Anvendelse af de tekniske bestemmelser til certificering eller kontrol er kun tilladt efter skriftlig aftale med VinduesIndustrien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af de tekniske bestemmelser til certificering eller kontrol er kun tilladt efter skriftlig aftale med VinduesIndustrien."

Transkript

1 December 2006: - Version 3 Kapitel 1 Indledning Følgende tilføjes: (efter myndighedskrav og normer) i Danmark Følgende tilføjes efter sidste afsnit: Anvendelse af de tekniske bestemmelser til certificering eller kontrol er kun tilladt efter skriftlig aftale med VinduesIndustrien. Kapitel 2.7 Mærkning af produkterne Virksomheden skal mærke det enkelte element således, at det som minimum fremgår, af hvem og hvornår elementet er produceret Virksomheden skal mærke det enkelte element således, at der er sporbarhed til producenten og der skal være angivet produktionstidspunkt. Kapitel 3.2 Krav til færdigvarekontrol Til sikring af et vist minimum af færdigvarekontrol skal den kvalitetsansvarlige mindst hver uge udtage 5 stk. forsendelsesklare elementer og under en kritisk gennemgang besvare de spørgsmål, der for hhv. Træ, Plast og Metal er oplistet i bilagene 4, 5 og 6 eller en anden form for udvidet systematisk intern kontrol. Til sikring af et vist minimum af færdigvarekontrol skal den kvalitetsansvarlige mindst hver uge udtage 5 stk. forsendelsesklare elementer og under en kritisk gennemgang besvare de spørgsmål, der for hhv. Træ, Plast, Metal og Træ/alu er oplistet i bilagene 4, 5, 6 og 7 eller en anden form for udvidet systematisk intern kontrol. Kapitel 4.0 Generelt: En produktcertificering efter VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser har til formål at sikre, at det produkt, der forlader virksomheden, er i overensstemmelse med de krav, der er anført i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser og samt på længere sigt, at produkterne også stemmer overens med det af EU udsendte Byggevaredirektiv og de deraf afledte harmoniserede europæiske standarder på området. 1

2 En produktcertificering efter VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser har til formål at sikre, at det produkt, der forlader virksomheden, er i overensstemmelse med de krav, der er anført i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser og det af EU udsendte Byggevaredirektiv. Kapitel Besøgsfrekvens: Følgende fjernes i 3. afsnit: (ikrafttræden den 1. januar 2006) Kapitel 5.0 Dimensionering og sikring Vindues- og dørelementer beregnet for termoruder skal være dimensioneret således, at den maksimale beregningsmæssige udbøjning ved en belastning på 1200 Pa ikke overstiger 1/300 af den enkelte rudes største kantlængde dog maks. 8 mm, for så vidt der er tale om klæbede ruder. I forbindelse med loddede ruder må udbøjningen ikke overstige 1/500 af rudens største kantlængde dog maks. 5 mm. Vindues- og dørelementer beregnet for termoruder skal være dimensioneret således, at den maksimale beregningsmæssige udbøjning ved en belastning på 1200 Pa ikke overstiger 1/300 af den enkelte rudes største kantlængde dog maks. 8 mm for klæbede ruder. Hvis der ønskes tæthedsprøvning af vinduer og døre bør prøvningerne udføres i henhold til følgende standarder: DS/EN 1026 for lufttæthed DS/EN 1027 for vandtæthed Krav til klassifikation bør angives i henhold til: DS/EN for lufttæthed DS/EN for vandtæthed Som retningsgivende krav til klassifikation kan under normale danske forhold foreskrives: Klasse 4 for lufttæthed ved overtryk på 600 Pa for vinduer og døre til opholdsrum Klasse 3 for lufttæthed ved overtryk på 600 Pa for entredøre Klasse 8A for vandtæthed (overtryk 450 Pa for både vinduer og døre) I øvrigt bør krav til prøvning og klassifikation vurderes i relation til den konkrete anvendelse af elementerne herunder den geografiske placering. 2

3 Hvis der ønskes tæthedsprøvning af vinduer og døre skal prøvningerne udføres i henhold til følgende standarder: DS/EN 1026 for lufttæthed DS/EN 1027 for vandtæthed Krav til klassifikation skal angives i henhold til: DS/EN for lufttæthed DS/EN for vandtæthed Som retningsgivende krav til klassifikation kan under normale danske forhold foreskrives: Klasse 3 for lufttæthed ved et gennemsnit af måling ved over - og undertryk på 600 Pa for vinduer og yderdøre Klasse 8A for vandtæthed (overtryk 450 Pa for både vinduer og yderdøre) I øvrigt bør krav til prøvning og klassifikation vurderes i relation til den konkrete anvendelse af elementerne herunder den geografiske placering. Kapitel 5.2 Termiske forhold Følgende afsnit tilføjes i begyndelsen af afsnittet: Der skal foreligge dokumentation for alle data, der vedrører produkternes energimæssige egenskaber i henhold til DS 418 eller DS/EN del 1 og 2. Virksomheden skal endvidere på forespørgsel fra kunder give oplysning om vinduets eller yderdørens U-værdi og glasandel samt rudens totale sollystransmittans og solenergitransmittans i henhold til de til enhver tid gældende danske og europæiske standarder, jf,. bl.a. SBi Anvisning 213. Kapitel 5.3 Træmateriale Følgende afsnit fjernes: Følgende afsnit tilføjes: I en og samme vindues-/dørdel skal der anvendes samme træart, bundstykker i karme dog undtaget. Der tillades forskellige træarter til henholdsvis rammer og karme, når det sikres, at forskelligartede, fugtbetingede dimensionsændringer ikke får indflydelse på funktion og tæthed. Hvis der anvendes forskellige træarter i en og samme vindues-/dørdel skal det sikres, at fugtbetingede dimensionsændring ikke får nogen negativ indflydelse på funktion og tæthed. 3

4 Træarter, som er nævnt i de efterfølgende afsnit kan anvendes med de krav til grund og overfladebehandling, der er nævnt under de respektive træarter. Hvis der i områder, der på bilag 11 er vist med skravering, forefindes flere træarter, gælder kravet til grund- og overfladebehandling for den træart, som har den dårligste, naturlige holdbarhed. Hårdtræ: Træsorterne Dark Red Meranti, Red Lauan, Sipo, Araputanga, Iroko, Teak og Eg kan anvendes til vinduer og yderdøre, såfremt densiteten er mindst 500 kg/m 3 ved 12 ± 3% fugtindhold. Andre hårdtræsorter med lige så god holdbarhed i henhold til DS/EN kan også anvendes. Der skal fra træleverandøren foreligge en deklaration, der mindst omfatter træart og densitet. Virksomheden skal foretage en modtagerkontrol af træets densitet på 5 % af de modtagne planker. Plankerne skal udtages jævnt over hele partiet, og densitetsbestemmelsen kan ske på uhøvlede emner. Resultaterne skal registreres på vægtskemaer og opbevares sammen med skemaerne for intern kontrol af færdige elementer. Ved hvert kontrolbesøg gennemgås hvert andet af de vægtskemaer, som er udfyldt siden forrige besøg. Der foretages en registrering af det antal emner, der ikke opfylder kravet til densitet, og halvdelen af dette antal medregnes som væsentlige fejl ved opgørelsen af fejl for den samlede stikprøve på 10 færdige elementer. Hårdtræ som Dark Red Meranti, Red Lauan, Sipo, Araputanga, Iroko, Teak og Eg samt andre hårdtræsorter med lige så god holdbarhed i henhold til DS/EN 350-2, kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger. - Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definition og udfaldskrav, der er angivet i skemaet pkt Træets densitet skal være mindst 500 kg/m 3 ved et fugtindhold på 12 %. Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4,5 mm - Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt Grund og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 3 eller 4 jf. pkt Der skal fra træleverandøren foreligge en deklaration, der mindst omfatter træart og densitet Er densiteten på det indkøbte træ mindre end 600 kg/m³ skal virksomheden foretage en modtagerkontrol af træets densitet på 5 % af de modtagne planker. Plankerne skal udtages jævnt over hele partiet, og densitetsbestemmelsen kan ske på uhøvlede emner. Resultaterne skal registreres på vægtskemaer og opbevares sammen med skemaerne for intern kontrol af færdige elementer. 4

5 Ved hvert kontrolbesøg gennemgås de vægtskemaer, der foreligger siden sidste besøg, og forekommer der tilfælde af for lav densitet, registreres dette i besøgsrapporten. Såfremt der er undladt at føre vægtskemaer for densitetsbestemmelse, vil dette ved kontrolbesøg blive bedømt som en væsentlig fejl for stikprøven. Grantræ: - Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner og udfaldskrav, der er angivet i skemaet pkt , og de supplerende definitioner og krav, der er angivet under pkt Træets densitet skal være mindst 500 kg/m 3 ved et fugtindhold på 12%. - Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 1, 2 eller 5 - jf. pkt og Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner og udfaldskrav, der er angivet i skemaet pkt , og de supplerende definitioner og krav, der er angivet under pkt Træets densitet skal være mindst 450 kg/m 3 ved et fugtindhold på 12 %. - Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm - Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 1, 2 eller 2ØKO - jf. pkt Følgende afsnit tilføjes: Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte grantræ. Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 13. Virksomheden skal foretage en modtagekontrol af træets densitet på 5 % af de modtagne planker. Plankerne skal udtages jævnt over hele partiet, og densitetsbestemmelsen kan ske på uhøvlede emner. Resultaterne skal registreres på vægtskemaer og opbevares sammen med skemaerne for intern kontrol af færdige elementer. Ved hvert kontrolbesøg gennemgås de vægtskemaer, der foreligger siden sidste besøg, og forekommer der tilfælde af for lav densitet, registreres dette i besøgsrapporten. Såfremt det er undladt at føre vægtskemaer for densitetsbestemmelse, vil dette ved kontrolbesøg blive bedømt som en væsentlig fejl for stikprøven. 5

6 Lærketræ: Lærketræ kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger: - Alt træmateriale uden for tætningsplanet skal være 100% kernetræ. - Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner og udfaldskrav, der er angivet i skemaet pkt , og de supplerende definitioner og krav, der er angivet under pkt Træets densitet skal være mindst 500 kg/m 3 ved et fugtindhold på 12%. - Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 1, 2, 2 ØKO eller 5 - jf. pkt og Ved grundbehandling i henhold til system 1 og 2 stilles ikke specifikke krav til optagelse og indtrængning, men processen skal være den samme som ved grundbehandling af fyrretræ. Lærketræ kan anvendes til vinduer og yderdøre under følgende forudsætninger: - Alt træmateriale uden for tætningsplanet skal være 100% kernetræ. - Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner og udfaldskrav, der er angivet i skemaet pkt , og de supplerende definitioner og krav, der er angivet under pkt Træets densitet skal være mindst 500 kg/m 3 ved et fugtindhold på 12%. Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm - Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 1, 2 eller 2 ØKO - jf. pkt Ved grundbehandling i henhold til system 1 og 2 stilles ikke specifikke krav til optagelse og indtrængning, men processen skal være den samme som ved grundbehandling af fyrretræ. Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte lærketræ. Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 12. 6

7 Fyrretræ: Ved anvendelse af fyrretræ gælder følgende bestemmelser: Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner og udfalds-krav, der er angivet i skemaet pkt , og de supplerende definitioner og krav, der er angivet under pkt Træets densitet skal være mindst 500 kg/m3 ved et fugtindhold på 12%. Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 1, 2, 2 ØKO eller 5 - jf. pkt og Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte fyrretræ. Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 11. Ved anvendelse af fyrretræ gælder følgende bestemmelser: - Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner og udfalds-krav, der er angivet i skemaet pkt , og de supplerende definitioner og krav, der er angivet under pkt Træets densitet skal være mindst 500 kg/m 3 ved et fugtindhold på 12%. Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm - Træbeskyttelse skal foretages i henhold til de generelle bestemmelser, der er angivet i pkt Grund- og overfladebehandling skal udføres i overensstemmelse med behandlingssystem 1, 2 eller 2 ØKO - jf. pkt Der skal fra hver leverandør/savværk foreligge en deklaration for det anvendte fyrretræ. Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 12. Krav til kerneandel for fyrretræ 3.afsnit Ved behandlingssystem 1, 2 og 5 Ved behandlingssystem 1 og 2 7

8 4 og 5 afsnit Ved behandlingssystem 2 ØKO jf. pkt skal kerneandelen i de områder, der på Bilag 11 er vist med skravering, udgøre 100%. For laminerede profiler skal hver lamel i de områder, der på Bilag 11 er vist med skravering, have en kerneandel på 100%. Endvidere skal alle udvendige glaslister ved behandlingssystem 2 ØKO have en kerneandel på 100 %, eller glaslisterne skal være separat grundbehandlet i henhold til behandlingssystem 1. Ved behandlingssystem 2 ØKO jf. pkt skal kerneandelen i de områder, der på Bilag 11 er vist med skravering, udgøre min. 90%. For laminerede profiler skal hver lamel i de områder, der på Bilag 11 er vist med skravering, have en kerneandel på min. 90%. Endvidere skal alle udvendige glaslister ved behandlingssystem 2 ØKO have en kerneandel på min. 90%, eller glaslisterne skal være separat grundbehandlet i henhold til behandlingssystem 1. Kontrol af kerneandel behandlingssystem 1, 2 og 5 Kontrol af kerneandel behandlingssystem 1 og 2 Kontrol af kerneandel behandlingssystem 2 ØKO: 1. afsnit: Under hvert kontrolbesøg skal der udføres kontrol af kerneandel på 20 stk. helt eller delvis færdigprofilerede emner. Emnerne udvælges med en ligelig fordeling mellem ramme- og karmprofiler til hhv. vinduer og døre. Der foretages en registrering af kerneandelen inden for de skraverede områder, der er vist på Bilag 10, samt kontrol af glaslisternes kerneandel/grundbehandling. Under hvert kontrolbesøg skal der udføres kontrol af kerneandel på 20 stk. helt eller delvis færdigprofilerede emner. Emnerne udvælges med en ligelig fordeling mellem ramme- og karmprofiler til hhv. vinduer og døre. Der foretages en registrering af kerneandelen inden for de skraverede områder, der er vist på Bilag 11, dog ikke toprammer og topkarme, samt kontrol af glaslisternes kerneandel/grundbehandling. 2. afsnit: Der tillades 4 emner med en kerneandel mellem 80 og 100 % - for hvert emne herudover gives en væsentlig fejl pr. emne. 8

9 Hvis det samlede antal af emner med kerneandel under 100% er 10 stk. eller flere, regnes dette som en kritisk fejl, der under samme besøg udløser kontrol af 20 nye emner. Hvis der også ved denne kontrol findes 10 stk. eller flere med en kerneandel under 100%, indføres der skærpet kontrol i henhold til de i kapitel 4 givne regler. Der tillades 4 emner med en kerneandel mellem 80 og 90% - for hvert emne herudover gives en væsentlig fejl pr. emne. Hvis det samlede antal af emner med kerneandel under 90% er 10 stk. eller flere, regnes dette som en kritisk fejl, der under samme besøg udløser kontrol af 20 nye emner. Hvis der også ved denne kontrol findes 10 stk. eller flere med en kerneandel under 90%, indføres der skærpet kontrol i henhold til de i kapitel 4 givne regler. Kapitel Definitioner og måleregler Følgende afsnit tilføjes: Der henvises til fagbogen Nordisk kvalitetssprog for træbranchen nåletræ ISBN , Markaryds Grafiska, maj Som i uddrag er beskrevet på de efterfølgende 6 sider. Kapitel Supplerende definitioner og krav for emner af fyrretræ: Fingerskaringer: Kontrol og prøvning: Fyrretræ i overskriften ændres til nåletræ - gælder også skemaerne under Den anvendte lim skal opfylde alle krav for klasse D4 i henhold til EN 204 samt krav om bestandighed og styrke ved 80 C i henhold til Watt 91 (Institut für Fenstertechnik e.v. Rosenheim). Den anvendte lim skal opfylde alle krav for klasse D4 i henhold til EN 204 samt krav om bestandighed og styrke ved 80 C i henhold til pren Følgende afsnit fjernes: (efter akklimatisering i 3 døgn ved 20 og 50% RF ) Efter varierende vandbad og akklimatisering må der ved visuel kontrol efter 4 døgn ikke kunne registreres åbninger i skarringens limfuge. 9

10 Laminering: Efter ovennævnte testcyklus må der ved visuel kontrol ikke kunne registreres åbninger i skarringens limfuge. Følgende afsnit tilføjes til sidst: 5.4 Arbejdsudførelse Samlinger: Laminering af andre træarter end nåletræ kan udføres, såfremt man på grundlag af prøvning eller erfaringsmateriale kan dokumentere, at der opnås tilfredsstillende limforbindelser. Laminerede komponenter af flere træarter skal overholde de samme krav som laminerede komponenter med én træart. 8.afsnit Ved såvel døre som vinduer skal alle samlinger ved bundfalsen i karme og rammer samt sprosser sikres mod opfugtning ved en decideret endetræsforsegling eller en udenpåliggende trekantfuge af smalfugemasse. Ved døre med alu-bundkarm skal der på hele endetræsfladen mod aluminiumen forsegles med fugemasse eller anvendes andet velegnet tætningssystem. Indadgående døre med træbundkarm skal på lignende vis være forseglet ved den udvendige lysning. Ved såvel døre som vinduer skal alle samlinger ved bundfalsen i karme og rammer samt sprosser sikres mod opfugtning ved en fuld endetræsforsegling eller en udenpåliggende trekantfuge af smalfugemasse. Ved døre med alu-bundkarm skal der på hele endetræsfladen mod aluminiumen forsegles med fugemasse eller anvendes andet velegnet tætningssystem. Indadgående døre med træbundkarm skal på lignende vis være forseglet ved den udvendige lysning. Kapitel Behandlingssystem for træ-alu elementer: Udgår Kapitel Beslag: Følgende fjernes: Til beslag af rustfrit stål skal anvendes rustfri skruer. Mellem beslag og deri placerede skruer uden for tætningsplanet skal der være en fordragelighed, som forhindrer dannelsen af galvanisk korrosion. 10

11 Følgende fjernes: Punkt i ISO/DIS. Ved en belastning på 750 Newton må der ikke ske brud i hængsler, deres befæstelse eller i hjørnesamlinger. DS/EN Elementerne skal kunne klassificeres i klasse 2 4 efter DS/EN Ved efterfølgende øget belastning til 600 N må der ikke forekomme svigt eller brud i hængsler og deres befæstigelse eller i rammens hjørnesamlinger Kapitel Glas og fyldninger: De enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger, indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i DS Såfremt køberen ikke skriftligt har forlangt andet, skal termoruder være DS-certificerede, hvilket vil sige, at det skal være ruder, der er underkastet en uvildig kvalitetskontrol i henhold til DS (termoruder, kvalitetskontrol). Ruder af udenlandsk oprindelse kan anvendes, såfremt der kan fremlægges bevis for en tilsvarende kontrol. Termoruder skal være fremstillet og mærket i henhold til EN 1279 og de enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger, indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i EN Til fyldninger skal anvendes fugtstabile materialer, der sikrer blivende plan- og tæthed ved fyldningskonstruktionen. Følgende afsnit fjernes: Såfremt vinduesproducenten leverer elementer uden monterede ruder, skal der på kontrolmærket sammen med certificeringsordningens logo være angivet følgende tekst: Certificeringen omfatter ikke rudemonteringen. 11

12 Kapitel Glaslister GS Plastvinduer: Glasindustrien Kapitel 6.0 Dimensionering og sikring: Vindues- og dørelementer beregnet for termoruder skal være dimensioneret således, at den maksimale beregningsmæssige udbøjning ved en belastning på 1200 Pa ikke overstiger 1/300 af den enkelte rudes største kantlængde dog maks. 8 mm., for så vidt der er tale om klæbede ruder. I forbindelse med loddede ruder må udbøjningen ikke overstige 1/500 af rudens største kantlængde dog maks. 5 mm. Vindues- og dørelementer beregnet for termoruder skal være dimensioneret således, at den maksimale beregningsmæssige udbøjning ved en belastning på 1200 Pa ikke overstiger 1/300 af den enkelte rudes største kantlængde dog maks. 8 mm, for klæbede ruder. Hvis der ønskes tæthedsprøvning af vinduer og døre bør prøvningerne udføres i henhold til følgende standarder: DS/EN 1026 for lufttæthed DS/EN 1027 for vandtæthed Krav til klassifikation bør angives i henhold til: DS/EN for lufttæthed DS/EN for vandtæthed Som retningsgivende krav til klassifikation kan under normale danske forhold foreskrives: Klasse 4 for lufttæthed ved overtryk på 600 Pa for vinduer og døre til opholdsrum Klasse 3 for lufttæthed ved overtryk på 600 Pa for entredøre Klasse 8A for vandtæthed (overtryk 450 Pa for både vinduer og døre) I øvrigt bør krav til prøvning og klassifikation vurderes i relation til den konkrete anvendelse af elementerne herunder den geografiske placering. 12

13 Hvis der ønskes tæthedsprøvning af vinduer og døre skal prøvningerne udføres i henhold til følgende standarder: DS/EN 1026 for lufttæthed DS/EN 1027 for vandtæthed Krav til klassifikation skal angives i henhold til: DS/EN for lufttæthed DS/EN for vandtæthed Som retningsgivende krav til klassifikation kan under normale danske forhold foreskrives: Klasse 3 for lufttæthed ved et gennemsnit af måling ved over - og undertryk på 600 Pa for vinduer og yderdøre Klasse 8A for vandtæthed (overtryk 450 Pa for både vinduer og yderdøre) I øvrigt bør krav til prøvning og klassifikation vurderes i relation til den konkrete anvendelse af elementerne herunder den geografiske placering. Ny overskrift tilføjes: 6.1 Indbrudshæmning. Ny overskrift og tekst tilføjes: 6.2 Termiske forhold: Der skal foreligge dokumentation for alle data, der vedrører produkternes energimæssige egenskaber i henhold til DS 418 eller DS/EN del 1 og 2. Virksomheden skal endvidere på forespørgsel fra kunder give oplysning om vinduets eller yderdørens U-værdi og glasandel samt rudens totale sollystransmittans og solenergitransmittans i henhold til de til enhver tid gældende danske og europæiske standarder, jf. bl.a. SBi Anvisning 213. Nummerering i kapitel 6 ændres herefter. 13

14 Kapitel 6.5 Overfladebehandling Nyt 3. afsnit tilføjes: Ved udvendig beklædning med aluminium skal profilmaterialet opfylde de krav, der er angivet under afsnit 7.3, arbejdsudførelse samt overfladebehandling skal opfylde kravene under afsnit 7.4 og 7.5 Kapitel Beslag Følgende fjernes: Følgende fjernes: Til beslag af rustfrit stål skal anvendes rustfri skruer. Mellem beslag og deri placerede skruer uden for tætningsplanet skal der være en fordragelighed, som forhindrer dannelse af galvanisk korrosion. Punkt i ISO/DIS. Ved en belastning på 750 Newton må der ikke ske brud i hængsler, deres befæstelse eller i hjørnesamlinger. DS/EN Elementerne skal kunne klassificeres i klasse 24 efter DS/EN Ved efterfølgende øget belastning til 600 N må der ikke forekomme svigt eller brud i hængsler og deres befæstigelse eller i rammens hjørnesamlinger Kapitel Glas og fyldninger: De enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger, indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i DS Såfremt køberen ikke skriftligt har forlangt andet, skal termoruder være DS-certificerede, hvilket vil sige, at det skal være ruder, der er underkastet en uvildig kvalitetskontrol i henhold til DS (termoruder, kvalitetskontrol). Ruder af udenlandsk oprindelse kan anvendes, såfremt der kan fremlægges bevis for en tilsvarende kontrol. 14

15 Termoruder skal være fremstillet og mærket i henhold til DS 1279 og de enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger, indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i EN Til fyldninger skal anvendes fugtstabile materialer, der sikrer blivende plan- og tæthed ved fyldningskonstruktionen. Kapitel Glasisætning Følgende fjernes: Samarbejdsorganisation (GS) Kapitel 7.0 Dimensionering og sikring Vindues- og dørelementer beregnet for termoruder skal være dimensioneret således, at den maksimale beregningsmæssige udbøjning ved en belastning på 1200 Pa ikke overstiger 1/300 af den enkelte rudes største kantlængde dog maks. 8 mm, for så vidt der er tale om klæbede ruder. I forbindelse med loddede ruder må udbøjningen ikke overstige 1/500 af rudens største kantlængde dog maks. 5 mm. Vindues- og dørelementer beregnet for termoruder skal være dimensioneret således, at den maksimale beregningsmæssige udbøjning ved en belastning på 1200 Pa ikke overstiger 1/300 af den enkelte rudes største kantlængde dog maks. 8 mm, for klæbede ruder. Hvis der ønskes tæthedsprøvning af vinduer og døre bør prøvningerne udføres i henhold til følgende standarder: DS/EN 1026 for lufttæthed DS/EN 1027 for vandtæthed Krav til klassifikation bør angives i henhold til: DS/EN for lufttæthed DS/EN for vandtæthed Som retningsgivende krav til klassifikation kan under normale danske forhold foreskrives: 15

16 Klasse 4 for lufttæthed ved overtryk på 600 Pa for vinduer og døre til opholdsrum Klasse 3 for lufttæthed ved overtryk på 600 Pa for entredøre Klasse 8A for vandtæthed (overtryk 450 Pa for både vinduer og døre) I øvrigt bør krav til prøvning og klassifikation vurderes i relation til den konkrete anvendelse af elementerne herunder den geografiske placering. Hvis der ønskes tæthedsprøvning af vinduer og døre skal prøvningerne udføres i henhold til følgende standarder: DS/EN 1026 for lufttæthed DS/EN 1027 for vandtæthed Krav til klassifikation skal angives i henhold til: DS/EN for lufttæthed DS/EN for vandtæthed Som retningsgivende krav til klassifikation kan under normale danske forhold foreskrives: Klasse 3 for lufttæthed ved et gennemsnit af måling ved over - og undertryk på 600 Pa for vinduer og yderdøre Klasse 8A for vandtæthed (overtryk 450 Pa for både vinduer og yderdøre) I øvrigt bør krav til prøvning og klassifikation vurderes i relation til den konkrete anvendelse af elementerne herunder den geografiske placering. Ny overskrift tilføjes: 7.1 Indbrudshæmning Ny overskrift og tekst tilføjes: 7.2 Termiske forhold: Der skal foreligge dokumentation for alle data, der vedrører produkternes energimæssige egenskaber i henhold til DS 418 eller DS/EN del 1 og 2. Virksomheden skal endvidere på forespørgsel fra kunder give oplysning om vinduets eller yderdørens U-værdi og glasandel samt rudens totale sollystransmittans og solenergitransmittans i henhold til de til enhver tid gældende danske og europæiske standarder, jf. bl.a. SBi Anvisning 213. Nummereringen i kapitel 7 ændres herefter. 16

17 Kapitel 7.3 Profilmaterialet Metalprofiler til fremstilling af vindues- eller dørelementer i rene metalkonstruktioner skal overholde de materialespecifikationer, der er angivet i Dansk Ingeniørforenings normer for aluminiumskonstruktioner DS 419, idet der særligt skal henvises til DS 419's anbefaling af legeringssammensætning i henhold til DS 3012 og den dér nærmere anførte AlMgSilegering, nr eller tilsvarende. Metalprofiler til fremstilling af vindues- eller dørelementer i rene metalkonstruktioner skal overholde de materialespecifikationer, der er angivet i Dansk Ingeniørforenings normer for aluminiumskonstruktioner DS 419. Legeringer af typen EN AW-6063, EN AW-6060 eller tilsvarende kan anvendes. Hærdningstilstanden skal være min. T5. Kapitel Samlinger Følgende fjernes: Samarbejdsorganisation (GS) Kapitel Lakering på aluminium: Elementer eller enkeltkomponenter af aluminium kan fremstilles med eller uden overfladebehandling dog således, at den færdige overflade er funktionsdygtig i et miljø som korrosionsklasse K 3 (DS 419) for udvendige overflader og korrosionsklasse K 2 (DS 419) for indvendige overflader. I forbindelse med lakering kræves en forbehandling i form af kromatisering. Lakeringen kan udføres med pulver eller vådlak af anerkendt fabrikat og beregnet til anvendelse på facader. Elementer eller enkeltkomponenter af aluminium kan fremstilles med eller uden overfladebehandling dog således, at den færdige overflade er funktionsdygtig i et miljø som korrosionskategori C 3 (DS 419) for udvendige overflader og korrosionskategori C 2 (DS 419) for indvendige overflader. Forbehandling og lakering skal udføres i overensstemmelse med kravene i GSB AL 631, inkl. krav til beskyttelse mod filiformkorrosion, og virksomheden skal være tilsluttet GSB eller en anden lignende kontrolordning. 17

18 7.5.2 Anodisering på aluminium: Overordnet grundlag for anodisering er Dansk Standard DS/ISO 7599 "Anodisering af aluminium og dets legeringer - Almene krav til anodiseringslag på aluminium" samt de i samme standard anførte referencer og definitioner. Overordnet grundlag for anodisering er DS/EN "Anodisering af aluminium og dets legeringer - Almene krav til anodiseringslag på aluminium" samt de i samme standard anførte referencer og definitioner. Kapitel Beslag Følgende fjernes: Følgende fjernes: Til beslag af rustfrit stål skal anvendes rustfri skruer. Mellem beslag og deri placerede skruer uden for tætningsplanet skal der være en fordragelighed, som forhindrer dannelse af galvanisk korrosion. Punkt i ISO/DIS. Ved en belastning på 750 Newton må der ikke ske brud i hængsler, deres befæstelse eller i hjørnesamlinger. DS/EN Elementerne skal kunne klassificeres i klasse 24 efter DS/EN Ved efterfølgende øget belastning til 600 N må der ikke forekomme svigt eller brud i hængsler og deres befæstigelse eller i rammens hjørnesamlinger Kapitel Glas og fyldninger: De enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger, indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i DS Såfremt køberen ikke skriftligt har forlangt andet, skal termoruder være DS-certificerede, hvilket vil sige, at det skal være ruder, der er underkastet en uvildig kvalitetskontrol i 18

19 henhold til DS (termoruder, kvalitetskontrol). Ruder af udenlandsk oprindelse kan anvendes, såfremt der kan fremlægges bevis for en tilsvarende kontrol. Termoruder skal være fremstillet og mærket i henhold til EN 1279 og de enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger, indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i EN 1279 Til fyldninger skal anvendes fugtstabile materialer, der sikrer blivende plan- og tæthed ved fyldningskonstruktionen. Kapitel Glasisætning Følgende fjernes: Samarbejdsorganisation (GS) Kapitel 8 Vinduer og døre af træ-alu Hele kapitlet er nyt. Bilagsoversigt Følgende tilføjes: 7 Skema for intern kontrol af træ/alu-vindue 13 Paradigma til deklaration af grantræ Følgende overskrift: 12 Paradigma til deklaration af fyrretræ 12 Paradigma til deklaration af fyrretræ/lærketræ Følgende overskift: 13 Monteringsanvisning for termoruder (udgives af GS) 19

20 14 Monteringsanvisning for termoruder (udgives af Glasindustrien) Bilag 1 Minimumskrav til omfang af oplysninger i brochuremateriale 6.1. U-værdi: W/m 2 ºC for vinduesstørrelse 1230 x 1480 mm med 2-lags energirude 6.1. U-værdi W/m 2 ºC for vinduesstørrelse 1230 x 1480 mm Bilag 7 Bilaget er nyt Bilag 8, side 4 Følgende: Manglende DVC-mærke eller uberettiget mærkning Væsentlig fejl pr. element med fejlmærkning Manglende DVC-mærke eller uberettiget mærkning Uvæsentlig fejl pr. element med fejlmærkning Bilag 8, side 5 Følgende overskrift: 5. Træmateriale 5.3 og 8.3. Træmateriale. Reference TB pkt. ændres herefter Årringsbredde 4 mm ændres til - Den målte årringsbreddes middelværdi > 4 mm 20

21 Bilag 8, side 5 og 6 Ny : Den målte årringsbreddes middelværdi > 4,5 mm - Væsentlig fejl Bilag 8, side 14 Følgende tilføjes: Utætte samlinger - Åbning op til 0,3 mm B - Åbning mellem 0,3 0,6 mm U - Åbning større end 0,6 mm V Manglende planhed i samling - Forsætning op til 0,3 mm B - Forsætning mellem 0,3 0,6 mm U - Forsætning større end 0,6 mm V Bilag 8, side 19 Følgende overskrift: Specifikke fejl: Metal (alu) Specifikke fejl: Metal (alu) og Træ/alu Vinduer Bilag 8, side 20 Følgende overskrift: 7. Overfladebehandling 7.5 Overfladebehandling 21

22 Følgende tilføjes: Utætte samlinger Manglende planhed i samling - Åbning op til 0,3 mm B - Åbning mellem 0,3 0,6 mm U - Åbning større end 0,6 mm V - Forsætning op til 0,3 mm B - Forsætning mellem 0,3 0,6 mm U - Forsætning større end 0,6 mm V Hvis gennemsnit af lagtykkelse på anodiseret overflade er under 18 µm (regnes som 1 fejl for hele stikprøven). Hvis gennemsnit af lagtykkelse på anodiseret overflade er under 16 µm (regnes som 1 fejl for hele stikprøven) Bilag 12 Paradigma for fyrretræ Overskriften Paradigma for fyrretræ/lærketræ Bilag 13 Paradigma til deklaration af grantræ Hele bilaget er nyt. Nummereringen af efterfølgende bilag ændres herefter. 22

23 Bilag 16 Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer Følgende afsnit udgår: Synlige flader ved lukket element DLG** ** Dækket, lukket og glat flade (DLG) Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme. Porer, huller, revner og samlinger er lukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte. Synlige flader ved lukket element DLGU** Dækket, lukket, glat og udfyldt flade (DLGU) Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldte. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme. - Hårdtræ er undtaget fra krav om udfyldt flade. 23

Opdateret december 2013

Opdateret december 2013 Opdateret december 2013 VinduesIndustrien Sekretariat: Kongsvang Allé 37 Bygning 16 8000 Århus C Tlf.: 72 20 18 22 Tekniske Bestemmelser for Dansk Vindues Verifikation, 7. udgave, rev. 4, 2013 Anneks A:

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Astrup Have Kontech A/S brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET

RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET 1-afprøvning af RAADVAD-VINDUET i Horsensgade og Florsgade i København RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET i to byfornyelsesprojekter i København Horsensgade 10-12 og Florsgade 3-5 Side 1 1-afprøvning

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Att.: Projektleder Karen Dahl Jensen Århus 29.04.2008 Svanemærkning af vinduer og yderdøre Høringsforslag af 10. marts 2008 Høringssvar

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energimærkning Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Copyright Ved kopiering skal der kildehenvises til

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af:

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af: Slagelse Boligselskab, Afdeling 05, Byvangen og Bjergtoften, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Beskrivelse 2013.06.12 Nedrivning af udvendige vinduer og døre, del 1 af 4. 4.1 Orientering Arbejdet udføres i

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål

Læs mere

Optimering af termoruders montering i vinduer Slutrapport omfattende fase 1 og fase 2 - J.nr. 75661/00-0020

Optimering af termoruders montering i vinduer Slutrapport omfattende fase 1 og fase 2 - J.nr. 75661/00-0020 Optimering af termoruders montering i vinduer Slutrapport omfattende fase 1 og fase 2 - J.nr. 75661/00-0020 Udført for: Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Att.: Sergio G. Fox Udført af: Civilingeniør

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE.

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning www.kipa.dk Vinduer Udestue-elementer Sidepartier Facadedøre Halvdøre Indvendige døre Terrasse døre KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE www.kipa.dk - tlf.

Læs mere

B. Tømrer-/snedkerentreprisen

B. Tømrer-/snedkerentreprisen 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Product Warranty. 10 års Produkt-Garanti.

Product Warranty. 10 års Produkt-Garanti. Product Warranty 10 års Produkt-Garanti. 1. Introduktion Denne aftale indeholder de betingelser, som parterne har truffet bestemmelse om at anvende som grundlag for levering af materialer til overfladebehandling

Læs mere

Anvisning Beregning af bygningers varmebehov i Grønland

Anvisning Beregning af bygningers varmebehov i Grønland Jesper Kragh Jørgen Rose Svend Svendsen Anvisning Beregning af bygningers varmebehov i Grønland D A N M A R KS T E K N I S K E UNIVERSITET Rapport BYGDTU R-086 Juni 004 ISBN 87-7877-150-1 Anvisning Beregning

Læs mere