Gyldighedsområde og terminologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gyldighedsområde og terminologi"

Transkript

1 )RUVNULIWHUIRU)JDVLQVWDOODWLRQHUL VNXUYRJQHFDPSLQJYRJQHDXWRFDPSHUHPY -DQXDU

2 GR-B-3 BB Forord Gasreglementets afsnit B-3 er fastsat i henhold til 9, stk. 3 og 15, stk. 1 og 2 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vandog afløbsledninger. Forskrifterne omfatter tekniske bestemmelser for udførelse, kontrol og service af F- gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v. samt bestemmelser for campingvognsforhandlere, -fabrikanter af skurvogne og campingvogne og autocampere samt specialvirksomheder, der som godkendte kompetente virksomheder udelukkende udfører arbejder ved disse typer F-gasinstallationer. NRQRPLRJ(UKYHUYVPLQLVWHULHWGHQRNWREHU

3 GR-B-3 Indholdsfortegnelse,1'+2/'6)257(*1(/6( 1. Gyldighedsområde og terminologi Generelle bestemmelser Godkendte kompetente virksomheder Udøvelse af virksomhed Tekniske bestemmelser Afprøvning og ibrugtagning Drift og vedligeholdelse Straffe-, overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser Bilag 1: Kvalitetsinstruks for arbejdets udførelse Bilag 2: Installations- og servicerapport Bilag 3: Blanket til registrering af prøve- og måleudstyr Bilag 4: Reklamations- og afvigelsesrapport

4 GR-B-3 Gyldighedsområde og terminologi *</',*+('6205c'(2*7(50,12/2*, *\OGLJKHGVRPUnGH Forskrifterne omfatter installation, inspektion, anvendelse og service på F- gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere og beboelsesvogne samt øvrige køretøjer, såsom pølsevogne, transportable boder og lignende Forskrifterne dækker F-gasflasker, F-gastanke, regulatorer, slanger og rørforbindelser samt installation af gasforbrugende udstyr, inkl. disses frisklufts- og aftrækssystemer samt generel ventilation i apparaternes opstillingsrum Forskrifterne omfatter særlige krav til importører, forhandlere og fabrikanter af skurvogne og campingvogne, autocampere samt specialvirksomheder, der som kompetente virksomheder, jf. 4 i lov nr. 206 af 27. marts 2000, udelukkende udfører arbejder ved disse typer F-gasinstallationer For F-gasinstallationer til opvarmning og fremdrift af indregistrerede køretøjer henvises til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer For F-gasflasker og F-gasbeholdere henvises til udgivne tekniske forskrifter fra Arbejdstilsynet og Beredskabsstyrelsen Bestemmelser for godkendelse af gasmateriel (overensstemmelsesattestering af gasmateriel) fremgår af Gasreglementets afsnit C-1 og C Bestemmelser for F-gaskvaliteter fremgår af bilag 1A til Gasreglementets afsnit A Bestemmelser i forskrifterne, der angår F-gasinstallationers forhold over for andre objekter, skal ikke alene overholdes ved udførelse af nye gasinstallationer, men også ved udførelse af arbejder og anbringelse af objekter i nærheden af bestående gasinstallationer DGP kan i konkrete tilfælde, jf. 15, stk. 3, i lov nr. 206 af 27. marts 2000, stille særlige sikkerhedskrav til installationerne, hvis forholdene nødvendiggør dette af hensyn til installationens sikkerhed. 7HUPLQRORJL En VVS-installatør er en virksomhed, der har opnået autorisation, jf. lov nr. 206 af 27. marts 2000, til at udføre gas-, vand- og sanitetsinstallationer. En godkendt kompetent virksomhed er en virksomhed, der, jf. lov nr. 206 af 27. marts 2000, har fået godkendelse til at udføre arbejder ved gasinstallationer inden for et begrænset arbejdsområde, eksempelvis F-gasinstallationer omfattet af nærværende forskrifter

5 GR-B-3 Gyldighedsområde og terminologi Den teknisk ansvarlige er den medarbejder i virksomheden, der via sine faglige kvalifikationer er ansvarlig for virksomhedens arbejde som autoriseret eller godkendt virksomhed. Ved installation forstås udførelse og ændring/reparation af rørinstallation, montering og tilslutning samt fornøden indregulering af gasforbrugende apparater, inkl. disses ventilations- og aftrækssystemer. Ved inspektion forstås kontrol med, at installationen er udført i henhold til forskrifterne, og at de gasforbrugende apparater, inkl. disses ventilations- og aftrækssystemer fungerer korrekt. Ved service forstås inspektion og eftersyn samt fornøden rensning, reparation, udskiftning af enkeltdele og fornøden justering af indreguleringsforholdene. En gasleverandør er en virksomhed, der ejer eller vedligeholder gasforsyningssystemet, og som distribuerer gas til installationer. Ved godkendelse af gasmateriel forstås de modeller for overensstemmelsesvurdering, der er angivet i Gasreglementets afsnit C. Der skelnes mellem: CE-mærket gasmateriel: Gasapparater, godkendt og mærket i medfør af EUdirektiv om gasapparater. DG-mærket gasmateriel: Installationskomponenter og særligt gasudstyr, godkendt og mærket i medfør af bestemmelserne i Gasreglementets afsnit C-1 og C

6 GR-B-3 Generelle bestemmelser *(1(5(//(%(67(00(/6( Installation, inspektion og service på F-gasinstallationer, omfattet af disse forskrifter, må kun udføres af virksomheder, der enten har opnået autorisation som VVS-installatør eller godkendelse som kompetent virksomhed inden for området, jf. bestemmelserne i afsnit 3. Fabrikanter af campingvogne, autocampere, skurvogne, beboelsesvogne samt køretøjer kan dog selv udføre F-gasinstallationer under forudsætning af, at fabrikanten vedlægger erklæring om, at installationen er udført i henhold til de tekniske bestemmelser i afsnit Før ibrugtagning af alle nye F-gasinstallationer skal installationen ved inspektion være kontrolleret af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed på området. Inspektionen skal udføres og dokumenteres som beskrevet i pkt Ejeren (brugeren) af F-gasinstallationen er ansvarlig for installationens korrekte drift og vedligeholdelse, herunder at bestemmelserne i pkt.7.2. om at installationsarbejde og service bliver udført af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed

7 GR-B-3 Godkendte kompetente virksomheder *2'.(1'7(.203(7(17(9,5.620+('(5 *HQHUHOW Importører, forhandlere og fabrikanter af skurvogne og campingvogne, autocampere samt specialvirksomheder, der udelukkende arbejder med F- gasinstallationer, omfattet af dette reglement, skal opnå godkendelse fra DGP som kompetent virksomhed på området, jf. bestemmelserne i loven, med mindre virksomheden har opnået autorisation som VVS-installatør Vilkårene for at opnå godkendelse som kompetent virksomhed indebærer, at følgende betegnelser er opfyldt: Virksomheden skal have en teknisk ansvarlig person, der er virksomhedens ejer eller ansat i virksomheden, og som har bestået den af DGP godkendte kompetencegivende prøve vedrørende F-gasinstallationer. Virksomheden skal anvende kvalitetsstyring ved arbejdets udførelse og dokumentation herfor, jf. bestemmelserne i pkt Virksomheden må ikke være under konkurs og skal i øvrigt kunne dokumentere ikke at have forfalden gæld til det offentlige samt ikke tidligere at være straffet for overtrædelse af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger..ydolwhwvvw\ulqj Vilkåret om at anvende kvalitetsstyring i arbejdet kan opfyldes ved: enten at virksomheden udarbejder og opnår godkendelse af et simpelt kvalitetsstyringssystem for arbejdet, jf. bestemmelserne i DGP's bekendtgørelse nr af 20. december 2000 om kvalitetsstyringssystemer og særlig tilsynsordning for autoriserede og godkendte kompetente virksomheder, eller at virksomheden erklærer at anvende den i pkt angivne standardiserede kvalitetsinstruks for arbejdet Den standardiserede kvalitetsinstruks består af: en instruks for arbejdets udførelse (bilag 1) kvalitetsdokumentation i form af: ¾ rapport for installations- og servicearbejder (bilag 2) ¾ en blanket over anvendte måleinstrumenter og deres kalibrering (bilag 3) ¾ en blanket for reklamationer og afvigelser (bilag 4) Såfremt virksomheden vælger at opbygge et simpelt kvalitetsstyringssystem efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1394, skal virksomheden sikre, at dette kvalitetsstyringssystem godkendes og efterprøves af en af DGP godkendt kontrolinstans med intervaller, der ikke overstiger 2 år

8 GR-B-3 Godkendte kompetente virksomheder Såfremt virksomheden anvender kvalitetsinstruks for arbejdet, jf. pkt , vil DGP selv eller via en godkendt kontrolinstans på stikprøvebasis foretage efterprøvning af virksomhedens anvendelse af instruksen og det krævede dokumentationsgrundlag

9 GR-B-3 Udøvelse af virksomhed 8' 9(/6($)9,5.620+(' $QVYDURJIRUUHWQLQJVIRUKROG Efter afsluttet installations-, inspektions- eller servicearbejde er virksomheden ansvarlig for, at arbejdet er udført efter nærværende bestemmelser og de specifikke apparatvejledninger, at den samlede installation er tæt og uden synlige fejl, og at installationens komponenter og gasforbrugende apparater, inkl. deres friskluft- og aftrækssystemer, er i forsvarlig stand og fungerer forsvarligt Virksomheden er ansvarlig for, at der anvendes et kvalitetsstyringssystem efter bestemmelser i afsnit 3, at virksomheden råder over montører med fornødne faglige kvalifikationer, med mindre den teknisk ansvarlige person selv udfører alt arbejde Den teknisk ansvarlige person i virksomheden er ansvarlig for, at virksomheden råder over nødvendigt værktøj og måleudstyr, at måle- og prøveudstyr er registreret og løbende bliver kalibreret (bilag 3), at give montørerne konkrete instrukser om arbejdets udførelse og den krævede dokumentation, at sikre sig, at arbejdet bliver udført i overensstemmelse med kvalitetsinstruksen (bilag 1), og at de tekniske bestemmelser i nærværende forskrifter bliver fulgt, at der bliver taget aktion på alle reklamations- og afvigelsesrapporter, jf. pkt 'RNXPHQWDWLRQIRUDUEHMGHWVXGI UHOVH Den teknisk ansvarlige person skal sikre sig dokumentation af kvaliteten af det udførte arbejde i form af: installations- og servicerapporter reklamationsrapporter fra forbrugere, fabrikanter eller gasleverandører Installations- og servicerapporten kan udarbejdes af montøren i virksomheden under overvågning af den teknisk ansvarlige person eller af den teknisk ansvarlige person selv. Reklamations- og afvigelsesrapporter (bilag 4) skal udarbejdes af den teknisk ansvarlige person i forbindelse med alle forbrugerreklamationer over udført arbejde på gasinstallationer eller konstaterede afvigelser af teknisk art, konstateret af montører eller den teknisk ansvarlige person som led i det daglige arbejde

10 GR-B-3 Udøvelse af virksomhed Dokumentationen, jf. pkt , skal arkiveres og opbevares tilgængeligt for DGP i mindst 5 år

11 GR-B-3 Tekniske bestemmelser 7(.1,6.(%(67(00(/6(5 *HQHUHOW F-gasinstallationer i campingvogne, autocampere, mobil homes og tilsvarende beboelsesvogne skal opfylde bestemmelserne i den harmoniserede europæiske norm DS/EN1949 med de supplerende præciseringer, som fremgår af bestemmelserne i pkt Installationstrykket på installationen efter regulatoren skal normalt være 30 mbar, og det er ikke tilladt at anvende højere installationstryk end 100 mbar på rørledninger i vognens indre Alt gasmateriel, herunder slanger, regulator og haner, skal være DG-godkendt til formålet, og alt gasforbrugende udstyr skal være CE-godkendt og mærket til apparatkategori I 3B/P - 30 mbar. 6XSSOHUHQGHEHVWHPPHOVHU Fastmonterede F-gasbeholdere tillades installeret på indregistrerede campingvogne og autocampere, såfremt beholderen er godkendt af Arbejdstilsynet til denne anvendelse Trykreguleringsudstyr skal være anbragt på F-gasflaske i dertil indrettede flaskerum. Trykregulatorer skal være godkendt til korrekt funktion med butan og propan i temperaturområdet -20ºC til +50ºC og skal være forsynet med flowbegrænser eller særlig sikkerhedsindretning imod overtryk Køleskabe, vandvarmere og varmeovne skal være forsynet med aftræk til det fri. Udledning af aftræk gennem vognbunden er ikke tilladt

12 GR-B-3 Afprøvning og ibrugtagning $)35 91,1*2*,%58*7$*1,1* $ISU YQLQJRJNRQWURO Før ibrugtagning af nye F-gasinstallationer eller efter udført installations- eller reparationsarbejde skal den autoriserede eller godkendte kompetente virksomhed foretage en systematisk inspektion og afprøvning af installationen Den systematiske afprøvning og inspektion skal omfatte en visuel kontrol af installationens opfyldelse af disse forskrifter, en tæthedsprøve af installationen samt en funktionskontrol af indgående komponenter, herunder de gasforbrugende apparater og deres frisklufts- og aftrækssystem, jf. kvalitetsinstruksen angivet i bilag Afprøvning og kontrol skal dokumenteres på en installationsrapport, der skal indeholde oplysninger som angivet i bilag 2.,EUXJWDJQLQJDIQ\HRJEUXJWHYRJQH Nye vogne må først overdrages til brugeren, når der er foretaget inspektion, jf. pkt. 6.1., og såfremt installationsrapporten har dokumenteret, at installationen opfylder disse forskrifter. Kopi af installationsrapport med underskrift af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed udleveres til køberen, og det sikres, at denne får behørig instruktion i installationens virkemåde og den udleverede sikkerhedsinstruks Ved salg / overdragelse af brugte vogne er sælgeren forpligtet til at udlevere en kopi af installationsrapporten samt sikkerhedsinstruksen. Af installationsrapporten skal det fremgå, om der kræves installationsændringer, før installationen kan karakteriseres som sikkerhedsmæssigt forsvarlig

13 GR-B-3 Drift og vedligeholdelse '5,)72*9('/,*(+2/'(/6( *HQHUHOW Brugeren (ejeren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen og skal omgående lade konstaterede fejl og mangler afhjælpe af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed på området F-gasinstallationer i vogne bør kontrolleres regelmæssigt af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed mindst hvert andet år.,qvwdoodwlrqhqvwlovwdqgrjyhgoljhkroghovh Ejeren (brugeren) skal specielt sørge for, at F-gasinstallationen (herunder gasflasker, regulatorer, slanger og apparater) betjenes forskriftsmæssigt og ikke udsættes for overlast, at de gasforbrugende apparater, inkl. disses aftrækssystem, holdes i god stand, at ventilationsåbninger og friskluftsåbninger ikke lukkes samt at aftrækssystemets udmunding ikke tilstoppes Konstaterer ejeren (brugeren) gaslugt eller tegn på udslip af forbrændingsprodukter i vognen, skal gasinstallationen afbrydes ved flaskeventil og ikke benyttes, før en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed har efterset installationen. 6HUYLFHSnLQVWDOODWLRQHU Service på F-gasinstallationer skal udføres af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder. Almindelig vedligeholdelse af gasforbrugende apparater, hvortil der ikke kræves anvendelse af værktøj, kan dog udføres af bruger eller andre på dennes ansvar Service på gasinstallationer skal omfatte inspektion af hele installationen, en tæthedsprøve af installationen samt en funktionskontrol af indgående komponenter, herunder de gasforbrugende apparater og deres frisklufts- og aftrækssystem, jf. kvalitetsinstruksen angivet i bilag Servicearbejdet skal udføres efter fabrikantens anvisninger. Herunder skal tilstanden og funktionen af aftrækssystemet specifikt vurderes med henblik på at afsløre risici for udstrømning af forbrændingsprodukter Den udførte service, herunder konstaterede fejl og nødvendige tiltag til forbedring af sikkerhedsforholdene, skal dokumenteres på en servicerapport med et omfang, der mindst svarer til omfanget i bilag Servicerapporten skal i kopi udleveres til ejeren (brugeren)

14 GR-B-3 Straffe-, ikrafttrædelse- og overgangsbestemmelser 675$))(,.5$)775 '(/6(62*29(5*$1*6%(67(00(/6(5 6WUDIIHEHVWHPPHOVHU Overtrædelse af bestemmelserne i disse forskrifter straffes med bøde For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar, jf. 25 i lov nr. 206 af 27. marts 2000.,NUDIWWU GHOVHVRJRYHUJDQJVEHVWHPPHOVHU Disse forskrifter træder i kraft den 1. januar Forskrifterne omfatter såvel nye installationer som installationer i drift i eksisterende vogne Ved ikrafttrædelse af disse bestemmelser ophæves: Gasreglementets afsnit B-1, Installationsforskrifter i køretøjer Gasreglementets afsnit B-2, Installationsforskrifter for F-gasanlæg i arbejdsskure og skurvogne Gasreglementets afsnit B-3, Installationsforskrifter i campingvogne m.v

15 GR-B-3 Bilag 1 %,/$*.9$/,7(76, )25$5%(-'(768') 5(/6( *\OGLJKHGVRPUnGH Instruksen omfatter krav til udførelse af installationsarbejder, herunder nyinstallationer og reparationer, samt systematisk service og fejlretning på F- gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v. *UXQGODJ Instruksen er udarbejdet på grundlag af bestemmelserne i 7 og 9 i lov nr. 206 af 27. marts GI UHOVHDILQVWDOODWLRQVDUEHMGHU 2PIDQJ Installationsarbejder i forbindelse med F-gasinstallationer omfatter: etablering af gasrørinstallation fra F-gasforsyning (flasker eller tank) til apparattilslutning, herunder montering af nødvendigt trykreguleringudstyr tilslutning af gasforbrugende udstyr montering af aftrækssystemer samt påkrævet friskluftforsyning og rumventilation systematisk funktionskontrol og afprøvning af gasforbrugende apparater samt fornøden justering af indreguleringsforholdene udfyldelse af installationsrapport (kvalitetsdokumentation bilag 2) påsætning af installationsmærkat instruktion af forbruger om installationens anvendelse og vedligeholdelse *HQHUHOW Ved arbejdets påbegyndelse kontrolleres det, at alle anvendte materialer, herunder rør og fittings m.v. overholder gældende krav, og at de gasforbrugende apparater er egnede og korrekt mærkede med CE/DG-godkendelse til de pågældende installationsforhold, samt at de er ledsaget af en dansksproget installations- og brugervejledning. Evt. aftrækssystemer for de gasforbrugende apparater skal kontrolleres for korrekt installation og anvendelse i henhold til gældende installationskrav. Før arbejdet påbegyndes skal montøren sætte sig ind i indholdet af apparatleverandørens installationsvejledning og nøje følge dennes anvisninger i forbindelse med installationen

16 GR-B-3 Bilag 1 Alle udførte arbejder anføres på installationsrapporten i form af positive vurderinger(ok), konkrete måleværdier og tekst. (WDEOHULQJDILQVWDOODWLRQHQ Etablering af gasrørsinstallationen, tilslutning af det eller de gasforbrugende apparater samt montering af aftrækssystem, etablering af friskluft og ventilation skal udføres håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt og i henhold til gældende installationsforskrifter. )XQNWLRQVDISU YQLQJNRQWURORJLQGUHJXOHULQJ Funktionsafprøvning, kontrol og indregulering af installationen skal omfatte: tæthedsprøvning af den etablerede installation fra trykreguleringsenhed frem mod apparathaner med 150 mbar prøvetryk funktionsafprøvning af trykreguleringsenhed (click-on regulator eller andet), måling af afgangstryk og lukketryk oversæbning under drift af eventuelle gasbærende dele på apparater eller trykreguleringsenheden eller forsyningsenheden (tank eller flasker) der ikke indgår i den normale tæthedsprøvning. Funktionsafprøvning, kontrol og indregulering af gasforbrugende apparater skal udføres i henhold til fabrikantens installationsanvisning, idet den som minimum skal omfatte: kontrol og evt. indregulering af apparatbelastning ( nødvendige målinger af dysetryk ) funktionsafprøvning af gasforbrugende udstyr (stop/start), kontrol af tænding og flammedannelse, flammebillede og flammestabilitet kontrol af forbrændingskvaliteten (måling af CO, CO 2 og evt. røgtemperatur) funktionskontrol af flammeovervågningsudstyr og evt. andre sikkerhedskomponenter funktionsafprøvning af aftrækssystem og evt. sikringer funktionsafprøvning og kontrol af friskluftsåbninger og ventilationsåbninger påsætning af installationsmærkat 8GI\OGHOVHDILQVWDOODWLRQVUDSSRUW Som dokumentation for det udførte arbejde skal montøren udfylde alle aktuelle felter i installations- og servicerapporten for den udførte installation. Alle data for funktionsafprøvninger, kontroller og indreguleringsforhold skal påføres installations- og servicerapporten (bilag 2). Evt. konstaterede afvigelser fra det planlagte installationsarbejde skal anføres på rapporten. Montøren skal ved afslutningen af arbejdet underskrive rapporten og påsætte mærkat på installationen

17 GR-B-3 Bilag 1 Originalen af rapporten skal afleveres til den teknisk ansvarlige i virksomheden og kopi udleveres til forbruger. 8GI UHOVHDIVHUYLFHDUEHMGHU 2PIDQJ For at sikre sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold af installationerne skal den systematiske service på disse mindst omfatte: visuel inspektion af hele gasinstallationen indledende funktionsafprøvning og kontrol (før målinger) til bedømmelse af driftsforholdene sammenligning med evt. tidligere målinger inspektion og rensning af dele med sikkerhedsmæssig betydning for anvendelsen af apparaterne. Kun nødvendig adskillelse af dele skal foretages systematisk funktionskontrol og fornøden indregulering af apparater udfyldelse af servicerapport med angivelse af konstaterede uregelmæssigheder eller fejl påsætning af servicemærkat Forbrugeren skal skriftligt og evt. mundtligt informeres om evt. problemer eller uregelmæssigheder i forbindelse med installationens brug, som montøren har noteret sig. *HQHUHOW Montøren skal udføre servicearbejdet systematisk i henhold til nedenstående bestemmelser. Før arbejdet påbegyndes skal montøren sætte sig ind i indholdet af apparatleverandørens servicevejledning og notere sig, om der er udmeldt særlige problemstillinger for det pågældende produkt. I forbindelse med service skal der udføres et minimum af adskillelser af det gasforbrugende apparat. Kun adskillelser, der er nødvendige for at opfylde bestemmelserne, skal udføres. Alle udførte arbejder skal følge apparatleverandørens instrukser og skal anføres på servicerapporten i form af positive vurderinger (ok), konkrete måleværdier og supplerende tekst i bemærkningsfeltet. 9LVXHOLQVSHNWLRQ Hele gasinstallationen fra forsyningsenheden til aftrækssystem inspiceres for tegn på mekaniske beskadigelser eller korrosion, idet det specielt kontrolleres,

18 GR-B-3 Bilag 1 om der er forhold på opstillingsstedet, der kan påvirke apparater med åbent forbrændingskammers korrekte funktion eller give risiko for tilsmudsninger (f.eks. meget støv og lignende ) om der er mangler eller andre uregelmæssigheder (eksempelvis beskadigede gastilslutninger og slanger, korrosion på gasrør ved væggennemføringer, manglende friskluftåbninger/ventilationsåbninger, beskadigelser af aftrækskanaler eller aftrækshætte, apparater uden DG-/CE-mærkning),QGOHGHQGHIXQNWLRQVNRQWURO Montøren skal indledningsvis: foretage en tæthedsprøvning af gasinstallationen fra trykreguleringsenhed frem til gasarmaturer på apparater med et prøvetryk på 150 mbar (ydre og indre tæthed) foretage en måling af trykregulatorens afgangstryk og lukketryk vurdere apparaternes opstartsforløb samt driftsmæssige funktion ved fuld ydelse (dysetryk /apparatbelastning) foretage en forbrændingskontrol (måling af CO, CO 2 og evt. røgtemperatur),qvshnwlrqrjuhqvqlqj Efterfølgende skal der udføres inspektion / rensning af de gasforbrugende apparater samt evt. tilhørende aftrækssystemer. Idet der skal kontrolleres for tegn på tilsmudsninger, korrosion, blokeringer, varmepåvirkning og andre defekter, skal følgende retningslinier følges: Apparater kontrol og fornøden rensning af gasbrændere, primærluftindsugning og dyser kontrol af tilstand og position af flammefølere og tændelektroder kontrol og fornøden rensning af varmevekslere Aftrækssystemer kontrol og fornøden rensning af aftrækssystemer kontrol af mekanisk overlast på aftrækssystemet, knæk, revner eller lignende kontrol af aftrækshætter $IVOXWWHQGHIXQNWLRQVNRQWURORJMXVWHULQJHU indregulering af apparatbelastning i henhold til fabrikantens anvisninger (dysetryk, CO 2 eller andet) kontrol af tænding, flammedannelse, flammebillede og flammestabilitet kontrol af forbrændingskvaliteten (CO, CO 2 og evt. røgtemperatur) funktionskontrol af flammeovervågninger og evt. gas- og luftmangelsikringer funktionskontrol af evt. termostater, blæsere m.v. på apparatet

19 GR-B-3 Bilag 1 funktionskontrol af aftrækssystemer 8GI\OGHOVHDIVHUYLFHUDSSRUW Montøren skal dokumentere arbejdets udførelse ved at udfylde alle de for installationen aktuelle felter i installations- og servicerapporten (bilag 2). Alle konstaterede fejl og uregelmæssigheder skal anføres på rapporten, uanset at fejlene bliver udbedret ved serviceeftersynet. Montøren skal ved afslutningen af den udførte service underskrive installationsog servicerapporten og påsætte servicemærkat på installationen. Kopi af rapporten udleveres til kunden, og originalen afleveres til den teknisk ansvarlige, der orienteres om nødvendige supplerende foranstaltninger til sikring af fortsat forsvarlig drift af installationen indtil næste service

20 GR-B-3 Bilag

21 GR-B-3 Bilag

22 GR-B-3 Bilag

23 GR-B-3 Bilag

A-8 Drift og vedligeholdelse

A-8 Drift og vedligeholdelse A-8 Drift og vedligeholdelse A-8: Drift og vedligeholdelse 8. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1. Generelt 8.1.1. Brugeren (ejeren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen og

Læs mere

A-7 Afprøvning og ibrugtagning

A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7. AFPRØVNING OG IBRUGTAGNING 7.1. Generelle bestemmelser 7.1.1. Efter udførelse, herunder ændring, af enhver gasinstallation skal VVSinstallatøren

Læs mere

Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater

Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater Gasreglementets afsnit A Bilag 16A Juni 1991 Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater 197 Bilag 16A Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater SERVICE PÅ GASFORBRUGENDE APPARATER

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-5

Gasreglementets afsnit B-5 Gasreglementets afsnit B-5 Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Side 1 af 8 Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Januar 1996 FORORD Gasreglementets afsnit C-8 er fastsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-1. November 2004

Gasreglementets afsnit C-1. November 2004 Gasreglementets afsnit C-1 November 2004 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-1 er fastsat i henhold til 15, stk. 1 og 2 og 25, stk. 2 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand-

Læs mere

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene?

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Kent Eriksen, Sikkerhedsstyrelsen Henrik Andersen, DGC kontrolinstans () DGF Gastekniske dage 2008 Indhold 1. Nyt kraftvarme-anlæg Hvem er ansvarlig for: - Udarbejdelse

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

PRODUKTINFORMATION FRA KOSAN GAS JULI 2011 SIKKER MED FLASKEGAS

PRODUKTINFORMATION FRA KOSAN GAS JULI 2011 SIKKER MED FLASKEGAS PRODUKTINFORMATION FRA KOSAN GAS JULI 2011 SIKKER MED FLASKEGAS INDHOLD Fakta om flaskegas side 3 Om flaskegasinstallationer side 4 Flasketyper, køb og ombytning side 5 Brug flaskegas med omtanke side

Læs mere

De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer

De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer ATEX Forum møde den 26. november 2013 Kent Eriksen Indhold Generelt vedrørende love, lovbekendtgørelser og reglementer. Lov, bekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet

Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet BEK nr 420 af 26/05/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 111-21-00193 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Nyt Gasreglement B-5. Installationsforskrifter for F-gas. v./bjarne Holm

Nyt Gasreglement B-5. Installationsforskrifter for F-gas. v./bjarne Holm Nyt Gasreglement B-5 Installationsforskrifter for F-gas v./bjarne Holm Gasreglementets afsnit B-5 Gennemgang af: 1. Baggrund for nyt F-gasreglement. 2. Udarbejdelse af GR afsnit B-5. 3. Gennemgang af Gasreglementets

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Jytte Skytte Nielsen jsn@dgc.dk Lovgrundlag for Gasreglement Lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. marts 2000. Populært kaldet Gasloven eller Autorisationsloven.

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Den 22. februar 2008 EM 2008/xx Forslag til: Landstingsforordning nr. xxx af yy 2008 om gas-, vand- og afløbsanlæg I medfør 1, 4 og 13, stk. 2-4, i lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el,

Læs mere

ADVANCE ELEKTRONISK GENNEMSTRØM- NINGSVANDVARMER til F-GAS

ADVANCE ELEKTRONISK GENNEMSTRØM- NINGSVANDVARMER til F-GAS ADVANCE ELEKTRONISK GENNEMSTRØM- NINGSVANDVARMER til F-GAS Installationsvejledning, anvendelse og vedligeholdelse Modeller til generel installation: CMB-5 EB-10 Modeller kun til udendørs installation:

Læs mere

GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE

GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE Udviklet i samarbejde med DCU og Camping Branchen NYE REGLER FOR CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE Nedenfor beskriver vi de vigtigste nye forhold, du skal være

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Service aftale (indgået med ovenstående)

Service aftale (indgået med ovenstående) Navn Adresse By og post nummer Service aftale (indgået med ovenstående) Følgende er gældende for en serviceaftale indgået mellem Aladdin Naturgas & VVS og private kunder. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv.

Udkast til. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. Udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. I medfør af 11, stk. 3, 15, nr. 2, og 18, stk. 2, i lov om autorisation af

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Indregulering af gasblæseluftbrændere

Indregulering af gasblæseluftbrændere Indregulering af gasblæseluftbrændere Gasblæseluftbrændere Kippunktmetoden. 7000 Weishaupt G5, CO-emission korrigeret til 0%-vol. O 2 fuld last CO [ppm] 6000 5000 4000 3000 2000 1000 co 0 0 2 4 6 8 10

Læs mere

Nu kommer der biogas i naturgasnettet

Nu kommer der biogas i naturgasnettet december 2013 Nu kommer der biogas i naturgasnettet Husk nu at anmelde dit gasarbejde Få hjælp til installation af gaspejse Kun autoriserede installatører må ændre på et aftræk Nye krav om automatisk varmestyring

Læs mere

FORORD. I. Kvalitetshåndbog II. Kvalitetsprocedure for kloakmesteren III. Standardblanketter for kvalitetsdokumentationen

FORORD. I. Kvalitetshåndbog II. Kvalitetsprocedure for kloakmesteren III. Standardblanketter for kvalitetsdokumentationen Eksempel på udformning af et kvalitetsstyringssystem for kloakmestervirksomhed med én ansat, jf. bestemmelserne i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med

Læs mere

Nu kommer der biogas i naturgasnettet

Nu kommer der biogas i naturgasnettet december 2013 Nu kommer der biogas i naturgasnettet Husk nu at anmelde dit gasarbejde Få hjælp til installation af gaspejse Kun autoriserede installatører må ændre på et aftræk Nye krav om automatisk varmestyring

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 12B, st. th. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Har du styr på dit gaskøleskab i campingvognen?

Har du styr på dit gaskøleskab i campingvognen? Har du styr på dit gaskøleskab i campingvognen? Vedligeholdelse ud over gastest: I en campingvogns instruktionsbog fremgår det ofte, at campingvognens gasapparater skal følge brugsanvisningerne for vedligeholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Gasmekanikermanual. Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.

Gasmekanikermanual. Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc. Gasmekanikermanual Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 970 Hørsholm Tlf. 016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk 011 AFSNIT 1 I manualen behandles de generelle krav til gasinstallationer.

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Søfartsstyrelsen, november 2004

Søfartsstyrelsen, november 2004 Søfartsstyrelsen, november 2004 F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe Teknisk forskrift om F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe I medfør af 3 og 5, 17,

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1) BEK nr 1158 af 07/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52104-00001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder.

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. SÅDAN GØR DU Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. Indhold Teknikerkort og områder Side 3 4 Teknisk kundecenter Side 5 Anmeldelse Side 6

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bilag 2A. Gasreglementets afsnit A. Juni 1991. Terminologi

Bilag 2A. Gasreglementets afsnit A. Juni 1991. Terminologi Gasreglementets afsnit A Bilag 2A Juni 1991 109 TERMINOLOGI Aftrækskanal er betegnelsen for et aftrækssystem for gasforbrugende apparater med trækafbryder Aftræksrør er betegnelsen for et forbindelsesstykke

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Mølbak. VVS & Gasteknik A/S. Naturgasservice

Mølbak. VVS & Gasteknik A/S. Naturgasservice Mølbak VVS & Gasteknik A/S Naturgasservice Få et serviceabonnement til dit gasfyr Med et serviceabonnement hos Mølbak VVS & Gasteknik får du et regelmæssigt hovedeftersyn af dit gasfyr, der sikrer, at

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012. Kent Eriksen

Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012. Kent Eriksen Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012 Kent Eriksen Indhold Oprindelig aftale om myndighedsansvar mellem Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen. Generelt

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Gasreglementets afsnit A

Gasreglementets afsnit A Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr. 28230 Det er vigtigt, at man læser denne vejledning nøje, før man tager varmekanonen i brug. Varmekanonen er ikke omfattet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

REGIONALE FEJLKODER Januar rev.01/nihan INF

REGIONALE FEJLKODER Januar rev.01/nihan INF REGIONALE FEJLKODER Januar 05 - rev.0/nihan INF-0877 Indholdfortegnelse Emne Stikledning (Distributionsselskab) Jordventil Roset Stander - skilt Jordledning Hovedhane Skab Opføringsrør Isolationsstykke

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering. Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima

EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering. Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima Hvad forventes vejledningen at komme til at indeholde? Indledning Hvad er tilbagestrømning Eksempler på tilbagestrømning

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vores fælles gaskunder har krav på kyndig råd og vejledning, så de trygt kan fortsætte med at bruge gas.

Vores fælles gaskunder har krav på kyndig råd og vejledning, så de trygt kan fortsætte med at bruge gas. marts 2012 God rådgivning hører med til god service Tilsyn finder kun få fejl hos servicefirmaer Tilfredsstillende sikkerhedsniveau i 2011 Indberettede uheld, ulykker og farlige hændelser Gastekniske dage

Læs mere