Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg og boringer til jordvarmeanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg og boringer til jordvarmeanlæg"

Transkript

1 Thomas Og Anne Mette Voss 20 Rue Wenkel L5577 Remich Luenborg Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dahlsvej Korsør Tlf.: Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg og boringer til jordvarmeanlæg Slagelse Kommune giver tilladelse til at etablere et jordvarmeanlæg med 2-3 jordvarmeboringer på matr. nr.2 m, Li. Kongsmark By, Kirke Stillinge, som ligger på adressen Svanevej 16, 4200 Slagelse. Ejendommen ejes af Thomas og Anne Mette Voss. 14. april 2014 Sagsid.: Kontaktperson: Torben Hald Dir. tl.: Tilladelsen gives på følgende vilkår: Generelt 1. Jordvarmeboringerne og anlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor. 2. De vilkår, der omhandler driften af anlægget, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for, eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på adressen. 3. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden for 3 år fra afgørelsesdatoen, bortfalder den. 4. Når jordvarmeanlægget tages i brug, skal det anmeldes til Slagelse Kommunes BBR-register, Dahlsvej 3, 4220 Korsør. Anmeldelsen skal indeholde kopi af tæthedsprøvningen, hvis denne ikke allerede er fremsendt. 5. Sammen med færdigmeldingen skal der fremsendes en målfast tegning over anlæggets placering, samt borejournal og tæthedsprøvning. Dette skal ske 14 dage efter at anlægget er etableret.

2 Boringerne 6. Boringernes formål er jordvarme. Side2/4 7. Boringerne etableres på matr. nr. 2m, Li. Kongsmark By, Kirke Stillinge. 8. Boringer føres til en ma. dybde af 140 meter. 9. Afstanden mellem boringerne skal være mindst 7 meter. 10. Boringen skal placeres mindst 5 meter fra eksisterende bygninger, ledninger i jorden og andre tekniske installationer. 11. I forbindelse med opstart af borearbejdet skal der rekvireres et DGU nr. hos GEUS. Alle jordprøver og anden dokumentation vedrørende boringen skal referere til dette nummer. 12. Kommunen skal underrettes om tidspunktet for borearbejdet mindst 10 dage før udførelsen, og holdes orienteret om eventuelle ændringer i tidsplanen. 13. Boringerne skal etableres som A-boringer i overensstemmelse med bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr af 28. oktober Dog finder bestemmelserne i bekendtgørelsens ikke anvendelse. 14. Borearbejdet skal udføres af en brøndborer med bevis i henhold til bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land, nr af 11. december Hvis der findes forurenet jord ved borearbejdet, skal jorden bortskaffes til godkendt modtageranlæg og anmeldes til kommunen. Hvis man er i tvivl, er det altid en god ide at kontakte kommunens miljøafdeling. 16. Under selve borearbejdet skal det sikres, at der ikke sker kortslutning af grundvandsmagasiner. 17. Når varmeoptagningssystemet er installeret i boringen, skal boringen fyldes ved pumpning fra bunden med en bentonit/cementsuspension, således at der ikke er hulrum mellem varmeslanger og borehulsvæg. 18. Boringerne skal indberettes til GEUS jf. reglerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr af 28. oktober Borejournalen skal sendes til kommunen jf. vilkår 5.

3 Typespecifikke vilkår 20. Plastslangerne skal som minimum være af typen PE100RC, SDR11 og skal være godkendt efter EN Side3/4 Indretning og drift 21. Som varmetransmissionsvæske må kun anvendes vand og IPA. Frostsikringsmidlet må højst udgøre 35 % af brinen. 22. Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsordning, der i tilfælde af lækage stopper anlægget. 23. Anlægget må ikke kunne genstartes automatisk. 24. Anlægget må ikke overdækkes på en måde, som vanskeliggør eller hindrer inspektion og reparation af nedgravede dele af anlægget. 25. Eventuelle samlinger, svejsninger eller lignende af varmeslangerne fra boringerne til varmepumpen skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres. 26. Ved aftapning af varmetransmissionsvæske skal væsken bortskaffes efter kommunens anvisninger. Egenkontrol 27. Ejerne og brugerne af anlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar risiko, for at der kan ske forurening af jord- og grundvand. Der må ikke være synlige tæringer i rørsystemet. 28. Hvis ejerne eller brugerne af anlægget konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. Kommunen skal straks orienteres. 29. Jordvarmeanlægget skal mindst en gang årligt, på foranledning af anlæggets ejer, efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Eftersynet skal omfatte de i bekendtgørelse nr af 21. november 2013, bilag 4 nævnte forhold. 30. Resultatet af den årlige kontrol skal opbevares i mindst 10 år og efter anmodning sendes til kommunen. 31. Slagelse Kommune kan til enhver tid kræve, at der foretages en tæthedsprøve eller anden kontrol af jordslangerne. Hvis det ved en tæthedsprøve eller på anden måde viser sig, at jordslangen/jordslangerne er utætte, skal den/disse straks tømmes for resterende indhold. Væsken behandles som farligt affald efter kommunens anvisning.

4 32. Et anlæg, der har været utæt, må ikke tages i brug før det er dokumenteret, at jordslangerne er tætte. Kommunen skal godkende tæthedsprøvningen, som skal foretages som beskrevet i jordvarmebekendtgørelsens 1 bilag 3. Side4/4 Grundlaget for afgørelsen Ansøgningen Firmaet Geo Drilling A/S, Refshøjvej 79, 7250 Hejnsvig, har den 28. marts 2014 på vegne af Thomas Og Anne Mette Voss, 20 Rue Wenkel, L5577 Remich, Luenborg, søgt om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg samt tilladelse til at etablere 2-3 jordvarmeboringer på matr. nr.2 m, Li. Kongsmark By, Kirke Stillinge, som ligger på adressen Svanevej 16, 4200 Slagelse. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Der udføres 2-3 boringer på hver ca.140 meter. Boringernes placeres i en minimumsafstand på 7 meter mellem boringerne. Der søges om dispensation fra afstandskravet på 20 mellem boringerne, idet der er et begrænset areal til rådighed. Teknik og Miljø har vurderet i henhold til 6. stk. 3 i jordvarmebekendtgørelsen, at der kan meddeles en dispensation fra afstandskravet mellem boringerne, idet lovens beskyttelseshensyn til jordog grundvandsforurening er tilgodeset. Der er ikke taget stilling til en eventuel indbyrdes temperaturpåvirkning af boringerne. Boringerne udføres som skylleboringer. Som genopfyldningsmateriale anvendes varmeledende high performance bentonit. Vandindvinding Området, hvor anlægget ønskes placeret, er i henhold til bekendtgørelse nr af 16. oktober 2013 om udpegning og administration m.v. af drikkevandsressourcer udlagt som område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Nærmeste almene indvindingsboring, DGU nr , tilhører Kirke Stillinge Vandværk og ligger i en stand af ca. 4,3 km. Området under Svanevej 16 ligger ikke indenfor indvindingsoplandet til Kirke Stillinge Vandværk. Der er ikke registreret andre vandforsyningen indenfor en afstand af 300 meter fra jordvarmeboringerne. Boringerne ligger ca. 50 meter fra havet og det formodes, at den overordnede grundvandsstrømning er mod vest. Placeringen af anlægget lever op til bekendtgørelsens krav om, at der fra jordvarmeanlægget skal være mere end 300 meter til alment vandindvindingsanlæg og mere end 50 meter til andre vandindvindingsanlæg. Forureningskilder Grunden, hvor anlægget skal placeres, er ikke kortlagt som forurenet. Beskyttede naturområder ( 3-områder) 1 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, nr af 21. november 2013

5 Der er registreret et overdrev på arealet ud mod stranden. Der bores ikke på dette areal. Boringerne etableres uden for strandbeskyttelseslinjen. Side5/4 VVM-screening Ansøgningen er screenet efter VVM-bekendtgørelsen 2, idet dybdeboringer er medtaget på bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 2c. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil give væsentlige påvirkninger af miljøet. Det er således vurderet, at anlægget ikke er VVM pligtig. Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen. Partshøring Udkast til tilladelse til jordvarmeboringer og anlæg er den 11. april 2014 sendt i partshøring hos ansøger GeoDrilling A/S, Refshøjvej 79, 7250 Hejnsvig. GeoDrilling fremsendte deres bemærkninger den 14. april Gyldighed Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelse. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko, idet tilladelsen kan påklages og eventuelt blive ophævet eller ændret i en klagesag. Retsbeskyttelse Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at jordvarmeanlæg ikke forurener grundvandet. Under udøvelsen af dette tilsyn har kommunalbestyrelsen adgang til på offentlig og privat grund at foretage undersøgelser af forhold af betydning for miljøbeskyttelsen og vandforsyningen jf. miljøbeskyttelseslovens 87 og vandforsyningslovens 64 samt til at træffe de til forebyggelse eller fjernelse af forureningen nødvendige foranstaltninger. Tilladelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør 20 i miljøbeskyttelsesloven. Klagevejledning Denne afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19 kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt de klageberettigede, der fremgår af Miljøbeskyttelsesloven 98, 99 og 100. Eventuel klage skal være stilet til Natur- og Miljøklagenævnet, men skal sendes til Slagelse Kommune. Klagen vil herfra blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være skrift- 2 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet(vvm) i medfør af lov om planlægning, nr af 27. december 2013

6 lig og være kommunen i hænde senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Hvis der klages over afgørelsen bliver du underrettet om det. Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr. Vejledning om klager og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Side6/4 Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal i givet fald anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er endeligt meddelt. Lovgrundlag Tilladelsen er givet med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26. juni 2010, 19 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr af 21. november 2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, nr af 28. oktober Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 27. december 2013 Offentliggørelse af afgørelsen Afgørelsen bliver annonceret på kommunens hjemmeside den 16. april Med venlig hilsen Torben Hald Kopi til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, Danmarks Naturfredningsforening, Sydvestsjællands Museum, Bilag: 1. Luftfoto med boreområde i 1: Afgørelse om ikke-vvm pligt 3. Screeningsskema

7 : Side 1 af 1 Tekst: Søgning MapSearch [Svanevej (Slagelse), 16] Udskrevet: Skala: 1:250 Ved udskrift i A4, 100%

8 Bilag 2: Afgørelse om ikke-vvm-pligt Slagelse Kommune meddeler hermed afgørelse om, at tilladelse til at etablere op til tre boringer til et jordvarmeanlæg på Svanevej 16, 4200 Slagelse ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Tilladelsen er således ikke omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt. Det ansøgte er omfattet af reglerne i 3 i VVM-bekendtgørelsen 1, idet geotermiske dybdeboringer er medtaget på bilag 2, pkt. 2c. Afgørelsen er truffet efter 3, stk.1 i VVM-bekendtgørelsen. Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt bliver offentliggjort den 16. april 2014 på kommunens hjemmeside (www.slagelse.dk), og afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. klagevejledningen. Klagevejledning vedrørende afgørelser om ikke VVM-pligt Afgørelser truffet i forbindelse med kommunens vurdering af, om et anlæg skal VVM-vurderes eller ej, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. 58 stk. 1 nr. 4 i planloven 2. Det er eksempelvis et retligt spørgsmål, om det pågældende anlæg er omfattet af bestemmelserne i VVM-bekendtgørelsen, og om kommunens afgørelse i øvrigt opfylder kravene i denne bekendtgørelse. Det er også et retligt spørgsmål, om kommunen har overholdt procedureregler samt forvaltningsretlige regler og principper. Klageberettiget er enhver med en individuel retlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. 59, stk. 1 og 2 i planloven. Skriftlig klage sendes med digital post til Slagelse Kommune, på til eller til Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Dahlsvej 2, 4220 Korsør. Klagen skal være modtaget af Slagelse Kommune senest den 14. maj 2014, jf. planlovens 60. Klage over kommunens afgørelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes. Udnyttelse af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen. Vejledning om klager og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 1 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet(vvm) i medfør af lov om planlægning, nr af 27. december Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013

9 Side2/7 Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. 62, stk. 1 i planloven. Med venlig hilsen Torben Hald Agronom

10 Bilag 3: Skema til brug for VVM-screening Side3/7 VVM Myndighed Slagelse Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af jordvarmeanlæg med vertikale boringer. Projekt beskrivelsen er skrevet af myndigheden (Slagelse Kommune, Miljø og Natur). Thomas og Anne Mette Voss, 20 Rue Wenkel, L5577 Remich. Luenborg Bygherres kontaktperson og telefonnr. Marie Frøsig Ammitzbøll, GeoDrilling A/S, Refshøjvej 79, 7250 Hejnsvig, Telefon : Projektets placering Matr.nr. 2m Ll. Kongsmark By, Kirke Stillinge Projektet berører følgende kommuner Slagelse Kommune Oversigtskort i målestok 1: Kortbilag i målestok 1:1.500 Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 27. december 2013 Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 27. Anlægget er omfattet af bilag 2, pkt. 2 C, dybdeboringer december 2013 VVM screening jf. VVM bek. 3 stk 2 og 3 med udgangspunkt i Ikke Ja Bør Nej Tekst kriterierne listet i VVM bek. bilag 3. relevant undersøges 1. Anlæggets karakteristika: Anlæggets karakteristika skal især anskues i forhold til: 1. Arealbehovet i ha: X 2-3 jordvarmeboringer 2. Er der andre ejere end Bygherre?: 3. Det bebyggede areal í m 2 og bygningsmasse i m 3 X

11 Side4/7 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: X Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: X 8. Anlæggets behov for råstoffer type og mængde: X I anlægsfasen: I driftsfasen: 9. Behov for vand kvalitet og mængde: X I anlægsfasen: I driftsfasen: 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 16. Vil anlægget give anledning til støvgener:

12 Side5/7 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: 2. Anlæggets placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 1. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: 2. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: 3. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: 4. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 5. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: 6. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 7. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: Anlægget placeres indenfor kystnærhedszone B 8. Forudsætter anlægget rydning af skov: 9. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 10. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 11. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Anlægget placeres ca. 35 meter fra et overdrev, som ligger langs med kysten. Der forventes ikke at være bilag IV eller rødlistearter på matriklen. Jordvarmeanlægget forventes ikke at have en påvirkning af bilag IV arter, rødlistearter eller udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder.

13 Side6/7 Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter: 12. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): 13. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 14. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til nedenstående punkter: 1. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: 2. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):

14 Side7/7 3. Er der andre kumulative forhold? 4. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 5. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: X X 6. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/mc s område: 7. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 8. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Enkeltvis: Eller samlet: 9. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 10. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 11. Er påvirkningen af miljøet X Varig: Hyppig: Reversibel: Konklusion Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Dato:14. april 2014 Sagsbehandler Torben Hald

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. marts 2014 Sagsnr.: 09.08.35-P19-1-13 19 tilladelse Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Matr. nr. 2dk, 2di, 2dh 2df og 1l Ilskov By, Ilskov

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW.

Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Billund Kommune Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solvarmeanlæg: Projektet omfatter et solvarmeanlæg med

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere