STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger"

Transkript

1 STANDARDBESKRIVELSE Kloakering af byggemodninger

2 Aarhus Vand A/S Side 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 0. FORORD TILLÆG TIL AB KVALITETSSTYRING ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL ETABLERING AF LEDNINGSGRAV LÆGNING AF LEDNINGER M.V RETABLERING AF LEDNINGSGRAV BILAGSFORTEGNELSE Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Skillebladsforside for kontroldokumenter. Kontroljournal. Godkendte løsninger for punktreparationer. Tekniske krav til plastrør Tekniske krav til betonrør

3 Aarhus Vand A/S Side 3 af FORORD Denne beskrivelse, inkl. bilag, er en del af standard udbudsmaterialet for kloakering af byggemodninger i Aarhus Vand. Almengyldige dokumenter som normer, standarder m.v. skal være de på accepttidspunktet gældende (nyeste eller på forhånd kendte) udgaver, medmindre andet fremgår af den pågældende arbejdsbeskrivelse. Ud over beskrivelsen er blandt andet følgende normgrundlag gældende: - DS 421 Tætte fleksible samlinger i ledninger af beton. - DS 430 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. - DS 437 Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord. - DS 455 Norm for tæthed i afløbssystemer i jord. - DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. Desuden er følgende gældende: - Regulativ for erhvervsaffald i Aarhus Vand. - Vejdirektoratets Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.. - Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. med senere ændringer, udgivet af Arbejdstilsynet. - Vaccinationer af personer, beskæftiget med spildevand og kloakslam, udgivet af Arbejdstilsynet. - Vejledning om brug af tydeligt synlige arbejdsklæder, udgivet af Arbejdstilsynet. - Byggestyrelsens cirkulære af 12. november 1986 om kvalitetssikring af byggeri. - Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 1992 Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejder. - Rigtig retablering udgivet af Kommuneinformation. - Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger, senest reviderede udgave. Aarhus Vand, Oktober 2014.

4 Aarhus Vand A/S Side 4 af TILLÆG TIL AB92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed - AB92 med Tillæg til almindelige og særlige betingelser - TAB92 er gældende for det samlede arbejde, herunder de eventuelle under leverancen aftalte ekstraarbejder. A: AFTALEGRUNDLAGET Ad 2, stk. 6: Tilbud skal specificeres i tilbudslister fra Aarhus Vand i udfyldt stand. B: SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse: Ad 6, stk. 1: Sikkerhedsstillelse kræves, når entreprisesummen ekskl. moms andrager kr. eller derover, med mindre andet fremgår af udbudsmaterialet. Sikkerhedsstillelse skal ske i form af en bank- eller sparekassegaranti eller ved kautionsforsikring. Ad 6, stk. 2: Ad 6, stk. 4: Sikkerhedsstillelsen på 10 %, fremsendes når Kloakforsyningen har godkendt afhjælpning af mangler påvist ved afleveringsforretningen (overtagelse). Såfremt entreprisesummen er på kr. ekskl. moms eller derunder, ophører sikkerheden 1 år efter afleveringstidspunktet, med mindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden først 1 år efter, at manglerne er afhjulpet, med mindre bygherren finder, at manglerne er uvæsentlige. C: ENTREPRISENS UDFØRELSE Projektgennemgang, dokumentation og prøver: Ad 11, stk. 1: Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Omfang af dokumentation, prøver m.m. indgår i arbejdsbeskrivelsen for de enkelte entrepriser. Forholdet til myndigheder: Ad 13, stk. 2: Før arbejder igangsættes, skal entreprenøren søge oplysning hos lednings- og kabelejere om placering af eventuelle ledninger og kabler i berørte områder. Ændringer i arbejdet: Ad 14, stk. 1: Entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer er blandt andet betinget af, at kontroltilsynet godkender ændringen.

5 Aarhus Vand A/S Side 5 af 24 D: BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Ad 22, stk. 10: Betaling sker senest 30 kalenderdage efter, at Kloakforsyningen har overtaget det udførte anlæg og modtaget slutopgørelsen. Fremsendelse skal ske elektronisk. E: TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Ingen bemærkninger. F: ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen: Ad 28, stk. 2: Inden aflevering kan finde sted, skal entreprenøren til bygherren aflevere den foreskrevne dokumentation for kvalitetssikring samt de krævede attester og driftsmanualer. Materialet skal som angivet under kvalitetsstyring afleveres 10 arbejdsdage før afleveringsforretningen. Manglende dokumentation for udført kvalitetssikring anses som en væsentlig mangel. G: MANGLER VED ARBEJDET Mangler påvist efter afleveringen: Ad 32, stk. 3: Det er alene bygherrens afgørelse, om afhjælpning af mangler påvist efter afleveringen kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning efter 1-års eftersynet. Mangelansvarets ophør: Ad 36, stk. 3: Ad nr. 2): Entreprenøren kan ikke undlade at opfylde bestemmelsen i 10, stk. 4, såfremt der er krævet transport af rettigheder efter 5, stk. 5.

6 Aarhus Vand A/S Side 6 af KVALITETSSTYRING 2.0 GENERELLE BESTEMMELSER Entreprenøren skal foretage kvalitetsstyring af alle arbejdsprocesser, og han har det fulde ansvar for, at den til enhver tid gennemføres konsekvent og kan dokumenteres. Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil Kloakforsyningen gennem kontroltilsynet foretage stikprøvevis kontrol, herunder også af entreprenørens kontroldokumentation. 2.1 KRAV FØR OPSTART I MARKEN Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage før opstartsmødet levere et projektrelateret KS-program, der er tilpasset den aktuelle entreprise. KS-programmet skal godkendes af kontroltilsynet, før arbejdet påbegyndes. KS-programmet skal som minimum omfatte: - Oversigt over entreprenørens organisation på entreprisen, eventuelt i form af en organisationsplan. Herunder ansvar og beføjelser med hensyn til styring og overvågning af kvalitet, tid og økonomi. Der skal anføres navne og initialer for entrepriseleder og formand. - De med projektet vedlagte dagsrapport, bilag nr. C og kontroljournaler, bilag nr. D, skal anvendes til den dokumentation. Såfremt entreprenøren har ønske om projektændringer, skal disse godkendes af kontroltilsynet. 2.2 KRAV I UDFØRELSESFASEN Entreprenøren skal i takt med arbejdets udførelse gennemføre kontrolaktiviteterne som beskrevet i sit kvalitetsstyringssystem og i henhold til krav og specifikationer i dette udbudsmateriale samt dokumentere de udførte kontrolaktiviteter. Dokumentation af kontrolresultater skal udføres i det omfang, det er beskrevet i de enkelte fagbeskrivelser under afsnittene Kontrol. Kontrollen foretages på arbejdspladsen. 3. ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL Arbejdsplads og arbejdsareal er beskrevet i beskrivelsen for byggemodningsarbejdet. Eventuelle kloakarbejder uden for byggemodningsområdet udføres kun efter nærmere aftale med Aarhus Vand.

7 Aarhus Vand A/S Side 7 af ETABLERING AF LEDNINGSGRAV 4.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter i korte træk følgende ydelser i og i nærheden af arbejdsområdet: - Afsætning af ledningstracé, brønde og stik. - Fastlæggelse af betydende koter og mål. - Udgravning. - Tørholdelse af ledningsgrav. 4.2 MATERIALER / MATERIEL Afsætning: Afsætning skal udføres med træpæle eller markeringsspray (hvid) Jordbundsforhold: Omfanget af de gennemførte geotekniske undersøgelser fremgår af byggemodningsbeskrivelse Arkæologiske undersøgelser: Forhistorisk Museum Moesgård skal orienteres, hvis entreprenøren støder på danefæ i forbindelse med udførelsen af arbejdet Tørholdelse af udgravning: Ledningsgrav: Dykpumper for tørholdelse påregnes udført med pumpe med en kapacitet på min 5 l/s ved en løftehøjde på 5 m. Det påregnes, at tilstrømmende grundvand kan fjernes ved lænsning fra ledningsgraven. Der skal anvendes maskiner, der er velegnede til arbejdets udførelse. Gravemaskiners skovl skal være med glat skær. Skæret må ikke gå ud over skovlens sider. 4.3 ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning: Afsætningsdata (koordinatliste) for nye brønde vil, efter anmodning, blive udleveret til entreprenøren ved arbejdets overdragelse. Koter angives i meter (DVR 90). De på tegninger oplyste afstande mellem de eksisterende brønde og eventuelle knækpunkter er retningsgivende. Entreprenøren skal i forbindelse med afsætningen vurdere, om der er forhold på stedet, der afviger fra eller kræver særlige løsninger i forhold

8 Aarhus Vand A/S Side 8 af 24 til projektmaterialet (jorddækning på ledninger / brønde over terræn m.m.) Eksisterende offentligt afløbssystem: Det eksisterende afløbssystem er vist på plantegningerne. Der kan være afvigelser i placeringen af ledninger og i koter. De eksisterende ledninger er angivet retlinet mellem brønde. Træffes der afløbsledninger, som ikke er indtegnet på tegningerne, skal disse retableres, indmåles og registreres på planskitse efter aftale med kontroltilsynet Nivellement af bindende koter: Entreprenøren skal, inden gravearbejdet påbegyndes, sikre sig, at de i projektet viste bindende koter er i overensstemmelse med de i marken værende koter (kontrolnivellement). Ved afvigelse kontaktes kontroltilsynet Dræn- og fremmede afløbssystemer: Ikke kendte drænanlæg samt fremmede afløbsledninger (d.v.s. afløbsledninger, der ikke tilhører bygherren, og som ikke er indtegnet på tegningerne), der træffes ved opgravning, skal retableres, indmåles og registreres på planskitse efter aftale med kontroltilsynet Kabel- og ledningsanlæg: Det påhviler entreprenøren at skaffe sig fornøden underretning om samt at afmærke eksisterende anlæg af enhver art, beliggende i befæstede som ubefæstede arealer. Entreprenøren må kun arbejde i nærheden af kabel- og ledningsanlæg efter ledningsejerens anvisninger Muldafrømning: Inden den egentlige udgravning begyndes, skal muldjorden afrømmes på alle berørte arealer og lægges i depot inden for arbejdsarealets grænser på en sådan måde, at opblødning og udtørring undgås. Mulddepoters højde må ikke overstige 1,5 m Oplukning af befæstede arealer: Belægninger med en tykkelse større end 30 mm skal kantskæres igennem belægningens fulde tykkelse. Afstanden fra asfaltkant til gravekasse skal være ca. 250 mm. Asfaltbelægninger skal gennemskæres inden opbrydning og om nødvendigt opskæres i mindre felter opbrydning må ikke ske ved slag fra gravemaskine på grund af vibrationer. Optagne fliser, chaussésten og kantsten, kan sættes i depot på stedet. Fliser og kantsten, der ikke kan genanvendes, skal bortkøres til godkendt genbrugsplads / kontrolleret losseplads.

9 Aarhus Vand A/S Side 9 af Udgravning: Hvor ubefæstede arealer grænser til befæstede arealer, skal hensynet til befæstelsens sidestøtte tilgodeses. I en afstand fra befæstelsen svarende til gravedybden skal graveprofilet udføres som afstivet udgravning. I ubefæstede arealer kan der graves med anlæg a = 0,5 indtil en dybde under terræn på 5,0 m. Såfremt udgravningens sider ikke er stabile med det foreskrevne anlæg, skal kontroltilsynet tilkaldes og det aftales, om der skal graves med større anlæg eller udgraves i gravekasser. De opgravede materialer skal sorteres med henblik på, at den bedst egnede råjord genindbygges. Den sorterede råjord køres i depot for senere afhentning og genindbygning. Materialer, der regnes uegnede til genindbygning, bortkøres som overskudsjord. Er ledningsgravens bund, efter entreprenørens vurdering uegnet for etablering af ledningsanlægget, skal kontroltilsynet kontaktes og de videre tiltag aftales (eventuel forøget udgravning for grundforstærkning). Foretages der for dyb udgravning skal denne fyldes op ved forøgelse af afretningslagets tykkelse (komprimeres) Tørholdelse af udgravning: Forurening 4.4 KONTROL Tørholdelsen skal udføres i nødvendigt omfang også uden for normal arbejdstid og i perioder, hvor arbejdspladsen er midlertidig lukket, således at skader på eget arbejde, andre ledningsanlæg, vejbelægning og bygninger m.v. undgås. Entreprenøren har det fulde ansvar for gener og skader, der kan henføres til manglende eller utilstrækkelig tørholdelse. Tilstrømmende overfladevand fra terræn skal ved entreprenørens foranstaltning afledes langs gravens kanter på en sådan måde, at det ikke løber ned i udgravningen. Tørholdelsen skal være effektiv fra udgravning til tilfyldning og forventes udført ved lænsning. Bortledning af pumpevand skal ske i slange fra pumpe til godkendt recipient eller afløbssystem. Tørholdelse i ledningsgraven kan foretages ved anvendelse af dræn i ledningsgraven, singelsfyldte render eller pumpesump med omgivende grusfilter. Der skal lægges geotekstil over den singelsfyldte rende. Konstateres forurenet jord der kræver rensning og dermed øgede udgifter skal disse afholdes af Byggemodner. Entreprenøren dokumenterer udførte kontroller ved udfyldelse af dagsrapport med eventuelle bilag:

10 Aarhus Vand A/S Side 10 af 24 - Registrering af afvigelser fra de indhentede oplysninger for eksisterende offentlige afløbssystemer, dræn og fremmede afløbssystemer samt kabel- og ledningsanlæg. Kontroltilsynet kan kræve at blive orienteret om udførelse af følgende arbejder, for at forlange disse godkendt, før arbejdet fortsættes: - Oplysning om eksisterende kabel- og ledningsanlægs afvigelser fra de indhentede oplysninger. - Ophængning af eksisterende kabel- og ledningsanlæg. - Nivellement af bindende koter i marken. - Afsætning af ledningstracé. - Eventuel opstilling af pumper for grundvandssænkning.

11 Aarhus Vand A/S Side 11 af LÆGNING AF LEDNINGER M.V. 5.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter i korte træk følgende typer arbejde: - Levering og lægning af hoved- og stikledninger. - Levering og sætning af brønde. - Udførelse af tæthedsprøvning. - Udførelse af spuling 5.2 MATERIALER / MATERIEL Generelt: Det anbefales, at anvende samme fabrikat på henholdsvis plast-/betonledninger og brønde. Der er mindre forskelle i samlingerne for de forskellige fabrikater, eksempelvis i muffedybde Der skal udføres modtagekontrol af alle leverancer til arbejdspladsen. Modtagekontrollen for de enkelte materialer gennemføres ved udtagning af stikprøver. Modtagekontrol for betonvarer, rør og brønde udføres ved 100 % kontrol for blandt andet revner og stenreder Ledninger for gravitation: Plastrør Alle plastledninger og formstykker skal være glatte PVC-U rør, styrke SN 8 i rødbrun. PCV-U DS/EN 1401 homogene rør og formstykker, der er INSTA-CERT - certificeret (mærket Nordic Polymark) anses for at opfylde både de tekniske krav og krav til proces- og kvalitetsstyrting, som er beskrevet i bilag F. Alle betonledninger skal leve op til DANVA s Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton - Materialekrav af september Dette indebærer bl.a., at banketter skal føres til rørtop, og desuden skal dokumentationen i forbindelse med skærpet kontrol udleveres (opmålingerne af rørene). Hovedledninger for dimensioner Dn 200 mm og stikledninger for dimensioner Dn 160 mm. Tilslutninger til plastrør skal overalt udføres med grenrør. Betonrør Betonledninger tillades kun anvendt for dimensioner Di 500 mm. Ledningerne skal leve op til DANVA s Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton - Materialekrav af september 2006, se bilag G. Ledningerne skal være udført i skærpet kontrolniveau med dokumentation. Dokumentationen (fabrikantens opmåling af rørene) skal udleveres til kontroltilsynet.

12 Aarhus Vand A/S Side 12 af Trykledninger: Brønde i plast: Alle samlinger skal være udført i Samlingsklasse A i henhold til DS 421. Plastledninger skal udføres i rødbrun / sort / grå farve. Ledninger skal være udført med trækfaste samlinger, som PE100 - SDR 17. Bøjningerne på maksimal være 30 grader. Brønde i plast udføres med dimension Dn 600 mm. Der monteres betonkegle (specialelement) omkring plastbrønde i terræn Brønde i beton, præfabrikeret brøndbund: Brønde i beton udføres med brøndringe i dimension Dn 1000 mm. Der kan anvendes brøndringe med højde på min. 500 mm og kegle med højde på min. 750 mm. Brøndbunden leveres med bundløbet tilpasset den aktuelle anvendelse med hensyn til: - Vinkeldrejninger på tilsluttede ledninger. - Dimension / fald på tilsluttede ledninger. - Banketter i højde som største tilløb / udløb. Ubenyttede løb i standardbrønde skal efterstøbes og glittes fra fabrik In-situ støbt beton / bundrender: Topringe: In-situstøbt beton skal overholde følgende krav: - Styrkeklasse 35 MPa. - Miljøklasse A. - Kontrolklasse N. - Maks. stenstørrelse 32 mm. - Skal tilsættes vandtættende additiver. Slidlagsbeton skal dog udføres med maks. stenstørrelse på 8 mm. Der skal anvendes ekspanderende fugebånd som Hydrotite type 7 25 N TA med forsinket ekspansion ved støbeskel og omkring alle indstøbningsdele (rørender m.m.). Topringe udføres overalt i genbrugsplast. Ved betonbrønde i ubefæstet areal monteres specialtætningsring med gummilæbe som leveres af Aarhus vand

13 Aarhus Vand A/S Side 13 af Dæksler og riste: Støbejernskarme og dæksler er normalt bygherreleverance - rekvireres gennem kontroltilsynet. Betondæksler, 150 kn, skal være med indstøbt stålplade for minesøger. Betondæksler anvendes normalt kun ved brønde under / over terræn i markarealer. Riste er en del af entreprenørens entreprise.

14 Aarhus Vand A/S Side 14 af ARBEJDETS UDFØRELSE Kontrolklasser: Ledningsarbejdet udføres i: - Normalt kontrolniveau, betonrør dog skærpet kontrolniveau. - Normal sikkerhedsklasse. - Normal projektklasse. - Normal tæthedsklasse (trykledninger dog speciel tæthedsklasse). I forbindelse med arbejde under grundvandsspejlet udføres kontroller af arbejdet svarende til skærpet tæthedsklasse Entreprenørens personale: Entreprenørfirmaet skal angive navnet på den person, der med autorisation som kloakmester, har ansvaret for arbejdets udførelse. Rørlæggeren (den person, som lægger rørene) skal som minimum have gennemført en uddannelse svarende til AMU-Kloak, trin Tilslutning til eksisterende anlæg: Hovedledninger: Ved tilslutning til eksisterende brønd skal den eksisterende ledning fjernes fuldstændig inkl. eventuelt indstøbt kort rørstykke. Efterfølgende tilpasses hullet ved opboring for montering af ny ledning ved hjælp af godkendte komponenter. Der udføres tætning af alle støbeskel herunder tætning omkring ledninger med ekspanderende fugebånd. Arbejdet afsluttes med udstøbning af nye bundrender der pudses / glittes. Koteangivelse gælder forud for faldangivelse. Der skal anvendes laser ved lægning af hovedledninger. Hovedledninger skal lægges retlinet mellem brønde. Vinkeldrejninger og dimensionsændringer skal ske fra midten af brønde. Bøjninger og / eller dimensionsændringer uden for brønde accepteres ikke. Opstår der forhold, der kræver ændring af linieføring, kontaktes kontroltilsynet. Nedfiring af betonrør og brønde må kun ske efter fabrikantens anvisning med godkendt udstyr. Samling af PE-ledninger skal ske ved stuksvejsning ved opgravningsfrie metoder. Svejsevulster skal fjernes både på udvendig og på indvendig side. Ved lægning af PE-ledninger i åben grav kan samling både udføres ved stuksvejsning og ved elektrosvejsning. Svejsevulster skal kun fjernes på indvendig side. Afgreninger skal udføres ved montering af præfabrikeret grenrør. Der kan udføres påboring for afgreninger på betonrør.

15 Aarhus Vand A/S Side 15 af Stikledninger: Tilslutninger til betonrør / brønde må udføres ved påboring med anvendelse af påboringstætning. Fald og dimension på stikledninger tilpasses de eksisterende forhold minimumsfald 20. Der kan være særlige forhold angivet på tegninger (koter). Stikledninger skal udføres retlinet (vinkelret på vejanlæg) mellem hovedledning og ved skel. Der accepteres kun vinkeldrejning / retningsændring eller dimensionsskift ved tilslutning. Alle stikledninger til parceller skal indmåles ved skel og registreres på afløbsplaner (også dybde) Brønde: Brønde udføres ved sætning af den nye brøndbund på et velafrettet afretningslag. Højden tilpasses ved montering af brøndringe og der afsluttes med excentrisk kegle (minimums højde 75 cm.) og dæksel. Dæksler og karme i befæstede arealer lægges over brønde, så de kan sættes i højde i belægningsentreprisen. Højden af karm og topringe må maks. være 250 mm ved arbejdets aflevering In-situ støbte brøndbunde Udløb: 5.4 KONTROL Der må kun anvendes in-situstøbt brøndbund efter aftale med Kloakforsyningen (kontroltilsynet). Det er kun ved sammenkobling mellem 3 eller flere eksisterende tilslutninger store betonrør, der kan forventes tilladelse in-situstøbning af brøndbunde. Nye udløb til bassin eller recipient sikres med håndsten, omfang fremgår af tegninger. Synlige rørender skal udføres i beton eller sort plast. Eventuel anvendelse af betonbygværk ved udløb fremgår af tegninger Spuling: Spuling udføres af Aarhus Vand. Alle hovedledninger skal spules, før der udføres TV-inspektion. Spuling af ledninger må maksimalt foretages 3 dage før TVinspektionen. Alle løse aflejringer og afsætninger skal oprenses og opsamles med slamsuger. Regn- og spildevands- / fællessystemer i drift skal spules separat, og det oprensede materiale skal i afdrænet tilstand deponeres hver for sig på Marselisborg Renseanlæg.

16 Aarhus Vand A/S Side 16 af 24 Efter spulingen er udført, skal der tilfyldes med rent vand i ledningerne inden TV-inspektionen udføres TV-inspektion: TV-inspektion udføres af Aarhus Vand Aarhus Vand eller dennes TV-entreprenør aftaler med byggemodningsentreprenøren hvornår der kan udføres TV-inspektion af ledningsanlægget. Ingen registreringer større end observationsklasse 0 accepteres, der er dog følgende undtagelser: - PR: Punktreperationer på det nye anlæg accepteres kun efter forudgående aftale. - RB1: Enkeltstående afskalninger i spidsenden af betonrør, som bygherren skønner at være uden betydning for rørets bæreevne, ledningsstrækningens tæthed og funktion. - ST1: Enkeltstående stenrede i betonrør, som bygherren skønner at være kosmetiske fejl uden betydning for ledningens funktion. Entreprenøren skal i hvert tilfælde gennemføre en tæthedsprøvning af strækningen med stenreden. - FS1: Forskudte samlinger accepteres, såfremt vinkeldrejningen ligger inden for de godkendte retningslinier. - DE: Deformation på 3 % accepteres, punktdeformation accepteres normalt ikke. DE1 kan dog accepteres, såfremt der er godkendt anden omkringfyldning end sand. - ÅS2: som skyldes skydemuffer, overgangsstykker og lignende Skydemuffer m.v. skal være registreret i kontroljournalen. Samlingen skal tæthedsprøves. - VA10 %: kan accepteres, såfremt bygherren skønner, at der er tale om strømmende vand. Spildevandsledninger og topstrenge vurderes generelt ikke som ledninger med strømmende vand. Lunker accepteres ikke. Omkostninger til udbedring af eventuelle fejl og kontrol med ny TVinspektion udført af Aarhus Vand afholdes af entreprenøren Brøndrapportering: Udføres af Aarhus Vand Dokumentation af kontrol: Entreprenøren dokumenterer udførte kontroller ved udfyldelse af dagsrapport med eventuelle bilag: - Udførelse af modtagekontrol er angivet i skema. - Udførelse af kontrol af linieføring og koter er angivet i skema. - Trykledninger opmåles af Aarhus Vand i samarbejde med entreprenøren. (X-, Y-, Z-koordinater) opmåles ved alle knækpunkter samt for hver 20 meter - Opmåling af stikledninger ved skel på afløbsplan (X-, Y-, Z- koordinater) afleveres som XML-fil.

