Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune"

Transkript

1 Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar Sags Id Dok id Side 1/7

2 Generelt Formålet med disse retningslinjer er at sikre optimal indretning og drift af udskilleranlæg i Odder Kommune. Forskriften træder i kraft på datoen for annoncering af vedtagelsen. Olieudskillere i forskellig udformning skal anvendes på afløb fra steder, hvor der er olieholdigt spildevand, eller hvor der er risiko for oliespild. For at olieudskilleren kan fungere effektivt skal spildevandet gennemløbe et sandfang inden tilledning. Brug af rengøringsmidler og/eller organiske rensemidler, samt brug af højtryksrenser vil være afgørende for valg af olieudskiller. Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, om der skal anvendes olieudskiller. Afgørelser efter forskriften kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Lovhjemmel Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012) giver kommunen mulighed for at forebygge forurening gennem vedtagelse af lokale forskrifter. Forskriften skal offentliggøres og fremsendes til Miljøstyrelsen til orientering og registrering. Vedtagelse af forskriften gældende Odder Kommune kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Den vedtagne forskrift er ikke til hinder for, at kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens 42, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften. Definition, jf. skitse på forside Et olieudskilleranlæg består af følgende: 1. Rørledninger fra afløb til sandfang og olieudskiller 2. Sandfang 3. Olieudskiller 4. Prøvetagnings- eller målebrønd Benzinudskillere er opbygget tilsvarende en olieudskiller og begge godkendes som olie- og benzinudskiller. Benzin har en lavere vægtfylde end olie og fordamper lettere. Ved projektering af en olieudskiller til benzin er det således dampene, man skal være opmærksom på. I retningslinjerne anvendes betegnelsen olieudskiller. Vand, der afledes via olieudskillere, skal ledes til spildevandskloakken. Afledning af olieholdigt spildevand i det åbne land skal ske til opsamlingsbeholder. Regnvand med et ubetydeligt indhold af olieprodukter, kan afledes via olieudskiller til regnvandskloakken. Hvor vandet må ledes hen fastsættes endeligt i en tilslutnings- eller udledningstilladelse fra kommunen i hver enkelt ansøgningssituation. Olieudskillere opdeles i to typer efter renseniveau: TYPE I: Anvendes under forhold hvor olien er findelt eller bundet til sæbestoffer (score 1 i Keminøglen eller leverandørdokumentation for spaltningstid under 10 minutter).

3 TYPE II: Anvendes under forhold hvor der ikke stilles skærpede krav til udskillerevne, dvs. der anvendes ikke sæbe eller højtryksspuler. Kravet til maksimalt indhold af mineralsk olie tilledt spildevandskloakken vil være 20mg/liter, analyseret efter Reflab metode 5:2005 eller ISO Tilladelse Kravene i en tilladelse vil tage udgangspunkt i forskriftens retningslinjer. Etablering, ændring eller flytning af et olieudskilleranlæg kræver (fornyet-) tilslutningstilladelse fra kommunens miljøafdeling. I ansøgningsmaterialet skal indgå dimensioneringsgrundlag. Vedlagt forskriften er vejledning til dimensionering af sandfang samt olie- og benzinudskiller. Etablering og drift af olieudskilleranlæg skal overholde: DS 455:1985, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS 432:2009 Norm for afløbsinstallationer Rørcenter-anvisning 006. Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift, marts Drift Ejer og bruger af udskilleranlægget skal sikre, at: der ledes mindst mulig olie til olieudskilleren spildte olieprodukter eller olieaffald, der kan opsamles ikke føres til afløb, trods udledning via olieudskiller. Organiske rensemidler Det skal sikres at spildevand indeholdende organiske opløsningsmidler ikke afledes til olieudskiller. Affedtning med organisk opløsningsmiddel kan foregå på følgende måde: I lukkede genbrugssystemer, f.eks. rensebar. Ved opsamling af spildevandet og bortskaffelse til godkendt modtager af farligt affald. Uden brug af vand f.eks. ved aftørring. Vandbaserede rensemidler Det anbefales at bruge hurtigtspaltende produkter, som ikke indeholder A- eller B-stoffer, med henvisning til Keminøglen. Spaltningstiden for olie/vandblandingen afgør om olien kan nå at adskille sig fra vandet i et olieudskilleranlæg. Hvis olie og vand ikke kan nå at adskilles, passerer olien og løber videre til afløbssystemet. Præcis dosering af rengøringsmidler skal være i fokus. Overdosering vil resultere i dels, at nytilført olie ikke adskilles fra vandet dels, at allerede opsamlet olie i udskilleren opløses og transporteres videre til afløbssystemet. Højtryksrenser Brug af varmt vand ved lavt tryk som alternativ til højtryksrenser bør overvejes. Side 3/7

4 Foretages afvaskning med både højtryksrenser og rengøringsmiddel, dannes en blanding af vand, olie og rengøringsmiddel i spildevandet, der ikke vil opdeles i olie og vand i olieudskilleren - dvs. olien passerer udskilleren videre til afløbssystemet. Vedligeholdelse Leverandør eller kloakmester har pligt til udarbejdelse og udlevering af drifts- og vedligeholdelsesvejledning til bruger og/eller ejer af anlægget. Vejledningen skal opbevares hos den driftsansvarlige for anlægget. Det er en god ide at sikre, at tømningsentreprenøren, har en kopi af vejledningen. Korrekt funktion af udskilleranlægget er ejers og/eller brugers ansvar. Egenkontrol Ejer og/eller bruger af udskilleranlægget skal føre kontrol med anlægget. Dette skal ske ved hjælp af pejling af lagtykkelsen af olie i olieudskiller og sand/slam i sandfang. Den regelmæssige egenkontrol skal skrives i en driftsjournal for anlægget. Driftsjournalen skal opbevares i 5 år og på forlangende vises til tilsynsmyndigheden. Tømning og inspektion Alle udskilleranlæg skal være tilmeldt en tømningsordning. Tømning af olieudskiller skal foretages minimum 1 gang årligt eller når 70% af opsamlingskapaciteten er opbrugt. I forbindelse med tømning skal udskilleren inspiceres for synlige fejl og mangler. Tømning af sandfang skal foretages minimum 1 gang årligt eller når 50% af opsamlingskapaciteten er opbrugt. I forbindelse med tømning skal sandfanget inspiceres for synlige fejl og mangler. Bundtømning af udskiller og sandfang skal ske efter behov - dog minimum hver 5. år. Krav til nye anlæg Nye olieudskilleranlæg skal etableres og indrettes efter Rørcenteranvisning 006 og DS/EN 858-1/-2. Anlægget skal, jævnfør standarden, forsynes med automatisk flydelukke og alarm for olielaget. Krav til gamle anlæg Udskilleranlæg, der ikke er etableret efter standarden DS/EN 858 kan bibeholdes i nuværende udformning. Kommunen kan dog kræve, ved ændring eller udvidelse af aktiviteter, der påvirker afledningen til udskilleranlægget, at der skal ske tilpasning af aktiviteterne eller anlægget, så udledning fra det gamle anlæg vil svare til udledning fra nye anlæg opført efter standarden. Ved konstatering af, eller begrundet mistanke om, forurening kan kommunen kræve anlægget trykprøvet og udbedret eller afmeldt. Side 4/7

5 Tæthedsprøvning Alle nye anlæg skal tæthedsprøves inden ibrugtagning. Tæthedsprøvningen udføres som beskrevet i Rørcenter-anvisning 006 og skal udføres af autoriseret kloakmester. Rapport over tæthedsprøvning sendes til Odder Kommune senest 4 uger efter prøvningen. Endvidere kræves det, at der sker en tæthedsprøvning af olieudskilleranlæggene samt tilhørende rørsystemer mindst hvert 5 år. Tæthedsprøvning kan omfatte hele olieudskilleranlægget eller enkeltdele af anlægget, afhængigt af, hvad der kræves/ønskes undersøgt. Rapport over tæthedsprøvning sendes til Odder Kommune senest 4 uger efter prøvningen. Opdages i forbindelse med tæthedsprøvning eventuelle utætheder, som ikke kan udbedres, skal anlægget erstattes eller afmeldes. Ved vurdering af, at der er utætheder i systemet, kan kommunen meddele påbud om tæthedsprøvning og/eller udbedring. Afmelding Før olieudskillere, sandfang samt tilhørende rørledninger tages ud af brug, skal anlægget bundtømmes. Dokumentation for bundtømning indsendes til Odder Kommune. Uheld I tilfælde af spild eller uheld, hvor der er risiko for, at der er udledt olie eller benzin til afløbssystemet eller vandløb og søer, skal virksomheden forsøge at afværge situationen: Forsøg at standse forureningen og/eller udbredelsen. Kontakt straks Alarmcentralen 112. Kontakt herefter Odder Kommune, Miljø Forskriften er annonceret i Odder Avis og på OdderNettet den 20. marts Vedtaget af Miljø- og teknikudvalget, Odder den 25. februar Side 5/7

6 Dimensionering af sandfang Gennemstrømningskapacitet Minimalt sandfangsvolumen 0-3 l/s 600 liter 3-10 l/sek liter brug af højtryks- eller damprenser liter autovaskeanlæg liter Ved kapacitet over 10 l/s, vil den forventede tilførsel af sand og jord være bestemmende for sandfangets størrelse. Volumen skal dog mindst være liter. Partikeltilførsel Spildevandtype Sandfangsvolumen, liter Lidt Industrispildevand Overfladevand fra befæstet (NS x 100)/f d plads Middel Autoværksted Vaskeplads Industrispildevand Overfladevand fra servicestation Minimumsvolumen 600 l; (NS x 200)/f d Over middel Industrispildevand Vaskepladser til: Landbrugsmaskiner Lastbiler Anlægsmaskiner Minimumsvolumen 600 l; (NS x 300)/f d Meget Bilvaskehaller Minimumsvolumen l; (NS x 300)/f d NS er olieudskillerens nominelle størrelse, som ved dimensionering af olieudskiller. f d er densitetsfaktoren, der bestemmes af densiteten for den tungeste olie, som skal udskilles. Opholdstiden i det samlede anlæg kan beregnes som: volumen af sandfang + volumen af udskiller NS (udskillerens nominelle størrelse) Side 6/7

7 Dimensionering af olie- og benzinudskiller Nedenstående formel kan anvendes til beregning af olieudskillerens nominelle størrelse, NS. NS = (Qr + (fx Qs1) + Qs2 + )f d NS - olieudskillerens nominelle størrelse i liter/sekund (l/s). Qr - dimensionsgivende regnvandsstrøm i l/s. Mængden af regnvand = afvandet areal x 0,015 l/s pr. m 2 Qs - dimensionsgivende spildevandsstrøm (l/s), summen af spildevandsstrømme fra anvendte installationer. Beregnes som summen af delstrømme fra vandinstallationer, som afleder vand gennem olieudskilleren: Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 + +QsX Hvor Qs1 kan være tappesteder, Qs2 kan være autovaskeanlæg, Qs3 kan være højtryksrensere, QsX kan være andre installationer. Tappesteder Diameter følgende tappesteder 15mm ½ gevind 20mm ¾ gevind 25mm 1 gevind 0,5 0,5 0,35 0,25 0, ,7 0,5 0,2 1,7 1,7 1,2 0,85 0,3 Autovask Minimum 2 l/s pr. vaskemaskine Højtryksanlæg + 1 l/s per anlæg Autovaskeanlæg kan have indbygget renseanlæg og dermed recirkulere al spildevand. Højtryksrenser Minimum 2 l/s, første højtryksanlæg + 1 l/s per efterfølgende anlæg fx opblandings-/emulsionsfaktor fra påvirkning af sæbe og rensemidler (detergenter og tensider). Det anbefales, at rensemiddelfaktor 2 anvendes, ved brug af højtryksrenser og/eller kemiske produkter. Rensemiddelfaktor 2: Spildevand fra industri, affedtning, vask af biler, pladser ved tankstationer. Rensemiddelfaktor 1: Steder hvor der tilbageholdes spild af væsker, og hvor omkringliggende arealer beskyttes. f d - densititetsfaktor, densitet af den tungeste olie, der skal udskilles. Densitet g/cm 3 Densitetsfaktor ved koalescens, TYPE I Densitetsfaktor ved gravimetrisk, TYPE I/II < 0, ,85-0,90 1,5 2 0,90-0, Side 7/7

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Oktober 2014 Tilslutningstilladelse til offentlig kloak I henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere af stålarmeret beton DIN 4281, præfabrikeret iht. EN 858 OLEOPATOR OLEOPASS OLEOMAX www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax +45 5766

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere