periodeplansmøder, hvor kommende forhindringer identificeres. Efterspørgslen efter projektmaterialet må gerne foregå som et pull fra byggepladsen, men ikke i sidste øjeblik som brandslukning. Projektmaterialets formater En øget kontakt i projekteringsfasen er med til at afklare, hvilket materiale, der er nødvendigt for, at entreprenørerne og håndværkerne kan udføre byggeriet. Det aftales hvilke tegninger og formater, der er brug for, og det er så kun de tegninger der produceres. Ofte er det kun nødvendigt med tegninger af mindre udsnit, som så til gengæld er i et læsbart målestoksforhold som f.eks. 1:20. Bygningstegninger til hvert fag bør være i håndterbar A3-størrelse eller mindre. Tegningerne skal indeholde de nødvendige informationer for det fag, der skal bruge tegningen. Tegningerne indeholder beskrivende tekst, så de ikke skal suppleres af beskrivelser, som typisk findes andetsteds. Endvidere skal de tegninger, der bygges efter være renset for unødig støj. Tegninger skal endvidere passe til arbejdsoperationer frem for bygningsområder. Ved at investere tid i en øget dialog med håndværkerne, kan der spares megen tid på ikke at lave tegninger, der alligevel ikke bruges det er bedre og billigere for alle, hvis det er de rigtige tegninger, der laves i første omgang men det kræver en dialog om projektmaterialet. Projektgennemgang som en proces Udbudsregler kan betyde, at det er svært at inddrage de udførende tidligt i processen. Er dette tilfældet, er der to ting der bliver vigtige for at opnå et godt og bygbart projekt: De udførendes kompetencer skal ind i projektet på anden vis eksempelvis ved at bruge en entreprenør som rådgiver i processen frem til udbuddet. Det andet er, at overleveringen af projektet til de udførende skal tilrettelægges som en proces. Projektgennemgang er ikke bare ét møde, men en proces, hvor parterne sammen gennemgår og optimerer projektet. Efterspørgsel og takt Projekteres der samtidig med udførelsen, er det naturligvis afgørende, at tegningsmaterialet bliver klar i den rette takt. Arbejder de udførende med en periodeplan, er det muligt at skabe efterspørgslen dér, og de projekterende kan lave præcis det materiale, der efterspørges på byggepladsen. Projekteringen skal understøtte byggeproduktionen bedst muligt, men det kræver også, at de udførende spiller aktivt med i projekteringen! 8

9 Kom godt i gang Som nævnt i indledningen har vi her skitseret nogle af de muligheder, der er for at optimere projekteringsprocessen for at skabe værdi og minimere spild. En række af ideerne er testet i praksis i Danmark med succes, mens andre skal afprøves og evt. videreudvikles færdig. Opfordringen herfra er at kaste sig ud i det. Det første man skal gøre er at åbne øjnene og se mulighederne for en bedre proces. Og alt for mange sidder fast i, hvordan man plejer at gøre, at de ikke når dertil. Det er vigtigt, at man evner at fokusere på helheden og tænker igennem, hvad der produceres og til hvem! Forudsætninger For en succesfuld Trimmet Projektering er det afgørende, at alle parter deltager, så alle værdier, kompetencer og vidensområder er med i processen. Der skal etableres en fast værdistruktur for byggeriet og brugere og interessenter skal guides gennem faserne. Det kræver derfor at der er nogen, der faciliterer processen igennem hele forløbet. Deltagerne skal være indstillet på at tænke værdi før pris for at kunne maksimere værdi i både produkt og proces gennem hele processen. Barrierer Men der er ingen der siger, at det er let! Der er mange ting, man skal passe på undervejs. De projekterende arbejder ofte på flere projekter samtidig, og det kan blive svært at koordinere de enkelte ressourcer. Derfor skal man passe på tiden. På den ene side skal man tillade tidsforbrug til overvejelse og beslutningstagning for ikke at tage forhastede beslutninger, men samtidig skal man passe på drilske problemer, der pludselig kan tage for megen tid uden at kunne føre til en god løsning. LPS og target costing betyder desuden flere møder, hvilket projektdeltagerne ofte klager over. Det er således vigtigt at møderne er effektive her er forberedelse afgørende! Endvidere kan eksempelvis udbudsreglerne være i vejen for, at man kan inddrage de udførendes kompetencer tidligt i projektet, hvis projektets entreprenører ikke er fundet under projekteringen. I det tilfælde kan det være en god ide at entrere med en rådgiver, der er entreprenør og som kan give indspil om udførelsen, bygbarhed m.v. 3D, BIM og IT De IT-baserede værktøjer til projekteringen er blevet bedre og mere udbredte, og der ligger her uden tvivl mange gode muligheder for at lave bedre projekter og bygbart byggeri. Potentialet i brugen af 3D-modeller og BIM (Building Information Modeling) som et værktøj både i projekteringen og i arbejdet på byggepladsen synes stort, men det er stadig nyt og mulighederne skal udforskes. 9

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Hvad der værdi? UDFORDRINGEN VÆRDIBEGREBET. Nævn nogle

Hvad der værdi? UDFORDRINGEN VÆRDIBEGREBET. Nævn nogle UDFORDRINGEN Hvordan får vi gjort en uhåndgribelig idé eller et behov hos en kunde til noget meget håndgribeligt, der på alle måder tilfredsstiller og gerne overgår de behov og forventninger kunden har?

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Værdibaseret workshopprojektering

Værdibaseret workshopprojektering Værdibaseret workshopprojektering Lean Construction DK Lisbet Wolters Workshopbaserede byggeprocesser siden 2001. Workshopprojektering på boligprojekter, skoler, erhvervsdomiciler Workshops hvad er det?

Læs mere

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Rolf Simonsen Teknologisk Institut Rolf.Simonsen@teknologisk.dk Tlf: 7220 2251 Temadag 19. nov 2007 1 Program Lean historien kort Lean Construction

Læs mere

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Lean Construktion-DK Studiedag 2012 Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Enemærke & Petersen a/s er et mellemstort entreprenørfirma med

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Værdier.. (produktværdier) Inddrag alle sagens parter i processen Workshops

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed 2017.01.24 Århus og 2017.02.01 Ballerup Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed V2C er inviteret, fordi vi har specialiseret os i granskning med entreprenørbriller

Læs mere

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01.

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01. Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 VALGFAGSKATALOG Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK Revision 20.01.2014 VALGFAGSPLAN Valgfrie emner er studieaktiviteter, som

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS Medlemsmøde LCDK og DFM Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS I:\sag\25\302.20\lci\ 1 Hvad handler det hele om? Mennesket max Værdi Produktivitet

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk Odense Byggetekniske Højskole 2. februar 2005 Trimmet Byggeri Sven Bertelsen www.trimmetbyggeri.dk Introduktion Hvad er Lean Construction? En produktionsteori for byggeprocessen Et sæt værktøjer til dens

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Den værdiskabende byggeproces

Den værdiskabende byggeproces Den værdiskabende byggeproces Bygherreforeningen 14. november 2012 Værdibyg Værdibyg Der er udfordringer i byggeprocessen som den enkelte part ikke kan løse alene Byggeriets parter løfter i flok En ny

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Musikkens Hus i Nordjylland Anvendelse af Lean Construction Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 1 Agenda Historikken Visionen Organisationen Udførelsen Akustikken Tidsplanlægning Opsamling 2 Historikken

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

En fælles portal som vigtigt redskab

En fælles portal som vigtigt redskab En fælles portal som vigtigt redskab Helsingør Kommune har skabt en portal, hvor skoler og foreninger kan mødes om skole- og foreningssamarbejder. Kommunen har sørget for, at kommunikationen og kvaliteten

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Værdiskabende Byggeproces

Værdiskabende Byggeproces Værdiskabende Byggeproces BABELs generalforsamling 8. december 2011 Christian Lerche Fælles indsats Tager fat i problemer alle kæmper med, og hvor hele byggesektoren har del i både problemer og løsninger

Læs mere

Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø

Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø Indledning Her følger opsamling på møder om lean construction og arbejdsmiljø, som blev afholdt fem steder i landet i november 2014 januar 2015.

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen Fokus på forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen FOKUS PÅ FORBEDRINGER Denne guide hjælper jer i gang med at skabe fokus på forbedringer. For at få succes med

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 12 December 2009

Nyhedsbrev Nr. 12 December 2009 Nyhedsbrev Nr. 12 Indhold: Inspiration til bedre byggeprocesser 2 Finland tur-retur 3 Mod skal forvandle drøm til virkelighed 4 Håndbogen opdateres 6 Kalender 7 Inspiration til bedre byggeprocesser Praktiske

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen Arbejdsmiljø i projekteringsfasen - Hvordan løfter vi som bygherre vores ansvar? www.regionmidtjylland.dk 1. Præsentation André Paasch Region Nord, NUA Ingeniør Mail: andre.paasch@rn.dk Tue Lindstrøm Region

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

IPD i dansk kontekst

IPD i dansk kontekst IPD i dansk kontekst Udarbejdet som del af projektet: Pejlemærker for fremtidens digitale samarbejde gode råd til at skabe mere værdi Hent publikationen her: Pejlemærker-for-fremtidens-digitale-samarbejde

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD

Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD Forskning i Construction Management Arbejde i Film Branchen PhD: sammenligne PRODUKTIONS processer Postdoc: SOFTWARE til at koordinere Byggepladser ...and ACTION! Filmprojektets

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter Udbudsfri OPI Om udbudsfri OPI Hvorfor udbudsfri OPI Modellen Case Kontakter OPI (offentlig-privat innovation) projekter er med til at skabe udvikling og innovation i byggeriet, men udbudsreglerne betragtes

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Kontakt DBI Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut Anders Dragsted and@dbi-net.dk Tlf. 51 80 01

Læs mere