Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 101 Folketinget Fremsat den 12. december 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.) 1 I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved 1 i lov nr. 603 af 18. juni 2012 og senest ved 1 i lov nr. 904 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 157 a, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:»statens Serum Institut har desuden adgang til oplysninger i registret med henblik på at udsende påmindelser ved manglende vaccination med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram, eller som tilbydes et barn ved individuelt behov.stk. 10. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om Statens Serum Instituts adgang efter stk. 6 til oplysninger i registret med henblik på at udsende påmindelser ved manglende vaccination med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram, eller som tilbydes et barn ved individuelt behov. Ministeren fastsætter desuden regler om Statens Serum Instituts udsendelse af påmindelser.«stk. 10 bliver herefter stk Loven træder i kraft den 1. maj I 157 a indsættes efter stk. 9 som nyt stykke: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr BK001489

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Formålet med lovforslaget er at forbedre tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram ved at åbne mulighed for, at Statens Serum Institut på baggrund af oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) kan sende påmindelser til forældre (forældremyndighedsindehavere) til børn, der mangler at modtage én eller flere af de vaccinationer, der indgår i børnevaccinationsprogrammet. Lovforslaget skal desuden være med til at sikre, at børn, der - på baggrund af et individuelt behov - tilbydes andre supplerende vaccinationer, i videst muligt omfang vaccineres rettidigt - med sådanne vacciner. Fx anbefales det, at børn født af kvinder med kronisk hepatitis B modtager en hepatitis B vaccinationsserie på i alt 4 vaccinationer inden for barnets første leveår for at forebygge smitteoverførsel fra mor til barn. Lovforslaget åbner derfor også mulighed for, at Statens Serum Institut bl.a. kan sende påmindelser om manglende vaccination til moderen og den praktiserende læge til et barn, der anbefales vaccineret mod hepatitis B for at forebygge infektion. 2. Lovforslagets baggrund og formål Danmark har en lavere tilslutning til børnevaccinationsprogrammet end de europæiske lande, vi normalt sammenligner os med. UNICEF har i april 2013 offentliggjort en rapport om børns trivsel og vilkår i 29 af verdens industrialiserede lande. Af rapporten fremgår det, at vaccinationsdækningen i Danmark ligger på under 90 pct., hvilket udover Danmark kun er tilfældet i Østrig og Canada. Endnu færre danske børn får ifølge rapporten de anbefalede vaccinationer efter toårs alderen. At Danmark har en lavere tilslutning til børnevaccinationsprogrammet end de lande, vi normalt sammenligner os med, viser sig ikke kun i statistikkerne. For MFR-vaccinationerne (vaccinationer mod mæslinger, fåresyge og røde hunde), har den lavere tilslutning også medført gentagne udbrud med mæslinger i Danmark de seneste år. Det er WHO s målsætning at eliminere mæslinger ved år 2015 i Europa. For at nå dette mål, er det nødvendigt med en samlet tilslutning til de to MFR-vaccinationer, der gives, når barnet er henholdsvis 15 måneder og 4 år (eller 12 år hvis barnet var ældre end 4 år den 1. april 2008) på 95 pct. Tilslutningen til den MFR-vaccination, der gives, når barnet er 15 måneder, var imidlertid pr. 10. januar 2013 kun % for årgangene , mens tilslutning til den MFR-vaccination, der gives, når barnet er fyldt 12 år, var % for årgangene Endelig ses en betydelig forsinkelse i vaccinationstidspunktet i forhold til den anbefalede alder for vaccination. Det er dog ikke alene, når vaccinationsdækningen her i landet sammenholdes med dækningen i andre lande, at der kan spores forskelle i tilslutningen. Der ses også forskelle i tilslutningen, når vaccinationsdækningen sammenlignes på tværs af landet. Opgørelser viser således, at tilslutningen til den MFR-vaccination, der gives, når barnet er 4 år, i Allerød ligger på 84 pct., mens den i Ishøj ligger på 71 pct. for børn født i 2006 og En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Statens Serum Institut blandt forældre til børn, der ikke havde fået den revaccination mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio (Di- TeKiPol), der gives, når barnet er fyldt 5 år, viste, at forældrenes forglemmelse var én af de hyppigste årsager til manglende vaccination, og at kun en mindre andel bevidst havde fravalgt vaccinationen. Med dette lovforslag foreslås det at etablere en central, landsdækkende påmindelsesordning baseret på data fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV), som sikrer, at der på udvalgte tidspunkter i barnets liv sendes påmindelser til barnets forældremyndighedsindehaver(e) om eventuelle manglende vaccinationer. Det foreslås desuden at åbne mulighed for, at der på baggrund af oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister ligeledes kan sendes påmindelser om manglende vaccination til én eller begge forældremyndighedsindehavere og/eller den praktiserende læge til et barn, der er i særlig risiko for at blive påført en smitsom sygdom, og som derfor tilbydes supplerende vaccinationer ud fra et individuelt behov. Det gælder bl.a. i forhold til børn født af kvinder med kronisk hepatitis B, hvor rettidig vaccination mod hepatitis B kan forebygge, at infektionen overføres fra mor til barn. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Gældende ret Statens Serum Institut er ifølge sundhedslovens 157 a, stk. 1, ansvarlig for at drive Det Danske Vaccinationsregister (DDV), der omfatter en elektronisk registrering af oplysninger om den enkelte borgers vaccinationer og hertil knyttede oplysninger. Af lovbemærkningerne til 157 a, stk. 1, der blev indsat i sundhedsloven ved lov nr. 534 af 26. maj 2010, fremgår, at det er hensigten, at vaccinationsregistret skal indeholde data for alle vacciner givet til borgere, der er bopælsregistreret i CPR - uanset om der er registreret vaccinationsoplysninger for den enkelte borger eller ej. Det fremgår desuden af lovbemærkningerne, at borgeren i registeret vil blive registreret med personnummer, ligesom der forudsættes at skulle ske en registrering af datoen for vaccination, vaccinens navn og batchnummer samt oplysninger om læge eller vaccinator. Endvidere fremgår det, at der i opbygningen af vaccinationsregistret vil skulle indgå en række stamdata, som fx lægemiddeldata, person- og adressedata fra CPR samt yder- og autorisationsdata fra Sundhedsstyrelsens registre m.v.

3 3 Sundhedslovens 157 a, stk. 9, indeholder en bemyndigelse til ministeren for sundhed og forebyggelse til at fastsætte nærmere regler om driften m.v. af vaccinationsregistret - herunder regler om hvilke oplysninger, der må registreres i vaccinationsregistret. Der er i bekendtgørelse nr af 25. august 2010 om Statens Serum Instituts elektroniske registrering af de enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede oplysninger fastsat nærmere regler om hvilke oplysninger, Statens Serum Institut registrerer i vaccinationsregistret. Det fremgår således af bekendtgørelsens 1, stk. 3, at vaccinationsregistret indeholder oplysninger om vacciner givet af en læge, herunder som led i et vaccinationsprogram, vacciner ordineret på recept, vacciner udleveret efter recept på apotek og vacciner givet på sygehus eller sygehuslaboratorium. Det fremgår desuden af bekendtgørelsens 4, at registret indeholder oplysninger om personer, der er registreret med bopæl i CPR, og at følgende oplysninger om de givne vaccinationer er indeholdt i registret: 1) Borgerens personnummer. 2) Lægens eller vaccinators autorisations-id eller personnummer. 3) Vaccinationens navn. 4) Dato for vaccinationen. 5) Batch- eller lotnummer for vaccinen, hvis oplysninger herom forefindes. 6) Fritekst, der er relevant i forhold til registrering af vaccinen. Forældremyndighedsindehaveren har adgang til vaccinationsoplysninger for børn og unge under 15 år. Oplysninger om barnets forældres bopælsadresse findes i CPR, der indgår i de stamdata, der understøtter vaccinationsregistret. I disse stamdata indgår også oplysninger om forældremyndigheden for børn født den 27. maj 2004 eller senere. For børn født før denne dato er der kun registreret oplysninger om forældremyndighed, hvis der efter den 27. maj 2004 er indgået aftale eller truffet afgørelse herom i Statsforvaltningen, eller hvis der er indgået retsforlig eller afsagt dom om forældremyndighed. Det vil således ikke i alle tilfælde være muligt at sammenkøre oplysninger om barnet med forældremyndighed, idet der for en del børn født før 27. maj 2004 alene vil være registreret forældreforhold i CPR og ikke forældremyndighed. Påmindelserne vil således blive udsendt under forudsætning af, at forældremyndighedsindehaveren kan identificeres i CPR. Statens Serum Instituts adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister er reguleret i sundhedslovens 157 a, stk. 6. Af bestemmelsen fremgår det, at Statens Serum Institut har adgang til oplysninger i vaccinationsregistret med henblik på at overvåge og vurdere vaccinationstilslutning og effekt samt undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination. Det fremgår desuden af bestemmelsen, at Statens Serum Institut har adgang til oplysninger i registret, når det er påkrævet af driftstekniske grunde eller følger af Statens Serum Instituts forpligtelser m.v. som dataansvarlig for registret. Sundhedsloven giver ikke mulighed for, at Statens Serum Institut kan anvende oplysningerne i vaccinationsregistret til andre formål end dem, der er anført i 157 a, stk. 6 herunder som grundlag for at sende påmindelser om manglende vaccination af personer, der er registreret i vaccinationsregistret. Oplysninger i vaccinationsregistret om en borgers vaccinationer er følsomme personoplysninger omfattet af 7, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), idet der er tale om oplysninger om borgerens helbredsmæssige forhold. Disse oplysninger må derfor som udgangspunkt ikke behandles. Det fremgår imidlertid af 7, stk. 5, i persondataloven, at forbuddet mod behandling af oplysninger om bl.a. helbredsmæssige forhold ikke gælder, hvis behandlingen af oplysninger er nødvendig med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling, eller forvaltning af lægeog sundhedstjenester, og hvis behandlingen foretages af en person inden for sundhedssektoren, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt. Endvidere fremgår det af persondatalovens 11, stk. 1, at offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer. Endelig skal det bemærkes, at persondatalovens 2, stk. 1, udtrykkeligt fastsætter, at regler om behandling af personoplysninger i anden lovgivning går forud for reglerne i denne lov Overvejelser Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse finder, at der med henblik på at forbedre tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram - bør være adgang til at anvende oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister og de stamdata, der understøtter registret, som grundlag for at etablere en central, landsdækkende påmindelsesordning rettet mod forældre (forældremyndighedsindehavere) til børn, der mangler at blive vaccineret med én eller flere af de vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram. Ministeriet finder desuden, at der bør være adgang til at anvende oplysningerne i registret med henblik på at sikre, at en sådan påmindelsesordning også kan omfatte vaccinationer, der - i modsætning til de vaccinationer der tilbydes alle børn som led i det danske børnevaccinationsprogram - tilbydes børn ved individuelt behov. Det skal navnlig være med til at understøtte, at børn født af kvinder med kronisk hepatitis B modtager tilstrækkelig og rettidig vaccination mod hepatitis B. Det er således Sundhedsstyrelsens anbefaling, at disse børn modtager en vaccinationsserie på i alt 4 vaccinationer inden for det første leveår for at forebygge smitteoverførsel fra mor til barn. Ved at etablere denne påmindelsesordning ønsker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse at sikre, at flest mulige børn modtager de vaccinationer, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram, eller som tilbydes ved individuelt behov. Ministeriet ønsker samtidig at sikre, at manglende vaccination i videst muligt omfang skyldes et bevidst valg

4 4 fra forældrenes side - et valg, der skal respekteres. Efter ministeriets opfattelse bør der derfor også være mulighed for, at forældre (forældremyndighedsindehavere), der har besluttet, at deres børn ikke skal vaccineres, kan tilkendegive, at de ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccination. Det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses vurdering, at Statens Serum Institut bør administrere påmindelsesordningen. Dette henset til, at Statens Serum Institut efter sundhedsloven har til formål at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme ved bl.a. at overvåge den danske vaccinationstilslutning. Hertil kommer, at Statens Serum Institut i dag er ansvarlig for driften af Det Danske Vaccinationsregister. Da Statens Serum Instituts nuværende adgang efter sundhedslovens 157 a, stk. 6, til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister ikke omfatter en adgang til at behandle oplysningerne i registret med henblik på at sende påmindelser om manglende vaccination, finder regeringen, at en sådan adgang bør etableres via en ændring af sundhedsloven. Det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses vurdering, at behandling af oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister og de stamdata, der understøtter registret, med henblik på udsendelse af påmindelser om manglende vaccination vil kunne ske indenfor rammerne af persondataloven, idet behandlingen vil ske med henblik på at forbedre tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram og andre anbefalede vaccinationer. Behandlingen af oplysningerne opfylder således formål, der er anført i persondatalovens 7, stk. 5. Det skal samtidig bemærkes, at de medarbejdere på Statens Serum Institut, der vil forestå behandlingen af oplysningerne, er underlagt tavshedspligt efter straffelovens 152. Ministeriet skal samtidig bemærke, at persondatalovens 11, stk. 1, åbner mulighed for at behandle oplysninger om personnummer bl.a. med henblik på at sikre entydig identifikation, således som det vil være tilfældet efter den foreslåede ordning, hvor børn, der mangler at blive vaccineret, identificeres med bl.a. personnummer. Endelig skal det bemærkes, at registrerede børn efter lovforslaget vil få en bedre retsstilling end efter persondatalovens bestemmelser, idet Statens Serum Instituts adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister med henblik på at kunne udsende påmindelse ved manglende børnevaccination m.v. vil være begrænset til dette formål og de formål, hvortil Statens Serum Institut kan anvende oplysningerne i registret i henhold til den gældende bestemmelse i sundhedslovens 157 a, stk. 6. Bestemmelsen går således forud for persondataloven, jf. persondatalovens 2, stk Lovforslagets indhold Påmindelser om manglende vaccination med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram Det foreslås at give Statens Serum Institut adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister og de stamdata, der understøtter registret, som er nødvendige for at kunne udsende påmindelser om manglende vaccination af børn med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram. Programmet omfatter på nuværende tidspunkt følgende vaccinationer: Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 (hæmophilius influenzae), der gives, når barnet er 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr. PCV (pneumonokokvaccine), der gives, når barnet er 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr. MFR (vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde), der gives, når barnet er 15 mdr. og 4 år dog 12 år for børn ældre end 4 år pr. 1. april Difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination, der gives, når barnet er 5 år. HPV (livmoderhalskræft), der gives 3 gange til piger i alderen år. Det foreslås samtidig at bemyndige ministeren for sundhed og forebyggelse til at fastsætte nærmere regler om den foreslåede adgang til oplysningerne i registret. Der vil med baggrund i den foreslåede bemyndigelse blive fastsat regler om, at Statens Serum Institut kan foretage opslag i registeret med henblik på at identificere børn, der mangler at blive vaccineret med én eller flere af de vacciner, der indgår i børnevaccinationsprogrammet. Børn, der på den baggrund identificeres med én eller flere manglende vaccinationer, vil blive identificeret med navn og cpr-nummer. Disse oplysninger vil blive sammenkørt med oplysninger i CPR om navn og adresse på indehaveren af forældremyndigheden over barnet, hvilket er en grundlæggende forudsætning for, at Statens Serum Institut kan udsende påmindelser om manglende vaccinationer. Der vil desuden blive fastsat regler om, at Statens Serum Institut kan videregive oplysninger om et barns eventuelle manglende vaccinationer i form af påmindelser, der sendes til forældremyndighedsindehaveren. Reglerne vil blive fastsat inden for rammerne af persondataloven, og Datatilsynet vil blive hørt over reglerne, inden de udstedes. Påmindelserne om manglende vaccination vil blive udsendt i form af et brev i lukket kuvert til forældremyndighedsindehaveren i den måned, hvor barnet fylder henholdsvis: 2 år, 6½ år og 14 år. Det kan dog på et senere tidspunkt bl.a. i forbindelse med fremtidige ændringer i vaccinationsprogrammet eller ændringer i vaccinationstilslutningen - blive relevant at ændre tidspunkterne for udsendelse af påmindelser. Baggrunden for at sende en påmindelse ved barnets fyldte andet år er, at der i barnets første leveår ses en forholdsvis god vaccinationsdækning, hvorefter dækningen falder. Påmindelse ved 6½ år er relevant, fordi alle vaccinationerne i børnevaccinationsprogrammet - med undtagelse af HPVvaccination til piger - bør være givet på dette tidspunkt. For påmindelse om manglende HPV-vaccination er valgt det 14. år. Baggrunden herfor er, at der skal gives 3 vaccinationer inden for et vist tidsinterval, efter at pigen er fyldt 12 år. Selvom den første HPV-vaccination gives i det 12. år, kan vaccinationsserien fortsætte ind i det 13. år. Hertil kommer,

5 5 at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at HPV-vaccinen gives så tidligt som muligt for at undgå, at pigen allerede er smittet med de HPV-typer, som vaccinen beskytter imod. Statens Serum Institut vil kun sende påmindelser om relevante manglende vaccinationer. Det indebærer, at der for børn, der er fyldt 2 år, påmindes om manglende vaccination med difteri-tetanus-kighoste-polio-hib ved 3 og 5 og 12 måneder og MFR ved 15 måneder. Der vil ikke blive påmindet om manglende pneumokokvaccination, da disse vaccinationer kun anbefales til børn under 2 år. En påmindelse ved 6½ år vil omfatte difteri-tetanus-kighoste-polio ved 3, 5 og 12 mdr., MFR vaccinationen ved 15 mdr. og 4 år samt difteritetanus-kighoste-polio revaccination ved 5 år. Der vil ikke blive påmindet om Hib, da denne vaccination ikke er relevant for børn over 5 år. Påmindelser om manglende HPVvaccination ved det fyldte 14. år vil ud over HPV vaccinationer også omfatte eventuelt andre manglende børnevaccinationer, der burde være givet tidligere i henhold til børnevaccinationsprogrammet. Herudover vil Statens Serum Institut ved de påmindelser, der udsendes når barnet er fyldt 2 år, orientere om muligheden for og vigtigheden af, at barnet modtager de forebyggende børneundersøgelser hos egen læge. Det Danske Vaccinationsregister indeholder ingen data, der gør det muligt at følge op på, om et barn har modtaget de forebyggende børneundersøgelser. Det vil på sigt - og som led i implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi - kunne komme på tale at udsende påmindelserne om manglende vaccination som digital post. Men for at sikre, at lovforslaget får den ønskede effekt på vaccinationstilslutningen - også hos socialt udsatte børn - skønnes det mest hensigtsmæssigt, at påmindelserne om manglende vaccination i første omgang udsendes i fysisk form Påmindelser om manglende vaccination mod hepatitis B m.v. Det foreslås, at Statens Serum Institut tillige får adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister, som er nødvendige for at udsende påmindelser om manglende vaccination af børn, som er i særlig risiko for at udvikle en smitsom sygdom og derfor efter individuelt behov - tilbydes andre supplerende vaccination end dem, der indgår i børnevaccinationsprogrammet. Formålet hermed er navnlig at åbne mulighed for, at Statens Serum Institut kan udsende påmindelser om eventuel manglende vaccination mod hepatitis B af børn født af kvinder med kronisk hepatitis B. Disse børn bør ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger modtage en vaccinationsserie på i alt 4 vaccinationer inden for det første leveår for at forebygge smitteoverførsel fra mor til barn. Der fødes årligt ca. 180 børn af kvinder med kronisk hepatitis B. Forslaget vil efter sin ordlyd ligeledes kunne anvendes som grundlag for at sende påmindelser om manglende vaccination med andre typer af vacciner, der tilbydes børn ved individuelt behov, men tænkes i første omgang anvendt for vaccination mod hepatitis B. Med henblik på at identificere og sende påmindelser om manglende hepatitis B vaccination af børn født af kvinder med kronisk hepatitis B vil Statens Serum Institut anvende instituttets database vedrørende epidemiologisk overvågning, der bl.a. indeholder prøvesvar for alle kvinder bosiddende i Danmark, der er screenet positive for kronisk hepatitis B som led i graviditetsscreeningen. Databasen indeholder også oplysninger om barnets cpr-nummer. Databasen vedrørende epidemiologisk overvågning er anmeldt til Datatilsynet, og Statens Serum Institut har som led i anmeldelsen (Datatilsynets j. nr ) oplyst, at formålet med at behandle oplysningerne i databasen bl.a. er at skabe grundlag for kontrol, forebyggelse og målrettede interventioner som led i den epidemiologiske overvågning (sygdomsovervågning). Det fremgår desuden, at der som led i den epidemiologiske overvågning foretages en overvågning af tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet, ligesom der bl.a. bidrages til udarbejdelsen af vaccinationsanbefalinger i relation til særlige risikopopulationer. Behandlingen sker således ikke udelukkende i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Behandling af oplysningerne i databasen vedrørende epidemiologisk overvågning - i relation til det foreliggende lovforslag - er at muliggøre identifikation af børn født af kvinder, der som led i graviditetsscreeningen er testet positive for hepatitis B. Dette skal som nævnt danne grundlag for at sende påmindelser til moderen og barnets praktiserende læge, hvis det på baggrund af oplysningerne i Det Danske Vaccinationsregister måtte vise sig, at barnet mangler at modtage én eller flere vaccinationer mod hepatitis B. Det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses vurdering, at behandlingen af de nævnte oplysninger i databasen vedrørende epidemiologisk overvågning med henblik på at identificere børn født af kvinder, der som led i graviditetsscreeningen er testet positive for hepatitis B, er i overensstemmelse med de formål, der fremgår af anmeldelsen af databasen, herunder formålet om at skabe grundlag for forebyggende og målrettede interventioner med henblik på at mindske sygdomsrisiko og byrde for den danske befolkning bl.a. i relation til særlige risikogrupper. Det er ligeledes vurderingen, at anvendelsen af de nævnte personoplysninger fra databasen vedrørende epidemiologisk overvågning er relevant og tilstrækkelig og ikke omfatter mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, jf. persondatalovens 5, stk. 3. Det er desuden ministeriets vurdering, at behandlingen af de nævnte oplysninger i databasen og Det Danske Vaccinationsregister kan ske med hjemmel i persondatalovens 7, stk. 5, idet behandlingen vil ske med henblik på at forbedre tilslutningen til hepatitis B vaccination for børn, der som følge af moderens infektion er i særlig risiko for at blive påført den smitsomme infektion hepatitis B. Der vil i medfør af den foreslåede bemyndigelse i sundhedslovens 157 a, stk. 10, til ministeren for sundhed og forebyggelse til at fastsætte regler om adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregler og udsendelse af påmindelser om manglende vaccination blive fastsat regler om, at

6 6 Statens Serum Institut har adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister med henblik på at identificere eventuelle manglende hepatitis B vaccinationer og sende påmindelser herom til moderen og barnets praktiserende læge. Påmindelser om manglende vaccination mod hepatitis B vaccination vil blive udsendt månedligt i barnets første leveår. Moderens og barnets praktiserende læge kan identificeres med navn og adresse i Statens Serum Instituts yderregister, der indgår som en del af stamdata til Det Danske Vaccinationsregister Mulighed for at fravælge påmindelser om manglende vaccination Den foreslåede adgang for Statens Serum Institut til at udsende påmindelser ved manglende vaccination vil ikke omfatte børn, hvis forældremyndighedsindehaver har tilkendegivet, at man ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccination. Efter den foreslåede bemyndigelse i sundhedslovens 157 a, stk. 10, til ministeren for sundhed og forebyggelse til at fastsætte regler om Statens Serum Instituts udsendelse af påmindelser om manglende vaccination vil der således blive fastsat regler om, at der ikke kan sendes påmindelser til en forældremyndighedsindehaver, der aktivt har tilkendegivet over for Statens Serum Institut, at man ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccinationer. Statens Serum Institut vil med henblik herpå etablere en ordning, hvorefter en forældremyndighedsindehaver, der ikke ønsker sit barn vaccineret, kan give Statens Serum Institut meddelelse om, at man ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccination. Det vil desuden fremgå af påmindelserne, at vaccinationen - i overensstemmelse med sundhedslovens bestemmelser om informeret samtykke til behandling - er et tilbud til barnet. Med lovforslaget ændres der således ikke ved, at det efter sundhedslovens 15 og 16 ikke er tilladt at indlede eller fortsætte behandling uden patientens informerede, konkrete og aktuelle samtykke, med mindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af sundhedslovens Det er efter forældreansvarslovens 2 forældremyndighedens indehaver, som giver samtykke til behandling af børn under 15 år, jf. sundhedslovens 14 og 15. finansieres via midler fra satspuljeaftalen for , der vil sikre varig finansiering af ordningen. Forslaget vil desuden være forbundet med en marginalt øget administration i Statens Serum Institut, der vil være dækket af de afsatte 1 mio. kr. Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunerne eller regionerne. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne, dog vil en forældremyndighedsindehaver, der ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccinationer, skulle orientere Statens Serum Institut herom. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Danske Regioner, Danmarks Apotekerforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Sygeplejeråd, Datatilsynet, Det Etiske Råd, Farmakonomforeningen, Forbrugerrådet, Foreningen af Speciallæger, Jordemoderforeningen, KL, Lægeforeningen, Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, Patientforeningen i Danmark, Pharmadanmark, Praktiserende Lægers Organisation, Rådet for Socialt Udsatte og Vaccinationsforum. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det skønnes, at de offentlige merudgifter til udvikling og drift af påmindelsesordningen vil være 1 mio. kr. årligt, der 10. Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser / mindre udgifter Negative konsekvenser / merudgifter Statslige merudgifter på 1 mio. kr. om året.

7 7 Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Marginalt øget administration i Statens Serum Institut. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Marginalt øget administration for borgere, der ikke ønsker at modtage påmindelse om manglende vaccination af deres børn. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 1 Med den foreslåede tilføjelse i sundhedslovens 157 a, stk. 6, får Statens Serum Institut adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister, som er nødvendige for at instituttet kan identificere børn, der mangler at blive vaccineret med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram, eller som tilbydes et barn ved individuelt behov. Efter den foreslåede bestemmelse vil Statens Serum Institut desuden få adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister, som er nødvendige for helt konkret - at kunne sende påmindelser om manglende vaccination til forældremyndighedsindehaveren. Adgangen efter den foreslåede bestemmelse omfatter derfor både de oplysninger, der fremgår af selve registret (herunder barnets navn og cpr-nummer, vaccinationens navn og datoen for vaccinationen) og de stamdata, der understøtter Det Danske Vaccinationsregister, herunder CPR, hvoraf oplysninger om forældremyndighedsindehaveren vil fremgå. Ved manglende vaccination forstås i den forbindelse, at barnet ikke har fulgt børnevaccinationsprogrammet eller modtaget vaccinationer, der tilbydes barnet ved individuelt behov på et nærmere bestemt tidspunkt i barnets liv. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 1, nr. 2, og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Med den foreslåede bestemmelse indsættes et nyt stk. 10 i 157 a, hvorved ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om den i lovforslagets 1, nr. 1, foreslåede adgang for Statens Serum Institut til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister. Der vil i medfør af den foreslåede bemyndigelse blive fastsat regler om, at Statens Serum Institut har adgang til alle oplysninger i registret, der er nødvendige for at kunne identificere børn, der mangler at modtage én eller flere af de vaccinationer, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram. Der vil desuden blive fastsat regler om, at adgangen til oplysninger i registret også omfatter oplysninger om, hvorvidt et barn, der er født af en kvinde med kronisk hepatitis B, har modtaget de af Sundhedsstyrelsen anbefalede vaccinationer mod hepatitis B. Børn, der som følge af moderens smittestatus anbefales vaccineret mod hepatitis B, identificeres via oplysninger om barnets moder, der fremgår af Statens Serum Instituts database vedrørende epidemiologisk overvågning, der bl.a. indeholder prøvesvar for alle kvinder bosiddende i Danmark, der er screenet positive for kronisk hepatitis B som led i graviditetsscreeningen. Herudover vil der efter den foreslåede bemyndigelse blive fastsat regler om, at den foreslåede adgang for Statens Serum Institut til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister også omfatter oplysninger i de stamdata, der understøtter registret, herunder oplysninger om forældremyndighedsindehaveren, idet disse oplysninger er afgørende for, at der kan udsendes påmindelser om manglende vaccination. Endvidere vil der i medfør af den foreslåede bemyndigelse blive fastsat regler om, at Statens Serum Institut sender: Påmindelser om manglende vaccination med vacciner der indgår i det danske børnevaccinationsprogram til forældremyndighedsindehaveren. Påmindelser om manglende hepatitis B vaccination til barnets moder og praktiserende læge. Endelig vil der efter bemyndigelsen blive fastsat regler om, at Statens Serum Institut ikke sender påmindelser til forældremyndighedsindehaveren om manglende vaccination, hvis man har meddelt Statens Serum Institut, at man ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccinationer. Udstedelsen af regler efter den foreslåede 157 a, stk. 10, vil ske inden for persondatalovens rammer. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger. 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj 2014.

8 8 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, foretages følgende ændringer: 157 a. [ ] 1. I 157 a, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.: Stk. 6. Statens Serum Institut har adgang til oplysninger i registeret med henblik på at overvåge oplysninger i registret med henblik på at udsende»statens Serum Institut har desuden adgang til og vurdere vaccinationstilslutning og -effekt samt påmindelser ved manglende vaccination med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinations- undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger program, eller som tilbydes et barn ved individuelt ved vaccination. [ ] behov.«stk. 10. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om, at der kan ske videregivelse til den myndighed, der er dataansvarlig for Nationalt Patientindeks, jf. 193 b. 2. I 157 a indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:»stk. 10. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om Statens Serum Instituts adgang efter stk. 6 til oplysninger i registret med henblik på at udsende påmindelser ved manglende vaccination med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram, eller som tilbydes et barn ved individuelt behov. Ministeren fastsætter desuden regler om Statens Serum Instituts udsendelse af påmindelser.«stk. 10 bliver herefter stk Loven træder i kraft den 1. maj 2014.

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER: HVORDAN KAN JEG BRUGE DET?

DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER: HVORDAN KAN JEG BRUGE DET? DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER: HVORDAN KAN JEG BRUGE DET? Tyra Grove Krause, overlæge, ph.d. Speciallæge i samfundsmedicin Afd. for Infektionsepidemiologi Statens Serum Institut tgv@ssi.dk PROGRAM Om

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk - en vejledning til borgere I Fælles Medicinkort (FMK) kan du se oplysninger om din aktuelle medicin, de seneste to års recepter samt vaccinationer.

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. februar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Målretning af kontaktpersonordningen,

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Udkast. Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven

Udkast. Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 18. december 2009 Sagsnr.: 0909104 Sagsbeh.: SUMLFI / Sundhedsjuridisk center Dok nr: 157971 Udkast Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Målretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 196, stk. 1-3 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved 603 af 18. juni 2012,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Indberetning af børnevaccinationer sker løbende, men den store personale udskiftning i visse distrikter betyder, at kontinuiteten og kvaliteten i anmeldelserne varierer. Der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til alle på vedlagte høringsliste Dato: 5. december 2014 Enhed: JURMED Sagsbeh.: hbj Sags nr.: 1403230 Dok. nr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser BEK nr 851 af 02/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Statens Serum Institut, j.nr. 15/04514 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 28. maj 2014, kl. 13-16 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale E Carsten Heilmann (Dansk Pædiatrisk Selskab),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2014/1 LSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 22. januar 2015 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPFRE Sags nr.:

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006 Side 1 af 5 Den fulde tekst Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 2, 3, stk. 1 og 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 900 af 10. november 2003

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere