Gyldighedsområde og terminologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gyldighedsområde og terminologi"

Transkript

1 )RUVNULIWHUIRU)JDVLQVWDOODWLRQHUL VNXUYRJQHFDPSLQJYRJQHDXWRFDPSHUHPY -DQXDU

2 GR-B-3 BB Forord Gasreglementets afsnit B-3 er fastsat i henhold til 9, stk. 3 og 15, stk. 1 og 2 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vandog afløbsledninger. Forskrifterne omfatter tekniske bestemmelser for udførelse, kontrol og service af F- gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v. samt bestemmelser for campingvognsforhandlere, -fabrikanter af skurvogne og campingvogne og autocampere samt specialvirksomheder, der som godkendte kompetente virksomheder udelukkende udfører arbejder ved disse typer F-gasinstallationer. NRQRPLRJ(UKYHUYVPLQLVWHULHWGHQRNWREHU

3 GR-B-3 Indholdsfortegnelse,1'+2/'6)257(*1(/6( 1. Gyldighedsområde og terminologi Generelle bestemmelser Godkendte kompetente virksomheder Udøvelse af virksomhed Tekniske bestemmelser Afprøvning og ibrugtagning Drift og vedligeholdelse Straffe-, overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser Bilag 1: Kvalitetsinstruks for arbejdets udførelse Bilag 2: Installations- og servicerapport Bilag 3: Blanket til registrering af prøve- og måleudstyr Bilag 4: Reklamations- og afvigelsesrapport

4 GR-B-3 Gyldighedsområde og terminologi *</',*+('6205c'(2*7(50,12/2*, *\OGLJKHGVRPUnGH Forskrifterne omfatter installation, inspektion, anvendelse og service på F- gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere og beboelsesvogne samt øvrige køretøjer, såsom pølsevogne, transportable boder og lignende Forskrifterne dækker F-gasflasker, F-gastanke, regulatorer, slanger og rørforbindelser samt installation af gasforbrugende udstyr, inkl. disses frisklufts- og aftrækssystemer samt generel ventilation i apparaternes opstillingsrum Forskrifterne omfatter særlige krav til importører, forhandlere og fabrikanter af skurvogne og campingvogne, autocampere samt specialvirksomheder, der som kompetente virksomheder, jf. 4 i lov nr. 206 af 27. marts 2000, udelukkende udfører arbejder ved disse typer F-gasinstallationer For F-gasinstallationer til opvarmning og fremdrift af indregistrerede køretøjer henvises til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer For F-gasflasker og F-gasbeholdere henvises til udgivne tekniske forskrifter fra Arbejdstilsynet og Beredskabsstyrelsen Bestemmelser for godkendelse af gasmateriel (overensstemmelsesattestering af gasmateriel) fremgår af Gasreglementets afsnit C-1 og C Bestemmelser for F-gaskvaliteter fremgår af bilag 1A til Gasreglementets afsnit A Bestemmelser i forskrifterne, der angår F-gasinstallationers forhold over for andre objekter, skal ikke alene overholdes ved udførelse af nye gasinstallationer, men også ved udførelse af arbejder og anbringelse af objekter i nærheden af bestående gasinstallationer DGP kan i konkrete tilfælde, jf. 15, stk. 3, i lov nr. 206 af 27. marts 2000, stille særlige sikkerhedskrav til installationerne, hvis forholdene nødvendiggør dette af hensyn til installationens sikkerhed. 7HUPLQRORJL En VVS-installatør er en virksomhed, der har opnået autorisation, jf. lov nr. 206 af 27. marts 2000, til at udføre gas-, vand- og sanitetsinstallationer. En godkendt kompetent virksomhed er en virksomhed, der, jf. lov nr. 206 af 27. marts 2000, har fået godkendelse til at udføre arbejder ved gasinstallationer inden for et begrænset arbejdsområde, eksempelvis F-gasinstallationer omfattet af nærværende forskrifter

5 GR-B-3 Gyldighedsområde og terminologi Den teknisk ansvarlige er den medarbejder i virksomheden, der via sine faglige kvalifikationer er ansvarlig for virksomhedens arbejde som autoriseret eller godkendt virksomhed. Ved installation forstås udførelse og ændring/reparation af rørinstallation, montering og tilslutning samt fornøden indregulering af gasforbrugende apparater, inkl. disses ventilations- og aftrækssystemer. Ved inspektion forstås kontrol med, at installationen er udført i henhold til forskrifterne, og at de gasforbrugende apparater, inkl. disses ventilations- og aftrækssystemer fungerer korrekt. Ved service forstås inspektion og eftersyn samt fornøden rensning, reparation, udskiftning af enkeltdele og fornøden justering af indreguleringsforholdene. En gasleverandør er en virksomhed, der ejer eller vedligeholder gasforsyningssystemet, og som distribuerer gas til installationer. Ved godkendelse af gasmateriel forstås de modeller for overensstemmelsesvurdering, der er angivet i Gasreglementets afsnit C. Der skelnes mellem: CE-mærket gasmateriel: Gasapparater, godkendt og mærket i medfør af EUdirektiv om gasapparater. DG-mærket gasmateriel: Installationskomponenter og særligt gasudstyr, godkendt og mærket i medfør af bestemmelserne i Gasreglementets afsnit C-1 og C

6 GR-B-3 Generelle bestemmelser *(1(5(//(%(67(00(/6( Installation, inspektion og service på F-gasinstallationer, omfattet af disse forskrifter, må kun udføres af virksomheder, der enten har opnået autorisation som VVS-installatør eller godkendelse som kompetent virksomhed inden for området, jf. bestemmelserne i afsnit 3. Fabrikanter af campingvogne, autocampere, skurvogne, beboelsesvogne samt køretøjer kan dog selv udføre F-gasinstallationer under forudsætning af, at fabrikanten vedlægger erklæring om, at installationen er udført i henhold til de tekniske bestemmelser i afsnit Før ibrugtagning af alle nye F-gasinstallationer skal installationen ved inspektion være kontrolleret af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed på området. Inspektionen skal udføres og dokumenteres som beskrevet i pkt Ejeren (brugeren) af F-gasinstallationen er ansvarlig for installationens korrekte drift og vedligeholdelse, herunder at bestemmelserne i pkt.7.2. om at installationsarbejde og service bliver udført af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed

7 GR-B-3 Godkendte kompetente virksomheder *2'.(1'7(.203(7(17(9,5.620+('(5 *HQHUHOW Importører, forhandlere og fabrikanter af skurvogne og campingvogne, autocampere samt specialvirksomheder, der udelukkende arbejder med F- gasinstallationer, omfattet af dette reglement, skal opnå godkendelse fra DGP som kompetent virksomhed på området, jf. bestemmelserne i loven, med mindre virksomheden har opnået autorisation som VVS-installatør Vilkårene for at opnå godkendelse som kompetent virksomhed indebærer, at følgende betegnelser er opfyldt: Virksomheden skal have en teknisk ansvarlig person, der er virksomhedens ejer eller ansat i virksomheden, og som har bestået den af DGP godkendte kompetencegivende prøve vedrørende F-gasinstallationer. Virksomheden skal anvende kvalitetsstyring ved arbejdets udførelse og dokumentation herfor, jf. bestemmelserne i pkt Virksomheden må ikke være under konkurs og skal i øvrigt kunne dokumentere ikke at have forfalden gæld til det offentlige samt ikke tidligere at være straffet for overtrædelse af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger..ydolwhwvvw\ulqj Vilkåret om at anvende kvalitetsstyring i arbejdet kan opfyldes ved: enten at virksomheden udarbejder og opnår godkendelse af et simpelt kvalitetsstyringssystem for arbejdet, jf. bestemmelserne i DGP's bekendtgørelse nr af 20. december 2000 om kvalitetsstyringssystemer og særlig tilsynsordning for autoriserede og godkendte kompetente virksomheder, eller at virksomheden erklærer at anvende den i pkt angivne standardiserede kvalitetsinstruks for arbejdet Den standardiserede kvalitetsinstruks består af: en instruks for arbejdets udførelse (bilag 1) kvalitetsdokumentation i form af: ¾ rapport for installations- og servicearbejder (bilag 2) ¾ en blanket over anvendte måleinstrumenter og deres kalibrering (bilag 3) ¾ en blanket for reklamationer og afvigelser (bilag 4) Såfremt virksomheden vælger at opbygge et simpelt kvalitetsstyringssystem efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1394, skal virksomheden sikre, at dette kvalitetsstyringssystem godkendes og efterprøves af en af DGP godkendt kontrolinstans med intervaller, der ikke overstiger 2 år

8 GR-B-3 Godkendte kompetente virksomheder Såfremt virksomheden anvender kvalitetsinstruks for arbejdet, jf. pkt , vil DGP selv eller via en godkendt kontrolinstans på stikprøvebasis foretage efterprøvning af virksomhedens anvendelse af instruksen og det krævede dokumentationsgrundlag

9 GR-B-3 Udøvelse af virksomhed 8' 9(/6($)9,5.620+(' $QVYDURJIRUUHWQLQJVIRUKROG Efter afsluttet installations-, inspektions- eller servicearbejde er virksomheden ansvarlig for, at arbejdet er udført efter nærværende bestemmelser og de specifikke apparatvejledninger, at den samlede installation er tæt og uden synlige fejl, og at installationens komponenter og gasforbrugende apparater, inkl. deres friskluft- og aftrækssystemer, er i forsvarlig stand og fungerer forsvarligt Virksomheden er ansvarlig for, at der anvendes et kvalitetsstyringssystem efter bestemmelser i afsnit 3, at virksomheden råder over montører med fornødne faglige kvalifikationer, med mindre den teknisk ansvarlige person selv udfører alt arbejde Den teknisk ansvarlige person i virksomheden er ansvarlig for, at virksomheden råder over nødvendigt værktøj og måleudstyr, at måle- og prøveudstyr er registreret og løbende bliver kalibreret (bilag 3), at give montørerne konkrete instrukser om arbejdets udførelse og den krævede dokumentation, at sikre sig, at arbejdet bliver udført i overensstemmelse med kvalitetsinstruksen (bilag 1), og at de tekniske bestemmelser i nærværende forskrifter bliver fulgt, at der bliver taget aktion på alle reklamations- og afvigelsesrapporter, jf. pkt 'RNXPHQWDWLRQIRUDUEHMGHWVXGI UHOVH Den teknisk ansvarlige person skal sikre sig dokumentation af kvaliteten af det udførte arbejde i form af: installations- og servicerapporter reklamationsrapporter fra forbrugere, fabrikanter eller gasleverandører Installations- og servicerapporten kan udarbejdes af montøren i virksomheden under overvågning af den teknisk ansvarlige person eller af den teknisk ansvarlige person selv. Reklamations- og afvigelsesrapporter (bilag 4) skal udarbejdes af den teknisk ansvarlige person i forbindelse med alle forbrugerreklamationer over udført arbejde på gasinstallationer eller konstaterede afvigelser af teknisk art, konstateret af montører eller den teknisk ansvarlige person som led i det daglige arbejde

10 GR-B-3 Udøvelse af virksomhed Dokumentationen, jf. pkt , skal arkiveres og opbevares tilgængeligt for DGP i mindst 5 år

11 GR-B-3 Tekniske bestemmelser 7(.1,6.(%(67(00(/6(5 *HQHUHOW F-gasinstallationer i campingvogne, autocampere, mobil homes og tilsvarende beboelsesvogne skal opfylde bestemmelserne i den harmoniserede europæiske norm DS/EN1949 med de supplerende præciseringer, som fremgår af bestemmelserne i pkt Installationstrykket på installationen efter regulatoren skal normalt være 30 mbar, og det er ikke tilladt at anvende højere installationstryk end 100 mbar på rørledninger i vognens indre Alt gasmateriel, herunder slanger, regulator og haner, skal være DG-godkendt til formålet, og alt gasforbrugende udstyr skal være CE-godkendt og mærket til apparatkategori I 3B/P - 30 mbar. 6XSSOHUHQGHEHVWHPPHOVHU Fastmonterede F-gasbeholdere tillades installeret på indregistrerede campingvogne og autocampere, såfremt beholderen er godkendt af Arbejdstilsynet til denne anvendelse Trykreguleringsudstyr skal være anbragt på F-gasflaske i dertil indrettede flaskerum. Trykregulatorer skal være godkendt til korrekt funktion med butan og propan i temperaturområdet -20ºC til +50ºC og skal være forsynet med flowbegrænser eller særlig sikkerhedsindretning imod overtryk Køleskabe, vandvarmere og varmeovne skal være forsynet med aftræk til det fri. Udledning af aftræk gennem vognbunden er ikke tilladt

12 GR-B-3 Afprøvning og ibrugtagning $)35 91,1*2*,%58*7$*1,1* $ISU YQLQJRJNRQWURO Før ibrugtagning af nye F-gasinstallationer eller efter udført installations- eller reparationsarbejde skal den autoriserede eller godkendte kompetente virksomhed foretage en systematisk inspektion og afprøvning af installationen Den systematiske afprøvning og inspektion skal omfatte en visuel kontrol af installationens opfyldelse af disse forskrifter, en tæthedsprøve af installationen samt en funktionskontrol af indgående komponenter, herunder de gasforbrugende apparater og deres frisklufts- og aftrækssystem, jf. kvalitetsinstruksen angivet i bilag Afprøvning og kontrol skal dokumenteres på en installationsrapport, der skal indeholde oplysninger som angivet i bilag 2.,EUXJWDJQLQJDIQ\HRJEUXJWHYRJQH Nye vogne må først overdrages til brugeren, når der er foretaget inspektion, jf. pkt. 6.1., og såfremt installationsrapporten har dokumenteret, at installationen opfylder disse forskrifter. Kopi af installationsrapport med underskrift af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed udleveres til køberen, og det sikres, at denne får behørig instruktion i installationens virkemåde og den udleverede sikkerhedsinstruks Ved salg / overdragelse af brugte vogne er sælgeren forpligtet til at udlevere en kopi af installationsrapporten samt sikkerhedsinstruksen. Af installationsrapporten skal det fremgå, om der kræves installationsændringer, før installationen kan karakteriseres som sikkerhedsmæssigt forsvarlig

13 GR-B-3 Drift og vedligeholdelse '5,)72*9('/,*(+2/'(/6( *HQHUHOW Brugeren (ejeren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen og skal omgående lade konstaterede fejl og mangler afhjælpe af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed på området F-gasinstallationer i vogne bør kontrolleres regelmæssigt af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed mindst hvert andet år.,qvwdoodwlrqhqvwlovwdqgrjyhgoljhkroghovh Ejeren (brugeren) skal specielt sørge for, at F-gasinstallationen (herunder gasflasker, regulatorer, slanger og apparater) betjenes forskriftsmæssigt og ikke udsættes for overlast, at de gasforbrugende apparater, inkl. disses aftrækssystem, holdes i god stand, at ventilationsåbninger og friskluftsåbninger ikke lukkes samt at aftrækssystemets udmunding ikke tilstoppes Konstaterer ejeren (brugeren) gaslugt eller tegn på udslip af forbrændingsprodukter i vognen, skal gasinstallationen afbrydes ved flaskeventil og ikke benyttes, før en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed har efterset installationen. 6HUYLFHSnLQVWDOODWLRQHU Service på F-gasinstallationer skal udføres af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder. Almindelig vedligeholdelse af gasforbrugende apparater, hvortil der ikke kræves anvendelse af værktøj, kan dog udføres af bruger eller andre på dennes ansvar Service på gasinstallationer skal omfatte inspektion af hele installationen, en tæthedsprøve af installationen samt en funktionskontrol af indgående komponenter, herunder de gasforbrugende apparater og deres frisklufts- og aftrækssystem, jf. kvalitetsinstruksen angivet i bilag Servicearbejdet skal udføres efter fabrikantens anvisninger. Herunder skal tilstanden og funktionen af aftrækssystemet specifikt vurderes med henblik på at afsløre risici for udstrømning af forbrændingsprodukter Den udførte service, herunder konstaterede fejl og nødvendige tiltag til forbedring af sikkerhedsforholdene, skal dokumenteres på en servicerapport med et omfang, der mindst svarer til omfanget i bilag Servicerapporten skal i kopi udleveres til ejeren (brugeren)

14 GR-B-3 Straffe-, ikrafttrædelse- og overgangsbestemmelser 675$))(,.5$)775 '(/6(62*29(5*$1*6%(67(00(/6(5 6WUDIIHEHVWHPPHOVHU Overtrædelse af bestemmelserne i disse forskrifter straffes med bøde For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar, jf. 25 i lov nr. 206 af 27. marts 2000.,NUDIWWU GHOVHVRJRYHUJDQJVEHVWHPPHOVHU Disse forskrifter træder i kraft den 1. januar Forskrifterne omfatter såvel nye installationer som installationer i drift i eksisterende vogne Ved ikrafttrædelse af disse bestemmelser ophæves: Gasreglementets afsnit B-1, Installationsforskrifter i køretøjer Gasreglementets afsnit B-2, Installationsforskrifter for F-gasanlæg i arbejdsskure og skurvogne Gasreglementets afsnit B-3, Installationsforskrifter i campingvogne m.v

15 GR-B-3 Bilag 1 %,/$*.9$/,7(76, )25$5%(-'(768') 5(/6( *\OGLJKHGVRPUnGH Instruksen omfatter krav til udførelse af installationsarbejder, herunder nyinstallationer og reparationer, samt systematisk service og fejlretning på F- gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v. *UXQGODJ Instruksen er udarbejdet på grundlag af bestemmelserne i 7 og 9 i lov nr. 206 af 27. marts GI UHOVHDILQVWDOODWLRQVDUEHMGHU 2PIDQJ Installationsarbejder i forbindelse med F-gasinstallationer omfatter: etablering af gasrørinstallation fra F-gasforsyning (flasker eller tank) til apparattilslutning, herunder montering af nødvendigt trykreguleringudstyr tilslutning af gasforbrugende udstyr montering af aftrækssystemer samt påkrævet friskluftforsyning og rumventilation systematisk funktionskontrol og afprøvning af gasforbrugende apparater samt fornøden justering af indreguleringsforholdene udfyldelse af installationsrapport (kvalitetsdokumentation bilag 2) påsætning af installationsmærkat instruktion af forbruger om installationens anvendelse og vedligeholdelse *HQHUHOW Ved arbejdets påbegyndelse kontrolleres det, at alle anvendte materialer, herunder rør og fittings m.v. overholder gældende krav, og at de gasforbrugende apparater er egnede og korrekt mærkede med CE/DG-godkendelse til de pågældende installationsforhold, samt at de er ledsaget af en dansksproget installations- og brugervejledning. Evt. aftrækssystemer for de gasforbrugende apparater skal kontrolleres for korrekt installation og anvendelse i henhold til gældende installationskrav. Før arbejdet påbegyndes skal montøren sætte sig ind i indholdet af apparatleverandørens installationsvejledning og nøje følge dennes anvisninger i forbindelse med installationen

16 GR-B-3 Bilag 1 Alle udførte arbejder anføres på installationsrapporten i form af positive vurderinger(ok), konkrete måleværdier og tekst. (WDEOHULQJDILQVWDOODWLRQHQ Etablering af gasrørsinstallationen, tilslutning af det eller de gasforbrugende apparater samt montering af aftrækssystem, etablering af friskluft og ventilation skal udføres håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt og i henhold til gældende installationsforskrifter. )XQNWLRQVDISU YQLQJNRQWURORJLQGUHJXOHULQJ Funktionsafprøvning, kontrol og indregulering af installationen skal omfatte: tæthedsprøvning af den etablerede installation fra trykreguleringsenhed frem mod apparathaner med 150 mbar prøvetryk funktionsafprøvning af trykreguleringsenhed (click-on regulator eller andet), måling af afgangstryk og lukketryk oversæbning under drift af eventuelle gasbærende dele på apparater eller trykreguleringsenheden eller forsyningsenheden (tank eller flasker) der ikke indgår i den normale tæthedsprøvning. Funktionsafprøvning, kontrol og indregulering af gasforbrugende apparater skal udføres i henhold til fabrikantens installationsanvisning, idet den som minimum skal omfatte: kontrol og evt. indregulering af apparatbelastning ( nødvendige målinger af dysetryk ) funktionsafprøvning af gasforbrugende udstyr (stop/start), kontrol af tænding og flammedannelse, flammebillede og flammestabilitet kontrol af forbrændingskvaliteten (måling af CO, CO 2 og evt. røgtemperatur) funktionskontrol af flammeovervågningsudstyr og evt. andre sikkerhedskomponenter funktionsafprøvning af aftrækssystem og evt. sikringer funktionsafprøvning og kontrol af friskluftsåbninger og ventilationsåbninger påsætning af installationsmærkat 8GI\OGHOVHDILQVWDOODWLRQVUDSSRUW Som dokumentation for det udførte arbejde skal montøren udfylde alle aktuelle felter i installations- og servicerapporten for den udførte installation. Alle data for funktionsafprøvninger, kontroller og indreguleringsforhold skal påføres installations- og servicerapporten (bilag 2). Evt. konstaterede afvigelser fra det planlagte installationsarbejde skal anføres på rapporten. Montøren skal ved afslutningen af arbejdet underskrive rapporten og påsætte mærkat på installationen

17 GR-B-3 Bilag 1 Originalen af rapporten skal afleveres til den teknisk ansvarlige i virksomheden og kopi udleveres til forbruger. 8GI UHOVHDIVHUYLFHDUEHMGHU 2PIDQJ For at sikre sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold af installationerne skal den systematiske service på disse mindst omfatte: visuel inspektion af hele gasinstallationen indledende funktionsafprøvning og kontrol (før målinger) til bedømmelse af driftsforholdene sammenligning med evt. tidligere målinger inspektion og rensning af dele med sikkerhedsmæssig betydning for anvendelsen af apparaterne. Kun nødvendig adskillelse af dele skal foretages systematisk funktionskontrol og fornøden indregulering af apparater udfyldelse af servicerapport med angivelse af konstaterede uregelmæssigheder eller fejl påsætning af servicemærkat Forbrugeren skal skriftligt og evt. mundtligt informeres om evt. problemer eller uregelmæssigheder i forbindelse med installationens brug, som montøren har noteret sig. *HQHUHOW Montøren skal udføre servicearbejdet systematisk i henhold til nedenstående bestemmelser. Før arbejdet påbegyndes skal montøren sætte sig ind i indholdet af apparatleverandørens servicevejledning og notere sig, om der er udmeldt særlige problemstillinger for det pågældende produkt. I forbindelse med service skal der udføres et minimum af adskillelser af det gasforbrugende apparat. Kun adskillelser, der er nødvendige for at opfylde bestemmelserne, skal udføres. Alle udførte arbejder skal følge apparatleverandørens instrukser og skal anføres på servicerapporten i form af positive vurderinger (ok), konkrete måleværdier og supplerende tekst i bemærkningsfeltet. 9LVXHOLQVSHNWLRQ Hele gasinstallationen fra forsyningsenheden til aftrækssystem inspiceres for tegn på mekaniske beskadigelser eller korrosion, idet det specielt kontrolleres,

18 GR-B-3 Bilag 1 om der er forhold på opstillingsstedet, der kan påvirke apparater med åbent forbrændingskammers korrekte funktion eller give risiko for tilsmudsninger (f.eks. meget støv og lignende ) om der er mangler eller andre uregelmæssigheder (eksempelvis beskadigede gastilslutninger og slanger, korrosion på gasrør ved væggennemføringer, manglende friskluftåbninger/ventilationsåbninger, beskadigelser af aftrækskanaler eller aftrækshætte, apparater uden DG-/CE-mærkning),QGOHGHQGHIXQNWLRQVNRQWURO Montøren skal indledningsvis: foretage en tæthedsprøvning af gasinstallationen fra trykreguleringsenhed frem til gasarmaturer på apparater med et prøvetryk på 150 mbar (ydre og indre tæthed) foretage en måling af trykregulatorens afgangstryk og lukketryk vurdere apparaternes opstartsforløb samt driftsmæssige funktion ved fuld ydelse (dysetryk /apparatbelastning) foretage en forbrændingskontrol (måling af CO, CO 2 og evt. røgtemperatur),qvshnwlrqrjuhqvqlqj Efterfølgende skal der udføres inspektion / rensning af de gasforbrugende apparater samt evt. tilhørende aftrækssystemer. Idet der skal kontrolleres for tegn på tilsmudsninger, korrosion, blokeringer, varmepåvirkning og andre defekter, skal følgende retningslinier følges: Apparater kontrol og fornøden rensning af gasbrændere, primærluftindsugning og dyser kontrol af tilstand og position af flammefølere og tændelektroder kontrol og fornøden rensning af varmevekslere Aftrækssystemer kontrol og fornøden rensning af aftrækssystemer kontrol af mekanisk overlast på aftrækssystemet, knæk, revner eller lignende kontrol af aftrækshætter $IVOXWWHQGHIXQNWLRQVNRQWURORJMXVWHULQJHU indregulering af apparatbelastning i henhold til fabrikantens anvisninger (dysetryk, CO 2 eller andet) kontrol af tænding, flammedannelse, flammebillede og flammestabilitet kontrol af forbrændingskvaliteten (CO, CO 2 og evt. røgtemperatur) funktionskontrol af flammeovervågninger og evt. gas- og luftmangelsikringer funktionskontrol af evt. termostater, blæsere m.v. på apparatet

19 GR-B-3 Bilag 1 funktionskontrol af aftrækssystemer 8GI\OGHOVHDIVHUYLFHUDSSRUW Montøren skal dokumentere arbejdets udførelse ved at udfylde alle de for installationen aktuelle felter i installations- og servicerapporten (bilag 2). Alle konstaterede fejl og uregelmæssigheder skal anføres på rapporten, uanset at fejlene bliver udbedret ved serviceeftersynet. Montøren skal ved afslutningen af den udførte service underskrive installationsog servicerapporten og påsætte servicemærkat på installationen. Kopi af rapporten udleveres til kunden, og originalen afleveres til den teknisk ansvarlige, der orienteres om nødvendige supplerende foranstaltninger til sikring af fortsat forsvarlig drift af installationen indtil næste service

20 GR-B-3 Bilag

21 GR-B-3 Bilag

22 GR-B-3 Bilag

23 GR-B-3 Bilag

Gasreglementets afsnit B-5

Gasreglementets afsnit B-5 Gasreglementets afsnit B-5 Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder.

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. SÅDAN GØR DU Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. Indhold Teknikerkort og områder Side 3 4 Teknisk kundecenter Side 5 Anmeldelse Side 6

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Konvertering af gasanlægi importerede campingvogne

Konvertering af gasanlægi importerede campingvogne Indtil for tre år siden var flaskegassystemet i tyske campingvogne indstillet til 50 mbar. Det giver problemer, når anlægget skal konverteres til danske forhold. Konvertering af gasanlægi importerede campingvogne

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013 Kent Eriksen Indhold Gasreglementets afsnit C-12 Baggrund. Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12. Bestemmelser om gaskvalitet. Bilag

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 4. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg Stikledningen Nr. 26 August 2013 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk Kondenserende luftvarmeanlæg B-4 installationer, sikkerhedssyn Gaskvalitet DGC-kurser efterår

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Gasreglementets afsnit A

Gasreglementets afsnit A Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2697 Titel: Industrielle rørsystemer og anlæg Kort titel: VVS-industri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 305 Offentligt Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre,

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 84 Offentligt Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger 1) I medfør af 16, stk. 1, 17, stk. 1 og 3, 24, stk. 1-4, 25, stk. 1, 28, 29,

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L 1. oktober 2006 Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. Indledende forskrift 2 Indledende forskrift Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L 1. oktober

Læs mere