STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger"

Transkript

1 STANDARDBESKRIVELSE Kloakering af byggemodninger

2 Aarhus Vand A/S Side 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 0. FORORD TILLÆG TIL AB KVALITETSSTYRING ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL ETABLERING AF LEDNINGSGRAV LÆGNING AF LEDNINGER M.V RETABLERING AF LEDNINGSGRAV BILAGSFORTEGNELSE Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Skillebladsforside for kontroldokumenter. Kontroljournal. Godkendte løsninger for punktreparationer. Tekniske krav til plastrør Tekniske krav til betonrør

3 Aarhus Vand A/S Side 3 af FORORD Denne beskrivelse, inkl. bilag, er en del af standard udbudsmaterialet for kloakering af byggemodninger i Aarhus Vand. Almengyldige dokumenter som normer, standarder m.v. skal være de på accepttidspunktet gældende (nyeste eller på forhånd kendte) udgaver, medmindre andet fremgår af den pågældende arbejdsbeskrivelse. Ud over beskrivelsen er blandt andet følgende normgrundlag gældende: - DS 421 Tætte fleksible samlinger i ledninger af beton. - DS 430 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. - DS 437 Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord. - DS 455 Norm for tæthed i afløbssystemer i jord. - DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. Desuden er følgende gældende: - Regulativ for erhvervsaffald i Aarhus Vand. - Vejdirektoratets Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.. - Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. med senere ændringer, udgivet af Arbejdstilsynet. - Vaccinationer af personer, beskæftiget med spildevand og kloakslam, udgivet af Arbejdstilsynet. - Vejledning om brug af tydeligt synlige arbejdsklæder, udgivet af Arbejdstilsynet. - Byggestyrelsens cirkulære af 12. november 1986 om kvalitetssikring af byggeri. - Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 1992 Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejder. - Rigtig retablering udgivet af Kommuneinformation. - Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledninger, senest reviderede udgave. Aarhus Vand, Oktober 2014.

4 Aarhus Vand A/S Side 4 af TILLÆG TIL AB92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed - AB92 med Tillæg til almindelige og særlige betingelser - TAB92 er gældende for det samlede arbejde, herunder de eventuelle under leverancen aftalte ekstraarbejder. A: AFTALEGRUNDLAGET Ad 2, stk. 6: Tilbud skal specificeres i tilbudslister fra Aarhus Vand i udfyldt stand. B: SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse: Ad 6, stk. 1: Sikkerhedsstillelse kræves, når entreprisesummen ekskl. moms andrager kr. eller derover, med mindre andet fremgår af udbudsmaterialet. Sikkerhedsstillelse skal ske i form af en bank- eller sparekassegaranti eller ved kautionsforsikring. Ad 6, stk. 2: Ad 6, stk. 4: Sikkerhedsstillelsen på 10 %, fremsendes når Kloakforsyningen har godkendt afhjælpning af mangler påvist ved afleveringsforretningen (overtagelse). Såfremt entreprisesummen er på kr. ekskl. moms eller derunder, ophører sikkerheden 1 år efter afleveringstidspunktet, med mindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden først 1 år efter, at manglerne er afhjulpet, med mindre bygherren finder, at manglerne er uvæsentlige. C: ENTREPRISENS UDFØRELSE Projektgennemgang, dokumentation og prøver: Ad 11, stk. 1: Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Omfang af dokumentation, prøver m.m. indgår i arbejdsbeskrivelsen for de enkelte entrepriser. Forholdet til myndigheder: Ad 13, stk. 2: Før arbejder igangsættes, skal entreprenøren søge oplysning hos lednings- og kabelejere om placering af eventuelle ledninger og kabler i berørte områder. Ændringer i arbejdet: Ad 14, stk. 1: Entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer er blandt andet betinget af, at kontroltilsynet godkender ændringen.

5 Aarhus Vand A/S Side 5 af 24 D: BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Ad 22, stk. 10: Betaling sker senest 30 kalenderdage efter, at Kloakforsyningen har overtaget det udførte anlæg og modtaget slutopgørelsen. Fremsendelse skal ske elektronisk. E: TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Ingen bemærkninger. F: ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen: Ad 28, stk. 2: Inden aflevering kan finde sted, skal entreprenøren til bygherren aflevere den foreskrevne dokumentation for kvalitetssikring samt de krævede attester og driftsmanualer. Materialet skal som angivet under kvalitetsstyring afleveres 10 arbejdsdage før afleveringsforretningen. Manglende dokumentation for udført kvalitetssikring anses som en væsentlig mangel. G: MANGLER VED ARBEJDET Mangler påvist efter afleveringen: Ad 32, stk. 3: Det er alene bygherrens afgørelse, om afhjælpning af mangler påvist efter afleveringen kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning efter 1-års eftersynet. Mangelansvarets ophør: Ad 36, stk. 3: Ad nr. 2): Entreprenøren kan ikke undlade at opfylde bestemmelsen i 10, stk. 4, såfremt der er krævet transport af rettigheder efter 5, stk. 5.

6 Aarhus Vand A/S Side 6 af KVALITETSSTYRING 2.0 GENERELLE BESTEMMELSER Entreprenøren skal foretage kvalitetsstyring af alle arbejdsprocesser, og han har det fulde ansvar for, at den til enhver tid gennemføres konsekvent og kan dokumenteres. Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil Kloakforsyningen gennem kontroltilsynet foretage stikprøvevis kontrol, herunder også af entreprenørens kontroldokumentation. 2.1 KRAV FØR OPSTART I MARKEN Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage før opstartsmødet levere et projektrelateret KS-program, der er tilpasset den aktuelle entreprise. KS-programmet skal godkendes af kontroltilsynet, før arbejdet påbegyndes. KS-programmet skal som minimum omfatte: - Oversigt over entreprenørens organisation på entreprisen, eventuelt i form af en organisationsplan. Herunder ansvar og beføjelser med hensyn til styring og overvågning af kvalitet, tid og økonomi. Der skal anføres navne og initialer for entrepriseleder og formand. - De med projektet vedlagte dagsrapport, bilag nr. C og kontroljournaler, bilag nr. D, skal anvendes til den dokumentation. Såfremt entreprenøren har ønske om projektændringer, skal disse godkendes af kontroltilsynet. 2.2 KRAV I UDFØRELSESFASEN Entreprenøren skal i takt med arbejdets udførelse gennemføre kontrolaktiviteterne som beskrevet i sit kvalitetsstyringssystem og i henhold til krav og specifikationer i dette udbudsmateriale samt dokumentere de udførte kontrolaktiviteter. Dokumentation af kontrolresultater skal udføres i det omfang, det er beskrevet i de enkelte fagbeskrivelser under afsnittene Kontrol. Kontrollen foretages på arbejdspladsen. 3. ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL Arbejdsplads og arbejdsareal er beskrevet i beskrivelsen for byggemodningsarbejdet. Eventuelle kloakarbejder uden for byggemodningsområdet udføres kun efter nærmere aftale med Aarhus Vand.

7 Aarhus Vand A/S Side 7 af ETABLERING AF LEDNINGSGRAV 4.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter i korte træk følgende ydelser i og i nærheden af arbejdsområdet: - Afsætning af ledningstracé, brønde og stik. - Fastlæggelse af betydende koter og mål. - Udgravning. - Tørholdelse af ledningsgrav. 4.2 MATERIALER / MATERIEL Afsætning: Afsætning skal udføres med træpæle eller markeringsspray (hvid) Jordbundsforhold: Omfanget af de gennemførte geotekniske undersøgelser fremgår af byggemodningsbeskrivelse Arkæologiske undersøgelser: Forhistorisk Museum Moesgård skal orienteres, hvis entreprenøren støder på danefæ i forbindelse med udførelsen af arbejdet Tørholdelse af udgravning: Ledningsgrav: Dykpumper for tørholdelse påregnes udført med pumpe med en kapacitet på min 5 l/s ved en løftehøjde på 5 m. Det påregnes, at tilstrømmende grundvand kan fjernes ved lænsning fra ledningsgraven. Der skal anvendes maskiner, der er velegnede til arbejdets udførelse. Gravemaskiners skovl skal være med glat skær. Skæret må ikke gå ud over skovlens sider. 4.3 ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning: Afsætningsdata (koordinatliste) for nye brønde vil, efter anmodning, blive udleveret til entreprenøren ved arbejdets overdragelse. Koter angives i meter (DVR 90). De på tegninger oplyste afstande mellem de eksisterende brønde og eventuelle knækpunkter er retningsgivende. Entreprenøren skal i forbindelse med afsætningen vurdere, om der er forhold på stedet, der afviger fra eller kræver særlige løsninger i forhold

8 Aarhus Vand A/S Side 8 af 24 til projektmaterialet (jorddækning på ledninger / brønde over terræn m.m.) Eksisterende offentligt afløbssystem: Det eksisterende afløbssystem er vist på plantegningerne. Der kan være afvigelser i placeringen af ledninger og i koter. De eksisterende ledninger er angivet retlinet mellem brønde. Træffes der afløbsledninger, som ikke er indtegnet på tegningerne, skal disse retableres, indmåles og registreres på planskitse efter aftale med kontroltilsynet Nivellement af bindende koter: Entreprenøren skal, inden gravearbejdet påbegyndes, sikre sig, at de i projektet viste bindende koter er i overensstemmelse med de i marken værende koter (kontrolnivellement). Ved afvigelse kontaktes kontroltilsynet Dræn- og fremmede afløbssystemer: Ikke kendte drænanlæg samt fremmede afløbsledninger (d.v.s. afløbsledninger, der ikke tilhører bygherren, og som ikke er indtegnet på tegningerne), der træffes ved opgravning, skal retableres, indmåles og registreres på planskitse efter aftale med kontroltilsynet Kabel- og ledningsanlæg: Det påhviler entreprenøren at skaffe sig fornøden underretning om samt at afmærke eksisterende anlæg af enhver art, beliggende i befæstede som ubefæstede arealer. Entreprenøren må kun arbejde i nærheden af kabel- og ledningsanlæg efter ledningsejerens anvisninger Muldafrømning: Inden den egentlige udgravning begyndes, skal muldjorden afrømmes på alle berørte arealer og lægges i depot inden for arbejdsarealets grænser på en sådan måde, at opblødning og udtørring undgås. Mulddepoters højde må ikke overstige 1,5 m Oplukning af befæstede arealer: Belægninger med en tykkelse større end 30 mm skal kantskæres igennem belægningens fulde tykkelse. Afstanden fra asfaltkant til gravekasse skal være ca. 250 mm. Asfaltbelægninger skal gennemskæres inden opbrydning og om nødvendigt opskæres i mindre felter opbrydning må ikke ske ved slag fra gravemaskine på grund af vibrationer. Optagne fliser, chaussésten og kantsten, kan sættes i depot på stedet. Fliser og kantsten, der ikke kan genanvendes, skal bortkøres til godkendt genbrugsplads / kontrolleret losseplads.

9 Aarhus Vand A/S Side 9 af Udgravning: Hvor ubefæstede arealer grænser til befæstede arealer, skal hensynet til befæstelsens sidestøtte tilgodeses. I en afstand fra befæstelsen svarende til gravedybden skal graveprofilet udføres som afstivet udgravning. I ubefæstede arealer kan der graves med anlæg a = 0,5 indtil en dybde under terræn på 5,0 m. Såfremt udgravningens sider ikke er stabile med det foreskrevne anlæg, skal kontroltilsynet tilkaldes og det aftales, om der skal graves med større anlæg eller udgraves i gravekasser. De opgravede materialer skal sorteres med henblik på, at den bedst egnede råjord genindbygges. Den sorterede råjord køres i depot for senere afhentning og genindbygning. Materialer, der regnes uegnede til genindbygning, bortkøres som overskudsjord. Er ledningsgravens bund, efter entreprenørens vurdering uegnet for etablering af ledningsanlægget, skal kontroltilsynet kontaktes og de videre tiltag aftales (eventuel forøget udgravning for grundforstærkning). Foretages der for dyb udgravning skal denne fyldes op ved forøgelse af afretningslagets tykkelse (komprimeres) Tørholdelse af udgravning: Forurening 4.4 KONTROL Tørholdelsen skal udføres i nødvendigt omfang også uden for normal arbejdstid og i perioder, hvor arbejdspladsen er midlertidig lukket, således at skader på eget arbejde, andre ledningsanlæg, vejbelægning og bygninger m.v. undgås. Entreprenøren har det fulde ansvar for gener og skader, der kan henføres til manglende eller utilstrækkelig tørholdelse. Tilstrømmende overfladevand fra terræn skal ved entreprenørens foranstaltning afledes langs gravens kanter på en sådan måde, at det ikke løber ned i udgravningen. Tørholdelsen skal være effektiv fra udgravning til tilfyldning og forventes udført ved lænsning. Bortledning af pumpevand skal ske i slange fra pumpe til godkendt recipient eller afløbssystem. Tørholdelse i ledningsgraven kan foretages ved anvendelse af dræn i ledningsgraven, singelsfyldte render eller pumpesump med omgivende grusfilter. Der skal lægges geotekstil over den singelsfyldte rende. Konstateres forurenet jord der kræver rensning og dermed øgede udgifter skal disse afholdes af Byggemodner. Entreprenøren dokumenterer udførte kontroller ved udfyldelse af dagsrapport med eventuelle bilag:

10 Aarhus Vand A/S Side 10 af 24 - Registrering af afvigelser fra de indhentede oplysninger for eksisterende offentlige afløbssystemer, dræn og fremmede afløbssystemer samt kabel- og ledningsanlæg. Kontroltilsynet kan kræve at blive orienteret om udførelse af følgende arbejder, for at forlange disse godkendt, før arbejdet fortsættes: - Oplysning om eksisterende kabel- og ledningsanlægs afvigelser fra de indhentede oplysninger. - Ophængning af eksisterende kabel- og ledningsanlæg. - Nivellement af bindende koter i marken. - Afsætning af ledningstracé. - Eventuel opstilling af pumper for grundvandssænkning.

11 Aarhus Vand A/S Side 11 af LÆGNING AF LEDNINGER M.V. 5.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter i korte træk følgende typer arbejde: - Levering og lægning af hoved- og stikledninger. - Levering og sætning af brønde. - Udførelse af tæthedsprøvning. - Udførelse af spuling 5.2 MATERIALER / MATERIEL Generelt: Det anbefales, at anvende samme fabrikat på henholdsvis plast-/betonledninger og brønde. Der er mindre forskelle i samlingerne for de forskellige fabrikater, eksempelvis i muffedybde Der skal udføres modtagekontrol af alle leverancer til arbejdspladsen. Modtagekontrollen for de enkelte materialer gennemføres ved udtagning af stikprøver. Modtagekontrol for betonvarer, rør og brønde udføres ved 100 % kontrol for blandt andet revner og stenreder Ledninger for gravitation: Plastrør Alle plastledninger og formstykker skal være glatte PVC-U rør, styrke SN 8 i rødbrun. PCV-U DS/EN 1401 homogene rør og formstykker, der er INSTA-CERT - certificeret (mærket Nordic Polymark) anses for at opfylde både de tekniske krav og krav til proces- og kvalitetsstyrting, som er beskrevet i bilag F. Alle betonledninger skal leve op til DANVA s Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton - Materialekrav af september Dette indebærer bl.a., at banketter skal føres til rørtop, og desuden skal dokumentationen i forbindelse med skærpet kontrol udleveres (opmålingerne af rørene). Hovedledninger for dimensioner Dn 200 mm og stikledninger for dimensioner Dn 160 mm. Tilslutninger til plastrør skal overalt udføres med grenrør. Betonrør Betonledninger tillades kun anvendt for dimensioner Di 500 mm. Ledningerne skal leve op til DANVA s Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton - Materialekrav af september 2006, se bilag G. Ledningerne skal være udført i skærpet kontrolniveau med dokumentation. Dokumentationen (fabrikantens opmåling af rørene) skal udleveres til kontroltilsynet.

12 Aarhus Vand A/S Side 12 af Trykledninger: Brønde i plast: Alle samlinger skal være udført i Samlingsklasse A i henhold til DS 421. Plastledninger skal udføres i rødbrun / sort / grå farve. Ledninger skal være udført med trækfaste samlinger, som PE100 - SDR 17. Bøjningerne på maksimal være 30 grader. Brønde i plast udføres med dimension Dn 600 mm. Der monteres betonkegle (specialelement) omkring plastbrønde i terræn Brønde i beton, præfabrikeret brøndbund: Brønde i beton udføres med brøndringe i dimension Dn 1000 mm. Der kan anvendes brøndringe med højde på min. 500 mm og kegle med højde på min. 750 mm. Brøndbunden leveres med bundløbet tilpasset den aktuelle anvendelse med hensyn til: - Vinkeldrejninger på tilsluttede ledninger. - Dimension / fald på tilsluttede ledninger. - Banketter i højde som største tilløb / udløb. Ubenyttede løb i standardbrønde skal efterstøbes og glittes fra fabrik In-situ støbt beton / bundrender: Topringe: In-situstøbt beton skal overholde følgende krav: - Styrkeklasse 35 MPa. - Miljøklasse A. - Kontrolklasse N. - Maks. stenstørrelse 32 mm. - Skal tilsættes vandtættende additiver. Slidlagsbeton skal dog udføres med maks. stenstørrelse på 8 mm. Der skal anvendes ekspanderende fugebånd som Hydrotite type 7 25 N TA med forsinket ekspansion ved støbeskel og omkring alle indstøbningsdele (rørender m.m.). Topringe udføres overalt i genbrugsplast. Ved betonbrønde i ubefæstet areal monteres specialtætningsring med gummilæbe som leveres af Aarhus vand

13 Aarhus Vand A/S Side 13 af Dæksler og riste: Støbejernskarme og dæksler er normalt bygherreleverance - rekvireres gennem kontroltilsynet. Betondæksler, 150 kn, skal være med indstøbt stålplade for minesøger. Betondæksler anvendes normalt kun ved brønde under / over terræn i markarealer. Riste er en del af entreprenørens entreprise.

14 Aarhus Vand A/S Side 14 af ARBEJDETS UDFØRELSE Kontrolklasser: Ledningsarbejdet udføres i: - Normalt kontrolniveau, betonrør dog skærpet kontrolniveau. - Normal sikkerhedsklasse. - Normal projektklasse. - Normal tæthedsklasse (trykledninger dog speciel tæthedsklasse). I forbindelse med arbejde under grundvandsspejlet udføres kontroller af arbejdet svarende til skærpet tæthedsklasse Entreprenørens personale: Entreprenørfirmaet skal angive navnet på den person, der med autorisation som kloakmester, har ansvaret for arbejdets udførelse. Rørlæggeren (den person, som lægger rørene) skal som minimum have gennemført en uddannelse svarende til AMU-Kloak, trin Tilslutning til eksisterende anlæg: Hovedledninger: Ved tilslutning til eksisterende brønd skal den eksisterende ledning fjernes fuldstændig inkl. eventuelt indstøbt kort rørstykke. Efterfølgende tilpasses hullet ved opboring for montering af ny ledning ved hjælp af godkendte komponenter. Der udføres tætning af alle støbeskel herunder tætning omkring ledninger med ekspanderende fugebånd. Arbejdet afsluttes med udstøbning af nye bundrender der pudses / glittes. Koteangivelse gælder forud for faldangivelse. Der skal anvendes laser ved lægning af hovedledninger. Hovedledninger skal lægges retlinet mellem brønde. Vinkeldrejninger og dimensionsændringer skal ske fra midten af brønde. Bøjninger og / eller dimensionsændringer uden for brønde accepteres ikke. Opstår der forhold, der kræver ændring af linieføring, kontaktes kontroltilsynet. Nedfiring af betonrør og brønde må kun ske efter fabrikantens anvisning med godkendt udstyr. Samling af PE-ledninger skal ske ved stuksvejsning ved opgravningsfrie metoder. Svejsevulster skal fjernes både på udvendig og på indvendig side. Ved lægning af PE-ledninger i åben grav kan samling både udføres ved stuksvejsning og ved elektrosvejsning. Svejsevulster skal kun fjernes på indvendig side. Afgreninger skal udføres ved montering af præfabrikeret grenrør. Der kan udføres påboring for afgreninger på betonrør.

15 Aarhus Vand A/S Side 15 af Stikledninger: Tilslutninger til betonrør / brønde må udføres ved påboring med anvendelse af påboringstætning. Fald og dimension på stikledninger tilpasses de eksisterende forhold minimumsfald 20. Der kan være særlige forhold angivet på tegninger (koter). Stikledninger skal udføres retlinet (vinkelret på vejanlæg) mellem hovedledning og ved skel. Der accepteres kun vinkeldrejning / retningsændring eller dimensionsskift ved tilslutning. Alle stikledninger til parceller skal indmåles ved skel og registreres på afløbsplaner (også dybde) Brønde: Brønde udføres ved sætning af den nye brøndbund på et velafrettet afretningslag. Højden tilpasses ved montering af brøndringe og der afsluttes med excentrisk kegle (minimums højde 75 cm.) og dæksel. Dæksler og karme i befæstede arealer lægges over brønde, så de kan sættes i højde i belægningsentreprisen. Højden af karm og topringe må maks. være 250 mm ved arbejdets aflevering In-situ støbte brøndbunde Udløb: 5.4 KONTROL Der må kun anvendes in-situstøbt brøndbund efter aftale med Kloakforsyningen (kontroltilsynet). Det er kun ved sammenkobling mellem 3 eller flere eksisterende tilslutninger store betonrør, der kan forventes tilladelse in-situstøbning af brøndbunde. Nye udløb til bassin eller recipient sikres med håndsten, omfang fremgår af tegninger. Synlige rørender skal udføres i beton eller sort plast. Eventuel anvendelse af betonbygværk ved udløb fremgår af tegninger Spuling: Spuling udføres af Aarhus Vand. Alle hovedledninger skal spules, før der udføres TV-inspektion. Spuling af ledninger må maksimalt foretages 3 dage før TVinspektionen. Alle løse aflejringer og afsætninger skal oprenses og opsamles med slamsuger. Regn- og spildevands- / fællessystemer i drift skal spules separat, og det oprensede materiale skal i afdrænet tilstand deponeres hver for sig på Marselisborg Renseanlæg.

16 Aarhus Vand A/S Side 16 af 24 Efter spulingen er udført, skal der tilfyldes med rent vand i ledningerne inden TV-inspektionen udføres TV-inspektion: TV-inspektion udføres af Aarhus Vand Aarhus Vand eller dennes TV-entreprenør aftaler med byggemodningsentreprenøren hvornår der kan udføres TV-inspektion af ledningsanlægget. Ingen registreringer større end observationsklasse 0 accepteres, der er dog følgende undtagelser: - PR: Punktreperationer på det nye anlæg accepteres kun efter forudgående aftale. - RB1: Enkeltstående afskalninger i spidsenden af betonrør, som bygherren skønner at være uden betydning for rørets bæreevne, ledningsstrækningens tæthed og funktion. - ST1: Enkeltstående stenrede i betonrør, som bygherren skønner at være kosmetiske fejl uden betydning for ledningens funktion. Entreprenøren skal i hvert tilfælde gennemføre en tæthedsprøvning af strækningen med stenreden. - FS1: Forskudte samlinger accepteres, såfremt vinkeldrejningen ligger inden for de godkendte retningslinier. - DE: Deformation på 3 % accepteres, punktdeformation accepteres normalt ikke. DE1 kan dog accepteres, såfremt der er godkendt anden omkringfyldning end sand. - ÅS2: som skyldes skydemuffer, overgangsstykker og lignende Skydemuffer m.v. skal være registreret i kontroljournalen. Samlingen skal tæthedsprøves. - VA10 %: kan accepteres, såfremt bygherren skønner, at der er tale om strømmende vand. Spildevandsledninger og topstrenge vurderes generelt ikke som ledninger med strømmende vand. Lunker accepteres ikke. Omkostninger til udbedring af eventuelle fejl og kontrol med ny TVinspektion udført af Aarhus Vand afholdes af entreprenøren Brøndrapportering: Udføres af Aarhus Vand Dokumentation af kontrol: Entreprenøren dokumenterer udførte kontroller ved udfyldelse af dagsrapport med eventuelle bilag: - Udførelse af modtagekontrol er angivet i skema. - Udførelse af kontrol af linieføring og koter er angivet i skema. - Trykledninger opmåles af Aarhus Vand i samarbejde med entreprenøren. (X-, Y-, Z-koordinater) opmåles ved alle knækpunkter samt for hver 20 meter - Opmåling af stikledninger ved skel på afløbsplan (X-, Y-, Z- koordinater) afleveres som XML-fil.

17 Aarhus Vand A/S Side 17 af RETABLERING AF LEDNINGSGRAV 6.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter i korte træk følgende typer arbejde: - Levering og indbygning af grundforstærkning. - Retablering af dræn der som følge af kloakarbejder er blevet brudt. - Indbygning af lermembram. - Levering og indbygning af udjævningslag. - Levering og indbygning af støttelag. - Levering (ved plastrør) og indbygning af omkringfyldning. - Indbygning af tilfyldning. - Bortkørsel af overskudsjord. - Genudlægning af muld. 6.2 MATERIALER / MATERIEL Generelt: Alle leverancer af materialer, jord og grus m.m. samt bortkørsel af jord skal dokumenteres ved følgesedler fra leverandør og / eller ved transport-tilladelse. Entreprenøren skal fremsende ny dokumentation for anvendte materialer, hvis der sker en ændring i leverancernes sammensætning eller levering sker fra en anden leverandør Udjævningslag (ved plastrør): Udjævningslag skal overholde følgende krav: - Maksimal kornstørrelse 16 mm. - Indhold af korn mellem 8 og 16 mm må højst være 10 %. - Skarp flint eller tilsvarende materiale må ikke anvendes. - Materialet må ikke være frossent. Der skal påregnes anvendt leverede grusmaterialer Udjævningslag og støttelag (ved betonrør): Materialet skal overholde følgende krav: - Maksimal kornstørrelse 32 mm. - Indhold af korn mellem 16 og 32 mm må højst være 10 %. - Må ikke være frossent. Der skal påregnes anvendt leverede grusmaterialer Omkringfyldning ved fleksible ledninger af plast: Materialet skal overholde krav som angivet under udjævningslag Omkringfyldning ved betonrør: Materialet skal overholde følgende krav: - Maksimal kornstørrelse 64 mm. - Materialet må ikke indeholde stoffer, der er aggressive overfor rørmaterialet. - Må ikke være frossent.

18 Aarhus Vand A/S Side 18 af 24 - Materialet skal kunne komprimeres. Der skal påregnes anvendt sorteret opgravet materiale Vandstandsende membran: Tilfyldning: Tilkørt råjord: Muld: Sten og grus: Dræn: Materialet skal overholde følgende krav: - Velegnet lerfyld (fra ledningsgrav). Materialet skal overholde følgende krav: - Må ikke indeholde større sten, blokke eller asfalt. - Må ikke være klumpet, opblødt eller frossent. - Eksisterende vejbærelag må ikke anvendes. Der påregnes anvendt sorteret opgravet materiale. Materialet skal overholde følgende krav: - Skal være komprimerbart og overholde ovenstående krav til tilfyldning. Materialet skal overholde følgende krav: - Leveret muld skal være god muldjord uden større sten og urenheder. Materialet skal være bakkemateriale (max 15 % flint/kalksten), uknust i følgende sorteringer: - Perlesten, 2 8 mm. - Ærtesten, 8 16 mm. - Nøddesten, mm. - Singels, mm. - Bundsten, mm. - Håndsten, mm. Drænledninger udføres som spiralsnoet pvc-rør med bevikling. Udjævningslag kan under normale omstændigheder anvendes som filtergrus. 6.3 ARBEJDETS UDFØRELSE Retablering af dræn: Eksisterende drænledninger, der er beskadiget ved kloakarbejdet, skal retableres. Kontroltilsynet tilkaldes, hvis det er nødvendigt at tilslutte drænledningen til det nye kloakanlæg.

19 Aarhus Vand A/S Side 19 af 24 Det vil fremgå af tegninger, hvis der er særlige krav til dræn i ledningsgraven / tilslutning af og omlægning af hoveddræn Indbygning af materialer: Det skal sikres, at der ikke sker deformationer og sætninger på omliggende belægninger / bygninger, i forbindelse med arbejdets udførelse. Komprimeringsmateriellets vægt, slagkraft og størrelse skal afpasses efter beskaffenhed, vandindhold og de anvendte lagtykkelser samt den fysiske plads i udgravningen under arbejdets udførelse. Komprimeringen må ikke medføre uacceptable vibrationer på omliggende bygninger Grundforstærkning: Udjævningslag: Kontroltilsynet afgør, i hvilket omfang der skal grundforstærkes, og om grundforstærkningen skal ske ved etablering af lag af sand / singels / nødder / letklinker: - Indhyllet i geotekstil eller - Rent sand eller nødder / singels tilfyldt med sand (skeletjord). Grundforstærkningen udføres i lag af højst 300 mm løs mål, der komprimeres, inden næste lag udlægges. Grundforstærkning indmåles og registreres. Udgravningens bund afrettes inden udlægning af udjævningslaget, eventuelle store sten i bunden fjernes, og stenhullerne retableres som grundforstærkning. Udjævningslaget skal udlægges i hele gravens bredde, også hvor der er geotekstil over singelfyldte render, og afrettes til lagtykkelser på min. 100 mm for cirkulære rør mindre end eller lig med 500 mm, min. 100 mm for cirkulære rør over 500 mm og for rør på fod 50 mm. Udjævningslaget skal komprimeres omhyggeligt og helt ud til gravens sider når der lægges betonrør. Plastrør lægges på et velafrettet ikke komprimeret udjævningslag Omkringfyldning (ved plastrør): Omkringfyldningen skal udlægges i lag på højst 200 mm løst mål og indbygges til 100 mm over rørtop. Materialet til dellagene må ikke tippes eller hældes ned over ledninger. Materialet skal tilføres skiftevis på begge sider af ledningen og udjævnes til samme niveau på begge sider af rørene og komprimeres til de stillede krav, før næste lag udlægges. Der skal komprimeres helt ud til gravens sider.

20 Aarhus Vand A/S Side 20 af Støttelag og omkringfyldning (ved betonrør): For cirkulære stive ledninger af beton skal der indbygges støttelag i en lagtykkelse på: - Dy/10 ved normal understøtning og - Dy/4 ved forbedret understøtning. Rørenes styrke / lægningsdybde afgør understøtningsform (dokumentation for bæreevne skal fremsendes). Støttelaget indbygges i en lagtykkelse på højst 200 mm løst mål. Der anvendes ikke støttelag ved rør med fod. Omkringfyldningen skal indbygges i lag på højst 200 mm løst mål og indbygges til 100 mm over rørtop. Materialet til dellagene må ikke tippes eller hældes ned over ledninger men skal tilføres skiftevis på begge sider af ledningen og udjævnes. Komprimering udføres herefter inden næste lag udlægges. Der skal komprimeres helt ud til gravens sider Vandstandsende membran: Tilfyldning: Der skal etableres membran pr. ca. 100 m i lerjord, kontroltilsynet kan dog nedsætte intervallet mellem membraner. Membranen etableres i en bredde af min. 1,0 m fra udgravningens bund til underkant tilfyldning og udlægges i lag af højst 300 mm løs mål. Der komprimeres som de omkringliggende lag, inden næste lag udlægges. Materialet til membran må ikke tippes eller hældes ned over ledningen, men skal tilføres skiftevis og til samme niveau på begge sider af rørene, før det komprimeres. I befæstede arealer foretages tilfyldning til underkant bundsikringslag og i ubefæstede arealer foretages tilfyldning til underkant af muldlag. Tilfyldningen skal udføres umiddelbart efter, at ledningerne er lagt og med den bedst egnede del af den opgravede råjord sorteret for sten. Hvis råjorden har en sådan beskaffenhed, klumpet, opblødt, frosset eller muldholdigt, at den ikke kan opfylde de stillede krav til indbygning, kontaktes kontroltilsynet. Tilfyldning skal indbygges i udgravningens fulde bredde og i lag af højst 300 mm løs mål, udjævnes og komprimeres, inden næste lag udlægges. Ved komprimering skal der tages hensyn til, at ledningsanlæg ikke bliver beskadiget. Råjordsplanumet skal komprimeres overalt i dens fulde bredde og afrettes med en tolerance på +/- 20 mm i befæstede arealer. Øvrige arealer +/- 50 mm. Afvigelsen må ikke være ensidig. Overfladen skal være reguleret og afglattet til en sådan jævnhed, at der ikke kan forekomme væsentlige vandsamlinger.

21 Aarhus Vand A/S Side 21 af Overskudsjord. Bortkørsel af overskudsjord udføres i takt med arbejdets udførelse, det skal dog tilstræbes, at der ligger et depot af egnet overskudsjord på arbejdspladsen således, at omfanget af udskiftning med tilkørt materiale minimeres Muldbelagte arealer: 6.4 KONTROL Der udlægges muldjord som før afrømning dog aldrig mindre end 150mm. Mulden reguleres og finplaneres. Alle fremmedlegemer fjernes Komprimeringskontrol: Der skal udføres komprimeringskontrol for dokumentation af kravene til indbygning af jord, sand og grus er overholdt. Komprimeringskontrollen skal udføres ved hjælp af enten sandefterfyldning eller isotop måling (Troxler) i følgende omfang: - Støttelag (1 kontrolafsnit). - Omkringfyldning (1 kontrolafsnit for plastrør og 1 kontrolafsnit for betonrør). - Tilfyldningszonen mindre end 2,0 m under eksisterende terræn (1 kontrolafsnit pr. 500 m 2 retableret areal). I hvert kontrolafsnit udføres en prøveserie bestående af 5 markprøver udtaget i ensartet jord samt udførelse af et indstampningsforsøg for fastlæggelse af referenceværdi. En af prøverne i hver prøveserie skal udtages ved en brønd. Indstampningsforsøget udføres fra materialer indsamlet ved de 5 markprøver (opblandes). Kontrolafsnit kan udføres over flere ledningsstrækninger. Måleområderne nummereres fortløbende med start nr. 01. Placeringen af punkter, hvor komprimeringsmåling er udført, skal registreres efter følgende princip: - Centerlinien for den dybest liggende ledning i ledningsgraven. - Afstanden ud fra centerlinien måles fra nedstrøms brønd, der benævnes st Afstanden fra centerlinien (udstik) til målepunktet måles vinkelret på centerlinien. - Dybden under eksisterende terræn ved målepunktet måles fra eksisterende terræn. For en prøveserie kan komprimeringskravet anses for opfyldt, når gennemsnittet af komprimeringsgraderne fra en prøveserie er større end eller lig med de stillede komprimeringskrav, og ingen enkeltværdi er mindre end 3 procentpoint under denne værdi. For råjord med en aktuel vandprocent, der er forskellig fra råjordens optimale vandprocent, kan komprimeringskravet anses for opfyldt, når ingen af prøvernes komprimeringsgrad er mindre end 1 procentpoint under den optimale komprimeringsgrad, det aktuelle vandindhold tillader.

22 Aarhus Vand A/S Side 22 af 24 Kravværdierne for komprimering i befæstet areal er: Indbygningslag Materiale Komprimeringskrav Dybde under eksisterende terræn 2,0 m > 2,0 m Støttelag Sand 94 % 94 % Omkringfyldning Sand 100 % 97 % Ler 97 % 94 % Tilfyldning (vej) Sand 100 % 97 % Ler 97 % 94 % De talmæssige komprimeringskrav er for sandefterfyldning angivet som middel % - standard proctor værdi, uden reduktion for indhold af partikler over 16 mm og gældende for kørebanearealer. For materialer, der indeholder mere end 25 vægtprocent større end 16 mm, skal laboratoriereferenceforsøg altid være vibrationsindstampning. Ved fortovs- og stiarealer samt i ubefæstede arealer kan de talmæssige komprimeringskrav reduceres med 2 procentpoint. Ved anvendelse af Isotop-metoden kan de talmæssige komprimeringskrav reduceres med 2 procentpoint, dog 3 procentpoint for stabilt grus. I ubefæstet areal / tilfyldning skal komprimeringen være som før opgravning. Der skal udtages prøver i tilfyldningszonen mindre end 2,0 m under terræn. Kravværdi fastlægges ved udtagning af et tilsvarende antal komprimeringsprøver i intakt jord langs udgravningen (i råjordsplanum) og at afvigelsen for prøveserierne er mindre end +/- 3 procentpoint (bemærk at komprimeringskravene for vejanlæg kan være større). Der udføres ikke komprimeringskontrol i genbrugsasfalt (asfaltgranulat) Dokumentation af kontroller: Entreprenøren dokumenterer udførte kontroller ved udfyldelse af dagsrapport med følgende bilag: - Følgesedler / transporttilladelser for bort-/tilkørt materiale. - Opmåling af eventuel grundforstærkning er angivet i skema. - Udførte komprimeringskontroller er angivet i skema. Kontroltilsynet kan kræve at blive orienteret om udførelse af følgende arbejder, for at forlange disse godkendt, før arbejdet fortsættes: - Råjordsplanum er udført.

23 AARHUS VAND Bilag A Projekt Identifikation for entreprisen, organisationsplan 0 Som udført dokumenter og efterkontrol Afløbsplaner med indmåling af stik, krydsende 1 kabler/ledninger/dræn og registrerede ændringer Ansøgninger / tilladelser / korrespondance TV-inspektion 2 Tæthedsprøvning: Ledninger, brønde 3 Linieføring og koter 4 Indmåling af felter med genbrugsasfalt 5 Komprimeringskontrol: Stabilt grus, bundsikringslag, tilfyldning, omkringfyldning, støttelag. Sigteanalyser. Proctorforsøg 6 Udførelseskontrol Dagsrapport 7 Ubundne bærelag, lagtykkelse: Stabilt gruslag, bundsikringslag 8 Indmåling af grundforstærkning / udskiftning af jord 9 Registrering af anvendt beton og armering, følgesedler 10 TV-stikledninger ude af drift, rapporter 11 Fotos af kabel- og ledningsophæng 12 Modtagekontrol Rør og brønde, følgesedler 13 Sand- og grusmaterialer: Stabilt gruslag, bundsikringslag, omkringfyldning, støttelag, følgesedler. 14 Materiale / materiel dokumentation Typegodkendelse for anvendt materiel 15 Beregning af afstivning, kørebroer, opbinding af kabel-og ledningsanlæg 16 Andet 17 KS-program Ansvar og beføjelser, kontrolplaner 18

24 AARHUS VAND Entreprenør: TÆTHEDSPRØVNING EFTER DS 455. Tæthedsklasse Lempet / Normal / Skærpet / Speciel Tegning nr.: Initialer.: Bilag B Sags navn Ledning Fra brønd nr. Til brønd nr. Tæthedsklasse Rørtype Rørdimension mm. Brønde Brønd nr. Tæthedsklasse Brøndtype Brønddimension mm. Ledningslængde m. Brøndhøjde m. Grundvandsstanden m. Grundvandsstanden m. Prøvetid min. Tilladt trykfald kpa Prøvetryk kpa Afslut. prøvetryk kpa Prøvens trykfald kpa Prøvetid min. Tilladt trykfald kpa Prøvetryk kpa Afslut. prøvetryk kpa Prøvens trykfald kpa Tilladt tilført vand l. Tilladt tilført vand l. Tilført vand l. Tilført vand l. Bemærkninger: Ovennævnte tæthedsprøve er udført i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings Norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS 455 dato: Entreprenør:

25 AARHUS VAND Bilag B Vejledning: Tæthedsprøvning efter DS 455. Der skal udføres tæthedsprøve i henhold til DS 455 efter angivet tæthedsklasse.. Tilsynet udpeger de enheder der skal tæthedsprøves. Brøndstrækninger / brønde samt tæthedsklasse registreres inden prøvningen påbegyndes. Entreprenøren kan efter ønske få fastlagt flere prøveafsnit. Tilsynet skal have mulighed for at deltage ved udførelsen af tæthedsprøverne samt registrere og godkende de opnåede resultater. Såfremt den tilsynsførende skønner, at der er behov for flere enheder i et parti end normen anviser, udpeger den tilsynsførende disse enheder til prøvning. På det enkelte kontrolniveau er kravet til det færdige ledningsanlægs tæthed det samme uanset materialevalget. Dele af et afløbssystem kan henføres til en andet tæthedsklasse end det for systemet generelt gældende. Tilsynet eller dennes repræsentant skal ved tæthedsprøvninger. Skemaet dateres med den dato, hvor alle de i approbationen og/eller de af miljøkontoret stillede krav til tæthedsprøvning er opfyldt. Formanden fra entreprenørfirmaet underskriver som en bekræftelse på, at tæthedsprøverne er udført i overensstemmelse med de i DS 455 stillede krav.

26 AARHUS VAND Bilag B Entreprenør: MODTAGEKONTROL. Rør, brønde, formstykker. Dato: Initialer.: Sags navn Leverandør Følgeseddel nr.: Materiale t er: Rørsystem. Beton Plast Præfabrikeret: Beton: PVC: PP: PE: - mærket VA - godk. DS - mærket Dimension. Ledninger. Brønde mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Mm mm mm mm mm Skader Ledninger Brønde Bemærkninger: Ja Nej Ja Nej Revner Stensamlinger Geometri Misfarvninger Samlingsmaterialer Øvrige skader Banket til top øverste rør

27 AARHUS VAND Bilag B Vejledning: Modtagekontrol Der udfyldes et skema pr. leverande. En leverance betragtes som leverancer pr. døgn. Følgesedlerne skal oplyse om: Navnet på leverandøren, leverancens art og mængde. Datoen for leverancens levering på arbejdspladsen. Der skal være følgeseddel på alle væsentlige leverancer til arbejdspladsen og kopi af disse indsættes om bilag i kontroljournalen. Leverancens art afkrydses i de relevante positioner. Bliver der returneret / kasseret leverancer eller dele af leverancer registreres dette med oplysning om deponering på arbejdspladsen eller returnering. Skader på leverancer skal registreres og varer der umiddlebart kasseret mærkes med farve både ud- og indvendigt samt henstilles adskilt fra øvrige leverancer. Dersom en betonvare er beskadiget på overflader eller kanter, kan en omhyggelig reparation med godkendt fugtbestandig mørtel tillades, såfremt betonvarens funktionsduelighed ikke nedsættes. Udbedring af revner og andre for betonvarernes funktion væsentlige beskadigelser, må ikke finde sted. Det er således først og fremmest et krav, at en reparation ikke må nedsætte produktets funktionsduelighed. Såfremt betonvarer skal repareres, kontaktes leverandøren for oplysning om reparationsområde og materialer. Reparation af betonrør, brønddele og formstykker skal udføres af specialister. Ligeledes må det kræves af reparationsmaterialer, at det skal være af bedre kvalitet (styrke, vedhæftning, bestandighed og tæthed) end betonen i det beskadigede emne. Ledningstræk / Brønde, hvor der indgår emner der er repareret, skal tæthedsprøves.

28 AARHUS VAND Bilag B Entreprenør: KOMPRIMERINGSKONTROL Tegning nr.: Initialer.: Sags navn: Gade Fra brønd til brønd Ledningsgrav Tilfyldning Omkringfyldning Støttelag, grus Andet Retablering: Stabilt grus Bundsikringslag Råjordsplanum Ubefæstet areal Målemetode: Isotopmetode Sandefterfyldning Dato Afstand fra brønd Udstik Til højre Til venstre Dybde under terræn Lab. nr. Laboratorieprøve Markprøve Kompri merings- Optimal vandindhold Vandindhold Max tørrumvægt Våddensitet Tørdensitet Vandindhold m m m m kg/m 3 % kg/m 3 kg/m 3 kg/m 3 % grad målt (beregnet) % st. proctor Max. komprimeringsgrad ved aktuel vandindhold % st. proctor Bemærkninger: Middelværdi > Minimumsværdi >

29 AARHUS VAND Bilag B Vejledning. Komprimeringskontrol. Strækningen der kontrolleres registreres med både brøndstrækning og gadenavn. Det afkrydses om kontrollen omfatter prøveudtagning i ledningsgrav eller ved retablering samt materiale for kontrol. Målemetode afkrydses. Placeringen af den aktuelle prøve registreres ved afstand fra nedstrømsbrønd, afstand fra centerlinie mellem de to brønde, udstik til højre eller venstre samt dybde under terræn. De målte / beregnede værdier registreres i skemaet. Max. komprimeringsgrad ved aktuel vandindhold registreres kun hvis prøven ikke kan overholde kravværdier i henhold til beskrivelsen på grund af et for stort vandindhold. Hvis vandindholdet er for lille udføres vanding og ny måling udføres.

30 AARHUS VAND Bilag B Entreprenør: GRUNDFORSTÆRKNING Tegning nr.: Initialer.: Sags navn Udlagte felter med grundforstærkning på gade Fra brønd Til brønd Lagtykkelse Startpunkt Slutpunkt Bemærkninger Afstand Bredde Afstand Bredde m m m m m

31 AARHUS VAND Bilag B Vejledning: Grundforstærkning (udskiftning af tilfyldning mm.). Strækningen der kontrolleres registreres med både brøndstrækning og gadenavn. Den udlagte lagtykkelse angives. Startpunkt angives fra nedstrømsbrønd med angivelse af udlagt bredde. Slutpunkt angives fra nedstrømsbrønd med angivelse af udlagt bredde. Hvis der sker en ændring i bredde eller lagtykkelse på strækningen skal der indsættes mellempunkter for registrering af udført mængde.

32 AARHUS VAND Bilag C Gummimanchetter til brug i forbindelse med etablering af grenrør

33 AARHUS VAND Bilag C Dimensions- og materialevalg ved punktreparationer og grenrør Eksisterende rør *** Punktreparation / Grenrør Di (mm) Beton Ler PVC / PP Di (mm) 100 * * 110 glat PVC kl S * 160 glat PVC kl S * * 160 glat PVC kl S * * 200 glat PVC kl S ** * * 250 glat PVC kl S * * 250 glat PVC kl S * * 315 glat PVC kl S * 315 glat PVC kl S * 400 glat PVC kl S * 400 glat PVC kl S * 500 glat PVC kl S * 500 glat PVC kl S * 500 glat PVC kl S * 560 glat PVC kl S 505 ** Her anvendes Forsheda Aarhus model. *** Ved plastrør anvendes samme dimension og materiale som eksisterende. Det skal præciseres, at spids- og muffeende skal renskæres, inden det tilpassede ledningsstykke eller grenrør indsættes.

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Overtagelse Forudsætningen for overtagelse af et privat spildevandsanlæg er, at bestemmelserne

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP)

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP) ####### Projekt: Entreprise: Anlægsentreprisen Udbudskontrolplaner (UKP) ENTREPRENØR Den 22. december 2016 Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Rydning 3 2.2

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Projektgennemgang Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 35 ansatte Nøgletal Et renseanlæg, 420.000 PE 1000 km ledninger 690 km hovedledninger - 70% separeret og 30% fællesledninger

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

AFVANDING VEJE. Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 1 VÅDOMRÅDEPROJEKT HUND SØ ENTREPRISE 2 VÅDOMRÅDEPROJEKT BISKÆRET ENTREPRISE

AFVANDING VEJE. Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 1 VÅDOMRÅDEPROJEKT HUND SØ ENTREPRISE 2 VÅDOMRÅDEPROJEKT BISKÆRET ENTREPRISE UDBUDSFORSKRIFT 31.08.2015 ERFARINGSOPSAMLING VEJE AFVANDING Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 1 VÅDOMRÅDEPROJEKT HUND SØ ENTREPRISE 2 VÅDOMRÅDEPROJEKT BISKÆRET ENTREPRISE Udskrift den 31-08-2015 November

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Opgaver i lægningsbestemmelser

Opgaver i lægningsbestemmelser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver i lægningsbestemmelser Undervisningsministeriet. 10. marts 2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

Udbudskontrolplan - UKP Indhold

Udbudskontrolplan - UKP Indhold Indhold 1 Kvalitetssikring og kontrol 2 1.1 Grundlag for arbejder 2 1.2 plan 2 1.2.1 af jordarbejder 2 1.2.2 Dokumentation af jordarbejde 3 1.3 af ledningsarbejder 4 1.3.1 Dokumentation af ledningsarbejder

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Standard Betingelser 2013 Anlægsentreprise

Favrskov Spildevand A/S. Standard Betingelser 2013 Anlægsentreprise Favrskov Spildevand A/S Standard Betingelser 2013 Standard Betingelser 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Særlige betingelser (SB)... 1 1.1 Grundlag for arbejdet... 1 1.2 Arbejdsplads/- areal... 1 1.3 Forsyninger...

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm UPONOR INFRSTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm 05 2011 61005 Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Ny kantine og kompetencecenter Dato: Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 13.1 ARBEJDETS OMFANG GENERELLE BESTEMMELSER OG OPLYSNINGER 2

Ny kantine og kompetencecenter Dato: Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 13.1 ARBEJDETS OMFANG GENERELLE BESTEMMELSER OG OPLYSNINGER 2 DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER ARBEJDSBESKRIVELSE KLOAKARBEJDER Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - BRØNDE OG LEDNINGER 22. NOV 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - BRØNDE OG LEDNINGER 22. NOV 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 A01 NEDLØBSBRØNDE Nedløbsbrønde er brønde med rist, for nedløb af overfladevand. En nedløbsbrønd fungerer som afvandingspunkt for et givet område, idet nedløbsbrønden

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Midlertidig udledningstilladelse

Midlertidig udledningstilladelse Midlertidig udledningstilladelse Udledning af oppumpet grundvand til eksisterende vandløb/drænledning ved etablering af Bassin før U303 og 6 storparceller i Vinge By, Deltakvarteret. Tilladelse meddelt

Læs mere

ODDENSE SEPARATKLOAKERING. Torsdag den 2. juli 2015, kl. 19.00 21.00

ODDENSE SEPARATKLOAKERING. Torsdag den 2. juli 2015, kl. 19.00 21.00 ODDENSE SEPARATKLOAKERING. Torsdag den 2. juli 2015, kl. 19.00 21.00 DAGSORDEN. Velkomst og præsentation Separatkloakering Kloakprojektet: Arbejde i offentlige arealer Arbejder på egen grund Sikringstiltag

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler SYSTEMBROCHURE EUR Rør brønde kegler dæksler Indholdsfortegnelse: Side Overordnet præsentation... 3 Nye europæiske standarder... 5 Produktpræsentation EURO Cirkulære rør... 6 EURO-Fittings... 7 EURO-Fodrør...

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen Acceptkriterier Beton og plastledninger Morten Steen Sørensen Betonledninger Acceptkriterier baseret på de observationer, der fremkommer ved at udføre en TVinspektion i nyanlagte ledninger af beton. Observationer

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Indhold. Bygherrevejledning, vandforsyning

Indhold. Bygherrevejledning, vandforsyning Indhold Indledning... 2 Anmeldelse... 3 Grundlag for installations arbejder... 3 Grundlag for ledningsarbejder i jord... 3 Forberedende arbejde... 3 Materialer og dimensioner... 4 Ledningsarbejder... 4

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

DANVA. TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013. Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen. Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita

DANVA. TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013. Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen. Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita DANVA TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013 Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita Præsentation 2 Johnny Kristensen Kontorleder og Projektleder Grontmij A/S

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape 2, 8362 Hørning Parcel nr.: 77 Figur 1 Situationsplan 1:1000 Baggrund Parcel

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 7-14, som blev modtaget på mail den 15. maj 2012, kl. 14:27.

Besvarelse af spørgsmål 7-14, som blev modtaget på mail den 15. maj 2012, kl. 14:27. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 25. maj 2012 Jesper Glargaard jgl@vd.dk 7244 3729 Til de bydende på 1435.800 Ledningsarbejder M14 HELSINGØRMOTORVEJEN ENTREPRISE 1435.800 LEDNINGSARBEJDER RETTELSESBLAD

Læs mere

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Indhold Sortiment Prisliste Side Uponor Spildevandssystemer... 5-32 Uponor Brøndsystemer... 33-54 Uponor Regnvandssystemer... 55-72 Uponor Trykrørssystemer...

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Januar 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Bindinger... 1 1.1.2 Søens tilstand...

Læs mere