Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning"

Transkript

1 RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.18 VVS-installationer

2 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.18 VVS-installationer HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Roms Hule Vejle Tlf.: Sagsnr.: Dok.nr.: A.18 Revision: Dato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: CCH LJF JGM

3 Indholdsfortegnelse Side : 1/63 Udarbejdet: CCH Kontrolleret: LJF Godkendt: JGM Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Integration af anlæg Indregulering, prøvning og idriftsætning Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt Referencer Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Kontrol Bygningsdelsbeskrivelser Afløb Tagafvandingssystem med indvendige tagnedløb Rustfrie stålrør og fittings for vandinstallation PEX-rør mv. for vandinstallationer Armaturer - brugsvand Målere - brugsvand Fjernvarme og varmestyring Hovedfordelingsledninger for varme PEX-rør, varme Armaturer - varme... 43

4 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Pumper - varme Målere - varme Brugsvandsvekslerunit Radiatorer Huller Sanitet og tilbehør Demontering og bortskaffelse Bilag 1 Udbudskontrolplan... 61

5 1. Orientering Side : 3/63 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.410, Basisbeskrivelse vvs er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: Basisbeskrivelser: bips B2.480, Basisbeskrivelse Teknisk Isolering Arbejdsbeskrivelser: Teknisk Isolering (480)

6 2. Omfang Side : 4/63 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til efterfølgende beskrivelse, Be10-beregninger samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor det helt entydigt, f.eks. ved anvendelse af ordet eksklusivt, betyder dette at ydelsen er uden for entreprisen. Alle koblingsledninger forsynes med individuel afspærringsventil ved afgrening fra forsyningsledning eller fordelerrør. Der gøres opmærksom på trange pladsforhold i skakte. Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejder: Demontering Alle eksisterende vvs installationer skal demonteres og bortskaffes. Omfanget skal konstateres på pladsen. Der, hvor der måtte komme eksisterende installationsrør op fra gulv, loft eller vægge, som skal demonteres (ikke bruges fremover) lukkes gennemføringerne/hullerne, så de får den samme egenskab over for brand og lyd som den bygningsdel, som de måtte sidde i har. Afløb og sanitet Etablering af ny afløbsinstallation for spildevand i bygning fra afløbsmuffe i kælderterrændæk til udluftning over tag. Alle faldstammer udluftes over tag. Levering og montering af sanitet, armaturer og tilbehør iht. Nærværende beskrivelse og tegningsmaterialet. Det nye afløbssystem omfatter også afløbsinstallation for regnvand. Vandinstallation i bygning Etablering af ny komplet vandinstallation som omfatter alle ledningsarbejder i bygning og i jord inkl. tilslutning til alle armaturer, vaske, wc m.v. Varmeinstallation i bygning Etablering af nyt komplet varmeanlæg i bygningen som omfatter alle ledningsarbejder herunder også levering af brugsvandsvekslere. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Demontering: Eksisterende sanitet Eksisterende vandinstallation Eksisterende varmeinstallation Eksisterende afløb Afløb, herunder: Rør og fittings for afløb Taghætter inkl. taginddækninger Gulvafløb

7 2. Omfang Side : 5/63 Vand, herunder: Byggevand (omfanget af byggevand fremgår af hovedentreprenørens byggepladsplan og skal derfor aftales nærmere med denne entreprise) Rustfrie stålrør og fittings for vandinstallation Koblingsledninger Armaturer brugsvand Cirkulationspumpe for brugsvandscirkulation Trykforøgeranlæg Varme, herunder: Forzinket stål rør og fittings for varmeinstallation Koblingsledninger Brugsvandsvekslerunit med blandesløjfe for radiatoranlæg Blandesløjfer for ventilationsvarmeflader Nye radiatorer/gulvvarme iht. tegningsmaterialet Komplet varmestyring med vejrkompensering. VVS-anlæg, øvrige, herunder: Teknisk isolering Huller samt lyd og brandsikre lukninger Sanitet og tilbehør Bimålere pr. bolig (der er eksisterende bi-målere, som skal genmonteres i nogle af lejlighederne). Ellers er alle bi-målere en BH leverance, dog skal VVS montere disse. Følgende dele, der leveres af ventilationsarbejdet, men monteres under dette arbejde: Motorventiler til blandesløjfer for ventilationsvarmeflader Følere til blandesløjfe for ventilationsvarmeflader Følgende dele, der leveres af vand- og fjernvarmeforsyningen, men monteres under dette arbejde: Energimålere på fjernvarmeforsyningen Vandmålere på koldtvandsforsyningen 2.3 Projektering På grundlag af dette samlede projektmateriale påhviler det entreprenøren at udføre den nødvendige supplerende projektering ved at udarbejde tryktabsberegninger, detaljer, arbejdstegninger i fornødent omfang, herunder gælder særligt detailtegninger vedr. indretning og placering af måler-og afspærringsarrangement i teknikskabe/skakte. Efter arbejdets udførelse påføres indstillingsværdier fra indreguleringsrapport tegninger som udført. Entreprenøren skal sikre, at der indarbejdes tilstrækkelig mulighed for aftapning, udluftning. Det påhviler entreprenøren at sikre, at der udføres bæringer, fastspændinger samt tilstrækkelige muligheder for optagelse af ekspansion af alle rørsystemer. Entreprenøren skal ligeledes sikre, at mulige vibrationer fra bæringer og

8 2. Omfang Side : 6/63 fastspændinger mv. ikke forplanter sig til andre bygningsdele, som igen kan give støj i omkringliggende lejligheder og i den øvrige bygning. Det kunne evt. være i form af vibrationsdæmpende materiale, hvor rør møder bæringer/fastspændinger mv. Udluftninger, aftapninger, kompensatorer, fastspændinger og styr mv. skal være indregnet i tilbuddet. Der gøres opmærksom på trange pladsforhold i skakte. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Ad B2.400 punkt 2.3 stk. 1. Oplæg og forslag vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsvand. Ad B2.400 stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer senest 7 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen. 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv. Udarbejdelse af den komplette CE-mærkning for alle anlæg omfattet af maskindirektivet henhører under ventilationsentreprenøren. Under VVS-entreprisen hører indsamling af alt materiale for egne anlæg der er nødvendig for udførelse af den samlede CE-mærkning. Nærværende entreprenør indsamler al dokumentationsmateriale for anlæg som er omfattet af maskindirektivet og som er leveret eller monteret under VVSentreprisen. Materialet afleveres til ventilationsentreprenøren som forestår udarbejdelse af den komplette CE-mærkning af alle anlæg. Det komplette dokumentationsmateriale skal afleveres i 3 eksemplarer til byggeledelsen.

9 2. Omfang Side : 7/ Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg Garantierklæringer Ad B2.400 punkt Kontroldokumentation Som dokumentation for entreprenørens kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal entreprenøren føre et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne arbejdsbeskrivelses udbudskontrolplan anførte kontroller. Dokumentationen udleveres i 1 eksemplar til byggeledelsen og 1 eksemplar opbevares af entreprenøren D&V-dokumentation Ad B2.400 punkt stk Autorisationsdokumentation Ad B2.400 punkt Varmt arbejde Asbest 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer: Principper for anlæggets aftapning Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer: Metode- og procedurebeskrivelse for indreguleringen Protokol over svejsearbejde Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens orientering i 2 eksemplarer: Protokol over Tætheds- og trykprøvning Ad B2.400 stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer: detailtegninger vedr. indretning og placerings af måler- og afspærringsarrangement i teknikskakte og teknikskabe. Tryktabsberegninger, med beregnede indstillingsværdier og flow. Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Eksisterende forhold besigtiges for omfang af demontering og bortskaffelse af eksisterende VVS-anlæg. Ekstrakrav som følge af ukendskab vil ikke blive honoreret.

10 2. Omfang Side : 8/ Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Sanitetskomponenter Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Alle huller for rør indeholdt i arbejdet udføres under nærværende arbejde, ligesom lukning omkring gennemføringer for rør er indeholdt i arbejdet. Lukninger skal udføres således, at lukningen svarer til den bygningsdel der gennembrydes, herunder også krav til modstandsdygtighed over for brand- og støjspredning. Se i øvrigt BDB vedr. huller Rengøring Udtrækning af eksisterende rørdele i vægge, gulve og lofter som ikke kommer til at bruges i fremover samt lukning af herefter af huller og huller generelt fra eksisterende installationer skal være indeholdt i prisen ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Ad B2.400 punkt Rør og kanaler Ad B2.400 punkt Integration af anlæg Automatikken til vand- og varmeanlæggene skal være fuldt integreret ved afleveringen Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Afløbsinstallationer Brugsvandsinstallationer Varmeinstallationer Tagvandsinstallationer Under gennemskylningen skal forindstillingen på alle termostatventiler være fuldt åbne. Herefter foretages indstilling af forindstillingen på radiatorventilerne. Indregulerings- og afprøvningsrapporter skal indeholde måleresultater samt oplysninger om anvendte metoder, kalibrering, måleinstrumenter m.v. Der henvises til: SBI-anvisning nr. 165 Vandinstallationer. SBI -rapport 143, regulering og indregulering af større varmeanlæg. SBI-rapport 111, principper og metoder for indregulering af radiatoranlæg.

11 2. Omfang Side : 9/63 Ibrugtagning af anlæggene betyder ikke, at disse er afleveret. Ved aflevering skal alt materiel være rengjort, alle sier i sanitetsarmaturer og klosetter er rensede, rørinstallationen skal være gennemskyllet således at evt. urenheder er fjernet således, at forsyning er jævn til alle radiatorer og tapsteder Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Vandinstallationer Varmeinstallationer I en periode på 40 dage tilses anlæggene jævnligt, funktioner og driftstilstande kontrolleres nøje og driftsfejl registreres og afhjælpes Brugerinstruktion Ad B2.400 punkt Anmeldelser Følgende anmeldelser skal udføres til værker: Tilslutning af fjernvarme (nye stik) Tilslutning af vand 2.18 Service Følgende service skal udføres: Et års service.

12 3. Generelle specifikationer Side : 10/63 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Ved renoveringsarbejder etableres beskyttende foranstaltninger for eget arbejde Transport og oplagring Tilsynet lægger stor vægt på at transport og oplagring af rustfrie og forzinket stålrør. Herunder opdeling og sikring af at disse ikke monteres i samme system. Såfremt transport og oplagring ikke er udført efter leverandørens anvisninger vil materialerne blive kasseret Stillads Arbejdets planlægning ID-kodesystem Udveksling af data 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1: DS 432:2009 Ad stk. 2: DS 439:2009 Ad stk. 3: DS 452:1999 Ad stk. 4: DS 469:1991 DS 469/Til 1:2002 DS 469/Til 2:2007 Ad stk. 5: a) DS/EN :2008, Godkendt DS/EN /A1:2010 Ad stk. 6: a) DS/EN DK NA:2007

13 3. Generelle specifikationer Side : 11/63 Ad stk. 7: DS 430:1986 Ad stk. 8: DS 1135:1988 Ad stk. 9: Del 1: Trykbeholdere til generelle formål DS/EN 286-1:1998 DS/EN 286-1/AC:2002 DS/EN 286-1/A1:2003 DS/EN 286-1/A2:2005 Ad stk. 10. Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Metalliske materialer Typer af inspektionsdokumenter DS/EN 10204:2004 Dansk standard Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer - Generelle regler DS/EN ISO 15607:2005 Dansk standard Personale til plastsvejsning - Godkendelse af svejsere - Svejste samlinger af termoplast DS/EN 13067:2003 Dansk standard Hårdlodning - Godkendelse af operatører DS/EN 13133:2000 Dansk standard Tekniske bestemmelser for Haderslev Fjernvarme februar 2010 Regulativ for Vandforsyningen 2007, Haderslev Forsyning SBI-anvisning 185 Afløbsinstallationer.

14 3. Generelle specifikationer Side : 12/63 SBI-anvisning 165, Vandinstallationer. SBI-anvisning 200, Vådrum. SBI-anvisning 277 Korrosion i vvs-installationer. Brandteknisk vejledning nr. 31, Brandtætninger, BDI. By og Byg Anvisning 200, Vådrum. Stærkstrømsbekendtgørelsen Rørforeningens VVS-kataloger Byg-Erfa By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 202af 23 marts med tilhørende vejledning nr. 58 af 25. april 2000 (kvalitetssikring). Kvalitetssikring i VVS-virksomheder, Dansk VVS-installatør forening, CE-Mærkning Se kap Mærkning Elmotorer Frekvensomformere Overspændingsbeskyttelse Gennemføringer Demontering Røranlæg Ad stk. 1. a) DS/EN :2011 b) DS/EN :2011 c) DS/EN :2011 d) DS/EN :2003 e) DS/EN :2011 f) DS/CEN/TS :2003 Dansk standard. Ad stk. 2. DS/EN 253:2009 Ad stk. 3. DS/EN 448:2009

15 3. Generelle specifikationer Side : 13/63 Ad stk. 4. ISO 65:1981 Ad stk udgave, april 2005 Ad stk. 6. DS/EN A1/ZA:2008 Ad stk. 7. ISO 49:1994 Ad stk. 8. DS/EN 10242:1995 DS/EN 10242/A1+AC:2000 DS/EN 10242/A2:2003 Ad stk. 9. DS/EN 10220:2003 Ad stk. 10. DS/EN :2003 Ad stk. 11. DS/EN A2:2007 Ad stk. 12. DS/EN :2003 Ad stk. 13. a) DS/EN :2002 DS/EN /A1:2005 Ad stk. 14. DS/EN :2007 Ad stk. 15. DIN : Ad stk. 16. a) DS/EN :2010 b) DS/EN :2010 c) DS/EN :2010 d) DS/EN :2011 e) DS/EN f) DS/EN Dansk standard. Ad stk. 17.

16 3. Generelle specifikationer Side : 14/63 DS/EN 10312:2004 DS/EN 10312/A1:2005 Ad stk. 18. DS/EN ISO 1127:1997 Ad stk. 19. a) DS/EN :2000 DS/EN /A1:2004 b) DS/EN :2008 c) DS/EN :2009 d) DS/EN :2005 Ad stk. 20. DS/EN A1:2010 Ad stk. 21. a) DS/EN :1998 b) DS/EN :1998 c) DS/EN :1998 d) DS/EN :1998 e) DS/EN :1998 DS/EN / AC:2001 f) DS/EN :1998 Ad stk. 22. Din 16836: Ad stk. 23. a) DS/EN ISO :2004 DS/EN ISO /A1:2007 b) DS/EN ISO :2004 DS/EN ISO /A1:2007 c) DS/EN ISO :2004 d) DS/EN ISO :2004 Ad stk. 24. DIN 16893:2000 Ad stk. 25. DIN 4726: Ad stk. 26. DS/EN :2000 Ad stk. 27. a) DS/EN :2003 DS/EN /NA:2009 b) DS/EN :2003

17 3. Generelle specifikationer Side : 15/63 c) DS/EN :2003 d) DS/EN :2003 e) DS/EN :2003 Ad stk. 28. Insta SBC :1998 Ad stk. 29. DS/EN :2000 Ad stk. 30. DS/EN :2000 Ad stk. 31. DS/EN A1:2010 Ad stk. 32. DS/INF 152:2004 DS/INF 152/Bil.1: Forsyningsanlæg Ad stk. 1. DIN V 4133: Ad stk. 2. a) DS/EN AC:2007, godkendt DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007, Godkendt Ad stk. 3. a) DS/EN DK NA: Svejsning Ad stk. 1. DS/EN :2009 Ad stk. 2. DS/EN 287-1:2011 Ad stk. 3. DS/EN :1997 Ad stk. 4. DS/EN 1045: Korrosionsbeskyttelse Ad stk. 1. a) DS/EN ISO :2000 b) DS/EN ISO :2007

18 3. Generelle specifikationer Side : 16/ Samlinger Ad stk. 1. Med senere ændringer BEK nr 1340 af 21/12/ Kontrol Ad stk. 1. DS/EN 17635:2010 Ad stk. 2. DS/EN 473:2008 Ad stk. 3. DS/EN ISO 17637:2011 Ad stk. 4. DS/EN ISO 5817:2007 Ad stk. 5. DS/EN 1435:1998 DS/EN 1435/A1:2002 DS/EN 1435/A2:2004 Ad stk. 6. DS/EN : Øvrige materialer og komponenter Ad stk. 1. B2.460, marts Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Der skal foreligge materialecertifikater 3.1. iht. DS/EN på alle metalliske materialer (rør, flanger, fittings mv.). Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få materialecertifikater til gennemsyn. Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Rustfrie stålrør

19 3. Generelle specifikationer Side : 17/ Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Alle nye bi-målere er bygherre (BH) leverance EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Røranlæg Rør i jord PE-rør Præisolerede sorte stålrør Præisolerede varmforzinkede stålrør Præisolerede PEX-rør Præisolerede ALUPEX-kompositrør Præisolerede kobberrør Rør i bygning Sorte stålrør Varmforzinkede stålrør Forzinkede stålrør er anført ved deres udvendige diameter samt godstykkelse. Der skal overalt anvendes så lange rørledninger som muligt og tages hensyn til ekspansion, udluftning og aftapning. Entreprenøren forestår al projektering vedr. udluftning, aftap, ekspansion og bæringer. Elforzinkede stålrør Rustfri stålrør Rustfrie stålrør er anført ved deres udvendige diameter samt godstykkelse. Støbejernsrør Kobberrør ALUPEX-kompositrør (PEX / AL / PE) PEX-rør PEX-rør er angivet ved udvendig diameter samt godstykkelse.

20 3. Generelle specifikationer Side : 18/63 PE-rør PE-rør er angivet ved udvendig diameter samt godstykkelse. PP-rør ABS-rør Bæringer Entreprenøren har det fulde ansvar for den rette anbringelse af bøsninger, bæringer, styr, kompensatorer. Dette skal være indeholdt i arbejdet. Bæringer udføres iht. leverandørens foreskrifter. Dæmper for plastrør udføres ligeledes iht. leverandørens forskrifter. Ved ophængning af rør skal der tages hensyn til, at den efterfølgende rørisolering kan udføres korrekt Rørgennemføringer Eventuelle fejlplacerede huller, berettiger ikke entreprenøren til at fravige projektet. Meddelelse om fejlplacerede huller skal gives til byggeledelsen. Bøsninger udføres, således at den gennembrudte bygningsdels modstand overfor lydovergang og brandsmitte fra rum til rum ikke forringes Forsyningsanlæg Kedler og brændere Skorstene og røgrør Varmevekslere Brugsvandsvekslere leveres som boltet vekslere i syrefast rustfrit stål Varmtvandsbeholdere Korrosionsbeskyttelse: <x> Trykholdeanlæg og ekspansionsbeholdere Komponenter i røranlæg Generelt Følere, termometre og manometre Monteres i følerlommer. Påspændingsfølere må ikke anvendes Ventiler og haner Ventiler leveres og monteres i henhold til tegninger og diagrammer. Hvor andet ikke er angivet, skal indreguleringsventiler og afspærringsventiler have en dimension mindre end de rør, hvorpå de monteres Motorventiler Motorventiler leveres som en samlet enhed. Motorventiler til blandesløjfe for ventilationsvarmeflader leveres under ventilationsarbejdet. Øvrige motorventiler leveres under nærværende arbejde.

21 3. Generelle specifikationer Side : 19/ Pumper Pumpeydelser fremgår af tegningsmaterialet Filtre og snavssamlere Teknisk isolering Se særskilt beskrivelse Lukning omkring installationsgennemføringer 3.6 Udførelse Generelt Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere I hver lejlighed i installationsskakt monteres et måler- og afspærringsarrangement placeret bag ved inspektionslåge, hvor følgende minimums krav er gældende. - Arrangement skal udføres i samme kvalitet som rørinstallation. - At byggehøjden og indbygningsdybden for arrangement minimeres til mindst muligt. - Arrangement skal udformes således, at målere som monteres er let aflæselige og afspærringshaner monteres servicevenligt. - At bagvedliggende ventiler, målere m.v. uden besvær kan udskiftes uden at demontere evt. foranliggende emner. - At der monteres forskruninger i forbindelse med vandmålere Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Følgende demonterede bygningsdele skal sættes i depot for senere genanvendelse: Bi-målere (både vand og varme) i følgende 70 lejligheder Opretning Generelt Mærkning Rør skal mærkes med system Flow-Code. Rørmærkningen skal udføres på både synlige rør og rør i skakte og foretages på hver side af vægge og etageadskillelser samt for hver max. 10 lbm. Tekst og omfang godkendes af byggeledelsen inden opsætning.

22 3. Generelle specifikationer Side : 20/ Anlæg og komponenter Rør og kanaler Røranlæg Rørlægning I jord Samlinger Generelt I bygning Flangesamlinger eller unioner skal sammen med afspærringsventiler anvendes som minimum ved alle større komponenter således de let kan udskiftes Gevindsamlinger Svejsning Lodning Sorte og varmforzinkede gevindrør Varmforzinkede gevindrør for brugsvandsinstallationer Metalliske materialer Inden svejsearbejdet påbegyndes skal der foreligge godkendte svejseprocedurer (WPS) iht. relevant del af DS/EN ISO Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få svejseprocedurer til gennemsyn. PE-rør Inden svejsearbejdet påbegyndes skal der foreligge godkendte svejseprocedurer (WPS) iht. relevant del af DS/EN Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få svejseprocedurer til gennemsyn. Kobberrør Inden loddearbejdet påbegyndes skal der foreligge godkendte loddeprocedurer iht. relevant del af DS/EN Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få loddeprocedurer til gennemsyn. Blødlodning Hårdlodning Mekaniske koblinger Bæringer Komponenter i røranlæg Generelt Nødvendige studse i rørsystemet til automatikkomponenter skal udføres.

23 3. Generelle specifikationer Side : 21/ Dykrør Aftap og udluftning Motorventiler Trykudtag Korrosionsbeskyttelse af rør mv Tætheds- og trykprøvning Ad. stk. 4. Tæthedsprøvning af installationerne skal foretages med følgende tryk: Brugsvandsinstallationer 10 bar Varmeinstallationer 6 bar Gennemskylning Påfyldning Indregulering Støjforhold Intern støj fra de tekniske installationer må ikke overstige de nedenfor angivne A- vægtede støjniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid. Rumtype Lydtryksniveau Efterklangstid L paeq (db) (s) Opholdsrum 30 1,0 ekskl. toiletter Toiletter 40 1,0 Ad stk. 2. Senest 5 arbejdsdage efter gennemførelsen skal rapporten forelægges for byggeledelsen til godkendelse Teknisk isolering Se særskilt arbejdsbeskrivelse 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Øvrige installationsentreprenører (el og ventilation) Føringsveje Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: ingen

24 3. Generelle specifikationer Side : 22/ Kontrol Entreprenøren er ansvarlig for, at der gennemføres dokumenteret kvalitetsstyring af arbejdet, og skal nøje kontrollere at de i udbudsmaterialet opstillede krav til kvalitet, ydelse og funktion er overholdt bl.a. ved gennemførelse af målinger og afprøvninger dokumenteret i målerapporter Generelt Udbudskontrolplan (UKP) skal færdiggøres af entreprenøren til kontrolplan. Den skal udfyldes løbende sammen med de til denne beskrivelse knyttede rapporter og skemaer Udbudskontrolplan giver en oversigt over de arbejder som bygherren som minimum kræver dokumentation for. Entreprenøren skal på basis af udbudskontrolplan udarbejde sin kontrolplan. Entreprenørens kontrolplan skal fremsendes til byggeledelsen senest to uger før arbejdet opstartes. I forbindelse med arbejdets planlægning fastlægges kontrolafsnit og dokumentationsform i samarbejde med byggeledelsen Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udføres iht. UKP Udførelseskontrol Udføres iht. UKP Generelt Kontrol af svejste samlinger Generelt Svejsningerne opdeles i kontrolafsnit. Dette skal ske inden der udføres kontrol og meddeles byggeledelsen Visuel kontrol efter svejsning Der udføres visuel kontrol af alle svejsninger, herunder videoendoskopi Radiografisk kontrol efter svejsning Der udføres radiografisk kontrol af 10 % af alle svejsninger. Hvert kontrol skal nøjagtig defineres, og der foretages i hvert parti radiografisk kontrol af minimum to svejsninger pr. svejser, uagtet dette vil overstige den procentsats for ikke-destruktiv kontrol, der er fastsat for partiet Reparation og efterfølgende kontrol Hvis bare én af svejsningerne ikke opfylder kravene udvides kontrollen til 20 % af alle svejsninger.

25 3. Generelle specifikationer Side : 23/63 Hvis blot én af svejsningerne i den udvidede kontrol heller ikke opfylder kravene udvides kontrollen herefter til samtlige svejsninger Klargøringskontrol Slutkontrol Udføres iht. UKP Samordnede slutkontrol for flere arbejder

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/63 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Afløb Orientering Omfang Levering og montering af afløb og faldstammer fra sanitetsgenstande herunder også opvaskemaskine og vaskemaskine. Generelt gælder det afløb fra sanitetsgenstandene og ned til terrændæk, hvorefter kloakentreprisen tager over. Levering og montering af gulvafløb i boliger og tagteknikrum. Desuden etableres afløb fra sikkerhedsventiler ved brugsvandsopvarmning samt kondensafløb fra ventilationsaggregater. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Lokalisering Faldstammer placeres i skakt i lejligheder. Afløb fra KV føres i strøgulv/sokkel i køkkeninventar frem til faldstammer. Afløb fra HV og VM føres skjult i væg til underliggende lejlighed. Øvrigt afløb føres i underliggende lejlighed. Udover gulvafløbene på badeværelserne, er der ligeledes gulvafløb (for kondens) i teknikrummene som føres til nærmeste faldstamme for spildevand Tegningshenvisning De enkelte VVS-anlæg fremgår af tegningsmaterialet Koordinering Tilstødende bygningsdele Faldstammer tilsluttes fodbøjning i terrændæk eller muffe i væg leveret og monteret af kloakentreprenør. Evt. taghætter/faldstammeudluftninger for udluftning leveres til tagdækker som monterer/indbygger disse. Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Afhængig af det valgte fabrikat skal entreprenøren inden opstart skriftligt dokumenterer at forhold vedr. fastgørelse, expansion, lyd og brand er overholdt. Overholdelse af lydkrav i boliger dokumenteres Undersøgelser Materialer og produkter Afløbsrør og formstykker udføres af PVC-frit plast fra en producent, der kan dokumentere systemets lyddæmpende egenskaber både mht. luftlyd og bygningslyd iht. Lydkrav nævnt i BR10 og DS 490.

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/63 Afløbssystemet skal udføres med rør og formstykker fra samme producent. Der skal anvendes lyddæmpede rør med en vægt på min. 10 kg for en ø110 mm rør længde (3m). MK-godkendte brand-manchetter/ tape, skal monteres iht. Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætninger. Brandbeskyttede rør skal markeres synligt. Rørbærere skal være med støjdæmpende gummiindlæg. Isoleringsslange i polyethylenskum (bygningslyd) monteres ved udstøbning mod rør. Pungvandlås fra håndvaske i boliger udføres som forkromede Afløbsrør fra køkkenvaske udføres med universal rumbesparende vandlås og studs fra opvaskemaskine, hvid plast. Afløb fra vaskemaskine udføres med indbygningsvandlås med forkromet slangestuds. Gulvafløb (GA) i badeværelser er linjeafløb med flange til indbygning mod 2 sider, længde 900 mm, centreret udløb, udløbshus med indbygget vandlås og trævlesi (skal være VA-godkendt) og rist i rustfrit stål (inkl. ramme og afløbsarmatur). Gulvafløbene i teknikrum (hvor ventilationsaggregaterne er lokaliseret) i blok 4 og 5 skal være beregnet til beton/fliser uden membran, med 50mm udløb, 145x145mm ramme og være af syrefast stål. Afløbsrør di<106mm gennem etageadskillelser forsynes med brandmanchetter. Faldstammeudluftning leveres i sort udførelse og med flange for tagpapinddækning. Rør forsynes med brandsikringssystem anvist af producenten, for rørføring, gennemføringer mv. Afløb indrillet i væg udføres i PVC. Alle rør skal være VA-godkendte Udførelse Levering og montering af afløb og faldstammer, hvor monteringen skal ske efter leverandøren/fabrikantens anvisninger. Der monteres rensestykke på faldstamme 0,20 meter over gulvet. Afløbsrør for spildevand monteres efter fabrikantens anvisninger. Samlinger skal udføres som trækfaste svejste samlinger. Isoleringsslange i polyethylenskum (bygningslyd) monteres ved udstøbning mod rør. Afløbsinstallationen starter ved muffer i terrændæk og udluftes over tag. Nærværende entreprise har afløb/faldstammer + muffer ned til terrændæk, hvorefter anden entreprenør (kloak) tager over. Afløb i strøgulv understøttes og fixeres således afløbet ikke har mulighed for at glide fra hinanden.

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/63 Det må påregnes ved montage af gulvafløb at overbetonen i dækelementerne skal fjernes lokalt. MK-godkendte brand-manchetter/ tape, skal monteres iht. Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætninger. Hver gennemføring udføres enkeltvis med tydeligt markeret godkendelse for brandsikring. Alle ledninger lægges med min. 20 o/00 fald. Ved aflevering af arbejdet skal alle overflader fremstå hele, ubeskadiget og afrenset. Afløbsledninger ikke må have nogen form for kontakt til bagvedliggende vægge i lejlighedsskel og forsatsvægge. Hvis ledninger føres i en forsatsvæg må de ikke fastgøres til betonvæggen Mål og tolerancer Overflader Ved aflevering af arbejdet skal alle ledninger være gennemspulede og rengjorte. Gulvafløb leveres med rist i børstet rustfrit stål Prøver Arbejdsmiljø Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Kontrol Alle komponenter funktionstestes samt tæthedsprøves i henhold til fabrikantens anvisninger inden aflevering D&V-dokumentation Planlægning Arbejdsmiljø Åbentstående ender skal midlertidigt afproppes med fast prop af hensyn til evt. lugtgener.

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/ Tagafvandingssystem med indvendige tagnedløb Orientering Omfang Levering og montering af komplet UV-tagafvandingssystem fra tilslutning til fodbøjning i terrændæk eller muffe i kældervæg og frem og med tagbrønde inkl. bæringer, isolering og frostsikring af tagbrønde i henhold til tegninger og beskrivelser. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Lokalisering Indvendige tagnedløb i installationsskakte Tegningshenvisning Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Fodbøjning i terrændæk og muffe i kældervæg. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Inddækninger ved tagbrønde Projektering Alle ledninger skal lyd/kondensisoleres med Alu-rørskåle. Montering og udførelse skal koordineres med tagdækningsarbejdet samt med øvrige installationsfag. Afvandingssystemet skal dimensioneres af komponentleverandøren. De i tegningsmaterialet angivne værdier er vejledende. Overholdelse af lydkrav i boliger dokumenteres Undersøgelser Materialer og produkter Specifikationer: ø56mm tagbrønde uden varmelegeme med svejst samling til lodret udløb. ø56mm tagbrønde uden påsvejsningsfolie med svejst samling til lodret udløb. ø56m tagbrønde uden påsvejsningsfolie med svejst samling til vandret udløb. Påsvejsningsfolie passende til valg af tagfolie og tagbrønd. Varmelegeme (230V/ 8W). Rør og formstykker i samme fabrikat som tagbrønde. Min. ½ bæringer og nippelrør ved fixpunkter. MK-godkendte brand-manchetter/ tape. Lydisolering iht. BR 95 krav

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/ Udførelse Tagafvandingssystem udføres efter fabrikantens anvisninger. Spejlsvejsninger kan udføres i hånden for rør til og med Ø75 mm. Større dimensioner svejses med svejsemaskine. Faldstammer for regnvand skal kondensisoleres i skakte. PE-afløbsledninger monteres efter fabrikantens anvisninger herunder bæringer, støtterender, fixeringer og ekspansionsmuffer. Samlinger udføres med svejste samlinger. Alle retningsændringer på faldstammer herunder fodbøjninger skal af lydmæssige grunde foretages med 2 stk. 45 gr. bøjninger, 90 gr. bøjninger må ikke anvendes. Der henvises endvidere til generelle specifikationer i Arbejdsbeskrivelsen samt til bygningsdelsbeskrivelse for teknisk isolering Ved aflevering af arbejdet skal alle ledninger være gennemspulede og rengjorte. Anlæg skal tæthedsprøves efter fabrikantens anvisninger samt VA - godkendelse nr. 2.99/ Tæthedsprøvningen skal foretages inden isolering og evt. tilstøbning Afløbsledninger ikke må have nogen form for kontakt til bagvedliggende vægge i lejlighedsskel og forsatsvægge. Hvis ledninger føres i en forsatsvæg må de ikke fastgøres til betonvæggen Mål og tolerancer Overflader Ved aflevering af arbejdet skal alle ledninger være gennemspulede og rengjorte Prøver Arbejdsmiljø Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Kontrol Anlæg skal tæthedsprøves efter fabrikantens anvisninger. Der henvises til udbudskontrolplan for afløbsanlæg D&V-dokumentation Planlægning Arbejdsmiljø 4.3 Rustfrie stålrør og fittings for vandinstallation Orientering

31 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/ Omfang Omfatter levering og montering af komplet brugsvandsinstallation fra hovedafspærringsventil på vandstik til måler- og afspærringsarrangement i lejligheder i henhold til tegninger og nedenstående specifikation. Der skal forberedes for vand til vest park, så derfor skal der en stuts med afspærringsventil på, som føres hen til soklen ud mod park vest i blok 4 og blok 6. Det, som der skal forberedes for svarer til en stuts med et indvendig diameter på 22x1,2 ved begge steder. Stutsene monteres på vandrøret umiddelbart efter denne er kommet ind i blokkene. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Lokalisering Brugsvandsinstallationen i teknikrum, teknikskabe og skakte frem til fordelerrør udføres i rustfrie stålrør. I hver lejlighed placeres måler- og afspærringsarrangement i teknikskab Tegningshenvisning Der henvises til VVS plantegninger og diagramtegninger Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Såfremt det er muligt anvendes ekspansionssløjfer i stedet for kompensatorer. Fastspændinger, styr og ekspansionssløjfer placeres og dimensioneres af entreprenøren og skal forelægges byggeledelsen inden udførelsen Undersøgelser Materialer og produkter Brugsvandsrør udføres som rustfrie stålrør med pres-indikator. Rørene skal være af højlegeret, austenitisk rustfrit CrNiMo stål i henhold til DIN EN , kvalitet W , og skal være uden begrænsninger egnet for alle typer brugsvand i henhold til DS 439. Rørene skal opfylde kravene i arbejdsblad DVGW W534 og skal være cerficeret med tysk DVGW systemgodkendelse samt dansk ETA-godkendelse. Bøsninger er præisoleret bøsninger tilpasset i længden. Bæringer er rørbøjler med gummiindlæg Udførelse Der skal overalt anvendes så lange rørledninger som muligt og tages hensyn til ekspansion og aftapning. For opmærkning og tilpasning af rustfrie stålrør, anvendes de af leverandøren anviste værktøjer. Rør reifes til fuld tværsnit efter overskæring.

32 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 30/63 Bæringer skal anbringes ved alle fordelerrør og retningsændringer - dette gælder både vandrette og lodrette retningsændringer. Vedr. afstand mellem bæringer henvises til rørfabrikantens anvisninger. Vandledninger ikke må have nogen form for kontakt til bagvedliggende vægge i lejlighedsskel og forsatsvægge. Hvis ledninger føres i en forsatsvæg må de ikke fastgøres til betonvæggen Mål og tolerancer Overflader Røroverflader skal være rengjort før isolering Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Planlægning Arbejdsmiljø Overskæring af rør foretages uden for bygning

33 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 31/ PEX-rør mv. for vandinstallationer Orientering Omfang Levering og montering af PEX-rør-i-rør og fordelerarrangementer fra måler-og afspærringsarrangement i til sanitetsgenstande mv. iht. tegningsmaterialet Lokalisering Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Tegningshenvisning VVS planer og jf. tegningslisten Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Rørene fra fordelerrør føres frem til de enkelte tapsteder i gulvopbygningen med mindre andet er omtalt Undersøgelser Materialer og produkter Koblingsledninger udføres i 15x2,5 mm pex rør-i-rør, fra fordelerrør til koblingsdåser afsat i væg. Koblingsledninger for varmt brugsvand udføres præisolerede. Pex rør-i-rør Pex fordelerrør. Slutmuffe for fordelerrør 1". Afspærringsventil for fordelerrør. Pex koblingsdåse komplet med kobling og o-ring. Prop for koblingsdåse. Bukkefix. HV og WC, levetid, lydegenskaber, dimensioner som fra førende danske leverandører eller tilsvarende. Kugleventil til KV skal være en fleksibel og let installeret kugleventil til varme-, køle- og brugsvandsanlæg bestående af trykstøbte dele, der sænker vedligeholdelsesomkostningerne ved at sikre lang levetid. Kugleventil skal være i afzinkningsbestandig AMETAL eller tilsvarende med rødt og blåt greb til henholdsvis varmt og koldt vand. Kontraventil og afspærring til OPV og VM, levetid, lydegenskaber, dimensioner som fra førende danske leverandører.

34 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 32/63 Forskruninger ved brusearmatur med afspærring i funktion, levetid, lydegenskaber, dimensioner som fra førende danske leverandører. I køkkenskabe anvendes rørbæringer - med 7 mm afstand til væg VVS nr xx - med 13 mm afstand til væg VVS nr xx eller tilsvarende. Fugtalarm Fugtalarmen skal være en lækagemelder med kabelovervågning ved brug af fugtkabel, som har indbygget sirene og relæudgang og som ligeledes skal have udgang til ekstern motor. Der skal ligeledes være mulighed for backup drift på batteri for øget sikkerhed og mulighed for fravalg af akustisk alarm. Fugtalarmen skal anvendes selvstændigt, men med mulighed for opkobling til ekstern overvågning. Fugtalarmen skal leveres med batteri (med mulighed for 12v.dc via stikadapter) Udførelse Installationen udføres som fordelerrørsinstallation, hvor rør føres i ubrudt længde fra fordelerrør i tomrør og frem til koblingsdåse i væg eller til skakt. Fordelerrør for tapsteder i opmærkes med tapsted og evt. rum ved fordeler, således de enkelte tapsteder kan lokaliseres. Forsyning til sanitetsgenstande mv. i lejlighederne føres i isoleringslag. Efter montage afproppes koblingsdåsen med godkendt prop for koblingsdåse. Monteringen udføres i overensstemmelse med monteringsvejledning for koblingsdåsen til mur og gipsplade, levetid, lydegenskaber, dimensioner som vist i producentens/leverandørens montagevejledning. Fugtalarm monteres i bund af hvert teknikskab i lejlighederne Mål og tolerancer Overflader VVS planer og vanddiagrammer jf. tegningslisten Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Iht. udbudskontrolplan D&V-dokumentation Planlægning Arbejdsmiljø

35 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 33/ Armaturer - brugsvand Orientering Omfang Levering og montering af samtlige armaturer, ventiler, udluftninger m.v. i henhold til tegningerne og nedenstående specifikation Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Lokalisering Placering iht. vanddiagram Tegningshenvisning Omfang fremgår af VVS plantegninger og principdiagrammer jf. tegningslisten Koordinering Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Afspærringsventiler levetid, lydegenskaber, dimensioner som fabrikat <25mm TA 200 eller dermed ligestillet. Afspærringsventiler >25mm Der anvendes membranventiler, som ikke kan sætte sig fast på grund af kalk eller korrosion (da mediet aldrig kommer i berøring med de bevægelige dele). Ligeledes skal membranventilerne ikke smøres eller bevæges rutinemæssig som f.eks. kugleventiler for at fungere i anlæggets levetid. Gummimembranen må ikke være sårbar overfor urenheder i ledningsnettet. Membranventilen skal have udvekslinger som gør, at ventilen ingen trykstød har. Ved valgt af membranventilen skal der tages højde for at der ikke må opstå galvanisk korrosion eller spændingskorrosion. Termostatiske cirkulationsventiler De termostatiske cirkulationsventiler skal automatisk kunne regulerer temperaturen på det cirkulations vand, som gennemstrømmer dem. Da det på denne måde sikres en termisk balance i hele det varme brugsvandsanlæg. Ventilerne skal kunne forindstilles på en skala til en given temperatur i intervallet 37 C til 65 C i intervaller.

36 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 34/63 Ventilerne skal være konstrueret med et by-pass, der går uden om den termiske del af ventilen. I dette tilfælde anvendes et forløb med en forhøjet vandtemperatur mellem 70 C til 80 C i intervaller. Kontraventiler < 50 mm Kontraventilen består af et rørformet hus, der er forsynet med styr for en fjederbelastet ventilplade, der lukker mod et sæde. Termometer Termometer inkl. følerlomme Forskruninger ved måler Samling til rustfrit stål udføres iht. gældende byg-erfa blade. Sikkerhedsventil til 10 bar Udførelse Armaturer monteres efter hver enkelt leverandørs anvisninger, og således at der er god adgang for betjening, servicering samt at aflæse evt. indstillinger Mål og tolerancer Overflader Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Planlægning Arbejdsmiljø

37 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 35/ Målere - brugsvand Orientering Omfang Levering og montering af afspærrings- og målerinstallation i lejligheder i henhold til tegningerne og nedenstående specifikation. Montering af afregningsmåler leveret af vandforsyningen. Levering og montering af bi-målere på tilgangen til brugsvandsveksler samt i boliger, jf. tegningsmaterialet Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Lokalisering Målerarrangementet placeres i teknikskabe med serviceadgang fra bolig. Bimålere monteres ved brugsvandsveksler i teknikrum Der er en del eksisterende målere, som genanvendes i nogle af lejlighederne. Se kap for disse målere/lejligheder Tegningshenvisning Omfang fremgår af diagrammer jf. tegningslisten Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Entreprenøren skal udarbejde detailtegninger af målerarrangement i lejlighederne jf. kap Undersøgelser Materialer og produkter Afspærringsventiler levetid, lydegenskaber, dimensioner som fabrikat TA 200 <25mm eller dermed ligestillet. Afspærringsventiler >25mm Der anvendes membranventiler, som ikke kan sætte sig fast på grund af kalk eller korrosion (da mediet aldrig kommer i berøring med de bevægelige dele). Ligeledes skal membranventilerne ikke smøres eller bevæges rutinemæssig som f.eks. kugleventiler for at fungere i anlæggets levetid. Gummimembranen må ikke være sårbar overfor urenheder i ledningsnettet. Membranventilen skal have udvekslinger som gør, at ventilen ingen trykstød har. Ved valgt af membranventilen skal der tages højde for at der ikke må opstå galvanisk korrosion eller spændingskorrosion.

38 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 36/63 Vandmålere: Bygherre leverance Forskruning: Kort model Udførelse Målerarrangementet monteres iht. kap Pasrøret indbygges midlertidig og indtil brugsvandssystemet er grundig gennemskyllet Mål og tolerancer Overflader Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Planlægning Arbejdsmiljø

39 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 37/ Fjernvarme og varmestyring Orientering I dag bliver blokkene forsynet via et fælles stik blok 4 og 5 (blok 5 via intern forbindelse i terræn), mens blok 6 og 7 ligeledes har selvstændigt fællesstik. I fremtiden skal disse fællesstik væk, og nye fjernvarmestik etableres i alle blokke. Der leveres og monteres udeføler mv. til styring af varmen Omfang De eksisterende to fjernvarmestik demonteres, og nye installeres jf. orienteringen Lokalisering I teknikrum. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Tegningshenvisning VVS kælderplan og principdiagram Koordinering Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Varmestyring: Styringen skal være med Danfoss ECL Comfort A230 til fjernvarme med opblanding eller dermed ligestillet. Følgende komponenter leveres og monteres: - ECL 210 (regulator 230V ekskl. Bundpart) - Bundpart (bundpart for ECL 210/310) - A230 (ECL appliktionsnøgle) - ESMT (Pt1000 udeføler temp.område C) - ESM-11 (Pt1000 fremløbsføler inkl. spændebånd) - ESM-11 (Pt1000 returføler inkl. spændebånd) - AMV10 (Gearmotor 230V a.c.) - Ventiltype VM2 + gevindnipler (flowet gennem ventilen ses på principdiagrammet) eller dermed ligestillet Udførelse Fjernvarmestik: Monteres iht. Fjernvarmeforsyningens retningslinier. Varmestyring: monteres efter leverandørens anvisninger.

40 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 38/63 Entreprenøren finder selv frem til størrelsen på ventilen (ventilen VM2 eller dermed ligestillet) ud fra principdiagrammet Mål og tolerancer Overflader Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Planlægning Arbejdsmiljø

41 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 39/ Hovedfordelingsledninger for varme Orientering Omfang Omfanget af varmerør fremgår af tegningsmaterialet. Såfremt det er muligt anvendes ekspansionssløjfer i stedet for kompensatorer. Fastspændinger, styr, kompensatorer og ekspansionssløjfer placeres og dimensioneres af entreprenøren og skal forelægges byggeledelsen inden udførelsen Lokalisering Jf. tegningsmaterialet Tegningshenvisning VVS installationer planer samt principdiagram Koordinering Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde Tilstødende bygningsdele A A Forudgående bygningsdele/arbejder - Efterfølgende bygningsdele/arbejder - A.8.7 A.8.8 Projektering Materialer og produkter Rørinstallation: Varmerør og tilhørende fittings i bygning Dim. < 50 mm, stålrør, DIN 2440 som xxx Fittings, blødstøbte randfittings, DIN 2950 og Ventiler mv. : Kugleventiler af messing for fjernvarme. Med hårdtforkromet messingkugle, spindel af messing og tætninger af teflon. Med fuldt gennemløb. Med håndtag og med muffer. Dynamisk strengreguleringsventil. Ventilen skal kompenserer for variationer i trykket i systemet, således at differenstrykket over flowindstillingen holdes konstant. Herved sikres det at max flowgrænsen ikke overskrides. Med trykudtag for flowog trykmåling. Virker også som afspærringsventil. Med muffer og med aftapstuds. Automatiske luftudladere efter behov. Dimensioner og krav til arbejdsområder fremgår af tegningsmaterialet Udførelse Rør, der anvendes, må ikke være forurenet af jord, sand eller lignende.

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh.

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade

Læs mere

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste.

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. SIDE 19.1 19 R 19.1 GENERELT 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. 19.1.2 Bygningsoplysninger VVS-arbejder udføres i ny skole bygning beliggende vedsiden af eksisterende skolebygning

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk (Udkast pr. 23. maj 2013 ) Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 BRUGEREN...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012 1 Den samlede rapport består af 3 dele : Delrapport: 1.Registreringer og anbefalinger -denne- Delrapport: 2. Pris- og Tidsindikation Delrapport: 3. Foto-registrering REGISTRERING INDHOLD Indledning Baggrund

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013)

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Retlige

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Spørgsmål: Skal der monteres afspærring på fremløb og retur ved radiatorer? Svar: Se svaret fra forrige spørgsmål.

Spørgsmål: Skal der monteres afspærring på fremløb og retur ved radiatorer? Svar: Se svaret fra forrige spørgsmål. Ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen A/S HAB HADERSLEV ANDELSBOLIGFORENING VARBERGPARKEN BLOK 4-7 AFD. 27 Totalrenovering og ombygning TILLÆGSBLAD NR. 02 FOR INGENIØR Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A.

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra den 1. juli 2015. Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere