Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014"

Transkript

1 Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

2 35 ansatte Nøgletal Et renseanlæg, PE 1000 km ledninger 690 km hovedledninger - 70% separeret og 30% fællesledninger 310 km stikledninger Økonomi ca. 100 mio. kr./år 19,40 kr./m³ excl.moms. Individuelle særbidrag

3 Kloakeret areal i Fredericia Kommune udgør ca ha 30 % er fælleskloakeret 70 % er separatkloakeret Hovedkloaksystemet har en samlet længde på 690 km Fælleskloakken har en længde på 250 km Genanskaffelsesværdi på kr. 2,2 mia. i 2010

4 Ledningsnet Kloaksystemer i Fredericia kommune. Blå= Separerede systemer Grøn= Fælles systemer Sort = Semi separeret

5

6 Prisvinder SSTT

7 Samarbejde, kvalitet og udvikling Økonomisk model

8 Relationsorienteret markedsrelation Partnering : kontrakt en systematisk og vedholdende proces at skabe loyale og lønsomme relationer, der i høj grad er tilpasset den enkelte partners specifikke behov. Samarbejdet bygger i høj grad på gensidig tillid. (). Velegnet til langvarige samarbejder mellem virksomheder Spilteori OBS KONKURRENCEMOMENT.

9 Pleje af fællesinteresser Fokus på den rigtige løsning Stabil kvalitet og løbende forbedringer Fælles læringsmiljø, videndeling og udvikling

10 Det strategiske moment Samarbejde, kvalitet og udvikling Workshops Incitament & konsekvens

11 Incitament Fælles besparelser gennem effektivt samarbejde. Emner. Opmåling, sjak, osv også bløde parametre kommet til. Konsekvens Enhedspriserne bliver reguleret med 2% prisreduktion hvert år Overskuds- og underskudsdeling

12 Strategisk samarbejde: Metodik og Teorien Mission Vision Strategikort Balanced ScoreCard Målstyring og rapportering Opfølgning og læring

13 Samarbejde og udvikling: work smarter not harder Arbejdsprocesser Workflow Snitflader Kommunikation Videndeling

14 Workshops Fastlægge fælles mål og drøfte hvordan målene nås Lære hinanden bedre at kende og opnå gensidig tillid til hinanden Aftale fælles holdning til konstruktiv adfærd Rum for videndeling Diskussionsplads for kreative tiltag og søsætte nye tiltag

15

16 Projektbank

17 Løsningsmuligheder: Udskiftning eller renovering Opdimensionering ekst. fælleskloak Strømpeforing ekst. fælleskloak Semiseparering + strømpeforing Semiseparering + ny fællesledning Fuld separering

18 Økonomi og tidsplan: Varighed på op til 6 år Fra den 1. oktober 2011 frem til den 1. oktober 2017 Forventning om omsætning på ca. kr. 25 mio. pr. år i alt ca. kr. 150 mio. Mulighed for at komme i betragtning til yderligere opgaver i forb. m. reduktion af overløb 10 mio. kr. årligt.

19 Økonomisk model Tilbudspriser. Eventuel merpris/reduktion sker ved afgrænset forhandling Budgetter Afregningsmodel Åben økonomi Overskuds- og underskudsfordeling

20 Tilbudspriser Enhedspriser (netto) Dækningsbidrag Administrationsbidrag Risikopulje (uforudsete udgifter) Overskudsfordelingsnøgle

21 Budgetter Tidspunkt : Når omfang, løsningsmetode og materialer er fastlagt Hvem: Projektchef (FS) og Entreprise leder (E) Hvordan: Samarbejde omkring opstilling af budgetter.

22 Afregningsmodel Vi afregner efter faktisk forbrug. Mandskab ((timepris x forbrug) + dækningsbidrag) f.eks. entrepriseleder, formænd og arbejdsmænd Maskiner ((timepris x forbrug) + dækningsbidrag) f.eks. gravemaskine, lastbil m.m. Materialer (materialepris + dækningsbidrag) f.eks. rør, grus m.m. Underentreprenør opgaver (faktura+ adm.bidrag) f.eks. geotekniske undersøgelser, landinspektør m.m.

23 Åben økonomi Økonomistyring Økonomisk dokumentation

24 Overskuds- og underskudsfordeling Overskud: Faktisk forbrug < Targetbudgettet Underskud Faktisk forbrug >Targetbudget Fordelingsnøgle 50%(FS) og 50%(E) Årlig opgørelse af overskud/underskud

25

26 Ikke med ledningsprisen: Omkoblinger og overpumpning Ikke genindbygningsegnet opgravet jord Forurenet jord, klasse 2,3 og 4 Tæthedsprøvning....

27 Arbejdsfordeling: Totalentreprise uden rådgivning Projektering m.v. holdt ude af entreprisen

28 FRSE A/S opgaver: Tegninger Nødvendige myndighedsgodkendelser Godkende skrivelser Beregning af regnvandsmængder Oplyse overpumpningsmængder Godkende / aftale i anlægsfasen Godkende tæthedsprøvning / TV inspektion Deltage i byggemøder og øvrige møder

29 FRSEs opgaver: Udarbejdelse af projekttegninger Afholdelse af projektgennemgangsmøde Udarbejdelse af targetbudget Nødvendige myndighedsgodkendelser. Godkende orienteringsskrivelse til grundejere. Godkende varslingsskrivelse vedr. tekniske forundersøgelser. Beregning af regnvandsmængder m.v. til entreprenørens beredskabsplan. Beregning af risikoen for stuvning under regn. Oplyse de nødvendige overpumpningsmængder. Godkende / aftale om omfang af rydning. Vurdering af evt. grundforstærkning under udførelsen. Godkende / aftale om genindbygning af eksisterende bærelag under udførelsen. Godkende / aftale om udskiftning i ledningsgrav. Godkende / aftale om grundvandssænkning. Godkende / aftale om afvigelse fra afmærkningsplan. Godkende / aftale om skiltning af byggeplads. Godkende / aftale om afstand mellem lermembraner. Godkende / aftale om evt. ændring af linieføring. Angive / udpege, hvilke ledninger eller brønde der skal tæthedsprøves. Godkende tæthedsprøvning. Godkende TV-inspektion. Deltage i byggemøder og øvrige møder med entreprenøren.

30 Entreprenørens opgaver: Samarbejde om løsninger og materialer i projekteringsfasen Deltage ved udarbejdelse af Targetbudget Deltage i projektgennemgangsmøder Opstarte og afslutte kloaksaneringen Forundersøgelser / administration Geotekniske undersøgelser Miljøtekniske undersøgelser Forberedelser af bygge- anlægsarbejdet Etablering af- og retablering af ledningsgrav / lægning af ledninger

31 Entreprenørens opgaver: Forundersøgelser / administration Fremskaffelse af oplysninger om eksisterende ledningsanlæg (LER oplysninger). Geotekniske- og miljømæssige undersøgelser. Prøvetagning og analyser for klassificering af overskudsjord herunder jordhåndteringsplan og myndighedsbehandling vedr. anmeldelse og godkendelse af jord til bortkørsel. Fremskaffelse af- og afsætning af fikspunkter. Ledningsejermøde med relevante ledningsejere. Overordnet ledningsejermøde med vejafdelingen en gang om måneden Indhentning af gravetilladelse. Orientering af arbejdstilsynet. Orientering af beboere. Gennemgang af arbejdsarealer (vej- og evt. fortovsbelægning) med vejmyndigheden. Varslingsskrivelser Vibrationsmålinger Fotoregistrering af veje og bygninger. Orientering af Vejle Museum. Indhentning af tilladelse til udledning af vand fra tørholdelse samt opstilling af sedimentationscontainer. Deltagelse i trafikmøde samt udarbejdelse af referat herfra. Plan for sikkerhed og sundhed Beredskabsplan for miljø og arbejdsmiljø Projektgennemgang med bygherre Udarbejdelse af kvalitetsstyringshåndbog

32 Entreprenørens opgaver: Opstart af anlægsarbejdet Afspærring og indhegning af byggeplads. Fastlæggelse af betydende koter og mål, herunder tilslutningskoter. Afsætning af ledningstracé, brønde, stik og punktreparationer. Rydning samt nedtagning af vejudstyr samt retablering. Evt. muldafrømning Bortskaffelse af bevoksning som ikke kan genanvendes samt tilsvarende genplantning Etablering af vibrationsmåling Flytning og drift af vibrationsmåler Prøvegravning for lokalisering af ledninger

33 Entreprenørens opgaver: Udførelse af ledningssanering Renholdelse ved højtrykspuling af ledninger og brønde Oplukning af befæstede arealer, herunder skæring og opbrydning af asfalt inkl. fjernelse. Kantsten at optage og bortkøre til midlertidigt depot samt tilbagelevere og sætte. Fortovsfliser at optage og bortkøre til depot samt tilbagelevere, incl. afretning af sand samt lægning. Overpumpning indtil 20 l/s og max. 100 m slanger. Etablering af ledningsgrav for ledninger og brønde Afstivning af udgravninger Nødvendig opbinding, understøtning og afstivning samt afdækning af kabler og ledninger Retablering af dræn. Annullering af ledninger og brønde ved optagning og fjernelse, alternativt fyldning af rør/brønde med letbeton Tørholdelse af ledningsgrav inkl. grus eller stendræn samt lænsepumpe Levering og indbygning af grundforstærkning. Levering og indbygning af udjævningslag. Levering og indbygning af støttelag. Levering og lægning af hoved- og stikledninger. Levering og sætning af brønde. Levering (ved plastrør) og indbygning af omkringfyldning. Omkobling af ledninger. Udførelse af punktreparationer. Tilslutning til det eksisterende system. Tilfyldning og komprimering (Genindbygning af opgravet jord er med i ledningsprisen). Bortkørsel af overskudsjord. Finregulering og græssåning i rabatarealer Etablering af vandstandsende membraner Levering og udlægning af bundsand. (30 cm) Levering og udlægning af stabilgrus. (20 cm) Retablering med GAB 0 til overkant færdig vej Midlertidig afstribning med Thermoplast eller lign.

34 Entreprenørens opgaver: Løbende arbejder / afsluttende arbejder Komprimeringskontroller. Tilsyn med afspærringer og afmærkninger. Renholdelse af adgangsveje, arbejdsplads m.v. Bortskaffelse af overskudsjord og materialer. Deponeringsafgift for ren jord. Overpumpning af tørvejrsvandføringen samt håndtering af regnvandsmængder samt eventuel brug af afspærringsbolde m.m. Dokumentation af pumpes ydeevne ved den oplyste løftehøjde. Risikovurdering ved fuldtløbende rør og/eller stuvning ved kraftig regn. Renskæring af asfaltkanter. Muldudlægning og græssåning. Udførelse af spuling og TV-inspektion. Indmåling ved landinspektør og aflevering af xml-fil. Udarbejdelse af som udført tegning. Udførelse af tæthedsprøvning (Er ikke medregnet i ledningsprisen). Tilfredshedserklæring fra berørte parter.

35

36

37 Vision (Ønskelig fremtidig position) Vi vil i 2017 have udviklet Europas mest professionelle model for partnerskab inden for kloaksanering målt på effektivitet, miljøhensyn og forsyningssikkerhed

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet. Udkast til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Juni 2015 Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Til Dansk Fjernvarmes F&U konto, projekt 2013-08 Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Revision 1 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet.

INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet. INDLEDNING I forbindelse med uddannelsen til diplomingeniør inden for Byggeri og Anlæg, Vand og Miljø på Aalborg Universitet, er det et krav jf. gældende studieordning at den studerende skal i praktik

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å 2.1 Indledning 2.1.1 Baggrund Vådområdeprojektet omfatter et 140 ha stort område i den nederste del af Jordbro Å dalen (figur 1). Området

Læs mere

KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed

KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KVALITETSSIKRING Kvalitetshåndbog for LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KS-Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og opfylder Sikkerhedsstyrelsens

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Kontraktbilag 1B General Terms and Conditions DCPT Central Denmark Region April 2015

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere