Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)"

Transkript

1 Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle Viborg Tlf.: OK A.M.B.A. Åhave Parkvej Viby J Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Sagens oplysninger Region Midtjylland har i forbindelse med en boligundersøgelse på ejendommen Bredgade 24, 7470 Karup, påvist en jordforurening tæt ved en af OK s benzintanke (T9). Forureningen er påvist i B4 (se figur 1), og overskrider miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium med op til en faktor 34. Dato: Sagsnr.: 13/70693 Sagsbehandler: vpag3 Direkte tlf.: De konstaterede kulbrintekoncentrationer er på 580 mg/kg TS i 1,0 m.u.t. og mg/kg TS i 1,5 m.u.t. Figur 1: Placering af boligundersøgelsens boringer (B) og poreluftsonderinger (PL) omkring den aktuelle to-rums beholder (T9), hvor der i håndboring (B4) er konstateret jordforurening med kulbrinter. 1

2 OK overtager driften af anlægget i 2006 og opgraderer anlægget i henhold til Benzinstationsbekendtgørelsen 1. I den forbindelse etableres bl.a. ny påfyldningsgrube, nye brændstofrør overalt, overfyldningssikring af tankene, nye brøndkarme, elektronisk pejleudstyr og lækagealarm, samt støbte pladser omkring påfyldningsgruben og pumpestanderne. Endvidere etableres automatisk, tidsstyret tørholdelse af inspektionsbrønden ved etablering af en trykluftdrevet pumpe, der har afløb til anlæggets benzinudskiller via afløbet i påfyldningsgruben. Tæthedsprøvning af tanke og rørføringer Viborg Kommune aftaler med OK, at der bliver foretaget tæthedsprøvning af benzintanken samt rørføringer. Kommunen modtager den 22. oktober 2013 dokumentation på, at samtlige tanke er tætte. Undersøgelsespåbud Viborg Kommune meddelte den 4. september 2013 et undersøgelsespåbud om, at OK a.m.b.a. skulle foretage en forureningsundersøgelse 2. Kommunen lavede partshøring forinden meddelelse af undersøgelsespåbuddet, efter forvaltningslovens 19, stk. 1. Partshøringen gav ikke anledning til bemærkninger. Forureningsundersøgelse Viborg Kommune modtog den 13. maj 2014 en undersøgelsesrapport fra DGE (Miljøteknisk undersøgelse samt etablering og drift af afværgepumpning). Påvist benzinforurening Der er påvist kraftig benzinforurening i DGE1 og DGE2 med kulbrinter i 2 meters dybde på henholdsvis mg/kg TS og mg/kg TS. DGE anslår mængden til ca. 20 kg indenfor membranen. Gennemboringen af miljømembran I forbindelse med undersøgelsen, er der sket gennemboring af den udlagte miljømembran. Gennemboringen af miljømembranen har forårsaget, at kraftigt benzinforurenet vand omkring tanken (Tank 9) er trængt ned til grundvandet udenfor membranen. Kilden til den konstaterede forurening er ikke fundet, men forureningens overflade ligger højere ved den østlige ende af tanken, ligesom også forureningens intensitet er kraftigst her. Gennemboringen af membranen er sket i 2,25-2,45 meters dybde. DGE har efterfølgende forsøgt afpropning fra top filter og henover hullet i membranen med opslemmet bentonit. Boringen anvendes efterfølgende til afværgepumpning. Desuden etableres en pumpe til at holde vandstanden indenfor membranen lavere end hullet i membranen ved DGE1. Indholdet af kulbrinter i grundvandet er faldet fra µg/l (oktober 2013) til 84 µg/l (maj 2014). DGE anbefaler, at afværgepumpningen fortsætter indtil august, hvor der foretages en vurdering af, hvorvidt afværgepumpningen kan indstilles permanent. Figur 2 viser forureningens udbredelse. 1 Bekendtgørelse nr. 555 af 9/ om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg 2 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) nr af 4/

3 Figur 2: Placering af benzinforurening omkring tanken T9, indenfor membranen Geologi og grundvandsforhold Tankstationen ligger i et område med grundvandsinteresser (OD) og udenfor indvindingsopland til nuværende vandværksboringer. Vandspejlet er fritliggende og befinder sig i 2,5-3 meters dybde under tankstationen. Strømningsretningen er lokalt sydlig og ellers sydvestlig. Der er ingen sekundære grundvandsforekomster i området. Den nærmeste vandindvindingsboring er hos Karup Kartoffelmelsfabrik ca meter væk. Vandindvindingsboringen ligger nedstrøms det forurenede område. Kommunen vurderer, at forureningen er sket efter 2006 I forbindelse med forureningsundersøgelsen er der påvist kraftig benzinforurening i DGE1 og DGE2 med kulbrinter i 2 meters dybde på henholdsvis mg/kg TS og mg/kg TS. Der er ikke analyseret prøver fra 0,5-2.0 m.u.t. Ifølge undersøgelsesrapporten er der konstateret benzinlugt og kraftige PID-udslag i 1,5 m.u.t. både i DGE1og DGE2. Desuden er der konstateret PID udslag i 1 m.u.t. både i DGE1 (>2000) og DGE2 (3200), og tydelig lugt af benzin i øverste jordlag (besigtigelse den 15. juli 2013), hvilket indikere, at benzinforureningen også vil være at finde 1 m.u.t. OK overtager driften af anlægget fra DK-Benzin i 2006 og opgraderer anlægget i henhold til Benzinstationsbekendtgørelsen (jf. side 2 og figur 3 ). Hvis den påviste forureningen var sket inden 2006, er det Kommunens opfattelse, at forureningen ville være opdaget i denne forbindelse. 3

4 Figur 3: Foto fra OK s renovering af anlægget i Membranen eller dele af den ses i udgravningen (hvide pile) under den gamle påfyldningsgrube (rød pil) mellem to-rums beholderen øverst i billedet (nord) og anlæggets to øvrige tanke på henholdsvis 8 og 15 m 3 nederst i billedet. Viborg Kommune vurderer på den baggrund, at forureningen er sket efter at OK har overtaget driften af anlægget i Forvarsel om oprensningspåbud Kommune vurderer fortsat, at den konstaterede forurening på ca. 20 kg benzin indenfor membranen vil kunne udgøre en risiko for grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Forureningen bør derfor fjernes eller afværges. Viborg Kommune har den 10. juli 2014 forvarslet et oprensningspåbud efter jordforureningslovens 41, om at OK a.m.b.a. skal få foretaget en oprensning af den konstaterede forurening. Oprensningspåbud Viborg Kommune påbyder hermed: At OK a.m.b.a. indsender forslag til afværgeprojekt, som kan fjerne den konstaterede forurening i jorden omkring T9 og genoprette den hidtidige tilstand. At OK a.m.b.a. sikre, at membranen under T9 er tæt, så der ikke fremadrettet sker udsivning af benzinforurenet vand. At afværgepumpningen fortsættes indtil koncentrationerne af kulbrinter og letflygtige aromater er under grundvandskvalitetskriteriet Hvis der efterlades en restforurening, skal rapporten indeholde en dokumentation af, at restforureningen med en høj grad af sikkerhed ikke udgør en aktuel eller potentiel risiko for miljø- og sundhed. 4

5 Forslag til afværgeprojekt skal være indsendt til Viborg Kommune inden den 3. november Viborg Kommune vil på baggrund af rapporten vurdere, om oprensningspåbuddet er opfyldt, så sagen kan afsluttes, eller om der er behov for yderligere afhjælpende foranstaltninger. Partshøring Partshøringen udløb den 11. august Viborg Kommune har modtaget følgende bemærkninger til forvarslet fra OK: 1. I varslets afsnit om Undersøgelsespåbud, fremgår det at Viborg Kommune den 4. september 2014 meddelte undersøgelsespåbud. Det skulle nok være 2013 i stedet for. 2. Allerede inden forureningsundersøgelsens udførelse, var der drøftelse mellem Viborg Kommune, DGE og OK, ang. membranens udbredelse. Normalt når OK foretager mærkeskifte på stationer, i dette tilfælde fra DK- Benzin til OK Benzin, foretager vi også en forureningsundersøgelse. Ved mærkeskiftet i 2006 blev det besluttet ikke at udføre denne undersøgelse, alene på grund af membranens placering og omfang ikke er nøjagtigt kendt. Ved enhver undersøgelse der omfatter boringer, vil en punktering af membranen være kritisk, såfremt der findes vandbåren forurening inden for membranen! På trods af dette forhold, blev den nye undersøgelse iværksat. 3. Som det fremgår af både DGE s rapport, og varslet om oprensningspåbud, er der konstateret forurening fra omtrent 2m dybde, og PID udslag fra omtrent 1m dybde. Kommunens vurdering af at forureningen er sket efter 2006, baseres udelukkende på at OK i 2006 udførte arbejde på stationen, og derved burde have opdaget forureningen. Imidlertid viser billederne i både DGE s rapport, og varslet om oprensningspåbud, at der netop ikke blev udført arbejder dybere end til overkant tanksvøb, og derfor har OK ikke opdaget forureningen i Det virker meget usandsynligt at der efter opgradering af stationen til BEK555 s standard, skulle være sket et udslip! Som varslet om oprensningpåbud også angiver, blev der lavet ny påfyldningsgrube, nye salgspladser, nye dobbeltvæggede produktrør, overfyldningssikring samt elektronisk lækage-detektion (også kendt som pejleudstyr, men det er bare en velkommen sideeffekt af lækage-detektionen!) Disse tiltag, som er i overensstemmelse med gældende lovgivning udarbejdet i samarbejde mellem Miljøstyrelsen, EOF m.fl., og i øvrigt er udført på alle landets detailsalgsanlæg, må betragtes som værende tilstrækkeligt til at Viborg Kommune og OK, uden yderligere indikationer på spild/uheld siden opgraderingen, bør kunne betragte anlægget som havende været tæt siden 2006! 5

6 5. Forureningen er beliggende inden for en tilsyneladende tæt membran (i hvert fald inden punkteringen!), hvilket understøttes af DGE s rapport. Alene dette forhold, gør at forureningen med nogen sikkerhed ikke udgør en aktuel eller potentiel risiko for miljø og sundhed. Vigtigheden af en oprensning inden for denne membran, sammenholdt med omkostningerne, mener OK derfor ikke overholder proportionalitetsprincippet. Det er således OK s påstand at: Forureningen allerede fandtes i 2006, og OK mener ikke Viborg Kommune har bevisliggjort andet. Forureningens trussel mod miljø og sundhed er enten meget lille, eller ikke-eksisterende. Hvad angår den forurening der er opstået uden for membranen, på grund af punkteringen af membranen ved udførelse af undersøgelsespåbuddet, der fortsætter OK naturligvis afværgen som beskrevet af DGE, og revurderer sagen sidst på sommeren/først i efteråret. Kommunens bemærkninger: ad 1) Er rettet. ad 2) Grundejer, Morten Wethje Staun har oplyst til Kommunen, at han ikke var bekendt med at forureningsundersøgelsen ikke var blevet lavet. Han var i den tror, at undersøgelsen blev udført i forbindelse med mærkeskiftet, og at grunden var ren ved overdragelsen. Det var først da Regionen igangsatte boligundersøgelsen, at grundejer blev bekendt med denne oplysning. ad 3) Viborg Kommune var den 15. juli 2013 på besigtigelse på OK. Lene Petersen, Region Midtjylland, Anders Damgaard Jensen, DGE samt grundejer, Morten Wethje Staun var til stede. DGE udtog jordprøver (håndboring), samme sted, hvor der blev påvist meget høj kulbrintekoncentration i poreluften (PL4). Allerede ved gennemboring af den øverste fyldjord, kom der en kraftig benzinlugt. Analyseresultaterne påviste kulbrinteforurening i 1 m.u.t. og 1,5 m.u.t. (primært i intervallet C6-C15). Kommunen vurderer på baggrund af besigtigelsen og den kraftige benzinlugt, at hvis forureningen var der i 2006, burde OK/entreprenøren have opdaget forureningen i forbindelse med gravearbejdet, og i den forbindelse burde OK/entreprenøren straks have anmeldt den til Kommunen. ad 4) Kommunen er enig i, at opgradering af OK tankstationen i forhold til BEK555, burde være medvirkende til en mindsket fare for udslip, men opgraderingen giver ikke 100% sikkerhed mod uheld. 6

7 ad 5) Membranen er udlagt i forbindelse med nedgravning af T9 i Der er siden foretaget forskellige ændringer og moderniseringer på anlægget, hvorfor det er uvist, om membranen forsat var funktionsdygtig inden den i forbindelse med forureningsundersøgelsen blev gennemboret. DGE har efterfølgende foretaget tætning af membranen med bentonit. Kommunen mener ikke, at tætning af en plastikmembran med bentonit er en optimal løsning, og vurderer, at der med stor sandsynlighed vil ske udsivning af forurenet vand fra membranen. Der er konstateret en uacceptabel benzinforurening såvel indenfor som under membranen. OK har ikke udarbejdet forslag til eller prisoverslag på en oprensning/afværge, så Kommunen har derfor ikke taget stilling til det kommende afværgeprojekt. Lovgrundlag: Påbuddet meddeles efter Jordforureningslovens 41. Klagevejledning: Ifølge Jordforureningslovens 82 kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: afgørelsens adressat, OK a.m.b.a., Åhave Parkvej 11, 8260 Viby. enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, og Sundhedsstyrelsen. En eventuel klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og fremsendes til Viborg Kommune, Virksomhedsmiljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Klagen skal være Kommunen i hænde senest 4 uger efter at påbuddet er meddelt. Civilt søgsmål Afgørelsen kan i følge Jordforureningslovens 87, stk. 1 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 12 måneder efter, at påbuddet er meddelt. Hvis påbuddet påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 12 måneder efter at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger. Aktindsigt Viborg Kommune skal gøre opmærksom på, at der fortsat er aktindsigt. Med venlig hilsen Annette Gerlif Civilingeniør Kopi til: OK a.m.b.a., Thomas Storgaard Region Midtjylland 7

8 Region Midtjylland, Lene Petersen Embedslægerne Midtjylland Grundejer, Morten Wethje Staun - 8

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)).

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). B031S01Y - KUH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). 22. afd. nr. B-3

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som

Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som Påbud om undersøgelse i forbindelse med konstatering af jordforurening, på ejendommen matr. nr. 1a Slangerup, Ringsted Jorder, Ejlstrupvej 140-142, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed påbud

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. marts 2014 Sagsnr.: 09.08.35-P19-1-13 19 tilladelse Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Matr. nr. 2dk, 2di, 2dh 2df og 1l Ilskov By, Ilskov

Læs mere

KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse

KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hans Ingemann Nielsen Maglehøjvej 24 Varpelev 4652 Hårlev KOPI Dato Journal nr. 10-04-2015 08/2381 Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hermed fremsendes tilladelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE Advokat (H) Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 RESUMÈ Det er nu mere end 8

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere