Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark"

Transkript

1 Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten i videreuddannelserne til speciallæge. Som rådgiver for Sundhedsstyrelsen på dette område fungerer Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og det under Rådet nedsatte Prognose- og dimensioneringsudvalg. Sundhedsstyrelsens dimensioneringsudmeldinger vedrører normalt en periode på fem år med mulighed for mindre årlige justeringer. Dimensioneringen fastsætter hvor mange hoveduddannelser og introduktionsforløb, der årligt skal opslås - fordelt på de tre uddannelsesregioner. Fordelingen på uddannelsesregioner følger stort set regionernes befolkningstal det vil for Region Syd/Region Syddanmark sige 22 % af uddannelsen på landsplan. Dimensioneringen for perioden er udmeldt i december 2006 med fordeling og tal for i-stillinger i juli Den endelige faktiske dimensionering fastsættes af regionerne efter intern drøftelse og forhandling med Sundhedsstyrelsen. Drøftelserne skal sikre en dimensionering, der er logistisk realisabel samt definere en takt for implementeringen, der så vidt muligt modvirker uhensigtsmæssige skævvridninger i uddannelserne geografisk og specialemæssige fordeling. For Region Syd gælder det særlige forhold, at Regionens befolkningsunderlag i forbindelse med Strukturreformen er reduceret fra 25 % til 22 % af den danske befolkning. Horsens Sygehus er i samme forbindelse overflyttet fra Videreuddannelsesregion Syd til Videreuddannelsesregion Nord. 6 hovedforløb i almen medicin og 4 forløb fordelt på Gynækologi, Psykiatri, Ortopædkirurgi og Kirurgi inkluderede Horsens sygehus. Efter aftale med Region Nord er de dele af forløbne, der lå i Horsens nu flyttet til praksis og afdelinger i Region Syd. Samarbejde om hovedforløb i videreuddannelsen til speciallæge er desuden aftalt med sundhedsvæsenet i Grønland.

2 1. Dimensionering i Danmark Dimensionering Region Syd Almen medicin (+4) 75 (+15) Endokrinologi Gastroenterologi Geriatri 12 3 (+½) 6 (+1) Hæmatologi 11½ 3 (+1) 6 (+2) Infektionsmedicin 9 2 (+1) 4 (+2) Kardiologi 24 6 (+1) 12 (+2) Lungemedicin Nefrologi Reumatologi Kirurgi Karkirurgi 6 2 (+1) 4 (+2) Plastikkirurgi 9 2½ (+1) 3 (+1) Thoraxkirurgi Urologi Gynækologi-Obst Neurokirurgi Ortopædkirurgi Oto-rhino-laryng (+1) 9 (+1) Klin. Radiologi (+1) 14 (+2) Klin. Biokemi Klin. Farmakologi Klin. Fys. & Nukl (+½) 4 (+1) Klin. Genetik Klin. Immunologi Klin. Mikrobiologi (+1) 2 B&U Psykiatri (+1) 10 (+2) Psykiatri Anæstesiologi (+2) 24 (+4) Arbejdsmedicin Dermatologi (+1) 6 Neurologi Oftalmologi 19½ ½ 7 (-1) Onkologi (+4) Patologi Pædiatri Retsmedicin (+1) 2 (+2) Samfundsmedicin I alt 875 Ca (+18) 368 (+39) Skema 1.1. Dimensionering af hovedforløb og i-stillinger i Danmark og Region Syd I parentes er anført nye forløb i Region Syddanmark. 2

3 2. Dimensionering af basisforløb og specialer i Region Syd Dimensioneringsplanen for fastsatte, at der i Region Syd omfattende Fyns, Vejle, Ribe og Sønderjyllands amter skulle etableres ca. 25 % af den samlede kapacitet i videreuddannelsen for læger. I alt blev etableret 200 turnuspladser, 183 forløb til hoveduddannelse og ca. 360 introduktionsstillinger. Samlet svarende til knap årsværk for læger. Denne kapacitet skulle sikre uddannelsespladser i Region Syd til en årlig tilgang af nye læger på ca. 200, idet det normalt vurderes, at kun ca. 90 % af en kandidatårgang ønsker videreuddannelse til speciallæge. På landsplan modsvarer dette en årlig produktion af læger på ca Det skal bemærkes, at uddannelsesreformen først i løbet af 2009 er forløbet så langt, at alle uddannelsesstillinger er taget i brug. Hovedparten af stillingerne er dog i overgangsperioden anvendt til færdiggørelse af læger, der inden 2003 havde påbegyndt speciallægeuddannelse. I den nye dimensioneringsplan for foreslås uddannelseskapaciteten øget for at give mulighed for videreuddannelse til en kandidatproduktion til op mod 900 nye kandidater pr. år. I Region Syd indebærer dette udvidelse af uddannelseskapaciteten fra 183 til 201 hoveduddannelser pr. år. svarende til knap 75 årsværk. Samtidigt skal antallet af introduktionsstillinger øges med ca. 30 årsværk. Den relativt beskedne vækst skal ses i sammenhæng med reduktionen af Region Syds andel af landets samlede uddannelseskapacitet fra 25 til 22 % i konsekvens af Strukturreformen. Ændringen fra turnus til basisuddannelse i 2008 frigør 100 årsværk i løbet af Problemet er imidlertid, at der er meget lille sammenhæng mellem de stillinger, der frigøres og de stillinger, der skal oprettes, både med hensyn til specialefordeling og stillingernes placering i det lægelige hierarki. Reelt er der derfor tale om en situation, hvor turnus-stillinger, der nedlægges, skal erstattes af andre stillinger placeret en nogle afdelinger, mens der sideløbende oprettes mere end 100 nye stillinger på andre afdelinger Klinisk basisuddannelse Det er mellem Staten og Danske Regioner aftalt, at regionerne sikrer nyuddannede læger adgang til en basisansættelse, senest 3 måneder efter at lægen har bestået kandidateksamen. Regionerne har med Sundhedsstyrelsen aftalt, at etablering af basisforløb i de enkelte regioner skal modsvare regionens befolkningstal. Region Syd skal derfor varetage 22 % af basisforløbene i Danmark. Med en kandidatproduktion på 800 læger årligt bliver dette 176 basisforløb pr. år eller 88 forløb hvert halve år. Øges kandidatproduktionen til 900 læger årligt vil Regionen Syddanmark skulle tilvejebringe 198 forløb pr. år dvs. 99 forløb hvert halve år. Basisforløbene skal omfatte 6 måneder ved en hospitalsafdeling med akut patientindtag, mens de sidste 6 måneder fokuserer på det kroniske forløb. 80 % af forløbene skal omfatte almen praksis, mens de resterende forløb i Region Syd er placeret enten ved psykiatriske eller onkologiske afdelinger. Det er med sygehusene aftalt, at indtil 100 stillinger kan besættes hvert halve år, fordelt på de fire somatiske sygehuse efter følgende nøgle: Fyn 38, Lillebælt 24, Sønderjylland 20 og Sydvestjysk sygehus 18. Til uddannelse af basislæger er desuden reserveret 15 stillinger på de psykiatriske afdelinger, geografisk fordelt som anført for de somatiske sygehuse. Endeligt er reserveret 5 årsværk på onkologiske afdelinger 3 i Odense og 2 i Vejle. 3

4 Det skal fremhæves, at det samlede antal basisstillinger fastsættes hvert halve år af Sundhedsstyrelsen ud fra antal tilmeldte til basisordningen. Tallet kan således variere noget fra halvår til halvår og det konkrete tal vil normalt først være kendt 1 2 måneder før lægerne tiltræden Almen medicin Der har tidligere været dimensioneret med 50 hoveduddannelser og 60 i-stillinger i almen medicin i Region Syd. Med Strukturreformen overgik 6 forløb placeret omkring Horsens sygehus til Region Midtjylland. Det er aftalt, at igangværende forløb kan videreføres som oprindeligt aftalt, dvs. med pædiatri i Kolding. Forløb besat fra 2007 vil derfor overgå til Region Nord i fuldt omfang. Herved frigøres 3 årsværk på pædiatrisk afdeling i Kolding. I Vejle Amt var uddannelsesforløbene struktureret uden kirurgi, men med 12 måneders intern medicin. I den nye basisuddannelse vil en del læger ikke have haft kirurgi i basisperioden. Det er derfor besluttet, at de fremtidige uddannelsesforløb i Lillebælt området skal indeholde kirurgi, som tilfældet er for forløbene i resten af Region Syd. Dette vil indebære, at 4 årsværk skal flyttes fra de medicinske afdelinger til de kirurgiske afdelinger indenfor Sygehus Lillebælts område. Dimensionering i Danmark Dimensionering i Region Syd Almen medicin Skema 2.2. Dimensionering af uddannelse i Almen medicin Den nye dimensioneringsplan jf. skema 2.2. indebærer, at der i Region Syddanmark skal etableres 54 uddannelsesforløb i almen medicin, fordelt med 27 forløb hvert halve år. Det er besluttet, at de 54 forløb fordeles geografisk omkring de somatiske sygehuse efter følgende fordelingsnøgle: Fyn 20, Lillebælt 14, Sønderjylland 10 og Sydvestjylland 10. Denne fordeling indebærer, at antallet af forløb fra det tidligere Vejle Amt videreføres ved Sygehus Lillebælt, mens nettoudvidelsen på 4 forløb placeres på Fyn, der hidtil har haft overskud af ansøgere til de opslåede stillinger. I Sønderjylland og Sydvestjylland gennemføres ikke aktuelt udvidelse, da selv de eksisterende stillinger kun sjældent har kunnet besættes. I-stillingerne fordeles med: Fyn 28, Lillebælt 18, Sønderjylland 15 og Sydvestjylland 14. Både hovedforløb og i-stillingerne opslås to gange årligt med halvdelen af stillinger pr. gang. Dimensioneringen vil indebære behov for oprettelse af 18 nye årsværk og 24 årsværk til erstatning for de årsværk, der overførtes til Region Midtjylland. I alt 42 årsværk til hovedforløb og 8 årsværk til introduktionsstillinger. Af de 50 årsværk skal 28 oprettes i almen praksis og de resterende 22 på sygehusene fordelt med 9 ved sygehus Lillebælt, 8 ved de fynske sygehuse og 5 på psykiatriske afdelinger (2 på Fyn og 3 ved Lillebælt). De somatiske stillinger fordeles med 2 årsværk ved fynske sygehuse i hvert af specialerne Kirurgi, Intern medicin, Gynækologi obstetrik og Pædiatri. Stillingerne ved Sygehus Lillebælt omfatter nedlæggelse af 1 årsværk i Intern Medicin samt oprettelse af 3 årsværk i Gynækologi-obstetrik og 7 årsværk i Kirurgi. 4

5 Af de 22 årsværk på sygehusene skal oprettes: 9 i 2010 (Fyn 4, Lillebælt 4 og Psykiatri 1). 10 i 2011 (Fyn 3, Lillebælt 4, Psykiatri 3). 3 i 2012 (Fyn 1, Lillebælt 1, Psykiatri 1). Oprettelsen af de 28 årsværk i almen praksis fordeles med 8 i 2009 (introstillinger), 5 i 2010 (Fase I) og de resterende 15 årsværk ligeligt fordelt i 2013 og 2014 (Fase II og III). Intern medicinske specialer Der skal oprettes 31 hovedforløb i de intern medicinske specialer med en udvidelse på 3½ forløb fordelt med 1 forløb i hvert af specialerne Hæmatologi, Infektionsmedicin og Kardiologi samt ½ forløb i Geriatri. Planen indebærer behov for 18 årsværk, heraf 2 i 2009 og 4 i hvert af årene Supplerende uddannelse på intern medicinsk afdeling indgår i uddannelsen i flere specialer, bl.a. i Onkologi, Dermatologi og Klinisk Fysiolog- Nuklearmedicin., hvor antallet af hoveduddannelser skal øges med samlet behov for 2 ekstra intern medicinske årsværk. Nettoændringen for Intern Medicin af omlægningerne i den almen medicinske uddannelse er behov for 1 ekstra årsværk. De 21 nye årsværk er fordelt på sygehusene: Fyn 13, Lillebælt 6, Sønderjylland 1 og Sydvestjylland 1. 2 Dimensionering i Danmark Dimensionering i Region Syd Endokrinologi Gastroenterologi Geriatri 12 3 (+½) Hæmatologi 11½ 3 (+1) 6 Infektionsmedicin 9 2 (+1) 4 Kardiologi 24 6 (+1) 12 Lungemedicin Nefrologi Reumatologi I alt 131½ (+3½) 62 (+7) Skema 2.3. Fordeling af intern medicinske i-stillinger og hoveduddannelser på speciale. I parentes er angivet øgningen i antal hovedforløb. i-stillingerne var ikke tidligere fordelt på specialer. De 62 i-stillinger er med fordelt i overensstemmelse med uddannelsesudvalgenes forslag med 26 på Fyn (heraf 20 på OUH), 12 på Lillebælt, 11 i Sønderjylland og 13 på Sydvestjysk Sygehus. De 7 nye i-stillinger er fordelt med 2 på Fyn, 2 på Lillebælt og 3 på Sydvestjysk Sygehus. De nye i-stillinger forventes opslået snarest. 5

6 Ud over de permanente i-stillinger kan med tiltræden 1. september 2009 opslås indtil 5 ekstraordinære i-stillinger af hvert af de 4 somatiske sygehuse. Det tilrådes, at opslagene bringes inden 1. juni Muligheden for opslag herunder af genopslag af disse ekstraordinære stillinger bortfalder med udgangen af Omlægningen fra turnus til basisuddannelse har indebåret nedlæggelse af ca. 45 årsværk på de intern medicinske afdelinger i Region Syddanmark. Fordelingen på sygehuse er: Fyn 18, Lillebælt 10, Sønderjylland 9 og Sydvestjylland 8. Årsværkene nedlægges fra marts Antallet af Intern medicinske hovedforløb øges fra 27½ til 31 i den nye dimensioneringsplan, samtidigt oprettes 7 nye i-stillinger. Alle ni intern medicinske specialer er repræsenteret på OUH og Sygehus Lillebælt, 8 specialer findes på Sydvestjysk Sygehus, 7 på De Sønderjyske Sygehuse og 6 specialer i Svendborg. I alt 28 nye årsværk på intern medicinske afdelinger skal inddrages i videreuddannelsen. Fordelingen på sygehuse er: Fyn 15, Lillebælt 8, Sønderjylland 1 og Sydvestjysk Kirurgiske specialer Der skal oprettes 37½ hoveduddannelsesforløb i de kirurgiske specialer, idet kapaciteten udvides med 1 forløb i hvert af specialerne Karkirurgi, Plastikkirurgi og Otologi. De to sidstnævnte er blandt de mest søgte af alle specialer, der er derfor ikke behov for udvidelse af i-stillingsmassen i disse specialer. Oprettelsen af de nye forløb vil forudsætte inddragelse af yderligere 14 årsværk plus 3 årsværk til i-stillinger. Af de nye årsværk er 7 knyttet til Karkirurgi fordelt med 3 på OUH og 4 i Kolding. 4 årsværk er placeret i Otologi, heraf 2 på OUH og ½ på hvert af de andre sygehuse samt i speciallægepraksis. 6 årsværk er i Plastikkirurgi, men det er endnu ikke afgjort, hvor disse stillinger skal placeres. 3 årsværk forventes dog placeret ved OUH, mens de resterende forventes placeret i Esbjerg. Det overvejes at inddrage uddannelse i speciallægepraksis eller ved privat hospital i uddannelsen. De nye årsværk skal være til disposition i løbet af de kommende 5 år med 2 i 2009 og 3 i hvert af de følgende 5 år. Dimensionering i Danmark Dimensionering i Region Syd Kirurgi Karkirurgi 6 2 (+1) 4 (+2) Plastikkirurgi 9 2½ (+1) 3 (+1) Thoraxkirurgi Urologi Gynækologi-Obst Neurokirurgi Ortopædkirurgi Oto-rhino-laryng (+1) 9 I alt ½ 72 (+3) Skema 2.3. Fordeling af kirurgiske hovedforløb og i-stillinger på speciale. I parentes er anført udvidelsen sammenholdt med tidligere dimensionering. 6

7 I Kirurgi er foreslået en omlægning af forløbene så der i 7 forløb flyttes ½ års ansættelse fra OUH til de decentrale afdelinger. Det 8. forløb, der tidligere var henlagt til Horsens sygehus, foreslås placeret ved OUH, så kun det sidste år henlægges til en af de decentrale afdelinger. Disse omlægninger indebærer, at 3 årsværk, der tidligere var placeret på Horsens Sygehus, nu fordeles med et årsværk til de kirurgiske afdelinger ved hvert af de tre jyske sygehuse. Et forløb og i-stillinger i Gynækologi-Obstetrik, tidligere placeret ved Horsens sygehus, er overført til den gynækologiske afdeling i Kolding (3 årsværk). De kirurgiske i-stillinger er fordelt med: Fyn 28 (+2), Lillebælt 21 (+1), Sønderjylland 11 og Sydvestjylland 12. Omlægningen af uddannelsen i Plastikkirurgi vil sandsynligvis medføre flytning af stillinger fra Lillebælt til Esbjerg. Ændringerne i uddannelseskapaciteten i Almen Medicin vil give behov for inddragelse af 7 årsværk i Kirurgi ved Sygehus Lillebælt og 2 årsværk ved de fynske sygehuse. I forbindelse med ændring af turnusordningen til basisuddannelse nedlægges ca. 50 årsværk fordelt på de Ortopædkirurgiske og almen kirurgiske afdelinger i regionen. Fordelingen på sygehuse er: Fyn 18, Lillebælt 14, Sønderjylland 9 og Sydvestjylland 9. Uddannelseskapaciteten er stort set uændret sammenholdt med tidligere. Kun i Otologi, Karkirurgi og Plastikkirurgi ønskes udvidet kapacitet. Der er behov for oprettelse af 17 ekstra årsværk på disse afdelinger, der ikke har disponible stillinger. Behovene for ekstra årsværk til den almen medicinske uddannelse og til omlægningen af de kirurgiske forløb bør sammenholdes med nedlæggelsen af turnusstillinger Laboratoriespecialer Laboratoriespecialerne er generelt små med få opslag og ofte tværregionale forløb. Det har hidtil været vanskeligt at rekruttere til specialerne og det er mellem videreuddannelsesregionerne aftalt, at stillingsopslag kan bringes fleksibelt, når der er rimelig udsigt til at forløbene kan besættes. Samlet dimensionering Dimensionering Region Syd Klin. Radiologi (+1) 14 (+2) Klin. Biokemi Klin. Farmakologi Klin. Fys. & Nukl (+½) 4 (+1) Klin. Genetik Klin. Immunologi Klin. Mikrobiologi I alt (+1½) 29 (+3) Skema 2.5. Fordelingen af hoveduddannelser og I-stillinger i laboratoriespecialerne. I parentes er anført ændringer fra tidligere dimensionering. 7

8 Radiologi udskiller sig fra de andre specialer ved at være et middelstort speciale med et betydeligt antal opslag. Specialet er centralt placeret som servicefag for stort set alle kliniske specialer. Behovet for øget tilgang til specialet er stort, hvorfor uddannelseskapaciteten er øget. Den samlede behov for udvidelse i laboratoriespecialerne er ca. 9 årsværk, heraf 5 på OUH, 2 på Lillebælt og en på hvert af de to andre somatiske sygehuse. Bortset fra en beskeden øgning af uddannelseskapaciteten i Radiologi og Klin. Fysiologi er ikke foreslået ændringer for laboratoriespecialerne. Udvidelsen giver behov for en mindre normeringsøgning Psykiatriske specialer Det har tidligere været vanskeligt at rekruttere til de psykiatriske specialer. Med støtte fra statslige psykiatripuljer er imidlertid oprettet ekstra i-stillinger og hovedforløb i begge psykiatriske fag. Udviklingen har betydet, at næsten alle stillinger har kunnet besættes i de seneste opslagsrunder. Der er fra specialerne fremkommet forslag om udvidet kapacitet i begge specialer, men det er indtil videre afslået, dels af hensyn til de evt. merudgifter, men primært med henvisning til, at Region Syddanmark allerede med den nuværende kapacitet overstiger Sundhedsstyrelsens primære dimensioneringsudmelding for Regionen. En øget dimensionering vil på denne baggrund forudsætte godkendelse af såvel Sundhedsstyrelsen som de øvrige regioner. Der er hjemtaget Dimensionering i Danmark Dimensionering i Region Syd B&U Psykiatri (+1) 10 (+2) Psykiatri I alt (+1) 32 (+2) Skema 2.6. Dimensionering af hoveduddannelser og i-stillinger i de Psykiatriske fag. Udvidelsen af kapaciteten i Børne- og Ungdomspsykiatri indebærer behov for 6 årsværk, heraf 1 i Odense og 5 i Kolding. Da udvidelsen er gennemført, er behovet for stillingerne til stede i dag. De psykiatriske afdelinger indgår fra 1. marts 2009 i 15 kliniske basisforløb. Der er behov for 12 årsværk hertil i 2009 og yderligere 3 årsværk i Til uddannelsen i almen medicin er der behov for oprettelse af 5 ekstra årsværk fordelt med 3 nær Lillebælt og 2 på Fyn. De psykiatriske sygehuse har 16 hoveduddannelsesforløb (64 årsværk) og 32 i-stillinger. Hertil kommer 15 årsværk til basisuddannelse, 27 til almen medicinsk uddannelse og 3 til supplerende uddannelse i Neurologi. Den aktuelle dimensioneringsplan indebærer en udvidelse på 15 årsværk til basisuddannelse, 6 til uddannelse i Børne-og Ungdomspsykiatri dvs. 21 årsværk i Yderligere 5 årsværk til almen medicinsk uddannelse vil først blive efterspurgt i

9 2.7. Øvrige specialer Retsmedicin er oprettet som nyt speciale. Uddannelsen i specialet er henlagt til Retsmedicinske institutter (Universiteterne) og til patologiske institutter (Regionerne).1 forløb årligt er henlagt til Region Syd. Der skal til uddannelsen oprettes 2 årsværk til hoveduddannelse og 1 årsværk til i-stilling. De tre årsværk er efter aftale placeret ved de patologiske institutter i Vejle (et årsværk til hoveduddannelse) og Odense (en i-stilling og et årsværk til hoveduddannelse). Hoveduddannelsen i Anæstesi er foreslået ændret så det første ½ år af hoveduddannelsen, der tidligere var placeret decentralt, nu placeres på OUH. Dette indebærer, at OUH må udvide antallet af uddannelsesårsværk med 5 afgivet fra Lillebælt 2, Sønderjylland 1, Sydvestjylland 1½ og Svendborg ½. De 4 nye i-stillinger foreslås fordelt med 2 til Lillebælt, 1 til Sønderjylland og 1 til Sydvestjysk Sygehus. De to nye hoveduddannelser fordeles med 1 forløb til Svendborg og 1 til Sydvestjysk Sygehus, der hver tilføres 1½ årsværk. De resterende 5 årsværk til de nye forløb placeres ved OUH. Den samlede effekt af udvidelse og omlægning bliver, at de i alt 12 årsværk der modsvarer udvidelsen med 2 hoveduddannelsesforløb og 4 i-stillinger fordeles med 10 årsværk til OUH (2 i 2009, 6 i 2010 og 2 i 2011), 1 årsværk til Esbjerg (2012) og 1 til Svendborg. (2012). Etablering af 1 ekstra hovedforløb i Dermatologi drøftes. Forløbet skal indeholde mindst 1 år udenfor Region Syd (Roskilde eller Bispebjerg), desuden skal 1 år af forløb i Region Nord (Århus) placeres i Odense. Samlet skal oprettes 3 årsværk ved afdelingen i Odense samt ½ år i speciallægepraksis og ½ år ved medicinsk afdeling i Odense. Oprettelsen af et ekstra forløb i Onkologi medfører behov for 3 ekstra årsværk i Odense og 1 års intern medicin. Der forhandles aktuelt om at lade forløbet inkludere ophold i Århus. Samlet dimensionering Dimensionering Region Syd Anæstesiologi (+2) 24 (+4) Arbejdsmedicin Dermatologi (+1) 6 Neurologi Oftalmologi 19½ ½ 7 Onkologi (+1) 12 Patologi Pædiatri Retsmedicin (+1) 2 (+2) Samfundsmedicin I alt 200½ ½ (+5) 88 (+6) Skema 2.7: Fordeling af hovedforløb og i-stillinger på specialer. I parentes er angivet antal nye forløb og i-stillinger Omlægningen af uddannelsen i Anæstesi indebærer en betydelig udvidelse af antal uddannelsesårsværk på OUH (stigning fra 22 til 32 årsværk)de øvrige anæstesiafdelinger er stort set upåvirket. Retsmedicin er oprettet som nyt speciale og uddannelseskapaciteten i Dermatologi skal øges i samarbejde med de andre regioner. 9

10 3. Dimensionering af lægelig videreuddannelse på sygehuse og i lægepraksis 3.1. De sønderjyske sygehuse 3.2. Sydvestjysk sygehus 3.3. Sygehus Lillebælt 3.4. Odense Universitetshospital Svendborg Odense 3.5. Psykiatriske sygehuse 3.7. Almen lægepraksis 3.8. Speciallægepraksis 10

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION HOVEDSTADEN

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012 Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 01 Kombinationsansættelse med forskning Ansættelse i speciallægeuddannelsen kan kombineres med forskningsansættelse på deltid - eller skiftevis på fuld

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER 2016 Lægeprognose 2015-2040 Udbuddet af læger og speciallæger Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering:

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG - DEL II SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: ENQUETEN 2011 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Spørgsmål til enqueten 2011...3 Bilag 2. Svarnøgle til sektion 1 i enqueten...21 Bilag 3.

Læs mere

lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030

lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030 2010 lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030 Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord: Uddannelse; læger; speciallæger

Læs mere

Dimensioneringsplan

Dimensioneringsplan Dimensioneringsplan 2018-2022 Høringssvar fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd samt Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse: Høringssvar:... 3 Oversigt over anbefalinger

Læs mere

Implementeringsplan for specialet oftalmologi

Implementeringsplan for specialet oftalmologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 11-01-2010 Notat

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Dimensioneringsplanen 2013-2017

Dimensioneringsplanen 2013-2017 Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region Syddanmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd Den Lægelige Videreuddannelse, Region Syddanmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Årsberetning Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Syd

Årsberetning Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Syd Årsberetning Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Syd 2015 Indholdsfortegnelse 1. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse... 2 Femårsfristen... 3 1.2. Integration

Læs mere

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 26-01-2010 Notat

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE - EN AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT UDARBEJDET AF RAMBØLL FOR SUNDHEDSSTYRELSEN AUGUST 2011 INDHOLD 1. Læsevejledning 1 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 3.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-13639 Telefon: 76631371 Dato: 02-03-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Emne 15. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 11. februar 2010 kl. 11.00 13.00 Sted, mødelokale 502 Deltagere: Jesper

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Til PKL, UKO og VUS i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. december 2016 Thomas Bøttern Christensen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Sagsnr. 2014-7633 Doknr. 133400 Dato 10-04-2014 FolketingetsSundheds-

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Lægeprognose for udbuddet

Lægeprognose for udbuddet Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030 Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord: Uddannelse; læger; speciallæger

Læs mere

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen De specialevidenskabelige selskaber Danske Regioner De Regionale videreuddannelsessekretariater Lægeforeningen Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 28-212 Hermed fremsendes

Læs mere

Årsberetning Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Syd

Årsberetning Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Syd Årsberetning Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Syd 2009 Indholdsfortegnelse 1. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse...2 2. Uddannelsesforløb i den lægelige

Læs mere

Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2004 2025

Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2004 2025 Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2004 2025 Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2004 2025 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Uddannelse;

Læs mere

Psykiatriområdet: Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen* Overlæge Else B. Knudsen Yngre læge Trine Tandrup

Psykiatriområdet: Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen* Overlæge Else B. Knudsen Yngre læge Trine Tandrup Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Ikke tilstede Bemærkninger Regionen: Direktør Henrik Villadsen *, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Odense Universitetshospital

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Ikke tilstede Bemærkninger Regionen: Direktør Henrik Villadsen *, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Odense Universitetshospital

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.0107 Yngre Læger for speciallæge (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 27. maj 2010 kl. 13:00 16:00, Regionsrådssalen, Damhaven 12, 7100 Vejle

Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 27. maj 2010 kl. 13:00 16:00, Regionsrådssalen, Damhaven 12, 7100 Vejle Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Regionen: Lægelig direktør Henrik Villadsen *, Sygehus Sønderjylland Ikke tilstede Bemærkninger Odense Universitetshospital: Direktør Jens Peter

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen?

Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen? Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen? Professor, Kim Brixen, Institutleder, Klinisk Institut Syddansk Universitet Konklusion Vi har betydelige udfordringer

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Enhed for Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S 27. november 2006 Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi (DSKO) vil

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012

Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012 Fra Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, februar 2012 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2012/efua/laeger/speclaegeudd_statuspersp.pdf Indhold i Speciallægeuddannelsen

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere