Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg"

Transkript

1 Erik Jensen Rosengårdsvej Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge Tlf Fax Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Svendborg Kommune giver herved tilladelse til at etablere et jordvarmeanlæg på matr. nr.: 6ah Thurø By, Thurø tilknyttet Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Se kortet bagerst. 11. september 2014 Sagsid: 14/26222 Ref.: thoand Tilladelsen gives efter bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr af 21. november 2013 og 19 i Lov om miljøbeskyttelse jf. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Tilladelsen gives i tilknytning til byggetilladelsen (14/13656), som blev givet den 16. juni Tilladelsen gives i henhold til ansøgning af 13. august 2014 indsendt af VVS-Firmaet Th. Jensen A/S og GeoDrilling A/S på vegne af ejer. Ansøgningen er løbende blevet suppleret med uddybende oplysninger. Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet frem til den 9. oktober 2014 Se klagevejledning. Da anlægget udføres med en vertikal jordvarmeboring, er projektet i henhold til jordvarmebekendtgørelsen omfattet af VVM-bekendtgørelsens 1 bilag 2, punkt 2c: Dybdeboringer: Geotermiske boringer. Der er derfor i forbindelse med projektet gennemført en VVM-screening af projektet. Svendborg Kommune har i denne forbindelse afgjort, at anlægget ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside samtidig med denne tilladelse Boringer til vertikale jordvarmeanlæg er kategoriserede som A-boringer i henhold til Boringsbekendtgørelsen 2, og der er derfor krav om boringstilladelse. Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til jordvarmeboring i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19 stk. 1. Boretilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside samtidig med denne tilladelse. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Bek af om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 2 Bek af om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

2 Vilkår for jordvarmeanlægget 1. Bestemmelserne i bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg skal være fulgt. Alle konstruktioner, samlinger og materialer skal som minimum leve op til kravene i bekendtgørelsen. Hvis der ønskes ændringer fra det ansøgte, skal der søges på ny. 2. Jordvarmeanlægget skal etableres på matr. nr.: 6ah Thurø By, Thurø indenfor det område, som er vist på kortudsnittet bagerst i tilladelsen. 3. Det påhviler ejeren at undersøge arealet for nedgravede elkabler, telefonkabler, kloakledning mv. 4. Bygge- og anlægsaffald skal bortskaffes i henhold til gældende regulativ. 5. Senest 14 dage efter at jordvarmeanlægget er etableret skal følgende sendes til Svendborg Kommune: - Færdigmeldingen - Dokumentationen for tæthedsprøvningen af anlægget. - Revideret, målfast kort, der viser placering af varmeslangerne bl.a. i forhold til skel og bygninger. Borejournal for jordvarmeboring. Skema til færdigmelding og jordvarmebekendtgørelsens bilag 2 om tæthedsprøvning er vedlagt. 6. Sløjfning af jordvarmeanlægget skal foretages efter de på tidspunktet gældende regler herfor. Affald herunder væske i anlægget skal bortskaffes i henhold til det på tidspunktet gældende affaldsregulativ. 7. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 20 kan tilladelser efter lovens 19 til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes f.eks. af hensyn til fare for forurening af vand-forsyning eller af hensyn til miljøbeskyttelse i øvrigt. 8. Træffes der jordforurening i forbindelse med anlægsarbejdet, gøres der opmærksom på, at grundejer/entreprenør i henhold til miljøbeskyttelseslovens 20 er pligtig til, at anmelde forureningen til kommunen. 9. Tilladelsen til at etablere jordvarmeanlægget bortfalder, hvis anlægget ikke er udført 3 år efter, at tilladelsen er givet. Side 2 af 6

3 Egenkontrol, reparation og uheld Årlig vedligeholdelse Jordvarmeanlæggets ejer skal mindst en gang årligt lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Eftersynet skal omfatte de i jordvarmebekendtgørelsens bilag 3 nævnte forhold Vedlagt. Ejeren af anlægget skal i mindst ti år opbevare resultatet af kontrollen og efter anmodning forevise denne for kommunalbestyrelsen. Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand, herunder må der ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet. Ejeren af jordvarmeanlægget skal sørge for, at der i forbindelse med alle fremtidige jordarbejder på arealet med nedgravede jordslanger informeres om jordvarmeanlægget, jordslangernes placering og dybde. Vi anbefaler, at ejeren af jordvarmeanlægget opbevarer slangeplan/tegninger lettilgængeligt, f.eks. ved varmepumpen, til brug ved gravearbejde på grunden. Efter reparation Genstartes jordvarmeanlæg med brine efter reparation eller vedligeholdelse af den nedgravede del af anlægget skal ejer eller bruger af jordvarmeanlægget gennemføre en tæthedsprøve efter fremgangsmåden i jordvarmebekendtgørelsens bilag 2 Vedlagt. Resultatet af tæthedsprøven skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 14 dage efter tæthedsprøvningen. Ved uheld Hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal vedkommende straks træffe egnede foranstaltninger til at bringe en eventuel udstrømning til ophør. Kommunalbestyrelsen skal herefter underrettes uden unødigt ophold med en redegørelse for, hvad der er blevet gjort for at bringe den eventuelle udstrømning til ophør. Side 3 af 6

4 Klagevejledning Denne afgørelse kan jf. Miljøbeskyttelseslovens 91 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet både af ansøger og af andre med væsentlige interesser. Klage skal være skriftlig og skal være modtaget af Svendborg Kommune senest 4 uger fra datoen for tilladelsen. En eventuel klage skal sendes til: Svendborg Kommune, Natur & Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge eller Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi af kommunens udtalelse til sagen. Fra modtagelse af kommunens udtalelse er der en 3 ugers frist til at komme med jeres kommentar til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af jeres klage, at I indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Mere info findes på Natur- og Miljøkagenævnets hjemmeside: En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Hvis etableringen af anlægget sættes i gang, inden afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnets er truffet, er det for egen risiko. Nævnet kan afgøre, at tilladelsen ændres eller ophæves. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal klagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger. Ansøger vil få besked umiddelbart efter at klage perioden er overstået, om tilladelsen kan tages i brug, eller der er blevet klaget. Side 4 af 6

5 Miljømæssig vurdering mm. Vilkårene for denne tilladelse er udarbejdet med henblik på at forebygge forurening af grundvand, jord og undergrund i hele anlæggets driftsperiode. Generelt Der er ingen tinglyste byrder på ejendommen, der har betydning for etableringen af jordvarmeanlægget. Ejendommen ligger indenfor et område, hvor der er naturgas. Der er ikke tilslutningspligt i området. Naturgas Fyn er orienteret med kopi af denne tilladelse. Ansøgningen Svendborg Kommune har modtaget ansøgningen den 13. august Den er fremsendt af GeoDrilling ApS og VVS-Firmaet Th. Jensen A/S på vegne af ejeren af Halfdansvej 29, 5700 Svendborg. Beskrivelse af jordvarmeanlægget Jordvarmeanlægget skal generelt opfylde bekendtgørelsens krav. Anlægget er et vertikalt, jordvarmeanlæg med brine. Den samlede slangelængde er 260 m, heraf er de 240 m monteret i boringen. Jordvarmeslangerne er af PE100RC, SDR11 og har en diameter på 40 mm. Slangerne leveres i et færdigstøbt design med en sonde i bunden. Som frostsikringsmiddel anvendes 65,1 liter IPA-sprit. Det svarer til 30 % af det samlede væskeindhold, der er 216,9 liter. Der anvendes ikke korrosionsvæske eller andre additiver. Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen. Træffes der jordforurening i forbindelse med gravearbejdet skal arbejdet straks indstilles og kommunens Miljø- og Teknikforvaltning skal kontaktes. Brønde og boringer Svendborg Kommune har ikke oplysninger om vandforsyningsanlæg inden for 50 meter fra det ansøgte jordvarmeanlæg. Nærmeste almene vandforsyning er Vindeby Vandværk, hvis nærmeste boring DGU nr ligger ca meter Øst for det ansøgte jordvarmeanlæg. Grundvandsinteresser er nærmere beskrevet i VVM-screeningen og boretilladelsen, se disse. Natur- og kulturbeskyttelse Der gælder ingen særlig natur- og kulturbeskyttelse på ejendommen. Venlig hilsen Thomas Andersen miljøtekniker Dir. tlf.: Side 5 af 6

6 Kopi til: (GeoDrilling ApS) (Øhavsmusset) (Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark) (Danmarks Naturfredningsforening) (Naturgas Fyn) Bilag: - Skema til færdigmelding af jordvarmeanlæg - Vejledning til tæthedsprøvning: Jordvarmebekendtgørelsens bilag 2 - Skema til årligt eftersyn af jordvarmeanlæg jf. Jordvarmebekendtgørelsens bilag 3 Oversigtskort med placering af jordvarmeboring Side 6 af 6

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 23-07-07 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 74 E-mail: pej@nyborg.dk Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse

KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hans Ingemann Nielsen Maglehøjvej 24 Varpelev 4652 Hårlev KOPI Dato Journal nr. 10-04-2015 08/2381 Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hermed fremsendes tilladelse

Læs mere