17 Aarhus Vand A/S Side 17 af RETABLERING AF LEDNINGSGRAV 6.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter i korte træk følgende typer arbejde: - Levering og indbygning af grundforstærkning. - Retablering af dræn der som følge af kloakarbejder er blevet brudt. - Indbygning af lermembram. - Levering og indbygning af udjævningslag. - Levering og indbygning af støttelag. - Levering (ved plastrør) og indbygning af omkringfyldning. - Indbygning af tilfyldning. - Bortkørsel af overskudsjord. - Genudlægning af muld. 6.2 MATERIALER / MATERIEL Generelt: Alle leverancer af materialer, jord og grus m.m. samt bortkørsel af jord skal dokumenteres ved følgesedler fra leverandør og / eller ved transport-tilladelse. Entreprenøren skal fremsende ny dokumentation for anvendte materialer, hvis der sker en ændring i leverancernes sammensætning eller levering sker fra en anden leverandør Udjævningslag (ved plastrør): Udjævningslag skal overholde følgende krav: - Maksimal kornstørrelse 16 mm. - Indhold af korn mellem 8 og 16 mm må højst være 10 %. - Skarp flint eller tilsvarende materiale må ikke anvendes. - Materialet må ikke være frossent. Der skal påregnes anvendt leverede grusmaterialer Udjævningslag og støttelag (ved betonrør): Materialet skal overholde følgende krav: - Maksimal kornstørrelse 32 mm. - Indhold af korn mellem 16 og 32 mm må højst være 10 %. - Må ikke være frossent. Der skal påregnes anvendt leverede grusmaterialer Omkringfyldning ved fleksible ledninger af plast: Materialet skal overholde krav som angivet under udjævningslag Omkringfyldning ved betonrør: Materialet skal overholde følgende krav: - Maksimal kornstørrelse 64 mm. - Materialet må ikke indeholde stoffer, der er aggressive overfor rørmaterialet. - Må ikke være frossent.

18 Aarhus Vand A/S Side 18 af 24 - Materialet skal kunne komprimeres. Der skal påregnes anvendt sorteret opgravet materiale Vandstandsende membran: Tilfyldning: Tilkørt råjord: Muld: Sten og grus: Dræn: Materialet skal overholde følgende krav: - Velegnet lerfyld (fra ledningsgrav). Materialet skal overholde følgende krav: - Må ikke indeholde større sten, blokke eller asfalt. - Må ikke være klumpet, opblødt eller frossent. - Eksisterende vejbærelag må ikke anvendes. Der påregnes anvendt sorteret opgravet materiale. Materialet skal overholde følgende krav: - Skal være komprimerbart og overholde ovenstående krav til tilfyldning. Materialet skal overholde følgende krav: - Leveret muld skal være god muldjord uden større sten og urenheder. Materialet skal være bakkemateriale (max 15 % flint/kalksten), uknust i følgende sorteringer: - Perlesten, 2 8 mm. - Ærtesten, 8 16 mm. - Nøddesten, mm. - Singels, mm. - Bundsten, mm. - Håndsten, mm. Drænledninger udføres som spiralsnoet pvc-rør med bevikling. Udjævningslag kan under normale omstændigheder anvendes som filtergrus. 6.3 ARBEJDETS UDFØRELSE Retablering af dræn: Eksisterende drænledninger, der er beskadiget ved kloakarbejdet, skal retableres. Kontroltilsynet tilkaldes, hvis det er nødvendigt at tilslutte drænledningen til det nye kloakanlæg.

19 Aarhus Vand A/S Side 19 af 24 Det vil fremgå af tegninger, hvis der er særlige krav til dræn i ledningsgraven / tilslutning af og omlægning af hoveddræn Indbygning af materialer: Det skal sikres, at der ikke sker deformationer og sætninger på omliggende belægninger / bygninger, i forbindelse med arbejdets udførelse. Komprimeringsmateriellets vægt, slagkraft og størrelse skal afpasses efter beskaffenhed, vandindhold og de anvendte lagtykkelser samt den fysiske plads i udgravningen under arbejdets udførelse. Komprimeringen må ikke medføre uacceptable vibrationer på omliggende bygninger Grundforstærkning: Udjævningslag: Kontroltilsynet afgør, i hvilket omfang der skal grundforstærkes, og om grundforstærkningen skal ske ved etablering af lag af sand / singels / nødder / letklinker: - Indhyllet i geotekstil eller - Rent sand eller nødder / singels tilfyldt med sand (skeletjord). Grundforstærkningen udføres i lag af højst 300 mm løs mål, der komprimeres, inden næste lag udlægges. Grundforstærkning indmåles og registreres. Udgravningens bund afrettes inden udlægning af udjævningslaget, eventuelle store sten i bunden fjernes, og stenhullerne retableres som grundforstærkning. Udjævningslaget skal udlægges i hele gravens bredde, også hvor der er geotekstil over singelfyldte render, og afrettes til lagtykkelser på min. 100 mm for cirkulære rør mindre end eller lig med 500 mm, min. 100 mm for cirkulære rør over 500 mm og for rør på fod 50 mm. Udjævningslaget skal komprimeres omhyggeligt og helt ud til gravens sider når der lægges betonrør. Plastrør lægges på et velafrettet ikke komprimeret udjævningslag Omkringfyldning (ved plastrør): Omkringfyldningen skal udlægges i lag på højst 200 mm løst mål og indbygges til 100 mm over rørtop. Materialet til dellagene må ikke tippes eller hældes ned over ledninger. Materialet skal tilføres skiftevis på begge sider af ledningen og udjævnes til samme niveau på begge sider af rørene og komprimeres til de stillede krav, før næste lag udlægges. Der skal komprimeres helt ud til gravens sider.

20 Aarhus Vand A/S Side 20 af Støttelag og omkringfyldning (ved betonrør): For cirkulære stive ledninger af beton skal der indbygges støttelag i en lagtykkelse på: - Dy/10 ved normal understøtning og - Dy/4 ved forbedret understøtning. Rørenes styrke / lægningsdybde afgør understøtningsform (dokumentation for bæreevne skal fremsendes). Støttelaget indbygges i en lagtykkelse på højst 200 mm løst mål. Der anvendes ikke støttelag ved rør med fod. Omkringfyldningen skal indbygges i lag på højst 200 mm løst mål og indbygges til 100 mm over rørtop. Materialet til dellagene må ikke tippes eller hældes ned over ledninger men skal tilføres skiftevis på begge sider af ledningen og udjævnes. Komprimering udføres herefter inden næste lag udlægges. Der skal komprimeres helt ud til gravens sider Vandstandsende membran: Tilfyldning: Der skal etableres membran pr. ca. 100 m i lerjord, kontroltilsynet kan dog nedsætte intervallet mellem membraner. Membranen etableres i en bredde af min. 1,0 m fra udgravningens bund til underkant tilfyldning og udlægges i lag af højst 300 mm løs mål. Der komprimeres som de omkringliggende lag, inden næste lag udlægges. Materialet til membran må ikke tippes eller hældes ned over ledningen, men skal tilføres skiftevis og til samme niveau på begge sider af rørene, før det komprimeres. I befæstede arealer foretages tilfyldning til underkant bundsikringslag og i ubefæstede arealer foretages tilfyldning til underkant af muldlag. Tilfyldningen skal udføres umiddelbart efter, at ledningerne er lagt og med den bedst egnede del af den opgravede råjord sorteret for sten. Hvis råjorden har en sådan beskaffenhed, klumpet, opblødt, frosset eller muldholdigt, at den ikke kan opfylde de stillede krav til indbygning, kontaktes kontroltilsynet. Tilfyldning skal indbygges i udgravningens fulde bredde og i lag af højst 300 mm løs mål, udjævnes og komprimeres, inden næste lag udlægges. Ved komprimering skal der tages hensyn til, at ledningsanlæg ikke bliver beskadiget. Råjordsplanumet skal komprimeres overalt i dens fulde bredde og afrettes med en tolerance på +/- 20 mm i befæstede arealer. Øvrige arealer +/- 50 mm. Afvigelsen må ikke være ensidig. Overfladen skal være reguleret og afglattet til en sådan jævnhed, at der ikke kan forekomme væsentlige vandsamlinger.

21 Aarhus Vand A/S Side 21 af Overskudsjord. Bortkørsel af overskudsjord udføres i takt med arbejdets udførelse, det skal dog tilstræbes, at der ligger et depot af egnet overskudsjord på arbejdspladsen således, at omfanget af udskiftning med tilkørt materiale minimeres Muldbelagte arealer: 6.4 KONTROL Der udlægges muldjord som før afrømning dog aldrig mindre end 150mm. Mulden reguleres og finplaneres. Alle fremmedlegemer fjernes Komprimeringskontrol: Der skal udføres komprimeringskontrol for dokumentation af kravene til indbygning af jord, sand og grus er overholdt. Komprimeringskontrollen skal udføres ved hjælp af enten sandefterfyldning eller isotop måling (Troxler) i følgende omfang: - Støttelag (1 kontrolafsnit). - Omkringfyldning (1 kontrolafsnit for plastrør og 1 kontrolafsnit for betonrør). - Tilfyldningszonen mindre end 2,0 m under eksisterende terræn (1 kontrolafsnit pr. 500 m 2 retableret areal). I hvert kontrolafsnit udføres en prøveserie bestående af 5 markprøver udtaget i ensartet jord samt udførelse af et indstampningsforsøg for fastlæggelse af referenceværdi. En af prøverne i hver prøveserie skal udtages ved en brønd. Indstampningsforsøget udføres fra materialer indsamlet ved de 5 markprøver (opblandes). Kontrolafsnit kan udføres over flere ledningsstrækninger. Måleområderne nummereres fortløbende med start nr. 01. Placeringen af punkter, hvor komprimeringsmåling er udført, skal registreres efter følgende princip: - Centerlinien for den dybest liggende ledning i ledningsgraven. - Afstanden ud fra centerlinien måles fra nedstrøms brønd, der benævnes st Afstanden fra centerlinien (udstik) til målepunktet måles vinkelret på centerlinien. - Dybden under eksisterende terræn ved målepunktet måles fra eksisterende terræn. For en prøveserie kan komprimeringskravet anses for opfyldt, når gennemsnittet af komprimeringsgraderne fra en prøveserie er større end eller lig med de stillede komprimeringskrav, og ingen enkeltværdi er mindre end 3 procentpoint under denne værdi. For råjord med en aktuel vandprocent, der er forskellig fra råjordens optimale vandprocent, kan komprimeringskravet anses for opfyldt, når ingen af prøvernes komprimeringsgrad er mindre end 1 procentpoint under den optimale komprimeringsgrad, det aktuelle vandindhold tillader.

22 Aarhus Vand A/S Side 22 af 24 Kravværdierne for komprimering i befæstet areal er: Indbygningslag Materiale Komprimeringskrav Dybde under eksisterende terræn 2,0 m > 2,0 m Støttelag Sand 94 % 94 % Omkringfyldning Sand 100 % 97 % Ler 97 % 94 % Tilfyldning (vej) Sand 100 % 97 % Ler 97 % 94 % De talmæssige komprimeringskrav er for sandefterfyldning angivet som middel % - standard proctor værdi, uden reduktion for indhold af partikler over 16 mm og gældende for kørebanearealer. For materialer, der indeholder mere end 25 vægtprocent større end 16 mm, skal laboratoriereferenceforsøg altid være vibrationsindstampning. Ved fortovs- og stiarealer samt i ubefæstede arealer kan de talmæssige komprimeringskrav reduceres med 2 procentpoint. Ved anvendelse af Isotop-metoden kan de talmæssige komprimeringskrav reduceres med 2 procentpoint, dog 3 procentpoint for stabilt grus. I ubefæstet areal / tilfyldning skal komprimeringen være som før opgravning. Der skal udtages prøver i tilfyldningszonen mindre end 2,0 m under terræn. Kravværdi fastlægges ved udtagning af et tilsvarende antal komprimeringsprøver i intakt jord langs udgravningen (i råjordsplanum) og at afvigelsen for prøveserierne er mindre end +/- 3 procentpoint (bemærk at komprimeringskravene for vejanlæg kan være større). Der udføres ikke komprimeringskontrol i genbrugsasfalt (asfaltgranulat) Dokumentation af kontroller: Entreprenøren dokumenterer udførte kontroller ved udfyldelse af dagsrapport med følgende bilag: - Følgesedler / transporttilladelser for bort-/tilkørt materiale. - Opmåling af eventuel grundforstærkning er angivet i skema. - Udførte komprimeringskontroller er angivet i skema. Kontroltilsynet kan kræve at blive orienteret om udførelse af følgende arbejder, for at forlange disse godkendt, før arbejdet fortsættes: - Råjordsplanum er udført.

23 AARHUS VAND Bilag A Projekt Identifikation for entreprisen, organisationsplan 0 Som udført dokumenter og efterkontrol Afløbsplaner med indmåling af stik, krydsende 1 kabler/ledninger/dræn og registrerede ændringer Ansøgninger / tilladelser / korrespondance TV-inspektion 2 Tæthedsprøvning: Ledninger, brønde 3 Linieføring og koter 4 Indmåling af felter med genbrugsasfalt 5 Komprimeringskontrol: Stabilt grus, bundsikringslag, tilfyldning, omkringfyldning, støttelag. Sigteanalyser. Proctorforsøg 6 Udførelseskontrol Dagsrapport 7 Ubundne bærelag, lagtykkelse: Stabilt gruslag, bundsikringslag 8 Indmåling af grundforstærkning / udskiftning af jord 9 Registrering af anvendt beton og armering, følgesedler 10 TV-stikledninger ude af drift, rapporter 11 Fotos af kabel- og ledningsophæng 12 Modtagekontrol Rør og brønde, følgesedler 13 Sand- og grusmaterialer: Stabilt gruslag, bundsikringslag, omkringfyldning, støttelag, følgesedler. 14 Materiale / materiel dokumentation Typegodkendelse for anvendt materiel 15 Beregning af afstivning, kørebroer, opbinding af kabel-og ledningsanlæg 16 Andet 17 KS-program Ansvar og beføjelser, kontrolplaner 18

24 AARHUS VAND Entreprenør: TÆTHEDSPRØVNING EFTER DS 455. Tæthedsklasse Lempet / Normal / Skærpet / Speciel Tegning nr.: Initialer.: Bilag B Sags navn Ledning Fra brønd nr. Til brønd nr. Tæthedsklasse Rørtype Rørdimension mm. Brønde Brønd nr. Tæthedsklasse Brøndtype Brønddimension mm. Ledningslængde m. Brøndhøjde m. Grundvandsstanden m. Grundvandsstanden m. Prøvetid min. Tilladt trykfald kpa Prøvetryk kpa Afslut. prøvetryk kpa Prøvens trykfald kpa Prøvetid min. Tilladt trykfald kpa Prøvetryk kpa Afslut. prøvetryk kpa Prøvens trykfald kpa Tilladt tilført vand l. Tilladt tilført vand l. Tilført vand l. Tilført vand l. Bemærkninger: Ovennævnte tæthedsprøve er udført i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings Norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS 455 dato: Entreprenør:

25 AARHUS VAND Bilag B Vejledning: Tæthedsprøvning efter DS 455. Der skal udføres tæthedsprøve i henhold til DS 455 efter angivet tæthedsklasse.. Tilsynet udpeger de enheder der skal tæthedsprøves. Brøndstrækninger / brønde samt tæthedsklasse registreres inden prøvningen påbegyndes. Entreprenøren kan efter ønske få fastlagt flere prøveafsnit. Tilsynet skal have mulighed for at deltage ved udførelsen af tæthedsprøverne samt registrere og godkende de opnåede resultater. Såfremt den tilsynsførende skønner, at der er behov for flere enheder i et parti end normen anviser, udpeger den tilsynsførende disse enheder til prøvning. På det enkelte kontrolniveau er kravet til det færdige ledningsanlægs tæthed det samme uanset materialevalget. Dele af et afløbssystem kan henføres til en andet tæthedsklasse end det for systemet generelt gældende. Tilsynet eller dennes repræsentant skal ved tæthedsprøvninger. Skemaet dateres med den dato, hvor alle de i approbationen og/eller de af miljøkontoret stillede krav til tæthedsprøvning er opfyldt. Formanden fra entreprenørfirmaet underskriver som en bekræftelse på, at tæthedsprøverne er udført i overensstemmelse med de i DS 455 stillede krav.

26 AARHUS VAND Bilag B Entreprenør: MODTAGEKONTROL. Rør, brønde, formstykker. Dato: Initialer.: Sags navn Leverandør Følgeseddel nr.: Materiale t er: Rørsystem. Beton Plast Præfabrikeret: Beton: PVC: PP: PE: - mærket VA - godk. DS - mærket Dimension. Ledninger. Brønde mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Mm mm mm mm mm Skader Ledninger Brønde Bemærkninger: Ja Nej Ja Nej Revner Stensamlinger Geometri Misfarvninger Samlingsmaterialer Øvrige skader Banket til top øverste rør

27 AARHUS VAND Bilag B Vejledning: Modtagekontrol Der udfyldes et skema pr. leverande. En leverance betragtes som leverancer pr. døgn. Følgesedlerne skal oplyse om: Navnet på leverandøren, leverancens art og mængde. Datoen for leverancens levering på arbejdspladsen. Der skal være følgeseddel på alle væsentlige leverancer til arbejdspladsen og kopi af disse indsættes om bilag i kontroljournalen. Leverancens art afkrydses i de relevante positioner. Bliver der returneret / kasseret leverancer eller dele af leverancer registreres dette med oplysning om deponering på arbejdspladsen eller returnering. Skader på leverancer skal registreres og varer der umiddlebart kasseret mærkes med farve både ud- og indvendigt samt henstilles adskilt fra øvrige leverancer. Dersom en betonvare er beskadiget på overflader eller kanter, kan en omhyggelig reparation med godkendt fugtbestandig mørtel tillades, såfremt betonvarens funktionsduelighed ikke nedsættes. Udbedring af revner og andre for betonvarernes funktion væsentlige beskadigelser, må ikke finde sted. Det er således først og fremmest et krav, at en reparation ikke må nedsætte produktets funktionsduelighed. Såfremt betonvarer skal repareres, kontaktes leverandøren for oplysning om reparationsområde og materialer. Reparation af betonrør, brønddele og formstykker skal udføres af specialister. Ligeledes må det kræves af reparationsmaterialer, at det skal være af bedre kvalitet (styrke, vedhæftning, bestandighed og tæthed) end betonen i det beskadigede emne. Ledningstræk / Brønde, hvor der indgår emner der er repareret, skal tæthedsprøves.

28 AARHUS VAND Bilag B Entreprenør: KOMPRIMERINGSKONTROL Tegning nr.: Initialer.: Sags navn: Gade Fra brønd til brønd Ledningsgrav Tilfyldning Omkringfyldning Støttelag, grus Andet Retablering: Stabilt grus Bundsikringslag Råjordsplanum Ubefæstet areal Målemetode: Isotopmetode Sandefterfyldning Dato Afstand fra brønd Udstik Til højre Til venstre Dybde under terræn Lab. nr. Laboratorieprøve Markprøve Kompri merings- Optimal vandindhold Vandindhold Max tørrumvægt Våddensitet Tørdensitet Vandindhold m m m m kg/m 3 % kg/m 3 kg/m 3 kg/m 3 % grad målt (beregnet) % st. proctor Max. komprimeringsgrad ved aktuel vandindhold % st. proctor Bemærkninger: Middelværdi > Minimumsværdi >

29 AARHUS VAND Bilag B Vejledning. Komprimeringskontrol. Strækningen der kontrolleres registreres med både brøndstrækning og gadenavn. Det afkrydses om kontrollen omfatter prøveudtagning i ledningsgrav eller ved retablering samt materiale for kontrol. Målemetode afkrydses. Placeringen af den aktuelle prøve registreres ved afstand fra nedstrømsbrønd, afstand fra centerlinie mellem de to brønde, udstik til højre eller venstre samt dybde under terræn. De målte / beregnede værdier registreres i skemaet. Max. komprimeringsgrad ved aktuel vandindhold registreres kun hvis prøven ikke kan overholde kravværdier i henhold til beskrivelsen på grund af et for stort vandindhold. Hvis vandindholdet er for lille udføres vanding og ny måling udføres.

30 AARHUS VAND Bilag B Entreprenør: GRUNDFORSTÆRKNING Tegning nr.: Initialer.: Sags navn Udlagte felter med grundforstærkning på gade Fra brønd Til brønd Lagtykkelse Startpunkt Slutpunkt Bemærkninger Afstand Bredde Afstand Bredde m m m m m

31 AARHUS VAND Bilag B Vejledning: Grundforstærkning (udskiftning af tilfyldning mm.). Strækningen der kontrolleres registreres med både brøndstrækning og gadenavn. Den udlagte lagtykkelse angives. Startpunkt angives fra nedstrømsbrønd med angivelse af udlagt bredde. Slutpunkt angives fra nedstrømsbrønd med angivelse af udlagt bredde. Hvis der sker en ændring i bredde eller lagtykkelse på strækningen skal der indsættes mellempunkter for registrering af udført mængde.

32 AARHUS VAND Bilag C Gummimanchetter til brug i forbindelse med etablering af grenrør

33 AARHUS VAND Bilag C Dimensions- og materialevalg ved punktreparationer og grenrør Eksisterende rør *** Punktreparation / Grenrør Di (mm) Beton Ler PVC / PP Di (mm) 100 * * 110 glat PVC kl S * 160 glat PVC kl S * * 160 glat PVC kl S * * 200 glat PVC kl S ** * * 250 glat PVC kl S * * 250 glat PVC kl S * * 315 glat PVC kl S * 315 glat PVC kl S * 400 glat PVC kl S * 400 glat PVC kl S * 500 glat PVC kl S * 500 glat PVC kl S * 500 glat PVC kl S * 560 glat PVC kl S 505 ** Her anvendes Forsheda Aarhus model. *** Ved plastrør anvendes samme dimension og materiale som eksisterende. Det skal præciseres, at spids- og muffeende skal renskæres, inden det tilpassede ledningsstykke eller grenrør indsættes.

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler SYSTEMBROCHURE EUR Rør brønde kegler dæksler Indholdsfortegnelse: Side Overordnet præsentation... 3 Nye europæiske standarder... 5 Produktpræsentation EURO Cirkulære rør... 6 EURO-Fittings... 7 EURO-Fodrør...

Læs mere

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Arbejdsplads...4 1.1 Situationen ved arbejdets start og under

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN Renovering af bebyggelsen "Klintegaarden Betingelser og arbejdsbeskrivelse Sag 993444 J.nr. B0012-1-CHJ Udarb. CHJ Udg. 1 Kontrol - Dato 2000-03-10 Godk. CHJ

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere