Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: DATO: Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER P PLAN- OG MILJØ DAN POULSEN T: E: Skabelonnavn: M29 jordvarme, version 1 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Hovedvejen 77, 7790 Thyholm Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning 4 2. Afgørelse 4 3. Vilkår Generelt Indretning og drift Egenkontrol Ophør 5 4. Miljøteknisk vurdering 6 5. Gyldighed og retsbeskyttelse Gyldighed Retsbeskyttelse 6 6. Offentliggørelse og klagevejledning Offentliggørelse Klagevejledning 6 7. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen 7 Bilag 1 Oversigtsplan 8 Bilag 2 Ansøgningsskema 9 Bilag 3 Tæthedsprøvning 10 Bilag 4 Lovgrundlag 10 Bilag 5 Sagsdokumenter 10 Bilag 6 Færdigmelding 11 Bilag 7 Tæthedsprøvning/Årligt tilsyn 13 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 14

3 Stamdata Ejer Navn Erik Søndergaard Holding ApS Adresse Gl landevej 4, Odby, 7790 Thyholm Telefon nr Mail-adresse Placering af anlægget Adresse Hovedvejen 77, 7790 Thyholm Ejendommens matrikel nr. 36a, 38b, 18E, 21C, 23E, Flovlev By, Hvidbjerg Arbejdet udføres af Navn Sams VVS ApS Adresse Skærshøjvej 5-9, 7790 Thyholm Telefon nr Mail-adresse Ansøges via Navn Sams VVS Struer Kommune Sagsbehandler Dan Poulsen Telefon Mail TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 14

4 1. Ansøgning Sams VVS har ved ansøgning af den 30. april 2014 på vegne af Erik Søndergaard Holding ApS søgt om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Hovedvejen 77, 7790 Thyholm. Anlægget er nærmere beskrevet i bilag 1 og Afgørelse Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg som ansøgt. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne afgørelse. Afgørelsen er meddelt efter 19 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 og Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr af 25. okt Vilkår 3.1 Generelt Inden påbegyndelse af gravearbejdet for jordvarmeanlægget skal ejer eller entreprenør undersøge anlægsarealet i LER (Ledningsejerregistret) for evt. rør og ledninger Jordvarmeanlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor De af tilladelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på adressen Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra afgørelsesdatoen, bortfalder den Når det etablerede jordvarmeanlæg tages i brug, skal det anmeldes til Struer Kommunes BBR-register. Dette skal ske via vedlagte skema til færdigmelding (bilag 6) Hvis der i forbindelse med etableringen af jordvarmeanlæg på ejendommen er en olietank, som tages ud af brug, skal oplysninger herom meldes til Struer Kommunes Natur- og Miljøafdeling. Tanken skal fjernes efter den gældende olietankbekendtgørelse. 3.2 Indretning og drift Som frostsikringsvæske må kun anvendes IPA-sprit eller uopblandet ethylenglycol. Såfremt anden væske ønskes benyttet skal dette først godkendes af kommunen Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 14

5 Anlægget skal tæthedsprøves ved etablering, og tæthedsprøvningen skal ske efter retningslinjerne i bilag 3. Kopi af tæthedsprøvningen skal indsendes til Struer Kommune sammen med færdigmeldingsskemaet jf. vilkår Evt. rørsamlinger skal kunne inspiceres. Afstanden mellem rør og skel skal minimum være 0,6 m. Rør placeret mindre end 1,5 m fra bygninger, og 1 m fra vand- og kloakrør skal være isoleret. Rørgennemføringer af fundament må kun udføres i bøsningsrør Ved aftapning af frostvæske skal denne væske bortskaffes efter Struer Kommunes anvisninger Egenkontrol Ejerne og brugerne af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand. Der må ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet Hvis ejerne eller brugerne af jordvarmeanlægget konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en evt. udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. Kommunen orienteres hurtigst muligt og senest førstkommende hverdagsmorgen Jordvarmeanlægget skal mindst én gang årligt på foranledning af anlæggets ejer efterses af en autoriseret VVS-installatør i jordvarmeanlæg. Prøveresultater for tæthedsprøvning tilsendes Struer Kommune Resultatet af den årlige kontrol skal opbevares i mindst 10 år og efter anmodning forevises tilsynsmyndigheden Ophør Hvis jordvarmeanlægget ikke længere benyttes, skal det sløjfes. Sløjfningen skal meddeles til Struer Kommune Ved sløjfning skal anlægget tømmes for frostvæske, og væsken skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 14

6 4. Miljøteknisk vurdering Jordvarmeanlægget ligger placeret i et område uden drikkevandsinteresse. Struer Kommune stiller som vilkår, at der kun må etableres jordvarmeanlæg, der benytter IPA sprit eller uopblandet ethylenglycol som frostsikringsvæske. Frostsikringsvæskerne er lette biologiske nedbrydelige og uden antikorrosionsmiddel, og udgør dermed den mindste risiko for forurening ved udslip. Vilkår gives derfor ud fra en betragtning om BAT (bedste tilgængelige teknik). Placeringen af anlægget lever op til bekendtgørelsens krav om, at der fra jordvarmeanlægget skal være mere end 50 meter til alment vandindvindingsanlæg, 50 m til ikke-alment vandindvindingsanlæg og 5 meter til andre vandindvindingsanlæg. Nærmeste vandindvindingsanlæg ligger ca. 250 meter fra anlægget (DGU nr ). Vest for anlægget ligger det beskyttede naturområde, Kallerup Kær. Område omkring kæret er karakteriseret ved åløb og mose. Begge beskyttede naturtyper, og begge har særlige beskyttelseslinjer. Nærmeste slangeføring for jordvarmeanlægget er udmål til at ligger længere end 20 meter fra naturtyperne, og tilladelsen stiller derfor ikke særlige afstandskrav i vilkårsfastsættelsen til beskyttelse af netop disse. 5. Gyldighed og retsbeskyttelse 5.1. Gyldighed Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko, idet tilladelsen kan påklages og evt. blive ophævet eller ændret i en klagesag Retsbeskyttelse Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen, uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jf. 20 i miljøbeskyttelsesloven. 6. Offentliggørelse og klagevejledning 6.1. Offentliggørelse Tilladelsen bliver offentliggjort på den Klagevejledning Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være kommunen i hænde senest onsdag den kl Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland, bestemte landsdækkende og lokale organisationer samt enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der gøres opmærksom på, at der til en hver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrol, TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 14

7 som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Struer Kommune, Plan- og Miljø, Rådhuset, Østergade 11-15, 7600 Struer. Klagen vil herfra blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Behandlingen af klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet gennemføres mod betaling. Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Med venlig hilsen Dan Poulsen, Biolog 7. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Midtjylland Danmarks Naturfredningsforening og Holstebro Museum TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 14

8 Bilag 1 Oversigtsplan TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 14

9 Bilag 2 Ansøgningsskema TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 14

10 Bilag 3 Tæthedsprøvning Efter nedlægning skal slangerne tæthedsprøves. Eventuelle samlinger skal være frilagte under prøvningen. Der trykprøves med vand. Prøvetryk er 1,5 gange driftstrykket dog mindst 400 kpa (40 m VS). Under prøven må ingen af rørene være udsat for direkte sol. Rørene pumpes op til prøvetrykket. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet. Er det tilfældet, pumpes igen op til prøvetrykket. Dette gentages, indtil trykket ikke er faldet efter 15 minutter fra sidste oppumpning. Prøvetrykket skal nu opretholdes i 1 time, uden at trykket falder. Bilag 4 Lovgrundlag Tilladelsen er givet på følgende lovgivning fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på afgørelsestidspunktet): Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, nr af 25. okt Bilag 5 Sagsdokumenter Ved sagens behandling er der indgået følgende dokumenter: Ansøgningsmateriale fra ejer på etablering af jordvarmeanlæg. Præferencer: GEUS, GIS og Miljøportalen. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 14

11 Færdigmelding af jordvarmeanlæg med horisontale varmeslange efter bekendtgørelse nr om jordvarmeanlæg af 25. oktober 2009 (Endelig udgave ) Ejer af jordvarmeanlæg Navn: Adresse Postnummer Telefonnummer By Beliggenhed af jordvarmeanlæg Ejendommens adresse Postnummer By Ejendomsnummer Matr. Nr. Ejerlav Installatør Installatør: Adresse og tlf. nr.: Målsat tegning over placering af jordslanger vedlægges. Kopi af tæthedsprøvning vedlægges. Erklæring Undertegnede erklærer hermed, at jordvarmeanlægget er etableret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af om jordvarme, samt vilkårene givet i meddelte tilladelse. Dato: Installatørs underskrift og stempel: Grundejers underskrift:

12 Skemaet sendes til: Struer Kommune, Østergade 11-13, 7600 Struer eller pr. til: Hvis ejendommen udelukkende er opvarmet via el (herunder jordvarme) kan der søges om reduktion i elprisen hos elselskabet. Når kommunen har modtaget anmeldelsen om, at anlægget er installeret, vil man automatisk modtage en ny BBR, som man kan sende til sit elselskab. Tæthedsprøvning af anlæg med brine, jf. 16 og bilag 2 i bekendtgørelsen: 1. Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol. 2. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt. 3. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant. 4. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet. 5. Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket. 6. Nr. 1-5 gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste oppumpning.

13 Årligt eftersyn af jordvarmeanlæg med horisontale varmeslange efter bekendtgørelse nr om jordvarmeanlæg af 25. oktober 2009 (Endelig udgave ) Ejer af jordvarmeanlæg Navn: Adresse Postnummer Telefonnummer By Beliggenhed af jordvarmeanlæg Ejendommens adresse Postnummer By Ejendomsnummer Matr. Nr. Ejerlav Eftersyn Rør og samlinger Driftstryk bar Niveauvagt eller trykovervågning Frostsikringsvæske, type og mængde Efterfyldt jordvarmekreds antal liter Evt. bemærkninger til eftersyn: liter liter

14 Eftersynet er udført af Navn: Adresse Postnummer Telefonnummer By Dato for næste eftersyn Bemærkninger: I henhold til 18 skal anlæggets ejer opbevare resultatet af den årlige kontrol i mindst 10 år, og på forlangende forevise denne for kommunen. Det er ejerens/brugerens ansvar at utætheder indberettes til kommunalbestyrelsen, og at der bliver truffet foranstaltninger, der kan bringe en evt. udstrømning til ophør f.eks. ved tømning af anlægget. Anlægget skal derfor efterset og konstateres tæt, så utætheder ikke medført udslip fra anlægget.

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Fremstilling af produkter i fiberbeton og støbeforme Norgesvej 4-8, 7480 Vildbjerg Sagsnr.:09.02.00-P19-11-15 Dato:9. juli 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 23-07-07 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 74 E-mail: pej@nyborg.dk Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere