Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum"

Transkript

1 Jan Varup, Varup Termiske Boringer Enghavevej Hillerød Send pr. mail til Dato: Ref: SUSAG J.nr.: Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum 1. Ansøgning De har ved indsendelse af ansøgningsskema, dateret den søgt om etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på ejendommen Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. nr. 9ka Virum By, Virum. I forbindelse med sagsbehandlingen er der indhentet følgende supplerende oplysninger: af den , og vedr. dokumentation for ejerforhold. af vedr. spørgsmål til beregning af volumen af brine samt kommunens ønske om at føre tilsyn med boringsudførelsen. 2. Afgørelse Lyngby-Taarbæk Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere vertikalt jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. nr. 9ka Virum By, Virum. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysninger i sagen i øvrigt. Afgørelsen er meddelt efter 19 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven) og bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr af 21. oktober 2013 (jordvarmebekendtgørelsen) og bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr af 28. oktober 2013 (boringsbekendtgørelsen). Jan Varup har på vegne af grundejer anmeldt projektet til Lyngby-Taarbæk Kommune i henhold til bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen). Kommunen har foretaget en vurdering af, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet (screening). Lyngby- Taarbæk Kommune har vurderet, at det etablerede jordvarmeanlæg ikke vil påvirker miljøet væsentligt og dermed ikke er VVM-pligtig. En nærmere begrundelse for kommunens vurdering er offentliggjort samtidig med afgørelse på ansøgning om vandindvindingen.

2 Side 2/8 3. Vilkår Generelt 3.1 Jordvarmeanlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor. 3.2 De vilkår, der omhandler driften af anlægget, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på adressen. 3.3 Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra afgørelsesdatoen, bortfalder den. 3.4 Når det etablerede jordvarmeanlæg tages i brug, skal det anmeldes til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan, hvorefter anlægget registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Anmeldelsen skal ske via det vedlagte skema til færdigmelding. 3.5 Færdigmeldingsskemaet skal sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune senest 14 dage efter tæthedsprøvningen af anlægget. Sammen med færdigmeldingsskemaet skal der fremsendes: Målfast tegning over anlæggets placering. På tegningen skal samlinger for jordvarmeslanger være markeret. Borejournal og dokumentation for forbrug af materialer. Dokumentation for indberetning til GEUS Dokumentation for tæthedsprøvning af anlægget. Boringer 3.6 Boringernes formål er jordvarme. 3.7 Boringerne etableres på matr. nr. 9ka Virum By, Virum. Placeringen fremgår af den vedlagte situationsplan, bilag Der udføres 2 boringer til max. 100 meter under terræn. 3.9 Boringerne skal udføres mindst 5 meter fra matrikelskel Boringerne til vertikalt jordvarmeanlæg skal udføres som A-boringer efter bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr af 28. oktober 2013 (boringsbekendtgørelsen). Dog er jordvarmeboringer ikke omfattet af Borearbejdet skal udføres af en brøndborer med A-bevis i henhold til bek. nr af 11. december 2007 om uddannelse af personer der udfører boringer på land (brøndborerbekendtgørelsen), og den udførende brøndborer er i besiddelse af et B-bevis. Rådhuset Lyngby Torv Kgs. Lyngby Tlf Dir Center for Miljø og Plan

3 Side 3/ Når varmeoptagesystemet er installeret i boringen, skal mellemrummet mellem varmeoptagesystemet og omkringliggende jordlag udfyldes ved pumpning fra bunden med bentonit / cementsuspension Der skal etablere en 5 meter bred beskyttelseszone omkring hver boring. Inden for zonen må der ikke anvendes eller udledes stoffer som pesticider eller aftappede væsker, der kan forurene grundvandet indenfor denne zone Lyngby-Taarbæk Kommune skal underrettes om tidspunkt for borearbejde mindst 10 dage før arbejdet udføres. Brøndborer skal fremgå Boringen skal indberettes til GEUS, jf. reglerne i kapitel 5 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Borejournal skal desuden indsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune sammen med oplysninger om forbrug af materialer jf. vilkår xx. Indretning, drift og placering 3.16 Fabrikantens krav til bøjningsradius for varmeslangerne skal overholdes Som frostsikringsvæske må der kun anvendes IPA-sprit/ethanol. Brine i anlægget må maksimalt indeholde 35 % frostsikringsmiddel Slanger i vertikale anlæg skal være af typen PE100RC, SDR17 og være godkendt efter standard DS/EN Indløbstemperaturen til varmepumpen skal være mindst 0 C, der kan dog i kortere perioder accepteres en lavere indløbstemperatur, dog ikke under -4 C Ved etablering af boringen skal der foretages en fuldstændig opfyldning og tætning mellem varmeslanger og borehulsvæg Afstanden mellem boringer til vertikale anlæg skal være mindst 20 meter. Afstand til skel er mindst 5 m I forbindelse med etableringen skal anlægget tæthedsprøves, jf. bilag 3 i bekendtgørelsen. Eventuelle samlinger skal være frilagte under prøvningen. Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Under hele prøvningen må ingen dele af anlægget være udsat for direkte sol. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant. Efter 15 min. kontrolleres, om trykket er faldet.

4 Side 4/8 Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket. Punkterne ovenfor gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste oppumpning. Kopi af tæthedsprøvningen skal indsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune sammen med færdigmeldingsskemaet jvf. vilkår 3.5 i denne tilladelse. senest 14 dage efter tæthedsprøvningen Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med et trykovervågningssystem (pressostat eller niveauvagt), samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper anlægget Anlægget må ikke kunne genstartes automatisk Anlægget må ikke overdækkes på en måde, som vanskeliggør eller hindrer inspektion og reparation af nedgravede dele af anlægge Varmeslanger må kun føres igennem fundamenter i bøsningsrør Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens Samlinger, svejsninger eller lignende af varmeslanger skal være tilgængelig for inspektion ved at der etableres en inspektionsbrønd Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid forlange, at ejeren af anlægget skal stille en plan over placering af boringer og slanger til rådighed. Egenkontrol 3.30 Ejerne og brugerne af anlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand. Der må f.eks. ikke være synlige tæringer af rørsystemet Hvis ejerne eller brugerne af anlægget konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal vedkommende straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. Kommunen skal straks orienteres Jordvarmeanlægget skal mindst én gang årligt, på foranledning af anlæggets ejer, efterses af autoriseret VVS-installatør, jf. 21 i jordvarmebekendtgørelsen. Eftersynet skal omfatte de i Jordvarmebekendtgørelsens bilag 4 nævnte forhold. Dette kan registreres f.eks. ved brug af vedlagte skema til årlig kontrol Resultatet af den årlige kontrol skal opbevares i mindst 10 år og skal efter anmodning forevises kommunen.

5 Side 5/ Lyngby-Taarbæk Kommune kan til enhver tid kræve, at der foretages tæthedsprøvning eller anden kontrol af jordslangen. Hvis det ved en tæthedsprøvning eller på anden måde viser sig, at jordslangen er utæt, skal den straks tømmes for resterende indhold. Væsken behandles som farligt affald efter kommunens anvisning Et anlæg, der har været utæt, må ikke tages i brug, før det er dokumenteret, at jordslangen er tæt. Kommunen skal godkende tæthedsprøvningen, som skal foretages som beskrevet under pkt Sløjfning af anlæg 3.36 Hvis jordvarmeanlægget ikke længere benyttes, skal det sløjfes. Sløjfningen skal meddeles Lyngby-Taarbæk Kommune senest 14 dage efter sløjfningen Ved sløjfningen skal anlægget tømmes for varmetransmissionsvæske, og væsken skal bortskaffes efter kommunens anvisninger, hvorefter slangekredsløbet gennemskylles med rent vand og slangen aflukkes. Hvis sløjfningen af anlægget skyldes at slangen ikke længere lever op til kravene til en varmeslange, skal slangen frakobles på en måde, så det ikke er muligt at sætte anlægget i drift igen Ved sløjfning skal varmepumpens indhold af drivhusgasser aftappes af sagkyndige og behandles som farligt affald Boringen skal sløjfes efter de til enhver tid gældende regler efter boringsbekendtgørelsen. Reglerne kan oplyses af kommunen Sløjfningen skal indberettes til GEUS jf. reglerne i den til enhver tid gældende boringsbekendtgørelse. 4. Miljøteknisk beskrivelse Frostsikringsvæsken er IPA-sprit. Anlægget indeholder ca. 127 L frostsikringsmiddel, hvilket udgør 28 % af det samlede volumen af brine. Anlægget udføres i to boringer, hver til max 100 m u.t. Jordvarmepumpen tilsluttes 40 mm PE100 RC, SDR 11 jordslange. Der anvendes optil 200 m slange i boringerne og ca. 40 m i jorden. Slanger i jorden dækkes af mindst 0,6 m jord. Den indbyrdes afstand mellem boringerne er mindst 20 m. Afstand til skel og hus er mindst 5 m. Placeringen af anlægget lever op til jordvarmebekendtgørelsens krav om, at der skal være mere end 300 m fra jordvarmeanlægget til alment eller ikke alment vandforsyningsanlæg og 50 m fra andre vandindvindingsanlæg. 5. Kommunens vurdering Jordvarme anlægget ønskes placeret i en have i et villakvarter. Anlægget ligger udenfor div. bygge- og beskyttelseslinjer omkring søer, åer, skove, bygninger, jorddiger, fortidsminder og fredede områder. Afstanden til natur-

6 Side 6/8 beskyttede områder er så stor, at kommunen vurderer, at anlægget ikke vil påvirke de beskyttede områder. Ejendommen hvorpå anlægget placeres er ikke kortlagt som forurenet. Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens 19 er omfattet af bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. I henhold til 7 i denne bekendtgørelse skal der foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter eller ødelæggelse af de plantearter, der angives i bekendtgørelsen. Lyngby- Taarbæk Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt eller medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter eller ødelæggelse af de plantearter, der angives i bekendtgørelsen. Anlægget er blevet VVM-screenet i henhold til bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen). Lyngby-Taarbæk kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens 5, stk. 2. Placeringen af anlægget lever op til jordvarmebekendtgørelsens krav om, at der skal være mere end 300 m fra det vertikale jordvarmeanlæg til et alment eller ikke alment vandforsyningsanlæg og 50 m til andre vandindvindingsanlæg. 6. Generelle oplysninger Hvis der i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen er en olietank, som tages ud af brug, skal oplysninger herom meddeles til Lyngby-Taarbæk Kommune. Olietanken skal sløjfes efter reglerne i olietankbekendtgørelsen. Anmeldelsen skal ske via skema til sløjfning, skemaet findes på kommunens hjemmeside. Efter færdigmelding af anlægget registrerer kommunen opvarmningsforhold i Bygge- og Boligregisteret (BBR) og fremsender et opdateret BBR-skema. Dette skema kan benyttes som dokumentation i forbindelse med eventuel refusion af el-udgifter fra Deres elselskab. Denne tilladelse fritager Dem ikke fra at skulle søge om andre tilladelser, som er nødvendige for projektet, f.eks. byggetilladelse mv. Oplysninger om eventuelle tinglyste byrder er udbedt fra ansøger i forbindelse med denne ansøgning. Der tages forbehold for eventuelle uoplyste tinglysninger. Det er grundejers ansvar at opfylde eventuelle tinglyste byrder. Denne tilladelse forholder sig ikke til eventuelle forpligtelser i henhold til varmeforsyningsloven og dertil hørende bekendtgørelser. Kollektive varmeforsyningsanlæg kan i visse områder have ret til at opkræve faste årlige gebyrer

7 Side 7/8 og/eller tilslutningsbidrag, uanset om den kollektive forsyning benyttes eller ej. Der er tilslutningspligt til naturgas på ejendommen. Alle udgifter til undersøgelser m.m., der er forbundet med tilladelsen, skal De som ansøger selv betale. 7. Gyldighed og retsbeskyttelse 7.1 Gyldighed Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko, idet tilladelsen kan påklages og eventuelt blive ophævet eller ændret i en klagesag. 7.2 Retsbeskyttelse Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at jordvarmeanlæg ikke forurener grundvandet. Under udøvelsen af dette tilsyn har kommunalbestyrelsen adgang til, på offentlig og privat grund, at foretage undersøgelser af forhold af betydning for miljøbeskyttelsen og vandforsyningen jf. miljøbeskyttelseslovens 87 og vandforsyningslovens 64 samt til at træffe de til forebyggelse eller fjernelse af forureningen nødvendige foranstaltninger. Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør 20 i miljøbeskyttelsesloven. 8. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal være skriftlig og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunen vil videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet bilagt sagens akter. Deres klage bedes sendt til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan, så vidt muligt elektronisk på mailadressen: Klagen skal være kommunen i hænde senest fredag den 23. januar Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Lyngby-Taarbæk Kommune. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen

8 Side 8/8 fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Denne afgørelse kan jf. Miljøbeskyttelseslovens 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. De vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er mulighed for aktindsigt i sagen. Venlig hilsen Rebekka Rask Kyndesen Miljøsagsbehandler Susanne Guldberg Miljøsagsbehandler Vedlagt: Skema til færdigmelding af jordvarmeanlæg Skema til sløjfning af jordvarmeanlæg Skema til årligt eftersyn af jordvarmeanlæg Liste over modtagere af kopi af tilladelsen Grundejer, Helene H. Jacobsen og Troels B. Hansen, Embedslægerne Hovedstaden, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Kroppedal Museum,

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse

KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hans Ingemann Nielsen Maglehøjvej 24 Varpelev 4652 Hårlev KOPI Dato Journal nr. 10-04-2015 08/2381 Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hermed fremsendes tilladelse

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere