Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune"

Transkript

1 Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

2 Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin og olie er uønsket i kloaksystemet, da disse stoffer indeholder en stor del tungtnedbrydelige stoffer med miljø og sundhedsfarlige effekter. Det kræver speciel tilpasning af renseanlæggene, hvis de skal kunne rense for olie og benzin. Derfor er det vigtigt at olie og benzin frasorteres så tæt på kilden som muligt. Dette gøres nemt med olie- og benzinudskillere. Virkemåde og funktion Formålet med en olie- og benzinudskiller (herefter benævnt olieudskiller ) er at udskille olien fra afløbsvandet, så olien ikke efterfølgende skaber problemer i afløbssystem, renseanlæg eller i vandmiljøet. I olieudskillere udnyttes det, at olie og benzin er lettere end vand og derfor vil lægge sig på vandoverfladen. For at dette kan lade sig gøre, er opholdstiden i udskilleren af afgørende betydning for virkningen af anlægget. Samtidig har størrelsen af oliepartiklerne samt brug af rengøringsmidler og højttrykrenser betydning for, hvor hurtigt olien kan udskilles. Disse faktorer får derfor indflydelse på hvordan et udskilleranlæg skal etableres, indrettes og dimensioneres. Opbygning Et olieudskilleranlæg består af følgende dele: Sandfanget: tilbageholder sand, grus og andre tunge partikler. Sandfanget bidrager desuden til øget opholdstid af spildevandet og øger hermed anlæggets effektivitet. Olieudskilleren: dimensioneres, så spildevandet får den opholdstid, der kræves, for at benzin- og olieprodukter når at søge mod overfladen. Udskilleren kan forbedres med koalescensfilter og sikres med flydelukke og alarm. Prøvetagningsbrønden: muliggør udtagning af en spildevandsprøve til analyse. Prøver skal udtages fra en frit faldende vandstråle, hvilket sikrer, at prøven er repræsentativ for det fraløbende vand. MÅLE/AFLØBSBRØND 2 3

3 Hvor skal der være installeret olieudskillere? Hvordan skal olieudskilleren etableres og hvad kræves? På virksomheder og anlæg, hvor der er risiko for, at der kan forekomme spild af olie, benzin eller lignende til kloak, skal der etableres olieudskillere og sandfang. Det drejer sig fx om vaskepladser, parkeringskældre, benzinstationer og lignende. Formålet er at udskille benzin og olie fra afløbsvandet, såle des at det ikke giver efterfølgende problemer i afløbssystemet eller i renseanlæg. Olieudskillere skal normalt installeres ved: Afløb fra virksomheder, hvor der anvendes olie eller benzin i produktionen. Afløb fra pladser, hvor der påfyldes olie/benzin til stationære tankanlæg. Afløb fra pladser hvor der tankes benzin eller diesel. Afløb fra vaskepladser for motorkøretøjer. Afløb fra autoværksteder. Afløb fra oplags- og rensepladser for autoskrot. Ovenstående er ikke en udtømmende liste, men blot eksempler på, hvor det kan være påkrævet med olieudskillere. Det er kommunen, som afgør, hvor der skal anvendes olieudskillere, og afgørelsen træffes ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det er også kommunen, som afgør, hvordan det rensede vand afledes. Udregningen af olieudskillerens størrelse kan udføres af miljørådgivere og kloakmestre. Etablering og tilslutning skal udføres af autoriserede kloakmestre. Etablering af en ny olieudskiller kræver en tilslutningstilladelse, som skal indhentes hos Syddjurs Kommune, Natur og Miljø. Etableringen kan i visse tilfælde også kræve en byggetilladelse. Byggetilladelsen skal søges når der laves til- eller ombygning af bygninger og søges hos Team Byggeri i Syddjurs Kommune. Etablering af udendørs vaskepladser kræver desuden anmeldelse til Team Byggeri. Kontakt venligst Syddjurs Kommunes Natur og Miljøafdeling hvis I skal søge om en tilslutningstilladelse. Se kontaktoplysninger på bagsiden af denne folder. For de specifikke tekniske krav henvises til teknisk vejledning, som er tiltænkt miljørådgivere og kloakmestre. Se boksen mere information på bagsiden af denne folder. 4 5

4 Hvad er mit ansvar? Den velfungerende olieudskiller For at en olieudskiller fungerer efter hensigten skal den tilses, tømmes og vedligeholdes løbende. Det er brugeren som er ansvarlig for, at udskilleren til enhver tid er velfungerende. Brugeren er dermed også ansvarlig for tilsyn, tømning og vedligehold. Regelmæssigt tilsyn og driftsjournal Brugeren skal sørge for, at der jævnligt udføres tilsyn med en olieudskiller. I virksomhedens eventuelle tilslutningstilladelse kan der være fastsat vilkår for tilsynene. Der bør udarbejdedes en driftsjournal, hvor følgende noteres: Tidspunkt for tømning af sandfang Tidspunkt for tømning af olieudskiller Tidspunkt for inspicering af olieudskiller og resultatet heraf Tidspunkt for kontrol af alarm for olieudskiller Tidspunkt og art af serviceeftersyn/ reparationer på spildevandssystemet samt hvem der har udført arbejdet. I en tilslutningstilladelse kan der muligvis være fastsat yderligere vilkår til driftsjournalen. Der vil normalt være stillet krav om, at driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden på forlangende. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år. Årlig tømning Olieudskiller og sandfang skal tømmes efter behov, dog minimum en gang årligt. Olie og sand bortskaffes til en godkendt modtager. I forbindelse med den årlige tømning skal anlægget rengøres og undersøges for skader. Konstateres der skader på anlægget, skal disse udbedres hurtigst muligt. Brugeren af olieudskilleren er ansvarlig for, at der til enhver tid er indgået aftale med en entreprenør om tømning og inspektion af olieudskilleren. Man skal tilmelde sig den kommunale tømningsordning hos Reno Djurs I/S (se bagsiden). Daglig brug Med mindre det er tilladt i spildevandstilladelsen, må der ikke anvendes højtryksrenser til rengøring af køretøjer eller andre emner, som kan være olieholdige og helt eller delvist indsmurt med olieprodukter. Der må som udgangspunkt ikke afledes spildevand med en temperatur over 50ºC til olieudskilleren. Spildevand med en højere temperatur skal afkøle til under 50ºC inden det afledes til olieudskilleren. Niveaualarm Det kan i nogle tilfælde være en fordel at etablere niveaualarm på olieudskilleren. En niveaualarm vil som hovedregel reducere antallet af årlige tilsyn af selve olieudskilleren. I stedet kan man nøjes med en årlig efterprøvning af alarmen. Det er dog altid en individuel vurdering. 6 7

5 Hvad skal jeg være opmærksom på? Tjek ved eget tilsyn: Olieudskilleren kontrolleres for hvor meget der er opsamlet. Er der opsamlet 75% af kapaciteten, skal der bestilles tømning. Sandfanget kontrolleres for hvor meget der er opsamlet. Er der opsamlet 50% af kapaciteten, bør der bestilles tømning. Det kontrolleres, at olieudskilleren er påfyldt vand igen efter tømning. Kontroller at alarmen og flydelukkeren virker. Tjek om koalescensfilteret skal udskiftes eller rengøres. Noter resultater i en eventuel driftsjournal. Husk ved det årlige eftersyn og tømning: Anlægget rengøres. Der kontrolleres for fejl og skader på anlægget. Det kontrolleres, at olieudskilleren er påfyldt vand igen efter tømning. Der bestilles reparation af evt. skader og fejl. Tilslutningstilladelse og afmelding Nyt anlæg: Før evt. kloakarbejde udføres, skal der søges tilslutningstilladelse hos kommunens Natur og Miljøafdeling. Der vil i tilslutningstilladelsen bl.a. blive stillet krav til dimensionering af olieudskilleren. Hør mere ved at kontakte Natur og Miljø. Afmelding/sløjfning af eksisterende anlæg: Før olie udskillere, sandfang samt tilhørende rørledninger tages ud af brug, skal anlægget bundtømmes. Derefter skal anlægget sløjfes eller afblændes, så det ikke længere er en del af afløbssystemet. Se bagsiden for kontaktoplysninger. Tæthedsprøvning Alle nye anlæg skal tæthedsprøves inden ibrugtagning. Desuden anbefaler Dansk Standard, at et olieudskilleranlæg tæthedsprøves mindst hvert 5 år. Tæthedsprøvningen må kun udføres af autoriserede kloakmestre. Særlige problemer knyttet til driften af olieudskillere Du skal være opmærksom på, at nogle faktorer kan mindske effektiviteten af udskilleren: Højtrykrensere: findeler olien i meget små partikler, der tager lang tid om at udskilles fra vandet. Olieudskilleren skal derfor være dimensioneres til evt. brug af højttrykrensere. Rengøringsmidler: ændrer de små oliepartikler, så de har sværere ved at smelte sammen. Systemet skal derfor være indrettet til brug af rengøringsmidler. For lille dimensionering: kan betyde at olien eller benzinen ikke opholder sig i udskilleren i lang nok tid til, at den kan nå at blive udskilt. Utætheder: Det er vigtigt at vedligeholde udskilleren og udskifte den i tide. Undersøgelser har vist, at mange gamle udskillere er utætte. En utæt udskiller kan give en lokal jordforurening som er væsentligt dyrere at rydde op end prisen for en ny udskiller. Fyldt: En olieudskiller der er fyldt, kan ikke tilbageholde olie. 8 9

6 Ved uheld Mere information Yderligere information om olieudskillere kan bl.a. findes i: Rørcenter anvisning 006 Olieudskilleranlæg marts 2004 Teknologisk Institut DS/EN 858 udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin), del , del og tillæg Lovgivningen på området er bl.a.: Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grund vandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg Regulativ for erhvervsaffald - Syddjurs Kommune. Administration af tømningsordningen Reno Djurs administrerer tømningsordningen for olie- og benzinudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Hør mere ved at kontakte Reno Djurs I/S Nymandsvej 11, 8444 Balle Tlf Kontaktoplysninger: Syddjurs Kommune, Natur og Miljø Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Tlf.: I tilfælde af uheld, der medfører utilsigtet afledning af forurenende stoffer, skal virksomheden forsøge at afværge situationen: Forsøg at standse forureningen og/ eller dens spredning. Kontakt straks Alarmcentralen på telefon 112. Orienter Syddjurs Kommune, Natur og Miljø om uheldet

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Oktober 2014 Tilslutningstilladelse til offentlig kloak I henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere af stålarmeret beton DIN 4281, præfabrikeret iht. EN 858 OLEOPATOR OLEOPASS OLEOMAX www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax +45 5766

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Iht. til EN 1825 og DIN 4040-100 Neutra fedtudskillere Inja Miljøteknik - gør afløbet fedtfri med Neutra I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S

Læs mere

Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere

Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere En stærk dansk udskillerløsning Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere - individuelle miljøvenlige løsninger Indholdsfortegnelse Sandfangsbrønde: Produktbeskrivelse... Produktblad...

Læs mere

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse 609 15.0 Drift og vedligeholdelse Dette kapitel er uddrag af Afløbsanlæg i jord Kloakmesterarbejde, Rørcentret Teknologisk Institut 2002. Lovgivningens krav Ifølge DS 432 skal

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere